OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSWIADCZENIE' MAJATKOWE"

Transkrypt

1 "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba prawn oraz o$()by wydajacej decyzje admlnlstracyfne w Imieniu wójta' Uwaga: zupelnego wypelnie- 1.O)Sobaskladajaca oswiadczenie obowiazana Jest do zgodnego z prawda starannego' nia kazde)z rubryk. ' dnia.6:.f2..1.:..1t;! (miejscowosc' 2.Jezeliposzczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisac _nie doty- ~. 3. Osobaskladajaca oswiadczenie obowiazana Jest okreslicprzynaleznosc poszczególnych skladników majratkowychdochodów I zobowlzan do majatku odrebnego I majatku objttego malzenska wspólnoscia majatkow'l. 4. Oswiadczeniemajatkowe dotyczy maj'itku w kraju I za granica. 5. Oswiadczeniemajatkowe obejmuj. równiez wierzytelnosci pienlezne. 6. WczesciAoswiadczenia zawarte sa Informacje Jawne w cztscl B zas InformacJe niejawne dotyczace adresu zamleszkan'a skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. CZESCA r.. Ja nizejpodpisany(a)fl.tfi9.i..!l."..jl?gq.[/l C!..d.Ii./.{'?J:.?L..f/!:~ :::.:f.r::.!?f?~(:.~.::1..4 J:: -.. (imiona I n&lwiskooraz nazwi~korodowe' urodzony(at...l.i::'4:.!.f.id!!.d: d..fi..4 w...l:.4:::c:i:..~c.~ ;......l1l/;:?$:.k!~: l?g2.6:2?.f2.'?".t:.q.4.4;.:kg4.({ ~ ll?2c..a..t!.... '/.(l r..mq.l:?q4.d: t:f:/..d : :..""""'" h':""""""""'" J)(1.&.G:Z:Zi.2g l.if:.:?.t::l)~?:.!:.q.~d:: (mlej~ zatrudnieniastanowiskolubfunkcja' pozapoznaniusie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. ~r 106 poz. 679 z 1998 r. Nr 113 poz Nr 162 poz.1126 z 1999 r. Nr 49 poz. 483 z 2000 r. Nr 26 poz. 306qraz z 2002 r. Nr 113 poz. 984 I Nr 214 poz oraz ustawy z dnia a marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poi. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz i Nr 214 poz. 1806) zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej lub stanowiace mój majatek odrebny: I. Zasobypieniezne:. - c. - srodkipienieznezgromadzone w walucie polskiej: :>"Q..q a.(2.t2'7..r2.(?..z.t:' ~... u u.... "u""uu"'..u"""""""'" ;...u... - srodkipienieznezgromadzone w walucie obcej: /.!(.i.e 1l2z.tz':.:c.<..~.....' : ""... - papierywartosciowe: J!..I.L-:':' JXJz.I;t..(t::.~... I.. ~..'..~ ~... < na kwote: "...

2 Dziennik Ustaw Nr Poz.2S2 II. 1.Domo powierzchni: m2 o wartosci: :...: tytul prawny: /:(t./.:::...lliz:.ti:. C'~ ~ 2. Mieszkanieo powlerzchnol: 60m2 o wartosci~a?a<2q.a?tytul prawny:#.p.:d.f.:iaj{;~o.«.'i:::: 3.Gospodarstworolne: RAL:>k ;(/~13 V C/ 4- ZOO/! rodzajgospodarstwa: l.!..it::: j)q.l:.c;t..c2..v ""'1 powlerzchnia: o~.". 11// t--- 7\~ la /. ; ~: ~... o wartosci:....o "'" (:;..~ (.{w ; r..kd. c.:: o... ' rodzajzabudowy:.. J.!.!k.-:.-:' o{yt. 1'1()Z.4t.C({;.;:~.. """""""""""""".""'"... tytulprawny: M.t: ::::.ljo.i.-:'?t:.(i...ff... o Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym przychód I dochód w wysokosci:... 4 Inne nieruchomosci: III. Powierzchnia:../.(!.t?::...:J;!:;2Z ':t.cc2..c:.... ; o " '"."......"... " '... "'"..."... o wartosci:..i.!/..i.i:..l?.q.!..7:..c:?..~. m.. :... m.'."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""...".. tytulprawny:... ~ :.J:?(?.!...f1..«t..':t """""'..o...' " "."... ""o."""""'" Posiadam udziajyw spójkach handlowych -nalezy podac liczbe I emltenta udzialów:.. "..&:f.t:;:..f).a Z.~ Ct:?f;t: ". "" ".... ".~. "...; "... '. '.JI. " " "... udzialyt~ stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spójce:..!:(!.l:...''.'.ii?if..~(;;~;;:'.'~"'.'~''.'.'.'.~'~"""'."'.'.'."'::'''''.''.'. ".. o... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wy~okosci:!.1/-:':'.'.'.'.ii2i?f.{ji.?f..'.''.'~~''.~'.~'~~:""'.'..... ".... """""""""""""""""""""". IV. Posiadamakcjew spólkach handlowych -nalezy podac liczbe i emltenta akcji: \ (..6-::o.t2...ZikC;'l.l?.t:.&:...o.~l.t:&:..f:ld..y :!/"(1g.e!.{ :.d.cr.:...e(2.~.qey.....".. " " " ".. ".. '..."." " "... akcjete stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcjiw spólce:... " !!.1~: ])::).Z?f.Cf!..f;t... Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: Af;6i:"".'.Zi?i~ZZ.q.'.~'"""':'":'.~'. Co V. Nabylem(am)(nabyl mój malzonek z wyla~zeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa innej panstwowej osoby prawnej jednostek samorzadu terytorialnego ich zwiazków lub od ko..munalnejosoby prawnej nastepujace mienie kt~e podlegato zbyciu w ~1rodzeprzetargu - nalezy podac opis mienia I data nab ycia od kogo:.. Af.(k-;;...:JJ.<t.?l'!1..C.~..':t... "". 0 ~ " ".. "...~ ' ~':' "... "......".. "" " """""""""""""""""""""""""""""""""""'!' ".. """"."......~"..." 'o"""""""""""""'" o..""""

3 DziennikUstaw Nr Poz.282 VI. 1. Prowadze dzialalnosc gospodarczlt2 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):... ~ :..I!:::({--::. :l(!;?.r. ~C:d..Ct:... - osobiscie """" ~ Ik:!:.i;;: ~QL-:' 'Jr.fl:::.ft: :..... "" " - wspó nie z InnymIoso aml..".(.!{.:..w; ~ (..~.~..;... I "':""":""""':""".ḃ ""'".:...".....:t;;.;~ "...;;:::;"Z:; ;;;;'Z;:"""""""""""""""'"..."..::::;..."... Z tego tytulu osiagnalem(elam) "... """"'"... w roku ubieglym przychód I dochód w wysokosci:~((:::.:??ez~.("'~.~. 2. Zarzadzamdzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawiclelem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna I przedmiot dzialalnosci): :.d::!.&:.: ZJ.o.Z'z.(d..<.-t:... "... - osobiscie E.~ 2>.Ql.~C(;u<L :.. VII. - :~~'~;~;:'~"j'~~~~~'~'~~~~'~;':::::::::::f?:~::::::::::aql~22:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Z tego tytulu osiagnalem(elam)... w rokuubieglym dochód w wysokosci:... M I..t.::..1?'2.!.I:t.[<f!.. ~ Wspólkachhandlowych (nazwasiedzibaspólki): /!:t..e.'h..!2.q!..~{i 7.:': u... - Jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): : tf!.i.t:.: 1J..'<2I...~{L.C;c :.... h'" u u... - jestemczlonkiemrady nadzorczej(odkiedy): A!.1.t2:: ~.f..~u..:t.... """""h '... - Jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy): d!!4~:= 22gL.fi.Cd'~""""""""""""""""U"'h' u.. u """"""""""""'h... Ztego tytulu osiagnalem(elam) w rokuubieglym dochód w wysokosci:...m.~.u.j?qz.'t:{t?...f1.:... ".. u W spóldzielniach:... o...!!!.!. :...m Z c':t.t!:..f:..c;(... o... '=';~'~~~'~'~~~~'~~j'~~ '~~~'~~~';~'~'~'i~~'~;; '::::::::1.22-2:::::::i.?ol~(;:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"::::.:::.'" o.. u o """""""""" o o.. o o - leistem c?:tonkiem rady nad?:orczei3 (od kledyl: J.!.!.~: 2!.QZ.tz.C~~~::::::::::::~::::::::~::~::::::::::::... " ".. u. """""'" """"""'" Ol." """""""0.. - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): o ".~!.t:-.:..~'.~i?<?z.'i.?i.~;;'~~;'~~~~"'.~'.'o'o~'.'o'o'.'.o.~'.'.'.~~'.'.'o'.'o'.'.'.'. Z t~~~';~~'~';~'~~;~~~~~~:;~;~~')':';:~~'~~i'~~;~~'~'~'~'~~~':'::;~~~~~~;;"""""'ii.;~"""""12qf~ci.lj".'.'.o".'".' I..o...

4 r 3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: '\1))1.... :...l((.~::=. ZdaJ.:f:??.:d..~ """""""" '"... h ; """"""""""""""""""""""""""'"..;u U ". u... - jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): u...k!.4:.::' kqzzc~.~ ~!~.:::::::::: : u. u U U U U "'U"..... '. - jestemczlonkiemrady nadzorczej(odkiedy): &L: i.0lf?;:~:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::'::::: """""""""""""""""""""""""""""""""'". - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): :::::;&:2~:::::::::ijQlt?;~""""""""'u"""""""""..... u u u """ u... u... Ztego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: u...l.f(l??.~ J2.<?..z.tz.(~' Innedochody osiagane l tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej 'ub zajec z podaniem kwot J?Id:.Lk:J4:?1ff-:=""" C;:~Ii:i.k!.fIy l.1.dj4a.a/..~.lf Iiat...QZ2ga; ~!1:t:.1:.p :... uzyskiwanychz.j.i..!t;:.-fl..u.t.if.c2j!1..6:.: kazdego tytulu:..(;.~k.'<?;'&f...ió e.i:..~d:j:.q.-tl..f(.:..i R. {/"{~ic?.!:c'.. :.:..{;:..~gd..l.~ &6.::...:::...e..:6::/d.!2...-!!Jt.?:Q.?/.J!.r2.-J.fL. /tla../d;.u.a..u6../... "U"'".u... IX.. Skladniki mienkj ruchomego o wartosci powyzej zloty.ch (w przypadku pojazdów mechanicznycj1 nale:i:y podacmarkemodel i rokprodukcji):.a::...!.~sd.&: d.i:cl.:.t::r:e4 <Z.4~/'.QJ.(.....C2&;~t2t.f.t2: ~..<...q.<2.~...??f?~t g.~~ e.f.?.f2.l?.ij.k.9/.""':'~(?':s'=" "'"""" ;...'.'.. """"""""'"... ;.. """"""""""""""... X. Zobowiazaniapieniezne o wartosci powyzej zlot;vch; 'w tym zaciagniete kredyty I pozyczkioraz warunki na Jakichzostaly udzielone (wobec kogo w zwiazkuz jakim zdarzeniem w jakiej wysokosci): """"""""""""""" '"...I.:..I..~ J2a.z.~(lf...~ """""'"... """"'"... « ' """"""'"......' ~ "t... """"""""""""" ' '. ;... """""""""""""'"... -:. 't?

5 f POwyzszeoswiadczenie skladam swiadomy(a) iz na podstawie art Kodeksu karnego za podanie ni prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci..n :I..Q.?:..?f)rf.e~.1?.ff2.{;~ (miojscowosc data) n."" 4.L(ad~~t..~.d/ (podpisl / 1 Niewlasciwe skreslic. 2 Nie dotyclydzialalno.sci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji r~slinnej i zwierzecej w formie i zakresie gospod stwa rodlinnego. 3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych..

6 DoI)'c:zy:. ZasIepcI Prczylcnlll SckreCl/%MiasII Sk~ MIuIa.Kierownik JcdnI»Ud orpnizicyjnoj pn/tiy.osobyr.arqdzaj" I czlonkowie orpnowzaqlzajwdl pilmymiosobami prawnymi'.osobywydaj"... dccy7jc adinlnljtracyjnc w ImIClliu1'Rz:y~ OSWIADCZENIE- J. ~ il J.".; a nlznjpodpi sany (a <\.a./;f1.i.".(("'i"~t.}.':ro(.(.;; Ll/:A/A '7\..-iF).")iA /..{(I'..- /L/A I.:~SZcL/5~4""' :.. (lmjh.zwl~) I/.? tvf A/' A.' zatrudniony(a) w ~..I /./.'J (.(../I..a.c.I;:.e na 8tanowsku...M.~l2a<'t..a&... pozapoznaniusie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.Nr 142z 2001 r. poz. 1591z pózniejszymizmianami). zgodnie z art. 24j ust. I i 2 1. Oswiadczam.:temalfonek(a) prowadzi dzialalnoscgosp()darc~ na terenie GminyPlock J ".. 1\.-.'- (./ ""..."..t!k:(./;;...1~.i..sr.c~.7... (rodzaj dzialalno.lc:i) 2.0swiadczam. ze maltonek(a) zawarl(a) umowe cywilnoprawna z organami gminy. jednostkamiorganjzacyjnymigminy lub gminnymiosobami prawnym(".i.-;.! l/i t:- ~.I..';"'"t:.CAT" 1") -/ ~;) u ';{ ;.. ' """"" (rodujuiiiow)').'..' 3. Ponadto infonnuj~. ze malzonek(a):...!!(({-:'??i?[ ~ {;;'..;?.lf :.':... (m!ej1cozalnldnicnia)..t natereniegminy Plock zostal zatrudniony lub zmienil stanowisko w :. a)jednostceorganizacyjnej samorzadu terytorialnego b)zwiazkujednostek $amorzadu terytonalnego c)podjalprac~lub inne czynnosci zarobkowew sp6lkech handlowych w których co najmniej50% udzialów lub akcji posiadajajednostki samorzadu terytorialnego. odpowiednll\odpowied'rtwpisac w p\1nkcle3 I" o.. r I'. W przypadkuzaistnienia w przyszlosci okolicznotel iwymienionychw punkcie J.2 I 3 zobowlllzujesie do poinformowaniao tym pracodawcy w terminie 30 dni od dnia zalstnlcllia przyczyny skladania onladczenlal inronnaejl.jestem twiadomy (a) tc niez/cienie pow)'tszegooswiadc7.cnia w termlnic okrctlonym w zdaniu powy:t.cj powoduje utrat~ wynagrodzenia za okres od dnia W którym powinno byc zlotone do dnia zio:t.cnla ojwlldczcnialub Informecji oraz odwolanie lub rozw~le~mowy o prace bez wypowiedzenia najp6:tn'cjpo uplywio30 dni od dnla w którym uplynal tcnn'n do zjj)t.enlao~wladczcnla lub informacji. Podanienieprawdylub ~tajcnle prawdy w olwiadczenlacho których mowa w lit. 24j ust. I. albo Informacji.o k16rejmowawart. 24j us1.2.powoduje odpowlcdzla'notc na podstawie ert.233 I Kodeksu karnego. Plcek dnia.~.f2.~...b:/;/ OK... ~...dlzk~(/f/w. poiipia I ". ~ l i. ':1 o r

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5.

rodzaj z4budowyr... ryul pravny (wtasnosf' wsp6iw'lasnosc, uz,4kowanie wieczysle' dzieeawa inny D4ul' podailaki) 5. Ja nlzer oodorsanv(a).. Mateusz Szqzurek Oswiadczenie o stanie maj4tkowyrn Liniona nzwisko q pr)pad J

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw

Nr 916. Informacja. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych oraz wójtów burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw Wrzesień 2002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 254 17586 Poz. 1704 1704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STOWARZYSZEŃ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI

TWORZENIE STOWARZYSZEŃ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI ŚĄ PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA L SKIEGO 2006-2010 2010 TWORZENIE STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJ AJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WSI Katowice, 07.09.07 Iwona Charciarek Lesław Czernik Program realizowany przy udziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko:

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Miejsce wykonywania pracy: Ciechanów Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: Referent/Starszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo