FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA"

Transkrypt

1 FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń : -wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu; -odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu -odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu krzywoliniowego, podaje przykłady; -wykorzystuje wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do opisu ruchu jednostajnego prostoliniowego, wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady tego ruchu; -posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu, interpretuje wartość prędkości jako drogę przebytą przez poruszające się ciało w jednostce czasu, np. 1 s; -posługuje się jednostką prędkości w Układzie SI, przelicza jednostki prędkości (przelicza wielokrotności i podwielokrotności); Uczeń: -wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało jest w spoczynku, a kiedy w ruchu względem ciał przyjętych za układy odniesienia; -mierzy długość drogi (dokonuje kilkakrotnego pomiaru oblicza średnią i podaje wynik do 2 3 cyfr znaczących, krytycznie ocenia wynik); -posługuje się jednostką drogi w Układzie SI, przelicza jednostki drogi; -przeprowadza przedstawione doświadczenie związane z wyznaczeniem prędkości ruchu pęcherzyka powietrza w zamkniętej rurce wypełnionej wodą: mierzy czas, zapisuje wyniki pomiaru w tabeli, opisuje przebieg i wynik doświadczenia, posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej, zapisuje wynik obliczenia jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 liczb znaczących) i wyciąga wnioski Uczeń: -wyjaśnia, na czym polega względność ruchów, podaje przykłady układów odniesienia i przykłady względności ruchu we Wszechświecie; -posługuje się pojęciem przemieszczenia i wyjaśnia na przykładzie różnicę między drogą a przemieszczeniem; -analizuje wykres zależności położenia ciała od czasu i odczytuje z wykresu przebytą odległość; -sporządza wykresy zależności drogi i prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego na podstawie danych z tabeli (oznacza wielkości i skale na osiach); -planuje doświadczenie związane z wyznaczeniem prędkości przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, jazdy rowerem), szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, wskazuje czynniki istotne i nieistotne, Uczeń: -projektuje doświadczenie obrazujące względność ruchu, teoretycznie uzasadnia przewidywane wyniki, analizuje je i wyciąga wnioski; -rysuje wykres zależności położenia ciała od czasu; -wyjaśnia, dlaczego w ruchu prostoliniowym kierunki i zwroty prędkości oraz przemieszczenia są zgodne; -posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących sposobów pomiaru czasu; -sporządza wykres zależności prędkości od czasu na podstawie danych w tabeli (oznacza wielkości i skale na osiach, zaznacza punkty i rysuje wykres) oraz analizuje te dane i wykres, formułuje wnioski; -sporządza wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym Uczeń: -planuje doświadczenie związane z badaniem ruchu jednostajnie zmiennego (formułuje pytania badawcze, stawia hipotezy oraz proponuje sposób ich weryfikacji, przewiduje wyniki i uzasadnia je teoretycznie, wskazując czynniki istotne i nieistotne), dokonuje pomiarów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski, krytycznie ocenia wyniki pomiarów, posługując się pojęciem niepewności pomiarowej; -rozwiązuje zadania złożone, wykorzystując zależność drogi i prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego i ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego

2 -odczytuje dane z tabeli oraz prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym; -wykorzystuje wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do opisu ruchu niejednostajnego prostoliniowego, wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady tego ruchu i odróżnia go od ruchu jednostajnego prostoliniowego; -wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego; -posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego; -odczytuje prędkość i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości oraz przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym; -wyodrębnia ruch z otrzymanych wyników; -na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu rozpoznaje, że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna do czasu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; -na podstawie opisu słownego rysuje wykresy zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym; -rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu zależności położenia ciała od czasu w ruchu prostoliniowym oraz wskazuje wielkości maksymalną i minimalną; -wykorzystuje wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych związanych z ruchem jednostajnym prostoliniowym, rozróżnia wielkości dane i szukane; -odróżnia prędkości średnią i chwilową w ruch niejednostajnym; -wykorzystuje pojęcie prędkości średniej do wyznacza prędkość, krytycznie ocenia wyniki doświadczenia; -rozwiązuje zadania z zastosowaniem zależności między drogą, prędkością i czasem w ruchu jednostajnym prostoliniowym; -analizuje wykres zależności prędkości od czasu, odczytuje dane z tego wykresu, wskazuje wielkości maksymalną i minimalną; -rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli lub na podstawie sporządzonego wykresu zależności drogi od kwadratu czasu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; -na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym prędkość jest wprost proporcjonalna do czasu, a droga wprost proporcjonalna do kwadratu czasu (wskazuje przykłady); -na podstawie wartości przyspieszenia określa, o ile zmienia się wartość prędkości w jednostkowym czasie, interpretuje jednostkę przyspieszenia w prostoliniowym na podstawie danych z tabeli; -wyjaśnia, dlaczego w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym kierunki i zwroty prędkości oraz przyspieszenia są zgodne; -rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem wzorów s=a *t 2 /2 i a=v/t; -sporządza wykresy zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu;

3 jednostajny prostoliniowy i ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z kontekstu; rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżnia wielkości dane i szukane, przelicza wielokrotności i podwielokrotności, przelicza jednostki czasu; -przeprowadza przedstawione doświadczenie związane z badaniem ruchu kulki swobodnie staczającej się po metalowych prętach (mierzy: czas, drogę, zapisuje wyniki pomiaru w tabeli i zaokrągla je), opisuje przebieg i wynik doświadczenia, oblicza wartości średniej prędkości w kolejnych sekundach ruchu, wyciąga wnioski z otrzymanych wyników; -rozpoznaje zależność rosnącą na podstawie danych z tabeli lub wykresu; -określa wartość przyspieszenia; -rysuje wykresy zależności prędkości i przyspieszenia; -porównuje rodzaje ruchów, wskazuje podobieństwa i różnice; -wykorzystuje prędkość i przyspieszenie do rozwiązywania prostych zadań, rozróżnia dane i szukane; Układzie SI, przelicza jednostki przyspieszenia; -odczytuje przebytą odległość z wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym; -wykorzystuje wzory: s=a *t 2 /2 i a=v/t do rozwiązywania prostych zdań obliczeniowych, rozróżnia wielkości dane i szukane, zapsuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony; -analizuje wykresy zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu ; -rozwiązuje typowe zadania dotyczące ruchu jednostajnego i przyspieszonego; DYNAMIKA

4 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - że siła wypadkowa zastępuje działanie kilku sił, że siłę można rozłożyć na składowe; - wyznaczyć graficznie z pomocą nauczyciela wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej; - jakie są skutki oddziaływań między ciałami; - jakie są pożyteczne i szkodliwe skutki tarcia; -że powietrze stawia opór ruchowi doświadczalnie wykazać istnienie tarcia i oporu powietrza; - na czym polega bezwładność ciała; - jaka jest treść trzech zasad dynamiki Newtona; - że ciała spadające swobodnie poruszają się z przyspieszeniem ziemskim; - jak wykonać z pomocą nauczyciela doświadczenie wykazujące bezwładność ciała; - jak wykonać z pomocą nauczyciela doświadczenie wykazujące zależność przyspieszenia od siły i masy; -że pęd zależy od masy i prędkości; - jaka jest treść zasady zachowania pędu; - zademonstrować zderzenia sprężyste i niesprężyste; -obliczyć pęd ciała; -jaka jest treść prawa powszechnego ciążenia; - kim był Mikołaj Kopernik i jaką przedstawił teorię; - że planety krążą wokół Słońca; - że Ziemia jest jedną z planet - jakie cechy ma siła wypadkowa dwóch -sił działających wzdłuż tej samej prostej; - jak wyznaczyć graficznie wypadkową sił działających wzdłuż tej samej prostej; - że zmiana prędkości może nastąpić tylko wskutek oddziaływania z innym ciałem; - jak można zwiększyć, a jak można zmniejszyć tarcie; - jak doświadczalnie wykazać, jak zależy siła tarcia od rodzaju powierzchni i siły nacisku; - że masa jest miarą bezwładności; - na czym polega swobodne spadanie ciał; jaka jest definicja 1 N - zaplanować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące istnienie sił akcji i reakcji; - rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru: a = F/m; -co to jest pęd ciała i jak określa się jego jednostkę; - że pęd jest wielkością wektorową; - rozwiązywać przy pomocy nauczyciela proste zadania z zastosowaniem zasady zachowania pędu; - jakie cechy ma siła dośrodkowa; - naszkicować model Układu Słonecznego; - zademonstrować ruch po okręgu; - że praca jest wykonana tylko wtedy, gdy na ciało działa siła (lub jej składowa) o kierunku zgodnym - jakie cechy ma wypadkowa dwóch sił prostych różnych kierunkach; - jak wyznaczyć graficznie wypadkową sił prostych różnych kierunkach; - jakie cechy ma siła tarcia; - czym różni się tarcie statyczne od kinetycznego - wyznaczyć wektor siły tarcia na danym przykładzie; - rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na wartość siły tarcia; - co to jest ciężar, a co to jest masa; - że ciała we Wszechświecie spadają z innym przyspieszeniem niż na Ziemi; odrzutu; - doświadczalnie wykazać, że czas spadania ciała nie zależy od jego masy; - rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru: a = F/m i jego przekształceń; - jak wyprowadzić jednostkę pędu; - jak rozwiązywać samodzielnie zadania o średnim stopniu zasady zachowania pędu; - jakie cechy ma wektor prędkości w ruchu po okręgu; - jak rozwiązywać zadania z zastosowaniem prawa powszechnego ciążenia; - że praca jest równa zero, jeżeli chociaż jeden z czynników iloczynu: siła lub przemieszczenie jest równy zero; - podać przykłady takich - jak wyznaczyć wypadkową kilku sił o różnych kierunkach; - jak wyznaczyć graficznie wypadkową kilku sił o różnych kierunkach; - jak obliczyć wartość siły wypadkowej jako przekątnej prostokąta; - jak wyznaczyć wypadkową kilku sił o różnych kierunkach; - że wektor można przesunąć wzdłuż prostej, na której leży; - wyznaczyć graficznie wypadkową kilku sił o różnych kierunkach ; - jak rozwiązywać złożone zadania z zastosowaniem trygonometrii; - że tarcie zależy od rodzaju powierzchni trących i siły nacisku; - czym jest współczynnik tarcia; - gdzie można znaleźć wartość współczynnika tarcia; - co to są łożyska i jakie jest ich zastosowanie; - rozwiązywać złożone zadania z zastosowaniem wzoru na tarcie - jak wykorzystuje się zjawisko odrzutu w technice; - przeprowadzić samodzielnie doświadczenia potwierdzające słuszność trzech zasad dynamiki Newtona ; - rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem treści zawartych w trzech zasadach dynamiki; - że zasada zachowania pędu dotyczy zderzeń sprężystych i niesprężystych ciał będących w ruchu, a także - jak wyznaczyć wypadkową kilku sił o różnych kierunkach; - że wektor można przesunąć wzdłuż prostej, na której leży; - wyznaczyć graficznie wypadkową kilku sił o różnych kierunkach; - jak rozwiązywać złożone zadania z zastosowaniem trygonometrii - jakie są rozdaje oporów ruchu i jak wyznacza się współczynnik tarcia; - jak przygotować referat na temat: Opory ruchu ich zwiększanie i zmniejszanie; - jak zbudowany jest silnik odrzutowy; - jakie przyspieszenia mogą mieć (przykładowo) ciała spadające na inne niż Ziemia obiekty astronomiczne; - jak rozwiązywać zadania o trudności; - jak przeprowadzić prawidłową analizę zadania o zasady zachowania pędu; - stosować zasadę zachowania pędu w zadaniach o trudności; - jak rozwiązywać zadania o zasady zachowania pędu; - jak przygotować referat na dowolny temat z dziedziny astronomii wykraczający poza obowiązujący program; - wygłosić referat z dziedziny astronomii uzupełniony

5 II PÓŁROCZE ANALIZA ENERGETYCZNA PROCESÓW CIEPLNYCH DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - jak definiuje się energię wewnętrzną ciała; - jak definiuje się temperaturę; - że ciepło może być przekazywane przez promieniowanie, przewodnictwo i konwekcję; - jakie substancje są dobrymi przewodnikami ciepła; - jaka jest treść I zasady termodynamiki - jak zmierzyć temperaturę i podać w 0 C i K; - jak zademonstrować z pomocą nauczyciela na prostym przykładzie zmianę energii wewnętrznej ciała wskutek wykonanej pracy; - jak definiuje się ciepło właściwe; - jak zbudowany jest kalorymetr i do czego służy; - że ilość pobranego lub oddanego ciepła zależy od masy i rodzaju substancji oraz od przyrostu temperatury (A). - odszukać w tabeli wartość ciepła właściwego danej - jak można zmienić wartość energii wewnętrznej ciała; - jaka jest różnica między ciepłem a temperaturą; - jak zamienić temperaturę podaną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie; - z jakiego wzoru można obliczyć ilość ciepła; - jaka jest jednostka ciepła i ciepła właściwego; - że po zetknięciu ciał następuje samorzutny przepływ ciepła z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej; - jak obliczyć z pomocą nauczyciela ilość pobranego lub oddanego ciepła; - jak definiuje się ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania i skraplania oraz jakie są ich jednostki; - jakie właściwości termodynamiczne wody mają wpływ na klimat; - jak rozwiązać z pomocą nauczyciela proste zadania z - że zmiana temperatury świadczy o zmianie energii wewnętrznej ciała; - wyjaśnić zmianę energii wewnętrznej ciała, posługując się modelem cząsteczkowym budowy materii; - na czym polega bilans cieplny; - jak zapisać wzór na ilość ciepła pobranego i oddanego - rozwiązywać samodzielnie proste zadania z zastosowaniem bilansu cieplnego (obliczanie masy); - jak przeprowadzić doświadczenie polegające na wyznaczaniu temperatury końcowej mieszaniny; - jakie właściwości wody pozwalają zwierzętom przetrwać zimę; - jak wyprowadzić jednostki ciepła, topnienia i parowania; - narysować wykres przebiegu procesów: parowania, skraplania, topnienia i krzepnięcia danej substancji; - rozwiązywać zadania z - jak zachowują się cząsteczki, z których zbudowane jest ciało, podczas zmiany jego energii wskutek dostarczonego ciepła lub wykonanej pracy; - jak zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie modelowe obrazujące zmiany energii wewnętrznej ciała; - jak prawidłowo zapisać bilans cieplny dla więcej niż dwóch ciał; - jak rozwiązywać złożone zadania z zastosowaniem bilansu cieplnego dla więcej niż dwóch ciał; - wyznaczyć doświadczalnie ciepło właściwe wybranej substancji; - jak przeprowadzić analizę złożonego zadania, w którym występuje kilka procesów cieplnych; - rozwiązywać zadania, w których występuje kilka procesów cieplnych, a rozwiązania przedstawić na wykresie; - jak przygotować doświadczenie wykazujące zależność przyrostu temperatury od przyrostu energii wewnętrznej ciała; - jak brzmi II zasada termodynamiki; - jak działają silniki cieplne; - przeprowadzić doświadczenie obrazujące zależność przyrostu temperatury od przyrostu energii wewnętrznej ciała oraz sporządzić wykres tej zależności; - kto i w jaki sposób wyznaczył ciepło właściwe wody; - jak przeprowadzić prawidłową analizę zadania o bilansu cieplnego i wykorzystaniem wiedzy z innych działów; - jak rozwiązywać zadania o bilansu cieplnego i wykorzystaniem wzorów z innych działów;

6 substancji - na czym polegają procesy topnienia, krzepnięcia i skraplania (A), - że temperatura topnienia i krzepnięcia są sobie równe (A), -że parowanie w całej objętości cieczy odbywa się w temperaturze wrzenia (A), - że ciała krystaliczne topnieją w stałej temperaturze (A), - od czego zależy szybkość parowania - skorzystać z tablic i odczytać: temperaturę topnienia, wrzenia, ciepło topnienia i ciepło parowania różnych substancji (C), - jak narysować z pomocą nauczyciela wykres zależności temperatury od dostarczonego ciepła dla procesów: parowania i skraplania oraz topnienia i krzepnięcia zastosowaniem wzoru na ciepło topnienia i parowania; zastosowaniem ciepła parowania i skraplania; DRGANIA I ROZCHODZENIE SIĘ FAL MECHANICZNYCH - jaka jest wewnętrzna struktura lodu; - jak przeprowadzić wnikliwą analizę zadania, w którym występują różne procesy cieplne, a także zagadnienia z innych działów; - jak rozwiązywać zadania o trudności, w których występują różne procesy cieplne, a także inne z różnych działów fizyki; DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - jakie ciała wykonują ruch drgający; - jakie drgania określane są jako gasnące lub niegasnące; - co oznaczają terminy: okres, amplituda i częstotliwość drgań; - na czym polega ruch drgający; - jakie są jednostki amplitudy i okresu drgań; - jak wyznaczyć amplitudę i okres drgań; - wyznaczyć amplitudę drgań wahadła; - wyznaczyć okres drgań - jak wyznaczyć częstotliwość (wzór i jednostka); - wyznaczyć częstotliwość drgań wahadła; -wykazać zależność częstotliwości od długości wahadła; - na czym polegają zjawiska: rezonansu mechanicznego; - jak obliczyć częstotliwość i okres drgań; - jak zademonstrować zjawisko rezonansu mechanicznego; - jak rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na - jak dokonać analizy zadania problemowego i rachunkowego związanego z ruchem drgającym i wielkościami go opisującymi; - kim był R. Hertz; - jak działają zegary mechaniczne;

7 rezonansu mechanicznego; - jak zademonstrować ruch drgający (wahadło, sprężyna); - jak powstaje fala; - jakie są rodzaje fal; jakie zjawiska są charakterystyczne dla fal; - zademonstrować powstawanie fali - co jest źródłem dźwięku; - w jakich jednostkach określa się poziom natężenia dźwięku; - że hałas jest szkodliwy dla zdrowia człowieka; - jak zademonstrować różne ciała drgające, które są źródłem dźwięku; wahadła; - jak powstaje fala podłużna; - jak powstaje fala poprzeczna; - jak zademonstrować falę podłużną i poprzeczną; - że fala dźwiękowa jest falą podłużną; - w jakich ośrodkach może rozchodzić się dźwięk; rezonansu akustycznego; -zademonstrować zjawisko rezonansu akustycznego; odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji; - co to jest długość fali - zademonstrować zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji; - jakie zjawiska są charakterystyczne dla fal dźwiękowych; echa i pogłosu; - jak zademonstrować zjawisko odbicia fali dźwiękowej; - jak wywołać zjawisko echa i pogłosu lub opisać, w jakich warunkach mogą wystąpić; częstotliwość; - jaki jest związek między długością fali, szybkością rozchodzenia się a częstotliwością lub okresem; - jak rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru na długość fali - czym są ultradźwięki; - w jaki sposób należy zwalczać hałas; - od czego zależą wysokość dźwięku i jego barwa; - jak zademonstrować doświadczenie wykazujące zależność wysokości dźwięku od częstotliwości drgań; - jak przygotować referat na temat: Przykłady powstania rezonansu mechanicznego ; - rozwiązywać zadania o trudności z ruchu drgającego; - jak zaprojektować i przeprowadzić doświadczenia wykazujące: ruch drgający, rezonans mechaniczny oraz zależność częstotliwości od długości wahadła; - przedstawić referat na temat: Przykłady powstania rezonansu mechanicznego wraz z demonstracją, ilustracjami lub filmem; - jak dokonać analizy zadania problemowego i rachunkowego z wykorzystaniem wiedzy o ruchu drgającym i falach; - rozwiązywać zadania o trudności z działu Ruch drgający i fale; - kim był G. Bell; - jak przygotować ciekawy referat o falach dźwiękowych (przedstawić referat o falach dźwiękowych wraz z demonstracją różnych dźwięków (źródła dźwięku, wysokość, barwa, natężenie) i instrumentów muzycznych;

8 ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają; - że wokół ciał naelektryzowanych istnieje pole elektrostatyczne ; do czego służy elektroskop; - jak zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych - jak zbudowany jest atom; - jak nazywa się jednostka ładunku elektrycznego; - jakie substancje są przewodnikami elektryczności a jakie izolatorami; - jaki ładunek ma elektron, a jaki proton; - jak przedstawić model budowy atomu; - jaka jest treść prawa Coulomba; - jak zobrazować z pomocą nauczyciela treść prawa Coulomba na schemacie; - że ciało można - co to jest ładunek próbny; - jakie naelektryzowane ciała wytwarzają pole centralne; - kiedy powstaje pole jednorodne; - czym są linie pola; - potrafi nakreślić linie pola centralnego i jednorodnego; - co to jest ładunek elementarny; - jak powstają jony; - potrafi wskazać wśród wielu materiałów przewodniki i izolatory elektryczności; - jak zapisać prawo Coulomba w postaci wzoru - rozwiązywać proste zadania rachunkowe z uwzględnieniem prawa Coulomba; - na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie i dotyk; - jakie są ujemne skutki zjawiska elektryzowania ciał; - zabezpieczyć pomieszczenie, w którym się pracuje, przed ujemnymi skutkami elektryzowania ciał; - jakie urządzenie nazywa się kondensatorem; - jakie materiały elektryzują się dodatnio, a jakie ujemnie; - jak zbudowany jest elektroskop; - przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie pola elektrostatycznego wokół naelektryzowanych ciał; - jak nakreślić linie pola elektrycznego wokół dwóch ładunków jednoimiennych oraz wokół dwóch różnoimiennych; - jakie zastosowanie w technice mają przewodniki i izolatory; - przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że niektóre materiały są dobrymi przewodnikami, a inne izolatorami; - jakie cechy mają siły wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi; - jak narysować wykresy sił działających między ciałami naelektryzowanymi położonymi na jednej prostej; indukcji elektrostatycznej; - co to jest pole elektrostatyczne; - jaka jest zasada działania elektroskopu; - zademonstrować pole pochodzące od dwóch ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; - czym różni się budowa wewnętrzna przewodników od budowy izolatorów; - jak przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że przewodnik można naelektryzować; - jakie cechy ma siła działająca na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch naelektryzowanych ciał; - jak narysować wektor siły działającej na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch ciał naelektryzowanych; - na czym polega zobojętnianie ładunku, a na czym uziemianie; - jak zademonstrować zasadę zachowania ładunku elektrycznego; wykorzystując zjawisko indukcji - jakie zjawiska można badać za pomocą elektroskopu; - co to jest natężenie pola elektrostatycznego; - jak przebiegały badania, których celem było poznanie natury elektryczności; - zbudować prosty elektroskop; - jak rozwiązywać zadania problemowe dotyczące elektryzowania ciał; jakie materiały są półprzewodnikami i jakie jest ich zastosowanie - czym są kwarki; - potrafi przygotować referat (wraz z demonstracją) na temat półprzewodników i ich zastosowania; - kim był C. A. Coulomb; - jak dokonać analizy zadania o prawa Coulomba; - jak zastosować prawo Coulomba do rozwiązywania zadań o trudności; - kim był B. Franklin (A), - jak przygotować referat na tematy: Powstawanie

9 naelektryzować przez pocieranie, dotyk i indukcję; - jaka jest treść zasady zachowania ładunku elektrycznego; - jak zademonstrować elektryzowanie przez dotyk i indukcję; - jak zademonstrować zjawisko indukcji elektrostatycznej; elektrostatycznej; wyładowań atmosferycznych, Zjawisko polaryzacji wody w polu elektrycznym, Szkodliwość działania zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka; sposoby zapobiegania skutkom zjawiska lub Wykorzystanie elektrostatyki w różnych dziedzinach życia ; - wygłosić referat na temat związany z elektrostatyką; - rozwiązywać zadania o trudności z działu: Elektrostatyka;

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY II A i II B MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY II A i II B MGR. MONIKA WRONA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASY II A i II B MGR. MONIKA WRONA IV. Kinematyka Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Kinematyka dział realizowany częściowo w klasie I Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeo: Uczeo: Uczeo: Uczeo: wskazuje w otaczającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Dynamika R treści nadprogramowe Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas drugich

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas drugich Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas drugich Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1.Kinematyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków

Bardziej szczegółowo

* 1 godzina tygodniowo

* 1 godzina tygodniowo * 1 godzina tygodniowo 2 Dział I Dynamika Nr lekcji Temat Nr podstawy programo wej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Siła

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1"

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1 I Oddziaływania Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1" Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1 (a także w programie nauczania), jest dostępna na stronie

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne Plan wynikowy I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa FIZYKA KLASA 1 LO (4-letnie po szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie I gimnazjum Wymagania konieczne (K)- ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe(p)- ocena dostateczna Wymagania rozszerzające(r)- ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1", wyd. nowa era I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE II GIMNAZJUM Z FIZYKI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi zastosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje i formułuje problemy w

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa druga gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa druga gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa druga gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Zasady oceniania. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia Fizyka kl. Temat lekcji Rodzaje i skutki oddziaływań Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I 1. Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

wymagania na poszczególne stopnie:

wymagania na poszczególne stopnie: WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka Klasa 7 Arkadiusz Kucharski ZASADY OCENIANIA wymagania na poszczególne stopnie: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opinią PPP z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny prostoliniowy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 1. Oddziaływania Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim

Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim I. Oddziaływania SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE WYMAGANIA KONIECZNE (na ocenę dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady Zagadnienie (tematy lekcji) Cele operacyjne Uczeń: Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) określa, czym zajmuje się fizyka podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 1 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Rok szkolny 2015/2016 Temat lekcji w podręczniku Wymagania programowe P - podstawowe R - rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania- klasa 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 określa, czym zajmuje się fizyka Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2 1. Oceny ustalane są według statutu i PSO. 2. Ocenie podlegają: - odpowiedzi ustne waga 2 - odpowiedzi pisemne: sprawdziany z działu waga 3, kartkówki waga

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 1 - szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-8 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką ;

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy ponad konieczne rozszerzające dopełniające I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki

Bardziej szczegółowo

5 Plan wynikowy (propozycja)

5 Plan wynikowy (propozycja) 5 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

7 Plan wynikowy (propozycja)

7 Plan wynikowy (propozycja) 7 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Wymagania przekładają się na ocenę w następujący sposób: 1. K konieczne ocena dopuszczająca. 2. P podstawowe ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne. Wymagania przekładają się na ocenę w następujący sposób: 1. K konieczne ocena dopuszczająca. 2. P podstawowe ocena dostateczna WYMAGANIA Z FIZYKI OK SZKOLNY 2011/2012 załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania z Fizyki (zamieszczonego na www.zespolszkolcybinka.cba.pl) KLASA PIEWSZA: Wymagania edukacyjne Wymagania przekładają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ NACOBEZU fizyka klasa 7 Temat lekcji Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna, przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ: Przedmiotowy system oceniania z Fizyki dla klasy 7 opracowany na spotkaniu zespołu przedmiotów przyrodniczych na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era. Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z fizyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z fizyki dla gimnazjum Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z fizyki dla gimnazjum I. Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z fizyki Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych

Bardziej szczegółowo

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki 5. Siły w przyrodzie 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań 5.. Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej. Siły równoważące się 5.3. Pierwsza zasada 5.4. Trzecia zasada KLASA II Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

Ocena. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie drugiej Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Dynamika R treści nadprogramowe dokonuje pomiaru siły za pomocą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

Fizyka - przedmiotowy system oceniania

Fizyka - przedmiotowy system oceniania Fizyka - przedmiotowy system oceniania Klasa 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Symbolem oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki 1 ponad konieczne rozszerzające dopełniające Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny

Bardziej szczegółowo