Badanie technologii LINQ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie technologii LINQ"

Transkrypt

1 WEiI PK Katedra Inżynierii Komputerowej Badanie technologii LINQ Ćwiczenia z przedmiotu Obiektowe bazy danych Włodzimierz Khadzhynov

2 Spis treści Wstęp... 3 LINQ to Objects... 3 LINQ to XML... 4 LINQ to SQL... 5 Generacja klas encyjnych dla LINQ to SQL Modyfikacja kolumny w bazie Wstawianie danych Pobieranie baz Northwind oraz Pub oraz dołączenie tych baz do MS SQL Server Zadania dwiczeniowe dla studenta LINQ to Object LINQ to XML LINQ to SQL z wykorzystaniem SQLMETAL LINQ to SQL z wykorzystaniem O/R Designera Wymogi do sprawozdania:

3 Wstęp Celem ćwiczeń jest praktyczne badanie możliwości wykorzystania technologii LINQ dla dostępu do obiektów programowych i baz danych. LINQ (Language Integrated Query) to technologia zapytań zintegrowanych z językiem programowania. Dostęp do obiektów wewnątrz programu oraz do obiektów baz danych jest zrealizowany w sposób jednolity. LINQ to składnia, którą można wykorzystać do odpytywania różnych źródeł danych: baz danych sql, obiektów, dokumentów XML, encji itd. LINQ posiada pełne wsparcie dla transakcji, widoków, procedur przechowanych. Zapytania stają się częścią języka wspierającego.net 3.5 (C#, VB itd.). Jeśli LINQ ma działać, musi znać mapę całej bazy danych. Zapytanie LINQ zwraca kolekcję z przestrzeni nazw typów ogólnych. Kolekcja ta może być modyfikowana, a następnie zwrócona do źródła. Dzięki temu zachowywana jest pełna kontrola typów danych i ich konwersji w poszczególnych mechanizmach pośredniczących w pobieraniu danych. Dane mogą pochodzić z: bazy danych (LINQ to sql), dokumentów xml (LINQ to xml), zwykłych obiektów (LINQ to objects). Można zastosować na nich takie operacje jak: projekcje lub złączenia. LINQ zapożyczył z języka SQL sposób budowania zapytań. Każdy programista mający kontakt z językiem SQL nie będzie miał większych problemów z tworzeniem zapytań LINQ.Na rys.1 pokazany jest schemat architektury LINQ. Rys.1 LINQ to Objects Przykład zapytania LINQ do tablicy ciągów znaków jest pokazany w listingu 1. Listing 1. //Listing1_1(); 1. using System; 3

4 2. using System.Linq; 3. string[] greetings = { "hello world", "hello LINQ", "hello Politechnika" }; 4. var items = from s in greetings where s.endswith("linq") select s; 5. foreach (var item in items) 6. Console.WriteLine(item); 7. Console.ReadLine(); Z tego listingu można zrozumieć, że LINQ potrzebuje bibliotekę System.Linq. Zapytanie do danych w LINQ podobno jest formatu zapytania SQL, ale z odwrotnym porządkiem operatorów oraz zawiera konstrukcje s in w operatorze from. Oprócz tego każdy obiekt zawiera sporo dodatkowych metod. Zwłaszcza, obiekt s zawiera metodę EndsWith(). Główną zaletą LINQ jest pełna integracja z językiem C#. LINQ nie proponuje nowe klasy dla realizacji swoich zapytań. LINQ może pracować z istniejącymi kolekcjami oraz tablicami, którzy są skojarzone z istniejącymi klasami. Głównymi wymogami do tych kolekcji jest konieczność realizacji interfejsu IEnumerable <T>. Należy także wspomnieć o słowie kluczowym var - daje ono możliwości określania typu zmiennej lokalnej przy inicjalizacji - jest to jedna z nowości języka C# 3.0 i platformy.net 3.5. Typ zmiennej jest ustalany przez kompilator na podstawie wartości użytej do inicjalizacji, np.: var i = 5; -> int i =5; var lancuch = "Slowo"; -> string lancuch = "Slowo"; var liczby = new int [ ] {1,2,3}; -> int[ ] liczby = new int[ ] {1,2,3}; Trzeba jednak zauważyć, że inicjalizacja zmiennej musi nastąpić w tej samej linii kodu co deklaracja. Dzięki zastosowaniu słowa kluczowego var można odczytywać dane z nieznanych źródeł. Jest to bardzo przydatne przy stosowaniu zapytań LINQ. LINQ to XML Przykład zapytania do XML z wykorzystaniem LINQ to XML pokazany jest w listingu 2. Listing 2. //Listing1_2(); using System; using System.Linq; using System.Xml.Linq; XElement books = <book> <title>bazy danych</title> <author>włodzimierz Khadzhynov</author> </book> <book> <title>pro WF: Windows Workflow in.net 3.0</title> <author>bruce Bukovics</author> </book> <book> <title>pro C# 2005 and the.net 2.0 Platform, Third Edition </title> <author>andrew Troelsen</author> </book> </books>"); 4

5 var titles = from book in books.elements("book") where (string)book.element("author") == "Włodzimierz Khadzhynov" select book.element("title"); foreach (var title in titles) Console.WriteLine(title.Value); Console.ReadLine(); W tym listingu plik XML jest załadowany do kolekcji obiektów books klasy XElement za dopomogą metody Parse. LINQ to XML pozwoli nie wykorzystać klasę XmlDocument. LINQ to SQL. LINQ to SQL pojawił się wraz z Visual studio 2008 i jest to technologia mapująca bazę danych SQL Server do postaci obiektowej, czyli O/RM (object relational mapping) oraz pozwalająca na odpytywanie bazy danych za pomocą składni LINQ. Za pomocą LINQ to SQL w bardzo łatwy sposób można wykonać CRUD (create, read, update, delete) na bazie danych. Na rys.2 jest pokazane w jaki sposób są przekształcone zapytania LINQ na poziomie aplikacji do zapytań serwera SQL. Rys.2 W listingu 3 jest pokazany przykład wykorzystania zapytania LINQ to SQL. Listing 3 //Listing1_3(); 1. using System.Linq; 2. using System.Data.Linq; 3. using nwind; //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 4. Northwind db = new 5. var custs = from c in db.customers where c.city == "London" select c; 6. foreach (var cust in custs) 7. Console.WriteLine("{0}", cust.companyname); 8. Console.ReadLine(); Tu została dodana w trzeciej linii kodu przestrzeń nazw nwind (linia 3). Ta przestrzeń nazw została zdefiniowana w pliku Nortwind.cs oraz zawiera klasę Northwind (patrz rys. 3). Klasa Northwind 5

6 dziedziczy klasę DataContext oraz prezentuje całą bazę danych w postaci zbioru klas encyjnych niezbędnych do odwołania do obiektów tabeli bazy danych. Rys.3. Generacja klas encyjnych dla LINQ to SQL. Plik Northwind.cs oraz przestrzeń nwind która zawiera klasę DataContext, mogą być stworzone w dwa sposoby: za dopomogą utility SQLMetal lub przez Object Relational Designer. Tworzenie klas encyjnych za dopomogą utility SqlMetal. Utilita SQLMetal jest w składzie DOTNET Framework 3.5 oraz może być wykorzystana tylko dla baz danych MS SQL Server. Przykład uruchomiania SQLMetal jest pokazany na rys.4. Rys.4 Po zakooczeniu programu sqlmetal plik northwind.cs trzeba dodad do projektu. 6

7 Tworzenie klas encyjnych za dopomogą Object Relational Designer. Designer pozwoli tworzyd klasy encyjne przez przeciąganie tablic bazy danych w pole projektu. Dla tworzenia tych klas są potrzebne następne kroki: 1. Dodad do projektu plik klas LINQ to SQL. Nazwa tego pliku może byd dowolną, ale lepiej skojarzyd je z nazwą bazy danych. Po kliknięciu ADD pojawi się puste okno Designera: 2. W oknie Server Explorer trzeba ustalid połączenie z bazą danych: 7

8 3. Trzeba przenieśd obiekty bazy danych do pola designera: 4. Prawy panel designera(na rys. niżej) służy dla tworzenia metod kontekstu. Na ten panel można przeciągnąd przechowywane procedury bazy danych: 8

9 Rezultaty tworzenia klas encyjnych będą w pliku mojabaza.dbml oraz w następnych plikach : Informacja o bazie danych klasy DataContext będzie wyznaczona w pliku app.config: Po stworzeniu pliku mojabaza.dbml są stworzone wszystkie klasy tablic bazy danych. To można spojrzed w oknie browsera obiektów: 9

10 Modyfikacja kolumny w bazie W listingu 4 jest pokazany przykład modyfikacji kolumny w tablice Customer bazy danych Northwind. W linii 18 został stworzony obiekt db klasy DataContext. Głównym przeznaczeniem klasy DataContext jest połączenie z bazą danych. Ta klasa zawiera serwisy dla sprawdzenia dokonanych zmian w bazie danych oraz dla realizacji tych zmian. Oddzielne tablice w bazie danych są właściwościami klasy DataContext, dlatego odwoład się do obiektów reprezentujących tablicę można w sposób pokazany w linii 19: db.customers. Listing 4. // Listing12_1() 1. using System; 2. using System.Collections.Generic; 3. using System.Data.Linq; 4. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 5. using System.Linq; 6. using System.Text; 7. using nwind; 8. namespace LINQChapter12 9. { 10. class Program 11. { 12. static void Main(string[] args) 13. { Listing12_1(); 14. } 15. static void Listing12_1() 16. { 17. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 10

11 // tworzenie obiektu DataContext. //Northwind db = new // Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated // Security=SSPI;"); 18. Northwind db = new // Wywołanie użytkownika LAZYK. 19. Customer cust = (from c in db.customers 20. where c.customerid == "LAZYK" 21. select c).single<customer>(); 22. Console.WriteLine(cust.ContactName); // modyfikacja pola contact name. 23. cust.contactname = "Ned Plimpton"; 24. try 25. { // zachowanie zmian. 26. db.submitchanges(); 27. } // Detect concurrency conflicts. 28. catch (ChangeConflictException) 29. { // Resolve conflicts. 30. db.changeconflicts.resolveall(refreshmode.keepchanges); 31. } 32. Console.WriteLine("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 33. Console.ReadLine(); 34. } 35. } 36. } Wykorzystanie LINQ to SQL dla baz danych można rozpatrywać dla następnych typów operacji z rekordami: Wstawiania Zapytania Modyfikacji Usuwania. Wstawianie danych. Obiekt DataContext odwzorowuje dowolne asocjacje Stworzenie egzemplarzy klasy encyjnej nie jest jeszcze wystarczającym dla ostatecznego wstawiania rekordu do bazy danych. Obiekt encyjny musi być wstawiany do kolekcji tablicy Table<T> (gdzie T typ klasy encyjnej) wszystkich kolekcji tablic kontekstu, lub musi być dodany do kolekcji EntitySet<T> odpowiedniego obiektu encyjnego, zawierającego inne obiekty. Przykład realizacji operacji wstawiania rekordów danych ze wstawianiem do kolekcji tablicy encji bazy danych jest pokazany w listingu 5. Listing 5. //Listing using System; 2. using System.Collections.Generic; 3. using System.Data.Linq; 4. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 5. using System.Linq; 6. using System.Text; 11

12 7. using nwind; 8. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); // 1. Tworzenie the DataContext. //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 9. Northwind db = new 10. // 2. Tworzenie instancji obiektu encyjnego 11. Customer cust = new Customer 12. { 13. CustomerID = "LAWN", 14. CompanyName = "Lawn Wranglers", 15. ContactName = "Mr. Abe Henry", 16. ContactTitle = "Owner", 17. Address = "1017 Maple Leaf Way", 18. City = "Ft. Worth", 19. Region = "TX", 20. PostalCode = "76104", 21. Country = "USA", 22. Phone = "(800) MOW-LAWN", 23. Fax = "(800) MOW-LAWO" 24. }; // 3. Dodanie obiektu encyjnego do tabeli Customers. 25. db.customers.insertonsubmit(cust); // 4. Wywołanie metody SubmitChanges (). 26. db.submitchanges(); // 5. Zapytanie recordu. 27. Customer customer = db.customers.where(c => c.customerid == "LAWN").First(); 28. Console.WriteLine("{0} - {1}", customer.companyname, customer.contactname); // Ta część kodu odzyskiwa bazę danych od prowadzonych zmian 29. Console.WriteLine("Deleting the added customer LAWN."); 30. db.customers.deleteonsubmit(cust); 31. db.submitchanges();console.writeline("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 32. Console.ReadLine(); W linii 9 jest stworzony kontekst bazy danych. Baza danych zawiera kolekcji tablic encji. W liniach 11 stworzona jest instancja obiektu customer. W linii 25 instancja obiektu customer została dodana do tablicy Customers za dopomogą metody InsertOnSubmit(). W linii 26 zmiany zostali wprowadzone do bazy danych. W liniach wpisany rekord został ponownie wywołany z bazy danych i oddrukowany na konsoli. W liniach wpisany rekord jest usunięty z bazy. Przypuścimy trzeba dodać instancję obiektu order. Można to z realizować w sposób pokazany w listingu 5 bezpośrednio do obiektu order. Można to zrobić w sposób inny, zwłaszcza można dodać ten obiekt do kolekcji orders wyznaczonej instancji obiektu Customer. W listingu 6 jest pokazany przykład wstawiania rekordu przez kolekcje obiektów skojarzonych z wyznaczonej encją. Listing 6. //Listing 14.2 using System; 1. using System.Collections.Generic; 2. using System.Data.Linq; 12

13 3. using System.Diagnostics; // For the StackTrace. 4. using System.Linq; 5. using System.Text; 6. using nwind; 7. Console.WriteLine("{0} : Begin", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); //Northwind db = new Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI;"); 8. Northwind db = new 9. Customer cust = (from c in db.customers where c.customerid == "LONEP" select c).single<customer>(); // Used to query record back out. 10. DateTime now = DateTime.Now; 11. Order order = new Order { CustomerID = cust.customerid, EmployeeID = 4, OrderDate = now, RequiredDate = DateTime.Now.AddDays(7), ShipVia = 3, Freight = new Decimal(24.66), ShipName = cust.companyname, ShipAddress = cust.address, ShipCity = cust.city, ShipRegion = cust.region, ShipPostalCode = cust.postalcode, ShipCountry = cust.country }; 12. cust.orders.add(order); 13. db.submitchanges(); 14. IEnumerable<Order> orders = db.orders.where(o => o.customerid == "LONEP" && o.orderdate.value == now); 15. foreach (Order o in orders) 16. { 17. Console.WriteLine("{0} {1}", o.orderdate, o.shipname); 18. } // This part of the code merely resets the database so the example can be // run more than once. 19. db.orders.deleteonsubmit(order); 20. db.submitchanges(); 21. Console.WriteLine("{0} : End", new StackTrace(0, true).getframe(0).getmethod().name); 22. Console.ReadLine(); W linii 9 jest odszukana w bazie danych instancja obiektu customer z identyfikatorem "LONEP".W linii 11 jest stworzona instancja obiektu order. W linii 12 do kolekcji orders obiektu customer została dodana stworzona instancja za dopomogą metody ADD. Wracamy uwagę na to, że dodania do kolekcji Table<T> było za dopomogą metody InsertOnSubmit() (patrz listing 5. Linia 25) oraz do kolekcji EntitySet<T> przez metodę Add(). 13

14 Pobieranie baz Northwind oraz Pub oraz dołączenie tych baz do MS SQL Server Standardowa instalacja MS SQL Server 2005 nie zawiera przykładowych baz Northwind oraz Pub którzy byli w starszych wersjach MS SQL Server Dla doinstalowania tych baz do MS SQL Server 2005 trzeba realizować następne kroki: 1.Uruchomić stronę WWW 2.Odszukad rozdział na stronie przeznaczony do pobierania tych baz: 3.Urochomid pokazany wyżej link do strony z zawartością pliku SQL2000SampleDb.msi oraz urochomid proces kopiowania tego pliku. 4. Plik SQL2000SampleDb.msi musi byd razarchiwowany na dysku c:\. Po rearchywacji na dysku c: będzie stworzony katalog C:\SQL Server 2000 Sample Databases. W tym katalodzie są pliki instnwnd.sql oraz instpubs.sql: 14

15 5. Dla dołączenia pliku bazy danych Northwind (lub Pubs) do MS SQL Server 2005 trzeba kliknąć dwa razy instnwnd.sql (instpubs.sql) dla uruchomienia Sql Management Studio W środowiśku Management Studio zalądowad plik instnwnd.sql (instpubs.sql) oraz uruchomid go przez EXECUTE. Plik bazy danych zostanie dołączony do serwera. Zadania ćwiczeniowe dla studenta 1.LINQ to Object Stwórz program w którym jest zdefiniowana tablica ciągów znaków. W zawartośd tej tablicy wpisz nazwiska studentów swojej grupy. Za dopomogą polecenia LINQ to Object wydrukuj wszystkie nazwiska studentów poczynające z wyznaczonej litery. Wskazówka: typowa konstrukcja kodu do wywołania elementu z tablicy ciągów znaków może mied następny wygląd: IEnumerable<string> items = grupa.where(p => p.startswith("a")); foreach (string item in items) Console.WriteLine(item); 2.LINQ to XML Stwórz plik XML z nazwami przedmiotów oraz wykładowców. Za dopomogą polecenia LINQ to XML wydrukuj przedmioty danego wykładowcy oraz wykładowców skojarzonych z tym przedmiotem. 3.LINQ to SQL z wykorzystaniem SQLMETAL Dołącz bazę danych Northwind do MS SQL Server 2005 Stworz nowy projekt w Visual Studio 2008 Stworz kontekst bazy za dopomogą utility Sqlmetal Dołącz plik kontekstu do projektu Stwórz kod programu do wywołania wszystkich zamowień wyznaczonego klienta Stwórz kod programu do wstawiania nowego zamowienia 4. LINQ to SQL z wykorzystaniem O/R Designera Stworz nowy projekt w Visual Studio 2008 Za dopomogą O/R Designera dołącz niezbędne obiekty Stwórz kod programu do jednoczesnego wstawiania nowego klienta razem z trzema zamowieniami Stwórz kod programu do wywołania wszystkich towarów zamowianych klientem w wyznaczonym zamowieniu 5.Wymogi do sprawozdania: Opis zadania Kody programów Widoki Wnioski 15

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe Parallel Extensions

Programowanie równoległe Parallel Extensions Programowanie równoległe Parallel Extensions W. Grześkowiak Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Polska w.grzeskowiak@stud.elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa

Księgarnia internetowa Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo