METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ"

Transkrypt

1 METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1

2 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych jest uporządkowanym zespołem danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, przyjmowanych z reguły z karty tytułowej opisywanego dokumentu W opisie mogą pojawiać się informacje uzupełniające występujące najczęściej w opisie dokumentów niepublikowanych czy różnych opracowaniach wewnętrznych 2

3 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych, cd.2 Opierać się będziemy na obowiązującej od lipca 2002 r. polskiej normie PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura (zastąpiła PN- 79/N Opis obejmuje elementy podstawowe niezbędne do identyfikacji dokumentu, tzw. pierwszy stopień szczegółowości opisu Wskażemy też elementy fakultatywne 3

4 Opis wydawnictwa zwartego Opis książki obejmuje następujące elementy: Odpowiedzialność główna, czyli autor (do trzech autorów); w przypadku więcej niż trzech należy przyjmować pierwszego dodając skrót et al. = et alli (i inni) Nazwę autora podaje się w inwersji, tzn. wpierw nazwisko, jako hasło porządkujące w bibliografii, a po nim imię (dopuszcza się inicjał imienia). Nowa norma dotyczy w zasadzie przypisów typu harwardzkiego W przypisach klasycznych tradycyjnie można podawać w kolejności inicjał imienia i nazwisko autora. 4

5 Opis wydawnictwa zwartego, cd.2 Tytuł Gdy dzieło jest pracą zbiorową mającą redaktora, wówczas tytuł jest pierwszym elementem opisu Można przyjmować podtytuł, jeśli jest to korzystne dla jasności przypisu lub identyfikacji dokumentu Odpowiedzialność drugorzędna (element fakultatywny opisu). Można tu podawać nazwę edytora lub redaktora naukowego w przypadku pracy zbiorowej wielu autorów Wydanie, tj. oznaczenie wydania wyższe od pierwszego, podaje się je cyframi arabskimi; opuszcza się info dodatkowe: poprawione, uzupełnione itp. 5

6 Opis wydawnictwa zwartego, cd.3 Publikacja (miejsce, wydawca), szczegóły dotyczące miejsca wydania i wydawcy są fakultatywne. Brak info o miejscu wydania zapisuje się skrótem w nawiasie kwadratowym [m.w.n.] lub wyrażeniem miejsce wydania nieznane [więcej: zestaw skrótów] Rok, data wydania jest obowiązkowa, podaje się ją cyframi arabskimi w postaci czterocyfrowej Uwagi, element fakultatywny, np. numer tomu Numer znormalizowany, czyli ISBN. W opisie fragmentu lub artykułu w wydawnictwie zwartym element fakultatywny 6

7 Opis wydawnictwa zwartego, cd.4 Uwaga: wyróżnienia typograficzne (krój czcionki, wielkość) oraz interpunkcja stosowana w poniższych przykładach nie stanowią części omawianej normy Można je kształtować w inny sposób, lecz zapewniający jednolity system interpunkcji i wyróżnień typograficznych we wszystkich przypisach pracy 7

8 Opis wydawnictwa zwartego - całości Przykłady: skrót, interpunkcja LINDSAY, D. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN GIERZ, W. Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. Gdańsk: WSTiH, ISBN

9 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym Opis artykułu w książce obejmuje elementy dla artykułu: Odpowiedzialność główna (autor) Tytuł oraz przyimek [In:, W:] pisany dużą lub małą literą, w nawiasie kwadratowym lub bez, z dwukropkiem dla dokumentu macierzystego: Odpowiedzialność główna Tytuł Wydanie Publikacja (miejsce, wydawca) Rok Lokalizacja w obrębie dok.macierzystego (strony od-do) 9

10 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym, cd.2 Przykłady: GRUCHAŁA, J. Sztuka sporządzania przypisów (z polskiej perspektywy). In: OLIVER, P. Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów. Kraków: Wydaw.Literackie, 1999, s PRACZYK-JĘDRZEJCZAK, M. Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Wybrane zagadnienia. [W:] Miscellanea informatologica. Pod red.m.górnego i P.Nowaka. Poznań: Sorus, 2001, s LUB w wersji uproszczonej: PRACZYK-JĘDRZEJCZAK, M. Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Wybrane zagadnienia. [W:] Miscellanea informatologica. Poznań 2001, s

11 Interpunkcja w opisie Reguła: konsekwentne stosowanie w całej pracy jednolitych zasad według przyjętego wzoru, np.: między autorem a tytułem można zrezygnować z interpunkcji, o ile te dwa elementy opisu są wystarczająco typograficznie odróżnione; przeciwnym razie można postawić dwukropek lub przecinek między tytułem a podtytułem dwukropek lub kropka (odpowiednio: rozpoczynanie podtytułu z małej lub dużej litery) 11

12 Interpunkcja w opisie, cd. 2 adres wydawniczy (miejsce i rok wydania), jeśli go wprowadzamy, to między miejscem wydania, a wydawnictwem stawiamy dwukropek, następnie przecinkiem oddzielamy wydawcę od roku wydania po adresie wydawniczym podaje się numer strony lub stron, poprzedzając je przecinkiem lub pozostawiając spację 12

13 Konwersja pisma Opracowanie niektórych wydawnictw obcojęzycznych wymaga stosowania jednolitych zasad konwersji pisma, czyli sposobu przedstawiania każdego elementu pisma danego języka za pomocą konkretnego zbioru elementów innego języka Wyróżnia się dwa sposoby konwersji alfabetów: transliterację oraz transkrypcję, z których pierwsza stosowana jest w opisie bibliograficznym obligatoryjnie 13

14 Konwersja pisma, cd.2 Transliteracja polega na graficznym odtworzeniu liter i znaków specjalnych jednego alfabetu przez użycie odpowiadających im znaków i liter innego alfabetu, w razie potrzeby zaopatrzonych w znaki diakrytyczne, bez konieczności uwzględniania fonetycznych właściwości głosek odpowiadających transliterowanym literom. I tak: alfabety cyrylickie transliteruje się na alfabet łaciński zgodnie z PN-83/N-01201, PN-85/N alfabet grecki zgodnie z PN-72/N alfabet hebrajski zgodnie z PN-74/N

15 Konwersja pisma, cd.3 pisma jidysz PN-74/N litery niemieckie i skandynawskie zob. J.Weiner, op. cit. s (w wykazie literatury przekazanym wcześniej) 15

16 Konwersja pisma, cd.4 Częstym błędem jest mylenie transliteracji z transkrypcją, która jest sposobem graficznego odtwarzania liter jednego alfabetu za pomocą liter drugiego alfabetu z uwzględnieniem fonetyki głosek Metodę tę stosuje się w literaturze pięknej zamieniającej dźwięki mowy rosyjskiej na litery oznaczające te same dźwięki w języku polskim 16

17 Opis artykułu w wydawnictwach ciągłych (czasopismach) Na opis artykułu w czasopiśmie składają się: Odpowiedzialność główna, czyli nazwisko i imię autora (autorów) artykułu Tytuł artykułu (ewent. podtytuł oddzielny dwukrop.) Tytuł dokumentu macierzystego (tytuł czasopisma) Wydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Rok (wyrażony datą kalendarzową), numer/ zeszyt, strona/strony, na których mieści się artykuł 17

18 Przykłady opisu artykułu w czasopiśmie DENEK, K.: Prace magisterskie. Dydaktyka Szkoły Wyższej 1987 R.20 nr 2 s lub DENEK, K. Prace magisterskie. Dydaktyka Szkoły Wyższej 1987, R.20, nr 2, s Przykłady różnią się formą zapisu tytułu artykułu oraz tytułu czasopisma (antykwa, kursywa) i interpunkcją. Wybór należy do piszącego pracę dyplomową; ważne, by później zachować konsekwencję 18

19 Opis artykułu w czasopiśmie - interpunkcja Pomiędzy autorem a tytułem artykułu stawiamy przecinek lub dwukropek, po tytule kropkę Po tytule czasopisma, a przed rokiem wystarczy spacja Rok, numer i strony można oddzielić przecinkami lub spacją Uznaniowym elementem jest rocznik czasopisma liczony od początku jego wydawania, który można wstawić po roku poprzedzając dużą literą R. 19

20 Główne rodzaje opisów bibliograficznych Trzy powyższe główne rodzaje opisów bibliograficznych: książek samoistnych i artykułów w wydawnictwach zwartych oraz czasopismach należą do najczęściej przywoływanych w przypisach przez studentów i stanowią one podstawę do opisywania większości publikacji 20

21 Dokumentowanie wykorzystania prac niepublikowanych Opis taki zawiera inne elementy, które są odmiennie skonstruowane Obowiązujące elementy opisu są następujące: nazwa autora (nazwisko, inicjał imienia) tytuł (ewentualnie z dodatkami do tytułu) określenie rodzaju pracy (np. magisterska, doktorska) nazwa instytucji, w której wykonano pracę, jej siedzibę oraz rok zakończenia (obrony) informacje o technice wykonania (wydruk komputer.) 21

22 Dokumentowanie wykorzystania prac niepublikowanych, cd.2 może też pojawić się zwięzła informacja o miejscu przechowywania pracy Przykład: Majzel, J. Pointa w retoryce dziennikarskiej (prasowej i telewizyjnej). Praca licencjacka, WSUS w Poznaniu, 2004, wydruk komputerowy. 22

23 Dokumentowanie wykorzystania materiałów archiwalnych i rękopisów Opracowuje się je według zasad obowiązujących w archiwistyce. Opis powinien uwzględniać: nazwę instytucji przechowującej dany dokument, jej skrót lub akronim z określeniem siedziby (miejscowości) nazwę jednostki archiwalnej (zespołu akt) lub tematykę opisywanej jednostki sygnaturę lub inne oznaczenie identyfikacji dokumentu liczbę i numer strony (karty) Przykład: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu, 58, Sprawozdanie Referatu Bibliotecznego za m-c listopad 1945 r., k

24 Zasady sporządzania przypisów Gdy w przypisie wymieniamy daną pozycję po raz pierwszy, to opis bibliograficzny podajemy w pełnym brzmieniu z odesłaniem do konkretnej strony Pozycja w spisie wykorzystanej literatury: Boć, J. Jak pisać pracę magisterską. Wyd. 4. [Wrocław]: Kolonia Limited, ISBN

25 Zasady sporządzania przypisów, cd.2 Ta sama pozycja w przypisie z opuszczonym ISBN, który w przypadku fragmentu jest elementem fakultatywnym: Boć, J. Jak pisać pracę magisterską. Wyd.4. [Wrocław]: Kolonia Limited, 2003 s

26 Zasady sporządzania przypisów, cd.3 Jeśli cytuje się wielokrotnie tylko jedno dzieło danego autora, wówczas dane bibliograficzne wykazujemy w maksymalnym skrócie wymieniając: nazwisko autora i inicjał imienia zamiast tytułu typowy skrót łaciński (op.cit. rzadziej o.c.) lub polski (dz.cyt.) [szczegółowo o skrótach zob.poniżej] Np.: 15 Boć, J. op.cit. s.68. lub 15 Boć, J. dz.cyt. s

27 Zasady sporządzania przypisów, cd.4 Gdy w kolejnych przypisach prostych, tj. zawierających tylko jeden opis bibliograficzny powołujemy się na tę samą pozycję, to również używamy typowych skrótów: ib. lub ibid. (ibidem) = tamże jw. (jak wyżej) oraz loc.cit. rzadziej l.c. (loco citato lub locus citatus), np.: 27

28 Zasady sporządzania przypisów, cd.5 16 Kobyliński, W. Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej. Poradnik dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą. Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1980 s Ibid s.125 lub 17 Tamże s.125 lub 17 Jw. s Loc.cit. lub 18 Tamże W przypisie 18 nie jest podana strona, co oznacza, że cytuje się to samo dzieło i miejsce, co w przypisie poprzednim. Zalecane jest niepowtarzanie tej samej strony w dwóch kolejnych przypisach, gdyż jest to sztuczne mnożenie liczby przypisów 28

29 Zasady sporządzania przypisów, cd.6 Skrótów op.cit oraz dz.cyt. nie można stosować, gdy powołujemy się w pracy na więcej dzieł danego autora nie byłoby wiadomo, do którego z nich to op.cit. się odnosi W takich przypadkach po nazwisku autora i inicjale imienia podaje się początek tytułu dzieła z wielokropkiem oraz numer strony Można również nie powtarzać nazwiska, lecz zastąpić je słowem tenże (łac. idem, id.) lub w odniesieniu do autorki taż (łac. eadem, ead.), np.: 29

30 Zasady sporządzania przypisów, cd.7 Przykład: 19 Miśkiewicz, B. Praca s Tenże Wstęp s.62. Uwaga: W dotychczasowych przykładach pomijano interpunkcję pomiędzy autorem a tytułem odróżniając te części opisu typograficznie. W dalszych przykładach wprowadzimy dwukropek 30

31 Zasady sporządzania przypisów, cd.8 W przypisach złożonych (powołujemy się jednocześnie na kilka pozycji) zasady posługiwania się skrótami tamże, jw. lub ibid. nie obowiązują Nie byłoby bowiem wiadomo, do której pozycji się one odnoszą. Trzeba przywołać nazwisko autora i odpowiedni skrót tytułu pracy W przypisach złożonych pozycje literatury, na które się powołujemy, wykazujemy w porządku chronologicznym wg kolejności lat wydania poczynając od najstarszego, np.: 31

32 Zasady sporządzania przypisów, cd.9 21 Krajewski, M.: Vademecum autora i wydawcy prac naukowych. Wyd. 2. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001 s. 248; Brdulak, J.: Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2002 s.31; Młyniec, W., Ufnalska, S.: Scientific communications, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań: Sorus, 2003 s Krajewski, M.: op.cit. s

33 Zasady sporządzania przypisów, cd.10 W przypisach złożonych, w których obowiązuje generalna zasada chronologicznego porządkowania, w obrębie tych samych lat stosuje się układ alfabetyczny wg nazwisk autorów, por. rok 2000 w poniższym przykładzie Zwróć też uwagę na graficzny ciągły układ opisów bibliograficznych Przykład następny slajd: 33

34 Zasady sporządzania przypisów, cd Dominiczak, H.: Przygotowanie pracy magisterskiej. (Poradnik metodyczno-metodologiczny). Częstochowa: Wydaw. WSP, 1996 s.82; Woźniak,K.: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998 s.119; Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. 3. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999 s.56; Jura, J., Roszczypała, J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000 s.63; Pułło, A.: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw.Prawnicze PWN, 2000; Wójcik, K.: Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Wyd.5. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2000 s.46; Wiszniewski, A.: Sztuka pisania. Katowice: Videograf II, 2003 s

35 Zasady sporządzania przypisów, cd.12 Gdy w tekście zasadniczym zreferowaliśmy czyjeś poglądy nie przytaczając ich dosłownie i są one zawarte w różnych miejscach publikacji, to opis źródła poprzedzić trzeba skrótem zob. (łac. vide ) oraz użyć określenia passim, np.: Zob. Zbroińska,B.: Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002, passim. 35

36 Zasady sporządzania przypisów, cd.13 Gdy natomiast chcemy czytelnika powiadomić, że o danej sprawie pisali także inni, to opis tych opracowań poprzedza skrót por. (łac. cf. skrót od confer ), np.: 32 Por. Bereźnicki, F.: Prace magisterskie z pedagogiki. Przewodnik metodologiczny dla studentów. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1997 passim; Bartkowiak, L.: Redagowanie pracy magisterskiej. Poradnik dla studentów. Poznań: Wydawnictwa Uczelniane AM, 1998 s.35-42; Pioterek, P., Zieleniecka, B.: Technika pisania prac dyplomowych. Wyd.2. Poznań: 2000 s.71-83; Dutkiewicz, W.: Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Wyd. 5. Kielce: Wydaw. Stachurski, 2001 s

37 Zasady sporządzania przypisów, cd.14 Gdy cytujemy za kimś jakby z drugiej ręki, to opis opracowania, za którym przytoczono czyjąś wypowiedź poprzedzić należy skrótem cyt. za: z dwukropkiem W przypadku powoływania się w przypisie złożonym także na źródła, wymieniamy je przed opracowaniami pamiętając też o zasadzie ich wewnętrznego hierarchizowania, tj. opis rękopisu powinien wyprzedzać opis źródła drukowanego (np. aktu prawnego) 37

38 Zasady sporządzania przypisów, cd.15 Wymóg dokumentowania pracy naukowej wyrażający się w przypisach sprawia, że w opisach bibliograficznych (zwłaszcza wskazujących lokalizację cytatu) musi znaleźć się numer lub numery stron. Należy o tym koniecznie pamiętać już na etapie gromadzenia materiałów w postaci notatek Istotną zasadą redagowania przypisów o dużym znaczeniu praktycznym jest obowiązek stosowania umownych skrótów. Pozwalają one uniknąć wielokrotnego powtarzania tych samych opisów, zwłaszcza w przypisach kolejno po sobie następujących, gdy często cytujemy to samo dzieło lub kilka dzieł tego samego autora 38

39 Skróty łacińskie i polskie wykorzystywane w przypisach ibid. lub ib. = ibidem // tamże lub jw. = jak wyżej loc.cit lub l.c. = loco citato = miejsce cytowane passim = tu i ówdzie, wszędzie op.cit. lub o.c. = opus citatum lub opere citato // dz.cyt. = dzieło cytowane lub w dziele cytowanym id. = idem // tenże ead. = eadem // taż, tejże v. = vide // zob. = zobacz cf. = confer // por. = porównaj 39

40 Skróty łacińskie i polskie wykorzystywane w przypisach, cd.2 et al. = et alli // i in. = i inni (-e) s.l. = sine loco // b.m. = bez miejsca // [m.w.n.] = [miejsce wydania nieznane] s.n. = sine nomine // b.w. = bez wydawcy inc. = incipit = zaczyna się (początkowe wyrazy utworu literackiego przytaczane, gdy utwór nie posiada tytułu) (sic) lub (sic!) lub (!) = tak, właśnie 40

41 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych - ogólnie Problem pojawił się w momencie, kiedy po wykorzystaniu dokumentu na dyskietce, dysku optycznym lub umieszczonego w Internecie należało opisać to nowe źródło informacji. Zwłaszcza, gdy nie posiadało ono elementów jednoznacznie je identyfikujących i nie zawsze porównywalnych z dokumentami drukowanymi Dokumenty te często nie zawierają nazwisk twórców, daty czy nazwy miejsca ich powstania. Równie często zmieniają adres w Internecie, podlegają aktualizującym zmianom czy też w ogóle znikają Jak stworzyć opis bibliograficzny (standard), by był aktualny i wiarygodny? 41

42 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych ogólnie, cd.2 Pierwsze próby standaryzacji dokumentów do celów przypisów bibliograficznych pojawiły się w 1987 roku w uczelniach USA Od tego czasu poczyniono wiele istotnych unifikujących ustaleń, najważniejsze z nich znalazły wyraz w postaci norm Dla naszych potrzeb ważna jest PN-ISO grudzień 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części zawierająca wskazówki dla naukowców i studentów, którzy muszą sporządzać przypisy dokumentujące wykorzystane przez nich w badaniach zasoby elektroniczne 42

43 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych ogólnie, cd.3 Wspomniana norma ustanawia: kolejność elementów opisu zasady przejmowania i prezentacji danych cytowanych z e-dokumentu wyznacza elementy obowiązkowe i zalecane, m.in. datę uzyskania informacji z oglądanej wersji e-dokumentu zgodnie z normą datę można wyrazić - numerycznie: lub słownie: piętnasty lipca

44 Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych ogólnie, cd.4 Uwagę poświęcimy tylko niektórym dokumentom w dostępie zdalnym (internetowym), tj. bez posługiwania się nośnikiem fizycznym: dyskietką, CD- ROM-em, jak to ma miejsce w dostępie lokalnym Będą to: wydawnictwa zwarte (książki) artykuły w wydawnictwach ciągłych (e-czasopismach) i bazach pełnotekstowych teksty z wybranych systemów komunikowania się, np. lista dyskusyjna, poczta elektroniczna strony domowe WWW 44

45 Elementy opisu e-wydawnictwa zwartego Obowiązkowe elementy opisu e-książki: Nazwisko, imię autora Tytuł (kursywą) [typ nośnika] w nawiasie kwadratowym z możliwymi odpowiednikami [online], [CD-ROM], dyskietka] W razie potrzeby można też sprecyzować typ publikacji, np. [baza danych online], [wydawnictwo zwarte na CD-ROM], [poczta elektroniczna] Kolejność wydania /wersji/aktualizacja używać wyrażeń występujących w źródle 45

46 Elementy opisu e-wydawnictwa zwartego, cd.2 Miejsce wydania: wydawca, data wydania (w przypadku braku miejsca wydania lub wydawcy posłużyć się skrótem z wykazu powyżej: s.l., m.w.n. lub s.n. Data dostępu (obowiązkowe w przypadku dokumentów online) należy poprzedzić wyrażeniem dostęp. Datę podawać w postaci numerycznej lub słownej, np.: [dostęp: ] lub [dostęp: 29 marca 2004] Warunki dostępu, w tym adres internetowy (obowiązkowy w przypadku dokumentów online) zaleca się poprzedzanie tej informacji wyrażeniem Dostępny w np.: Dostępny w Internecie: Lista dyskusyjna lub Dostępny w World Wide Web: 46

47 Elementy opisu e-wydawnictwa zwartego, cd.3 Przykłady opisów e-książek: 35 Migracje wewnętrzne ludności Oprac.M.Kołaska i in.[online]. Warszawa: GUS, [dostęp: 29 marca 2004]. Dostępny w World Wide Web: ISBN X. 36 NAHOTKO, M. Słownik terminologii metadanych. [Online]. S.l., s.n. [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: slownik.html. 47

48 Elementy opisu e-wydawnictwa zwartego, cd.4 W powyższych opisach zaprezentowano różne sposoby zapisu daty: słowny i numeryczny. Skrótami zaznaczono brak miejsca wydania (sine loco) i nazwy wydawcy (sine nomine) 48

49 Elementy opisu artykułu w e-czasopiśmie (pełnotekstowej bazie danych) Nazwisko i imię (dopuszczalny inicjał) autora artykułu Tytuł artykułu (dopuszcza się skracanie długiego tytułu lub podtytułu, jeżeli to nie spowoduje utraty istotnych danych) Tytuł wydawnictwa ciągłego zapis kursywą; tytuł poprzedza się wyrażeniem In [Typ nośnika] np.: [online], [CD-ROM] Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzyst. 49

50 Elementy opisu artykułu w e-czasopiśmie (pełnotekstowej bazie danych), cd.2 Nazwa bazy danych. Nazwa serwisu online (dot.pełnotekstowej bazy danych)- zapis kursywą Data dostępu (dot.dokumentów dostępnych online) Warunki dostępu (dot. dok. dostępn. online) ISSN Przykład art.. w e-czasopiśmie: 40 Śliwińska, E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla potrzeb cytowania w przypisach. In EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. [Online] 2000 nr 6(14) [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html. ISSN

51 Elementy opisu artykułu w e-czasopiśmie (pełnotekstowej bazie danych), cd.3 Przykład artykułu z pełnotekstowej bazy danych: PANEK R. Rings Around the Planets. In Natural History [Online] 2000 Vol.109 Iss.8 p Academic Search Elite. EBSCOhost. [dostęp: 10 października 2001]. Dostępny w World Wide Web: = _

52 Opis dokumentu z listy dyskusyjnej Budowa opisu: Autor. (Data listu). Temat listu. Nazwa listy dyskusyjnej [Tryb dostępu]. [Data dostępu] Warunki dostępu. Przykład: 45 Szelong K. (16 lutego 2004). Re: Wirtualne katalogi Książnicy Cieszyńskiej. Lista dyskusyjna pracowników informacji naukowej bibliotek szkół wyższych [Online]. [dostęp: 17 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: 52

53 Opis dokumentu z poczty elektronicznej Budowa opisu (propozycja standardu): Nadawca listu (Adres owy nadawcy). (Data listu). Temat listu. Nazwa odbiorcy listu (Adres owy odbiorcy). Przykład: 46 Macheta B. ( ). Prośba o info. do Z.Szkutnik ( 53

54 Opis dokumentu ze strony WWW Elementy opisu są podobne do opisów innych e-dokumentów Często w miejscu nazwiska autora tekstu znajduje się: jego login (identyfikator) lub alias czyli inne nazwy (vel, także pseudonimy, kryptonimy) Zamiast tytułu może znajdować się nazwa pliku 54

55 Opis dokumentu ze strony WWW, cd.2 Budowa opisu: Autor. Tytuł dokumentu (tekstu) [Typ publikacji, np. dokument elektroniczny]. [Tryb dostepu] Warunki dostępu. Przykład: 47 Zasady edytowania dokumentu elektronicznego do Biuletynu EBIB [Dokument elektroniczny]. [Online] [dostęp: ] Dostępny w World Wide Web: 55

56 Czy są pytania? Dziękuję Państwu za uwagę! 56

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE podział i zasady ich sporządzania Przypis, notka objaśnienie tekstu lub jego uzupełnienie umieszczone u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu dzieła. Słownik terminologiczny

Bardziej szczegółowo

METODYKA PISANIA DYSERTACJI

METODYKA PISANIA DYSERTACJI METODYKA PISANIA DYSERTACJI Doc. dr Zdzisław Szkutnik Poznań - WSUS ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I REDAGOWANIA PRZYPISÓW W PRACACH DYPLOMOWYCH 1 ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I REDAGOWANIA PRZYPISÓW

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Proseminarium 2. Kod modułu kształcenia: PS (050A oraz 050B) 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA opracowanie AGNIESZKA ZIĘTALA MARIA WOŁOSZYN MARTA GĘBAROWSKA PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl

Bardziej szczegółowo

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA]

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA] REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA] Danuta Sebastjan i Urszula Tobolska, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE 0 Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN Załącznik Nr 3 UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 2 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską?

Jak napisać pracę magisterską? Jak napisać pracę magisterską? - praktyczny poradnik pisania pracy naukowej Opracował zespół w składzie: Przemysław Krysiński Katarzyna Szaflik Wojciech Kubiak Toruń 2007 I. Czym jest praca magisterska?

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: Zasady sporządzania przypisów i bibliografii są znormalizowane. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU informacjami: Należy dostarczyć kompletny tekst publikacji w wersji elektronicznej, z następującymi imię i nazwisko autora, tytuł naukowy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19.

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19. Przypisy 1) Książka zwarta: - tytuł pracy (kursywa) - miejsce i data wydania - numer strony (lub przedział stron np. 14 16) O. Sacks, Zobaczyć głos, Poznań 2011, s. 54. 2) Praca zbiorowa: - tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa).

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa). Instrukcja przygotowania prac przeznaczonych do dalszego opracowania w Wydawnictwie Akademii Morskiej w Gdyni (monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki, skrypty) Uprzejmie prosimy o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne

W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG 1. Liczba znaków Wszystkie teksty należy pisać czcionką TIMES NEW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych PRAKTYCZNE SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ opracowała: Urszula Tobolska Alina Dyrek OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY. oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY. oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Przypisy Przypisy bibliograficzne wskazują źródło pochodzenia określonych danych i poglądów Przypisy rzeczowe wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja

I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y I N F O R M A C J A O T R Y B I E K O Ń C Z E N I A S T U D I Ó W NA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP 1. Tematyka publikacji W Kwartalniku Prawa Prywatnego publikowane są artykuły, materiały oraz recenzje dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej ABC bibliografii załącznikowej Każdy autor pracy naukowej, w tym także pracy magisterskiej, licencjackiej czy seminaryjnej, powinien dołączyć do niej bibliografię załącznikową (literaturę przedmiotu) czyli

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA]

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA] REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA] Danuta Sebastjan i Urszula Tobolska, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Autorzy programu: Jacek Tomaszczyk Aneta Drabek - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Zalety programu, czyli dlaczego warto kupić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki.

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki. Bibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy(cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza

Bardziej szczegółowo

Założenia redakcyjne

Założenia redakcyjne Założenia redakcyjne Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (maksymalna objętość: 900 znaków ze spacjami). Nie wymagamy bibliografii. W tekście przygotowanego artykułu należy

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji 1. Informacje ogólne 1.1. Rocznik Łubowicki jest miejscem publikacji oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów Kwartalnik Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania Poniższe wskazówki obowiązują autorów publikacji od nr III/2012(3) I. Redakcja przyjmuje do recenzji i ewentualnej publikacji materiały do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu 2. Kod modułu 0-PRA-3 3. Rodzaj modułu obowiązkowy lub fakultatywny obowiązkowy 4. Kierunek studiów ARCHEOLOGIA, specjalizacja Archeologia

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Co to jest BIBLIOGRAFIA??? Co to jest BIBLIOGRAFIA??? 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1. Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich ok. 45 stron,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania artykułów do zeszytów naukowych w GSW Milenium

Zasady przygotowywania artykułów do zeszytów naukowych w GSW Milenium Zasady przygotowywania artykułów do zeszytów naukowych w GSW Milenium Marginesy: lewy 2 cm, prawy 3,5 cm, górny 2 cm, dolny 2 cm. I Imię i nazwisko (12 TNR) TYTUŁ, DUśE LITERY, BOLD, 13 PUNKTÓW WYŚRODKOWANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia z dn. 13.10.2011 r. Załącznik nr 1 1. Zakres informacji, które powinna zawierać strona tytułowa...2 2. Wzór strony tytułowej...2 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 3 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA)

TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA) Stopień naukowy, imię i nazwisko autora Pełna nazwa jednostki naukowej TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN 18 POGRUBIONA) Słowa kluczowe: tekst czcionka - Times New Roman 11 Streszczenie: tekst czcionka -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 1 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATEM BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo