Tworzenie przypisów i bibliografii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie przypisów i bibliografii"

Transkrypt

1 dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie stosuje Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Główną jego częścią są szablony opisów bibliograficznych poszczególnych typów publikacji, wsparte przykładami. We wszystkich publikacjach Wydawnictwa Naukowego WSP stosuje się tradycyjny system powołań przypisy rzeczowe (polemiczne, dygresyjne i odsyłające), słownikowe i bibliograficzne należy zamieszczać u dołu strony (tzw. przypisy w formie uwag). Wyjaśnienie użytych pojęć: Wydawnictwo zwarte wydawnictwo ukazujące się jako całość, w rozumieniu potocznym książka. Wydawnictwo ciągłe wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, w potocznym rozumieniu czasopismo, seria wydawnicza. Dokument piśmienniczy dokument graficzny, którego treść jest zapisana za pomocą pisma, dostępny w wersji papierowej, drukowanej. Dokument elektroniczny - dokument dostępny w wersji cyfrowej. Praca autorska praca mająca jednego, dwóch lub trzech autorów. Praca zbiorowa praca mająca więcej niż trzech autorów, zawierająca odrębne rozprawy, opublikowana pod wspólnym tytułem. Praca niepublikowana praca, która nie ukazała się nakładem żadnego wydawnictwa, najczęściej są to prace typu licencjacka, magisterska, doktorska. Typ nośnika dotyczy dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym lub dostępnych w Internecie. Należy podać rodzaj nośnika: [CD-ROM], [DVD], [VHS]. W przypadku materiałów dostępnych w Internecie stosuje się zapis [online].

2 Podstawowe elementy opisu bibliograficznego: Nazwa autora Nazwę autora zapisujemy, podając w pierwszej kolejności nazwisko, a następnie inicjał imienia. Jeśli autorów lub redaktorów publikacji jest dwóch lub trzech, podajemy to nazwisko, które zostało wyróżnione. W przypadku braku wyróżnienia zaleca się wymienić wszystkie. Jeśli dzieło ma więcej niż trzech autorów, podajemy tylko pierwsze (lub wyróżnione) nazwisko oraz dodajemy skrót i in. (i inni). W przypadku publikacji, których autorem jest stowarzyszenie, fundacja itp. jako autora można podać nazwę tej instytucji. Jeśli publikacja nie ma jasno określonego autorstwa, opis bibliograficzny należy rozpocząć od tytułu. Rok wydania Rok należy zapisywać cyframi arabskimi i ująć w nawias okrągły. W przypadku braku w opisywanej publikacji informacji o roku wydania zaleca się w jego miejsce podać: datę roczną z noty copyrightowej w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem cop. (= copyright) datę przypuszczalną w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem ok. (= około) datę druku w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem dr. (= druk) Całkowitą niemożność ustalenia roku wydania oznaczamy skrótem w nawiasie kwadratowym b.r. (= bez roku). Tytuł i podtytuł Tytuł jest elementem obowiązkowym nie należy dokonywać jego skrótu, jeśli powołujemy się na daną publikację po raz pierwszy. Tytuł zapisujemy kursywą. O ile dana publikacja jest opatrzona podtytułem, po tytule należy zapisać jego pełne brzmienie (również kursywą), oddzielając od tytułu kropką. Numer wydania Należy przejąć jego oznaczenie z publikacji źródłowej (na ogół ze strony tytułowej lub redakcyjnej). Numer wydania należy oznaczyć skrótem wyd. i zapisać cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jak został zapisany w publikacji. Jeśli publikacja została wydana po raz pierwszy, nie należy podawać numeru wydania. Jeśli w publikacji podano, że wydanie jest rozszerzone, zmienione, skrócone, poprawione, należy podać taką informację w przypisie w formie skróconej (patrz: tabela skrótów). Miejsce wydania Należy przejąć jego oznaczenie z publikacji źródłowej (na ogół ze strony tytułowej lub redakcyjnej). Jeśli w publikacji wyszczególniono więcej niż jedno miejsce wydania, to w opisie należy podać nazwę umieszczoną na pierwszym miejscu lub wyróżnioną typograficznie. Gdy w publikacji nie podano miejsca wydania, należy powołać się na miejsce druku (dr.), a jeśli i tej informacji brak, wówczas w nawiasie kwadratowym zapisujemy skrót [b.m.] (= bez miejsca wydania)

3 Strona (strony) Podajemy numer strony lub zakres stron, na których znajduje się cytowany tekst w przypadku zakresu stron liczby rozdzielamy dywizem bez spacji. y: Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Przypisy bibliograficzne odsyłają do publikacji cytowanych w tekście lub tych, z których pochodzą informacje w nim wykorzystane. Poniżej podajemy ogólne zasady, mające zastosowanie niezależnie od rodzaju źródła, z którego cytujemy, zatem stosujemy je tak samo, cytując z publikacji autorskiej, zbiorowej, czasopisma, publikacji elektronicznej i innych. Szczegółowe zasady budowania odniesień bibliograficznych, wraz z przykładami, omawiamy w następnym rozdziale. Ogólne zasady cytowania dzieł Każdy przypis musi być opatrzony numerem strony, z której pochodzi cytat. Jeżeli przywoływane informacje są omawiane w różnych miejscach publikacji źródłowej, wówczas w przypisie, zamiast numeru stron, należy umieścić łacińskie określenie: passim. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, passim. Cytując daną publikację po raz pierwszy, należy umieścić w przypisie pełny opis bibliograficzny. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s. 15. Odwołując się ponownie do tego samego miejsca w tej samej publikacji, należy w kolejnym przypisie stosować zapis skrócony, używając skrótu: Tamże bez podawania numeru strony. : 1 Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Tamże. Odwołując się w kolejnym przypisie do innego miejsca, tej samej publikacji, również należy użyć skrótu: Tamże oraz podać numer/zakres stron, z których dany cytat został zaczerpnięty. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Tamże, s. 33.

4 Jeżeli cytując, powołujemy się na daną publikację, a w następnym przypisie odwołujemy się do innej, wówczas chcąc powtórnie odwołać się do pierwszej z nich, należy przytoczyć początkowe elementy opisu bibliograficznego: nazwę autora, rok i początkowe słowa tytułu, dodając skrót: dz. cyt. : 1 Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Szczepankowski B., Koncewicz D., (2008), Język migowy w terapii, Łódź, s Kuzitowicz W., dz. cyt., s. 48. Przytaczając w tym samym przypisie lub w przypisach bezpośrednio po sobie następujących kilka różnych publikacji tego samego autora, nie trzeba powtarzać jego nazwiska, lecz należy zastąpić je określeniem: tenże (w stosunku do mężczyzn), taż (w odniesieniu do kobiet) lub tychże (w przypadku cytowania z dzieł zbiorowych) : 1 Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Taż (2010), Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Kraków, s Interpunkcja w zapisie bibliograficznym Poszczególne elementy opisu bibliograficznego należy oddzielać przecinkami z wyjątkiem tytułu i podtytułu, które muszą być oddzielone kropką. Rok wydania należy zapisywać po tytule, ujmując datę w nawias okrągły. Pomiędzy nazwą autora a nawiasem nie stosujemy dodatkowych znaków interpunkcyjnych. Treści wyodrębnione nawiasem kwadratowym, np.: [w:], [on-line] nie wymagają poprzedzania dodatkowymi znakami interpunkcyjnymi. Przypis bibliograficzny zawsze należy zakończyć kropką.

5 W przypisach i bibliografii należy stosować następujące skróty: Skrót Rozwinięcie Kiedy stosować? b.m. Brak miejsca wydania Gdy w dokumencie nie ma podanego miejsca wydania. b.r. Brak roku wydania Gdy w dokumencie nie ma podanego roku wydania. Cyt. za Cytuję za Gdy cytujemy nie bezpośrednio, a za innym autorem. I in. I n. I inni (w przypadku autorów) I następne Stosujemy, gdy publikacja ma więcej niż 3 autorów (podajemy tylko nazwisko pierwszego). Gdy podajemy numer pierwszej strony, a nie podajemy końcowej. Dz. cyt. Dzieło cytowane Gdy kolejny raz cytujemy tę samą publikację. Kps Mps Rkps Passim Por. Komputer opis Maszynopis Rękopis Tu i ówdzie, w całym dziele Porównaj Stosowane przy pracach niepublikowanych. Gdy chcemy zaznaczyć, że fragment tekstu, do którego odnosi się przypis, jest wynikiem podsumowania całości przesłania innej publikacji. Gdy chcemy zaznaczyć, że inni autorzy również poruszali zagadnienie, do którego odnosi się przypis. Red. Redaktor Podawany przy publikacjach zbiorowych. Red. nacz. Sic! Redaktor naczelny Właśnie tak Tamże - Tenże/Taż/ Tychże Wyd. popr. Wyd. rozsz. Wyd. skr. Wyd. uzup. Wyd. zm. Zob. - Wydanie poprawione Wydanie rozszerzone Wydanie skrócone Wydanie uzupełnione Wydanie zmienione Zobacz Podawany przy cytowaniu całości danego tytułu czasopisma lub serii wydawniczej. Potwierdzenie, że dana informacja jest prawdziwa, mimo że może wyglądać na pomyłkę. Gdy następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego dzieła nie powtarzamy wówczas kolejny raz całości opisu bibliograficznego, a jedynie podajemy nową lokalizację fragmentu publikacji, na który się powołujemy (numery stron). Gdy cytujemy tego samego autora/autorkę/autorów, co w przypisie powyżej. Gdy na stronie tytułowej lub redakcyjnej podano którąś z dodatkowych informacji o wydaniu. Gdy przytaczamy czyjeś poglądy, a nie cytujemy dokładnie.

6 Wzory opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów lista Dokumenty piśmiennicze Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Wydawnictwa ciągłe Całość Artykuł lub jego fragment Recenzja lub jej fragment Prace niepublikowane Praca autorska całość Praca autorska fragment lub rozdział Wydawnictwa prawne Ustawy i zarządzenia Komentarze do ustaw i zarządzeń... 9 Dokumenty elektroniczne online Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Wydawnictwa ciągłe Całość Artykuł lub jego fragment Recenzja lub jej fragment Filmy Nagrania dźwiękowe Systemy elektronicznego komunikowania się (biuletyny elektroniczne, wortale, blogi, strony www, listy dyskusyjne, fora dyskusyjne) Komunikaty elektroniczne (korespondencja elektroniczna, informacja ze strony www, wypowiedź z listy dyskusyjnej, notatka z blogu) Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Filmy Nagrania dźwiękowe Spis treści posiada hiperłącza

7 Dokumenty piśmiennicze 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Prejs B. (2010), Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wyd. 2 popr. i rozsz., Katowice Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.) (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) (2006), Mózg a zachowanie, Wyd. 3 zm., Warszawa Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł całości, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (tom, strony). Bonar J. (2010), Zadania edukacyjne jako czynnik wspierający rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Ogrodzka-Mazur E. i in. (red.), Edukacja małego dziecka. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, Bielsko-Biała Kraków, t.3, s Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Tytuł rozdziału, zakres stron (na których zamieszczony jest rozdział/fragment). Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, Trudności w uczeniu się jako potencjalna przyczyna wykluczenia i marginalizacji, s

8 2.1. Całość 2. Wydawnictwa ciągłe Tytuł czasopisma. Podtytuł (Rok wydania), red. nacz. Inicjał imienia Nazwisko, Rok i Numer zeszytu, Miejsce wydania. Dziecko Krzywdzone (2010), red. nacz. M. Sajkowska, 2010 nr 4, Warszawa Artykuł lub jego fragment Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł, Tytuł czasopisma, Numer, Strony. Kamiński K. (2011), Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa refleksje (nad twórczością) Stefana Świeżawskiego. Kultura i Wychowanie [online], nr 1, [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: Recenzja lub jej fragment Nazwisko Inicjał imienia autora recenzji (Rok wydania), Tytuł recenzji. Podtytuł. Tytuł czasopisma, Numer, Strony. Lewowicki T., Radziewicz-Winnicki A. (2009), Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Ruch Pedagogiczny, nr 1-2, s Prace niepublikowane 3.1. Praca autorska 1 całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opracowania), Tytuł. Podtytuł. Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba, Technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis w formie skrótu), Instytucja przechowująca pracę. Nowak A. (2010), Depresja u dzieci i młodzieży. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. 1 W przypadku prac niepublikowanych, które są pracami zbiorowymi, należy zastosować taki sam szablon opisu bibliograficznego, podając nazwisko redaktora i dopowiedzenie (red.) por. przykłady

9 3.2. Praca autorska fragment lub rozdział Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opracowania), Tytuł. Podtytuł. Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba, Technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis itp.), Instytucja przechowująca pracę, Numer rozdziału, Tytuł rozdziału, Strony, na których znajduje się rozdział. Nowak A. (2010), Depresja u dzieci i młodzieży. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Rozdz. 2, Objawy depresji, s Wydawnictwa prawne 4.1. Ustawy i zarządzenia Tytuł dokumentu. Lokalizacja w miejscu publikacji. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz Komentarze do ustaw i zarządzeń Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Konarski X. (2004), Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa.

10 Dokumenty elektroniczne online 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu [online], Warszawa [dostęp: ], Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 1.2. Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia (red.) (Rok wydania), Tytuł dokumentu [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.) (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [online], Warszawa [dostęp: ], Dostępny w Internecie: Publikacje/Niepelnosprawni.pdf. (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 1.3. Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora dokumentu macierzystego (red.), Tytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Ruść I. (2007), Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach [w:] Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [online], Warszawa [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

11 1.4. Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Tytuł rozdziału, Strony (na których zamieszczony jest rozdział/fragment), Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu [online], Warszawa [dostęp: ], Holistyczna koncepcja niepełnosprawności jako przesłanka polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności, s , Dostępny w Internecie: Całość 2. Wydawnictwa ciągłe Tytuł czasopisma. Podtytuł (Rok wydania) [Typ nośnika], Red. nacz. Inicjał imienia Nazwisko, Miejsce wydania, Wydawca [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Kultura i Wychowanie (2011) [online], Red. nacz. S. Sztobryn, Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi [dostęp: ], Dostępny w Internecie: Artykuł lub jego fragment Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł, Tytuł czasopisma [Typ nośnika], Oznaczenie zeszytu [Data dostępu], Lokalizacja w dokumencie macierzystym, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Kamiński K. (2011), Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa refleksje (nad twórczością) Stefana Świeżawskiego, Kultura i Wychowanie [online], nr 1 [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

12 2.3. Recenzja lub jej fragment Nazwisko Inicjał imienia autora recenzji (Rok wydania), Tytuł recenzji. Podtytuł, Tytuł czasopisma [Typ nośnika], Oznaczenie zeszytu [Data dostępu], Lokalizacja w dokumencie macierzystym, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Bonar J. (2011), Krzysztof J. Szmidt, ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010, Kultura i Wychowanie [online], nr 1 [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 3. Filmy Nazwisko Inicjał imienia reżysera (reż.) (Rok produkcji), Tytuł filmu. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Sobczak P. (reż.) (2009), Cyber Babel [online], [video], [dostęp: ], Dostępny w Internecie: 4. Nagrania dźwiękowe Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opublikowania), Tytuł nagrania. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Rozlach A. (2010), Zbigniew Drzewiecki genialny pedagog. [online], [audio], [Dostęp: ], Dostępny w Internecie: genialny_ped agog.html. (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

13 5. Systemy elektronicznego komunikowania się (biuletyn elektroniczny, wortal, blog, strona www, lista dyskusyjna, forum dyskusyjne) Tytuł wortalu, biuletynu. Podtytuł (Rok wydania ), [Typ nośnika], [Typ publikacji], Miejsce wydania, Wydawca, [Data aktualizacji treści], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. : Portal dla osób z niepełnosprawnością (2010), [online], [portal internetowy] Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, [aktualizacja ], [dostęp: ], Dostępny w Internecie: 6. Komunikaty elektroniczne (korespondencja elektroniczna, informacja ze strony www, wypowiedź z listy dyskusyjnej, notatka z blogu) Nazwisko Inicjał imienia autora komunikatu (Rok wydania lub data wysłania wiadomości), Tytuł komunikatu. Podtytuł. [W:] Tytuł macierzystego systemu komunikowania się. [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy (brak przy korespondencji osobistej). : Zamolska Z. (2011), Po co komu logopeda? [w:] Dzieciowisko [online], [notatka z blogu], [Dostęp: ], Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

14 Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń [CD-ROM], Wyd. 2 popr., Kraków Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł dokumentu macierzystego [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.) (2008), Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [CD-ROM], Wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł całości [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (tom, strony). Jabłońska G. (2008), Problem narkotyków i narkomanii w Starachowicach - raport [w:] Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.), Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [CD-ROM], Wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa, s Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Tytuł rozdziału, Strony (na których zamieszczony jest rozdział/fragment). Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń [CD-ROM], Wyd. 2 popr., Kraków, Profile tożsamości, s

15 2. Filmy Nazwisko Inicjał imienia reżysera (reż.) (Rok wydania), Tytuł filmu. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Polski Związek Głuchych (2009), 100 lat Ruchu Społecznego Głuchych na Ziemi Łódzkiej [CD- ROM], [video], Łódź. 3. Nagrania dźwiękowe Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok produkcji), Tytuł. Dodatki do tytułu [Typ nośnika], [Typ publikacji], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Wesołowska A.M. (2008), Bezpieczeństwo młodzieży [CD-ROM], [audio], Warszawa. Opracowanie: Aleksandra Marciniak, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

Przypisy system klasyczny (tradycyjny)

Przypisy system klasyczny (tradycyjny) Przypisy system klasyczny (tradycyjny) Przypisy - wskazują na źródła określonych danych, przedstawianych i cytowanych poglądów, stanowisk, refleksji, twierdzeń, hipotez czy odkryć. Dają one dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo