OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)"

Transkrypt

1 OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: filologia, program : filologia hebrajska 5. Poziom studiów: I stopień 6. Rok studiów: II rok 7. Semestr: zimowy 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30, ćwiczenia 9. Liczba punktów ECTS: Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Jarosław Marciniak, dr, 11. Język wykładowy: polski, włoski II. Informacje szczegółowe 1. Cel (cele) modułu C1 rozwijanie kompetencji językowych w zakresie użycia reguł gramatycznych języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym C2 rozwijanie kompetencji językowych poprzez poszerzenie zakresu słownictwa studentów na poziomie średniozaawansowanym wyższym C3 kształtowanie umiejętności studentów w zakresie komunikacji w języku włoskim C4 poszerzenie bazy słownictwa studentów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa C5 zapoznanie studentów z elementami kultury obszaru języka włoskiego 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu i odniesienie do efektów dla kierunku studiów Symbol efektów 006A_01 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów student: - rozpoznaje i rozróżnia tryby warunkowe Odniesienie do efektów dla kierunku studiów FH_W01, FH_W02, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W09 1

2 006A_02 006A_03 006A_04 006A_05 006A_06 006A_07 4. Treści - rozpoznaje i buduje zdania w mowie zależnej - rozpoznaje w tekście i buduje formy coniunctivu i condizionale - potrafi rozpoznać i prawidłowo użyć słownictwa włoskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym - potrafi porozumieć się po włosku podstawowych sytuacjach życiowych właściwych dla poziomu kursu - potrafi rozpoznać i prawidłowo użyć podstawowego włoskiego słownictwa z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa - wykazuje otwartość na kulturę krajów obszaru języka włoskiego FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W08, FH_W10 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U10 FH_K01, FH_K03, FH_K04, FH_K06, FH_K11 Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja Symbol treści Opis treści TK_01 Tryby warunkowe 006A_01 Odniesienie do efektów modułu TK_02 Mowa zależna 006A_01, 006A_02, TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 TK_07 Coniunctivus i condizionale Słownictwo ogólne. Wprowadzenie, użycie, ćwiczenia. Podstawowe słownictwo z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. 006A_01, 006A_02, 006A_03 006A_04 006A_04, 006A_06 Komunikacja w sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. 006A_05 Elementy kultury krajów obszaru języka 006A_07, włoskiego 5. Zalecana literatura D. Zawadzka, Język włoski dla Polaków, dialogi i ćwiczenia, Warszawa 1994, K. Katerinov, M. Clotilde Boriosi, Lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra 2010, 2

3 Słownik polsko-włoski, włosko-polski, Level Trading 2011, Podręczny słownik włosko-polski, Dizionario pratico italiano-polacco, Wiedza Powszechna 1999, T. 1, A-L; T. 2, M-Z, red. W. Meisels, Podręczny słownik polsko-włoski, Dizionario pratico polacco- italiano, Wiedza Powszechna 1999, T. 1, A-Ó; T. 2, P-Ż, red. W. Meisels, Kompendia i repetytoria gramatyki angielskiej na poziomie 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu średniozaawansowanym. Istnieje możliwość elektronicznych konsultacji z prowadzącym zajęcia po wcześniejszym pisemnym ustaleniu zasad współpracy 7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. U wykładowcy prowadzącego, biblioteka WSFH III. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja Symbol Symbol treści Sposoby prowadzenia zajęć efektu umożliwiające osiągnięcie realizowanych w trakcie założonych efektów dla modułu zajęć 006A_01 006A_02 006A_03 006A_04 006A_05 006A_06 006A_07 TK_01 TK_01-TK_02 TK_01-TK_03 TK_01-TK_04 TK_01-TK_05 TK_04-TK_06 TK_07 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Dyskusja, praca w parach, ćwiczenia. Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Wykład z elementami dyskusji, prezentacja, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający 3

4 Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć z nauczycielem 30 Godziny konsultacji 3 Lektura 20 Przygotowanie do zaliczenia 7 SUMA GODZIN 120 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3 4. Kryteria oceniania Ocena z kolokwiów; Ocena prezentacji / referatu; Ocena pracy zaliczeniowej (testu). Skala ocen: 5 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.5 bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.0 dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 3.5 zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami 3.0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami 2.0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4

5 OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Język angielski 2. Kod modułu : ANG Ua (006A) 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów filologia, program : filologia hebrajska 5. Poziom studiów: I stopień 6. Rok studiów: II rok 7. Semestr: zimowy 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godzin, ćwiczenia 9. Liczba punktów ECTS: Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Aleksandra Adamczewska, mgr, 11. Język wykładowy: polski, angielski II. Informacje szczegółowe 1. Cel (cele) modułu C1 rozwijanie kompetencji językowych w zakresie użycia reguł gramatycznych języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym C2 rozwijanie kompetencji językowych poprzez poszerzenie zakresu słownictwa studentów na poziomie średniozaawansowanym wyższym C3 kształtowanie umiejętności studentów w zakresie komunikacji w języku angielskim C4 poszerzenie bazy słownictwa studentów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa C5 zapoznanie studentów z elementami kultury obszaru anglojęzycznego 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu i odniesienie do efektów dla kierunku studiów Symbol efektów ANG Ua_01 ANG Ua_02 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów student: - rozpoznaje i rozróżnia różne aspekty czasu teraźniejszego (present simple, present continuous, present perfect) dla wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych - rozpoznaje i rozróżnia aspekty czasu przeszłego (past simple, past continuous, past perfect) oraz drugi i trzeci Odniesienie do efektów dla kierunku studiów FH_W01, FH_W02, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W09 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, 1

6 ANG Ua_03 ANG Ua_04 ANG Ua_05 ANG Ua_06 ANG Ua_07 okres warunkowy 4. Treści - rozpoznaje i rozróżnia formy wyrażania przyszłości w języku angielskim (czas futuer simple, future perfect) oraz pierwszy okres warunkowy - potrafi prawidłowo zastosować słownictwo angielskie na poziomie średniozaawansowanym wyższym - potrafi porozumieć się po angielsku podstawowych sytuacjach życiowych właściwych dla poziomu kursu - potrafi prawidłowo zastosować podstawowe angielskie słownictwo z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa - wykazuje otwartość na kulturę krajów anglojęzycznych Nazwa modułu : Język angielski Symbol treści TK_01 TK_02 TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 Opis treści Czasy teraźniejsze. Budowa, rodzaje i użycie. Czasy przeszłe. Budowa, rodzaje i użycie. Drugi i trzeci okres warunkowy. Konstrukcje dla wyrażenia czasu przyszłego. Rodzaje, budowa i użycie. Pierwszy okres warunkowy. Słownictwo ogólne. Wprowadzenie, użycie, ćwiczenia. Podstawowe słownictwo z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Komunikacja w sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. FH_W05, FH_W07, FH_W08, FH_W10 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U10 FH_K01, FH_K03, FH_K04, FH_K06, FH_K11 Odniesienie do efektów modułu ANG Ua_01 ANG Ua_01, ANG Ua_02, ANG Ua_01, ANG Ua_02, ANG Ua_03 ANG Ua_04 ANG Ua_04, ANG Ua_06 ANG Ua_05 TK_07 Elementy kultury krajów anglojęzycznych ANG Ua_07, 5. Zalecana literatura Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina, Seligson Paul. New English File, intermediate. Oxford, Kompendia i repetytoria gramatyki angielskiej na poziomie średniozaawansowanym. 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu brak 2

7 7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. U wykładowcy prowadzącego III. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Język angielski Symbol efektu dla modułu ANG Ua_01 ANG Ua_02 ANG Ua_03 ANG Ua_04 ANG Ua_05 ANG Ua_06 ANG Ua_07 Symbol treści realizowanych w trakcie zajęć TK_01 TK_01-TK_02 TK_01-TK_03 TK_01-TK_04 TK_01-TK_05 TK_04-TK_06 TK_07 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) Nazwa modułu (przedmiotu): Język angielski Forma aktywności Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Dyskusja, praca w parach, ćwiczenia. Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Wykład z elementami dyskusji, prezentacja, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć z nauczycielem 30 Godziny konsultacji 15 Lektura 20 Ćwiczenia 45 Przygotowanie do zaliczenia 10 SUMA GODZIN 120 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 3

8 a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1 4. Kryteria oceniania Ocena z kolokwiów; Ocena prezentacji / referatu; Ocena pracy zaliczeniowej (testu) Ocena z egzaminu ustnego. Skala ocen: 5 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.5 bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.0 dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 3.5 zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami 3.0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami 2.0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4

9 OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006B 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: filologia, program : filologia hebrajska 5. Poziom studiów: I stopień 6. Rok studiów: II rok 7. Semestr: zimowy 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30, ćwiczenia 9. Liczba punktów ECTS: Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Jarosław Marciniak, dr, 11. Język wykładowy: polski, włoski II. Informacje szczegółowe 1. Cel (cele) modułu C1 rozwijanie kompetencji językowych w zakresie użycia reguł gramatycznych języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym C2 rozwijanie kompetencji językowych poprzez poszerzenie zakresu słownictwa studentów na poziomie średniozaawansowanym wyższym C3 kształtowanie umiejętności studentów w zakresie komunikacji w języku włoskim C4 poszerzenie bazy słownictwa studentów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa C5 zapoznanie studentów z elementami kultury obszaru języka włoskiego 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu i odniesienie do efektów dla kierunku studiów Symbol efektów 006B_01 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów student: - rozpoznaje i rozróżnia tryby warunkowe Odniesienie do efektów dla kierunku studiów FH_W01, FH_W02, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W09 1

10 006B_02 006B_03 006B_04 006B_05 006B_06 006B_07 4. Treści - rozpoznaje i buduje zdania w mowie zależnej - rozpoznaje w tekście i buduje formy coniunctivu i condizionale - potrafi rozpoznać i prawidłowo użyć słownictwa włoskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym - potrafi porozumieć się po włosku podstawowych sytuacjach życiowych właściwych dla poziomu kursu - potrafi rozpoznać i prawidłowo użyć podstawowego włoskiego słownictwa z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa - wykazuje otwartość na kulturę krajów obszaru języka włoskiego FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W08, FH_W10 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U10 FH_K01, FH_K03, FH_K04, FH_K06, FH_K11 Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja Symbol treści Opis treści TK_01 Tryby warunkowe 006B_01 Odniesienie do efektów modułu TK_02 Mowa zależna 006B_01, 006B_02, TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 TK_07 Coniunctivus i condizionale Słownictwo ogólne. Wprowadzenie, użycie, ćwiczenia. Podstawowe słownictwo z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. 006B_01, 006B_02, 006B_03 006B_04 006B_04, 006B_06 Komunikacja w sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. 006B_05 Elementy kultury krajów obszaru języka 006B_07, włoskiego 5. Zalecana literatura D. Zawadzka, Język włoski dla Polaków, dialogi i ćwiczenia, Warszawa 1994, K. Katerinov, M. Clotilde Boriosi, Lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra 2010, Słownik polsko-włoski, włosko-polski, Level Trading 2011, 2

11 Podręczny słownik włosko-polski, Dizionario pratico italiano-polacco, Wiedza Powszechna 1999, T. 1, A-L; T. 2, M-Z, red. W. Meisels, Podręczny słownik polsko-włoski, Dizionario pratico polacco- italiano, Wiedza Powszechna 1999, T. 1, A-Ó; T. 2, P-Ż, red. W. Meisels, Kompendia i repetytoria gramatyki angielskiej na poziomie 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu średniozaawansowanym. Istnieje możliwość elektronicznych konsultacji z prowadzącym zajęcia po wcześniejszym pisemnym ustaleniu zasad współpracy 7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. U wykładowcy prowadzącego, biblioteka WSFH III. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja Symbol Symbol treści Sposoby prowadzenia zajęć efektu umożliwiające osiągnięcie realizowanych w trakcie założonych efektów dla modułu zajęć 006B_01 006B_02 006B_03 006B_04 006B_05 006B_06 006B_07 TK_01 TK_01-TK_02 TK_01-TK_03 TK_01-TK_04 TK_01-TK_05 TK_04-TK_06 TK_07 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Dyskusja, praca w parach, ćwiczenia. Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Wykład z elementami dyskusji, prezentacja, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 3

12 Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć z nauczycielem 30 Godziny konsultacji 3 Lektura 20 Przygotowanie do zaliczenia 7 SUMA GODZIN 120 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3 4. Kryteria oceniania Ocena z kolokwiów; Ocena prezentacji / referatu; Ocena pracy zaliczeniowej (testu). Skala ocen: 5 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.5 bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.0 dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 3.5 zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami 3.0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami 2.0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4

13 OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Język angielski 2. Kod modułu : ANG Ub (006B) 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów filologia, program : filologia hebrajska 5. Poziom studiów: I stopień 6. Rok studiów: II rok 7. Semestr: letni 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godzin, ćwiczenia 9. Liczba punktów ECTS: Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: Aleksandra Adamczewska, mgr, 11. Język wykładowy: polski, angielski II. Informacje szczegółowe 1. Cel (cele) modułu C1 rozwijanie kompetencji językowych w zakresie użycia reguł gramatycznych języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym C2 rozwijanie kompetencji językowych poprzez poszerzenie zakresu słownictwa studentów na poziomie średniozaawansowanym wyższym C3 kształtowanie umiejętności studentów w zakresie komunikacji w języku angielskim C4 poszerzenie bazy słownictwa studentów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa C5 zapoznanie studentów z elementami kultury obszaru anglojęzycznego 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu i odniesienie do efektów dla kierunku studiów Symbol efektów ANG Ub_01 ANG Ub_02 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów student: - rozpoznaje i rozróżnia różne aspekty czasu teraźniejszego (present simple, present continuous, present perfect) dla wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych - rozpoznaje i rozróżnia aspekty czasu przeszłego (past simple, past continuous, past perfect) oraz drugi i trzeci Odniesienie do efektów dla kierunku studiów FH_W01, FH_W02, FH_W04, FH_W05, FH_W07, FH_W09 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, 1

14 ANG Ub_03 ANG Ub_04 ANG Ub_05 ANG Ub_06 ANG Ub_07 okres warunkowy 4. Treści - rozpoznaje i rozróżnia formy wyrażania przyszłości w języku angielskim (czas futuer simple, future perfect) oraz pierwszy okres warunkowy - potrafi prawidłowo zastosować słownictwo angielskie na poziomie średniozaawansowanym wyższym - potrafi porozumieć się po angielsku podstawowych sytuacjach życiowych właściwych dla poziomu kursu - potrafi prawidłowo zastosować podstawowe angielskie słownictwo z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa - wykazuje otwartość na kulturę krajów anglojęzycznych Nazwa modułu : Język angielski Symbol treści TK_01 TK_02 TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 Opis treści Czasy teraźniejsze. Budowa, rodzaje i użycie. Czasy przeszłe. Budowa, rodzaje i użycie. Drugi i trzeci okres warunkowy. Konstrukcje dla wyrażenia czasu przyszłego. Rodzaje, budowa i użycie. Pierwszy okres warunkowy. Słownictwo ogólne. Wprowadzenie, użycie, ćwiczenia. Podstawowe słownictwo z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Komunikacja w sytuacjach życiowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. FH_W05, FH_W07, FH_W08, FH_W10 FH_W01, FH_W02, FH_W03, FH_W04, FH_W05, FH_W10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U09, FH_U10 FH_U02, FH_U03, FH_U04, FH_U05, FH_U06, FH_U08, FH_U10 FH_K01, FH_K03, FH_K04, FH_K06, FH_K11 Odniesienie do efektów modułu ANG Ub_01 ANG Ub_01, ANG Ub_02, ANG Ub_01, ANG Ub_02, ANG Ub_03 ANG Ub_04 ANG Ub_04, ANG Ub_06 ANG Ub_05 TK_07 Elementy kultury krajów anglojęzycznych ANG Ub_07, 5. Zalecana literatura Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina, Seligson Paul. New English File, intermediate. Oxford, Kompendia i repetytoria gramatyki angielskiej na poziomie średniozaawansowanym. 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu brak 2

15 7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. U wykładowcy prowadzącego III. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Język angielski Symbol efektu dla modułu ANG Ub_01 ANG Ub_02 ANG Ub_03 ANG Ub_04 ANG Ub_05 ANG Ub_06 ANG Ub_07 Symbol treści realizowanych w trakcie zajęć TK_01 TK_01-TK_02 TK_01-TK_03 TK_01-TK_04 TK_01-TK_05 TK_04-TK_06 TK_07 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) Nazwa modułu (przedmiotu): Język angielski Forma aktywności Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, praca samodzielna Dyskusja, praca w parach, ćwiczenia. Elementy wykładu, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Wykład z elementami dyskusji, prezentacja, ćwiczenia, praca w grupie, samodzielna Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający F ocena ustna i pisemna pracy P test sprawdzający Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny zajęć z nauczycielem 30 Godziny konsultacji 15 Lektura 20 Ćwiczenia 45 Przygotowanie do zaliczenia 10 SUMA GODZIN 120 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 3

16 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1 b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1 4. Kryteria oceniania Ocena z kolokwiów; Ocena prezentacji / referatu; Ocena pracy zaliczeniowej (testu) Ocena z egzaminu ustnego. Skala ocen: 5 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.5 bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.0 dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 3.5 zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami 3.0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami 2.0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4

17 OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Gramatyka języka hebrajskiego i akwizycja języka (Gramatyka opisowa współczesnego języka hebrajskiego). 2. Kod modułu : 016A (GR) 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy. 4. Kierunek studiów: filologia, program : filologia hebrajska. 5. Poziom studiów: I stopień. 6. Rok studiów: II. 7. Semestr: zimowy. 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h, wykład. 9. Liczba punktów ECTS: Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy, adres wykładowcy: dr hab. Maciej Tomal, 11. Język wykładowy: polski. II. Informacje szczegółowe 1. Cele modułu : C1 zaznajomienie studentów z historią języka hebrajskiego współczesnego i jego miejscem wśród języków semickich; C2 zaznajomienie studentów z zagadnieniami pisma i ortografii języka hebrajskiego współczesnego; C3 - zaznajomienie studentów z zagadnieniami fonetyki i fonologii języka hebrajskiego współczesnego C4 zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami morfologii czasownika języka hebrajskiego współczesnego; C6 zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami morfologii czasownika regularnego paradygmatu pa al; C5 zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami morfologii czasownika nieregularnego pa al; 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: Dobra znajomość gramatyki j. polskiego. Znajomość języka hebrajskiego na poziomie podstawowym. 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu i odniesienie do efektów dla kierunku studiów 016A_01 Symbol efektów Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów student potrafi: Opisać historię języka hebrajskiego współczesnego i przedstawić jego definicje typologiczną. Odniesienie do efektów dla kierunku Studiów K_W06, K_W09, K_W10; K_U02, K_U06, K_U08; K_K02, K_K03. 1

18 016A_02 016A_03 016A_04 016A_05 Wymienić zasady ortografii współczesnego języka hebrajskiego. Wymienić uwarunkowane zmiany fonetyczne we współczesnym języku hebrajskim Rozpoznawać i tworzyć omówione formy czasownika regularnego pa al. Rozpoznawać i tworzyć omówione formy czasownika nieregularnego pa al K_W06, K_W09, K_W10; K_U02, K_U06, K_U08; K_K02, K_K03. K_W06, K_W09, K_W10; K_U02, K_U06, K_U08; K_K02, K_K03. K_W06, K_W09, K_W10; K_U02, K_U06, K_U08; K_K02, K_K03. K_W06, K_W09, K_W10; K_U02, K_U06, K_U08; K_K02, K_K Treści Nazwa modułu : Gramatyka opisowa języka hebrajskiego i akwizycja języka Symbol treści Opis treści Odniesienie do efektów modułu TK_01 TK_02 TK_03 Historia języka hebrajskiego współczesnego 016A_01. Pisownia i ortografia języka hebrajskiego współczesnego Fonetyka i fonologia języka hebrajskiego współczesnego 016A_ A_02 TK_04 Odmiana regularnego czasownika pa al 016A_03, 016A_04. TK_05 Odmiana nieregularnego czasownika pa al 016A_03, 016A_04, 016A_05 5. Zalecana literatura Chayen, I., 1973, Fonetics of Modern Hebrew, Paris, Muton. L. Glinert, 1989, The Grammar of Modern Hebrew, Cambridge, Cambridge University Press. Coffin, E., Bolozky, Sh., 2005, A Reference Grammar of Modern Hebrew, Cambridge, Cambridge University Press. Saènz-Badillos, M., 1989, History of the Hebrew Language, Cambridge, Cambridge University Press. 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu Istnieje możliwość elektronicznych konsultacji z prowadzącym zajęcia po wcześniejszym pisemnym ustaleniu zasad współpracy. 7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. Wskazane książki znajdują się w większości w Bibliotece Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej. Książki niedostępne w bibliotekach mogą być wypożyczane od wykładowcy. III. Informacje dodatkowe 2

19 1. Odniesienie efektów i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Gramatyka opisowa języka hebrajskiego i akwizycja języka Symbol Symbol treści Sposoby prowadzenia zajęć efektu umożliwiające osiągnięcie realizowanych w założonych efektów dla modułu trakcie zajęć 016A_01 TK_01 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_02 TK_02 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_03 TK_03 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_04 TK_04 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_05 TK_05 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_06 TK_06 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_07 TK_07 Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji 016A_08 TK_01 TK_03, TK_05 TK_07 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) Wykład z elementami dyskusji, przygotowanie prezentacji Nazwa modułu: Gramatyka opisowa języka hebrajskiego Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny F - Ocena ustna i pisemna pracy P - Egzamin pisemny w formie testu i egzamin ustny Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 3

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo