WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU informacjami: Należy dostarczyć kompletny tekst publikacji w wersji elektronicznej, z następującymi imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, stanowisko, pełnione funkcje, miejsce pracy oraz i nr telefonu; oświadczenie autora, że tekst nie był dotychczas opublikowany ani zgłoszony do publikacji; jeśli artykuł jest częścią przygotowywanej do druku książki, należy podać jej dane oraz proponowany termin publikacji. Pliki należy przesłać na adres: Dalej są przekazywane do recenzenta (jeżeli jest taka konieczność, autor dokonuje zmian w tekście i ponownie oddaje tekst w formie elektronicznej). Następnie tekst podlega redakcji i korekcie językowej. Teksty niespełniające wymogów redakcyjnych będą odsyłane do poprawki. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i przeredagowywania tekstu. Artykuły do Roczników Naukowych WSB w Toruniu: artykuł o objętości stron, zaopatrzony w streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim oraz tłumaczenie streszczenia, tytułu i słów kluczowych na j. angielski; streszczenia zawierające nie więcej niż 6 8 wierszy, dotyczą podstawowych tez i problemów zawartych w artykule; preferowane są teksty w języku polskim i angielskim; aby tekst był czytelny, powinien być podzielony na numerowane wprowadzenie, śródrozdziały i podsumowanie; teksty są przyjmowane do końca stycznia. Artykuły do prac zbiorowych (np. materiałów konferencyjnych): artykuł o objętości stron, zaopatrzony w streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim oraz tłumaczenie streszczenia (wraz z tytułem) i słów kluczowych na j. angielski; streszczenia zawierają nie więcej niż 6 8 wierszy, dotyczą podstawowych tez, problemów zawartych w artykule; preferowane są teksty w języku polskim i angielskim; aby tekst był czytelny, powinien być podzielony na numerowane śródrozdziały (bez wprowadzenia i podsumowania); teksty do roczników oraz materiałów konferencyjnych są przyjmowane do końca stycznia.

2 Książki (monografie, podręczniki, skrypty): struktura w odpowiedniej kolejności: karta tytułowa (tłumaczenie tytułu na j. angielski), spis treści (oraz w j. angielskim), wykazy skrótów, wstęp, przedmowa (jeśli jest przewidziana), tekst główny z przypisami automatycznymi numerowanymi w sposób ciągły, zakończenie, tablice, ilustracje (jeśli są wyłączone z tekstu głównego), dodatki (załączniki), bibliografia, słownik użytych terminów (jeśli jest przewidziany), indeksy, wykazy ilustracji i tablic (jeśli są), streszczenie (zasady jak wyżej) i słowa kluczowe w j. polskim i angielskim. WSZYSTKICH AUTORÓW PROSIMY O SKRUPULATNE TRZYMANIE SIĘ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK! CZĘŚĆ I. WSKAZÓWKI REDAKCYJNE 1. Tekst należy pisać w pliku-szablonie. Tabele, rysunki, schematy, wykresy wyłącznie czarno-białe, w wersji edytowalnej, maks. wysokość 170 mm, maks. szerokość 125 mm, pliki w Excelu i Corel Draw należy dosłać dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. 2. Tytuły i akapity Tytuły rozdziałów (artykułów) powinny być wytłuszczone, wyjustowane, śródtytuły wytłuszczone, numerowane, do lewej. Należy stosować akapity z wcięciem oprócz pierwszego po tytule (śródtytule). 3. Wyróżnienia Kursywą wyróżnia się cytaty oraz tytuły, np. książek, sprawozdań, aktów prawnych, artykułów. Tytuły czasopism w tekście podaje się w cudzysłowie. Kursywą należy wyróżniać terminy, które się wyjaśnia (definiuje) w tekście po raz pierwszy, wtrącone obcojęzyczne wyrażenia. Inne wyróżnienia w tekście należy zaznaczać wytłuszczeniem, jeśli to konieczne. 4. Wyliczanie i numerowanie Wyliczenia krótkie kończy się przecinkami i kropką, wyliczenia dłuższe w formie zdań średnikami i kropką albo kropkami. Stosuje się nie więcej niż dwa rodzaje wyliczeń w tekście, numerowane i nienumerowane, według wzoru: 1. Uniwersytety: a) Uniwersytet Warszawski, b) Uniwersytet Jagielloński, lub

3 Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, 5. Tabele, ilustracje Przy tytułach tabel i ilustracji obowiązuje numeracja oraz konsekwentne stosowanie równoważników zdań. Podpisy do tabel, tablic umieszcza się nad nimi (ale nie w tabeli), stosując skróty typu: Tab. 1. Podpisy do ilustracji (rysunków, schematów) zamieszcza się pod nimi, stosując skróty: Wykr. 1., Rys. 1. Zawsze podaje się pełne informacje o źródle (czcionka 9) pod tabelami, ilustracjami. Tabele i ilustracje należy umieścić w tekście najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa. 6. Pisownia nazw instytucji, nazwisk Przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekście poprzedza się całym imieniem, po raz kolejny inicjałem. Spolszczać można nazwy instytucji, które mają polskie odpowiedniki, na początku podaje się spolszczoną nazwę (w nawiasie oryginalną ewentualnie skrót). W całym tekście należy posługiwać się konsekwentnie jedną nazwą (np. spolszczoną). 7. Wzory matematyczne symbolika używana przez autora musi być jednoznaczna, jednolita w obrębie całego dzieła i możliwie jak najprostsza. Wszelkie użyte ze wzorach oznaczenia literowe powinny być wyjaśnione w pierwszym miejscu ich występowania. Kursywą składa się: litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne i oznaczenia funkcji, cyfry pismem prostym. Numer wzoru podaje się w nawiasach po prawej stronie wzoru. CZĘŚĆ II. PRZYPISY I LITERATURA Każdy cytat powinien być opatrzony poprawnym przypisem z podaniem stron. Należy stosować opcję automatycznego wstawiania przypisów w edytorach na dole strony. Po przypisie kończącym zdanie zawsze stawia się kropkę. Stosuje się polskie skróty, np. tamże (zamiast ibid.) dz. cyt. (zamiast op. cit.) W: (zamiast In) i nast. (zamiast passim) i in. (zamiast et al.)

4 Literatura w j. niełacińskim powinna podlegać transliteracji. Każdy artykuł powinien być zaopatrzony w przypisy i literaturę. Poniżej podajemy przykłady opisów dla poszczególnych typów dokumentów: Dokumenty drukowane tradycyjnie PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. W bibliografii powinny się znaleźć wyłącznie przykłady: 1, 3, 4, 5, 6 (oraz 2 z ISBN, ze stronami od do). Książka (całość) 1. Fedorowicz Z. i in., Finanse: praca zbiorowa. Warszawa: Difin, ISBN Książka fragment 2. Fischer P., Begleitübungen zur Grundstuffe 2. Ismaning: Max Hueber Verlag; Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1990, s Artykuł w książce (całość) 3. Ćwiekowa J., Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 1995, s Czasopisma, zeszyty naukowe (całość) 4. Nauka i przyszłość. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki, grudzień 1990, nr 1-. Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki, ISSN Artykuł w czasopiśmie, zeszycie naukowym (całość) 5. Wisłowska M., Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość 2001, r. 12, nr 3, s Ciak J., Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s Dokumenty elektroniczne Jeśli w tekście przywołuje się strony WWW (bez cytatu i powołania na treść), to na końcu listy przypisów dodaje się przypis ogólny typu: [3] Wszystkie podane odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn r.

5 W pozostałych przypadkach (gdy cytuje się fragment tekstu ze strony internetowej) należy podać dokładny adres strony, na której znajduje się cytowany fragment, oraz sporządzić przypis. Podczas sporządzania przypisów dla dokumentów elektronicznych należy kierować się zasadą, że obowiązkowe są tylko te elementy opisu, które odnoszą się do cytowanego dokumentu, a informacja jest łatwo dostępna z samego dokumentu lub dokumentacji towarzyszącej. Dla dokumentów dostępnych on-line zawsze należy podawać datę dostępu (czyli datę, kiedy otwierano stronę) oraz warunki dostępu (np. Dostępny w World Wide Web). PN-ISO Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. W bibliografii powinny się znaleźć wyłącznie przykłady: 1, 2, 5, 6, 7 (oraz opisy całości 3 i 4). Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW całość Nazwisko, imię, Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania. Data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]. Warunki dostępu. ISBN/ISSN. 1. Paryska Z., Paryski W. H., Wielka encyklopedia tatrzańska [CD-ROM] ISBN Centrum Informacji Europejskiej [on-line]. [Dostęp 12 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web: Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW fragmenty Nazwisko, imię, Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania/wersji. Data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]. Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (np. rozdział). Warunki dostępu. ISBN/ISSN. 3. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM] Bilans. 4. Ubezpieczyciel.pl [on-line] [Dostęp 16 lutego 2008]. Porady dla agenta. Dostępny w World Wide Web: Elektroniczne książki, bazy danych, strony WWW artykuły Nazwisko, imię autora artykułu, Tytuł artykułu. W: NAZWISKO, imię autora/autorów książki. Tytuł [typ nośnika]. Kolejność wydania. Data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. ISBN/ISSN. 5. Buzdygan D. i in., Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich z wykorzystaniem programu Libra: raport z badań. W: Derfert-Wolf L., Bednarek-Michalska B. (red.), Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej [on-line] [Dostęp 15 lutego 2003]. Dostępny w World Wide Web:

6 Czasopismo elektroniczne całość Tytuł czasopisma [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data ukazania się czasopisma [Data dostępu]. Warunki dostępu. ISSN. 6. Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [Dostęp 15 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web: Kwartalnik. ISSN X. Artykuł w czasopiśmie elektronicznym Nazwisko, imię autora artykułu, Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu], lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. ISSN. 7. Huczek M., Socha I., Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [Dostęp 15 lutego 2008]. Dostępny w World Wide Web: ISSN Część III. LITERATURA Spis wykorzystanych źródeł (literatura) powinien: zostać sporządzony w porządku alfabetycznym; obejmować pozycje przytoczone w tekście; składać się z 1) książek i artykułów, 2) aktów prawnych, 3) innych źródeł, np. elektronicznych, kserokopii, korespondencji, zapisów archiwalnych, dokumentów, materiałów wewnętrznych organizacji, protokołów (jeżeli je przytoczono w pracy); w Rocznikach i pracach zbiorowych wystarczy podział na literaturę (pkt. 1 i 3) oraz akty prawne. zawierać pełen opis danej pozycji jeśli opis dotyczy całej książki lub czasopisma, należy podać ISBN lub ISSN (przykłady poniżej), przy artykułach należy podać ich objętość (strony od do). W przypisach: 3 Santorski J., Niemczycka K. Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek Santorski & Co., 2004, s. 7.

7 4 Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009]. Cel i obszar rachunkowości zarządczej. Dostępny w World Wide Web: W bibliografii: Santorski J., Niemczycka K., Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek Santorski & Co., ISBN Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: Spis może (ale nie musi) być numerowany. Przy sporządzaniu wykazu aktów prawnych warto pamiętać, że powinny być one uporządkowane: według rangi, chronologicznie, czyli według daty uchwalenia (od najnowszych). Przykład: Literatura Książki i artykuły Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, ISBN Allarie Y., Firsirotu M. E., Myślenie strategiczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, ISBN Batóg J., Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na GPW w latach Nasz Rynek Kapitałowy 1999, nr 5, s Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce 1998, nr 46, s Controlling i Rachunkowość Zarządcza: miesięcznik dla kadry zarządzającej, red. nacz. Joanna Nowicka- Gorzelańczyk. Warszawa: Infor, ISSN Dragun-Gertner M. (red. nauk.), Studia ekonomiczne i finansowe. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISBN , Jarugowa A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie 2000, nr 1, s Tokarski A., Kapitał jako kategoria rachunkowości. W: Dragun-Gertner M. (red.), Studia ekonomiczne i finansowe. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2006, s

8 Urbańczyk E. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ISBN Akty prawne Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tekst jednolity: Dz. U.2000, Nr 54, poz. 654 z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Dz. U. 1999, Nr 112, poz z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. Dz. U. 1997, Nr 64, poz. 408 z późn. zm. Inne źródła [w rocznikach i materiałach konferencyjnych te źródła należy podać z książkami i artykułami i całość nazwać Literatura] Analiza finansowa. W: Wikipedia [on-line]. Ostatnia aktualizacja: 12:08, 5 lipca 2008 [Dostęp 14 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Dostęp 12 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: ISSN X. Europejski Bank Centralny, Raport Roczny Frankfurt am Main: Europejski Bank Centralny, ISSN Rachunkowość zarządcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [Dostęp 12 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: Szczegółowa instrukcja sporządzania przypisów dla dokumentów drukowanych i elektronicznych Zasady opracowała: Beata Antczak-Sabala Biblioteka Główna WSB w Toruniu Toruń 2009

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów Wskazówki dla autorów I. UWAGI OGÓLNE Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10-12 stron maszynopisu (21 tys. znaków wraz ze streszczeniami, przypisami i bibliografią). Artykuły powinny być zredagowane

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik nr 1 do regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18.01.2013 roku STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej ABC bibliografii załącznikowej Każdy autor pracy naukowej, w tym także pracy magisterskiej, licencjackiej czy seminaryjnej, powinien dołączyć do niej bibliografię załącznikową (literaturę przedmiotu) czyli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ 1. Problematyka pracy musi mieścić się w ramach nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub obejmować zagadnienia z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo