zależności położenia od czasu tablice matematyczno-fizyczne wyniki pomiarów, wykres film (doświadczenie 39.) (doświadczenie 40.)

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zależności położenia od czasu tablice matematyczno-fizyczne wyniki pomiarów, wykres film (doświadczenie 39.) (doświadczenie 40.)"

Transkrypt

1 Rozkład materiału 63 5 Rozkład materiału nauczania (propozycja) * W nawiasach podano alternatywny temat (w wypadku gdy nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy realizowanych w ramach danego zagadnienia. ** Wyśrodkowano numery wymagań z IV etapu edukacyjnego z fizyki,. R Treści spoza podstawy programowej Badanie ruchu drgającego opisuje ruch drgający ciężarka na sprężynie posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu i częstotliwości do opisu drgań; wskazuje położenie równowagi i odczytuje amplitudę oraz okres drgań ciała z wykresu x(t) rejestruje ruch drgający ciężarka na sprężynie za pomocą kamery interpoluje (ocenia orientacyjnie) wartość pośrednią między danymi w tabeli lub z wykresu RUCH DRGAJĄCY (15 GODZIN) 6.1, , 6.2 III etap edukacyjny, fizyka 10.7, 10.9, III etap edukacyjny, matematyka IV etap edukacyjny, matematyka, nawiązanie do wiadomości z gimnazjum przypomnienie podstawowych pojęć doświadczenie pokazowe doświadczenie 38. (podręcznik, s. 7) pogadanka połączona z analizą infografiki Zjawiska okresowe w przyrodzie (podręcznik, s ) pogadanka na temat interpolowania danych połączona z analizą kolejnych klatek filmu (wyznaczanie wartości pośredniej na podstawie tabeli i wykresu) podręcznik, s. 6 12, w tym infografika, s kamera materiały zamieszczone na stronie wydawnictwa film (doświadczenie 39.) wyniki pomiarów, wykres zależności położenia od czasu (doświadczenie 40.) Drgania harmoniczne (Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu drgającym. Siła w ruchu drgającym) wyjaśnia, że drgania harmoniczne to te drgania, które można opisać za pomocą funkcji trygonometrycznych posługuje się właściwościami funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus do opisu ruchu harmonicznego wyprowadza wzory: x(t), v(t), a(t) posługuje się pojęciem siły do opisu ruchu harmonicznego; wykazuje, że siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia analizuje ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym posługuje się pojęciem fazy drgań 6.1, 6.4, , III etap edukacyjny, fizyka , 8.7 IV etap edukacyjny, matematyka, zakres rozszerzony doświadczenia doświadczenie 39. (podręcznik, s. 13) dyskusja analiza zależności między drganiami harmonicznymi a ruchem rzutu punktu poruszającego się po okręgu rysowanie wykresów x(t), v(t), a(t) dla ruchu harmonicznego i posługiwanie się nimi podręcznik, s , w tym ilustracja, s. 17 i dodatek matematyczny, s. 14 animacja Ruch harmoniczny (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2)

2 64 Rozkład materiału Drgania sprężyn (Okres i częstotliwość drgań ciała na sprężynie. Wykresy opisujące wahadło sprężynowe) 5.4. Wahadło matematyczne (Wahadło matematyczne. Okres drgań wahadła matematycznego) opisuje ruch drgający ciężarka na sprężynie opisuje budowę prostych modeli fizycznych stosuje matematyczne równania do opisu zjawisk demonstruje drgania wahadła sprężynowego stosuje równanie oscylatora harmonicznego do wyznaczania okresu drgań wahadła sprężynowego oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane z ruchem wahadła sprężynowego (szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje prawdopodobieństwo otrzymanego wyniku) opisuje ruch wahadła matematycznego oblicza okres drgań wahadła matematycznego wyjaśnia, od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego wyjaśnia, dlaczego dla małych wychyleń ruch wahadła ma te ma - ty cznego jest w dobrym przybliżeniu ruchem harmonicznym wyznacza doświadczalnie przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła matematycznego wykonuje pomiary i zapisuje wyniki w tabeli, analizuje wyniki pomiarów szacuje niepewności pomiarowe i zaznacza je na wykresie oblicza wartość przyspieszenia ziemskiego na podstawie wykresu l(t 2 ) oblicza niepewność przyspieszenia ziemskiego; wskazuje wielkości, których pomiar ma decydujący wpływ na jej wartość bada zależność kwadratu okresu drgań wahadła matematycznego od jego długości i samodzielnie wykonuje poprawny wykres zależności l(t 2 ), tj. właściwie oznacza i opisuje osie, wybiera skalę, oznacza niepewności punktów pomiarowych rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane z ruchem wahadła matematycznego wykonuje projekt doświadczenia obowiązkowego 6.1, , III etap edukacyjny, fizyka 6, 7, 8 III etap edukacyjny, matematyka , IV etap edukacyjny, matematyka, zakres rozszerzony , , 6.2, III etap IV etap edukacyjny, matematyka, demonstracja drgań wahadła sprężynowego dyskusja połączona z analizą wykresów opisujących ruch harmoniczny obciążnika analiza ruchu ciała na sprężynie (drgania w poziomie i pionie) połączona z dyskusją wprowadzenie pojęcia oscylatora harmonicznego wyprowadzenie wzoru na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego doświadczenia doświadczenie 40. (podręcznik, s. 25) doświadczalne potwierdzenie zależności okresu drgań ciężarka na sprężynie od masy i współczynnika sprężystości doświadczenia doświadczenie 41. (podręcznik, s. 29) pogadanka połączona z analizą infografiki Wykres drgań harmonicznych a ruch wahadła (podręcznik, s ) doświadczenie obowiązkowe (podręcznik, s ) wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego, analiza wyników i niepewności pomiarowych dyskusja dotycząca metody opracowywania wyników (dopasowanie prostej y = ax + b do wykresu) podręcznik, s , w tym ramka, s. 26 dane pomiarowe i wykresy zależności x(t) sporządzone na podstawie danych doświadczalnych oraz wzoru opisującego ruch harmoniczny podręcznik, s , w tym dodatek matematyczny, s. 30, infografika, s i doświadczenie obowiązkowe, s film Doświadczenie obowiązkowe: wyznaczanie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2) obciążniki, stopery, nici

3 Rozkład materiału Energia w ruchu harmonicznym (Energia kinetyczna i energia potencjalna oscylatora harmonicznego. Zasada zachowania energii dla oscylatora) 5.6. Drgania wymuszone i tłumione. Rezonans Powtórzenie (Ruch drgający) Sprawdzian (Ruch drgający) analizuje przemiany energii w ruchu wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie analizuje zasadę zachowania energii oscylatora harmonicznego przeprowadza dowód prawa zachowania energii, posługując się wzorami na energię potencjalną i kinetyczną oscylatora harmonicznego stosuje funkcje trygonometryczne sin 2 a i cos 2 a do ilustracji energii potencjalnej i kinetycznej stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane z zasadą zachowania energii wyjaśnia, dlaczego drgania są zanikające wskazuje przyczyny tłumienia drgań opisuje drgania wymuszone opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach wskazuje przykłady rezonansu mechanicznego wyjaśnia znaczenie rezonansu mechanicznego np. w budownictwie stosuje poznaną wiedzę i nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów fizycznych sprawdzenie stopnia opanowania wymagań ogólnych, szczegółowych, przekrojowych, doświadczalnych i kluczowych (1 8) 6.7, , III etap edukacyjny, fizyka 5, 6, 7, 8 III etap edukacyjny, matematyka , 8.7 IV etap edukacyjny, matematyka, zakres rozszerzony , , 6.2, III etap 5, 6, 7, 8 III etap edukacyjny, matematyka 4.8, IV etap edukacyjny, matematyka, zakres rozszerzony zgodnie z założeniami podstawy programowej 1.1, 3.1, , 1.10, , 13.2 demonstracja przemian energii w ruchu wahadeł matematycznego i sprężynowego pogadanka połączona z analizą przemian energii w ruchu wahadła dotyczących sporządzania wykresów zależności poszczególnych form energii i ich analiza pokaz i obserwacja doświadczenia 42. (podręcznik, s. 46) i 43. (podręcznik, s. 47) omówienie drgań na wybranym przykładzie i modelu demonstracja rezonansu mechanicznego za pomocą sprzężonych wahadeł podręcznik, s samochodziki-zabawki, obciążniki, sprężyny, plastelina, waga podręcznik, s obciążniki, nitki, statyw film Rezonans (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2) ( problemowych, obliczeniowych i doświadczalnych) podręcznik, s Maturalne karty pracy, s notatki samodzielna praca ucznia testy (Książka Nauczyciela z Płytą Nauczyciela)

4 66 Rozkład materiału Ruch falowy 6.2. Matematyczny opis fali 6.3. Fale dźwiękowe FALE MECHANICZNE (17 GODZIN) omawia mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego na przykładzie układu wahadeł połączonych sprężynami posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych; stosuje w obliczeniach związki między tymi wielkościami opisuje falę poprzeczną i falę podłużną; wskazuje ośrodki, w których rozchodzą się te fale wymienia i omawia wspólne właściwości fal mechanicznych planuje i wykonuje doświadczenie obrazujące ruch falowy , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością stosuje ogólny wzór na funkcję falową fali harmonicznej: y (x, t) = A sin[~(t v x ) + { 0 ] rozwiązuje proste zadania obliczeniowe, posługując się kalkulatorem; stosuje pojęcia: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali rozwiązuje graficznie i liczbowo zadania, stosując funkcję falową do opisu fal harmonicznych 6.8, , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, wymienia wielkości fizyczne, od których zależą wysokość i głośność dźwięku wyjaśnia, co to są infradźwięki i ultradźwięki opisuje fale akustyczne wyjaśnia mechanizm powstawania i odbioru fali dźwiękowej opisuje funkcję falową dla dźwięków: d(x, t) = d 0 + A sin[~(t v x ) + { 0 ] mierzy częstotliwość drgań strun o różnej długości; sporządza tabelę pomiarów; samodzielnie wykonuje poprawny wykres (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewności punktów pomiarowych) 13.5, , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, wykonanie i analiza doświadczeń 44. (podręcznik, s. 59), 45. (podręcznik, s. 60) i 46. (podręcznik, s. 61) dyskusja połączona z pogadanką porównanie fal podłużnej i poprzecznej dyskusja o wspólnych właściwościach fal mechanicznych samodzielne wykonywanie doświadczeń, zad. 4., podręcznik, s. 65) dyskusja połączona z analizą wzoru opisującego funkcję falową analiza ilustracji (podręcznik, s. 68) połączona z pogadanką graficzne i obliczeniowe z zastosowaniem równania fali dyskusja nawiązanie do wiadomości z gimnazjum doświadczenia doświadczenie 48. (podręcznik, s. 75) demonstracja fal dźwiękowych dyskusja dotycząca porównania wykresów funkcji falowych obrazujących głos człowieka i dźwięk instrumentów doświadczenie obowiązkowe badanie drgań struny, np. pomiar częstotliwości podręcznik, s , w tym zadanie, s. 65 układy wahadeł połączonych sprężynami długi stalowy pręt, imadło, kula, sznurek, przewody, oscyloskop, drut stalowy kamera podręcznik, s , w tym ilustracja, s. 68 i dodatek matematyczny, s. 69 podręcznik, s gitara lub inny instrument strunowy komputer z kartą dźwiękową, mikrofonem (wbudowanym lub podłączonym) i zainstalowanym bezpłatnym programem Oscilloscope film Doświadczenie obowiązkowe wyznaczanie zależności częstotliwości drgań struny od jej długości (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2)

5 Rozkład materiału Rozchodzenie się fal, odbicie i załamanie fali (Fala kolista i fala płaska. Zjawisko odbicia i załamania fali) 6.5. Superpozycja fal. Fale stojące demonstruje fale: kolistą, płaską i kulistą rozróżnia pojęcia: grzbiet fali, dolina fali i promień fali opisuje zjawiska odbicia i załamania fali mechanicznej wyjaśnia przyczyny załamania fal opisuje załamanie fali na granicy ośrodków formułuje prawo odbicia i załamania fal wyjaśnia, na czym polega zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia rozwiązuje graficznie i liczbowo zadania, stosując równanie fali; interpretuje to równanie wyjaśnia, na czym polega superpozycja fal ilustruje graficznie zasadę superpozycji fal wyjaśnia mechanizm powstawania fali stojącej opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie wskazuje węzły w modelu fali stojącej jako miejsca, w których amplituda fali wynosi zero wskazuje strzałki w modelu fali stojącej jako miejsca, w których amplituda fali jest największa stosuje opis matematyczny fali stojącej podaje odległości między sąsiednimi węzłami i strzałkami fali stojącej jako wielokrotności długości fali 6.11, 6.9, , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, 6.12, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, podstawowej drgań dla różnej długości drgającej części struny analiza wyników (wraz z niepewnością) połączona z dyskusją, ćwiczenie umiejętności stosowania do opisu fal dźwiękowych pojęć: częstotliwość, długość i prędkość fali doświadczenia doświadczenie 48. (podręcznik, s. 80) demonstracja zjawiska odbicia i załamania na przykładzie fal na wodzie (lub symulacja komputerowa) opracowanie graficzne wyników doświadczenia prezentacja referatów na temat występowania tsunami i mechanizmu jego powstawania z zastosowaniem praw odbicia i załamania fal mechanicznych pokaz i obserwacja doświadczenia 49. (superpozycja fal, podręcznik, s. 86) i 51. (fale stojące, podręcznik, s. 88) ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, analiza połączona z pogadanką podręcznik, s referaty przygotowane przez uczniów podręcznik, s film Fale odbicie i załamanie (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2) duże prostokątne naczynia o jasnym dnie, deseczki, woda, silne źródło światła podręcznik, s gruby sznur (4 5 m), sprężyna-zabawka kamera materiały zamieszczone na stronie wydawnictwa nagranie z przeprowadzonego doświadczenia 50. i animacja ilustrująca nakładanie się dwóch impulsów

6 68 Rozkład materiału Dźwięki proste i złożone 6.7. Interferencja i dyfrakcja fal opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych rozróżnia dźwięki proste i złożone wyznacza doświadczalnie prędkości dźwięku w powietrzu sporządza tabelę pomiarów oblicza wartość średnią prędkości dźwięku wskazuje wielkości, których pomiar ma decydujący wpływ na wynik mierzonej wielkości fizycznej przeprowadza pomiary częstotliwości drgań struny dla różnych jej długości samodzielnie wykonuje poprawny wykres odwrotności długości fali od jej częstotliwości (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewności pomiarowych) opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu opisuje zjawisko interferencji na dowolnie wybranym przykładzie opisuje warunek wzmocnienia fali za pomocą kąta wyjaśnia mechanizm ugięcia fali, opierając się na zasadzie Huygensa 6.5, , , III etap 4.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, 6.10, 6.11, , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, doświadczenia doświadczenie 52. (podręcznik, s. 92) badanie widma dźwięku struny pogadanka połączona z analizą infografiki Dźwięk wytwarzany w instrumentach muzycznych (podręcznik, s ) doświadczenia doświadczenie 53. (podręcznik, s. 97) wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu ćwiczenia, rozwiązywanie zadań odwołujących się do mechanizmu wytwarzania dźwięków podręcznik, s. 99) pokaz i obserwacja superpozycji fal o jednakowej długości i częstotliwości, pochodzących z dwu różnych źródeł doświadczenie 53. (podręcznik, s. 100) analiza schematu ilustrującego wyprowadzenie wzoru na warunek wzmocnienia (podręcznik, s. 102) doświadczenie 54. (podręcznik, s. 104) pokaz połączony z pogadanką: Co się stanie, jeżeli fala napotka przeszkodę? ćwiczenia i (podręcznik, s ) podręcznik, s , w tym infografika, s gitara lub inny instrument strunowy, kamerton komputer z mikrofonem i zainstalowanym bezpłatnym programem Oscilloscope nagranie czystego tonu pure tone mp3 (z internetu) podręcznik, s film Fale dyfrakcja i interferencja (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2) komputer z dwoma głośnikami

7 Rozkład materiału Efekt Dopplera (Źródło poruszające się i nieruchomy obserwator. R Poruszający się obserwator i nieruchome źródło, fala uderzeniowa) 6.9. R Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych Powtórzenie (Fale mechaniczne) opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora oraz w przypadku ruchu obserwatora i źródła wskazuje zastosowania zjawiska Dopplera, np. w medycynie rozwiązuje złożone zadania rachunkowe związane ze zjawiskiem Dopplera R wyjaśnia, od czego zależy natężenie fali dźwiękowej R wyjaśnia, dlaczego poziom natężenia dźwięku ustala się przy użyciu skali logarytmicznej R wskazuje przykłady zastosowania skali logarytmicznej w różnych dziedzinach wiedzy R odczytuje poziom natężenia szkodliwy dla człowieka i zagrażający uszkodzeniem słuchu R stosuje w obliczeniach wzory na natężenie i poziom natężenia stosuje poznaną wiedzę i nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów 6.13, , , III etap 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, 6.13, , 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, IV etap edukacyjny, matematyka, zgodnie z założeniami podstawy programowej wykład połączony z pogadanką przykłady efektu Dopplera (warto zapytać o różnicę między głośnością a wysokością dźwięku) praca z podręcznikiem połączona z analizą ilustracji i infografiki Efekt Dopplera w przyrodzie i technice (podręcznik, s ) (warto zapytać, czy efekt Dopplera dotyczy wszystkich rodzajów fal) z zastosowaniem wzorów na pozorną zmianę częstotliwości w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora oraz w przypadku poruszającego się obserwatora i nieruchomego źródła analiza infografiki Poziomy natężenia dźwięku (podręcznik, s ), połączona z dyskusją na temat: Dlaczego do opisu bodźców najlepiej nadaje się skala logarytmiczna Praca w grupach ćwiczenia i z zastosowaniem wzorów na natężenie i poziom natężenia (podręcznik, s. 123) rozwiązywanie zadań problemowych, obliczeniowych i doświadczalnych podręcznik, s , w tym infografika, s podręcznik, s , w tym infografika, s i dodatek matematyczny, s. 121 podręcznik, s (przykładowe rozwiązania zadań, wstęp teoretyczny) Maturalne karty pracy, s własne notatki

8 70 Rozkład materiału Sprawdzian (Fale mechaniczne) 7.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki 7.2. Przepływ ciepła. Ciepło właściwe (Ciepło jako przepływ energii. Zmiany temperatury i ciepło właściwe) sprawdzenie stopnia opanowania wymagań ogólnych, szczegółowych, przekrojowych, doświadczalnych i kluczowych , , TERMODYNAMIKA (21 GODZIN) wymienia główne założenia kinetyczno-molekularnej teorii budowy materii opisuje ruchy Browna oraz dyfuzję jako dowody ruchu cząsteczek wyjaśnia, na czym polegają ruchy Browna opisuje energię wewnętrzną w ujęciu mikroskopowym posługuje się pojęciem średniej energii kinetycznej cząsteczek opisuje związek między temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną stosuje jednostki temperatury: kelwiny i stopnie Celsjusza; posługuje się zależnością między tymi jednostkami wyjaśnia, od czego zależy energia wewnętrzna wyjaśnia związek energii wewnętrznej z temperaturą stosuje wzór na średnią energię kinetyczną cząsteczek R wyjaśnia, na czym polegało odkrycie Smoluchowskiego i Einsteina 5.4 9, III etap edukacyjny, matematyka 10.3, IV etap edukacyjny, matematyka, planuje doświadczenie dotyczące wyznaczenia ciepła właściwego danej cieczy, opisuje i analizuje wyniki posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej stosuje pojęcie ciepła właściwego do rozwiązywania zadań wyznacza doświadczalnie ciepło właściwe cieczy i analizuje przyczyny niepewności pomiarowych 5.4 9, III etap edukacyjny, matematyka 10.3, IV etap edukacyjny, matematyka, samodzielna praca ucznia testy (Książka Nauczyciela z Płytą Nauczyciela) dyskusja połączona z pogadanką, wprowadzenie w nową dziedzinę termodynamikę (nawiązanie do wiadomości z gimnazjum i wprowadzenie nowych treści) pogadanka na temat temperatury z wykorzystaniem infografiki Temperatury we Wszechświecie (podręcznik, s ), ćwiczenia symulacja ułatwiająca zrozumienie istoty ruchów Browna dyskusja dotycząca pojęcia przepływu ciepła i form przekazywania ciepła nawiązanie do wiadomości z gimnazjum doświadczenia doświadczenie obowiązkowe (podręcznik, s. 145) wyznaczanie ciepła właściwego cieczy, ćwiczenia rozwiązywanie zadań problemowych i obliczeniowych dotyczących przekazywania energii podręcznik, s , w tym infografika, s i plansza do gry ilustrującej ruchy Browna, s. 139 gra dydaktyczna symulacja ruchów Browna podręcznik, s , w tym doświadczenie obowiązkowe, s. 143 czajnik elektryczny, termometr film Doświadczenie obowiązkowe: wyznaczanie ciepła właściwego wody (Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne. Zrozumieć fizykę, cz. 1 i 2)

9 Rozkład materiału Przemiany fazowe (Mechanizm przemian fazowych z mikroskopowego punktu widzenia. Wrzenie a parowanie powierzchniowe. Ciepło przemiany fazowej) 7.4. Pierwsza zasada termodynamiki 7.5. R Zjawiska cieplne w przyrodzie wyjaśnia mechanizm przemian fazowych z mikroskopowego punktu widzenia (uwzględniając pojęcie cząsteczki) posługuje się pojęciami: ciepło parowania i ciepło topnienia wyjaśnia zależność temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia atmosferycznego odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy wykorzystuje pojęcia ciepła właściwego i ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego rozwiązuje zadania obliczeniowe związane z przemianami fazowymi: rozróżnia wielkości dane i szukane, przelicza wielokrotności i podwielokrotności, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych, zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących) analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciepła planuje doświadczenie dotyczące wyznaczenia ciepła topnienia lodu, opisuje i analizuje wyniki posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej stosuje poznane wzory do rozwiązywania zadań rachunkowych R opisuje efekt cieplarniany i wpływ konwekcji na klimat na Ziemi R omawia przykłady zjawisk cieplnych w przyrodzie ożywionej , III etap edukacyjny, matematyka 10.3, IV etap edukacyjny, matematyka, , III etap edukacyjny, geografia pogadanka na temat przemiany lód woda para (nawiązanie do wiadomości z gimnazjum) analiza przeprowadzonych doświadczeń doświadczenie 56. (podręcznik, s. 150) wyznaczanie ciepła właściwego wody, oraz doświadczenie 57. (podręcznik, s. 152) temperatura wrzenia wody a ciśnienie powietrza pogadanka połączona z analizą infografiki Gejzery (podręcznik, s. 152), analiza treści zadań obliczeniowych i problemowych połączona z dyskusją dyskusja dotycząca zasady zachowania energii w zjawiskach cieplnych i innych zjawiskach w przyrodzie nawiązanie do wiadomości z gimnazjum i wprowadzenie nowych treści doświadczenia doświadczenie 58. (podręcznik, s. 157) wyznaczanie ciepła topnienia lodu obliczeniowych i problemowych (podręcznik, s ) opracowanie tematów zaproponowanych przez nauczyciela i ich prezentacja podręcznik, s , w tym infografika, s. 152 podręcznik, s szklana lub plastikowa miska duży kubek lód w kostkach waga kuchenna (lub inna, o dokładności do 1 g) łyżka termometr podręcznik, s

10 72 Rozkład materiału Badanie przemian gazu (Mol i liczba Avogadra. Przemiany: izotermiczna, izobaryczna i izochoryczna) 7.7. Model gazu doskonałego 7.8. Przemiany gazu doskonałego 7.9. Ciepło w przemianach gazowych wymienia wielkości opisujące gaz planuje doświadczenia dotyczące przemian gazu, opisuje i analizuje wyniki, sporządza i interpretuje wykresy sprawdza doświadczalnie i stosuje zależności opisujące przemiany gazu opisuje izotermiczną i izobaryczną przemianę gazu oraz identyfikuje wykresy przedstawiające te przemiany wyjaśnia, na czym polega przemiana izochoryczna wyjaśnia założenia gazu doskonałego wyprowadza równanie stanu gazu doskonałego i interpretuje to równanie stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem równania Clapeyrona analizuje wykresy przemian gazu w kontekście zależności wynikających z równania Clapeyrona omawia trójwymiarowy wykres równania Clapeyrona interpretuje wykresy przemian gazowych w układzie (V, p) R omawia przebieg przemiany adiabatycznej oraz interpretuje wykres tej przemiany w układzie (V, p) rozwiązuje zadania z wykorzystaniem poznanych wzorów oraz wiedzy na temat przemian gazu doskonałego posługuje się pojęciem ciepła molowego przy stałym ciśnieniu i stałej objętości wyjaśnia zależność między C p a C V oblicza zmiany energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej podaje wzory na ciepło molowe doskonałego gazu jednoatomowego i doskonałego gazu dwuatomowego w przemianie izochorycznej wykorzystuje poznane wzory i wiedzę na temat przemian izochorycznej i izobarycznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych 5.2, 5.3 III etap edukacyjny, matematyka 4.13, IV etap edukacyjny, matematyka, pogadanka przypomnienie najważniejszych wielkości charakteryzujących gaz (objętość, gęstość, ciśnienie) analiza przeprowadzonych doświadczeń doświadczenie 60. (podręcznik, s. 166) przemiana izotermiczna doświadczenie 60. (podręcznik, s. 168) przemiana izobaryczna dyskusja na temat znaczenia modelowania w fizyce, ćwiczenia obliczeniowych dotyczących stosowania poznanych wzorów, analiza połączona z pogadanką dyskusja dotycząca badania gazu, którego wszystkie parametry się zmieniają analiza przemian gazowych z uwzględnieniem prawa zachowania energii, ćwiczenia dotyczących odczytywania i budowania wykresów pewnych zależności oraz zadań obliczeniowych z zastosowaniem poznanych równań pogadanka nawiązująca do pojęcia ciepła właściwego stanowiąca wprowadzenie do pojęcia ciepła molowego z wykorzystaniem poznanych wzorów strzykawka o pojemności 20 cm 3 linijka barometr Filmy z doświadczeniami i animacje multimedialne Zrozumieć fizykę cz. 1. i 2. Rozszerzalność gazów podręcznik podręcznik, s podręcznik, s

11 Rozkład materiału Praca a wykresy przemian gazowych R Silniki cieplne R Pompy ciepła R Silniki spalinowe (Silnik benzynowy i jego uproszczony model. Silnik Diesla. Cykl Otta) oblicza pracę jako pole pod wykresem p(v) przedstawiającym przemianę gazową interpretuje wykresy przemian gazowych, uwzględniając kolejność przemian wyjaśnia, że praca jest wykonywana tylko wtedy, gdy zmienia się objętość gazu rozwiązuje zadania obliczeniowe dotyczące pracy w wypadku, gdy gaz ulega kilku przemianom oblicza pracę wykonaną w czasie przemiany gazowej jako pole pod wykresem przemiany w układzie współrzędnych (V, p) R przedstawia ogólną zasadę działania silnika cieplnego R analizuje przedstawione cykle termodynamiczne R oblicza sprawność silników cieplnych, opierając się na wymienianym cieple i wykonanej pracy R podaje wzór na sprawność silnika termodynamicznego i wykorzystuje go w zadaniach R posługuje się pojęciem sprawności silnika cieplnego R omawia zasadę działania pompy ciepła na przykładzie lodówki R wymienia i omawia inne zastosowania pomp ciepła (instalacja przydomowa w domach jednorodzinnych, klimatyzator) R oblicza maksymalną sprawność silnika cieplnego R opisuje działanie silników spalinowych: czterosuwowego benzynowego i diesla 5.5, pogadanka o przemianach gazowych związanych z wykonywaniem pracy dotyczących pracy, jeśli gaz ulega kilku przemianom podręcznik, s pogadanka o działaniu silnika cieplnego połączona z analizą schematu Cykl termodynamiczny, w którym występują po dwie przemiany izobaryczne i izochoryczne (podręcznik, s. 193) dotyczących silników cieplnych, ćwiczenia dotyczących sprawności silnika cieplnego pogadanka połączona z analizą schematu Zasada działania lodówki (podręcznik, s. 199) oraz infografiki Zastosowania pomp ciepła (podręcznik, s. 198) pogadanka na temat silników spalinowych połączona z demonstracją zasady działania silnika czterosuwowego, opis działania silników spalinowych: czterosuwowego benzynowego i diesla; prezentacja przygotowanych materiałów podręcznik, s , w tym schemat, s. 193 podręcznik, s , w tym schemat, s. 199 oraz infografika, s. 198 szkolny model silnika czterosuwowego podręcznik, s plansze, opracowania z internetu

12 74 Rozkład materiału Druga zasada termodynamiki Powtórzenie (Termodynamika) Sprawdzian (Termodynamika) interpretuje drugą zasadę termodynamiki podaje różne sformułowania drugiej zasady termodynamiki, uzasadnia ich równoważność wyjaśnia na przykładach statystyczny charakter drugiej zasady termodynamiki rozwiązuje zadania związane z drugą zasadą termodynamiki wskazuje przykłady procesów nieodwracalnych stosuje poznaną wiedzę i nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów fizycznych sprawdzenie stopnia opanowania wymagań ogólnych, szczegółowych, przekrojowych, doświadczalnych i kluczowych 5.9 zgodnie z założeniami podstawy programowej , pogadanka na temat procesów nieodwracalnych i ich przyczyn doświadczenia doświadczenie 62. (podręcznik, s. 207) interpretacja statystyczna drugiej zasady termodynamiki pogadanka: Czy układy złożone z wielu cząsteczek są nieodwracalne? rozwiązywanie zadań problemowych, obliczeniowych i doświadczalnych kartka papieru monety arkusz kalkulacyjny dostępny na stronie wydawnictwa model rozprężania gazu podręcznik Maturalne karty pracy, s własne notatki samodzielna praca ucznia testy (Książka Nauczyciela z Płytą Nauczyciela)

13 Rozkład materiału Prawo powszechnego ciążenia 8.2. Pierwsze i drugie prawo Keplera (Pierwsza prędkość kosmiczna) 8.3. Trzecie prawo Keplera (Obliczanie mas ciał niebieskich) interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas punktowych wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców; wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi wymienia sytuacje, w których można stosować wzór na siłę grawitacji wynikający z prawa powszechnego ciążenia wyprowadza wzór na przyspieszenie grawitacyjne planety w zależności od jej promienia i masy wyjaśnia, co wpływa na ciężar ciała na obracającej się planecie wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane z siłą grawitacji R stosuje wektorowy zapis prawa grawitacji opisuje ruch planet za pomocą pierwszego i drugiego prawa Keplera oblicza prędkość i okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi oraz masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity oblicza pierwszą prędkość kosmiczną dla różnych ciał niebieskich rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe związane z siłą grawitacji i prawami Keplera szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych GRAWITACJA (15 GODZIN) , IV etap edukacyjny, fizyka, zakres podstawowy 10. 7, 10.9, 10.20, III etap edukacyjny, matematyka , IV etap edukacyjny, matematyka, 4.6, 4.7, 4.9, , 1.12, IV etap edukacyjny, fizyka, zakres podstawowy , IV etap edukacyjny, matematyka, podaje trzecie prawo Keplera; przedstawia związek odkryć Mikołaja Kopernika z osiągnięciami Jana Keplera oblicza okresy obiegu planet i wielkie półosie ich orbit, wykorzystując trzecie prawo Keplera dla orbit kołowych rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe związane z siłą grawitacji i trzecim prawem Keplera 4.8, , IV etap edukacyjny, fizyka, zakres podstawowy 5, 6, 7, 8, III etap edukacyjny, matematyka , IV etap edukacyjny, matematyka, zakres podstawowy , IV etap edukacyjny, matematyka, przypomnienie i powtórzenie przydatnych wiadomości z zakresu podstawowego pogadanka: Kiedy można stosować wzór na siłę grawitacji dyskusja dotycząca wyznaczania stałej grawitacji podręcznik, s podręcznik Odkryć fizykę pogadanka dotycząca opisu ruchu ciał pod wpływem siły grawitacji analiza infografiki Powstanie Układu Słonecznego (podręcznik, s. 231) obliczanie prędkości satelity oraz z wykorzystaniem siły grawitacji i praw Keplera podręcznik, s , w tym infografika, s. 231 dyskusja dotycząca praw Keplera i ich zastosowania z wykorzystaniem trzeciego prawa Keplera podręcznik, s

14 76 Rozkład materiału Pole grawitacyjne (Natężenie pola grawitacyjnego. Pole grawitacyjne centralne i pole grawitacyjne jednorodne) 8.5. Energia potencjalna w polu grawitacyjnym (Praca w polu grawitacyjnym centralnym. Druga prędkość kosmiczna) 8.6. R Siły pływowe Powtórzenie (Grawitacja) Sprawdzian (Grawitacja) oblicza natężenie pola grawitacyjnego rysuje linie pola grawitacyjnego, odróżnia pole jednorodne od pola centralnego oblicza wartość i kierunek natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego rozróżnia pojęcia: natężenie pola grawitacyjnego i przyspieszenie wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem stosuje wzór na energię potencjalną w centralnym polu grawitacyjnym oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej wyjaśnia znaczenie pojęcia drugiej prędkości kosmicznej; oblicza wartości drugiej prędkości kosmicznej dla różnych ciał niebieskich R wyjaśnia przyczynę powstawania sił pływowych pochodzących od Księżyca i Słońca R oblicza wartości sił pływowych stosuje poznaną wiedzę i nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów fizycznych sprawdzenie stopnia opanowania wymagań ogólnych, szczegółowych, przekrojowych, doświadczalnych i kluczowych 4.2, , IV etap edukacyjny, fizyka, zakres podstawowy 5, 6, 7, 8, III etap edukacyjny, matematyka 4.8, IV etap edukacyjny, matematyka, zakres podstawowy , IV etap edukacyjny, matematyka, 4.5, 4.6, , 1.10, , III etap 5, 6, 7, 8, III etap edukacyjny, matematyka , 8.7, IV etap edukacyjny, matematyka, zakres podstawowy zgodnie z założeniami podstawy programowej 1.1, 3.1, 3.4, 6.1, 6.2, 6.4, 1.10, pogadanka na temat: Co by było, gdyby Słońce nagle znikło analiza infografiki Pole grawitacyjne (podręcznik, s ) dotyczących składania pól grawitacyjnych podręcznik, s , w tym infografika, s pogadanka na temat pracy wykonanej w centralnym polu grawitacyjnym połączona z wyprowadzeniem wzoru z zastosowaniem poznanych wzorów podręcznik, s pogadanka na temat: Z czego wynika regularne wznoszenie i opadanie poziomu wody w oceanach na Ziemi dotyczących wyznaczania wartości siły pływowej problemowych, obliczeniowych i doświadczalnych podręcznik, s podręcznik, s Maturalne karty pracy, s własne notatki samodzielna praca ucznia testy (Książka Nauczyciela z Płytą Nauczyciela)

Badanie ruchu drgającego

Badanie ruchu drgającego 1 5.1. Badanie ruchu drgającego opisuje ruch drgający ciężarka na sprężynie posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu i częstotliwości do opisu drgań; wskazuje położenie równowagi i odczytuje amplitudę

Bardziej szczegółowo

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne

Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne 1 Fizyka (zakres rozszerzony) wymagania edukacyjne Klasa II Dział: Ruch drgający Fale mechaniczne Termodynamika Grawitacja Uczeń: wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego wymienia przykłady zjawisk

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający

Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era. Ruch drgający Przedmiotowy system oceniania z fizyki, zakres rozszerzony dla klasy 3et, wg. wydawnictwa Nowa Era Ruch drgający wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje

Bardziej szczegółowo

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego

wyprowadza wzór na okres i częstotliwość drgań wahadła sprężynowego posługuje się modelem i równaniem oscylatora harmonicznego Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 2 uch drgający Treści spoza podstawy programowej. Zagadnienie 5.3. Drgania sprężyn (Okres i częstotliwość drgań ciała na sprężynie. Wykresy opisujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym uch drgający. edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym 5.1. Badanie ruchu drgającego 5.2. Drgania harmoniczne (Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu

Bardziej szczegółowo

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 5 Ruch drgający Ocena wymienia i demonstruje przykłady ruchu drgającego (ruch ciężarka na sprężynie) rejestruje ruch drgający ciężarka na sprężynie za pomocą kamery sporządza wykres zależności położenia

Bardziej szczegółowo

Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: nieobliczeniowe związane z ruchem rozwiązuje proste zadania

Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: nieobliczeniowe związane z ruchem rozwiązuje proste zadania 5 Ruch drgający Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry interpoluje (ocenia orientacyjnie) rozwiązuje bardziej złożone, ale wartość pośrednią między danymi na

Bardziej szczegółowo

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 93 7 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również

Bardziej szczegółowo

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające)

K (konieczne) P (podstawowe) R (rozszerzające) D (dopełniające) U (uzupełniające) FIZYKA(rozszerzenie) wymagania na poszczególne oceny opracowane w oparciu o: podstawę programową, program nauczania i WSO na podstawie podręcznika: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI POLITECHNICZNEJ KLASA II Wymagania na poszczególne oceny. Zasady ogólne Wymagania na każdy

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 12. Równowaga

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c. Wymagania podstawowe (ocena dostateczne)

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c. Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania edukacyjne w technikum FIZYKA ROZSZERZONA kl. 3c Wymagania konieczne Temat (ocena dopuszczająca) Dział 5. Ruch drgający i fale mechaniczne. 5.1. Ruch harmoniczny pojęcia opisujące ruch drgający:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania karta pracy

Zasady oceniania karta pracy Zadanie 1.1. 5) stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych. Zderzenie, podczas którego wózki łączą się ze sobą, jest zderzeniem niesprężystym.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą oraz: - potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony.

Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Wymagania edukacyjne z fizyki dla LO zakres rozszerzony. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia, nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era dla podręcznika Spotkania z fizyką, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI ZAKRES ROZSZERZONY SERIA ZROZUMIEĆ FIZYKĘ KLASA DRUGA Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień

Bardziej szczegółowo

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Fizyka 3 T I. Wymagania ogólne zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości. SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości. Prowadzący: mgr Iwona Rucińska nauczyciel fizyki, INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Spotkania z fizyką Wydawnictwo Nowa Era oraz PODSTAWY PROGRAMOWEJ Zasady ogólne: 1. Na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość Zakres rozszerzony Zasady ogólne: 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 7

Podstawy fizyki wykład 7 Podstawy fizyki wykład 7 Dr Piotr Sitarek Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr Drgania Drgania i fale Drgania harmoniczne Siła sprężysta Energia drgań Składanie drgań Drgania tłumione i wymuszone Fale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 3 gimnazjum Realizowane wg. programu Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era 1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wskazuje

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia wymagania na poszczególne stopnie oceny szkolnej, sposoby sprawdzania osiągnięć oraz zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Zrozumieć fizykę - Nowa Era poziom rozszerzony Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2. Na podstawowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki-zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania z fizyki-zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania z fizyki-zakres rozszerzony Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2. Na podstawowym poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM W czteroletnim cyklu nauczania przewidziane są 3 godziny fizyki, 2 godziny w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie drugiej. Proponowana siatka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka PR

Przedmiotowy system oceniania Fizyka PR Przedmiotowy system oceniania Fizyka PR Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków

Bardziej szczegółowo

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY GRAWITACJA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa FIZYKA KLASA 1 LO (4-letnie po szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość Zakres rozszerzony Zasady ogólne: 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 Anna Nagórna Wrocław,.09.015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 015/016 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia Fizyka kl. Temat lekcji Rodzaje i skutki oddziaływań Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Fizyka 2 LO I. Wymagania ogólne zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY 1. Opis ruchu postępowego 18g Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach T 1(1,13) podać przykłady wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1

Rok szkolny 2018/2019; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki został opracowany na podstawie ozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony wymienić cechy wektora dodać wektory odjąć wektor od wektora Opis ruchu postępowego podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Zasady oceniania. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opinią PPP z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas szkół ponadgimnazjalnych (poziom rozrzerzony) rok szkolny 2015/2016 (KLASY: 3LA,3LB,3LC) I.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas szkół ponadgimnazjalnych (poziom rozrzerzony) rok szkolny 2015/2016 (KLASY: 3LA,3LB,3LC) I. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas szkół ponadgimnazjalnych (poziom rozrzerzony) rok szkolny 2015/2016 Poziomie rozszerzonym Zrozumieć fizykę wydawnictwa Nowa Era, autorzy: M.Braun, K. Byczuk,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny prostoliniowy.

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Rozkład materiału nauczania (propozycja) 2 Rozkład materiału nauczania (propozycja) R (temat ) Wprowadzenie (2 godziny) 1. 1. Czym zajmuje się fizyka wie, jakie obiekty stanowią przedmiot zainteresowania fizyki i astronomii wie, czym zajmują

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie drugiej i trzeciej liceum zakres rozszerzony. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - Zrozumieć fizykę - cz.1

Przedmiotowy system oceniania - Zrozumieć fizykę - cz.1 Przedmiotowy system oceniania - Zrozumieć fizykę - cz.1 Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2. Na podstawowym poziomie

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo