Agnieszka Szypulska Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Szypulska Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki"

Transkrypt

1 Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w OZE: - zasady rejestracji małych instalacji OZE - istotne zmiany w koncesjonowaniu Agnieszka Szypulska Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Lublin, czerwiec 2015

2 Podstawowe akty prawne ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.); ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478); ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 598); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 595); zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. z 2013 r. poz. 971).

3 Regulacje prawne przed 4 maja 2015 r. tj. dniem wejścia w życie ustawy o OZE Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania energii, z wyłączeniem: wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, (art. 32 upe)

4 Regulacje prawne przed 4 maja 2015 r. tj. dniem wejścia w życie ustawy o OZE Koncesjonowaniu podlegała każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii lub w źródłach wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej objęte były zatem wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne produkujące energię w odnawialnych źródłach energii i kogeneracji.

5 Koncesja kiedy jest wymagana Należy także pamiętać, że koncesja jest wymagana, jeśli przedsiębiorca zamierza wykonywać działalność gospodarczą, a zatem nie prowadzi danej działalności, np. wytwarzania energii elektrycznej, w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Z działalnością gospodarczą mamy do czynienia, jeśli spełnione są następujące kryteria: ma ona charakter zarobkowy (jest to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa), jest wykonywana w sposób zorganizowany oraz ciągły.

6 Regulacje prawne po 4 maja 2015 r. tj. wejściu w życie ustawy o OZE Art Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) (259) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: a) paliw stałych lub paliw gazowych, b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji, c) energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji, d) energii elektrycznej: z biogazu rolniczego, wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

7 Regulacje prawne po 4 maja 2015 r. tj. wejściu w życie ustawy o OZE Zakres Mikroinstalacje Małe instalacje Moc Elektryczna do 40 kw, cieplna do 120 kw. Elektryczna kw, cieplna kw. Koncesje Brak obowiązku posiadania koncesji. Działalność regulowana zastępuje obowiązek koncesyjny Działalność gospodarcza Obowiązki Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności, ale niezbędna do uzyskania świadectw pochodzenia Informuje OSD do którego sieci zostanie przyłączony o terminie przyłączenia, wszelkich zmianach, ilości energii wyprodukowanej oraz sprzedanej (dane sprawozdawcze) i wszelkie inne informacje Działalność regulowana obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE. Informuje Prezesa URE

8 Mikroinstalacje - przepisy przejściowe Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej udzielone przez Prezesa URE wytwórcom energii elektrycznej w mikroinstalacji przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE (4 maja br.) wygasły z dniem wejścia w życie tej ustawy. Postępowania o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wytwórcom energii elektrycznej w mikroinstalacji wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zostały umorzone. (art. 200 ustawy o OZE)

9 Mikroinstalacje statystyka stan przed 4 maja 2015 r. Przed 4 maja 2015 r. tj. dniem wejścia w życie ustawy o OZE 322 podmioty posiadały koncesje na wykonywanie działalności WEE w mikroinstalacji. Ekspolatwanych było około 365 mikroinstalacji. W WOT URE z/s w Lublinie wydano decyzje administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji 21 podmiotom (posiadającym siedzibę na terenie działania OT) kolejne koncesje WEE zostaną wygaszone po skutecznym doręczeniu zaświadczeń o wpisie do RMIOZE. Województwo lubelskie przed 4 maja br. tj. przed wejściem w życie ustawy o OZE: liczba podmiotów posiadających koncesje WEE mikroinstalacje na terenie województwa lubelskiego - 17 liczba mikroinsatalacji objętych koncesjami WEE eksploatowanych na terenie województwa lubelskiego - 26

10 Małe instalacje - działalność regulowana Od dnia 4 maja 2015 r. działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE w tzw. małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców tej energii. art. 7 ustawy o OZE Rejestr wytwórców energii w małej instalacji - prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki art. 8 ustawy o OZE

11 Małe instalacje - przepisy przejściowe Wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o OZE (4 maja 2015 r.) posiadali ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, wpisuje się z urzędu do rejestru wytwórców MIOZE, zgodnie z zakresem udzielonej koncesji. Prezes URE potwierdza dokonanie z urzędu wpisu do rejestru przez wydanie przedsiębiorcy zaświadczenia nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (od 4 maja 2015 r.) to jest do dnia 3 lipca 2015 r. (art. 201 ustawy o OZE )

12 Małe instalacje - przepisy przejściowe Co ważne, do dnia doręczenia wytwórcy zaświadczenia o dokonaniu z urzędu wpisu do rejestru, zachowuje moc koncesja wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne. art. 201 ust. 2 ustawy o OZE

13 Małe instalacje - przepisy przejściowe Wnioski o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w OZE, złożone do URE przez wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji - przed dniem wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (4 maja 2015 r.) stały się z mocy prawa wnioskami o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. art. 203 ustawy o OZE

14 Małe instalacje dane na dzień 26 czerwca 2015 r. Na dzień 26 czerwca br. do rejestru wytwórców RMIOZE zostały wpisane 372 podmioty; w tym 5 wpisów z nowych wniosków. WOT URE z/s w Lublinie dokonano - 17 wpisów (lubelskie + podlaskie) w tym 1 wpis na podstawie nowego wniosku. Województwo lubelskie: dokonano wpisu do RMIOZE - 12 podmiotów posiadających siedzibę w województwie lubelskim; na terenie województwa eksploatowanych jest 11 małych instalacji OZE (9 podmiotów)

15 Rejestr wytwórców energii w małej instalacji (RMIOZE) Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który składany jest na urzędowym wzorze (wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji). Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny i dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: dział Rejestry i bazy.

16 Wzór wniosku o wpis do RMIOZE Wniosek o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji Wpis po raz pierwszy Aktualizacja danych 1. Oznaczenie wytwórcy 1 Nazwa wytwórcy 3) 2 Siedziba wytwórcy: Ulica, nr domu, nr mieszkania 3 Miejscowość 4 Kod pocztowy 5 Poczta 6 Gmina 7 Powiat 8 Województwo 9 Telefon 10 Faks Numer REGON 13 Numer NIP Przedsiębiorca wskazuje nazwę w brzmieniu zgodnym z wpisem do właściwego rejestru rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 14 Numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze5) Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adres do korespondencji: Ulica, nr domu, nr mieszkania Miejscowość 17 Kod pocztowy Należy wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby wytwórcy. 18 Poczta 19 Gmina 20 Powiat 21 Województwo

17 Wzór wniosku o wpis do RMIOZE 2. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy - Należy wypełnić, jeżeli taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę. 1 1 Imię i nazwisko 2 2 Adres zamieszkania: Ulica, nr domu, nr mieszkania 3 Miejscowość 4 Kod pocztowy 5 Poczta 6 Gmina 7 Powiat 8 Województwo 9 Telefon 3. Informacje dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji 1 Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej Należy podać kod PKD. Należy podać opis działalności wymienionej w odpowiedniej podklasie 2 Zakres wykonywanej działalności gospodarczej 3 Miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Należy określić miejscowość, gmina, powiat, województwo dla każdej lokalizacji małej instalacji 4 Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej klasyfikacji PKD Rodzaj małej instalacji 4. Opis małej instalacji Należy podać kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi małej instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej: 2 Łączna moc zainstalowana elektryczna (kw) 3 Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu (kw) miejsce i data sporządzenia wniosku podpis wytwórcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska

18 RMIOZE - oświadczenia Do wniosku o wpis do rejestru należy załączyć: oświadczenie wytwórcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oświadczenie wytwórcy o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, o następującej treści: Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

19 RMIOZE - oświadczenia Oświadczenia powinny zawierać: oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

20 RMIOZE - opłaty skarbowe Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć również dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 616 zł tytułem dokonania przez Prezesa URE wpisu przedsiębiorcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17A, Warszawa nr rachunku : , z dopiskiem: opłata skarbowa - wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

21 RMIOZE - opłaty skarbowe W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo należy dołączyć: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (lub kopię tych dokumentów) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na rachunek Urzędu Miasta/Dzielnicy właściwego z uwagi na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa, prokury lub kopii tych dokumentów.

22 RMIOZE - opłaty skarbowe Zmiana wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji: rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności regulowanej - opłata skarbowa w wysokości 308 zł; zmiany formalne nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega również wniosek wytwórcy energii w małej instalacji dotyczący wykreślenia z rejestru MIOZE. W takim przypadku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

23 Wniosek właściwość terytorialna Wniosek o wpis do rejestru można złożyć osobiście lub przesłać pod adres komórki Urzędu Regulacji Energetyki, właściwej według siedziby przedsiębiorcy: Oddziały Terenowe URE - zasięg terytorialny obejmuje obszar dwóch województw: Północno-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Szczecinie (woj. zachodniopomorskiego i woj. lubuskiego); Północny Oddział Terenowy URE z siedzibą w Gdańsku (woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego); Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu, (woj. wielkopolskiego i woj. kujawsko-pomorskiego); Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Lublinie (woj. lubelskiego i woj. podlaskiego);

24 Wniosek właściwość terytorialna Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi (woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego); Południowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą we Wrocławiu, (woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego); Południowy Oddział Terenowy URE z siedzibą w Katowicach, (woj. śląskiego i woj. świętokrzyskiego); Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie, (woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego),

25 Wniosek właściwość kompetencyjna Wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dokonują Oddziały Terenowe URE - właściwe według siedziby przedsiębiorcy oraz Departament Systemów Wsparcia Oddziały Terenowe rozpatrują wnioski - jeśli wpis do rejestru dotyczy następujących rodzajów małych instalacji: energia wiatru, hydroenergia, energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia areotermalna, hydrotermalna, fal, prądów i pływów morskich, biogaz inny niż biogaz rolniczy - jeśli wytwarzanie nie obejmuje wytwarzania w kogeneracji (w skojarzeniu).

26 Wniosek właściwość terytorialna Departament Systemów Wsparcia URE w Warszawie dokonuje wpisu do rejestru wytwórców jeśli wpis dotyczy następujących rodzajów małych instalacji OZE: biomasa, biomasa z innymi paliwami, biopłyny, biopłyny z innymi paliwami, biogaz z innymi paliwami, biogaz rolniczy z innymi paliwami, wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w kogeneracji (w skojarzeniu).

27 Wniosek - terminy Sprawę wpisu przedsiębiorcy do rejestru (RMIOZE) załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (oświadczenia wytwórcy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej). Zmiany dotyczące wpisu w rejestrze (RMIOZE) również załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie zmiany wpisu.

28 Wniosek - terminy Jeśli wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych określonych we wzorze wniosku lub jeśli do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono oświadczeń Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

29 Wniosek - terminy Złożenie wniosku - bez załączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej - Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braku formalnego w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi. Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie do ponownego złożenia - kompletnego już wniosku o wpis do rejestru MIOZE / wniosku o zmianę wpisu albo o wykreślenie z rejestru i załatwieniu sprawy w trybie określonym ustawą.

30 Zaświadczenie o wpisie do RMIOZE W oparciu o kompletny wniosek o wpis do rejestru - Prezes URE w terminie 7 dni, dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (RMIOZE), na dowód czego wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru. Wytwórca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii z OZE w zakresie określonym we wpisie do rejestru działalności regulowanej.

31 Zmiany wpisu w RMIOZE W celu aktualizacji danych wytwórca wpisany do rejestru wytwórców energii w małej instalacji pisemnie informuje Prezesa URE o: 1) zmianie danych zawartych w tym rejestrze, to jest o zmianie: oznaczenia wytwórcy (nazwa firmy, forma prawna), jego siedziby, adresu i innych danych teleadresowych; numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany; numeru wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze (KRS/NIP); rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania; 2) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności. Art. 12. ustawy o OZE

32 Zmiany wpisu w RMIOZE Na podstawie otrzymanych informacji Prezes URE dokonuje zmiany treści wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji. Zmiana danych adresowych przedsiębiorcy, jego nazwy, numeru NIP, numeru KRS lub REGON oraz zawężenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej nie podlega opłacie skarbowej. Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji, dotycząca rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej, podlega opłacie skarbowej w kwocie 308 zł.

33 Odmowa wpisu do RMIOZE Odmowa wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji (decyzja Prezesa URE), w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji; 2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórcę wykreślono z tego rejestru z uwagi na wydanie przez Prezesa URE decyzji o zakazie wykonywania działalności WEE w zakresie małych instalacji.

34 Wykreślenie z RMIOZE Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji w przypadku: 1) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 2, niezgodnego ze stanem faktycznym; 2) posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2; 3) nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 i 6, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE; 4) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5. Art. 14. ustawy o OZE

35 Wykreślenie z rejestru Prezes URE z urzędu wykreśla wytwórcę, wykonującego działalność w zakresie małych instalacji z rejestru: 1) na pisemny wniosek wytwórcy; 2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji, (wykreślenie z urzędu); 3) po bezskutecznym upływie 60-dniowego terminu, wyznaczonego przez Prezesa URE do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu przez wytwórcę posiadającego koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w dniu wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

36 Wykreślenie z rejestru Wytwórca, którego wykreślono z rejestru MIOZE może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji. W przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji Prezes URE w terminie 14 dni od dnia wydania tej decyzji informuje sprzedawcę zobowiązanego (o którym mowa art. 40 ust. 1 ustawy o OZE) o wykreśleniu wytwórcy z rejestru MIOZE,

37 Zakaz wykonywania działalności Od decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

38 Obowiązki wytwórcy wpisanego do rejestru Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii w małej instalacji jest obowiązany: 1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji, b) małej instalacji; 2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji; art. 9 ustawy o OZE

39 Obowiązki wytwórcy wpisanego do rejestru 4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami w celu zwiększenia ich wartości opałowej lub zawierające substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy; 5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, b) energii elektrycznej sprzedanej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy r. o odnawialnych źródłach energii, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;

40 Obowiązki wytwórcy wpisanego do rejestru 6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji; 7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału; 8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt. 6, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji. art. 9 ustawy o OZE

41 Obowiązki wytwórcy wpisanego do rejestru Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania wyżej wskazanych obowiązków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. art. 18 ustawy o OZE

42 Sprawozdanie kwartalne Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany cyklicznie przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. Sprawozdanie składa się na urzędowo określonym formularzu (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 595));

43 Sprawozdanie kwartalne Sprawozdanie kwartalne wytwórcy energii w małej instalacji za... kwartał 20.. r. Numer wytwórcy w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji 1 1. Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji (MWh) sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej (MWh) sprzedanej odbiorcom końcowym (MWh) Łączna ilość zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaj tych paliw Rodzaj paliwa 1) Zużycie paliwa 2) (tony) (m 3 ) miejsce i data sporządzenia sprawozdania podpis wytwórcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska Objaśnienia: 1) Należy podać rodzaj biomasy, biogazu lub mieszanki biopłynów z innymi paliwami. 2) W przypadku paliw stałych należy podać zużycie w tonach, w przypadku paliw ciekłych i gazowych w m 3.

44 Sprawozdanie kwartalne Wytwórca energii elektrycznej z OZE w małej instalacji sprawozdaniem kwartalnym informuje Prezesa URE o łącznej ilości: a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, b)energii elektrycznej sprzedanej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z OZE w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw, d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

45 Sprawozdanie kwartalne Sprawozdanie kwartalne - należy przesyłać do tej komórki Urzędu, która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru (odpowiednio OT/DSW) w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. Wytwórca - wpisany do rejestru z urzędu w oparciu o dotychczas posiadaną koncesję po raz pierwszy przekazuje Prezesowi URE sprawozdanie kwartalne za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym weszła w życie ustawa o OZE (4 maja 2015 r.) Po raz pierwszy wytwórcy przekażą Prezesowi URE sprawozdanie kwartalne za III kwartał roku 2015, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego kwartału sprawozdawczego, to jest do dnia 30 października 2015 r. Zaniechanie w przedłożeniu sprawozdania - kara pieniężna zł (art. 168 uoze)

46 Kary pieniężne Art. 168 ustawy o OZE - Karze pieniężnej podlega: 1) wytwórca, który wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub niezgodnie z treścią tego wpisu w wysokości zł; 2) wytwórca wykonujący działalność w zakresie małych instalacji, który nie przedkłada sprawozdania kwartalnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje w wysokości zł; 3) wytwórca wpisany do rejestru, który nie przekazuje informacji dotyczących aktualizacji danych - w terminie 14 dni od dnia zmiany danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania gospodarczej w zakresie małych instalacji w wysokości zł; 4) wytwórca, który utrudnia przeprowadzenie kontroli wykonywanej przez Prezesa URE w wysokości zł.

47 Kary pieniężne Od decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej - służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

48 Kary pieniężne Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes URE powziął o tym wiadomość. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek właściwego dla ukaranego podmiotu urzędu skarbowego. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1. ary pieniężne

49 Kary pieniężne W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne (wytwórcę energii w małej instalacji) kary pieniężnej, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

50 Koncesje WEE z OZE Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o mocy powyżej 200 kw wymaga uzyskania koncesji. Wnioski o udzielenie koncesji - rozpatrują odpowiednio OT oraz DSW zgodnie z podziałem kompetencyjnym i terytorialnym - jak w przypadku wpisu do RMIOZE. Istotne informacje zawarte są w Pakiecie informacyjnym (OZE) zamieszczonym na stronie art. 43 ustawy - Pe

51 Koncesje WEE - regulacje prawne po 4 maja 2015 r. Implementacja Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z , s.1) Efekt zachęty - dodatkowe wymogi w zakresie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (w rozumieniu ustawy o OZE) należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. art. 179 pkt 24 ustawy o OZE / art. 43 ustawy - Pe

52 Koncesje WEE - regulacje prawne po 4 maja 2015 r. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji oraz dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dla których rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. art. 179 pkt 24 ustawy o OZE / art. 43 ustawy - Pe

53 Koncesje WEE - regulacje prawne po 4 maja 2015 r. Na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, Prezes URE stwierdza w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. art. 179 pkt 24 ustawy o OZE / art. 43 ustawy - Pe

54 Koncesje WEE - regulacje prawne po 4 maja 2015 r. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji. art. 179 pkt 24 ustawy o OZE / art. 43 ustawy - Pe

55 Efekt zachęty Nowe Wytyczne - Sekcja , Pkt 49 - Efekt zachęty Pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem, tylko wówczas gdy stwarza efekt zachęty. Efekt zachęty występuje, jeśli pomoc skłania beneficjenta do zmiany zachowania w sposób podnoszący poziom ochrony środowiska lub poprawiający funkcjonowanie bezpiecznego, zapewniającego przystępne ceny i zrównoważonego rynku energii; Pomoc musi: zmieniać zachowanie beneficjenta, tj. zachęcać do podjęcia działań, których bez pomocy by nie podjął lub podjął w ograniczonym zakresie, mniejszej skali, mniej skuteczny sposób itp.; Pomoc nie może: finansować zadań, które beneficjent i tak by zrealizował bez pomocy, rekompensować normalnego ryzyka rynkowego;

56 Efekt zachęty Nowe Wytyczne - Sekcja 1.3. Definicje, Pkt 44 - ''rozpoczęcie prac : Pod pojęciem rozpoczęcie prac związanych z inwestycją należy rozumieć: rozpoczęcie robót budowlanych pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, inne wiążące zobowiązanie powodujące, że inwestycja staje się nieodwracalna - zależnie od tego, co nastąpi wcześniej; Nie stanowi rozpoczęcia prac: zakup gruntu, realizacja prac przygotowawczych (uzyskanie zezwoleń, wstępne studia wykonalności), przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu (warunkowo); Pkt 19 ppkt 44 Wytycznych

57 Efekt zachęty Zgodnie z pkt 50 Wytycznych Komisja Europejska uznaje, że pomoc nie stanowi zachęty dla beneficjenta w tych wszystkich przypadkach, w których prace nad projektem zostały rozpoczęte przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy publicznej do władz krajowych, jeżeli beneficjent rozpoczyna realizacje projektu przed złożeniem wniosku o pomoc żadnej pomocy przyznanej na taki projekt nie uważa się za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

58 Efekt zachęty W celu skorzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, przewidzianych w ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie o OZE wnioskodawca zobowiązany będzie do spełnienie wymagań określonych w tych ustawach oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Należy podkreślić, że późniejsze otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest równoznaczne ze spełnieniem warunków uprawniających do skorzystania z mechanizmów wsparcia i instrumentów wspierających wytwarzanie energii przewidzianych w upe oraz uoze. Spełnienie warunków podlega każdorazowo weryfikacji dokonywanej przez Prezesa URE.

59 Efekt zachęty Regulacje przeciwdziałające nadwsparciu - zasada rozłączności systemów wsparcia. Instrukcja wypełniania Załącznika do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji Jednostkowe nakłady inwestycyjne - suma prognozowanych nakładów inwestycyjnych wraz z kosztem finansowania (odsetkami skapitalizowanymi) w czasie budowy na jednostkę mocy elektrycznej netto. Nakłady i odsetki są wyrażane w cenach realnych roku poprzedzającego rok w którym składany jest Formularz. Kwota jest pomniejszona o wszelką przyznaną pomoc inwestycyjną.

60 Dziękuję za uwagę

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE 2 KONCESJONOWANIE Definicje Ustawa określa m.in.: mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka (Pieczęć wnioskodawcy)... (Miejscowość i data) Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ ZAKRESU WPISU* DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1.

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 2015 poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2015/Z Prezesa ARR z dnia 27 lipca 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw ul. Karolkowa 30

Bardziej szczegółowo

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ):

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ): Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2017 dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Informacja o wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji Strona 1 z 1 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.i Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 249 DECYZJA NR DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 I art. 37 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Józef Indyka, Jacek Marciniak Urząd Regulacji Energetyki Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie Kraków, 07 kwietnia 2011 r. 1 ul. Chłodna 64,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnawialne źródła energii. Dz.U.2015.478 z dnia 2015.04.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. do: 30 sierpnia 2016 r. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnawialne źródła energii. Dz.U.2015.478 z dnia 2015.04.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 października 2016 r. do: 29 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Bardziej szczegółowo

5k?J)ovy rj:l~ ;/{~c,

5k?J)ovy rj:l~ ;/{~c, MINISTER GOSPOOARKI Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. DE0-1-41 O l 0-1 /27/14 Warszawa, 28 marca 2014 r. DE0/363114 KA CELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane 2015-01-14 Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz....) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA Załącznik nr 1 Do Uchwały z dnia 27 września 2007 r.... (imię i nazwisko) Wałbrzych, dnia (adres zamieszkania) (PESEL (NIP) (telefon kontaktowy) (adres e-mail) W N I O S E K

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie. Siennica Karta informacyjna Urząd Gminy w Siennicy Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa I piętro pok. nr 1, tel. (25) 757-20-20 (wew.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213, 1593. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 31.12.2013 r. Wersja 4.1. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/219 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWY Warszawa, 15 stycznia 2014 r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 64 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918 PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa, marzec 2015 Instalacje objęte procedurą aukcyjną: -

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/147/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/147/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/147/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365)

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 901 UCHWAŁA NR 46/IV/2015 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach

Bardziej szczegółowo

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/440/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości*

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości* adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1973 UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM w sprawie określenia warunków udzielenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii

Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii Współpraca Urzędu Regulacji Energetyki z Rzecznikami Konsumentów w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych i energii dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Południowo Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo