SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej"

Transkrypt

1 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7.Poziom kształcenia 8.Poziom / kategoria przedmiotu 9.Status przedmiotu 10.Rok i semestr studiów 11.Język wykładowy studia I stopnia przedmiot kształcenia kierunkowego obowiązkowy III/5 polski 1. Liczba punktów ECTS 3 13.Koordynator przedmiotu 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu dr Roman Zdybel dr Roman Zdybel 15.Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar ( godziny w siatce studiów: tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersa- Lektorat Seminarium Praktyka Inne Razem DW DC torium DK DP DS DPZ Cele przedmiotu C1 Student nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. C Student nabywa umiejętność analizowania rozwiązań systemowych w administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. C3 - Student rozwija świadomość konieczności pogłębiania wiedzy z zakresu administracji publicznej,

2 przygotowuje się do pracy w pracy w administracji publicznej. 17.Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności nabyte w wyniku realizacji dydaktycznego programu przedmiotu. Możliwości samodzielnego poruszania się po podstawowych koncepcjach i modelach funkcjonowania administracji publicznej w Europie Zachodniej i ich recypowanie na grunt polskiej administracji po zmianach ustrojowych roku Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza W1 W W3 Umiejętności U1 U Opis efektu kształcenia Posiada podstawową wiedzę o koncepcjach i modelach funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej ugruntowanej w demokracjach tych państw Posiada wiedzę o skutecznych rozwiązaniach modelowych funkcjonowania administracji publicznych wykonującej funkcje usługodawcze na rzecz obywateli. Zna podstawową terminologię z zakresu koncepcji i modelów kształtowania się administracji zachodniej i prób jej wdrożenia na grunt krajowego systemu prawnego. Potrafi w oparciu o nabytą wiedzę poprawnie analizować systemy administracji publicznej Europy Zachodniej zarówno rządowej jak i samorządowej. Posiada możliwości indywidualnej oceny skuteczności funkcjonowania poszczególnych koncepcji i modelów administracji Europy Zachodniej i jej transformacji do funkcjonujących ustrojów społeczno- politycznych. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W0 K_W03 K_W03 K_W08 K_W07 K_W11 K_W1 K_U01 K_U03 K_W10 K_U04 K_U08 K_W09 K_W11 Kompetencje społeczne K1 Potrafi poszerzyć, uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, poruszając się K_K0

3 K K3 swobodnie po poszczególnych rozwiązaniach koncepcyjnych i modelowych funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej. Ma świadomość wagi i znaczenia zdobytej i ugruntowanej wiedzy z różnych punktów widzenia i poglądów konstrukcji prawa regulującego bezkolizyjne funkcjonowanie administracji publicznej i wpływu wspólnot lokalnych na model dostosowawczy do potrzeb społecznych. Jest przygotowany na skuteczne rozwiązanie i interpretacje problemów związanych z realizacją zadań przez administrację publiczną nowoczesnego państwa demokratycznego. K_K03 K_K06 K_K04 K_K01 K_K05 K_K Treść kształcenia oddzielnie od każdej formy zajęć dydaktycznych A/Tematyka wykładów 1. Podłoże prawne tworzenia przestrzeni organizacyjnej i zadaniowej Polskiej Liczba godzin godz. administracji rządowe(centralnej) i samorządowej po 1990r. Centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja zadań w administracji publicznej godz. 3. Dotacje, subwencje, partnerstwo publiczno - prywatne, menedżeryzm godz. 4. Klasyczna koncepcja funkcjonowania administracji publicznej godz. 5. behawioryzm, główne założenia 1 godz. 6. Innowacyjna metoda ilościowej analizy strategicznej godz. 7. Koncepcja systemów otwartych godz. 8. Polityzacja procesów decyzyjnych w administracji publicznej 1 godz. 9. Szkoła kwalitatywna godz. 10. Menedżeryzm w administracji publicznej, główne założenia 1 godz. 11. Metoda umiejętności strategicznych godz. 1. Przebudowa struktur administracji w kierunku dywersyfikacji zadań własnych godz. 13. Modele funkcjonowania administracji w Europie Zachodniej 3 godz. model skandynawski państwa socjalnego model germański(niemiecki),odrębność systemu

4 14. Model anglosaski, główne założenia systemu godz. model napoleoński(francuski),budowa i funkcjonowanie 15. Kontrola instytucji europejskiej administracji publicznej godz. 16. Dwa kolokwia pisemne po 1 godz. Każda godz. Suma godzin metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Forma weryfikacji Kolokwium Projek t Referat /prezentacja Inne ( np. obserwacja postawy) W1 pisemne W j.w. W3 j.w. U1 j.w. U j.w. K1 obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska K obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska K3 obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska 1. Metody dydaktyczne ( opis).ocena osiągniętych efektów kształcenia / sposób (y) i forma(y) zaliczenia Wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne Zaliczenie z wykładu- obecność na zajęciach sprawdzana cyklicznie w formie pisemnej, dwa kolokwia zaliczeniowe pisemne obejmujące zagadnienia prezentowane na wykładach oraz obecne w merytorycznej literaturze przedmiotu.

5 przedmiotu/ 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Kolokwium Ocena podsumowująca P1 Kolokwium (końcowe) b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną (minimalny poziom osiągnięcia efektów kształcenia) Student zna podstawowe koncepcje i modele funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej i potrafi je zastosować w praktyce w przypadku kolizji z krajowym modelem funkcjonowania tej administracji. Na ocenę bardzo dobrą (pełna realizacja efektów kształcenia) Student potrafi twórczo zinterpretować kazusy prawne z zakresu modelowych rozwiązań w administracji publicznej Europy Zachodniej i podjąć dyskurs nad sprawnością funkcjonowania norm prawa administracyjnego regulującego prawne formy działania administracji publicznej. 4. Literatura Literatura podstawowa 1. Sraniawski J., Wstęp do nauki administracji, Verba Warszawa 004,. Chorąży K., Ewolucja pozycji prawnej regionów we Francji, Lublin 1986, 3. Chorąży K., Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 1998, 4. Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994, 5. Jeżewski J., Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w Państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, 6. Longchamps F., Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Wrocław Literatura uzupełniająca 1. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnych państw kapitalistycznych, Warszawa Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

6 Aktywność Liczba godzin / nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki i wykładów 15 Udział w ćwiczeniach /konwersatoriach/laboratoriach - Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń /laboratoriów - Udział w konsultacjach 3 Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5 Udział w egzaminie/zaliczeniu Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS 3 Obciążenie studenta związane : Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi - - b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 35 1,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

7 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Ekonomia. Kod przedmiotu MK0 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów II/3 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu Dr Ryszard Kata 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Ryszard Kata - wykłady, ćwiczenia audytoryjne 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DL Seminarium DP Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1 student nabywa wiedzę z zakresu aparatu pojęciowego i kategorii ekonomicznych, dorobku myśli ekonomicznej oraz współczesnych problemów ekonomii, C student stopniowo nabywa wiedzę na temat ewolucji kategorii, praw i doktryn ekonomicznych oraz dostrzega powiązania i zależności występujące pomiędzy nimi; zapoznaje się z prawidłowościami i zjawiskami charakterystycznymi dla różnych systemów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rynkowej, C3 student uzyskuje umiejętność swobodnego posługiwania się terminami mikro- i makroekonomicznymi oraz umiejętność wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce, C4 student nabywa umiejętność zrozumienia i analizowania podstawowych zależności mikro- i

8 makroekonomicznej oraz uwarunkowań polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej, C5 w aspekcie kompetencji społecznych student zostaje motywowany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz samodzielnego, twórczego myślenia poprzez przedstawienie procesów ekonomicznych w formie przykładów i zadań problemowych, C6 student potrafi korzystać ze zróżnicowanej literatury przedmiotu oraz wiązać teorię ekonomiczną z realiami polskiej gospodarki i polityki gospodarczej. 17. Wymagania wstępne Pozytywne zaliczenie z podstaw statystyki oraz podstaw demografii wskazujące na posiadanie ogólnej wiedzy z na temat badań procesów społecznych oraz umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi badawczych. Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania (znajomość teorii przedsiębiorstwa, umiejętność klasyfikacji i charakterystyki różnych form organizacji, w tym podmiotów gospodarczych, wiedza z zakresu podstaw zarządzania). 18. Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza: W1 Opis efektu kształcenia Wymienia i opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne (praca, ziemia, kapitał, produkcja, koszty, ceny, przychody, bezrobocie, inflacja, itd.). Rozpoznaje i analizuje powiązania pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W08 K_W14 W W3 Charakteryzuje podstawowe nurty i szkoły ekonomiczne. Opisuje i wyjaśnia fundamentalne teorie mikro i makroekonomiczne, identyfikuje je z poszczególnymi nurtami myśli ekonomicznej. Rozpoznaje zależności między podstawowymi zjawiskami ekonomicznymi i ich wpływ na procesy wzrostu i rozwoju ekonomicznego. Wskazuje na znaczenie instytucji, w tym norm, organizacji i ładu politycznego, w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. K_W01 K_W08 K_W0 K_W09 K_W10 Umiejętności: U1 Przedstawia opinię na temat podstawowych problemów gospodarczych. Dostrzega i opisuje podstawowe zależności przyczynowo-skutkowe procesów ekonomicznych. K_U0 K_U04 U Przewiduje mikro i makroekonomiczne skutki określonych procesów ekonomicznych oraz konsekwencje stosowania polityki gospodarczej. Wykonuje proste analizy zmian parametrów mikro i makroekonomicznych (analiza dynamiki, struktury). K_U04 K_U07 K_U13

9 Kompetencje społeczne: K1 K Posiada świadomość złożoności i współzależności wielu procesów w sferze gospodarczej i społecznej.. Zachowuje krytycyzm i niezależność myślenia w ocenie analizowanych problemów. Poszerza i uzupełnia swoją wiedzę oraz akceptuje różne perspektywy poznawcze zjawisk i procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz sprawność komunikowania. Jest otwarty na myślenie i postawy przedsiębiorcze. K_K04 K_K05 K_K0 K_K03 K_K Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych A\ Tematyka wykładów Liczba godzin 1. Przedmiot i zakres ekonomii. - definicja i zakres ekonomii, - ekonomia pozytywna i normatywna, - makro- i mikroekonomia.. Narodziny ekonomii jako nauki. Przedklasyczna myśl ekonomiczna. Idee społeczno-ekonomiczne starożytności i chrześcijaństwa (średniowiecza). Nauka o pieniądzu- monetaryzm. Koncepcje rozwiniętego merkantylizmu. Fizjokratyzm. System ekonomiczny F. Quesnaya 3. Klasyczna szkoła ekonomiczna i jej rozwój. - prekursorzy kierunku klasycznego (W. Petty, D. North, D. Home), - system ekonomiczny A. Smitha i D. Ricardo, - koncepcje ekonomiczne i demograficzne T.R. Malthusa; J.B. Saya i J.S. Mila, 4. Ekonomia neoklasyczna (kierunek subiektywno-marginalistyczny). Podstawowe założenia i prekursorzy: K. Menger, L. Walers, W.S. Jevons. Szkoły: psychologiczna (austriacka), lozańska (matematyczna), neoklasyczna. Teoria równowagi i krzywych obojętności V. Pareto Teorie popytu, podaży i równowagi. 5. Instytucjonalizm. T. Veblen twórca instytucjonalizmu; analiza kapitalizmu, klasa próżniacza. Pierwsza generacja instytucjonalistów. 6. Keynesizm. Popytowa teoria równowagi. Mnożnik inwestycyjny. Interwencjonizm państwowy, wydatki publiczne. Keynesowski model makroekonomiczny. 7. Ekonomia dobrobytu. Teorie konkurencji i teoria form rynku. Główne nurty współczesnej ekonomii (post-keynesizm, monetaryzm, neoliberalizm,

10 neoinstytucjonalizm). 8. Wstęp do mikroekonomii. Podstawowe pojęcia. Rynkowy mechanizm popytu i podaży aspekt teoretyczny. 9. Teoria wyboru konsumenta. Zasady racjonalnego postępowania konsumenta. Koncepcje dotyczące wydatków i dochodów. Pozycja gospodarstwa domowego jako nabywcy dóbr oraz dostawcy siły roboczej w gospodarce rynkowej. 10. Podstawy teorii przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. Decyzje produkcyjne. Zależności pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa, wielkością produkcji (efekty skali), kosztami i wynikami działania. 11. Wstęp do makroekonomii. Podstawowe problemy makroekonomiczne. System gospodarczy i jego typologia. Współczesne systemy społeczno - gospodarcze. 1. Funkcjonowanie gospodarki jako całości - obieg okrężny produktu w gospodarce. Podział dochodu. System rachunków narodowych i jego wykorzystanie w mierzeniu dochodu narodowego i jego podziału. 13. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Ewolucja roli państwa w myśli ekonomicznej (merkantylizm, ekonomia klasyczna, szkoła narodowa, keynesizm). Interwencjonizm państwowy (pośredni i bezpośredni). 14. Klasyczne i wspołczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania i czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. 15. Bezrobocie i inflacja. Pojęcie bezrobocia i jego typy. Przyczyny bezrobocia i inflacji. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia i infalacji. Suma godzin 30 B\ Tematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do ekonomii. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. Czynniki wytwórcze, dobra, proces produkcji, podziału i konsumpcji.. Metody badań ekonomicznych, prawa i modele ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej (szeregi czasowe danych, wskaźniki, dane przekrojowe, wielkości nominalne i realne, wykresy) 3. Rzadkość zasobów a możliwości produkcyjne - krzywa możliwości produkcyjnych - wybór między inwestycjami a konsumpcją - wybór między dobrami publicznymi i prywatnymi - zasady racjonalności działania. 4. Pojęcie i funkcje rynku. Klasyfikacja rynków. Charakterystyka rynku doskonałego, monopolu, oligopolu, konkurencji

11 monopolistycznej, monopsonu, rynku konsumenta, rynku producenta. 5. Teoria popytu i podaży. Równowaga rynkowa - pojęcie towaru i ceny, zależności między cenami - popyt i krzywa popytu (teoria Marshalla) - podaż i krzywa podaży - równowaga rynkowa. 6. Elastyczność popytu i podaży - elastyczność cenowa popytu - elastyczność mieszana popytu - elastyczność dochodowa popytu, dobra zwykłe i luksusowe. 7. Teoria konsumpcji. Równowaga konsumenta - teoria użyteczności krańcowej i prawa Gossena - teoria wyboru konsumenta, linia budżetowa, krzywa obojętności 8. Gospodarka rynkowa - założenia gospodarki rynkowej - modele gospodarki rynkowej (model -sektorowy i 3-sektorowy) - mechanizm rynkowy i rynkowe procesy dostosowawcze 9. Uwarunkowania rozwoju ekonomicznego gospodarki rynkowej - własność prywatna, konkurencja, wolny handel, stabilny pieniądz, system podatkowy, rynek kapitałowy. 10. Produkcja, utargi i koszty w przedsiebiorstwie. Równowaga przedsiębiorstwa - pojęcie kosztu krańcowego i utargu krańcowego. - decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku w krótkim i długim okresie. 11. Istota i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym. 1. System finansowy i jego znaczenie w gospodarce. Struktura i funkcje systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rynek kapitałowy. 13. Narzędzia i instrumenty polityki gospodarczej państwa. Cykl koniunkturalny. Fazy cyku. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. 14. Charakterystyka intensywnych i ekstensywnych czynniki wzrostu gospodarczego. Pomiar wzrost gospodarczego. 15. Wymiana międzynarodowa. Wolna wymiana czy protekcjonizm. Współczesny handel międzynarodowy (protekcjonizm celny, WTO, liberalizacja, deregulacja,

12 globalizacja). Suma godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Forma weryfikacji Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Projekt Referat/ Kolokwium prezentacja Inne (np. obserwacja postawy) W1 test pisemny X W j.w. W3 j.w X X U1 j.w. X ocena umiejętności dokonywania analiz U j.w. X j.w. K1 K 1. Metody dydaktyczne (opis). Ocena osiągniętych efektów kształcenia /sposób(y) i forma(y) zaliczenia przedmiotu/ Wykład z prezentacją multimedialną. obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, analizę i interpretację danych źródłowych (statystycznych), rozwiązywanie zadań, analizę studium przypadku, przygotowywanie referatów, pracę zespołową. Zaliczenie ćwiczeń pozytywne zaliczenie kolokwium pisemnego, obecność i aktywność na zajęciach (m.in. ocena przygotowanych referatów i ich prezentacji, obserwacja postawy). Zaliczenie wykładu - zaliczenie testu pisemnego (końcowy test zaliczeniowy o charakterze otwartym, obejmujący zarówno zagadnienia podejmowane na ćwiczeniach jak i na wykładach). j.w. 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Ocena aktywności Ocena podsumowująca P1 Test zaliczeniowy b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną (minimalny poziom osiągnięcia Na ocenę bardzo dobrą

13 efektów kształcenia) Student zna zarówno kategorie i teorie ekonomiczne, rozumie podstawowe powiązania pomiędzy kategoriami ekonomicznymi, potrafi wykonać uproszczone analizy, opisuje najważniejsze tezy głównych nurtów ekonomicznych (pełna realizacja efektów kształcenia) Student zna wszystkie wymagane kategorie mikro i makroekonomiczne, rozumie i opisuje powiązania i współzależności pomiędzy nimi, umie wykonać pogłębione analizy (dynamiki zjawisk, przyczynowoskutkowe), wylicza zasadnicze tezy głównych nurtów myśli ekonomicznej i dzielące je różnice 4. Literatura Literatura podstawowa: 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1 Mikroekonomia, t. Makroekonomia, PWE, Warszawa Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 007. Literatura uzupełniająca: 1. Hall R.A., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Mises L., Ekonomia i polityka: wykład elementarny, Fijorr Publishing, Chicago (Warszawa), Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 4 Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach/innych zajęciach 30 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów 8 Udział w konsultacjach Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju 5 Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0 Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS 4

14 Obciążenie studenta związane: Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi 35 1,5 b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 63,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

15 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Filozofia. Kod przedmiotu MK03 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityk Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia podstawowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów I\ 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu prof. PWSW dr hab. Stanisław Gałkowski 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu prof. PWSW dr hab. Stanisław Gałkowski 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DP Seminarium DS Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1- Student nabywa wiedzę na temat koncepcji i pojęć filozofii oraz dorobkiem najważniejszych autorów, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów współczesnych. C- Student nabywa umiejętność samodzielnego i krytycznego ustosunkowania się do omawianych zagadnień. C3 Student rozwija świadomość roli krytycznego aparatu filozoficznego we współczesnych dyskusjach społecznych i politycznych. 17. Wymagania wstępne

16 brak 18. Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza: W1 W W3 Opis efektu kształcenia student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o najważniejszych nurtach filozoficznych student, który zaliczył przedmiot potrafi wskazać przedstawicieli najważniejszych kierunków filozoficznych oraz ideologicznych, potrafi wskazać główne idee będące przedmiotem ich refleksji, student, który zaliczył przedmiot potrafi zidentyfikować wpływy ideei filozoficznych na współczesne myślenie o państwie, prawie i polityce Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W04 K_W08 K_W13 K_W14 K_W08 K_W06 K_W14 Umiejętności: U1 U U3 student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność dokonywania porównań między głównymi stanowiskami filozoficznymi student, który zaliczył przedmiot przedmiot analizuje wybrane problemy w perspektywie systemowej, wykazuje się równiez krytycznym podejściem do omawianych zagadnień student, który zaliczył przedmiot wykorzystuje posiadaną wiedzę podczas analizy współczesnych dylematów społecznych K_U04 K_U01 K_U03 K_U01 Kompetencje społeczne: K1 K K3 student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z szeroko pojęta tradycją myślenia filozoficznego K_K03 K_K03 K_K04 K_K Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych

17 A\ Tematyka wykładów Liczba godzin 1. Pojecie filozofii, jej status metodologiczny, dyscypliny filozoficzne.. Metafizyka- definicja, pojęcie bytu, pytanie o arche (Parmenides i Heraklit), ogólny podział określeń bytowych, Substancja i przypadłości. 3 Metafizyka c.d.; Platońska teoria bytu, Istnienie i istota, akt i możność, spór o uniwersalia, transcedentalia, przyczynowość determinizm. 4 Teoria poznania: definicja pojęcia, klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy, sceptycyzm klasyczny, sceptycyzm metodyczny Kartezjusza, zagadnienie źródeł poznania (natywizm i empiryzm, aprioryzm i empiryzm) świat noumenów i świat fenomenów. 5 Teoria poznania c.d.: racjonalizm i irracjonalizm, pojęcie nauki, warunki naukowości, etapy tworzenia torii naukowych, spostrzeżenie, obserwacja, eksperyment, hipoteza i teoria naukowa, weryfikacja i 6 Filozofia Boga, pojęcia Bytu Absolutnego, teizm, deizm, panteizm, agnostycyzm, ateizm, dowód ontologiczny Św. Anzelma, dowody kosmologiczne na istnienie Boga, Zakład Pascala, argumentacja przeciw istnieniu Boga, Św. Augustyn i problem zła 7 Filozofia religii: Pojecie religii, religia naturalna i objawiona, religia jako fenomen kulturowy, religie sakramentalne, profetyczne i mistyczne, Feuerbacha krytyka religii, rola religii w życiu człowieka (Kierkegaard i Sartre). 8 Filozofia człowieka: klasyczna koncepcja człowieka (Arystoteles, Św. Tomasz), radykalny behawioryzm B. F. Skinnera, koncepcja człowieka Nietzsche go 9 Filozofia społeczna: człowiek jako istota społeczna, stanowiska filozofii społecznejliberalizm, historia pojęcia (Hobbes), Locke), główne idee (niewidzialna ręka rynku, ograniczenia władzy, współczesne dyskusje (Rawls). 10 Filozofia społeczna: socjalizm Rousseau, Marks i Engels, (materializm dialektyczny materializm historyczny, walka klas, etyka marksistowska), państwo opiekuńcze etatyzm, Katolicka nauka społeczna 11 Etyka: pojęcie etyki, moralności, podział etyki, główne stanowiska, rodzaje wartości, relatywizm, hedonizm, kryterium moralności czynów, struktura czynu moralnego, sumienie, sprawności moralne, prawo naturalne 1 Utylitaryzm: Bentham Mill, utylitaryzm czynów i utylitaryzm zasad, etyka kantowska (imperatyw kategoryczny), personalizm. 13 Współczesne dyskusje etyczne: prawa człowieka i prawa zwierząt, spory wokół aborcji, eutanazji i kary śmierci 14 Pojęcie tolerancji, jej przedmiot i ograniczenia, tolerancja indywidualna i grupowa,

18 odpowiedzialność moralna 15 Pojęcie autentyczności i jego rola we współczesnej kulturze Suma godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Forma weryfikacji Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium Projekt Referat/ prezentacja Inne (np. obserwacja postawy) W1 x W x W3 x U1 x U x x U K1 K K3 1. Metody dydaktyczne (opis). Ocena osiągniętych efektów kształcenia /sposób(y) i forma(y) zaliczenia przedmiotu/ wykład wspomagany prezentacją multimedialna z elementami moderowanej dyskusji Egzamin pisemny. x x x x 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 - Ocena podsumowująca P1 Egzamin końcowy b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną Na ocenę bardzo dobrą

19 (minimalny poziom osiągnięcia efektów kształcenia) osiągniecie zakładanych efektów kształcenia oraz opanowanie przedstawionych na wykładzie zagadnień na poziomie odstawowych (pełna realizacja efektów kształcenia) osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia oraz opanowanie przedstawionych na wykładzie zagadnień na poziomie możliwie zbliżonym do pełnego 4. Literatura Literatura podstawowa: 1. Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przełożył Juliusz Zychowicz, różne wydania. Frederick Copleston, Historia filozofii t. I - IX, PAX Warszawa Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL Lublin Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii t. I-III, różne wydania 5 Wojtysiak Jacek, Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Znak Kraków 006 Literatura uzupełniająca: 1. Józef M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum I. Ziemnicka, Wydawnictwo Santorski Warszawa R. Prinke, Rebis Poznań Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielewski, PWN Warszawa Mieczysław Krąpiec, Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, TN KUL, Lublin Kymlicka Will, Współczesna filozofii polityczna, tłum. A. Pawelec Znak, Fundacja im. Stefana Batorego Kraków - Warszawa Władysław Stróżewski, Ontologia, Aureus, Znak, Kraków Tadeusz Ślipko Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 00 8 Charles Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 16 Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach - Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów -

20 Udział w konsultacjach 4 Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 4 Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS 3 Obciążenie studenta związane: Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi 1 0,5 b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 35 1,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

21 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne. Kod przedmiotu MK04 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów III/5 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu Dr Ryszard Kata 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Ryszard Kata - wykłady, ćwiczenia audytoryjne 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DL Seminarium DP Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1 student uzyskuje wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz jego powiązań ze sferą społeczną i gospodarczą, w tym powiązań z rynkami finansowymi; w warstwie teoretycznej nabywa wiedzę z zakresu najważniejszych teorii finansów publicznych, C student nabywa wiedzę niezbędną do rozpoznawania i interpretowania funkcji oraz zadań sektora finansów publicznych w gospodarce oraz wpływu czynników i uwarunkowań politycznych na efektywność systemu finansów publicznych, C3 student uzyskuje umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami i pojęciami z zakresu finansów oraz instytucji, norm i instrumentów tworzących systemu finansowy, C4 student potrafi analizować powiązania finansów publicznych z gospodarką rynkową, a także

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Podstawy makroekonomii 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/A.2 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zarządzanie finansami

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia gospodarcza polski

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Makroekonomia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu SYLABUS Rzeszów, 1 październik 2014 r. Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_12

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Wszystkie kierunki Forma sudiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_7 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie Dr hab. Michał Flieger Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Historia polityczna Polski

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History

Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0069 Historia gospodarcza Economic History A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE Załącznik Nr 1. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I POLITYCE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KONFLIKTY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 15 Rok akademicki 2017/18 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu TiRII_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Makroekonomia Macroeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Safety and Work Hygiene Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej)

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw matematyki (poziom klasy o profilu ogólnym szkoły średniej) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: STATYSTYKA I DEMOGRAFIA. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo finansowe Język polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Partie polityczne i systemy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Ekonomia rozwoju 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/EP/C 1.2a 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: POLITYKI SZCZEGÓŁOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Politologii

SYLABUS. Katedra Politologii 1.10.2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nauka o polityce Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_2 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Makroekonomia Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo