PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 2013/S 013-017511. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 Dz.U./S S3 8/0/ PL /46 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Przyrządy do badania właściwości fizycznych 203/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/7/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska Punkt kontaktowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, ul Senatorska Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Zając sprawy formalne Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.) Opis II..) II..2) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn Centralny MPWiK SA, Kraków, ul. Lindego 9 Kod NUTS PL23 8/0/203 S3 /46

2 Dz.U./S S3 8/0/ PL 2/46 II..3) II..4) II..5) II..6) II..7) II..8) II..9) II.2) II.2.) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. CZĘŚĆ I - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania). CZĘŚĆ II - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA. CZĘŚĆ III - Sukcesywne dostawy urządzeń AKP oraz armatury przyłączeniowej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. CZĘŚĆ I - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania). CZĘŚĆ II - Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA. CZĘŚĆ III - Sukcesywne dostawy urządzeń AKP oraz armatury przyłączeniowej. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: Nazwa: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania) dla Zakładu Utrzymania Ruchu. ) Krótki opis: URZĄDZENIE OPIS KOD ILOŚĆ SZT. ZASILACZ ZL ZASILACZ ZL-24-0X ZASILACZ ZL-24-0X2 ZASILACZ ZS-30EX ZASILACZ ZS-3EX 8/0/203 S3 2/46

3 Dz.U./S S3 8/0/ PL 3/46 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25S/0-6M/0MB PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-28/0-MPA/4-20/PD/M MIERNIK CYFROWY RE8-0200P0 MIERNIK CYFROWY N30U-0500P0 MIERNIK CYFROWY NA5-TRU04000 MIERNIK CYFROWY N30U-00000P0 MIERNIK CYFROWY N30O-4500P0 MIERNIK CYFROWY N30O-0000P0KWS947 PRZETWORNIK 4-20 MA RS485 SM-00 PRZETWORNIK 4-20 MA RS485 SM2-026 SIMATIC S7-400, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 44-2, INTERFEJSY: MPI/DP, PROFIBUS DP, MB PAMIĘCI WORK (0,5 MB PROGRAM, 0,5 MB DANE) 6ES744-2XK05-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 37-2 DP, INTERFEJSY: MPI/DP I DP, MB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 6ES737-2AK4-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 35-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC 6ES735-2AH4-0AB0 SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 34C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 24 WEJŚCIA/6 WYJŚĆ BINARNYCH, 4 WEJŚCIA/2 WYJŚCIA ANALOGOWE, PT00, 4 SZYBKIE LICZNIKI (60 KHZ), 92 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE 40 PIN 6ES734-6CH04-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 360 DLA CENTRALNEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA MAKS. 3 RACKÓW ROZSZERZAJĄCYCH, MAGISTRALA K-BUS 6ES7360-3AA0-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 36 DLA ROZSZERZAJĄCEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA DO CENTRALNEGO RACKA (IM360), ZASILANIE 24V DC, MAGISTRALA K-BUS 6ES736-3CA0-0AA0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI PROFIBUS DP, KOMPATYBILNY Z S5, KOMUNIKACJA PG/OP I S7 6GK7342-5DA03-0XE0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 343- UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI INDUSTRIAL ETHERNET PRZEZ ISO I TCP/IP, PROFINET I/O, ZINTEGROWANY 2-PORTOWY SWITCH, KOMUNIKACJA S7, WYSYŁANIE/ODBIERANI Z/BEZ RFC006, SERWER DHCP, NTC-CPU SYNCHRONIZACJA, DIAGNOSTYKA, INICJALIZACJA PRZEZ LAN, 2 PORTY RJ45 PRĘDKOŚĆ 0/00 MBITÓW/S 6GK7343-EX30-0XE0 SIMATIC S7-300, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 340 Z INTERFEJSEM RS422/485, PAKIET KONFIGURACYJNY NA CD 6ES7340-CH02-0AE0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 32, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES732-BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-HH0-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (6A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES7322-BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 6 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-BH0-0AA0 SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 53- DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S ES753-AA03-0XB0 8/0/203 S3 3/46

4 Dz.U./S S3 8/0/ PL 4/46 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 323, 6 WEJŚĆ/6 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, PRĄD GRUPY 4A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN 6ES7323-BL00-0AA0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 42, IZOLACJA OPTYCZNA, 32 WEJŚCIA, 24V DC 6ES742-BL0-0AA0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 422, IZOLACJA OPTYCZNA, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, V AC, 5A 6ES7422-HH00-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 33, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/ REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/2/4 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES733-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 33, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/2/4 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES733-7KB02-0AB0 SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 43, IZOLACJA OPTYCZNA, 8 WEJŚĆ U/I/ REZYSTANCJA/TERMOPARY/PT00, ROZDZIELCZOŚĆ 4 BITÓW 6ES743-KF0-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, POMIAR U/I, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ /2 BITÓW, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7332-5HD0-0AB0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 2 WYJŚCIA, POMIAR U/I, ROZDZIELCZOŚĆ: /2 BITÓW, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7332-5HB0-0AB0 SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 20/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC / 0A 6ES7307-KA02-0AA0 SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 24V DC/2A LUB 230V AC/2A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN 6ES7322-HF0-0AA0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC MONO PN, EKRAN 4", 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AA-3AX0 SIMATIC S7-200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 24- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT 6ES724-AH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 24- RS422/485, ZŁĄCZE DB9 (ŻEŃSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT 6ES724-CH3-0XB0 SINAUT MD720-3 GSM/GPRS MODEM; MOBILE RADIO MODEM WITH RS232 INTERFACE; FOR GSM SERVICES CSD, GPRS, SMS; QUADBAND GSM; AT COMMAND INTERFACE; NOTE NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION ESTABLISHMENT; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI ADAPTER; MANUAL ON CD IN GERMAN AND ENGLISH 6NH9720-3AA00 SIMATIC S7-200, CPU 22C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 50 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 2 MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES722-HE3-0XB0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA 8/0/203 S3 4/46

5 Dz.U./S S3 8/0/ PL 5/46 ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V SP2/STEP7 BASIC V SP2 LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AK-3AX0 SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN 6ES7392-AM00-0AA0 FLAT ANTENNA FOR GSM - (2G) NETWORKS, TRIPLE-BAND WITH 900 / 800 / 900 MHZ; INDEPENDENT MOUNTING FOR INSIDE AND OUTSIDE;.2 M CONNECTING CABLE FIXED PERMANENTLY WITH ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BONDING PAD 6NH9870-AA00 OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS- (3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET, SCREWS, DOWELS 6NH9860-AA00 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7234-4HE30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 22, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/ SOURCE 6ES722-BF30-0XB0 SIMATIC PRZYCISKOWY PANEL OPERATORSKI KP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓWM, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH I KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V SP2/STEP7 BASIC V SP2 LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AJ-3AX0 SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, TEKSTOWY PANEL OPERATORSKI, EKRAN 3,6" Z WIELOKOLOROWYM PODŚWIETLENIEM, 0 KONFIGUROWALNYCH PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS PROFINET/ETHERNET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC BASIC V LUB NOWSZEGO 6AV6647-0AH-3AX0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC MONO PN, EKRAN 5.7", 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AB-3AX0 SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC COLOR PN, EKRAN 5.7", 256 KOLORÓW, 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP COMT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V/STEP7 BASIC V LUB WYŻSZEGO 6AV6647-0AD-3AX0 SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-200 DO SIECI GSM/GPRS 6GK7242-7KX30-0XE0 SIMATIC S7-200, CPU 24C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES724-HG3-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 25C DC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0-20 MA), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 00 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES725-HG3-0XB0 8/0/203 S3 5/46

6 Dz.U./S S3 8/0/ PL 6/46 SIMATIC S7-200, CPU 24C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC), ZASILANIE: 20/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES724-BG3-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 25C AC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 4 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 0 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0-0V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0-20 MA), ZASILANIE: 20/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 00 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 6ES725-BG3-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 22, 6 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/ SOURCE 6ES722-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A 6ES7222-BF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 6 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A 6ES7222-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A 6ES7222-HF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 6 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A 6ES7222-HH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH PRZEŁĄCZNYCH 6ES7222-XF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) 6ES7223-BH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 6 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) 6ES7223-BL30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) 6ES7223-PH30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 223, 6 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) 6ES7223-PL30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 3 BITÓW 6ES723-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 3 BITÓW 6ES723-4HF30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V, +/-5V, +/-2.5V, +/-.25) LUB PRĄDOWE (0-20MA / 4-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 6 BITÓW 6ES723-5ND30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7232-4HB30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-0V - 4 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 3 BITÓW) 6ES7232-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23 RTD, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE RTD 6ES723-5PD30-0XB0 8/0/203 S3 6/46

7 Dz.U./S S3 8/0/ PL 7/46 SIMATIC S7-200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 23 TC, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE TERMOPAROWE 6ES723-5QD30-0XB0 SIMATIC S7-200, ZASILACZ PM 207 NAPIĘCIE WEJŚCIA: 20/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A 6EP332-SH7 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 4.0 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P4K0T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT. 3F857 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 7.5 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P7K5T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3B8650 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 5 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P5KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3B8650 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 30 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H3043 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 55 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H324 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 75 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P75KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H2047 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE 90 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202P90KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 3H2404 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT AQUA DRIVE N32 KW, VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP; PROFIBUS DP; POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. FC-202N32T4E20H4XGCXXX SXXXXA0BXCXXXXDX NR KAT: 34H02 5 8/0/203 S3 7/46

8 Dz.U./S S3 8/0/ PL 8/46 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; KW MCD5-002B-T5-GX-20-CV2 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 8,5KW MCD5-0037B-T5-GX-20-CV2 SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 30KW MCD5-0068B-T5-GX-20-CV2 STACJA POBORU PRÓB CSF33AACH SONDA MĘTNOŚCI CUS3W2A SINDA ph CPSD7AA2 SONDA MĘTNOŚCI CUS4W2 SONDA TLENU COS42F PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-0BAR // G/2" Z MEMBRANA CZOŁOWĄ // XPNP + X ANALOG 4..20MA / /000 PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-0BAR // G/2" // XPNP + X ANALOG 4 20MA / /000 HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.4BAR (4M), MA, KABEL 0M, 40439/ /000 HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.6BAR (6M), MA, KABEL 0M, 40439/ /000 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.H.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.P.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.P.T.K.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.M.S.T.A..E.L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.M.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266HSH.G.S.T.A..L5.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO 266PSH.B.S.H.Q.2.A..L5.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.G.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.F.S.S.A.2.A. PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.F.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ 266DSH.E.S.S.A.2.A..L5.B2.I2 PRZETWORNIK CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO 266NSH.P.S.T.A..L5.I2 CZUJNIK TEMPERATURY TSP3.Y0.S2.P2.F04. W.N3.W2.P.S.P2.B2.B2.Y CZUJNIK TEMPERATURY TSP3.Y0.S2.P2.F04. W.N3.W5.P.S.P2.B2.B2.Y CZUJNIK TEMPERATURY TSP3 W OSŁONIE WIERCONEJ. TSP3.Y0.S2.P2.F05. W.N3.W6.P.S.P2.B2.B2.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P3.S05.K. N3.W7.P.T.K2.T2.L.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P2.F5.K. N3.W7.P.T.K2.T2.L.Y SENSYTEMP TSP33 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... TSP33.Y0.S2.P2.F.K. N3.W6.P.T.K2.T2.L.Y PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP P..H..D4.D. 0.A..A.0.A..A.0.Y. 8/0/203 S3 8/46

9 Dz.U./S S3 8/0/ PL 9/46 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.05.A..S..D4.D. 0.A..A.2.A..A.0.Y. PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER FET32..A.0.A..A..C..H2 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.040.V..S..S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.080.V..S..S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIENIA 364DS.A.S.H.Q.0.S..L.I2 TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 FAM54.B..Y0.F.A..D4.X.G7 TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 FAM54.A..Y0.F.D..D4.X.A3 PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL VT4.0...H.D.A..5.A.2. E.X.0.A.A.A. PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL VT D.A..5.A.2. E.X.0.A.A.A. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.080.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.00.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.25.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.50.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEV2.200.V..S.3.S2.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEF2.250.K..S.3.S.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEF2.300.K..S.3.S.B.. A..A.2.A.2.A..A..V3.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.00.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.25.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER22.50.K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S2.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM FER K..S.4.S.B.. A..A.2.A.5.G.5.Y..AD.V2.CWA KABEL Z WTYCZKĄ MIL WABC200/03 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D4.B.0. 8/0/203 S3 9/46

10 Dz.U./S S3 8/0/ PL 0/46 K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.00.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.25.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP32.50.H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY FEP H..S..D2.B.0. K..A.2.A.2.A.0.Y. PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER FET32..A.0.A..A..C..H PRZETWORNIK Z SONDĄ KSONIK.2.K0C ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU KMICRO.LP.PVDF..X ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK POZIOMU KMICRO.4W.PVDF..X LASEROWY PRZETWORNIK POZIOMU LM80.A.P80.Y ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-3MC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ 8/0/203 S3 0/46

11 Dz.U./S S3 8/0/ PL /46 - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-3TC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN50, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 629 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-4HC3-2AA ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 500W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN200, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 0 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 997 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X,5 8/0/203 S3 /46

12 Dz.U./S S3 8/0/ PL 2/46 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH 7ME6520-4PB3-2AA PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,4% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ± MM/S SPOSÓB MONTAŻU: ROZŁĄCZNY LUB KOMPAKTOWY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-0 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: -30 V DC TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50 C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 7ME690-AA0-AA0 PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ± MM/S SPOSÓB MONTAŻU: KOMPAKTOWY LUB ROZŁĄCZNY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-0 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: -30 V DC KOMUNIKACJA CYFROWA: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU (MODUŁY OPCJONALNE) TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50 C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI 7ME6920-AA0-AA0 ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X,5 FDK:085U08 PRZEWÓD STANDARDOWY DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 0 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU FDK:083F02 ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU FDK:085U0220 BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM 8/0/203 S3 2/46

13 Dz.U./S S3 8/0/ PL 3/46 - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3MC3-AA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 60 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 0M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3MC3-CA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM 8/0/203 S3 3/46

14 Dz.U./S S3 8/0/ PL 4/46 - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3TC3-AA BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN00, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 092-, PN 6 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0, DO 0 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: C - TEMPERATURA MEDIUM: C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 0M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 7ME680-3TC3-CA PROBE LU ULTRADŹWIĘKOWY, KOMPAKTOWY PRZETWORNIK POZIOMU DO CIĄGŁYCH POMIARÓW POZIOMU/ OBJĘTOŚCI CIECZY I SZLAMÓW OBUDOWA: Z TWORZYWA PBT IP67/68 Z WYŚWIETLACZEM LCD (UWAGA: DO PROGRAMOWANIA LOKALNEGO NIEZBĘDNY PROGRAMATOR) DANE TECHNICZNE: - DOKŁADNOŚĆ POMIARU: 0,5% ZAKRESU LUB 6MM (NALEŻY WYBRAĆ WIĘKSZĄ WARTOŚĆ) - TEMPERATURA PRACY: C - DŁAWIKI M20 - ZAKRES: 0,25-2 M / MATERIAŁ SONDY: PVDF - PRZYŁĄCZE PROCESOWE: R 2" ( BSPT), EN 0226) - WYJŚCIE/KOMUNIKACJA: 4-20MA, HART - WERSJA ISKROBEZPIECZNA: ATEX II G EEX IA IIC T4 (WYMAGANA BARIERA) 7ML522-DB2 PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKA PROBE LU/LR ORAZ LR300 8/0/203 S3 4/46

15 Dz.U./S S3 8/0/ PL 5/46 KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA (NA PODCZERWIEŃ). WYKONANIE: ATEX EEX IA. ZASILANIE: WEWNĘTRZNA BATERIA. (UWAGA: JEDEN PROGRAMATOR MOŻNA STOSOWAĆ DLA WIELU PRZETWORNIKÓW) 7ML5830-2AH KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN80 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN00 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN50 PN6 A5E KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 36 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN6 A5E SITRANS P PRESSURE TRANSMITTERS FOR RELATIVE PRESSURE 7MF433-BA70-2AB6- ZR04+Y0+Y43 SITRANS LC300 7ML5670-3AB0-0AB0-ZY0+Y43 POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 7ML5630-3DD0-0JB0 POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 7ML5630-3DB0-0JB0 SITRANS LR 250 7ML543-4PC20-RC2 PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKÓW LR200, LR250, LR260, LR560 7ML930-BK SITRANS LR 560 7ML5440-0GB00-0AA2 SITRANS LR 560 7ML5440-0HB00-0AA2 SITRANS LR 560 7ML5440-0HB00-0AC2 PROBE LU ULTRADŹWIĘKOWY, KOMPAKTOWY PRZETWORNIK POZIOMU 7ML522-BC PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKA PROBE LU/LR ORAZ LR300 7ML5830-2AH WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVL200 7ML5746-2AA00-AA0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVL200 7ML5747-2AA00-AA0-ZY0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVS00 7ML5735-AA-0BA0 WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SITRANS LVS00 7ML5735-2AA-0AA0 SITRANS LVS 200 7ML573-2BC3-DA0-ZY0 A GUIDED WAVE RADAR TRANSMITTER FOR SHORT AND MEDIUM RANGE LEVEL RADAROWY PRZETWORNIK 7ML300-AA2-CA0 SITRANS LG200 7ML304-AA-AK0 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i sterowania) dla Zakładu Utrzymania Ruchu. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywne dostawy urządzeń AKPiA dla Zakładu Utrzymania Ruchu. ) Krótki opis: Urządzenie 8/0/203 S3 5/46

16 Dz.U./S S3 8/0/ PL 6/46 Opis Kod Ilość szt. VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2A, wejście analog. napięciowe, zasilanie 24VDC IC200NAL2 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. dyskretne tranzystorowe 0.5A, zasilanie 24VDC IC200NDD0 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2.A, zasilanie 24VDC IC200NDR00 Micro 2 wej. dyskretnych 24VDC / 8 wyj. tranzystor. 24VD z ESCP, zasilanie 24VDC IC200UDD020 VersaMax Micro i Nano Micro 2 wej dyskretnych 24 VDC / 8 wyj przekaźnikowych, zasilanie 24 VDC IC200UDR020 VersaMax Micro i Nano Micro 3 wej. 24VDC / 9 wyj. przekaź. 2A / wyj. tranz. 24 VDC/2 wej. analog. / wyj. analog., zas. 230VAC IC200UAL006 VersaMax Micro i Nano Micro 6 wej. dyskretnych 24VDC / wyj. przekaź. 2A / wyj. dyskr. 24 VDC 0.5A, zasilanie 24VDC IC200UDR00 VersaMax Micro i Nano Expander - 8 wej. dyskretnych 2VDC / 6 wyj. tranzystorowych 2VDC, zasilanie 2VDC IC200UEX05 VersaMax Micro i Nano Karta komunikacyjna z portem RS-485 (złącze RJ-45) oraz dwoma wejściami analogowymi 0-0 VDC IC200USB002 VersaMax Micro i Nano Moduł komunikacyjny do sieci ; 0/00BaseT, protokoły SRTP (serwer) lub Modbus TCP (klient/serwer) IC200UEM00 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość m IC200CBL50 VersaMax Micro i Nano Konwerter sygnału RS-232 na RS-422 do kabla IC200CBL500 (zasilanie 5VDC poprzez port RS-232) IC200ACC45 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość 0.5 m IC200CBL505 Podstawka pod dodatkowy zasilacz IC200PWB00 Zasilacz 20/240 VAC z powiększoną obciążalnością źródła napięcia 3.3 VDC IC200PWR02 Zasilacz 20/240 VAC IC200PWR0 8/0/203 S3 6/46

17 Dz.U./S S3 8/0/ PL 7/46 Zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością źrodła napięcia 3.3 VDC IC200PWR002 Zasilacz 24 VDC przeznaczony do sterownika VersaMax IC200PWR00 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Spring do kaset IC200TBM005 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Box do kaset IC200TBM002 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Barrier do kaset IC200TBM00 Interfejs przyłączeniowy typu Spring dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS05 Interfejs przyłączeniowy typu Box do podłączenia Termopar - zapewnia kompensację zimnych końców IC200CHS04 Interfejs przyłączeniowy typu Barrier dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS0 Kaseta do modułów komunikacyjnych IC200CHS006 Zastaw 5 kaset I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025 Kaseta I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022 Zestaw 5 kaset I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do poziomego montażu modułów IC200CHS005 8/0/203 S3 7/46

18 Dz.U./S S3 8/0/ PL 8/46 Kaseta I/O typu Connector do pionowego montażu modułów IC200CHS003 Kaseta I/O typu Box do poziomego montażu modułów IC200CHS002 Kaseta I/O typu Barrier IC200CHS00 8 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL4 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL650 6 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL24 32 wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem IC200MDL742 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąż. IC200MDL74 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL740 8 wyj. dyskretnych 24 VDC, 2 A (logika dodatnia) IC200MDL730 6 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL940 8 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL930 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A - PROMOCJA IC200MDD845 8/0/203 S3 8/46

19 Dz.U./S S3 8/0/ PL 9/46 6 wej. dyskretnych 24 VDC (log. dod./ujemn.) / 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia) IC200MDD wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia) / 2 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD840 8 wej. dyskretnych 240 VAC / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD847 4 wej. analogowe do pomiaru temperatury czujnikami oporowymi, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG620 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), kanały izolowane, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG240 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG265 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG264 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG263 8 wej. analogowych (prąd), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG262 8 wej. analogowych (napięcie), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG26 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG266 4 wej. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG230 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG260 8 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG326 8/0/203 S3 9/46

20 Dz.U./S S3 8/0/ PL 20/46 4 wyj. analogowe (prąd) IC200ALG320 4 wyj. analogowe (napięcie: 0-0 VDC) IC200ALG32 8 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG325 2 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG327 2 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG328 4 wyj. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 6 bitów, izolowane kanały IC200ALG33 4 wyj. analogowe (napięcie: +/-0 VDC) IC200ALG322 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG430 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe, (napięcie: +/-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG432 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (napięcie: 0-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG43 Interfejs komunikacyjny do sieci (0/00BaseT) IC200EBI00 Interfejs komunikacyjny do sieci Profibus-DP IC200PBI00 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty światłowodowe Muliti- Mode 00 Mbps IC200PNS002 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty 0/00 Mbps IC200PNS00 8/0/203 S3 20/46

PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 074-124191. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 074-124191. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 6/04/203 249-203-PL /3 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249-203:text:pl:html PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 203/S 074-249 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200

ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD34-4YB0 ZESTAW PROMOCYJNY zawiera: - sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C V4.0 AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (207EUR*) - oprogramowanie STEP7 Basic V13 (314EUR*)

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL6 i XL6e

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL6 i XL6e 256 K pamięci programu 1M pamięci przeznaczonej na grafikę Graficzny, kolorowy ekran dotykowy w technologii TFT Rozdzielczość 320 x 240 pikseli Obsługa 32000 kolorów 5 w pełni programowalnych klawiszy

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 3.1 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTMOD I/O Moduły rozszerzeń SmartMod to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na rozbudowę sterowników

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

HEXT391C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT391C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG HEXT391C112 Jednostka HEXT391C112 integruje w sobie funkcję sterownika i dotykowego panelu operatorskiego. Wyposażona jest w 12 wejść dyskretnych (4 wejścia mogą być skonfigurowane tak, aby pracowały jako

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wyświetlacz z podświetlaną klawiaturą Od 10 do 1000 Wersja kompaktowa lub rozdzielna Różne rodzaje przyłączy (kołnierze, gwint, wafer, sanitarne) Modułowa konstrukcja z wieloma dodatkowymi opcjami (MODBUS,

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryby dozowania jedno- lub dwustopniowy Tryby uruchamiania: indywidualny oraz sekwencyjny 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN

1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN 1.3 STEROWNIKI XLe Z PORTEM SIECI CAN HEXE220C112-12 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 6 wyjść przekaźnikowych, 4 wejścia analogowe (0 10 VDC, 0 20 ma, 4 20 ma), ekran operatorski, 128 x 64 piksele, 20 klawiszy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik MAG 5000 / MAG 5000 CT MAG 6000 / MAG 6000 CT MAG 6000 I MAG 6000 I (Ex d) Obudowa IP67 / NEMA 4X lub IP20/66 / NEMA 2/4 Poliamidowa IP67 / NEMA 4X Odlew aluminiowy Maks. błąd pomiarowy 0,50

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu powietrza NFT34, NFT35

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu powietrza NFT34, NFT35 Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu powietrza Przepływomierze termiczne dla powietrza lub innych gazów Aplikacje pomiaru przepływu powietrza i innych gazów nieagresywnych Aplikacje pomiaru przepływu

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci:

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci: AQUAMASTER Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny dla gospodarki wodno ściekowej Przepływomierz AquaMaster jest przeznaczony do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie wwww.siemens.pl/simatic Więcej na stronie:

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Poznaj zaawansowane sterowniki Horner APG: zintegrowane rozwiązania typu All-in-One. Niskie koszty, więcej opcji i łatwość użycia

Poznaj zaawansowane sterowniki Horner APG: zintegrowane rozwiązania typu All-in-One. Niskie koszty, więcej opcji i łatwość użycia 8/2010 2 Poznaj zaawansowane sterowniki Horner APG: zintegrowane rozwiązania typu All-in-One Dzięki połączeniu sterownika, panela operatorskiego, układów wejść/wyjść oraz zaawansowanych możliwości sieciowych

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY

RODZAJE UKŁADÓW POMIARU PARY I CIECZY FP-3011N FP-3011 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Układy wejść-wyjść RSTi I/O

Układy wejść-wyjść RSTi I/O Układy wejść-wyjść GE INTELLIGENT PLATFORMS RSTI I/O nowy, mały i ekonomiczny układ wejść-wyjść od GE Intelligent Platforms Poznaj nowoczesne rozwiązania od GE Intelligent Platforms w zakresie modułowych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Część I Warunki dostawy 1. Sterowniki zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu 2. Odbiór sprzętu

Bardziej szczegółowo

1.5 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL7e

1.5 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL7e ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 1MB pamięci programu 27MB pamięci przeznaczonej na grafikę Programowanie na ruchu Rozszerzone limity pamięci Graficzny, kolorowy ekran dotykowy w technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe dla czujników przepływu

Przetworniki pomiarowe dla czujników przepływu Szeroka gama wersji wykonań, montażu i sygnałów I/O Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru (linearyzacja czujnika) Wybór wyjść analogowych, impulsowych, alarmowych itp. Wskazanie przepływu na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

HENX251C105 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HENX251C105 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG HENX251C105 Monochromatyczny ekran graficzny o rozdzielczości 240 x 128 piksele 256 kb pamięci przeznaczonej na program Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna 2 porty szeregowe RS232 i RS485. Port CAN z

Bardziej szczegółowo

FP ACSE Sp. z o.o., Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel./fax ,

FP ACSE Sp. z o.o., Kraków, ul. Pachońskiego 2A, tel./fax , FP-3031N FP-3031 Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller DANE TECHNICZNE Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller Saia PCD3.M2330 to kompaktowy sterownik swobodnie programowalny łączący technologie Webową, IT oraz telekomunikacyjną. Niewielkich rozmiarów urządzenie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprężone powietrze: wymagania i problemy, procedura osuszania, przyrządy pomiarowe itp.

Sprężone powietrze: wymagania i problemy, procedura osuszania, przyrządy pomiarowe itp. Sprężone powietrze: wymagania i problemy, procedura osuszania, przyrządy owe itp. Pomiar punktu rosy Pomiar przepływu Przyrządy przenośne Sprężone powietrze - związane z tym wymagania i problemy Sprężone

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH EXL10

1.6 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH EXL10 1MB pamięci programu 27MB pamięci przeznaczonej na grafikę Programowanie na ruchu Rozszerzone limity pamięci Graficzny, kolorowy ekran dotykowy w technologii TFT o przekątnej 10.4 Rozdzielczość 640 x 480

Bardziej szczegółowo

HEXT251C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG

HEXT251C112 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 12 wejść dyskretnych 12/24 VDC 6 wyjść przekaźnikowych 4 wejścia analogowe 0-10 VDC, 0-20 ma, 4-20 ma Ekran 3.5, 320 x 240 pikseli, 65535 kolorów, podświetlenie LED Matryca dotykowa 4 klawisze funkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuszcza oprogramowanie do sterowników w języku innym niż polski. Przedmiot zmówienia będzie wykorzystywany do celów wyłącznie edukacyjnych, niekomercyjnych.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART

MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART MPI-DN, MPI-D WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY KOMUNIKUJĄCY SIĘ Z PRZETWORNIKAMI W STANDARDZIE RS-485 / MODBUS RTU ORAZ W STANDARDZIE HART 20 kanałów pomiarowych 16 kanałów obliczeniowych 4 wyjścia

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

2.3 STEROWNIKI SERII NX221

2.3 STEROWNIKI SERII NX221 ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.3 STEROWNIKI SERII NX221 HENX221C003 ekran 128 x 64 piksele, klawiatura funkcyjna i funkcyjno-numeryczna, porty komunikacyjne RS232, RS485, Ethernet, obsługa

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Magnesense 2

Przetwornik Magnesense 2 Przetwornik Magnesense 2 Magnesense II to kolejna serii seria dokładnych przetworników do pomiaru różnicy niskich ciśnień powietrza, prędkości i wydajności po wprogramowaniu przekroju. W nowej odmianie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan

Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan Przekaźniki EASY i wyświetlacze MFD-Titan Przekaźniki programowalne EASY i wyświetlacze wielofunkcyjne MFD-Titan Oszczędność miejsca w rozdzielnicy Menu w języku polskim Oprogramowanie w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

1.3 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL4e

1.3 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL4e 1.3 INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH XL4e 1MB pamięci programu 27MB pamięci przeznaczonej na grafikę Programowanie na ruchu Rozszerzone limity pamięci Graficzny, kolorowy ekran dotykowy w technologii TFT

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: RA-TL-Z 33/2015 Formularz Cenowy

znak sprawy: RA-TL-Z 33/2015 Formularz Cenowy Lp..1 Stanowisko Stanowisko 2.2.1: Wizualizacji i badania czujników pomiarowych sterowania przenośnikiem taśmowym oraz Oświadczenie o realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

155 EUR 174 EUR 249 EUR. Cena promocyjna. Cena promocyjna. Cena promocyjna 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO!

155 EUR 174 EUR 249 EUR. Cena promocyjna. Cena promocyjna. Cena promocyjna 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO! ZESTAWY PROMOCYJNE LOGO! 8 174 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V - zasilacz LOGO! Power 1,3A (49 ) - skrzynka Tanosbox (ok.50 *) 393 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO! 8 230V - sterownik LOGO! 230 RCE z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA. Laboratorium nr 1 STANOWISKO STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA. Laboratorium nr 1 STANOWISKO STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 1 STANOWISKO STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Zapoznanie się ze elementami

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65 Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65 Aplikacje pomiaru przepływu sprężonego powietrza i innych gazów lub mieszanek gazów Aplikacje pomiaru przepływu sprężonego powietrza lub

Bardziej szczegółowo

Panele operatorskie seria GRAPHIC HMI, prod. Maple Systems

Panele operatorskie seria GRAPHIC HMI, prod. Maple Systems Panele operatorskie seria GRAPHIC HMI, prod. Maple Systems Seria COMPACT Wyświetlacz TFT LCD, 65 tys. kolorów, przekątna 4,3, rozdzielczość Panel HMI5043N HMI5043N 480x272 piksele, pamięć Flash: 128 MB,

Bardziej szczegółowo

TEST-THERM Sp. z o.o.

TEST-THERM Sp. z o.o. H4801T... H48V01T... H4901T... H4817T... H48V17T... H4917T... H4877T... H48V77T... H4977T... TESTTHERM Sp. z o.o. Aktywne i pasywne przetworniki temperatury wilgotności względej i temperatury punktu rosy.acse.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo