IV kw Raport kwartalny. magnifico

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07"

Transkrypt

1 Raport kwartalny IV kw Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku. magnifico

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje Historia działalności Emitenta Przedmiot działalności Emitenta Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Skład osobowy organów Emitenta Status spółki publicznej Struktura akcjonariatu Emitenta Dane finansowe za okres od 1 pażdziernika do 31 grudnia 2011 r Opis przyjętych zasad rachunkowości Wybrane dane finansowe Dynamika wzrostu przychodów Emitenta Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale 2011 r Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Działalność Emitenta na przestrzeni IV kwartału 2011 r Realizacja planów rozwojowych Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Prognoza wyników finansowych Strona 1 z 14

3 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawowe informacje Pełna nazwa magnifico Spółka Akcyjna Siedziba Podstawowa działalność Kapitał zakładowy ul. Wrocławska 10G lok. 32, Warszawa Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 9609Z) Kapitał zakładowy na dzień r. wynosił zł i dzielił się na: 1/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 2/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 3/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Czas trwania Sąd Rejestrowy Nieoznaczony Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS Historia działalności Emitenta Agencja Public Relations magnifico została założona w październiku 2003 r. przez Karolinę Siudyłę-Koc i funkcjonowała początkowo w formie działalności gospodarczej. Na przełomie roku 2009 i 2010 podjęta została decyzja o przekształceniu magnifico sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników magnifico sp. z o.o. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 8 kwietnia 2010 roku, natomiast przekształcenie zostało wpisane do rejestru w dniu 10 czerwca 2010 roku. W dniu 6 września 2010 r. Spółka dołączyła do grona spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. 1.3 Przedmiot działalności Emitenta Podstawową działalność Emitenta stanowi świadczenie usług Public Relations oraz towarzyszących usług marketingowych. Rolą Emitenta jest pomoc klientowi w sformułowaniu treści i takim wyborze formy przekazu informacji, by była ona możliwie najskuteczniejsza i najbardziej efektywna w danej sytuacji. Z tego powodu Emitent oferuje nadzór nad całością procesu komunikacji, począwszy od przygotowania strategii działań, po ich realizację i ocenę efektywności. Proces komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym obejmuje różne elementy, a głównie z nich to: relacje z mediami (media relations), Internet (Internet PR), media społecznościowe (social media), wydarzenia specjalne (special events), sponsoring, relacje inwestorskie (investor relations) oraz doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji z otoczeniem rynkowym. Emitent posiada bogate doświadczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku firm, instytucji publicznych, organizacji non-profit, osób publicznych oraz wydarzeń. Renoma Spółki opiera się na lojalnych współpracownikach Strona 2 z 14

4 o bardzo wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Emitent posiada szczególne kompetencje w zakresie: relacji z mediami, organizacji dedykowanych imprez, zarządzania kryzysowego oraz tworzenia strategii komunikacyjnych dla firm i produktów. Emitent posiada bardzo dobrą historię współpracy w zakresie obsługi podmiotów z branży teleinformatycznej, finansowej, zdrowia i urody, handlowej, najnowszych technologii. Emitent zdobywa też doświadczenie w branży motoryzacyjnej oraz artykułów gospodarstwa domowego i elektronarzędzi. Ponadto pozyskuje nowych klientów na obsługę w zakresie Relacji Inwestorskich i PR korporacyjnego, co stanowi istotne poszerzenie oferty świadczonych usług. 1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta strategie public relations - specjaliści magnifico zajmują się opracowaniem strategii działań public relations; klient otrzymuje propozycje kompleksowych działań wraz z ich terminarzem; media relations - Emitent utrzymuje bardzo dobre relacje z mediami oraz posiada rozbudowaną bazę aktywnych kontaktów; Emitent dokłada starań aby jego klienci byli interesującym źródłami informacji dla dziennikarzy, którzy reprezentują i poprzez swoją pracę wpływają na opinię publiczną; usługi relacji z mediami obejmują m.in. formułowanie komunikatów prasowych, organizację konferencji prasowych, seminariów tematycznych, indywidualnych spotkań z przedstawicielami mediów, akcje wyjazdowe, szkolenia medialne oraz realizację działań w zakresie zadań polityki antykryzysowej; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi - w sytuacji kryzysowej warunkiem przezwyciężenia trudności jest szybkość działania i skuteczność; w grę wchodzi natychmiastowa reakcja; zadaniem Emitenta jest maksymalne zneutralizowanie prób tworzenia i podtrzymywania negatywnego obrazu klienta; w przypadku sytuacji kryzysowych agencja wykorzystuje instrumenty z zakresu media relations, uruchamia swoje kontakty wśród grup istotnych dla prowadzonej kampanii, a przede wszystkim stale i bezpośrednio współpracuje z klientem w celu wypracowania jak najskuteczniejszego modelu działań; Internet PR i e-pr - elementem skutecznego działania w zakresie PR jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji oraz możliwie partnerski i dwukierunkowy charakter komunikacji. Internet jest naturalnym środowiskiem do prowadzenia działań PR; ze względu na wszechstronność stosowanych narzędzi oraz technologii umożliwia on dotarcie zarówno do szerokich grup odbiorców przekazu, jak i do grup niszowych; medium to umożliwia także wykorzystywanie osób aktywnych, jako liderów opinii - i to zarówno w sieci jaki poza nią; Emitent oferuje szereg narzędzi PR wykorzystujących Internet, m.in.: kreowanie i redagowanie serwisów www; pozycjonowanie www; aktywne działanie na czatach i forach tematycznych; badania on-line; creative mailings etc.; social media - to rodzaj mediów, który pozwala wspierać i realizować komunikacyjne i poznawcze potrzeby człowieka, umożliwia aktywne współtworzenie informacji dystrybuowanych przez media i firmy. W ramach usług w tym specyficznym środowisku medialnym Emitent oferuje kompleksowe planowanie i realizację strategii obecności w social media, budowę, rozwój, optymalizację oraz obsługę profili firmowych, komunikację marketingową za pomocą konkursów, aplikacji i banerów w social media. monitoring mediów - monitoring umożliwia ocenę efektywności przekazów mediowych; informacje otrzymywane za pośrednictwem monitoringu mogą stanowić także źródło wiedzy na temat obecnych i potencjalnych klientów, na temat osób i firm współpracujących z instytucją, konkurencji, a także mogą być pomocne przy tworzeniu lub aktualizowaniu bazy danych; analiza wyników monitoringu pozwala Emitentowi zweryfikować działania, dopracować i dostosować je do potrzeb rynku; wydarzenia specjalne - pozytywny wizerunek firm czy instytucji to nie tylko efekt dobrych relacji ze światem mediów; klient, dbając o swój prestiż, organizuje imprezy rocznicowe, zjazdy korporacyjne, bale charytatywne, koktajle biznesowe, spotkania świąteczne, na które zaprasza osoby ważne z punktu widzenia swoich interesów: kontrahentów, ekspertów, liderów opinii, polityków, urzędników; Emitent posiada doświadczenie w organizacji tego tupu przedsięwzięć uwzględniający ich szerszy kontekst związany z kreowaniem wizerunku i osiąganiem konkretnych celów biznesowych klienta; Strona 3 z 14

5 sponsoring - sponsoring to jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia pozytywnego wizerunku firmy; podstawowy cel takich akcji to przekonanie danej społeczności (grupy docelowe) o tym, że klient nie ogranicza się tylko do prowadzenia bieżącej działalności - chętnie angażuje się w działania związane z kulturą, dobroczynnością i sprawami społecznymi; efekt to wzmocnienie pozytywnej opinii o kliencie; Emitent podejmuje się: opracowania strategii sponsoringowej; wyboru sponsorowanej akcji, zgodnej z wizerunkiem klienta; kalkulacji kosztów; nadzoru nad realizacją projektu; audyty komunikacyjne - Emitent proponuje klientom usługę audytu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; audyt kończy się przygotowaniem raportu, oceniającego komunikację wewnętrzną i zewnętrzną klienta; na bazie raportu Emitent rekomenduje ewentualne zmiany w systemie komunikowania się klienta; personality PR - obsługa PR odnosi się w przypadku Emitenta nie tylko do klientów instytucjonalnych; magnifico prowadzi także personal PR - czyli kreuje i dba o wizerunek osób publicznych; w szczególności Emitent oferuje: promocję osób publicznych w mediach oraz środowiskach - filmowym, muzycznym, teatralnym, a także na rynku reklamowym; stały nadzór nad rozwojem karier; sprawne reagowanie na medialne kryzysy wizerunku; inwestor relations obsługa w zakresie IR polega na zapewnieniu klientowi zarówno doradztwa w zakresie sporządzania i terminowego przekazywania raportów bieżących i okresowych, jak również koordynowania całości prac związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych począwszy od przygotowania harmonogramu raportów, przygotowania raportów bieżących, współudział w przygotowaniu raportów okresowych, weryfikacja zdarzeń pod względem zaistnienia informacji poufnej oraz okresów zamkniętych, nadzór nad wypełnianiem przez klientów zasad Dobrych Praktyk, nadzór nad działaniami członków organów obsługiwanych spółek w zakresie obowiązków informacyjnych, kończąc na obsłudze systemu EBI i ESPI; a także reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad regulowanym obrotem papierami wartościowym, inwestorami, akcjonariuszami, analitykami i zarządzającymi oraz realizacja innych aspektów wynikających z posiadania przez klientów Emitenta statusu spółek publicznych; usługi z zakresu projektowania i reklamy koordynacja kampanii reklamowych - reklama to ciągle jeden z podstawowych sposobów komunikowania się każdej firmy z klientami; dlatego Emitent w ramach swoich usług oferuje również nadzór nad przygotowaniem i realizacja kampanii reklamowych; w szczególnych przypadkach Emitent oferuje: przygotowanie strategii działań reklamowych; kreację; planowanie mediów (wybór optymalnych nośników ze względu na koszt dotarcia i grupę docelową); zakup mediów; tworzenie identyfikacji wizualnej firm (corporate identity) - komunikacja to nie tylko słowa, ale i obraz; kolorystyka, typografia, symbolika firmowa pomagają stworzyć i utrzymać pozytywny wizerunek klienta; dobry projekt graficzny wzmacnia przekaz i ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów; w ofercie Emitenta znajduje się: projektowanie znaków firmowych, restylizacja (unowocześnienie) istniejących symboli i tworzenie nowych; standaryzacja znaków: określenie formy i zasad stosowania symbolu firmowego, w tym kolorystyki i typografii; systemy identyfikacji wizualnej: pełne zdefiniowanie standardów graficznych w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy; nadzór nad produkcją i realizacją wszystkich materiałów. Strona 4 z 14

6 Wybrani klienci Emitenta z podziałem na branżę Branża Wybrani klienci Teleinformatyka Media i marketing Bankowość i finanse Zdrowie i uroda Art. Spożywcze i Alkohole Usługi Moda i Sztuka Strona 5 z 14

7 Handel Nieruchomości motoryzacja i. Organizacje rządowe, samorządowe i Non - Profit 1.5 Skład osobowy organów Emitenta Na dzień 1 października 2011 roku w skład organów wchodziły następujące osoby: a/ Skład Zarządu magnifico S.A.: Karolina Siudyła - Koc Prezes Zarządu Urszula Niewirowicz Członek Zarządu Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie IV kwartału 2011 r., skład Zarządu pozostał także bez zmian na dzień publikacji niniejszego raportu. b/ Rada Nadzorcza magnifico S.A.: Mark Montoya Przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Osiński Członek Rady Nadzorczej Strona 6 z 14

8 Halina Siudyła Członek Rady Nadzorczej Wacław Siudyła Członek Rady Nadzorczej Elżbieta Dobrowolska Członek Rady Nadzorczej Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w okresie IV kwartału 2011 r.. Skład Rady pozostał także bez zmian na dzień publikacji niniejszego raportu. 1.6 Status spółki publicznej W dniu 6 września 2010 r. magnifico S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 6 września 2010 r. do 8 października 2010 r. notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych serii C magnifico S.A. Od dnia 11 października 2010 r. w obrocie znajdują się akcje serii A, B i C. 1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu magnifico S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 7 lutego 2012 r. Lp. Dane akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.) 1. Karolina Siudyła-Koc ,00 51,00 2. Celetis Holdings Ltd ,50 16,50 3. Pozostali ,50 32,50 Razem Strona 7 z 14

9 2. Dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2011r. 2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym magnifico S.A. sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi, zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. 2.2 Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów IV kwartał IV kwartał narastająco narastająco II. Zysk (strata) ze sprzedaży III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Amortyzacja WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I. Kapitał własny II. Należności długoterminowe 0 0 III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe 0 0 VI. Zobowiązania krótkoterminowe Strona 8 z 14

10 2.3 Dynamika wzrostu przychodów Emitenta IV kwartał 2011 IV kwartał Przychody Dynamika przychodów kwartalnych rok do roku 33% - 3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale 2011r. Emitent zrealizował finalnie umowę zawartą w II kwartale br. ze spółką CAM MEDIA S.A. Przedmiotem umowy było przygotowanie, zarządzanie i koordynacja w zakresie zleconych zadań na obsługę spotkań i konferencji w trakcie przewodnictwa RP w Radzie UE. Wartość zawartego kontraktu wyniosła złotych netto. Realizacja umowy przebiegła bez zakłóceń, a jej przebieg i poziom zostały pozytywnie ocenione przez kontrahenta. Główna cześć rozliczeń wynikających z przedmiotowej umowy przypadła na IV kw. br. oraz w mniejszej części w I kw r. Strona 9 z 14

11 Ponadto Spółka z sukcesem kontynuuje współpracę z jednym z największych swoich klientów, firmą AVON, na rzecz której realizuje zadania wynikające z umowy. W IV kwartale Spółka zrealizowała na rzecz firmy AVON Cosmetics Polska prestiżowy pokaz mody autorstwa Mariusza Przybylskiego. Wydarzenie to odbyło się w ramach akcji Wielka Kampania Życia Adam kontra rak piersi, której przewodzi firma AVON. Spółka również realizuje działania PR na rzecz innych firm, będących stałymi odbiorcami usług Spółki. Do grona nowych klientów zaliczyć można spółkę Sony Computer Entertainment Polska. Nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, jak również w zakresie struktury akcjonariatu i ilości posiadanych akcji. 3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Spółka nie zanotowała istotnych wydarzeń po dniu bilansowym. 3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Otoczenie rynkowe Z szacunków International Communications Consultancy Organisation, międzynarodowego stowarzyszenia firm PR wynika, że w ciągu 2011 roku polska branża PR powinna zanotować wzrost o około 10 procent. Pełna wersja ICCO World Report będzie dostępna w maju Wartość rynku PR w Polsce mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN (prognoza) (prognoza) Źródło: raport interaktywnie.com Polska plasuje się w okolicach 12 miejsca wśród wszystkich badanych przez ICCO krajów, co w skali Europy daje Polsce pozycję ósmą. Związek Firm Public relations szacuje, że ponad 54 procent całego polskiego rynku usług PR jest w świadczonych przez nieco ponad 30 największych graczy, zrzeszonych w tej organizacji. Najwięksi z nich notują przychody przekraczające dziesięć milionów złotych rocznie. Takich firm jest w Polsce co najmniej sześć. Spółka magnifico ma ambicję dołączenia do tej grupy. Strona 10 z 14

12 W 2011 roku spółka została laureatem prestiżowej nagrody rynku mediów Złoty Spinacz za Projekt "Adam - mężczyźni kontra rak piersi". Według badań przeprowadzony przez związek ZFPR, wyniki finansowe agencji charakteryzują się tendencją wzrostową. Aż 80 % respondentów uważa, że branża rośnie, a tylko co piąta określa sytuację jako stabilną. Również postrzeganie branży PR wśród społeczeństwa zmienia się na zdecydowanie pozytywne. W IV kwartale 2011r., dużą popularnością cieszyły się social media oraz działania w Internecie. Najwięcej emisji kreacji online odnotowano w branżach: handlowej, telekomunikacyjnej i finansowej Działalność Emitenta na przestrzeni IV kwartału 2011 r. Największym i najważniejszym przedsięwzięciem rozpoczętym w roku 2011 jest projekt realizowany dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od początku lipca do końca grudnia Emitent, przy współpracy z konsorcjum firm IT Expert, Easy Log i Cam Media oraz agencją BOOM, odpowiadał za koordynację i obsługę spotkań oraz konferencji w trakcie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. W ramach umowy podpisanej ze spółką Cam Media, Spółka bezpośrednio odpowiadała za obsługę hostingową oraz organizację punktów informacyjnych. Od 2 lat Spółka wykonuje kompleksową obsługę PR firmy AVON Polska i to zarówno z zakresu PR Produktowego, jak i korporacyjnego. Spółka obsługuje też projekty CSR z ramienia AVON w IV kwartale był to pokaz mody Adam Mężczyźni kontra Rak Piersi, przeprowadzony w ramach akcji AVON Wielka Kampania Życia. Od początku roku 2011 magnifico jest jednym z głównych podwykonawców firmy AVON. Realizuje większość konferencji, spotkań produktowych i eventów promocyjnych. W ramach działań PR prowadzonych dla firmy Sony Computer Entertainment Polska, Spółka rozpoczęła kampanię wprowadzającą nowy produkt klienta PS Vita. Spółka zrealizowała również działania PR dla marki IRVING związane w udziałem marki IRVING w akcji WOŚP. W IV kwartale kontynuowane były działania wynikające z umów z Partex S.A. i TelePolska sp. z o.o. Były to standardowe działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania opinii publicznej działalnością spółek. Tworzenie i wysyłanie informacji prasowych, wywiady, czy wypowiedzi eksperckie. Spółka kontynuowała także współprace z krakowską spółką Mobile Experts, będąca liderem w tworzeniu aplikacji mobilnych. Ogólna tendencja pokazuje, że Emitent już realizuje lub jest zapraszany do coraz większych i ambitniejszych marketingowych przedsięwzięć, co wynika z pozycji jaką magnifico wypracowuje z kwartału na kwartał na rynku i zaufania jakim się cieszy pośród dużych i wymagających klientów. Przekłada się to oczywiście na wyniki finansowe, a więc coraz wyższe przychody i systematycznie rosnącą marżę. W obliczu możliwego spowolnienia gospodarczego stanowi to także pewien atut, bowiem pozwala Spółce na stabilne funkcjonowanie i wykorzystanie przewagi konkurencyjnej w poszerzeniu swoich wpływów zarówno w zakresie samego port folio realizowanych projektów, jak i podmiotów z którymi kooperuje w świadczeniu usług końcowym odbiorcom. 3.4 Realizacja planów rozwojowych Strona 11 z 14

13 Główne znaczenie dla efektywnego i dynamicznego wzrostu generowanych przychodów mają plany rozwoju Emitenta, które zostały wskazane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2010r. Spółka sukcesywnie realizuje założone cele: wzmocnienia zespołu konsultantów - Spółka stale poszerza grono konsultantów, w oparciu o różne formy współpracy. Obecnym pracownikom daje szanse rozwoju, oferując możliwość udziału w szkoleniach językowych i tematycznych. Chętnie też przyjmuje stażystów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu PR oraz zdobywać doświadczenie pod okiem pracowników Spółki. koncentracji działań na wybranych branżach - obecnie w portfolio Spółki dominują klienci z sektora Zdrowie i Uroda. Spółka jednak podtrzymuje decyzje o zaniechaniu koncentracji działań na specyficznych rynkach i nadal angażuje swoje środki w poszerzenie oferty marketingowej. Na bieżąco koncentruje się na polepszaniu oferty i jakości usług. Bierze również udział w przetargach na obsługę PR, chcąc poszerzyć portfolio klientów i zakres działania. poszerzenie oferty usług PR W roku 2011 Spółka przedstawiła klientom kompleksowe oferty polegające na połączeniu i synergii pomiędzy poszczególnymi świadczonymi przez Spółkę usługami z zakresu PR, Reklamy, BTL oraz Eventów. W opinii Zarządu takie rozwiązania przynoszą więcej korzyści dla klientów, mają charakter przyszłościowy i cieszą się zainteresowaniem klientów. 4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W IV kwartale 2011r., Emitent wypracował przychody w kwocie zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi progresję w wysokości 33 %. Wynik netto wyniósł zł, co oznacza wzrost o 49,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podtrzymuje możliwość realizacji prognoz na koniec 2011r. Wartości pozostałych wskaźników finansowych, w tym wskaźników rentowności, znajdują się na bezpiecznych i zadowalających poziomach. Wskaźnik zadłużenia ogólnego (DR debt ratio) wynosi 0,4 punktu, co świadczy o dobrej sytuacji Spółki i jej pełnej zdolności do zwrotu długów. Wskaźnik bieżącej płynności (CR) Emitenta osiąga wartość zbliżoną do wyników tego samego okresu roku ubiegłego. Na zadawalającym poziomie znajduje się również wskaźnik szybkiej płynności (QR). Emitent notuje także lekki wzrost rentowności sprzedaży (ROS). WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI IV kw IV kw ROS 1 0,11 0,10 ROE 2 0,26 0,28 ROA 3 0,13 0,14 1 Rentowność sprzedaży netto (ROS) = zysk netto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 2 Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk netto / kapitał własny 3 Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa Strona 12 z 14

14 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA IV kw IV kw DR 4 0,4 0,4 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI IV kw IV kw CR 5 2,07 2,10 QR 6 2,07 2,10 5. Prognoza wyników finansowych Zdaniem Zarządu wyniki za IV kw r. pozwolą osiągnąć prognozowany wynik na koniec roku Duży wpływ na osiągnięte w IV kwartale rezultaty ma zrealizowana i zakończona w tym okresie umowa z CAM MEDIA S.A na realizację projektu obsługi spotkań i konferencji w trakcie przewodnictwa RP w Radzie UE. (Wartość zawartego kontraktu wyniosła złotych netto.) 4 Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa Dług / kapitał własny = oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe / kapitały własne 5 Wskaźnik płynności bieżącej (CR) = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 6 Wskaźnik płynności szybkiej (QR) = (aktywa obrotowe zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe Strona 13 z 14

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo