Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c. Wymagania podstawowe (ocena dostateczne)

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c. Wymagania podstawowe (ocena dostateczne)"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne w technikum FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c Wymagania konieczne Temat (ocena dopuszczająca) Dział 5. Ruch drgający i fale mechaniczne Ruch harmoniczny pojęcia opisujące ruch drgający: położenie równowagi, wychylenie, amplitudę drgań, okres drgań, częstotliwość, fazę początkową, częstość kołową, zna jednostkę częstotliwości drgania gasnące ruch harmoniczny oraz oscylator harmoniczny silę sprężystości 5.2. Wychylenie, prędkość, zapisuje zależność Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) podaje przykłady oscylatorów harmonicznych w życiu codziennym opisuje etapy ruchu harmonicznego z uwzględnieniem sił działających na ciało na poszczególnych etapach ruchu zapisuje wzór na silę sprężystości oblicza wartość siły sprężystości w odczytuje Wymagania rozszerzające (ocena dobra) opisuje analogie pomiędzy ruchem harmonicznym a ruchem po okręgu oblicza parametry ruchu harmonicznego w wyjaśnia zależność Wymagania (ocena bardzo dobra) oblicza parametry ruchu harmonicznego w oblicza Wymagania wykraczające (ocena celująca) doświadczenie obrazujące ruch harmoniczny wyprowadza 1

2 przyspieszenie i siła w ruchu harmonicznym 5.3. Energia w ruchu harmonicznym wychylenia od czasu w ruchu harmonicznym zapisuje zależność szybkości od czasu i przyspieszenia od czasu w ruchu harmonicznym zapisuje wzór na pracę siły sprężystości potencjalna sprężystości energie amplitudę, częstość kołową i fazę początkową z danego równania ruchu harmonicznego zapisuje zależność okresu od masy i współczynnika sprężystości dla masy na sprężynie opisuje zmiany kinetycznej oraz potencjalnej w ruchu harmonicznym zapisuje potencjalnej i kinetycznej od czasu wychylenia od czasu w ruchu harmonicznym przedstawia na wykresie wychylenia, szybkości i przyspieszenia od czasu w ruchu harmonicznym oblicza wychylenie, szybkość i przyspieszenie w dowolnej chwili czasu w ruchu harmonicznym opisuje zmiany siły w ruchu harmonicznym stosuje zasadę zachowania do obliczania całkowitej w ruchu harmonicznym w maksymalną szybkość i maksymalne przyspieszenie w ruchu harmonicznym zapisuje zależność siły w ruchu harmonicznym od czasu stosuje zasadę zachowania do obliczania całkowitej w ruchu harmonicznym w oblicza energię kinetyczną i zależność siły w ruchu harmonicznym od czasu wyprowadza zależność okresu od masy i współczynnika sprężystości dla masy na sprężynie wyprowadza potencjalnej i kinetycznej od czasu wyprowadza wzór na energie całkowitą w ruchu harmonicznym 2

3 5.4. Wahadło matematyczne i wahadło fizyczne model wahadła matematycznego wahało fizyczne długość zredukowana wahadła fizycznego opisuje model wahadła matematycznego, rozumie, że jest to obiekt teoretyczny zapisuje zależność okresu drgań wahadła matematycznego o jego długości oblicza okres drgań wahadła matematycznego w wyjaśnia izochronizmu wahadła matematycznego pojęcie opisuje moment siły działający na wahadło fizyczne oznacza graficznie siły działające na wahadło matematyczne stosuje zależność okresu drgań wahadła matematycznego o jego długości w stosuje izochronizmu wahadła matematycznego pojecie oblicza moment siły działający na wahadło fizyczne w oblicza częstość kołową oraz okres drgań wahadła fizycznego w potencjalną oscylatora harmonicznego w dowolnej chwili czasu stosuje zależność okresu drgań wahadła matematycznego o jego długości w oblicza parametry ruchu, moment oraz długość wahadła fizycznego w wyprowadza na okres drgań wahadła matematycznego i fizycznego 3

4 5.5. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematyczneg o 5.6. Drgania wymuszone. Rezonans mechaniczny przeprowadza pomiar długości i okresu drgań wahadła matematycznego notuje wyniki pomiarów w tabeli pomiarowej zapisuje końcowy wynik pomiaru bez uwzględnienia niepewności pomiarowych drgania własne oraz drgania wymuszone rezonans mechaniczny oznacza niepewności wykonanych pomiarów bezpośrednich zapisuje końcowy wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiarowych wyjaśnia znaczenia częstości kołowej drgań własnych oraz zjawiska rezonansu mechanicznego w życiu codziennym oblicza długość zredukowana wahadła fizycznego w poprawnie organizuje stanowisko pomiarowe stosuje zależność opisującą okres drgań wahadła matematycznego do wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego formułuje wnioski na temat zgodności otrzymanych wyników z przewidywaniami oblicza częstość kołową drgań własnych oscylatora harmonicznego w wyznacza niepewność pomiaru pośredniego przyspieszenia ziemskiego metodą najmniej korzystnego przypadku formułuje wnioski na temat oceny bledów pomiarowych sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego oblicza częstość kołową drgań własnych oscylatora harmonicznego w przeprowadza doświadczenie i dokonuje obliczeń wyprowadza wzór na amplitudę drgań wymuszonych doświadczenie 4

5 5.7. Fale mechaniczne 5.8. Wielkości charakteryzując e fale fale mechaniczne ośrodek sprężysty szybkość i kierunek rozchodzenia się fali opisuje podział fal na poprzeczne i podłużne oraz na jednowymiarowe, powierzchniowe (płaskie i koliste) i przestrzenne linie jednakowej fazy i powierzchnie falową czoło fali zapisuje zależność siły wymuszającej drgania od czasu wyjaśnia pojęcia sprężystości objętości i kształtu wyjaśnia znaczenie ośrodka rozchodzenia się fali opisuje falę sinusoidalną: wskazuje dolinę i grzbiet fali wyjaśnia znaczenie impulsu falowego podaje przykłady różnych rodzajów fal w życiu codziennym wskazuje linie jednakowej fazy i powierzchnie falową wskazuje czoło fali wykreśla krzywą rezonansową określa warunki przekazywania drgań pomiędzy wahadłami mechanicznymi określa kierunek rozchodzenia się fali w określa, w których ośrodkach mogą rozchodzić się poszczególne typy fal oblicza natężenie fali w odczytuje i oblicza wielkości oblicza amplitudę drgań wymuszonych określa kierunek rozchodzenia się fali w wyjaśnia, dlaczego w niektórych ośrodkach niemożliwe jest rozchodzenie niektórych typów fal oblicza prędkość rozchodzenia się oraz długość fali w obrazujące zjawisko rezonansu doświadczenie obrazujące zjawisko fal mechanicznych wyprowadza wzór na natężenie fali dla różnych rodzajów fal 5

6 5.9. Zasada Huygensa. Odbicie załamanie fali i oraz promienie fali długość fali natężenie fali liczbę falową formułuje zasadę Huygensa opisuje odbicie fali: oznacza kat padania i odbicia formułuje prawo odbicia fali opisuje załamanie fali: oznacza kat padania i załamania oraz promienie fali wyjaśnia różnice pomiędzy szybkością rozchodzenia się fali i szybkością ruchu punktów ośrodka zapisuje wzór na natężenie fali dla różnych rodzajów fal zapisuje funkcję falową wyjaśnia znaczenie zasady Huygensa określa, które wielkości charakteryzujące fale zmieniają się po przejściu z jednego ośrodka do drugiego amplitudy, długości fali, okresu drgać, częstości kołowej oraz liczby falowej na podstawie funkcji falowej wykreśla zależność wychylenia od czasu i wychylenia od położenia dla fali sinusoidalnej oblicza prędkość rozchodzenia się oraz długość fali w oblicza energie przenoszoną przez fale w oblicza kąt padania i odbicia wykorzystuje prawo odbicia i prawo Snelliusa w oblicza energie przenoszoną przez fale w wykorzystuje prawo odbicia i prawo Snelliusa w obrazujące zjawiska odbicia i załamania fali mechanicznej 6

7 5.10. Ugięcie i interferencja fal Fale dźwiękowe współczynnik załamania ośrodka drugiego względem pierwszego formułuje prawo Snelliusa opisuje ugięcie fali formułuje zasadę superpozycji opisuje interferencję fal fale spójne falę stojącą wyjaśnia, czym zajmuje się akustyka opisuje dźwięk jako falę mechaniczną trójwymiarową podaje wartość szybkości fal formułuje warunki maksymalnego wzmocnienia i osłabienia fali w skutek interferencji opisuje falę stojącą: wskazywać węzły i strzałki podaje zakres częstotliwości fal dźwiękowych słyszalnych dla człowieka ultra- i infradźwięki opisuje dźwięku cechy stosuje zasadę superpozycji w typowe dotyczące zjawisk falowych opisuje falę stojącą: wskazuje warunki maksymalnego wzmocnienia i wygaszenia przy powstawaniu fali stojącej określa próg słyszalności i próg bólu oblicza natężenie i głośność dźwięku w oblicza częstotliwość, stosuje zasadę superpozycji w dotyczące zjawisk falowych oblicza częstotliwość, długość i prędkość fal dźwiękowych w oblicza natężenie i głośność dźwięku w obrazujące zjawiska ugięci i interferencji fal mechanicznych zna przepisy bhp odnośnie natężenia dźwięku 7

8 5.12. Badanie drgań struny dźwiękowych w powietrzu podaje przykłady urządzeń wykorzystujących fale dźwiękowe zapisuje zależność pomiędzy częstotliwością drgań struny a długością jej drgającej części mierzy długość struny, oraz częstotliwość wydawanego przez nią dźwięku notuje wyniki pomiarów w tabeli pomiarowej zapisuje końcowy wynik pomiaru bez uwzględnienia niepewności pomiarowych (wysokość, natężenie, barwa) za pomocą wielkości charakteryzujących fale poziom natężenia i głośność dźwięku oznacza niepewności wykonanych pomiarów bezpośrednich zapisuje końcowy wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiarowych sporządza częstotliwości dźwięku wykres od długości struny bez uwzględnienia prostokątów niepewności długość i prędkość fal dźwiękowych w podaje cechy dźwięku na podstawie wykresu wychylenia od czasu analizuje zależność pomiędzy częstotliwością drgań struny a długością jej drgającej części poprawnie organizuje stanowisko pomiarowe sporządza wykres częstotliwości dźwięku od długości struny z uwzględnieniem prostokątów niepewności formułuje wnioski na temat zgodności otrzymanych formułuje wnioski na temat oceny bledów pomiarowych sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego przeprowadza doświadczenie i dokonuje obliczeń 8

9 5.13. Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal dźwiękowych podaje przykłady występowania zjawisk falowych dla fal dźwiękowych w życiu codziennym wyjaśnia zjawiska odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji fal dźwiękowych wyjaśnia zjawiska echa i pogłosu wyjaśnia zjawisko dudnienia wyjaśnia zjawisko rezonansu akustycznego wyników z przewidywaniami oblicza parametry fal dźwiękowych w zjawiskach falowych w wyjaśnia zjawisko Dopplera podaje przykłady występowania zjawiska Dopplera w życiu codziennym podaje przykłady zastosowania zjawiska Dopplera zapisuje zależność pomiędzy częstotliwością fali dźwiękowej odbieranej przez obserwatora, a szybkością obserwatora i źródła dźwięku oblicza parametry fal dźwiękowych w zjawiskach falowych w wykorzystuje w zależność pomiędzy częstotliwością fali dźwiękowej odbieranej przez obserwatora, a szybkością obserwatora i źródła dźwięku obrazujące zjawiska falowe dla fal dźwiękowych wyjaśnia zjawisko przesunięcia ku czerwieni Dział 6. Grawitacja 6.1. Prawo 9

10 powszechnego ciążenia 6.2. Siła grawitacji a siła ciężkości zna historyczne teorie budowy wszechświata: geocentryczną i heliocentryczną siłę grawitacji formułuje prawo powszechnego ciążenia siłę ciężkości jako wypadkową siły grawitacji i siły odśrodkowej bezwładności wie, że siła ciężkości zmienia się wraz ze zmiana szerokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza omawia i porównuje historyczne teorie budowy wszechświata: geocentryczną i heliocentryczną zapisuje wzór na siłę grawitacji oblicza siłę grawitacji w podaje wartość i jednostkę stałej grawitacji wyjaśnia zmiany siły ciężkości w od szerokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza porównuje siłę ciężkości z silą grawitacji oraz przyspieszenie ziemskie z przyspieszeniem grawitacyjnym wykorzystuje wzór na siłę grawitacji w oznacza graficznie siły działające na ciało w polu grawitacyjnym oznacza graficznie siłę ciężkości jako wypadkową siły grawitacji i siły odśrodkowej bezwładności oblicza przyspieszenie grawitacyjne oblicza przyspieszenie ziemskie na różnych wysokościach nad poziomem morza wykorzystuje wzór na siłę grawitacji w oblicza przyspieszenie ziemskie na różnych szerokościach geograficznych wykorzystuje opisujące przyspieszenie ziemskie w omawia i porównuje nieścisłości historycznych teorii budowy wszechświata opisuje wpływ kształtu Ziemi na wielkość siły ciężkości 10

11 6.3. Pole grawitacyjne. Natężenie pola 6.4. Praca i energia potencjalna w polu grawitacyjnym pole grawitacyjne pole jednorodne i centralne natężenie pola zna jednostkę natężenia pola grawitacyjnego formułuje zasadę superpozycji pól i stosować ja do wyznaczania sił oraz natężenia pola dla układów punktów materialnych zachowawcze pole sił oznacza linie sił pola grawitacyjnego jednorodnego i centralnego oznacza linie sił pola grawitacyjnego układu ciał oblicza natężenie pola grawitacyjnego w stacjach wyjaśnia zmianę natężenia pola grawitacyjnego w miarę oddalania się od środka Ziemi wyjaśnia na czym polega zachowawczość wykorzystuje opisujące przyspieszenie ziemskie w wyjaśnia tożsamość miedzy natężeniem pola grawitacyjnego, a przyspieszeniem grawitacyjnym stosuje zasadę superpozycji pól do wyznaczania sił oraz natężenia pola dla układów punktów materialnych opisuje w zmianę natężenia pola grawitacyjnego w miarę oddalania się od środka Ziemi stosuje wzór na energię potencjalną w jednorodnym stosuje zasadę superpozycji pól do wyznaczania sił oraz natężenia pola dla układów punktów materialnych w stosuje wzór na energię potencjalną w jednorodnym oblicza teoretyczna wartość przyspieszenia grawitacyjnego, jako natężenia pola grawitacyjnego wyprowadza zależność opisującą zmianę natężenia pola grawitacyjnego w miarę oddalania się od środka Ziemi wyprowadza wzory na energie potencjalna w 11

12 wyjaśnia pojęcie siły średniej w centralnym polu grawitacyjnym jednorodnego pola grawitacyjnego zapisuje wzór na energię potencjalną w jednorodnym polu grawitacyjnym wyjaśnia na czym polega zachowawczość centralnego pola grawitacyjnego zapisuje wzór na energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym oblicza energię potencjalną w jednorodnym i centralnym polu grawitacyjnym w polu grawitacyjnym w oblicza siłę średnią w centralnym polu grawitacyjnym, jako średnią geometryczną sił przedstawia na wykresie zależność pomiędzy siłą a odległością od źródła pola grawitacyjnego centralnego i wyznaczyć pracę jako pole pod wykresem (stosując wielkość siły średniej) stosuje wzór na energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym przedstawia w na wykresie zależność potencjalnej w centralnym polu grawitacyjnym od odległości od źródła polu grawitacyjnym w wyjaśnia, dlaczego wzór na energię potencjalną w jednorodnym polu grawitacyjnym nie jest słuszny w polu centralnym stosuje wzór na energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym w oblicza pracę i energię potencjalną w polu grawitacyjnym w centralnym i jednorodnym polu grawitacyjnym porównuje wzory na energie potencjalna w centralnym i jednorodnym polu grawitacyjnym 12

13 6.5. Potencjał pola grawitacyjnego potencjał pola grawitacyjnego powierzchnie ekwipotencjalne zapisuje wzór na potencjał pola grawitacyjnego oblicza potencjał pola grawitacyjnego w wskazuje graficznie powierzchnie ekwipotencjalne zapisuje zależność pomiędzy pracą w polu grawitacyjnym, a potencjałem pola wyjaśnia zmianę potencjału pola grawitacyjnego w miarę oddalania się od środka Ziemi zapisuje zależność pomiędzy natężeniem jednorodnego pola pola oblicza pracę i energię potencjalną w polu grawitacyjnym w stosuje wzór na potencjał pola grawitacyjnego w stosuje zależność pomiędzy pracą w polu grawitacyjnym, a potencjałem pola w opisuje zmianę potencjału pola grawitacyjnego w miarę oddalania się od środka Ziemi stosuje zależność pomiędzy natężeniem jednorodnego pola grawitacyjnego potencjałem pola a stosuje wzór na potencjał pola grawitacyjnego w stosuje zależność pomiędzy pracą w polu grawitacyjnym, a potencjałem pola w wyprowadza wzory na potencjał pola w jednorodnym i centralnym polu grawitacyjnym wyprowadza zależność pomiędzy pracą w polu grawitacyjnym, a potencjałem pola 13

14 6.6. Prawa Keplera ciała niebieskie: planety, gwiazdy, księżyce formułuje pierwsze prawo Keplera szybkość polową formułuje drugie prawo Keplera formułuje trzecie prawo Keplera zna jednostki długości używane w astronomii: jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek 6.7. Elementy kosmonautyki pierwszą prędkość kosmiczną satelitę satelitę geostacjonarnego grawitacyjnego a potencjałem pola podaje przykłady różnych ciał niebieskich rozumie znaczenie pierwszego prawa Keplera opisuje orbity ciał niebieskich: wskazywać ogniska, peryhelium, aphelium, półoś wielką, mimośród, promień wodzący rozumie znaczenie drugiego prawa Keplera jednostki długości używane w astronomii: jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek podaje wartości pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej opisuje orbitę wskazuje zmiany prędkości ciał niebieskich krążących po orbitach w od odległości od punktu zaczepienia promienia wodzącego stosuje trzecie prawo Keplera w oblicza pierwszą prędkość kosmiczną dla danego ciała niebieskiego oblicza prędkość stosuje trzecie prawo Keplera w zamienia jednostki, w których wyrażone są odległości (jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek, metr) zna pierwsze uogólnione prawo Keplera wyprowadza wzór na pierwszą prędkość kosmiczną oblicza masę ciała niebieskiego na oblicza parametry elipsy wyjaśnia zbeczenie pierwszego uogólnionego prawa Keplera wyjaśnia zjawisko stanu nieważkości na orbicie okołoziemskiej trzecia 14

15 drugą prędkość kosmiczną Dział 7. Termodynamika Cząsteczkowa budowa materii opisuje podstawowe elementy kinetyczno - molekularnej teorii budowy materii (atomy, pierwiastki, związki chemiczne) wymienia główne założenia kinetyczno - molekularnej teorii budowy materii ciśnienie zna jednostkę satelity geostacjonarnego: wyjaśnia, dale czego orbita ta może się znajdować wyłącznie nad równikiem opisuje trzy stany skupienia zgodnie z kinetyczno - molekularną teorią budowy materii (sprężystość kształtu i objętości, wzajemne położenie cząsteczek) opisuje ruchy Browna opisuje jednostkę ciśnienia za pomocą jednostek podstawowych układu SI orbitalną satelity krążącego po zadanej orbicie i satelity geostacjonarnego oblicza druga prędkość kosmiczną dla danego ciała niebieskiego stosuje prawo Avogadra w podstawie ruchu jego satelity wyprowadza wzór na drugą prędkość kosmiczną wykorzystuje tożsamość siły grawitacji i siły dośrodkowej w ruchu po orbicie w stosuje prawo Avogadra w wykorzystuje pojęcia ciśnienia, gęstości, mola i masy molowej w prędkość kosmiczną obrazujące ściśliwość cieczy i gazów 15

16 7.2. Model gazu doskonałego. Podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej gazu 7.3. Temperatura. Równanie gazu doskonałego ciśnienia ciśnienie atmosferyczne oraz ciśnienie normalne dyfuzję gęstość mól i masę molową formułuje prawo Avogadra wymienia założenia modelu gazu doskonałego średnią prędkość kwantową ruchu cząsteczek oraz średnią kinetyczną cząsteczek energię temperaturę bezwzględną gazu podaje wielkość temperatury zera oblicza gęstość oblicza ciśnienie oblicza masę molową i liczbę moli substancji podaje przykłady gazów, które zachowują się w sposób bliski gazowi doskonałemu zapisuje podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej gazu doskonałego stosuje skalę Kelwina, zamienia stopnie Celsjusza na Kelwiny i odwrotnie stosuje podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej gazu doskonałego w stosuje równanie gazu doskonałego w stosuje równanie stosuje podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej gazu doskonałego w stosuje równanie gazu doskonałego w stosuje równanie Clapeyrona w wyjaśnia, czym jest model fizyczny wyprowadza podstawowy wzór teorii kinetyczno - molekularnej gazu doskonałego obrazujące wyrównanie 16

17 7.4. Energia wewnętrzna ciepło i bezwzględnego w stopniach Celsjusza wymienia parametry stanu gazu zapisuje i stosuje równanie Clapeyrona energię wewnętrzną, (niezależność od mechanicznej ciała, wprost proporcjonalna zależność od temperatury ciała) wyjaśnia znaczenia temperatury zera bezwzględnego zapisuje równanie gazu doskonałego zapisuje równanie Clapeyrona wyjaśnia znaczenie stałej gazowej, odnajduje jej wartość w karcie wybranych wzorów i stałych fizycznych zapisuje wzór na średnią energię ruchu postępowego cząsteczek gazu doskonałego podaje przykłady występowania i wykorzystania przewodnictwa cieplnego w życiu codziennym formułuje zależność Clapeyrona w oblicza średnią energię ruchu postępowego cząsteczek gazu doskonałego stosuje prawo przewodnictwa cieplnego w stosuje zależność pomiędzy ciepłem dostarczonym, a stosuje prawo przewodnictwa cieplnego w stosuje zależność pomiędzy ciepłem dostarczonym, a kinetycznej cząsteczek gazów poddanych dyfuzji obrazujące wpływ wykonanej pracy na energie wewnętrzną wyprowadza 17

18 7.5. Pierwsza zasada termodynamiki Praca przy zmianie objętości gazu 7.6. Izochoryczna przemiana gazu ciepło przewodnictwo cieplne formułuje prawo przewodnictwa cieplnego ciepło właściwe i ciepło molowe konwekcję i promieniowanie cieplne formułuje zasadę równoważności ciepła i pracy formułuje pierwszą zasadę termodynamiki pomiędzy ciepłem dostarczonym, a zmianą temperatury, która zaszła na skutek dostarczenia ciepła podaje przykłady występowania i wykorzystania konwekcji i promieniowania cieplnego w życiu codziennym wyjaśnia zasadę równoważności ciepła i pracy wyjaśnia znaczenie pierwszej zasady dynamiki opisuje przemianę zmianą temperatury, która zaszła na skutek dostarczenia ciepła w oblicza ciepło właściwe i ciepło molowe stosuje pierwsza zasadę termodynamiki w oblicza pracę wykonaną nad gazem doskonałym przez siłę zewnętrzną, jako pole pod wykresem ciśnienia od objętości stosuje prawo zmianą temperatury, która zaszła na skutek dostarczenia ciepła w stosuje pierwsza zasadę termodynamiki w stosuje prawo zależność pomiędzy ciepłem właściwym i ciepłem molowym 18

19 7.7. Izobaryczna przemiana gazu przemianę gazową przemianę izochoryczną formułuje prawo Charlesa formułuje trzecią zasadę termodynamiki opisuje zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w izochorycznej przemianę izobaryczną formułuje prawo Gay-Lussaca opisuje zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną izochoryczną sporządza wykresy wzajemnych ciśnienia, temperatury i objętości w izochorycznej wskazuje izochory na wykresie ciśnienia od temperatury opisuje zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w izochorycznej opisuje przemianę izobaryczną sporządza wykresy wzajemnych ciśnienia, temperatury objętości i w Charlesa w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w izochorycznej w stosuje prawo Gay-Lussaca w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę Charlesa w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w izochorycznej stosuje prawo Gay-Lussaca w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę obrazujące przemianę izochoryczną wyjaśnia znaczenie trzeciej zasady termodynamiki obrazujące przemianę izobaryczną wyprowadza zależność 19

20 7.8. Izotermiczna przemiana gazu 7.9. Pozostałe przemiany gazu przez siłę izobarycznej zewnętrzną oraz zewnętrzną oraz zewnętrzną oraz wskazuje izobary ciepło w ciepło w ciepło w na wykresie izobarycznej w izobarycznej w izobarycznej objętości od temperatury wyjaśnia zależność pomiędzy ciepłem molowym gazu przy stałej objętości ( ) i przy stałym ciśnieniu ( ) opisuje przemianę stosuje prawo stosuje prawo przemianę izotermiczną Boyle'a - Boyle'a - izotermiczną sporządza wykresy Mariotte'a w Mariotte'a w formułuje prawo wzajemnych Boyle'a - Mariotte'a ciśnienia, oblicza zmianę oblicza zmianę opisuje zmianę temperatury i objętości w wewnętrznej, wewnętrznej, wewnętrznej, pracę wykonaną pracę wykonaną pracę wykonaną izotermicznej przez siłę przez siłę przez siłę wskazuje izotermy zewnętrzną oraz zewnętrzną oraz zewnętrzną oraz na wykresie ciepło w ciepło w ciepło w ciśnienia od izotermicznej w izotermicznej w izotermicznej objętości pomiędzy ciepłem molowym gazu przy stałej objętości ( ) i przy stałym ciśnieniu ( ) obrazujące przemianę izotermiczną 20

21 doskonałego Silnik cieplny. Druga zasada termodynamiki przemianę adiabatyczną zapisuje równanie Poissona wykładnik adiabaty opisuje zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w adiabatycznej silnik cieplny cykl termodynamiczny sprawność opisuje przemianę adiabatyczną sporządza wykresy wzajemnych ciśnienia, temperatury i objętości w adiabatycznej, wskazywać adiabaty porównuje zmiany parametrów gazu przy różnych przemianach opisuje silnik cieplny opisuje cykl termodynamiczny wyjaśnia zasadę pracy silnika stosuje równanie Poissona w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w adiabatycznej w rozpoznaje przemiany szczególne przemiany gazowe na wykresach wzajemnych ciśnienia, temperatury i objętości opisuje zasadę działania silnika spalinowego stosuje równanie Poissona w oblicza zmianę wewnętrznej, pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną oraz ciepło w adiabatycznej w oblicza sprawność w obrazujące przemianę adiabatyczną 21

22 7.11. Zmiana stanów skupienia formułuje drugą zasadę termodynamiki topnienie i krzepnięcie, temperaturę topnienia, ciepło topnienia parowanie i skraplanie, ciepło parowania temperaturę krytyczną wrzenie, temperaturę Carnota: opisuje cykl Carnota oznacza na wykresie ciśnienia od objętości pracę użyteczną wykonaną podczas cyklu Carnota oblicza sprawność w wyjaśnia znaczenie drugiej zasady termodynamiki wyjaśnia różnicę pomiędzy parowaniem i wrzeniem opisuje zmianę ciepła parowania wraz ze wzrostem temperatury podaje przykłady sytuacji życia codziennego, w których można zaobserwować pobieranie ciepła sporządza równanie bilansu cieplnego w sporządza równanie bilansu cieplnego w obrazujące zależność temperatury topnienia i wrzenia od ciśnienia sporządza i omawia wykres fazowy, definiuje punkt potrójny 22

23 wrzenia formułuje zasadę bilansu cieplnego sublimację i resublimację podaje przykłady zmian stanów skupienia i zjawisk z tym związanych w życiu codziennym podczas topnienia i parowania przedstawia na wykresie temperatury od ciepła pobranego proces zmiany stanów skupienia wody Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru mierzy masy naczyń pełnych i pustych, oblicza masy cieczy mierzy temperatury początkową i końcową notuje wyniki pomiarów w tabeli pomiarowej zapisuje końcowy wynik pomiaru bez uwzględnienia niepewności pomiarowych oznacza niepewności wykonanych pomiarów bezpośrednich zapisuje końcowy wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiarowych formułuje równanie bilansu cieplnego poprawnie organizuje stanowisko pomiarowe za pomocą równania bilansu cieplnego oblicza wartość ciepła właściwego badanej cieczy formułuje wnioski na temat zgodności otrzymanych wyników z przewidywaniami wyznacza niepewność pomiaru pośredniego masy oraz ciepła właściwego metoda najmniej korzystnego przypadku formułuje wnioski na temat oceny bledów pomiarowych sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego przeprowadza doświadczenie i dokonuje obliczeń 23

24 Podczas pracy na lekcjach kształcimy u uczniów umiejętność: opisywania obserwowanych zjawisk; przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników; rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych; analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych). Proponujemy różne metody pracy na lekcjach: praktyczne, np. eksperymenty, projekty, wycieczki do placówek badawczych i naukowych; poszukujące, np. dyskusje, obserwacje, pomiary, gry dydaktyczne; podające, np. pogadanki, wykłady, pracę z tekstem. Przy ocenie ucznia bierzemy pod uwagę jego wiadomości teoretyczne, umiejętności i działania. Trudno będzie ocenić ucznia, prowadząc lekcje w wymiarze tylko jednej godziny w tygodniu. Oprócz wiadomości i umiejętności znaczący wpływ na ocenę ucznia powinna mieć jego systematyczna praca, przygotowanie do lekcji i aktywne w niej uczestnictwo, wykonywanie doświadczeń w szkole i w domu, udział w wycieczkach naukowych. Wymagania konieczne zna podstawowe pojęcia fizyczne; opanował podstawowe wiadomości teoretyczne; potrafi opisać ; potrafi omówić zjawiska fizyczne. Wymagania podstawowe opanował wiadomości teoretyczne; zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki; potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności; 24

25 potrafi planować, wykonywać i opisywać ; rozumie pomiędzy wielkościami fizycznymi; potrafi odczytywać i sporządzać wykresy. Wymagania rozszerzające Uczeń spełnia podstawowe, a ponadto: potrafi poprawnie analizować przyczyny i skutki zdarzeń, wyciągać wnioski; potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe; potrafi prowadzić obserwacje i pomiary; potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Wymagania Uczeń spełnia podstawowe i rozszerzające, a ponadto: potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania teoretyczne i praktyczne; aktywnie uczestniczy w lekcjach; potrafi projektować i wykonywać ; potrafi opracowywać i interpretować wyniki doświadczeń; potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. Wymagania wykraczające Uczeń spełnia, a ponadto: uczestniczy w konkursach fizycznych; prowadzi badania, obserwacje i opracowuje wyniki swoich działań. Kryteria oceny uczniów Ocena dopuszczająca (2) uczeń spełnia 50% wymagań koniecznych i podstawowych. Ocena dostateczna (3) uczeń spełnia 80% wymagań koniecznych i podstawowych. Ocena dobra (4) uczeń spełnia konieczne, podstawowe i część rozszerzających. Ocena bardzo dobra (5) uczeń spełnia konieczne, podstawowe, rozszerzające i. Ocena celująca (6) uczeń spełnia konieczne, podstawowe, rozszerzające, i wykraczające. 25

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Badanie ruchu drgającego

Badanie ruchu drgającego 1 5.1. Badanie ruchu drgającego opisuje ruch drgający ciężarka na sprężynie posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu i częstotliwości do opisu drgań; wskazuje położenie równowagi i odczytuje amplitudę

Bardziej szczegółowo

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne 1 Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne Klasa II Dział: Ruch drgający Fale mechaniczne Termodynamika Grawitacja Uczeń: wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego wymienia przykłady zjawisk

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era Ruch drgający wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje

Bardziej szczegółowo

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające)

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające) FIZYKA(rozszerzenie) wymagania na poszczególne oceny opracowane w oparciu o: podstawę programową, program nauczania i WSO na podstawie podręcznika: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk,

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym uch drgający. edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym 5.1. Badanie ruchu drgającego 5.2. Drgania harmoniczne (Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu

Bardziej szczegółowo

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 5 Ruch drgający Ocena wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje ruch drgający ciężarka na sprężynie za pomocą kamery sporządza wykres zależności położenia

Bardziej szczegółowo

Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: nieobliczeniowe związane z ruchem rozwiązuje proste zadania

Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: nieobliczeniowe związane z ruchem rozwiązuje proste zadania 5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry interpoluje (ocenia orientacyjnie) rozwiązuje bardziej złożone, ale wartość pośrednią między danymi na

Bardziej szczegółowo

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 2 uch drgający Treści spoza podstawy programowej. Zagadnienie 5.3. Drgania sprężyn (Okres i częstotliwość drgań ciała na sprężynie. Wykresy opisujące

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

FIZYKA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 FIZYKA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA 1. Cele kształcenia i wychowania Zgodnie z podstawą programową, podstawowe cele w nauczaniu fizyki w czwartym etapie

Bardziej szczegółowo

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 93 7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 12. Równowaga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Wiadomości wstępne 2.1. Podstawowe pojęcia fizyki Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1 Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1 Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Wiadomości wstępne 2.1. Podstawowe pojęcia fizyki Wymagania

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ KLASA II Wymagania na poszczególne oceny. Zasady ogólne Wymagania na każdy

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony wymienić cechy wektora dodać wektory odjąć wektor od wektora Opis ruchu postępowego podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY 1. Opis ruchu postępowego 18g Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach T 1(1,13) podać przykłady wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania karta pracy

Zasady oceniania karta pracy Zadanie 1.1. 5) stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych. Zderzenie, podczas którego wózki łączą się ze sobą, jest zderzeniem niesprężystym.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY AUTOR PROGRAMU EWA PRZYSIECKA WYDAWNICTWO OPERON NUMER PROGRAMU FIZR-01-08/13 PROGRAM OBEJMUJE OKRES NAUCZANIA w kl. II - IV TE oraz II-III LO LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

zależności położenia od czasu tablice matematyczno-fizyczne wyniki pomiarów, wykres film (doświadczenie 39.) (doświadczenie 40.)

zależności położenia od czasu tablice matematyczno-fizyczne wyniki pomiarów, wykres film (doświadczenie 39.) (doświadczenie 40.) Rozkład materiału 63 5 Rozkład materiału nauczania (propozycja) * W nawiasach podano alternatywny temat (w wypadku gdy nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy realizowanych w ramach danego zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM W czteroletnim cyklu nauczania przewidziane są 3 godziny fizyki, 2 godziny w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie drugiej. Proponowana siatka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: a) uczeń

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opinią PPP z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny prostoliniowy.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny

Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny Poziomy wymagań są ze sobą ściśle powiązane (K + P + R + D + W), stanowiąc ocenę szkolną, i tak: ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków

Bardziej szczegółowo

Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka

Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka Fizyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony Ewa Przysiecka Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 5 4. Sposoby osiągania celów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Fizyka 3 T I. Wymagania ogólne zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin ustny:

Zagadnienia na egzamin ustny: Zagadnienia na egzamin ustny: Wstęp 1. Wielkości fizyczne, ich pomiar i podział. 2. Układ SI i jednostki podstawowe. 3. Oddziaływania fundamentalne. 4. Cząstki elementarne, antycząstki, cząstki trwałe.

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 Anna Nagórna Wrocław,.09.015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 015/016 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) Autor: Ewa Wołyniec Gdynia 2019 str. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Cele kształcenia i wychowania... 3 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 atomu węgla 12 C. Mol - jest taką ilością danej substancji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- kl. I

Wymagania edukacyjne- kl. I mgr Szczeklik Jerzy MOS Łysa Góra 2015/2016 Wymagania edukacyjne Wstęp: Wymagania edukacyjne- kl. I Nauka, metoda naukowa, nauki przyrodnicze, Mierzenie, jednostki miar, wzorce jednostek Ruch i siły: Tor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) 1. Kryteria oceny FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO edukacyjne (zakres rozszerzony) OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: zna definicje podstawowych pojęć fizycznych i potrafi formułować podstawowe prawa

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń : -wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu; -odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony.

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia, nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości. SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości. Prowadzący: mgr Iwona Rucińska nauczyciel fizyki, INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony Rok szkolny 2013/2014 Teresa Wieczorkiewicz Numer ewidencyjny w wykazie 548/1/2012 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 5. Siły w przyrodzie Temat według

Bardziej szczegółowo

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia Fizyka kl. Temat lekcji Rodzaje i skutki oddziaływań Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne. Drania i fale 1. Drgania W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi (cykliczna zmiana). W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się. Przykład

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY GRAWITACJA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Treści dopełniające Uczeń potrafi: P Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć wektor od wektora, pomnożyć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 2 poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 2 poziom rozszerzony Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 2 poziom rozszerzony Podstawa opracowania: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 1. Opis ruchu postępowego Temat lekcji Elementy działań na wektorach dostateczną uczeń podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 7

Podstawy fizyki wykład 7 Podstawy fizyki wykład 7 Dr Piotr Sitarek Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr Drgania Drgania i fale Drgania harmoniczne Siła sprężysta Energia drgań Składanie drgań Drgania tłumione i wymuszone Fale

Bardziej szczegółowo