SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej"

Transkrypt

1 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7.Poziom kształcenia 8.Poziom / kategoria przedmiotu 9.Status przedmiotu 10.Rok i semestr studiów 11.Język wykładowy studia I stopnia przedmiot kształcenia kierunkowego obowiązkowy III/5 polski 1. Liczba punktów ECTS 3 13.Koordynator przedmiotu 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu dr Roman Zdybel dr Roman Zdybel 15.Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar ( godziny w siatce studiów: tygodnie praktyk) Wykład Ćwiczenia Konwersa- Lektorat Seminarium Praktyka Inne Razem DW DC torium DK DP DS DPZ Cele przedmiotu C1 Student nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. C Student nabywa umiejętność analizowania rozwiązań systemowych w administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. C3 - Student rozwija świadomość konieczności pogłębiania wiedzy z zakresu administracji publicznej,

2 przygotowuje się do pracy w pracy w administracji publicznej. 17.Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności nabyte w wyniku realizacji dydaktycznego programu przedmiotu. Możliwości samodzielnego poruszania się po podstawowych koncepcjach i modelach funkcjonowania administracji publicznej w Europie Zachodniej i ich recypowanie na grunt polskiej administracji po zmianach ustrojowych roku Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza W1 W W3 Umiejętności U1 U Opis efektu kształcenia Posiada podstawową wiedzę o koncepcjach i modelach funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej ugruntowanej w demokracjach tych państw Posiada wiedzę o skutecznych rozwiązaniach modelowych funkcjonowania administracji publicznych wykonującej funkcje usługodawcze na rzecz obywateli. Zna podstawową terminologię z zakresu koncepcji i modelów kształtowania się administracji zachodniej i prób jej wdrożenia na grunt krajowego systemu prawnego. Potrafi w oparciu o nabytą wiedzę poprawnie analizować systemy administracji publicznej Europy Zachodniej zarówno rządowej jak i samorządowej. Posiada możliwości indywidualnej oceny skuteczności funkcjonowania poszczególnych koncepcji i modelów administracji Europy Zachodniej i jej transformacji do funkcjonujących ustrojów społeczno- politycznych. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W0 K_W03 K_W03 K_W08 K_W07 K_W11 K_W1 K_U01 K_U03 K_W10 K_U04 K_U08 K_W09 K_W11 Kompetencje społeczne K1 Potrafi poszerzyć, uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, poruszając się K_K0

3 K K3 swobodnie po poszczególnych rozwiązaniach koncepcyjnych i modelowych funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej. Ma świadomość wagi i znaczenia zdobytej i ugruntowanej wiedzy z różnych punktów widzenia i poglądów konstrukcji prawa regulującego bezkolizyjne funkcjonowanie administracji publicznej i wpływu wspólnot lokalnych na model dostosowawczy do potrzeb społecznych. Jest przygotowany na skuteczne rozwiązanie i interpretacje problemów związanych z realizacją zadań przez administrację publiczną nowoczesnego państwa demokratycznego. K_K03 K_K06 K_K04 K_K01 K_K05 K_K Treść kształcenia oddzielnie od każdej formy zajęć dydaktycznych A/Tematyka wykładów 1. Podłoże prawne tworzenia przestrzeni organizacyjnej i zadaniowej Polskiej Liczba godzin godz. administracji rządowe(centralnej) i samorządowej po 1990r. Centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja zadań w administracji publicznej godz. 3. Dotacje, subwencje, partnerstwo publiczno - prywatne, menedżeryzm godz. 4. Klasyczna koncepcja funkcjonowania administracji publicznej godz. 5. behawioryzm, główne założenia 1 godz. 6. Innowacyjna metoda ilościowej analizy strategicznej godz. 7. Koncepcja systemów otwartych godz. 8. Polityzacja procesów decyzyjnych w administracji publicznej 1 godz. 9. Szkoła kwalitatywna godz. 10. Menedżeryzm w administracji publicznej, główne założenia 1 godz. 11. Metoda umiejętności strategicznych godz. 1. Przebudowa struktur administracji w kierunku dywersyfikacji zadań własnych godz. 13. Modele funkcjonowania administracji w Europie Zachodniej 3 godz. model skandynawski państwa socjalnego model germański(niemiecki),odrębność systemu

4 14. Model anglosaski, główne założenia systemu godz. model napoleoński(francuski),budowa i funkcjonowanie 15. Kontrola instytucji europejskiej administracji publicznej godz. 16. Dwa kolokwia pisemne po 1 godz. Każda godz. Suma godzin metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Forma weryfikacji Kolokwium Projek t Referat /prezentacja Inne ( np. obserwacja postawy) W1 pisemne W j.w. W3 j.w. U1 j.w. U j.w. K1 obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska K obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska K3 obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska 1. Metody dydaktyczne ( opis).ocena osiągniętych efektów kształcenia / sposób (y) i forma(y) zaliczenia Wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne Zaliczenie z wykładu- obecność na zajęciach sprawdzana cyklicznie w formie pisemnej, dwa kolokwia zaliczeniowe pisemne obejmujące zagadnienia prezentowane na wykładach oraz obecne w merytorycznej literaturze przedmiotu.

5 przedmiotu/ 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Kolokwium Ocena podsumowująca P1 Kolokwium (końcowe) b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną (minimalny poziom osiągnięcia efektów kształcenia) Student zna podstawowe koncepcje i modele funkcjonowania administracji publicznej Europy Zachodniej i potrafi je zastosować w praktyce w przypadku kolizji z krajowym modelem funkcjonowania tej administracji. Na ocenę bardzo dobrą (pełna realizacja efektów kształcenia) Student potrafi twórczo zinterpretować kazusy prawne z zakresu modelowych rozwiązań w administracji publicznej Europy Zachodniej i podjąć dyskurs nad sprawnością funkcjonowania norm prawa administracyjnego regulującego prawne formy działania administracji publicznej. 4. Literatura Literatura podstawowa 1. Sraniawski J., Wstęp do nauki administracji, Verba Warszawa 004,. Chorąży K., Ewolucja pozycji prawnej regionów we Francji, Lublin 1986, 3. Chorąży K., Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 1998, 4. Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994, 5. Jeżewski J., Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w Państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, 6. Longchamps F., Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy, Wrocław Literatura uzupełniająca 1. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnych państw kapitalistycznych, Warszawa Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

6 Aktywność Liczba godzin / nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki i wykładów 15 Udział w ćwiczeniach /konwersatoriach/laboratoriach - Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń /laboratoriów - Udział w konsultacjach 3 Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5 Udział w egzaminie/zaliczeniu Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS 3 Obciążenie studenta związane : Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi - - b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 35 1,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

7 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Ekonomia. Kod przedmiotu MK0 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów II/3 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu Dr Ryszard Kata 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Ryszard Kata - wykłady, ćwiczenia audytoryjne 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DL Seminarium DP Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1 student nabywa wiedzę z zakresu aparatu pojęciowego i kategorii ekonomicznych, dorobku myśli ekonomicznej oraz współczesnych problemów ekonomii, C student stopniowo nabywa wiedzę na temat ewolucji kategorii, praw i doktryn ekonomicznych oraz dostrzega powiązania i zależności występujące pomiędzy nimi; zapoznaje się z prawidłowościami i zjawiskami charakterystycznymi dla różnych systemów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rynkowej, C3 student uzyskuje umiejętność swobodnego posługiwania się terminami mikro- i makroekonomicznymi oraz umiejętność wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce, C4 student nabywa umiejętność zrozumienia i analizowania podstawowych zależności mikro- i

8 makroekonomicznej oraz uwarunkowań polityki gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej, C5 w aspekcie kompetencji społecznych student zostaje motywowany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz samodzielnego, twórczego myślenia poprzez przedstawienie procesów ekonomicznych w formie przykładów i zadań problemowych, C6 student potrafi korzystać ze zróżnicowanej literatury przedmiotu oraz wiązać teorię ekonomiczną z realiami polskiej gospodarki i polityki gospodarczej. 17. Wymagania wstępne Pozytywne zaliczenie z podstaw statystyki oraz podstaw demografii wskazujące na posiadanie ogólnej wiedzy z na temat badań procesów społecznych oraz umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi badawczych. Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania (znajomość teorii przedsiębiorstwa, umiejętność klasyfikacji i charakterystyki różnych form organizacji, w tym podmiotów gospodarczych, wiedza z zakresu podstaw zarządzania). 18. Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza: W1 Opis efektu kształcenia Wymienia i opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne (praca, ziemia, kapitał, produkcja, koszty, ceny, przychody, bezrobocie, inflacja, itd.). Rozpoznaje i analizuje powiązania pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W08 K_W14 W W3 Charakteryzuje podstawowe nurty i szkoły ekonomiczne. Opisuje i wyjaśnia fundamentalne teorie mikro i makroekonomiczne, identyfikuje je z poszczególnymi nurtami myśli ekonomicznej. Rozpoznaje zależności między podstawowymi zjawiskami ekonomicznymi i ich wpływ na procesy wzrostu i rozwoju ekonomicznego. Wskazuje na znaczenie instytucji, w tym norm, organizacji i ładu politycznego, w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych. K_W01 K_W08 K_W0 K_W09 K_W10 Umiejętności: U1 Przedstawia opinię na temat podstawowych problemów gospodarczych. Dostrzega i opisuje podstawowe zależności przyczynowo-skutkowe procesów ekonomicznych. K_U0 K_U04 U Przewiduje mikro i makroekonomiczne skutki określonych procesów ekonomicznych oraz konsekwencje stosowania polityki gospodarczej. Wykonuje proste analizy zmian parametrów mikro i makroekonomicznych (analiza dynamiki, struktury). K_U04 K_U07 K_U13

9 Kompetencje społeczne: K1 K Posiada świadomość złożoności i współzależności wielu procesów w sferze gospodarczej i społecznej.. Zachowuje krytycyzm i niezależność myślenia w ocenie analizowanych problemów. Poszerza i uzupełnia swoją wiedzę oraz akceptuje różne perspektywy poznawcze zjawisk i procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz sprawność komunikowania. Jest otwarty na myślenie i postawy przedsiębiorcze. K_K04 K_K05 K_K0 K_K03 K_K Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych A\ Tematyka wykładów Liczba godzin 1. Przedmiot i zakres ekonomii. - definicja i zakres ekonomii, - ekonomia pozytywna i normatywna, - makro- i mikroekonomia.. Narodziny ekonomii jako nauki. Przedklasyczna myśl ekonomiczna. Idee społeczno-ekonomiczne starożytności i chrześcijaństwa (średniowiecza). Nauka o pieniądzu- monetaryzm. Koncepcje rozwiniętego merkantylizmu. Fizjokratyzm. System ekonomiczny F. Quesnaya 3. Klasyczna szkoła ekonomiczna i jej rozwój. - prekursorzy kierunku klasycznego (W. Petty, D. North, D. Home), - system ekonomiczny A. Smitha i D. Ricardo, - koncepcje ekonomiczne i demograficzne T.R. Malthusa; J.B. Saya i J.S. Mila, 4. Ekonomia neoklasyczna (kierunek subiektywno-marginalistyczny). Podstawowe założenia i prekursorzy: K. Menger, L. Walers, W.S. Jevons. Szkoły: psychologiczna (austriacka), lozańska (matematyczna), neoklasyczna. Teoria równowagi i krzywych obojętności V. Pareto Teorie popytu, podaży i równowagi. 5. Instytucjonalizm. T. Veblen twórca instytucjonalizmu; analiza kapitalizmu, klasa próżniacza. Pierwsza generacja instytucjonalistów. 6. Keynesizm. Popytowa teoria równowagi. Mnożnik inwestycyjny. Interwencjonizm państwowy, wydatki publiczne. Keynesowski model makroekonomiczny. 7. Ekonomia dobrobytu. Teorie konkurencji i teoria form rynku. Główne nurty współczesnej ekonomii (post-keynesizm, monetaryzm, neoliberalizm,

10 neoinstytucjonalizm). 8. Wstęp do mikroekonomii. Podstawowe pojęcia. Rynkowy mechanizm popytu i podaży aspekt teoretyczny. 9. Teoria wyboru konsumenta. Zasady racjonalnego postępowania konsumenta. Koncepcje dotyczące wydatków i dochodów. Pozycja gospodarstwa domowego jako nabywcy dóbr oraz dostawcy siły roboczej w gospodarce rynkowej. 10. Podstawy teorii przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. Decyzje produkcyjne. Zależności pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa, wielkością produkcji (efekty skali), kosztami i wynikami działania. 11. Wstęp do makroekonomii. Podstawowe problemy makroekonomiczne. System gospodarczy i jego typologia. Współczesne systemy społeczno - gospodarcze. 1. Funkcjonowanie gospodarki jako całości - obieg okrężny produktu w gospodarce. Podział dochodu. System rachunków narodowych i jego wykorzystanie w mierzeniu dochodu narodowego i jego podziału. 13. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Ewolucja roli państwa w myśli ekonomicznej (merkantylizm, ekonomia klasyczna, szkoła narodowa, keynesizm). Interwencjonizm państwowy (pośredni i bezpośredni). 14. Klasyczne i wspołczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Uwarunkowania i czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. 15. Bezrobocie i inflacja. Pojęcie bezrobocia i jego typy. Przyczyny bezrobocia i inflacji. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia i infalacji. Suma godzin 30 B\ Tematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do ekonomii. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. Czynniki wytwórcze, dobra, proces produkcji, podziału i konsumpcji.. Metody badań ekonomicznych, prawa i modele ekonomiczne. Narzędzia analizy ekonomicznej (szeregi czasowe danych, wskaźniki, dane przekrojowe, wielkości nominalne i realne, wykresy) 3. Rzadkość zasobów a możliwości produkcyjne - krzywa możliwości produkcyjnych - wybór między inwestycjami a konsumpcją - wybór między dobrami publicznymi i prywatnymi - zasady racjonalności działania. 4. Pojęcie i funkcje rynku. Klasyfikacja rynków. Charakterystyka rynku doskonałego, monopolu, oligopolu, konkurencji

11 monopolistycznej, monopsonu, rynku konsumenta, rynku producenta. 5. Teoria popytu i podaży. Równowaga rynkowa - pojęcie towaru i ceny, zależności między cenami - popyt i krzywa popytu (teoria Marshalla) - podaż i krzywa podaży - równowaga rynkowa. 6. Elastyczność popytu i podaży - elastyczność cenowa popytu - elastyczność mieszana popytu - elastyczność dochodowa popytu, dobra zwykłe i luksusowe. 7. Teoria konsumpcji. Równowaga konsumenta - teoria użyteczności krańcowej i prawa Gossena - teoria wyboru konsumenta, linia budżetowa, krzywa obojętności 8. Gospodarka rynkowa - założenia gospodarki rynkowej - modele gospodarki rynkowej (model -sektorowy i 3-sektorowy) - mechanizm rynkowy i rynkowe procesy dostosowawcze 9. Uwarunkowania rozwoju ekonomicznego gospodarki rynkowej - własność prywatna, konkurencja, wolny handel, stabilny pieniądz, system podatkowy, rynek kapitałowy. 10. Produkcja, utargi i koszty w przedsiebiorstwie. Równowaga przedsiębiorstwa - pojęcie kosztu krańcowego i utargu krańcowego. - decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku w krótkim i długim okresie. 11. Istota i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym. 1. System finansowy i jego znaczenie w gospodarce. Struktura i funkcje systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rynek kapitałowy. 13. Narzędzia i instrumenty polityki gospodarczej państwa. Cykl koniunkturalny. Fazy cyku. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. 14. Charakterystyka intensywnych i ekstensywnych czynniki wzrostu gospodarczego. Pomiar wzrost gospodarczego. 15. Wymiana międzynarodowa. Wolna wymiana czy protekcjonizm. Współczesny handel międzynarodowy (protekcjonizm celny, WTO, liberalizacja, deregulacja,

12 globalizacja). Suma godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Forma weryfikacji Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Projekt Referat/ Kolokwium prezentacja Inne (np. obserwacja postawy) W1 test pisemny X W j.w. W3 j.w X X U1 j.w. X ocena umiejętności dokonywania analiz U j.w. X j.w. K1 K 1. Metody dydaktyczne (opis). Ocena osiągniętych efektów kształcenia /sposób(y) i forma(y) zaliczenia przedmiotu/ Wykład z prezentacją multimedialną. obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, analizę i interpretację danych źródłowych (statystycznych), rozwiązywanie zadań, analizę studium przypadku, przygotowywanie referatów, pracę zespołową. Zaliczenie ćwiczeń pozytywne zaliczenie kolokwium pisemnego, obecność i aktywność na zajęciach (m.in. ocena przygotowanych referatów i ich prezentacji, obserwacja postawy). Zaliczenie wykładu - zaliczenie testu pisemnego (końcowy test zaliczeniowy o charakterze otwartym, obejmujący zarówno zagadnienia podejmowane na ćwiczeniach jak i na wykładach). j.w. 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 Ocena aktywności Ocena podsumowująca P1 Test zaliczeniowy b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną (minimalny poziom osiągnięcia Na ocenę bardzo dobrą

13 efektów kształcenia) Student zna zarówno kategorie i teorie ekonomiczne, rozumie podstawowe powiązania pomiędzy kategoriami ekonomicznymi, potrafi wykonać uproszczone analizy, opisuje najważniejsze tezy głównych nurtów ekonomicznych (pełna realizacja efektów kształcenia) Student zna wszystkie wymagane kategorie mikro i makroekonomiczne, rozumie i opisuje powiązania i współzależności pomiędzy nimi, umie wykonać pogłębione analizy (dynamiki zjawisk, przyczynowoskutkowe), wylicza zasadnicze tezy głównych nurtów myśli ekonomicznej i dzielące je różnice 4. Literatura Literatura podstawowa: 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1 Mikroekonomia, t. Makroekonomia, PWE, Warszawa Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 007. Literatura uzupełniająca: 1. Hall R.A., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Mises L., Ekonomia i polityka: wykład elementarny, Fijorr Publishing, Chicago (Warszawa), Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 4 Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach/innych zajęciach 30 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów 8 Udział w konsultacjach Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju 5 Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0 Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 Punkty ECTS 4

14 Obciążenie studenta związane: Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi 35 1,5 b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 63,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

15 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Filozofia. Kod przedmiotu MK03 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityk Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu Przedmiot kształcenia podstawowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów I\ 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu prof. PWSW dr hab. Stanisław Gałkowski 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu prof. PWSW dr hab. Stanisław Gałkowski 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DP Seminarium DS Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1- Student nabywa wiedzę na temat koncepcji i pojęć filozofii oraz dorobkiem najważniejszych autorów, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów współczesnych. C- Student nabywa umiejętność samodzielnego i krytycznego ustosunkowania się do omawianych zagadnień. C3 Student rozwija świadomość roli krytycznego aparatu filozoficznego we współczesnych dyskusjach społecznych i politycznych. 17. Wymagania wstępne

16 brak 18. Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia Nr efektu kształcenia Wiedza: W1 W W3 Opis efektu kształcenia student, który zaliczył przedmiot: posiada wiedzę o najważniejszych nurtach filozoficznych student, który zaliczył przedmiot potrafi wskazać przedstawicieli najważniejszych kierunków filozoficznych oraz ideologicznych, potrafi wskazać główne idee będące przedmiotem ich refleksji, student, który zaliczył przedmiot potrafi zidentyfikować wpływy ideei filozoficznych na współczesne myślenie o państwie, prawie i polityce Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01 K_W04 K_W08 K_W13 K_W14 K_W08 K_W06 K_W14 Umiejętności: U1 U U3 student, który zaliczył przedmiot posiada umiejętność dokonywania porównań między głównymi stanowiskami filozoficznymi student, który zaliczył przedmiot przedmiot analizuje wybrane problemy w perspektywie systemowej, wykazuje się równiez krytycznym podejściem do omawianych zagadnień student, który zaliczył przedmiot wykorzystuje posiadaną wiedzę podczas analizy współczesnych dylematów społecznych K_U04 K_U01 K_U03 K_U01 Kompetencje społeczne: K1 K K3 student, który zaliczył przedmiot: jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z szeroko pojęta tradycją myślenia filozoficznego K_K03 K_K03 K_K04 K_K Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych

17 A\ Tematyka wykładów Liczba godzin 1. Pojecie filozofii, jej status metodologiczny, dyscypliny filozoficzne.. Metafizyka- definicja, pojęcie bytu, pytanie o arche (Parmenides i Heraklit), ogólny podział określeń bytowych, Substancja i przypadłości. 3 Metafizyka c.d.; Platońska teoria bytu, Istnienie i istota, akt i możność, spór o uniwersalia, transcedentalia, przyczynowość determinizm. 4 Teoria poznania: definicja pojęcia, klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy, sceptycyzm klasyczny, sceptycyzm metodyczny Kartezjusza, zagadnienie źródeł poznania (natywizm i empiryzm, aprioryzm i empiryzm) świat noumenów i świat fenomenów. 5 Teoria poznania c.d.: racjonalizm i irracjonalizm, pojęcie nauki, warunki naukowości, etapy tworzenia torii naukowych, spostrzeżenie, obserwacja, eksperyment, hipoteza i teoria naukowa, weryfikacja i 6 Filozofia Boga, pojęcia Bytu Absolutnego, teizm, deizm, panteizm, agnostycyzm, ateizm, dowód ontologiczny Św. Anzelma, dowody kosmologiczne na istnienie Boga, Zakład Pascala, argumentacja przeciw istnieniu Boga, Św. Augustyn i problem zła 7 Filozofia religii: Pojecie religii, religia naturalna i objawiona, religia jako fenomen kulturowy, religie sakramentalne, profetyczne i mistyczne, Feuerbacha krytyka religii, rola religii w życiu człowieka (Kierkegaard i Sartre). 8 Filozofia człowieka: klasyczna koncepcja człowieka (Arystoteles, Św. Tomasz), radykalny behawioryzm B. F. Skinnera, koncepcja człowieka Nietzsche go 9 Filozofia społeczna: człowiek jako istota społeczna, stanowiska filozofii społecznejliberalizm, historia pojęcia (Hobbes), Locke), główne idee (niewidzialna ręka rynku, ograniczenia władzy, współczesne dyskusje (Rawls). 10 Filozofia społeczna: socjalizm Rousseau, Marks i Engels, (materializm dialektyczny materializm historyczny, walka klas, etyka marksistowska), państwo opiekuńcze etatyzm, Katolicka nauka społeczna 11 Etyka: pojęcie etyki, moralności, podział etyki, główne stanowiska, rodzaje wartości, relatywizm, hedonizm, kryterium moralności czynów, struktura czynu moralnego, sumienie, sprawności moralne, prawo naturalne 1 Utylitaryzm: Bentham Mill, utylitaryzm czynów i utylitaryzm zasad, etyka kantowska (imperatyw kategoryczny), personalizm. 13 Współczesne dyskusje etyczne: prawa człowieka i prawa zwierząt, spory wokół aborcji, eutanazji i kary śmierci 14 Pojęcie tolerancji, jej przedmiot i ograniczenia, tolerancja indywidualna i grupowa,

18 odpowiedzialność moralna 15 Pojęcie autentyczności i jego rola we współczesnej kulturze Suma godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ Forma weryfikacji Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium Projekt Referat/ prezentacja Inne (np. obserwacja postawy) W1 x W x W3 x U1 x U x x U K1 K K3 1. Metody dydaktyczne (opis). Ocena osiągniętych efektów kształcenia /sposób(y) i forma(y) zaliczenia przedmiotu/ wykład wspomagany prezentacją multimedialna z elementami moderowanej dyskusji Egzamin pisemny. x x x x 3. Ocena osiągniętych efektów kształcenia a. Sposoby oceny Ocena formująca F1 - Ocena podsumowująca P1 Egzamin końcowy b. Kryteria oceny Na ocenę dostateczną Na ocenę bardzo dobrą

19 (minimalny poziom osiągnięcia efektów kształcenia) osiągniecie zakładanych efektów kształcenia oraz opanowanie przedstawionych na wykładzie zagadnień na poziomie odstawowych (pełna realizacja efektów kształcenia) osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia oraz opanowanie przedstawionych na wykładzie zagadnień na poziomie możliwie zbliżonym do pełnego 4. Literatura Literatura podstawowa: 1. Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przełożył Juliusz Zychowicz, różne wydania. Frederick Copleston, Historia filozofii t. I - IX, PAX Warszawa Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL Lublin Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii t. I-III, różne wydania 5 Wojtysiak Jacek, Filozofia z Pegazem. Pochwała ciekawości. Podręcznik do filozofii, Znak Kraków 006 Literatura uzupełniająca: 1. Józef M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum I. Ziemnicka, Wydawnictwo Santorski Warszawa R. Prinke, Rebis Poznań Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielewski, PWN Warszawa Mieczysław Krąpiec, Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, TN KUL, Lublin Kymlicka Will, Współczesna filozofii polityczna, tłum. A. Pawelec Znak, Fundacja im. Stefana Batorego Kraków - Warszawa Władysław Stróżewski, Ontologia, Aureus, Znak, Kraków Tadeusz Ślipko Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 00 8 Charles Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Udział w wykładach 30 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 16 Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach - Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów -

20 Udział w konsultacjach 4 Wykonanie projektu i dokumentacji - Opracowanie referatu/eseju - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 4 Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS 3 Obciążenie studenta związane: Suma godzin Suma ECTS a) z zajęciami praktycznymi 1 0,5 b) zajęciami z bezpośrednim udziałem nauczyciela 35 1,5 6. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

21 SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne. Kod przedmiotu MK04 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 6. Profil studiów ogólnoakademicki 7. Poziom kształcenia studia I stopnia 8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot kształcenia kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy 10. Rok i semestr studiów III/5 11. Język wykładowy polski 1. Liczba punktów ECTS Koordynator przedmiotu Dr Ryszard Kata 14. Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr Ryszard Kata - wykłady, ćwiczenia audytoryjne 15. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) Wykład DW Ćwiczenia DC Konwersatorium DK Lektorat DL Seminarium DP Praktyka DPZ Inne Razem Cele przedmiotu C1 student uzyskuje wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz jego powiązań ze sferą społeczną i gospodarczą, w tym powiązań z rynkami finansowymi; w warstwie teoretycznej nabywa wiedzę z zakresu najważniejszych teorii finansów publicznych, C student nabywa wiedzę niezbędną do rozpoznawania i interpretowania funkcji oraz zadań sektora finansów publicznych w gospodarce oraz wpływu czynników i uwarunkowań politycznych na efektywność systemu finansów publicznych, C3 student uzyskuje umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami i pojęciami z zakresu finansów oraz instytucji, norm i instrumentów tworzących systemu finansowy, C4 student potrafi analizować powiązania finansów publicznych z gospodarką rynkową, a także

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo