PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 2013/S 013-017511. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 Dz.U./S S3 8/0/ PL /46 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 203/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/7/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska Punkt kontaktowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, ul Senatorska Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Zając sprawy formalne Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.) Opis II..) II..2) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Centralny MPWiK SA, Kraków, ul. Lindego 9 Kod NUTS PL23 8/0/203 S3 /46

2 Dz.U./S S3 8/0/ PL 2/46 II..3) II..4) II..5) II..6) II..7) II..8) II..9) II.2) II.2.) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. CZĘŚĆ I - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania). CZĘŚĆ II - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA. CZĘŚĆ III - Sukcesywne dostawy urządzeń AKP oraz armatury przyłączeniowej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. CZĘŚĆ I - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania). CZĘŚĆ II - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA. CZĘŚĆ III - Sukcesywne dostawy urządzeń AKP oraz armatury przyłączeniowej. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: Nazwa: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania) dla Zakładu Utrzymania Ruchu. ) Krótki opis: URZĄDZENIE OPIS KOD ILOŚĆ SZT. ZASILACZ ZL ZASILACZ ZL-24-0X ZASILACZ ZL-24-0X2 ZASILACZ ZS-30EX ZASILACZ ZS-3EX 8/0/203 S3 2/46

3 Dz.U./S S3 8/0/ PL 3/46 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25S/0-6M/0MB PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-28/0-MPA/4-20/PD/M MIERNIK CYFROWY RE8-0200P0 MIERNIK CYFROWY N30U-0500P0 MIERNIK CYFROWY NA5-TRU04000 MIERNIK CYFROWY N30U-00000P0 MIERNIK CYFROWY N30O-4500P0 MIERNIK CYFROWY N30O-0000P0KWS947 PRZETWORNIK 4-20 MA RS485 SM-00 PRZETWORNIK 4-20 MA RS485 SM2-026 SIMATIC S7-400, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 44-2, INTERFEJSY: MPI/DP, PROFIBUS DP, MB PAMIĘCI WORK (0,5 MB PROGRAM, 0,5 MB DANE) 6ES744-2XK05-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 37-2 DP, INTERFEJSY: MPI/DP I DP, MB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 6ES737-2AK4-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 35-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 6ES735-2AH4-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 34C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 24 WEJŚCIA/6 WYJŚĆ BINARNYCH, 4 WEJŚCIA/2 WYJŚCIA ANALOGOWE, PT00, 4 SZYBKIE LICZNIKI (60 KHZ), 92 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE 40 PIN 6ES734-6CH04-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 360 DLA CENTRALNEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA MAKS. 3 RACKÓW ROZSZERZAJĄCYCH, MAGISTRALA K-BUS 6ES7360-3AA0-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 36 DLA ROZSZERZAJĄCEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA DO CENTRALNEGO RACKA (IM360), ZASILANIE 24V DC, MAGISTRALA K-BUS 6ES736-3CA0-0AA0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI PROFIBUS DP, KOMPATYBILNY Z S5, KOMUNIKACJA PG/OP I S7 6GK7342-5DA03-0XE0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 343- UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI INDUSTRIAL ETHERNET PRZEZ ISO I TCP/IP, PROFINET I/O, ZINTEGROWANY 2-PORTOWY SWITCH, KOMUNIKACJA S7, WYSYŁANIE/ODBIERANI Z/BEZ RFC006, SERWER DHCP, NTC-CPU SYNCHRONIZACJA, DIAGNOSTYKA, INICJALIZACJA PRZEZ LAN, 2 PORTY RJ45 PRĘDKOŚĆ 0/00 MBITÓW/S 6GK7343-EX30-0XE0 SIMATIC S7-300, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 340 Z INTERFEJSEM RS422/485, PAKIET KONFIGURACYJNY NA CD 6ES7340-CH02-0AE0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 32, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES732-BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-HH0-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (6A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES7322-BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 6 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-BH0-0AA0 SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 53- DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S ES753-AA03-0XB0 8/0/203 S3 3/46

4 Dz.U./S S3 8/0/ PL 4/46 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 323, 6 WEJŚĆ/6 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, PRĄD GRUPY 4A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES7323-BL00-0AA0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 42, IZOLACJA OPTYCZNA, 32 WEJŚCIA, 24V DC 6ES742-BL0-0AA0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 422, IZOLACJA OPTYCZNA, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, V AC, 5A 6ES7422-HH00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 33, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/ REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/2/4 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES733-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 33, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/2/4 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES733-7KB02-0AB0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 43, IZOLACJA OPTYCZNA, 8 WEJŚĆ U/I/ REZYSTANCJA/TERMOPARY/PT00, ROZDZIELCZOŚĆ 4 BITÓW 6ES743-KF0-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, POMIAR U/I, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ /2 BITÓW, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7332-5HD0-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 2 WYJŚCIA, POMIAR U/I, ROZDZIELCZOŚĆ: /2 BITÓW, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7332-5HB0-0AB0 SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 20/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC / 0A 6ES7307-KA02-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 24V DC/2A LUB 230V AC/2A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-HF0-0AA0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC MONO PN, EKRAN 4", 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AA-3AX0 SIMATIC S7-200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 24- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT 6ES724-AH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 24- RS422/485, ZŁĄCZE DB9 (ŻEŃSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT 6ES724-CH3-0XB0 SINAUT MD720-3 GSM/GPRS MODEM; MOBILE RADIO MODEM WITH RS232 INTERFACE; FOR GSM SERVICES CSD, GPRS, SMS; QUADBAND GSM; AT COMMAND INTERFACE; NOTE NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION ESTABLISHMENT; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI ADAPTER; MANUAL ON CD IN GERMAN AND ENGLISH 6NH9720-3AA00 SIMATIC S7-200, CPU 22C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 50 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 2 MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES722-HE3-0XB0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA 8/0/203 S3 4/46

5 Dz.U./S S3 8/0/ PL 5/46 ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V SP2/STEP7 BASIC V SP2 LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AK-3AX0 SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN 6ES7392-AM00-0AA0 FLAT ANTENNA FOR GSM - (2G) NETWORKS, TRIPLE-BAND WITH 900 / 800 / 900 MHZ; INDEPENDENT MOUNTING FOR INSIDE AND OUTSIDE;.2 M CONNECTING CABLE FIXED PERMANENTLY WITH ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BONDING PAD 6NH9870-AA00 OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS- (3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET, SCREWS, DOWELS 6NH9860-AA00 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7234-4HE30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 22, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/ SOURCE 6ES722-BF30-0XB0 SIMATIC PRZYCISKOWY PANEL OPERATORSKI KP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓWM, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH I KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V SP2/STEP7 BASIC V SP2 LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AJ-3AX0 SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, TEKSTOWY PANEL OPERATORSKI, EKRAN 3,6" Z WIELOKOLOROWYM PODŚWIETLENIEM, 0 KONFIGUROWALNYCH PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS PROFINET/ETHERNET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC BASIC V LUB NOWSZEGO 6AV6647-0AH-3AX0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC MONO PN, EKRAN 5.7", 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AB-3AX0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC COLOR PN, EKRAN 5.7", 256 KOLORÓW, 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AD-3AX0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-200 DO SIECI GSM/GPRS 6GK7242-7KX30-0XE0 SIMATIC S7-200, CPU 24C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES724-HG3-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 25C DC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0-20 MA), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 00 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES725-HG3-0XB0 8/0/203 S3 5/46

6 Dz.U./S S3 8/0/ PL 6/46 SIMATIC S7-200, CPU 24C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 20/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES724-BG3-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 25C AC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0-20 MA), ZASILANIE: 20/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 00 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES725-BG3-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 22, 6 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/ SOURCE 6ES722-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A 6ES7222-BF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 6 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A 6ES7222-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A 6ES7222-HF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A 6ES7222-HH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH PRZEŁĄCZNYCH 6ES7222-XF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) 6ES7223-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 6 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) 6ES7223-BL30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) 6ES7223-PH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 6 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) 6ES7223-PL30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 3 BITÓW 6ES723-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 3 BITÓW 6ES723-4HF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V, +/-.25) LUB PRĄDOWE (0-20MA / 4-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 6 BITÓW 6ES723-5ND30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7232-4HB30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7232-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23 RTD, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE RTD 6ES723-5PD30-0XB0 8/0/203 S3 6/46

7 Dz.U./S S3 8/0/ PL 7/46 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23 TC, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE TERMOPAROWE 6ES723-5QD30-0XB0 SIMATIC S7-200, ZASILACZ PM 207 NAPIĘCIE WEJŚCIA: 20/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A 6EP332-SH7 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 4.0 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P4K0T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT. 3F857 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 7.5 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P7K5T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3B8650 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 5 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P5KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3B8650 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 30 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H3043 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 55 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H324 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 75 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P75KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H2047 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 90 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P90KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H2404 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE N32 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP; PROFIBUS DP; POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202N32T4E20H4XGCXXX SXXXXA0BXCXXXXDX NR KAT: 34H02 5 8/0/203 S3 7/46

8 Dz.U./S S3 8/0/ PL 8/46 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; KW MCD5-002B-T5-GX-20-CV2 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 8,5KW MCD5-0037B-T5-GX-20-CV2 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 30KW MCD5-0068B-T5-GX-20-CV2 STACJA POBORU PRÓB CSF33AACH SONDA MĘTNOŚCI CUS3W2A SINDA ph CPSD7AA2 SONDA MĘTNOŚCI CUS4W2 SONDA TLENU COS42F PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-0BAR // G/2" Z MEMBRANA CZOŁOWĄ // XPNP + X ANALOG 4..20MA / /000 PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-0BAR // G/2" // XPNP + X ANALOG 4 20MA / /000 HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.4BAR (4M), MA, KABEL 0M, 40439/ /000 HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.6BAR (6M), MA, KABEL 0M, 40439/ /000 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.H.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.P.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.P.T.K.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.M.S.T.A..E.L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.M.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.G.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266PSH.B.S.H.Q.2.A..L5.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.G.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.F.S.S.A.2.A. PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.F.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.E.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO 266NSH.P.S.T.A..L5.I2 CZUJNIK TEMPERATURY TSP3.Y0.S2.P2.F04. W.N3.W2.P.S.P2.B2.B2.Y CZUJNIK TEMPERATURY TSP3.Y0.S2.P2.F04. W.N3.W5.P.S.P2.B2.B2.Y CZUJNIK TEMPERATURY TSP3 W OSŁONIE WIERCONEJ. TSP3.Y0.S2.P2.F05. W.N3.W6.P.S.P2.B2.B2.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P3.S05.K. N3.W7.P.T.K2.T2.L.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P2.F5.K. N3.W7.P.T.K2.T2.L.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P2.F.K. N3.W6.P.T.K2.T2.L.Y PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP P..H..D4.D. 0.A..A.0.A..A.0.Y. 8/0/203 S3 8/46

9 Dz.U./S S3 8/0/ PL 9/46 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.05.A..S..D4.D. 0.A..A.2.A..A.0.Y. PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER FET32..A.0.A..A..C..H2 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.040.V..S..S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.080.V..S..S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIENIA 364DS.A.S.H.Q.0.S..L.I2 TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 FAM54.B..Y0.F.A..D4.X.G7 TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 FAM54.A..Y0.F.D..D4.X.A3 PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL VT4.0...H.D.A..5.A.2. E.X.0.A.A.A. PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL VT D.A..5.A.2. E.X.0.A.A.A. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.080.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.00.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.25.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.50.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.200.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEF2.250.K..S.3.S.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEF2.300.K..S.3.S.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.00.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.25.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.50.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA KABEL Z WTYCZKĄ MIL WABC200/03 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D4.B.0. 8/0/203 S3 9/46

10 Dz.U./S S3 8/0/ PL 0/46 K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.00.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.25.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.50.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER FET32..A.0.A..A..C..H PRZETWORNIK Z SONDĄ KSONIK.2.K0C ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU KMICRO.LP.PVDF..X ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU KMICRO.4W.PVDF..X LASEROWY PRZETWORNIK POZIOMU LM80.A.P80.Y ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-3MC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ 8/0/203 S3 0/46

11 Dz.U./S S3 8/0/ PL /46 - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-3TC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN50, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 629 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-4HC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN200, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 0 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 997 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 8/0/203 S3 /46

12 Dz.U./S S3 8/0/ PL 2/46 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-4PB3-2AA PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,4% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ± MM/S SPOSÓB MONTAŻU: ROZŁĄCZNY LUB KOMPAKTOWY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-0 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: -30 V DC TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50 C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 7ME690-AA0-AA0 PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ± MM/S SPOSÓB MONTAŻU: KOMPAKTOWY LUB ROZŁĄCZNY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-0 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: -30 V DC KOMUNIKACJA CYFROWA: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU (MODUŁY OPCJONALNE) TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50 C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 7ME6920-AA0-AA0 ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X,5 FDK:085U08 PRZEWÓD STANDARDOWY DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 0 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU FDK:083F02 ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU FDK:085U0220 BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM 8/0/203 S3 2/46

13 Dz.U./S S3 8/0/ PL 3/46 - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3MC3-AA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 0M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3MC3-CA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM 8/0/203 S3 3/46

14 Dz.U./S S3 8/0/ PL 4/46 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3TC3-AA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 0M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3TC3-CA PROBE LU ULTRADŹWIĘKOWY, KOMPAKTOWY PRZETWORNIK POZIOMU DO CIĄGŁYCH POMIARÓW POZIOMU/ OBJĘTOŚCI CIECZY I SZLAMÓW OBUDOWA: Z TWORZYWA PBT IP67/68 Z WYŚWIETLACZEM LCD (UWAGA: DO PROGRAMOWANIA LOKALNEGO NIEZBĘDNY PROGRAMATOR) DANE TECHNICZNE: - DOKŁADNOŚĆ POMIARU: 0,5% ZAKRESU LUB 6MM (NALEŻY WYBRAĆ WIĘKSZĄ WARTOŚĆ) - TEMPERATURA PRACY: C - DŁAWIKI M20 - ZAKRES: 0,25-2 M / MATERIAŁ SONDY: PVDF - PRZYŁĄCZE PROCESOWE: R 2" ( BSPT), EN 0226) - WYJŚCIE/KOMUNIKACJA: 4-20MA, HART - WERSJA ISKROBEZPIECZNA: ATEX II G EEX IA IIC T4 (WYMAGANA BARIERA) 7ML522-DB2 PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKA PROBE LU/LR ORAZ LR300 8/0/203 S3 4/46

15 Dz.U./S S3 8/0/ PL 5/46 KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA (NA PODCZERWIEŃ). WYKONANIE: ATEX EEX IA. ZASILANIE: WEWNĘTRZNA BATERIA. (UWAGA: JEDEN PROGRAMATOR MOŻNA STOSOWAĆ DLA WIELU PRZETWORNIKÓW) 7ML5830-2AH KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN80 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN00 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN50 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN6 A5E SITRANS P PRESSURE TRANSMITTERS FOR RELATIVE PRESSURE 7MF433-BA70-2AB6- ZR04+Y0+Y43 SITRANS LC300 7ML5670-3AB0-0AB0-ZY0+Y43 POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 7ML5630-3DD0-0JB0 POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 7ML5630-3DB0-0JB0 SITRANS LR 250 7ML543-4PC20-RC2 PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKÓW LR200, LR250, LR260, LR560 7ML930-BK SITRANS LR 560 7ML5440-0GB00-0AA2 SITRANS LR 560 7ML5440-0HB00-0AA2 SITRANS LR 560 7ML5440-0HB00-0AC2 PROBE LU ULTRADŹWIĘKOWY, KOMPAKTOWY PRZETWORNIK POZIOMU 7ML522-BC PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKA PROBE LU/LR ORAZ LR300 7ML5830-2AH WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVL200 7ML5746-2AA00-AA0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVL200 7ML5747-2AA00-AA0-ZY0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVS00 7ML5735-AA-0BA0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVS00 7ML5735-2AA-0AA0 SITRANS LVS 200 7ML573-2BC3-DA0-ZY0 A GUIDED WAVE RADAR TRANSMITTER FOR SHORT AND MEDIUM RANGE LEVEL RADAROWY PRZETWORNIK 7ML300-AA2-CA0 SITRANS LG200 7ML304-AA-AK0 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania) dla Zakładu Utrzymania Ruchu. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu. ) Krótki opis: Urządzenie 8/0/203 S3 5/46

16 Dz.U./S S3 8/0/ PL 6/46 Opis Kod Ilość szt. VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2A, wejście analog. napięciowe, zasilanie 24VDC IC200NAL2 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. dyskretne tranzystorowe 0.5A, zasilanie 24VDC IC200NDD0 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2.A, zasilanie 24VDC IC200NDR00 Micro 2 wej. dyskretnych 24VDC / 8 wyj. tranzystor. 24VD z ESCP, zasilanie 24VDC IC200UDD020 VersaMax Micro i Nano Micro 2 wej dyskretnych 24 VDC / 8 wyj przekaźnikowych, zasilanie 24 VDC IC200UDR020 VersaMax Micro i Nano Micro 3 wej. 24VDC / 9 wyj. przekaź. 2A / wyj. tranz. 24 VDC/2 wej. analog. / wyj. analog., zas. 230VAC IC200UAL006 VersaMax Micro i Nano Micro 6 wej. dyskretnych 24VDC / wyj. przekaź. 2A / wyj. dyskr. 24 VDC 0.5A, zasilanie 24VDC IC200UDR00 VersaMax Micro i Nano Expander - 8 wej. dyskretnych 2VDC / 6 wyj. tranzystorowych 2VDC, zasilanie 2VDC IC200UEX05 VersaMax Micro i Nano Karta komunikacyjna z portem RS-485 (złącze RJ-45) oraz dwoma wejściami analogowymi 0-0 VDC IC200USB002 VersaMax Micro i Nano Moduł komunikacyjny do sieci ; 0/00BaseT, protokoły SRTP (serwer) lub Modbus TCP (klient/serwer) IC200UEM00 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość m IC200CBL50 VersaMax Micro i Nano Konwerter sygnału RS-232 na RS-422 do kabla IC200CBL500 (zasilanie 5VDC poprzez port RS-232) IC200ACC45 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość 0.5 m IC200CBL505 Podstawka pod dodatkowy zasilacz IC200PWB00 Zasilacz 20/240 VAC z powiększoną obciążalnością źródła napięcia 3.3 VDC IC200PWR02 Zasilacz 20/240 VAC IC200PWR0 8/0/203 S3 6/46

17 Dz.U./S S3 8/0/ PL 7/46 Zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością źrodła napięcia 3.3 VDC IC200PWR002 Zasilacz 24 VDC przeznaczony do sterownika VersaMax IC200PWR00 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Spring do kaset IC200TBM005 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Box do kaset IC200TBM002 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Barrier do kaset IC200TBM00 Interfejs przyłączeniowy typu Spring dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS05 Interfejs przyłączeniowy typu Box do podłączenia Termopar - zapewnia kompensację zimnych końców IC200CHS04 Interfejs przyłączeniowy typu Barrier dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS0 Kaseta do modułów komunikacyjnych IC200CHS006 Zastaw 5 kaset I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025 Kaseta I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022 Zestaw 5 kaset I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do poziomego montażu modułów IC200CHS005 8/0/203 S3 7/46

18 Dz.U./S S3 8/0/ PL 8/46 Kaseta I/O typu Connector do pionowego montażu modułów IC200CHS003 Kaseta I/O typu Box do poziomego montażu modułów IC200CHS002 Kaseta I/O typu Barrier IC200CHS00 8 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL4 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL650 6 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL24 32 wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem IC200MDL742 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąż. IC200MDL74 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL740 8 wyj. dyskretnych 24 VDC, 2 A (logika dodatnia) IC200MDL730 6 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL940 8 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL930 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A - PROMOCJA IC200MDD845 8/0/203 S3 8/46

19 Dz.U./S S3 8/0/ PL 9/46 6 wej. dyskretnych 24 VDC (log. dod./ujemn.) / 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia) IC200MDD wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia) / 2 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD840 8 wej. dyskretnych 240 VAC / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD847 4 wej. analogowe do pomiaru temperatury czujnikami oporowymi, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG620 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), kanały izolowane, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG240 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG265 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG264 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG263 8 wej. analogowych (prąd), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG262 8 wej. analogowych (napięcie), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG26 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG266 4 wej. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG230 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG260 8 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG326 8/0/203 S3 9/46

20 Dz.U./S S3 8/0/ PL 20/46 4 wyj. analogowe (prąd) IC200ALG320 4 wyj. analogowe (napięcie: 0-0 VDC) IC200ALG32 8 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG325 2 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG327 2 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG328 4 wyj. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 6 bitów, izolowane kanały IC200ALG33 4 wyj. analogowe (napięcie: +/-0 VDC) IC200ALG322 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG430 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe, (napięcie: +/-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG432 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (napięcie: 0-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG43 Interfejs komunikacyjny do sieci (0/00BaseT) IC200EBI00 Interfejs komunikacyjny do sieci Profibus-DP IC200PBI00 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty światłowodowe Muliti- Mode 00 Mbps IC200PNS002 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty 0/00 Mbps IC200PNS00 8/0/203 S3 20/46

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Jednostka miary

Nazwa Opis Jednostka miary Załącznik nr 1 do SIWZ Część 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- - dostawa i montaŝ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ do sali komputerowej Instytutu Historycznego UW

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ do sali komputerowej Instytutu Historycznego UW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA części: I, II, III, IV Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ do sali komputerowej Instytutu Historycznego UW 1. Komputer stacjonarny 22 sztuki CZĘŚĆ I Typ Komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Załącznik nr 5 l.p. TABELA 4.. ETAP II TYP, NAZWA PROJEKTOWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ILOŚĆ Proponowany model, nazwa producenta oraz parametry

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Poniższa tabela zawiera zakres sprzętowy dostawy sprzętu AV. W zakres dostawy wchodzi przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo