Badanie technologii LINQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie technologii LINQ"

Transkrypt

1 WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov

2 Spis treści Wstęp... 3 LINQ to Objects... 3 LINQ to XML... 4 LINQ to SQL... 5 Generacja klas encyjnych dla LINQ to SQL Modyfikacja kolumny w bazie Wstawianie danych Pobieranie baz Northwind oraz Pub oraz dołączenie tych baz do MS SQL Server Zadania dwiczeniowe dla studenta LINQ to Object LINQ to XML LINQ to SQL z wykorzystaniem SQLMETAL LINQ to SQL z wykorzystaniem O/R Designera Wymogi do sprawozdania:

3 Wstęp Celem ćwiczeń jest praktyczne badanie możliwości wykorzystania technologii LINQ dla dostępu do obiektów programowych i baz danych. LINQ (Language Integrated Query) to technologia zapytań zintegrowanych z językiem programowania. Dostęp do obiektów wewnątrz programu oraz do obiektów baz danych jest zrealizowany w sposób jednolity. LINQ to składnia, którą można wykorzystać do odpytywania różnych źródeł danych: baz danych sql, obiektów, dokumentów XML, encji itd. LINQ posiada pełne wsparcie dla transakcji, widoków, procedur przechowanych. Zapytania stają się częścią języka wspierającego.net 3.5 (C#, VB itd.). Jeśli LINQ ma działać, musi znać mapę całej bazy danych. Zapytanie LINQ zwraca kolekcję z przestrzeni nazw typów ogólnych. Kolekcja ta może być modyfikowana, a następnie zwrócona do źródła. Dzięki temu zachowywana jest pełna kontrola typów danych i ich konwersji w poszczególnych mechanizmach pośredniczących w pobieraniu danych. Dane mogą pochodzić z: bazy danych (LINQ to sql), dokumentów xml (LINQ to xml), zwykłych obiektów (LINQ to objects). Można zastosować na nich takie operacje jak: projekcje lub złączenia. LINQ zapożyczył z języka SQL sposób budowania zapytań. Każdy programista mający kontakt z językiem SQL nie będzie miał większych problemów z tworzeniem zapytań LINQ.Na rys.1 pokazany jest schemat architektury LINQ. Rys.1 LINQ to Objects Przykład zapytania LINQ do tablicy ciągów znaków jest pokazany w listingu 1. Listing 1. //Listing1_1(); 1. using System; 3

4 2. using System.Linq; 3. string[] greetings = { "hello world", "hello LINQ", "hello Politechnika" }; 4. var items = from s in greetings where s.endswith("linq") select s; 5. foreach (var item in items) 6. Console.WriteLine(item); 7. Console.ReadLine(); Z tego listingu można zrozumieć, że LINQ potrzebuje bibliotekę System.Linq. Zapytanie do danych w LINQ podobno jest formatu zapytania SQL, ale z odwrotnym porządkiem operatorów oraz zawiera konstrukcje s in w operatorze from. Oprócz tego każdy obiekt zawiera sporo dodatkowych metod. Zwłaszcza, obiekt s zawiera metodę EndsWith(). Główną zaletą LINQ jest pełna integracja z językiem C#. LINQ nie proponuje nowe klasy dla realizacji swoich zapytań. LINQ może pracować z istniejącymi kolekcjami oraz tablicami, którzy są skojarzone z istniejącymi klasami. Głównymi wymogami do tych kolekcji jest konieczność realizacji interfejsu IEnumerable <T>. Należy także wspomnieć o słowie kluczowym var - daje ono możliwości określania typu zmiennej lokalnej przy inicjalizacji - jest to jedna z nowości języka C# 3.0 i platformy.net 3.5. Typ zmiennej jest ustalany przez kompilator na podstawie wartości użytej do inicjalizacji, np.: var i = 5; -> int i =5; var lancuch = "Slowo"; -> string lancuch = "Slowo"; var liczby = new int [ ] {1,2,3}; -> int[ ] liczby = new int[ ] {1,2,3}; Trzeba jednak zauważyć, że inicjalizacja zmiennej musi nastąpić w tej samej linii kodu co deklaracja. Dzięki zastosowaniu słowa kluczowego var można odczytywać dane z nieznanych źródeł. Jest to bardzo przydatne przy stosowaniu zapytań LINQ. LINQ to XML Przykład zapytania do XML z wykorzystaniem LINQ to XML pokazany jest w listingu 2. Listing 2. //Listing1_2(); using System; using System.Linq; using System.Xml.Linq; XElement books = <book> <title>bazy danych</title> <author>włodzimierz Khadzhynov</author> </book> <book> <title>pro WF: Windows Workflow in.net 3.0</title> <author>bruce Bukovics</author> </book> <book> <title>pro C# 2005 and the.net 2.0 Platform, Third Edition </title> <author>andrew Troelsen</author> </book> </books>"); 4

5 var titles = from book in books.elements("book") where (string)book.element("author") == "Włodzimierz Khadzhynov" select book.element("title"); foreach (var title in titles) Console.WriteLine(title.Value); Console.ReadLine(); W tym listingu plik XML jest załadowany do kolekcji obiektów books klasy XElement za dopomogą metody Parse. LINQ to XML pozwoli nie wykorzystać klasę XmlDocument. LINQ to SQL. LINQ to SQL pojawił się wraz z Visual studio 2008 i jest to technologia mapująca bazę danych SQL Server do postaci obiektowej, czyli O/RM (object relational mapping) oraz pozwalająca na odpytywanie bazy danych za pomocą składni LINQ. Za pomocą LINQ to SQL w bardzo łatwy sposób można wykonać CRUD (create, read, update, delete) na bazie danych. Na rys.2 jest pokazane w jaki sposób są przekształcone zapytania LINQ na poziomie aplikacji do zapytań serwera SQL. Rys.2 W listingu 3 jest pokazany przykład wykorzystania zapytania LINQ to SQL. Listing 3 //Listing1_3(); 1. using System.Linq; 2. using System.Data.Linq; 3. using nwind; //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 4. Northwind db = new 5. var custs = from c in db.customers where c.city == "London" select c; 6. foreach (var cust in custs) 7. Console.WriteLine("{0}", cust.companyname); 8. Console.ReadLine(); Tu została dodana w trzeciej linii kodu przestrzeń nazw nwind (linia 3). Ta przestrzeń nazw została zdefiniowana w pliku Nortwind.cs oraz zawiera klasę Northwind (patrz rys. 3). Klasa Northwind 5

6 dziedziczy klasę DataContext oraz prezentuje całą bazę danych w postaci zbioru klas encyjnych niezbędnych do odwołania do obiektów tabeli bazy danych. Rys.3. Generacja klas encyjnych dla LINQ to SQL. Plik Northwind.cs oraz przestrzeń nwind która zawiera klasę DataContext, mogą być stworzone w dwa sposoby: za dopomogą utility SQLMetal lub przez Object Relational Designer. Tworzenie klas encyjnych za dopomogą utility SqlMetal. Utilita SQLMetal jest w składzie DOTNET Framework 3.5 oraz może być wykorzystana tylko dla baz danych MS SQL Server. Przykład uruchomiania SQLMetal jest pokazany na rys.4. Rys.4 Po zakooczeniu programu sqlmetal plik northwind.cs trzeba dodad do projektu. 6

7 Tworzenie klas encyjnych za dopomogą Object Relational Designer. Designer pozwoli tworzyd klasy encyjne przez przeciąganie tablic bazy danych w pole projektu. Dla tworzenia tych klas są potrzebne następne kroki: 1. Dodad do projektu plik klas LINQ to SQL. Nazwa tego pliku może byd dowolną, ale lepiej skojarzyd je z nazwą bazy danych. Po kliknięciu ADD pojawi się puste okno Designera: 2. W oknie Server Explorer trzeba ustalid połączenie z bazą danych: 7

8 3. Trzeba przenieśd obiekty bazy danych do pola designera: 4. Prawy panel designera(na rys. niżej) służy dla tworzenia metod kontekstu. Na ten panel można przeciągnąd przechowywane procedury bazy danych: 8

9 Rezultaty tworzenia klas encyjnych będą w pliku mojabaza.dbml oraz w następnych plikach : Informacja o bazie danych klasy DataContext będzie wyznaczona w pliku app.config: Po stworzeniu pliku mojabaza.dbml są stworzone wszystkie klasy tablic bazy danych. To można spojrzed w oknie browsera obiektów: 9

10 Modyfikacja kolumny w bazie W listingu 4 jest pokazany przykład modyfikacji kolumny w tablice Customer bazy danych Northwind. W linii 18 został stworzony obiekt db klasy DataContext. Głównym przeznaczeniem klasy DataContext jest połączenie z bazą danych. Ta klasa zawiera serwisy dla sprawdzenia dokonanych zmian w bazie danych oraz dla realizacji tych zmian. Oddzielne tablice w bazie danych są właściwościami klasy DataContext, dlatego odwoład się do obiektów reprezentujących tablicę można w sposób pokazany w linii 19: db.customers. Listing 4. // Listing12_1() 1. using System; 2. using System.Collections.Generic; 3. using System.Data.Linq; 4. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 5. using System.Linq; 6. using System.Text; 7. using nwind; 8. namespace LINQChapter12 9. { 10. class Program 11. { 12. static void Main(string[] args) 13. { Listing12_1(); 14. } 15. static void Listing12_1() 16. { 17. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 10

11 // tworzenie obiektu DataContext. //Northwind db = new // Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated // Security=SSPI;"); 18. Northwind db = new // Wywołanie użytkownika LAZYK. 19. Customer cust = (from c in db.customers 20. where c.customerid == "LAZYK" 21. select c).single<customer>(); 22. Console.WriteLine(cust.ContactName); // modyfikacja pola contact name. 23. cust.contactname = "Ned Plimpton"; 24. try 25. { // zachowanie zmian. 26. db.submitchanges(); 27. } // Detect concurrency conflicts. 28. catch (ChangeConflictException) 29. { // Resolve conflicts. 30. db.changeconflicts.resolveall(refreshmode.keepchanges); 31. } 32. Console.WriteLine("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 33. Console.ReadLine(); 34. } 35. } 36. } Wykorzystanie LINQ to SQL dla baz danych można rozpatrywać dla następnych typów operacji z rekordami: Wstawiania Zapytania Modyfikacji Usuwania. Wstawianie danych. Obiekt DataContext odwzorowuje dowolne asocjacje Stworzenie egzemplarzy klasy encyjnej nie jest jeszcze wystarczającym dla ostatecznego wstawiania rekordu do bazy danych. Obiekt encyjny musi być wstawiany do kolekcji tablicy Table<T> (gdzie T typ klasy encyjnej) wszystkich kolekcji tablic kontekstu, lub musi być dodany do kolekcji EntitySet<T> odpowiedniego obiektu encyjnego, zawierającego inne obiekty. Przykład realizacji operacji wstawiania rekordów danych ze wstawianiem do kolekcji tablicy encji bazy danych jest pokazany w listingu 5. Listing 5. //Listing using System; 2. using System.Collections.Generic; 3. using System.Data.Linq; 4. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 5. using System.Linq; 6. using System.Text; 11

12 7. using nwind; 8. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); // 1. Tworzenie the DataContext. //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 9. Northwind db = new 10. // 2. Tworzenie instancji obiektu encyjnego 11. Customer cust = new Customer 12. { 13. CustomerID = "LAWN", 14. CompanyName = "Lawn Wranglers", 15. ContactName = "Mr. Abe Henry", 16. ContactTitle = "Owner", 17. Address = "1017 Maple Leaf Way", 18. City = "Ft. Worth", 19. Region = "TX", 20. PostalCode = "76104", 21. Country = "USA", 22. Phone = "(800) MOW-LAWN", 23. Fax = "(800) MOW-LAWO" 24. }; // 3. Dodanie obiektu encyjnego do tabeli Customers. 25. db.customers.insertonsubmit(cust); // 4. Wywołanie metody SubmitChanges (). 26. db.submitchanges(); // 5. Zapytanie recordu. 27. Customer customer = db.customers.where(c => c.customerid == "LAWN").First(); 28. Console.WriteLine("{0} - {1}", customer.companyname, customer.contactname); // Ta część kodu odzyskiwa bazę danych od prowadzonych zmian 29. Console.WriteLine("Deleting the added customer LAWN."); 30. db.customers.deleteonsubmit(cust); 31. db.submitchanges();console.writeline("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 32. Console.ReadLine(); W linii 9 jest stworzony kontekst bazy danych. Baza danych zawiera kolekcji tablic encji. W liniach 11 stworzona jest instancja obiektu customer. W linii 25 instancja obiektu customer została dodana do tablicy Customers za dopomogą metody InsertOnSubmit(). W linii 26 zmiany zostali wprowadzone do bazy danych. W liniach wpisany rekord został ponownie wywołany z bazy danych i oddrukowany na konsoli. W liniach wpisany rekord jest usunięty z bazy. Przypuścimy trzeba dodać instancję obiektu order. Można to z realizować w sposób pokazany w listingu 5 bezpośrednio do obiektu order. Można to zrobić w sposób inny, zwłaszcza można dodać ten obiekt do kolekcji orders wyznaczonej instancji obiektu Customer. W listingu 6 jest pokazany przykład wstawiania rekordu przez kolekcje obiektów skojarzonych z wyznaczonej encją. Listing 6. //Listing 14.2 using System; 1. using System.Collections.Generic; 2. using System.Data.Linq; 12

13 3. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 4. using System.Linq; 5. using System.Text; 6. using nwind; 7. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 8. Northwind db = new 9. Customer cust = (from c in db.customers where c.customerid == "LONEP" select c).single<customer>(); // Used to query record back out. 10. DateTime now = DateTime.Now; 11. Order order = new Order { CustomerID = cust.customerid, EmployeeID = 4, OrderDate = now, RequiredDate = DateTime.Now.AddDays(7), ShipVia = 3, Freight = new Decimal(24.66), ShipName = cust.companyname, ShipAddress = cust.address, ShipCity = cust.city, ShipRegion = cust.region, ShipPostalCode = cust.postalcode, ShipCountry = cust.country }; 12. cust.orders.add(order); 13. db.submitchanges(); 14. IEnumerable<Order> orders = db.orders.where(o => o.customerid == "LONEP" && o.orderdate.value == now); 15. foreach (Order o in orders) 16. { 17. Console.WriteLine("{0} {1}", o.orderdate, o.shipname); 18. } // This part of the code merely resets the database so the example can be // run more than once. 19. db.orders.deleteonsubmit(order); 20. db.submitchanges(); 21. Console.WriteLine("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 22. Console.ReadLine(); W linii 9 jest odszukana w bazie danych instancja obiektu customer z identyfikatorem "LONEP".W linii 11 jest stworzona instancja obiektu order. W linii 12 do kolekcji orders obiektu customer została dodana stworzona instancja za dopomogą metody ADD. Wracamy uwagę na to, że dodania do kolekcji Table<T> było za dopomogą metody InsertOnSubmit() (patrz listing 5. Linia 25) oraz do kolekcji EntitySet<T> przez metodę Add(). 13

14 Pobieranie baz Northwind oraz Pub oraz dołączenie tych baz do MS SQL Server Standardowa instalacja MS SQL Server 2005 nie zawiera przykładowych baz Northwind oraz Pub którzy byli w starszych wersjach MS SQL Server Dla doinstalowania tych baz do MS SQL Server 2005 trzeba realizować następne kroki: 1.Uruchomić stronę WWW 2.Odszukad rozdział na stronie przeznaczony do pobierania tych baz: 3.Urochomid pokazany wyżej link do strony z zawartością pliku SQL2000SampleDb.msi oraz urochomid proces kopiowania tego pliku. 4. Plik SQL2000SampleDb.msi musi byd razarchiwowany na dysku c:\. Po rearchywacji na dysku c: będzie stworzony katalog C:\SQL Server 2000 Sample Databases. W tym katalodzie są pliki instnwnd.sql oraz instpubs.sql: 14

15 5. Dla dołączenia pliku bazy danych Northwind (lub Pubs) do MS SQL Server 2005 trzeba kliknąć dwa razy instnwnd.sql (instpubs.sql) dla uruchomienia Sql Management Studio W środowiśku Management Studio zalądowad plik instnwnd.sql (instpubs.sql) oraz uruchomid go przez EXECUTE. Plik bazy danych zostanie dołączony do serwera. Zadania ćwiczeniowe dla studenta 1.LINQ to Object Stwórz program w którym jest zdefiniowana tablica ciągów znaków. W zawartośd tej tablicy wpisz nazwiska studentów swojej grupy. Za dopomogą polecenia LINQ to Object wydrukuj wszystkie nazwiska studentów poczynające z wyznaczonej litery. Wskazówka: typowa konstrukcja kodu do wywołania elementu z tablicy ciągów znaków może mied następny wygląd: IEnumerable<string> items = grupa.where(p => p.startswith("a")); foreach (string item in items) Console.WriteLine(item); 2.LINQ to XML Stwórz plik XML z nazwami przedmiotów oraz wykładowców. Za dopomogą polecenia LINQ to XML wydrukuj przedmioty danego wykładowcy oraz wykładowców skojarzonych z tym przedmiotem. 3.LINQ to SQL z wykorzystaniem SQLMETAL Dołącz bazę danych Northwind do MS SQL Server 2005 Stworz nowy projekt w Visual Studio 2008 Stworz kontekst bazy za dopomogą utility Sqlmetal Dołącz plik kontekstu do projektu Stwórz kod programu do wywołania wszystkich zamowień wyznaczonego klienta Stwórz kod programu do wstawiania nowego zamowienia 4. LINQ to SQL z wykorzystaniem O/R Designera Stworz nowy projekt w Visual Studio 2008 Za dopomogą O/R Designera dołącz niezbędne obiekty Stwórz kod programu do jednoczesnego wstawiania nowego klienta razem z trzema zamowieniami Stwórz kod programu do wywołania wszystkich towarów zamowianych klientem w wyznaczonym zamowieniu 5.Wymogi do sprawozdania: Opis zadania Kody programów Widoki Wnioski 15

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki LINQ TO XML Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami przetwarzania dokumentów XML na platformie.net. W toku zadania zostaną przedstawione dwie technologie: LINQ TO XML i XPath. Autor ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Db4o obiektowa baza danych wersja.net

Db4o obiektowa baza danych wersja.net Wstęp Db4o obiektowa baza danych wersja.net Db4o (database for objects) to obiektowa baza danych na platformę Java i.net. Pełna wersja bazy db4o jest dostępna na dwóch licencjach: open source: pozwala

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Language INtegrated Query (LINQ)

Language INtegrated Query (LINQ) Języki Programowania na Platformie.NET (część 2) http://www.kaims.pl/ goluch/ goluch@eti.pg.gda.pl Zastosowanie LINQ pozwala na dostęp do danych w formie podobnej do SQL. Możliwy jest dostęp do danych:

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Badanie technologii LINQ

Badanie technologii LINQ WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov 2013-03-02 Spis treści Wstęp... 4 LINQ to Objects... 5 Rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH

LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH GRZEGORZ WIŚNIEWSKI Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 2

Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Podstawy programowania III WYKŁAD 2 Jan Kazimirski 1 Komunikacja z bazami danych 2 PHP i bazy danych PHP zapewnia dostęp do wielu popularnych baz danych. Kilka poziomów abstrakcji: Funkcje obsługujące

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE BIBLIOTEKI SŁUŻĄCEJ DO WCZYTYWANIA

STWORZENIE BIBLIOTEKI SŁUŻĄCEJ DO WCZYTYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH STWORZENIE BIBLIOTEKI SŁUŻĄCEJ DO WCZYTYWANIA DANYCH Z PLIKÓW MIF, SHP I ICH KONWERSJI DO POSTACI RELACYJNEJ I. Temat ćwiczenia Stworzenie biblioteki słuŝącej do wczytywania

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 3 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl POBIERANIE DANYCH C/AL Poniższe funkcje używane są do operacji pobierania

Bardziej szczegółowo

Co to jest Baza Danych

Co to jest Baza Danych Co to jest Baza Danych Wielki, zintegrowany, zbiór r informacji Stanowi model świata rzeczywistego jednostki Entities (e.g., studenci ci, kursy, wykładowcy adowcy) relacje Relationships (e.g., Sławski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie 1 czerwca 2009 Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie = bjects = database for objects w pełni obiektowa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia BAZY DANYCH LABORATORIUM Studia niestacjonarne I stopnia Gdańsk, 2011 1. Cel zajęć Celem zajęć laboratoryjnych jest wyrobienie praktycznej umiejętności tworzenia modelu logicznego danych a nastepnie implementacji

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek plan Szybki start!.net 3.5 Visual Studio 2008 ogólnie Nowe narzędzia Czy zapomniano o C++? Podsumowanie Materiały źródłowe

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Bezpieczeństwo SQL Servera Tryby uwierzytelniania Zarządzanie kontami Regulacja dostępu do

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH KATEDRA MECHANIKI I ROBOTYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA, POLITECHNIKA RZESZOWSKA SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Laboratorium DB2: TEMAT: Relacyjne bazy danych Cz. I - III Cel laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER XLZEBRAPRINTER Oprogramowanie XLZebraPrinter służy do wykonywania dowolnych wydruków etykiet (łącznie z możliwością wydruku kodów kreskowych 1D oraz 2D) na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi.

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi. Ekspert radzi mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zarys rozwiązania...3 1.2 Case study...3 1.3 Wymagania...3 2. Projekt...3

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 5 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Wprowadzenie do XPO Podstawowe obiekty Utrwalanie obiektów Transakcje i współbieżność Wzorzec unit of work Odwzorowanie dziedziczenia Asocjacje

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu

Paweł Cieśla. Dokumentacja projektu Paweł Cieśla Dokumentacja projektu Projekt Project1 został utworzony i skompilowany na próbnej wersji Delphi XE 4. Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk Wczytaj plik tekstowy, następnie wskazać

Bardziej szczegółowo

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 Tworząc różnego rodzaju aplikacje natrafiamy na poważny problem utrzymania dobrej organizacji kodu przejrzystej oraz łatwej w rozbudowie. Z pomocą przychodzą

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Wykład 4 Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Klasa List Poważną niedogodnością tablic jako kolekcji danych jest fakt, że muszą one mieć stały rozmiar. Programista musi wiedzieć z góry ile miejsca powinien

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo