OFERTA PORADNI 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA PORADNI 2011/2012"

Transkrypt

1 OFERTA PORADNI 2011/2012 Kostrzyn nad Odrą 2011

2 PRACOWNICY PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Urszula Jasińska- Maksymowicz Pedagog Poradnictwo Wychowawcze Poradnictwo Zawodowe Karolina Korżyńska Pedagog Poradnictwo Dydaktyczne Monika Łukmin Pedagog Poradnictwo Dydaktyczne Elżbieta Mikłasz-Schab Pedagog Poradnictwo Wychowawcze Beata Rzęsa Logopeda Poradnictwo Przedszkolne Małgorzata Urbaniak Psycholog Poradnictwo Przedszkolne Poradnictwo Wychowawcze Anna Wesołowska Pedagog-Logopeda Poradnictwo Przedszkolne Joanna Wichlińska-Pakirska Psycholog Poradnictwo Wychowawcze Izabela Witecka Psycholog Poradnictwo Dydaktyczne Poradnictwo Zawodowe Maria Kalinowska Samodzielny Referent Obsługa Sekretariatu

3 Szanowni Państwo W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej serdecznie witam w nowym roku szkolnym 2011/2012. Dziękuję za owocną współpracę w minionym roku szkolnym i zapraszam do kontynuacji naszej współpracy. Pragnę przedstawić Państwu ofertę proponowanych przez naszą Placówkę form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych, uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym pragniemy kontynuować, cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia psychoedukacyjne z uczniami na terenie placówek oświatowych. Ponadto, uwzględniając potrzeby Państwa placówek oświatowych wdrażamy nowe formy pomocy, które pozwolą na podjęcie i wzmocnienie działań w obszarze współpracy w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola i szkoły pomocy psychologiczno pedagogicznej. Życząc wszystkim Państwu satysfakcjonującej pracy, mam nadzieję, że nasze tegoroczne propozycje będą w sposób interesujący i skuteczny wspierały edukacyjną i wychowawczą funkcję przedszkola, szkoły oraz wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny. Zapotrzebowanie na różne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzone przez pracowników Poradni na terenie placówek oświatowych prosimy zgłaszać na Karcie zgłoszeniowej dołączonej do Oferty Poradni do roku. Z wyrazami szacunku w imieniu Pracowników Poradni Dyrektor mgr Aniela Blatkiewicz

4 KARTA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszamy potrzebę skorzystania z formy pomocy, prowadzonej na terenie placówki oświatowej, adresowanej do (właściwe podkreślić): Dzieci Uczniów Rodziców Nauczycieli Rad Pedagogicznych Nazwa placówki... Forma i temat zajęć... Imię i nazwisko osoby prowadzącej.. Proponowany termin. Osoba odpowiedzialna. Data i podpis dyrektora placówki

5 OFERTA DLA NAUCZYCIELI Pracownicy Poradni udzielają nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w szczególności poprzez: Indywidualne konsultacje na terenie Poradni Indywidualne konsultacje na terenie placówek oświatowych Działalność informacyjno szkoleniową - udział pracowników Poradni w szkoleniowych Radach Pedagogicznych Poradnictwo Grupy wsparcia dla nauczycieli oddziałów specjalnych Spotkania z pedagogami szkolnymi na terenie Poradni Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu u uczniów, w szkole podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się Współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych Współpracę z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci Udzielanie pomocy nauczycielom w opracowywaniu scenariuszy na lekcje wychowawcze Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dzieci Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego Udział, na wniosek dyrektora szkoły, przedszkola, w pracach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Proponowana tematyka warsztatów, szkoleń i prelekcji dla nauczycieli:

6 1. Ocena dojrzałości szkolnej: teoria, metody badania dojrzałości szkolnej, pomoce do badań-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli - osoby prowadzące: Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak 2. Normy rozwoju mowy dzieci przedszkolnych- warsztaty dla nauczycieli przedszkoli - osoby prowadzące: Beata Rzęsa, Anna Wesołowska 3. Gimnastyka buzi na wesoło- warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 4. Przyczyny i eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 5. Metody i sposoby pracy z dzieckiem upośledzonym w warunkach przedszkolnych - osoby prowadzące: Anna Wesołowska, K. Korżyńska 6. Rozpoznawanie u uczniów klas I-III szkół podstawowych specyficznych trudności w uczeniu się - szkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące: M. Łukmin, I. Witecka 7. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu/szkole w świetle nowych przepisów prawnych - szkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące w przdszkolach: Aniela Blatkiewicz, Anna Wesołowska, Małgorzata Urbaniak, Beata Rzęsa - osoby prowadzące w szkołach: Aniela Blatkiewicz, M. Łukmin, I. Witecka, K. Korżyńska, U. Jasińska Maksymowicz, E.Mikłasz - Schab 8. Udzielanie i organizowanie przez szkoły pomocy psych.-pedag. dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - szkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące: M. Łukmin, I. Witecka, K. Korżyńska

7 9. Opiniowanie i orzekanie w świetle nowych przepisów prawnych - szkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, M. Łukmin, I. Witecka, K. Korżyńska 10. Dostosowanie form i warunków pisania sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów - osoby prowadzące: Aniela Blatkiewicz, M. Łukmin, I. Witecka, K. Korżyńska 11. Specyficzne trudności w uczeniu się szkolenie dla nauczycieli - osoby prowadzące: M. Łukmin, I. Witecka, K. Korżyńska 12. Wsparcie w pracy z trudnym zespołem klasowym-prelekcje dla nauczycieli gimnazjów 13.Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo-prelekcje dla nauczycieli szkół podstawowych klas I-III - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 14.Trening pracy z agresywnym dzieckiem-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 15.Trening pracy ze zdolnym dzieckiem-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

8 16.Metody rozpoznawania i sposoby reagowania na ucznia będącego pod wpływem narkotyków-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 17.Rozładowanie stresu- techniki relaksacyjne-warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak

9 OFERTA DLA RODZICÓW Pracownicy Poradni udzielają rodzicom pomocy psychologiczno pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie następujących problemów: Zaburzenia komunikacji językowej Problemy emocjonalne Problemy zdrowotne Trudności w nauce Trudności wychowawcze Trudności adaptacyjne Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Problemy okresu dorastania Dziecko szczególnie uzdolnione Wybór szkoły ponadgimnazjalnej Inne zgłaszane przez rodziców w szczególności poprzez: konsultacje, poradnictwo oraz działalność informacyjno szkoleniową. Proponowana tematyka prelekcji i warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych:

10 1. Środowisko kształtowania mowy - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 2. Rozwój mowy ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego - osoba prowadząca: Beata Rzęsa 3. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 4. Przyczyny i eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak 5. Rola Rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły - osoba prowadząca: Anna Wesołowska 6. Trudne zachowania dzieci - wychowanie dziecka z niepełnosprawnością dla rodziców dzieci z oddziału specjalnego - osoba prowadząca: Anna Wesołowska 7. Wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dziecka - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 8.Dyscyplina w procesie wychowania - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 9.Współpraca z rodzicami- rola przedszkola i rola rodzica w wychowywaniu dzieci ( wspólne oddziaływania) 10.Wygórowane ambicje i oczekiwania rodzica wobec dziecka i nauczyciela a jego rola, prawidłowy rozwój i współdziałanie w grupie

11 11. Negatywny wpływ mediów na rozwój psychofizyczny dziecka 12. Gimnastyka buzi na wesoło zabawy i ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjnywarsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych - osoby prowadzące: Beata Rzęsa, Anna Wesołowska Proponowana tematyka prelekcji dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 1. Zagrożenie narkomanią na terenie regionu przygranicznego - osoba prowadząca : Joanna Wichlińska-Pakirska 2. Świadome rodzicielstwo prawdy i mity dotyczące rozwoju i wychowania dziecka osoba prowadząca: Joanna Wichlińska-Pakirska 3.Zaburzenia relacji rodzic-dziecko- możliwości zmiany sytuacji 4.Źródła agresji- metody pracy z dzieckiem agresywnym 5.Dziecko zdolne- metody pracy i wsparcia 6.Dziecko trudne- wyzwania wychowawcze dla rodziców i nauczycieli 7.Charakterystyka dziecka z ADHD- rozumienie problemu, metody pracy

12 8.Przyczyny zaburzeń zachowania i problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży 9.Rola rodziców w życiu nastolatka 10.Skutki zażywania substancji psychotropowych ( dopalacze) 11.Jaka jest rola rodzica w wychowaniu dziecka, by relacje między dzieckiem a nauczycielem były prawidłowe- odpowiedzialność karna dziecka 12.Krok w dorosłość zagrożenia wynikające z większej samodzielności młodzieży 13.Zwiększanie umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców 14.Trudności w nauce, a problemy okresu dorastania 15. Wspieranie rozwoju poznawczego i społecznego dziecka - dla rodziców uczniów klas I III szkoły podstawowej - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 16.Dyscyplina w procesie wychowania - dla rodziców uczniów klas I III szkoły podstawowej - osoba prowadząca: Urszula Jasińska-Maksymowicz 17.Jak radzić sobie z agresją dzieci?- prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych - osoba prowadząca: Małgorzata Urbaniak

13 18. Prawa i obowiązki ucznia dyslektycznego-prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska 19. Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się-prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - osoba prowadząca: Monika Łukmin, Izabela Witecka 20. Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej-prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych klas I - III - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska 21.Praca z uczniem z dysleksją- prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - osoba prowadząca: Monika Łukmin, Izabela Witecka 22.Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie- dla rodziców uczniów oddziałów specjalnych - osoba prowadząca: Karolina Korżyńska OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

14 Pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie następujących problemów : Zaburzenia komunikacji językowej Trudności w nauce Trudności wychowawcze Specyficzne trudności w uczeniu się Szczególne uzdolnienia Wybór kierunku kształcenia i zawodu Problemy emocjonalne Niedostosowanie społeczne Trudności adaptacyjne Trudności związane ze zmianą środowiska edukacyjnego Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Niepełnosprawności i choroby przewlekłe w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, działalność terapeutyczną, działalność profilaktyczną, interwencję kryzysową, prowadzenie mediacji oraz poradnictwo Propozycje pomocy dla dzieci przedszkolnych na terenie placówek oświatowych:

15 1. Zajęcia wspomagające efektywność uczenia się dla dzieci 6-letnich-metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona- Anna Wesołowska 2. Przesiewowe badania logopedyczne Beata Rzęsa Propozycje tematów na lekcje wychowawcze: 1. Psychospołeczne uwarunkowania i skutki zażywania substancji psychoaktywnych - Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2. Dopalacze prawdy i mity - Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 3. Prawidłowe relacje między uczniem a nauczycielem - związki interpersonalne - Joanna Wichlińska-Pakirska -adresaci : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4. Wystąpienia publiczne sztuka perswazji i przemawiania - Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci: uczniowie klas maturalnych 5. Przyjaźń, miłość, zakochani Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów- Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 7. W szkole czuję się bezpieczny - Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 8. Samoświadomość dziecka- jego prawa i obowiązki - Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 9. Dlaczego nie jesteśmy tolerancyjni? - Elżbieta Mikłasz-Schab

16 -adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 10. Funkcjonowanie stereotypów w życiu społecznym - Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Proponowana tematyka warsztatów dla uczniów: 1. Warsztaty integracyjne Poznajmy się - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2. Asertywność - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 3. Jak radzić sobie ze stresem? - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 4. Rozwijanie pozytywnej samooceny - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 5. Jak porozumiewać się z innymi?- komunikacja interpersonalna - Urszula Jasińska- Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 6. Budowanie empatii i tolerancji w grupie - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 7. Autorytet, idol- różnice i podobieństwa. Rola autorytetów w życiu - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 8. Jak uczyć się szybko i skutecznie? - Urszula Jasińska-Maksymowicz -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 9. Program- Agresja- jak ją przechytrzyć?- cykl zajęć ( 6 spotkań ) - Urszula Jasińska-

17 Maksymowicz -adresaci : uczniowie szkół podstawowych 10. Negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i problemów -Joanna Wichlińska-Pakirska - adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 11. Zajęcia wzmacniające więzi grupowe dla klas z trudnościami we wzajemnych kontaktach- Joanna Wichlińska-Pakirska - adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 12. Warsztaty integracyjne- Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 13. Moje ciało. Harmonia między ciałem a duchem- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 14. Samotność człowieka- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 15. Postawy wobec ludzi starych- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 16. Zachowania agresywne- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 17. Rysunek i bajka- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie szkół podstawowych 18. Grupa i moje w niej miejsce- Elżbieta Mikłasz-Schab -adresaci: uczniowie szkół podstawowych 19. Jestem wartościowym człowiekiem- Elżbieta Mikłasz-Schab - adresaci: uczniowie gimnazjów 20. Rozwijanie kompetencji społecznych, radzenie sobie ze złością, agresją, przemocą- Małgorzata Urbaniak -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 21. Rozwój pozytywnego myślenia i motywacji - Małgorzata Urbaniak

18 -adresaci : uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 22. Warsztaty integracyjne- Anna Wesołowska -adresaci : uczniowie klas I szkół podstawowych Proponowana tematyka warsztatów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum: 1. Model życia spójrz w przyszłość- gimnazjum kl. II- Urszula Jasińska-Maksymowicz 2. Kim będę? planowanie kariery zawodowej- gimnazjum kl. III- Urszula Jasińska- Maksymowicz, Izabela Witecka Proponowana tematyka treningów interpersonalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 1. Trening negocjacji- Joanna Wichlińska-Pakirska 2. Trening twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów- Joanna Wichlińska-Pakirska 3. Trening asertywności- Elżbieta Mikłasz-Schab 4. Trening pozytywnej autoprezentacji - Elżbieta Mikłasz-Schab 5. Trening koncentracji uwagi i usprawniania pamięci - Elżbieta Mikłasz-Schab

19 ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. Poradnia udziela pomocy dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. Dzieci niewidome i słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica objęte są specjalistyczną pomocą w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Zgłoszenie dziecka do Poradni może nastąpić osobiście, telefonicznie bądź drogą pocztową. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka o terminie wizyty w Poradni powiadamiani są osobiście, telefonicznie, drogą pocztową oraz za zgodą rodziców przez placówki oświatowe. Na wizytę do Poradni dziecko zgłasza się z rodzicem (prawnym opiekunem). W sytuacji, gdy rodzic nie zgłosi się z dzieckiem w wyznaczonym terminie do Poradni (bez uprzedniego powiadomienia) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku po ponownym zgłoszeniu. Poradnia wydaje opinię lub informację o wynikach diagnozy na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Rodzice do wniosku o wydanie opinii mogą dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem, wyniki obserwacji i innych badań. Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Zespół Orzekający Poradni na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracownicy Poradni zadania statutowe realizują na terenie Poradni, na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

OFERTA PORADNI 2010/2011

OFERTA PORADNI 2010/2011 OFERTA PORADNI 2010/2011 Kostrzyn nad Odrą 2010 PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Urszula Jasińska- Maksymowicz

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI. Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań. Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne

Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI. Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań. Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne OFERTA PORADNI 2012/2013 Kostrzyn nad Odrą 2012 PRACOWNICY PORADNI Imię i nazwisko Stanowisko Zakres działań Aniela Blatkiewicz Dyrektor Poradnictwo Dydaktyczne Aleksandra Jagła Psycholog Poradnictwo Przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2013/2014 Kostrzyn nad Odrą 2013 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą serdecznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2015/2016 Kostrzyn nad Odrą 2015 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą serdecznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni. Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Szanowni. Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie OFERTA PORADNI 2014/2015 Kostrzyn nad Odrą 2014 Szanowni Dyrektorzy, Pedagodzy szkolni, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W imieniu własnym i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2012//13 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ROK SZKOLNY 2013//14 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy na rok szkolny 2017/2018 l.p. ZADANIA TERMIN REALIZATORZY UWAGI Diagnoza Opiniowanie Orzekanie 1 Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UCZNIOM I RODZICOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UCZNIOM I RODZICOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UCZNIOM I RODZICOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Katarzyna Orkisz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Obowiązującym uregulowaniem

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013

Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 Zasady współpracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku ze szkołami i placówkami w roku szkolnym 2012/2013 1 Informacje ogólne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku jest placówką publiczną.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZSRz nr 1/13/14/ZSRz PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZĄSCE PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 z dnia 29.08.2014r. Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 4 Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Zespół Szkół w Nowym Duninowie 1. Zadaniem Zespołu Szkół jest udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 2. Pomoc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo