Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: własny wynajęty. Inne, jakie?..."

Transkrypt

1 WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku * I. P O D S T AW OW E D AN E W NI O S K U Cel kredytu: Zakup Domu jednorodzinnego Lokalu mieszkalnego Działki budowlanej Lokalu użytkowego Czy jest to pierwsza nabywana nieruchomość? Budowa domu jednorodzinnego Refinansowanie Innego kredytu hipotecznego Innego kredytu hipotecznego R24 Nakładów na budowę Nakładów na zakup Miejsce transakcji: Rynek pierwotny Rynek wtórny Inny cel, jaki? Konsolidacja Cel dowolny (pożyczka) Inny, jaki?... Zabezpieczeniem kredytu będzie: cel kredytowania inna nieruchomość Parametry kredytu: Wnioskowana kwota kredytu (w PLN). słownie złotych: Kwota kredytu ma być powiększona o: ubezpieczenie na życie/od utraty pracy** koszty okołokredytowe w kwocie zł, słownie złotych... Maksymalna możliwa, zgodnie z warunkami Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w.. Waluta kredytu: PLN CHF USD EUR GBP Okres spłaty (w miesiącach). Formuła spłaty rat: Malejące raty kapitałowo-odsetkowe Równe raty kapitałowo-odsetkowe Dzień płatności raty: II. D O D AT K O W E U SŁUGI Jednocześnie wnioskuję o otwarcie rachunku ROR Jednocześnie wnioskuję o wydanie karty kredytowej Jednocześnie wnioskuję o wydanie karty kredytowej z limitem ustalanym indywidualnie /** III. D AN E O S O B OW E W N I O SKOD AW C Y / W N I O S K O D AW C ÓW Imię / Imiona Nazwisko Nr PESEL Rodzaj dokumentu tożsamości Dowód osobisty Paszport Dowód osobisty Paszport Seria i nr dokumentu tożsamości Seria Nr Seria Nr Imiona rodziców Imię Ojca. Imię Matki. Imię Ojca. Imię Matki. Nazwisko panieńskie matki.. IV. D AN E AD R E S O W E W N I O SKOD AW C Y / W N I O S K O D AW C ÓW Adres zameldowania, rodzaj Stały Na czas określony adresu Ul... Stały Na czas określony Ul... 1

2 Adres do korespondencji Taki sam jak zameldowania Inny, (wpisz poniżej) Taki sam jak zameldowania Inny, (wpisz poniżej) Ul.. Ul.. Telefon (rodzaj i numer) Komórkowy Domowy Służbowy V. P O Z O S T AŁ E D AN E O S O B OW E W N I OS K O D AW C Y / W N I O S K O D AW C ÓW Stan cywilny Wykształcenie Aktualne miejsce zamieszkania Okres zamieszkania pod aktualnym adresem Adres Panna/kawaler Zamężna/żonaty MBA Wyższe + podyplomowe Wyższe Licencjat Mieszkanie: kwaterunkowe spółdzielcze lokatorskie własne wynajęte zamieszkiwanie przy rodzinie Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: Lat miesięcy.. własny wynajęty Inne, jakie?.... Panna/kawaler Zamężna/żonaty MBA Wyższe + podyplomowe Wyższe Licencjat Mieszkanie: kwaterunkowe spółdzielcze lokatorskie własne wynajęte zamieszkiwanie przy rodzinie Wdowa/-iec Rozwiedziona/-y W separacji Średnie Zawodowe Podstawowe Inne, jakie?... Dom: Lat miesięcy.. własny wynajęty Inne, jakie?.... Pozostałe informacje Czy miejsce pracy i inwestycji jest zgodne (zlokalizowane w tej samej miejscowości)? Czy miejsce pracy jest zgodne z miejscowością zamieszkania? Czy miejsce zamieszkania jest zgodne z miejscowością inwestycji? Czy miejsce pracy i inwestycji jest zgodne (zlokalizowane w tej samej miejscowości)? Czy miejsce pracy jest zgodne z miejscowością zamieszkania? Czy miejsce zamieszkania jest zgodne z miejscowością inwestycji? VI. D AN E F I N AN S O W E Liczba osób w gospodarstwie domowym (wraz z mi) Czy posiada rachunek typu ROR w dowolnym Banku? Okres posiadania rachunku w dowolnym banku Lat.miesięcy.. Lat.miesięcy.. Czy obecnie posiada karty płatnicze? Czy obecnie posiada karty kredytowe? VII. D AN E O Z AT R U D N I E N I U UMOWA O PRACĘ: Sp. akcyjna Sp. z o.o. Firma prywatna Spółka cywilna lub osobowa Przedsiębiorstwo państwowe Administracja państwowa (np. oświata, służba zdrowia, służby mundurowe) Status zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ: Sp. akcyjna Sp. z o.o. Firma prywatna Spółka cywilna lub osobowa Przedsiębiorstwo państwowe Administracja państwowa (np. oświata, służba zdrowia, służby mundurowe) Działalność gospodarcza Wolny zawód Emerytura Renta Nie pracuje Inny, jaki?... Sektor, w jakim działa firma: Działalność gospodarcza Wolny zawód Emerytura Renta Nie pracuje Inny, jaki?... 2

3 Rolnictwo Bankowość i finanse Przemysł samochodowy Budownictwo Konsulting Nauka, oświata i kultura Energetyka Ochrona zdrowia Przemysł ciężki i wydobywczy Turystyka i hotelarstwo Ubezpieczenia IT Usługi prawne Przemysł lekki Mass media Organizacje pozarządowe Administracja państwowa Usługi Handel i sprzedaż Transport i logistyka Służby mundurowe Pozostałe branże Rolnictwo Bankowość i finanse Przemysł samochodowy Budownictwo Konsulting Nauka, oświata i kultura Energetyka Ochrona zdrowia Przemysł ciężki i wydobywczy Turystyka i hotelarstwo Ubezpieczenia IT Usługi prawne Przemysł lekki Mass media Organizacje pozarządowe Administracja państwowa Usługi Handel i sprzedaż Transport i logistyka Służby mundurowe Pozostałe branże Wykonywany zawód Zajmowane stanowisko Nazwa pracodawcy Adres siedziby pracodawcy Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy Lat miesięcy Lat miesięcy Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy Lat miesięcy Lat miesięcy Wysokość osiąganego dochodu z tego źródła w walucie wynagrodzenia (średniomiesięczny dochód za 3 m-ce) Kwota waluta.. słownie: Kwota waluta.. słownie: Kraj uzyskiwania dochodu Polska Inny, jaki?.. Polska Inny, jaki?.. V I I I. D AN E D O TYCZ ĄC E D Z I AŁ AL N O Ś C I G O S P O D AR C Z E J Oświadczam, iż w chwili obecnej prowadzę działalności gospodarczej: Oświadczam, iż w chwili obecnej prowadzę działalność gospodarczą, zgodnie z poniższymi danymi: Nazwa, adres, nr telefonu Firmy Nazwa.. Ul... Nr domu.. Nr mieszkania... Nazwa.. Ul... Nr domu.. Nr mieszkania... Tel. Tel. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej (dd-mm-rrrr) Działalność prowadzona na podstawie Numer REGON Średnio m-czny dochód netto IX. Nazwa instytucji i jej adres Wpis do ewidencji KRS Inny, jaki? Nadany numer Kwota waluta.. słownie:. Z O B OW I ĄZ AN I A F I N AN S OW E W N I OS K O D AW C Ó W Rodzaj Wysokość Okres, na jaki Aktualna kwota zobowiązania przyznanego przyznano zadłużenia (kredyty, kredytu (w PLN) kredyt (w PLN) pożyczki) (w m-cach) Pierwotna waluta kredytu Wpis do ewidencji KRS Inny, jaki? Nadany numer Kwota waluta.. słownie:. Wysokość raty kapitałowoodsetkowej (w PLN) Do kogo należy zobowiązanie? 3

4 X. M AJ ĄT E K W N I O S K O D AW C ÓW Rodzaj posiadanego majątku (np. nieruchomości, środki transportu, papiery wartościowe) Wartość wyrażona w PLN XI. C H AR AK TE R YS T YK A P R Z E D M I O TU KREDYTO W AN I A Adres kredytowanej nieruchomości Nr ewidencyjny działki i nr KW (Księgi wieczystej) Siedziba Sądu Tytuł prawny do nieruchomości i rodzaj nieruchomości Nr ewid. Działki.Nr KW Tytuł prawny do nieruchomości: Własność Użytkowanie wieczyste Własnościowe spółdzielcze prawo Rodzaj nieruchomości: Lokal mieszkalny Dom jednorodzinny Inna, jaka?. Powierzchnia użytkowa (w m2).. liczba pokoi.. W nieruchomości znajdują się: kuchnia łazienka/wc garaż Powierzchnia użytkowa garażu (w m2).. XII. D AN E D O T YCZ ĄC E Z B YW C Y N I E R U C H O M O Ś C I Imię i nazwisko Adres X I I I. Ź R Ó D Ł A F I N AN S O W AN I A I NW E S TYCJI Dotychczas wniesiony wkład własny (w PLN) Wkład własny do wniesienia (w PLN) Kredyt mieszkaniowy (w PLN) Cena zakupu Koszt budowy / koszt remontu** XIV. Z AB E Z P I E C Z E N I E K R E D YTU Hipoteka na nieruchomości Stanowiącej przedmiot kredytowania Innej (uzupełnij tabele z prawej strony) Tytuł prawny do nieruchomości: Własność Użytkowanie wieczyste Własnościowe spółdzielcze prawo Adres nieruchomości: Rodzaj nieruchomości: Lokal mieszkalny Dom jednorodzinny Inna, jaka?.. Księga Wieczysta Nr. nr ewid. działki.. Siedziba Sądu... Powierzchnia użytkowa (w m2).. liczba pokoi.. W nieruchomości znajdują się: kuchnia łazienka/wc garaż - powierzchnia użytkowa garażu (w m2) ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych Do czasu ustanowienia zabezpieczeń docelowych, proponuję ustanowienie zabezpieczenia przejściowego w postaci: Ubezpieczenia spłaty kredytu Inne, jakie? 4

5 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Wnioskodawców:.... XV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/ WNIOSKODAWCÓW Oświadczam że: 1). Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 2). Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank. Ponadto oświadczam, że 1). Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez bank., informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku, stanowiących dane osobowe oraz informacji o umowie, której wniosek dotyczy, które to informacje stanowią tajemnicę bankową. 2). Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez... moich danych osobowych w celach promocji i marketingu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) Informacje o podmiotach. znajdują się na stronie internetowej. Tak Nie Tak Nie 3). Wyrażam zgodę na przesyłanie przez... informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Tak Nie Tak Nie 4). Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upoważniam..do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 5). W przypadku udzielenia przez..kredytu wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez.. i Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw, przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego wniosku. Tak Nie Tak Nie Zgoda ta może być przeze mnie w każdym czasie odwołana. 6). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego wniosku lub wystąpienia opóźnienia powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z wymienionej umowy, informacje, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania przez. i Biuro Informacji Kredytowej S.A. bez mojej zgody, jeśli po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej, upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania mnie o zamiarze przetwarzania informacji bez mojej zgody. Przyjmuję do wiadomości, iż zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych przeze mnie we wniosku kredytowym oraz dokumentów, które załączam wraz z wnioskiem kredytowym. Upoważniam.. lub podmioty działające na zlecenie.. na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do niniejszej weryfikacji (np. w miejscu zamieszkania, u pracodawcy, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w Urzędzie Skarbowym). informuje o przysługującym Panu/ Pani prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem...dnia...r. miejscowość.. (podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) Potwierdzam własnoręczność podpisów oraz weryfikację danych zawartych we wniosku...dnia...r. miejscowość.. (podpis Przedstawiciela Banku) Podpisy złożono w mojej obecności, tożsamość osoby/osób stwierdziłem na podstawie przedstawionych oryginałów dokumentów tożsamości.. czytelny podpis przedstawiciela Banku 5

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (dd-mm-rrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny ( z Wnioskiem o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny) Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Deklarowany udział własny:... zł słownie złotych:... w formie:...

Deklarowany udział własny:... zł słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1 do Metryki Uniwersalny kredyt hipoteczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych Numer podmiotu... Data wpływu... Konto. Numer w rejestrze... Oddział w WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Numer wniosku kredytowego... Data przyjęcia... Promocja: nie 1 / tak 1 (jaka?).. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH: Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. złotych Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.. Załącznik Nr 1A Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.... Oddział Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik Nr 1 C do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI BANK SPÓŁDZELCZY W ŻOŁYN.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Słownie:... Kwota kredytu:.. PLN...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM KONSOLDACYJNEGO UNWERSALNEGO KREDYTU HPTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo