Marek Mozalewski. Organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Mozalewski. Organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym"

Transkrypt

1 Marek Mozalewski Organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym Organizational determinants of innovativeness of Small and Medium-sized Entreprises in Polish machinery industry Streszczenie pracy doktorskiej Promotor: Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Katedra: Polityki Pienężnej i Rynków Finansowych Poznań 2016 Wydział Gospodarki Międzynarodowej al. Niepodległości 10, Poznań tel

2 Streszczenie pracy doktorskiej Zagadnienia innowacji i innowacyjności organizacji są obecnie jednymi z najistotniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa na wysoce konkurencyjnym rynku. Działalnością innowacyjną należy zarządzać w taki sam sposób, jak inną funkcją w organizacji lub procesem. Można ją traktować jako zbiór działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Tym samym działania te dotyczą zasobów organizacji, którymi należy zarządzać, aby osiągnąć założone cele [Baruk 2013, s ]. Stąd też szczególnie istotne jest działanie w sposób systemowy, umożliwiający efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami oraz czynnikami warunkującymi innowacyjność organizacji. Tematyka innowacyjności firm została szeroko opisana zarówno w teorii i empirii w literaturze międzynarodowej i krajowej. Badania przeprowadzone na gruncie polskim ujmują następujące zagadnienia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw: stan innowacyjności zróżnicowany regionalnie oraz branżowo; źródła innowacji; bariery zewnętrzne, wewnętrzne i systemowe ograniczające innowacyjność; wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności w ujęciu ogólnym. W trakcie studiów nad problematyką innowacyjności autor dostrzegł, iż dotychczasowe badania w niewystarczającym stopniu opisują determinanty organizacyjne innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż niezależnie od siebie analizie poddawano niezależnie od siebie: cechy biznesowe firm, np. wiek, wielkość, formę własności, zakres działalności, typ obsługiwanych klientów; determinanty organizacyjne, zdefiniowane jako np. kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, postawy przywódcze liderów, umiejętność współpracy międzyorganizacyjnej, potencjał zespołu zarządzającego, system komunikacji wewnętrznej, rezerwy do wykorzystania do prac nad innowacyjnością (organisational slack). Dotychczasowe badania nie uwzględniły następujących kwestii: występowania poszczególnych determinant organizacyjnych w organizacjach zróżnicowanych według cech biznesowych; roli determinant organizacyjnych w kształtowaniu innowacyjności organizacji.!2

3 Cechą biznesową, która została wybrana przez autora jest wielkość organizacji. Różnicuje ona w sposób znaczący, zachowania, potrzeby i zwyczaje małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do tych, które występują w dużych organizacjach. Z tego względu dostrzegalna jest potrzeba uzupełnienia wiedzy dotyczącej wyznaczników organizacyjnych, warunkujących ich zdolność do innowacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają cechy specyficzne, które w istotny sposób wpływają na wyznaczniki innowacyjności organizacji. Do tych cech zalicza się m. in. [Lachiewicz, Matejun 2012, s ]: dominację osoby i osobowości przedsiębiorcy w systemie organizacyjnym; uproszczoną i często nisko sformalizowaną strukturę organizacyjną o podwyższonej elastyczności działania, występowanie jednego centrym decyzyjnego oraz ograniczony zakres uprawnień i odpowiedzialności; wysoką elastyczność działania, pozwalającą na szybkę reakcję na zmiany otoczenia; dobór personelu oparty głównie na relacjach rodzinnych; elementy motywowania oparte nie tylko o aspekty pieniężne, ale także na kontaktach nieformalnych, bezpośrednich, silnej integracji z firmą, rozwiniętej kooperacji między pracownikami oraz na dużej samodzielności działania personelu. Biorąc powyższe pod uwagę słuszny jest pogląd, iż wiedza dotycząca determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw wymaga uzupełnienia. Niemniej jednak sama identyfikacja determinant organizacyjnych jest niewystarczająca, by rozstrzygnąć, czy determinanty te są jednakowe dla wszystkich organizacji, czy też są uwarunkowane rodzajem sektora, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Występowanie różnic w tym zakresie wydaje się równie prawdopodobne na gruncie odmiennych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Należy domniemać występowania różnic chociażby z uwagi na różne czynniki o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, z którymi zmierzyć się muszą przedsiębiorstwa na różnych rynkach. Stąd też pojawia się niezwykle istotne zagadnienie identyfikacji organizacyjnych determinant innowacyjności małego i średniego przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym sektorze. Za przedmiot analizy przyjęto przemysł maszynowy. Autor założył, iż analiza cech małych i średnich przedsiębiorstw, uzupełniona o cechy specyficzne sektora i podmiotów w nim funkcjonującym, pozwoli na określenie determinant organizacyjnych opisujących gotowość organizacji do postaw proinnowacyjnych. Konieczność wskazanej analizy wynika również z faktu, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są w niewielkim stopniu świadome korzyści wynikających z pracy nad innowacyjnością organizacji. Co więcej małe i średnie przedsiębiorstwa sektora maszynowego!3

4 cechują się licznymi problemami pozostałymi po okresie transformacji, jak np. przestarzały park maszynowy, brak młodej, wykształconej kadry, ograniczony dostęp do know-how. Tym samym szczególną wartość dodaną wydaje się mieć określenie rekomendacji wynikających z analizy modelu determinant, pozwalających na skuteczne wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania opartych na innowacyjności, umożliwiając kadrze zarządzającej na zwiększenie przewagi konkurencyjnej tych firm. Konieczne jest zatem ich zidentyfikowanie owych determinant oraz wskazanie ich znaczenia dla małego i średniego przedsiębiorstwa, aby wykreować u przedsiębiorców potrzebę intensyfikacji pracy nad wskazanymi elementami funkcjonowania organizacji. Wagę tematyki podkreśla dodatkowo sektor maszynowy, który jako istotna gałąź gospodarki nie jest przedmiotem zbyt licznych badań, w szczególności w kontekście innowacyjności, a przy tym szczególnie jej potrzebuje, z uwagi na liczne problemy wewnętrzne, które często pomimo znaczących nakładów inwestycyjnych nie mogą zostać rozwiązane. Autor uznał, iż problem badawczy jest szczególnie ważny z punktu widzenia teoretycznego (rozwinięcie dostępnych analiz) oraz praktycznego (wsparcie przedsiębiorców w budowaniu konkurencyjnych i innowacyjnych organizacji). Praca dotyczy problematyki organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego w Polsce. Przesłankami podjęcia tematu były: przekonanie autora pracy o potrzebie identyfikacji determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego w Polsce; osobiste doświadczenia autora wynikające z pracy zawodowej w obszarze zarządzania strategicznego, której przedmiotem było doradztwo w zakresie budowania efektywnych form funkcjonowania organizacji oraz innowacyjności w oparciu o zidentyfikowane determinanty organizacyjne. Głównym celem pracy jest identyfikacja organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym, będące następstwem wnikliwej analizy oraz weryfikacji określonych w literaturze przedmiotu cech specyficznych wskazanych organizacji oraz wniosków z dotychczasowych badań w zakresie determinant warunkujących ich innowacyjność. Realizacja celu głównego wymagała sformułowania następujących celów szczegółowych: analizę cech determinujących funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego w oparciu o istniejące wnioski badawcze oraz analizę literatury;!4

5 weryfikację organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o istniejące wnioski badawcze oraz analizę literatury; identyfikację i ocenę wpływu organizacyjnych determinant innowacyjności na małe i średnie przedsiębiorstwa sektora maszynowego; identyfikację działań kierunkowych niezbędnych do zwiększenia zdolności do innowacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. W celu sforumułowania tez rozprawy autor posłużył się definicją determinant organizacyjnych opartą na modelu organizacyjnej innowacyjności Rogersa [Rogers 1995]. Zidentyfikowane determinanty zostały zestawione z cechami charakterystycznymi małych i średnich przedsiębiorstw, co posłużyło do sformułowania hipotez badawczych: Hipoteza 1: Proinnowacyjne determinanty organizacyjne w małym i średnim przedsiębiorstwie mogą być specyficzne dla danej branży. Hipoteza 2: Determinanty organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora maszynowego w przeważającej mierze hamują jego innowacyjność. Podejmowany problem naukowy, określone hipotezy badawcze oraz jakościowy charakter pracy zdecydowały o wyborze metod badawczych. Procedura badawcza objęła pięć etapów. Etap pierwszy skupia się na zagadnieniach dotyczących teorii innowacji dokonując analizy aspektów teoretycznych, umożliwiających poznanie i identyfikację głównych zagadnień dotyczących innowacji i innowacyjności zidentyfikowanych w ramach dotychczasowych badań krajowych i zagranicznych. Drugi etap w realizacji celu pracy stanowią rozważania dotyczące funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazuje on, iż istnieje szereg cech stanowiących o sposobie ich funkcjonowania, a także różnicujących ten typ organizacji od dużych firm. Ponadto uświadamia on, iż występują czynniki o charakterze wewnętrznym (determinanty organizacyjne), mające wpływ na sposób funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz na sposób podejmowania przez nie zagadnień innowacji i zarządzania nią. Konstatuje się w nim również, iż istotna jest szczegółowa weryfikacja, czy organizacyjne determinanty innowacyjności są odrębne dla danego sektora, w tym przypadku sektora maszynowego. Autor domniemywa, iż przedsiębiorstwa przemysłowe sektora maszynowego stanowiące jeden z filarów gospodarki, będącego jednocześnie rynkiem silnie dotkniętym okresem transformacji, są wyrazistym przykładem nakładania się różnych cech przedsiębiorstw i czynników określających ich sposób funkcjonowania, a także problemów rynkowych o różnym charakterze i nasileniu mających wpływ na przedsiębiorstwo wyłącznie w tym sektorze.!5

6 Trzeci etap pozwala na zgłębienie charakterystyki sektora maszynowego oraz cech podmiotów na nim funkcjonujących. Ma on wykazać, jakim poziomem innowacyjności charakteryzuje się ten sektor. Przeprowadzone rozważania dotyczące cech małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego mogą doprowadzić do bardzo ważnego wniosku, wskazującego, że istnieje szereg cech, będących determinantami warunkującymi funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. Czwarty etap procedury badawczej koncentruje się na przeprowadzeniu szczegółowych rozważań dotyczących zbioru czynników determinujących innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ogółem. Podstawą do jego określenia jest analiza badań teoretycznych i empirycznych oraz modelowych rozwiązań w zakresie determinant innowacyjności organizacji. Dokonana w czwartym etapie eksploracja literatury przedmiotu i badań empirycznych stała się podstawą do opracowania na etapie piątym autorskiego modelu organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. Jako punkt wyjścia do rozważań nad własnym modelem autor przyjął dwa dotychczasowe modele organizacyjnych determinant innowacyjności organizacji, uzupełniające się wzajemnie, tj. de Jongi, Brouwer oraz Pichlak. W rozprawie podjęto próbę wykazania, iż przedsiębiorstwa sektora maszynowego posiadają szereg specyficznych cech, które wymagają szczególnych działań od strony organizacyjnej, tym samym nasilenie i konieczność zarządzania określoną determinantą jest inna dla każdego typu przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego został określony charakter determinant dla procesu innowacyjnego. W celu oceny siły wpływu zidentyfikowanych determinant zaproponowano wagi pozwalające na ocenę wpływu poszczególnych determinant na proces innowacyjny i tym samym na zdolność do tworzenia innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie sektora maszynowego. Do przypisania wag przyjęto metodę ekspercką na bazie przeprowadzonych rozważań i doświadczeń autora. Przedstawiona powyżej analiza została także zweryfikowana przy wykorzystaniu analizy wrażliwości małych i średnich przedsiębiorstwach ogółem. Zweryfikowano, czy istnieją liczne luki innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorstw i tym samym determinanty te są zróżnicowane sektorowo. Syntezę rozważań rozprawy stanowi analiza SWOT dla zidentyfikowanych organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. Wskazuje ona na konieczność eliminacji zagrożeń i wykorzystywania szans, konieczność podejmowania!6

7 działań pozwalających na osiągnięcie zdolności innowacyjnej zgodnie ze zdefiniowanym procesem innowacyjnym i uwzględnieniem towarzyszących mu determinant. W szóstym etapie zaprezentowano rekomendacje wynikające z autorskiego modelu organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego i jego analizy dla zwiększania poziomu ich innowacyjności. Struktura pracy stanowi odzwierciedlenie przyjętej koncepcji rozprawy doktorskiej. Praca składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Rozdział pierwszy pracy jest związany z teoretycznymi podstawami innowacyjności. Prezentuje on genezę i kluczowe definicje występujące w literaturze. Naturalnym rozwinięciem definicji innowacji jest przedstawienie jej typologii, która charakteryzuje innowację z punktu widzenia czterech podstawowych kryteriów: przedmiotu, znaczenia, oryginalności oraz źródła. Uporządkowano w nim także terminologię związaną z pojęciem innowacyjności organizacji, a także zdefiniowano metody jej pomiaru.druga część rozdziału rozwija kluczową cechę procesu innowacji, którą jest sekwencyjność. W sposób szczegółowy przedstawiony został dorobek naukowy w zakresie modeli przedstawiających etapy procesu innowacyjnego, z uwzględnieniem otoczenia zewnętrznego będącego elementem tego procesu. Rozdział kończy się opisem innowacji jako procesu zarządzania. W rozdziale drugim w sposób szczegółowy scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jako zbiór podmiotów o charakterze innowacyjnym. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań stała się istota i klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie przedstawiono kluczowe cechy definiujące małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym cechy różnicujące je od dużych przedsiębiorstw. Opisano również rolę innowacji dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co jest szczególnie istotne z punktu późniejszej konfrontacji determinant z działaniami niezbędnymi do stworzenia zdolności do innowacyjności w organizacji. Zestawienie cech małych i średnich przedsiębiorstw, roli innowacji dla tych przedsiębiorstw oraz barier ograniczających osiągnięcie celów, pozwala na uzyskanie pełnej odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, jak ważna powinna być dla nich innowacja oraz co ją ogranicza. To z kolei umożliwia odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby zmienić ten stan. Rozdział zamyka charakterystyka roli małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.!7

8 W trzecim rozdziale opisano charakterystykę sektora maszynowego. Rozdział ten stanowi bardzo istotny punkt odniesienia dla dalszych rozważań. Z racji, iż w poprzednim rozdziale przedstawiono pewien wzorzec małego i średniego przedsiębiorstwa, istotne było wskazanie, jakie cechy posiadają podmioty funkcjonujące w sektorze maszynowym. Wykazano w nim, iż małe i średnie przedsiębiorstwa sektora maszynowego mają cechy specyficzne, które odróżniają je od wzorcowego małego i średniego przedsiębiorstwa. To tym samym pozwala to na stwierdzenie, iż skoro podmiot funkcjonuje w innym otoczeniu, podejmuje inne działania i cechuje się innymi problemami rynkowymi i wewnętrznymi (często dodatkowymi w odniesieniu do reszty podmiotów), to należy zarządzać nim w inny sposób, tym samym determinanty jego innowacyjności są inne. Oprócz charakterystyki cech małe i średniego przedsiębiorstwa sektora maszynowego w ujęciu ogólnym, wskazano również postawy proinnowacyjne przedsiębiorstw sektora funkcjonujących na polskim rynku. Czwarty rozdział ma na celu przedstawienie kluczowych aspektów dotyczących determinant innowacyjności organizacji, w tym ich istoty, klasyfikacji oraz charakterystyki z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. W rozdziale została przedstawiona analiza dotychczasowych badań naukowych oraz analiza literatury w zakresie aspektów definiowania, charakterystyki oraz wpływu determinant na funkcjonowanie organizacji. Przedstawiona analiza w połączeniu z pozostałymi rozdziałami pozwoliła na zbudowanie autorskiego modelu determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. W piątym rozdziale zaprezentowano autorski model determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. Przy jego opracowaniu wykorzystano analizę SWOT, pozwalającą na identyfikację mocnych i słabych stron poszczególnych organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego oraz szans i zagrożeń, które towarzyszą im w otoczeniu konkurencyjnym. Wskazano, jaki one mają wpływ na określone elementy procesu innowacyjności oraz przedstawiono generalny obraz innowacyjności w sektorze maszynowym. Dla oceny siły wpływu determinant określono wagi umożliwiające ocenę ekspercką wpływu poszczególnych determinant na proces innowacyjny i tym samym na zdolność do tworzenia innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie sektora maszynowego. Przypisanie wag dokonano (metodą ekspercką) na bazie przeprowadzonych rozważań i doświadczeń zawodowych autora. Wagi i siła wpływu poszczególnych determinant organizacyjności zostały zweryfikowane poprzez analizę wrażliwości.!8

9 Wszystkie wykorzystane w tym rozdziale metody analizy - SWOT determinant oraz priorytetyzacja, ocena siły wpływu oraz analiza wrażliwości umożliwiły określenie oddziaływania determinant oraz sformułowanie rekomendacji mających służyć poprawie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego Założonym głównym celem pracy doktorskiej było zidentyfikowanie organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle maszynowym. Cel główny pracy został osiągnięty. Autor zidentyfikował organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego prezentując także ich ranking. Przeprowadzona analiza wykazała, iż badane determinanty mają obecnie hamujący wpływ na proces innowacyjny, stąd też istotne jest podjęcie działań mających na celu zmianę ich wpływu na neutralny lub wspierający. W tym celu autor przedstawił postulaty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w zarządzaniu innowacją i przeprowadzaniu zmian. W drodze przeprowadzonych analiz autor wykazał, iż proinnowacyjne determinanty organizacyjne w małym i średnim przedsiębiorstwie mogą być różne dla branż (hipoteza 1). Autor dokonał analizy wag oraz sił wpływu zidentyfikowanych determinant na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego. Przeprowadzone badania ujawniły, iż determinanty te mają głównie charakter hamujący innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego (hipoteza 2). Potwierdza to drugą hipotezę badawczą. Wnioski z rozważań pozwoliły na zdefiniowanie organizacyjnych determinant innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego oraz sformułowanie postulatów determinant umożliwiających wdrożenie działań pozwalających na osłabienie słabych stron procesów innowacyjnych i wzmocnienie ich mocnych stron innowacyjności w badanym sektorze. Przedstawiono także syntezę wpływu determinant na innowacyjność organizacji. Może ona stanowić stanowić cenne źródło informacji i wsparcie w planowaniu strategicznym i operacyjnym dla kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora maszynowego w zwiększaniu Rozważania przeprowadzone na potrzeby niniejszej dysertacji nie pozwoliły na wyjaśnienie zagadnień, które zostały ujawnione w trakcie prac, a które dla pełnego wyjaśnienia wymagają dalszych szczegółowych badań, np. w jaki sposób należy ukształtować proces innowacji (jego przepływ) z wykorzystaniem zidentyfikowanych organizacyjnych determinant innowacyjności w małym i średnim przedsiębiorstwie sektora maszynowego lub w jaki sposób i w jakim stopniu różni się on od tych, które są zdefiniowane w pozostałych przedsiębiorstwach.!9

10 Niniejsza rozprawa obok swych walorów poznawczych i naukowych stanowi niewątpliwe bogate źródło wiedzy dla przedsiębiorców z sektora maszynowego, w tym zarówno dla właścicieli, kadry zarządzającej, jak i pracowników, w szczególności w aspektach dotyczących odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najefektywniej ukształtować wnętrze organizacji, aby była ona innowacyjna, przy uwzględnieniu wszelkich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń napływających z rynku.!10

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru tematu

Uzasadnienie wyboru tematu KSZTAŁTOWANIE TOWANIE INNOWACYJNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZPITALACH Koncepcja rozprawy habilitacyjnej dr Joanna Jończyk Uzasadnienie wyboru tematu 1. Aktualność i znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego (corporate governance)

Streszczenie rozprawy doktorskiej. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego (corporate governance) Streszczenie rozprawy doktorskiej Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego (corporate governance) mgr Agnieszka Kristof W niniejszej rozprawie doktorskiej podjęta została

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Strategia konkurencji

Strategia konkurencji Strategia konkurencji jest sposobem zdobywania wybranej przewagi konkurencyjnej, w celu osiągnięcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej. Zmiana pozycji konkurencyjnej jest wyznacznikiem efektywności strategii

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13

Wstęp... 7. Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Skuteczność i efektywność jako kryteria ocen ekonomicznych. 13 1.1. Podejście komplementarne do interpretacji efektywności i skuteczności... 14 1.2. Efektywność jako

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Prawo podatkowe w systemie prawa... 15 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa... 16 1.2.1. Przesłanki uzasadniające

Bardziej szczegółowo

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa B 361445 Wprowadzenie 9 Rozdział 1 Koncepcja klastrów a teoria regulacji systemów gospodarczych 16 1.1. Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych

Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

SPIS TREŚCI. Od Autora TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE iii SPIS TREŚCI Od Autora ix TOM I MONOGRAFIA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ROZWAŻANIA TEORETYCZNE ROZDZIAŁ I. Ogólna Charakterystyka Polskiej Energetyki 1. Wstęp 1 2. Wprowadzenie 3 3.

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r.

Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska r. Podsumowanie badania poziomu integracji sieci gospodarczych w Wielkopolsce dr inż. Paulina Golińska 25.03.2011 r. Wprowadzenie - luka badawcza W Wielkopolsce w przeciągu ostatnich 5 lat obserwować można

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Prof. dr habil. Piotr Kalka Poznań, dnia 20 listopada 2012 r. Instytut Zachodni P o z na ń

Prof. dr habil. Piotr Kalka Poznań, dnia 20 listopada 2012 r. Instytut Zachodni P o z na ń Prof. dr habil. Piotr Kalka Poznań, dnia 20 listopada 2012 r. Instytut Zachodni P o z na ń Recenzja pracy doktorskiej mgr Natalii Goryni -Pfeffer p.t. Institutionelle Rahmenbedingungen des nationalen Innovationssystems

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Sylwia Roszkowska Katedra Makroekonomii, Instytut Ekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41/43 RECENZENT Marek Bednarski PROJEKT OKŁADKI Barbara

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY

POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PODMIOTÓW PRZEMYSŁU OBRONNEGO ławomir Kułakowski Warszawa października 2014 roku Październik 2012, Warszawa Sławomir KUŁAKOWSKI Prezes Polskiej Izby Producentów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Mały biznes innowacyjna droga rozwoju

Mały biznes innowacyjna droga rozwoju Mały biznes innowacyjna droga rozwoju Wasily S. Bilczak, Mirosław Gornowicz, Natalia G. Duplenko Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2011 Recenzent prof. Lech Nieżurawski Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sławomir Jarka Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 0/0 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Szacowanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo