WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny"

Transkrypt

1 WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki* na warunkach określonych w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach mplanu z przeznaczeniem na: Zakup 1 lokum 2 lokum kolejne Dom jednorodzinny Lokal mieszkalny Działka budowlana Rynek pierwotny Rynek wtórny Budowa 1 lokum 2 lokum kolejne Domu jednorodzinnego Lokalu mieszkalnego ` Inne 1 lokum 2 lokum kolejne Refinansowanie poniesionych nakładów związanych z budową/zakupem* Spłata kredytu/pożyczki hipotecznej zaciągniętego/ej w innym banku Kredyt konsolidacyjny spłata zobowiązań zaciągniętych w innych bankach Remont nieruchomości Cel nieokreślony II. WNIOSKOWANY KREDYT/POŻYCZKA* Kwota kredytu/pożyczki* W tym opłaty okołokredytowe i składki ubezpieczeń opisanych w pkt X.A. Waluta kredytu/pożyczki* PLN CHF USD EUR Wnioskowany okres kredytu/pożyczki* System spłaty malejące raty kapitałowo - odsetkowe miesięcy. równe raty kapitałowo odsetkowe Proponowany termin spłaty na dzień** ** 1-28 lub ostatni dzień miesiąca III. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCÓW każdego miesiąca. Imię i nazwisko PESEL Seria i nr dowodu osobistego - - kawaler/panna w separacji kawaler/panna w separacji Stan cywilny żonaty/zamężna wdowiec/wdowa żonaty/zamężna wdowiec/wdowa Stosunek do służby wojskowej Wykształcenie Imię matki i ojca Nazwisko panieńskie matki Adres zameldowania stały czasowy Adres korespondencyjny rozwiedziony/rozwiedziona niepełne podstawowe podstawowe gimnazjum zawodowe średnie licencjat/inżynier wyższe wyższe + podyplomowe MBA 1 rozwiedziony/rozwiedziona niepełne podstawowe podstawowe gimnazjum zawodowe średnie licencjat/inżynier wyższe wyższe + podyplomowe MBA

2 Okres zamieszkania w ww miejscowości (lat/mc-y) Nr telefonu kontaktowego Adres Mieszkam w mieszkaniu/domu* własnym wynajętym z rodzicami... IV. DANE DOTYCZĄCE PRACY WNIOSKODAWCÓW Obecne miejsce pracy Status zatrudnienia Sektor gospodarki, w którym działa firma zatrudniająca Wnioskodawcę/firma prowadzona przez Wnioskodawcę Wykonywany zawód/stanowisko Miejsce zatrudnienia (nazwa firmy) Adres firmy Miejsce świadczenia pracy (nazwa miejscowości) Okres zatrudnienia (lat/miesięcy) umowa o pracę w spółce akcyjnej umowa o pracę w spółce z o.o. umowa o pracę w przedsiębiorstwie państwowym umowa o pracę w admin. państwowej umowa o pracę w firmie prywatnej (jednoosobowej) umowa o pracę w spółce cywilnej lub osobowej działalność gospodarcza (właściciel firmy prywatnej) wolny zawód emerytura renta osoba bezrobotna inny... przemysł handel i usługi bankowość, finanse i ubezpieczenia telekomunikacja i informatyka nauka, oświata i kultura ochrona zdrowia administracja i wymiar sprawiedliwości służby mundurowe inny. własnym wynajętym z rodzicami... umowa o pracę w spółce akcyjnej umowa o pracę w spółce z o.o. umowa o pracę w przedsiębiorstwie państwowym umowa o pracę w admin. państwowej umowa o pracę w firmie prywatnej (jednoosobowej) umowa o pracę w spółce cywilnej lub osobowej działalność gospodarcza (właściciel firmy prywatnej) wolny zawód emerytura renta osoba bezrobotna inny... przemysł handel i usługi bankowość, finanse i ubezpieczenia telekomunikacja i informatyka nauka, oświata i kultura ochrona zdrowia administracja i wymiar sprawiedliwości służby mundurowe inny. Poprzednie miejsce pracy (wypełnić w przypadku zmiany miejsca pracy w ciągu ostatnich 2 lat) Status zatrudnienia umowa o pracę umowa zlecenie/o dzieło inne... umowa o pracę umowa zlecenie/o dzieło inne... Wykonywany zawód/stanowisko Miejsce zatrudnienia (nazwa firmy) Okres zatrudnienia (lat/mc-y) Dane o prowadzonej działalności gospodarczej 1. Oświadczam, iż w chwili obecnej nie prowadzę działalności gospodarczej: 2. Oświadczam, iż w chwili obecnej prowadzę działalność gospodarczą zgodnie z przedstawionymi poniżej danymi: 2

3 Pełna nazwa firmy Adres firmy Data rozpoczęcia obecnej działalności gospodarczej Numer REGON Okres prowadzenia działalności gospodarczej (lat/miesięcy) Łączny staż pracy lat/miesięcy lat/miesięcy V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW I WYDATKÓW Miesięczne wynagrodzenie netto Wnioskodawcy z ostatnich 12-tu miesięcy: Miesięczne wynagrodzenie netto Współwnioskodawcy z ostatnich 12-tu miesięcy: Inny dochód (źródło):... Dochód łączny: Miesięczne wydatki stałe: Łączna liczba osób w gospodarstwach domowych wszystkich Wnioskodawców (w tym Wnioskodawcy) VI. MAJĄTEK ŁĄCZNY WNIOSKODAWCY I WSPÓŁWNIOSKODAWCY Środki pieniężne na rachunkach bankowych/papiery wartościowe: Majątek trwały nieruchomości: Samochód (marka, rok produkcji):..: Inne (jakie?):...: VII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WNIOSKODAWCÓW (m.in. kredyty, pożyczki, limity kredytowe, karty kredytowe, kredyty na działalność gospodarczą, pożyczki z zakładów pracy, poręczenia, alimenty itp.) 1. Oświadczam, iż nie posiadam żadnych zobowiązań finansowych: 2. Oświadczam, iż posiadam następujące zobowiązania finansowe: Instytucja (Nazwa, adres) Rodzaj zobowiązania Okres przyznanego kredytu Waluta kredytu Kwota przyznana w PLN Aktualna kwota zadłużenia Kwota ostatniej zapłaconej raty w PLN W Dłużnik Współw W Współw.- Informacje dodatkowe Okres posiadania rachunku typu ROR w dowolnym banku (w latach) Czy aktualnie ubiega się Pan/Pani o kredyt/pożyczkę w banku lub innej instytucji? tak nie tak nie Jeżeli tak proszę podać nazwę banku lub instytucji: Czy posiada Pan/ Pani zobowiązania kredytowe w BRE Banku SA? tak nie tak nie Rodzaj zobowiązania:... 3

4 VIII. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KREDYTOWANIA Dane dotyczące Zbywcy (o ile dotyczy) Nazwa/imię i nazwisko: Adres Zbywcy: Przedmiot kredytowania Adres nieruchomości: ulica nr domu nr lokalu kod pocztowy - miejscowość Nr ewidencyjny działki Nr KW Tytuł prawny do nieruchomości: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego Powierzchnia użytkowa m 2 odrębna własność lokalu/domu/działki Powierzchnia działki* m 2 własnościowe spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego Garaż m 2 użytkowanie wieczyste Inne m 2 Źródła finansowania inwestycji Cena zakupu/koszt budowy Środki własne wniesione przez wnioskodawcę: Środki własne przewidziane do wniesienia przed uruchomieniem kredytu : Środki własne przewidziane do wniesienia po uruchomieniu kredytu: Kwota kredytu łącznie z opłatami okołokredytowymi (jeżeli dotyczy): Dodatkowa informacja: (karencja, transze,remont, modernizacja, inne ) * dotyczy domów jednorodzinnych IX. ZABEZPIECZENIA Docelowe Hipoteka na kredytowanej nieruchomości/obecnie posiadanej nieruchomości/innej nieruchomości* Adres nieruchomości: Ulica nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość Nr ewidencyjny działki Nr KW Tytuł prawny do nieruchomości: użytkowanie wieczyste odrębna własność lokalu/domu/działki Cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu własnościowe spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych Przejściowe Ubezpieczenie kredytu... 4

5 X. OŚWIADCZENIA I PODPISY 1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we Wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie. 2. Oświadczam, że z tytułu zaciągniętych bankowych kredytów/pożyczek nie było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne / było prowadzone wobec mnie postępowanie egzekucyjne, które zakończono...r. 3. Oświadczam, że nie posiadam zaległych zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków. Ponadto oświadczam, że: 1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez grupę kapitałową BRE Bank SA, informacji zamieszczonych w niniejszym Wniosku, stanowiących dane osobowe oraz informacji o Umowie, które to informacje stanowią tajemnicę bankową. 2. Wyrażam zgodę, na udostępnianie informacji zawartych we Wniosku, towarzystwu ubezpieczeniowemu (nazwa) współpracującemu z mbankiem. 3. W przypadku udzielenia przez mbank kredytu/pożyczki wyrażam zgodę / ** nie wyrażam zgody na przetwarzanie i udostępnianie dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez mbank i Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.)prawo bankowe oraz innych ustaw, przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Wniosku. Zgoda ta może być przeze mnie w każdym czasie odwołana. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Wniosku lub wystąpienia opóźnienia powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z wymienionej umowy, informacje, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez mbank i Biuro Informacji Kredytowej SA bez mojej zgody. 4. Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424) upoważniam mbank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazanych przez mbank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze ożeniem przeze mnie Wniosku skutkującego podjęciem przez mbank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz innych ustaw. 6. Przyjmuję do wiadomości, iż mbank zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych przez mnie we Wniosku oraz dokumentów, które załączam wraz z Wnioskiem. Upoważniam mbank lub podmioty działające na zlecenie mbanku na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do niniejszej weryfikacji (np. w miejscu zamieszkania, u pracodawcy, w Wydziale Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego, w Urzędzie Skarbowym). 7. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz innych informacji objętych tajemnicą bankową przedstawicielowi mbanku, posiadającemu pełnomocnictwo BRE Banku SA w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki na podstawie niniejszego Wniosku. O wizycie przedstawiciela mbanku Klient może zostać poinformowany z wyprzedzeniem. 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie w niniejszym Wniosku adres informacji w zakresie niniejszego Wniosku oraz Umowy kredytu/pożyczki, której Wniosek dotyczy. 9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204). Tak Nie BRE Bank SA informuje o przysługującym Panu/Pani prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi mbanku. X.A. OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ZAWIERANYMI UBEZPIECZENIAMI 1. W przypadku przyznania mi kredytu przystępuję/emy do: 1) grupowego ubezpieczenia na życie oraz od niezdolności do pracy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy BRE Bank SA a TU na Życie Compensa S.A oraz oświadczam, że zapoznałem (am) się z Ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców i akceptuję je.; Tak Nie 2) grupowego ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy BRE Bank SA a TU Compensa S.A. oraz oświadczam, że zapoznałem (am) się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia utraty pracy i akceptuję je; Tak Nie 3) Generalnej Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Generali TU S.A. oraz BRE Bank S.A., której przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest budynek mieszkalny*/ lokal mieszkalny*/ budynek mieszkalny w budowie*/ lokal mieszkalny w budowie*, wskazany jako zabezpieczenie kredytu oraz oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję 5

6 tekst szczególnych warunków ubezpieczenia, zależnie od rodzaju nieruchomości, mieszkań i budynków mieszkalnych albo budynków w budowie dla Kredytobiorców BRE Bank S.A Tak Nie Suma ubezpieczenia: 4) wyznaczam BRE Bank S.A jako jedynego uposażonego i uprawnionego do odbioru świadczeń lub odszkodowań z tytułu ww. umów ubezpieczenia na zaspokojenie zobowiązania oraz do wysokości zobowiązania wobec banku z tytułu Umowy kredytu; 5) wyrażam zgodę na przelew praw z ubezpieczeń wyżej wskazanych jako zabezpieczenie wnioskowanego kredytu na rzecz BRE Bank S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, do wysokości sumy ubezpieczenia nie wyższej niż kwota zobowiązania wobec banku z tytułu kredytu; 6) upoważniam BRE Bank S.A. do pobierania środków z mojego rachunku wskazanego w Umowie kredytu, przeznaczonych na pokrycie składki ubezpieczeniowej zgodnej z aktualnie obowiązującą taryfą, nawet jeżeli pobranie składki spowoduje powstanie niedozwolonego debetu. Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenia są płatne zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat bankowych w mbanku; odstąpienie od ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia utraty pracy jest możliwe za pośrednictwem mlinii mbanku, po 24 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu. 7) oświadczam, że budynek mieszkalny lub budynek mieszkalny w budowie objęty ochroną ubezpieczeniową nie jest budynkiem o konstrukcji szkieletowej drewnianej, z bali drewnianych, w którym konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane. Zostałem (am) poinformowany (a), że wyżej wymienione budynki nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. 8) wyrażam zgodę na automatyczne wznowienie ochrony ubezpieczeniowej nieruchomości w kolejnych okresach ubezpieczenia. Opłacenie przeze mnie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ubezpieczenia uważam za wyrażenie zgody na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przekazywanie przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. - w zakresie ubezpieczenia utraty pracy, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. - w zakresie ubezpieczenia na życie oraz od niezdolności do pracy, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, moich danych osobowych, takich jak imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu podanych przeze mnie dobrowolnie, dla celów związanych z wykonywaniem umowy (ów) ubezpieczenia. 3. Oświadczam, że [dotyczy ubezpieczenia utraty pracy] 1) w dniu podpisania niniejszego dokumentu ukończyłem (am) 18 lat; 2) zamieszkuję oraz jestem zatrudniony (a) / prowadzę działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*; 3) przez ostatnie 6 miesięcy byłem (am) nieprzerwanie zatrudniony (a) na pełen etat na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony / określony oraz w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie pozostaję w okresie wypowiedzenia umowy o pracę* lub 4) przez ostatnie 6 miesięcy prowadziłem (am) nieprzerwanie działalność gospodarczą oraz do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia nie został ożony wniosek o wyrejestrowanie tej działalności gospodarczej* lub 5) będąc osobą fizyczną pozostającą w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której ja lub osoby bliskie mi posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego przez ostatnie 6 miesięcy pozostawałem (am) w stosunku pracy z tą spółką oraz do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia nie został ożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na brak wystarczającego majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego*; 6) przez ostatnie 6 miesięcy nie byłem (am) zarejestrowany (a) jako bezrobotny (a); 7) nigdy nie odrzucono mojego wniosku o ubezpieczenie, ani nie ustalono specjalnych warunków ubezpieczenia od utraty pracy; 8) nie prowadzę działalności rolniczej (nie odnosi się to do prowadzenia działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 4. Oświadczam, że [dotyczy ubezpieczenia na życie]: 1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłem (am) leczony (a) szpitalnie lub operowany (a). 2) do dnia podpisania niniejszego dokumentu nie leczyłem (am) się z powodu, ani nie rozpoznano u mnie: nowotworu ośliwego, wady serca, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, udaru mózgu, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, wirusowego zapalenia wątroby, marskości wątroby, chorób trzustki, wrzodziejącego zapalenia jelit, przewlekłego zapalenia nerek, cukrzycy, nosicielstwa wirusa HIV, zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS), padaczki, zaburzeń psychicznych (za wyjątkiem nerwicy), depresji. 3) w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wystąpiły u mnie: dolegliwości bólowe w klatce piersiowej po wysiłku lub w stresie, wartości ciśnienia tętniczego krwi powyżej 160/100mmHg, utraty przytomności lub zaburzenia równowagi, nie przybywałem na zwolnieniu lekarskim dłuższymi niż 21 dni. W nioskodawca TAK NIE W spółwnioskodawca TAK NIE 5. Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) upoważniam TU na Życie Compensa S.A. do wystąpienia do podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), które udzielały mi lub będą udzielać świadczeń zdrowotnych, z wnioskiem o przekazanie wszelkich informacji związanych z ustaleniem prawa do świadczenia i wysokości świadczenia oraz informacji o przyczynie zgonu, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. 6

7 6. Ponadto oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszych oświadczeniach są prawdziwe, kompletne i zostały przekazane BRE Bankowi i Towarzystwom w dobrej wierze zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą. 7. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) informujemy, że: 1) administratorami danych w zakresie umów ubezpieczenia są: Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. w zakresie ubezpieczenia utraty pracy, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A., w zakresie ubezpieczenia na życie oraz od niezdolności do pracy, obie spółki z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 162, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., - w zakresie ubezpieczenia nieruchomości z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 15, 2) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, wykorzystane w celu wywiązania się przez Ubezpieczyciela z umów ubezpieczenia zawieranych z BRE Bankiem S.A., do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych oraz przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych i prawo do ich poprawiania. mbank może odmówić w uzasadnionych przypadkach udzielenia kredytu/pożyczki bez podania przyczyn. W przypadku udzielenia przez mbank kredytu i nieposiadania ekonta, wnioskuję o otwarcie ekonta i zawarcie Umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Rachunek indywidualny Rachunek wspólny Wyrażam zgodę na modyfikację moich danych w systemie informatycznym mbanku na podstawie niniejszego Wniosku. Wiarygodność danych zawartych we Wniosku potwierdzam /y/ własnym podpisem pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego. Podpis Wnioskodawcy data - - Podpis Współwnioskodawcy data - - Potwierdzam własnoręczność podpisów oraz weryfikację danych zawartych we Wniosku Podpis Przedstawiciela mbanku data - - ** zaznaczyć w przypadku nie wyrażenia zgody 7

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* Data wpływu Zarejestrowano pod numerem Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie... zł w dniu. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO STANDARD */ GRATKA */ BEZPIECZNA GOTÓWKA */ ODNAWIALNEGO* I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Łosicach Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU MESZKANOWEGO NFORMACJE O WNOSKODAWCACH miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?...

Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?... WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku * I. P O D S T AW OW E D AN E W NI O S K U Cel kredytu: Zakup Domu jednorodzinnego Lokalu mieszkalnego Działki budowlanej Lokalu użytkowego Czy jest to

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej BANK SPÓŁDZELCZY W KŁODZKU Wypełnia pracownik banku ODDZAŁ /FLA W... Data złożenia wniosku Wniosek kompletny Tak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 6A tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Placówka Banku:... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BUDOWLANO-MIESZKANIOWEGO Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym karencja w spłacie kapitału..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Zał. nr 2... Nr wniosku kredytowego..... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY na dowolny cel konsumpcyjny I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych kredyt.

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych kredyt. Załącznik nr 1C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Data wpływu: Numer w rejestrze: Jednostka Banku:. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na termomodernizację z premią

WNIOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na termomodernizację z premią .. Placówka sprzedażowa Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK KREDYTOWY dla osób fizycznych WNOSKUJĘ O UDZELENE. (należy wybrać jeden z poniższych kredytów) Kredytu na

Bardziej szczegółowo

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Zał. nr 3.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS

BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Rok założenia 1898 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział/Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Modulo Klienta I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:...

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU EKODACH. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)...

Data urodzenia: - - dowód osobisty (seria i numer)... data wydania... data ważności... organ wydający... paszport (seria i numer)... Poznań, dnia... KARTA INFORMACYJNA nr.. Punkt ul. Staszica Rodzaj kredytu: gotówkowy konsolidacyjny hipoteczny obrotowy inwestycyjny inny (jaki):... Liczba wnioskodawców:... Liczba poręczycieli:... Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAŁ. 10 Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Zał. nr 1 Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU - MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota

Bardziej szczegółowo

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu Załącznik nr 1a BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Data wpływu... Numer w rejestrze... KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Odział w... Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Dotyczy wniosku Klienta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA. Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW. Numer wniosku. annuitet raty malejące

VOLKSWAGEN BANK POLSKA. Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW. Numer wniosku. annuitet raty malejące VOLKSWAGEN BANK POLSKA Wniosek o kredyt mieszkaniowy dla pracowników Grupy VW Numer wniosku data Kwota inwestycji: Okres kredytowania (max 240 mies.): Kwota kredytu (max 500 tys. PLN*): Typ harmonogramu:

Bardziej szczegółowo