Tworzenie przypisów i bibliografii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie przypisów i bibliografii"

Transkrypt

1 dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie stosuje Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Główną jego częścią są szablony opisów bibliograficznych poszczególnych typów publikacji, wsparte przykładami. We wszystkich publikacjach Wydawnictwa Naukowego WSP stosuje się tradycyjny system powołań przypisy rzeczowe (polemiczne, dygresyjne i odsyłające), słownikowe i bibliograficzne należy zamieszczać u dołu strony (tzw. przypisy w formie uwag). Wyjaśnienie użytych pojęć: Wydawnictwo zwarte wydawnictwo ukazujące się jako całość, w rozumieniu potocznym książka. Wydawnictwo ciągłe wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, w potocznym rozumieniu czasopismo, seria wydawnicza. Dokument piśmienniczy dokument graficzny, którego treść jest zapisana za pomocą pisma, dostępny w wersji papierowej, drukowanej. Dokument elektroniczny - dokument dostępny w wersji cyfrowej. Praca autorska praca mająca jednego, dwóch lub trzech autorów. Praca zbiorowa praca mająca więcej niż trzech autorów, zawierająca odrębne rozprawy, opublikowana pod wspólnym tytułem. Praca niepublikowana praca, która nie ukazała się nakładem żadnego wydawnictwa, najczęściej są to prace typu licencjacka, magisterska, doktorska. Typ nośnika dotyczy dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym lub dostępnych w Internecie. Należy podać rodzaj nośnika: [CD-ROM], [DVD], [VHS]. W przypadku materiałów dostępnych w Internecie stosuje się zapis [online].

2 Podstawowe elementy opisu bibliograficznego: Nazwa autora Nazwę autora zapisujemy, podając w pierwszej kolejności nazwisko, a następnie inicjał imienia. Jeśli autorów lub redaktorów publikacji jest dwóch lub trzech, podajemy to nazwisko, które zostało wyróżnione. W przypadku braku wyróżnienia zaleca się wymienić wszystkie. Jeśli dzieło ma więcej niż trzech autorów, podajemy tylko pierwsze (lub wyróżnione) nazwisko oraz dodajemy skrót i in. (i inni). W przypadku publikacji, których autorem jest stowarzyszenie, fundacja itp. jako autora można podać nazwę tej instytucji. Jeśli publikacja nie ma jasno określonego autorstwa, opis bibliograficzny należy rozpocząć od tytułu. Rok wydania Rok należy zapisywać cyframi arabskimi i ująć w nawias okrągły. W przypadku braku w opisywanej publikacji informacji o roku wydania zaleca się w jego miejsce podać: datę roczną z noty copyrightowej w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem cop. (= copyright) datę przypuszczalną w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem ok. (= około) datę druku w nawiasie kwadratowym, poprzedzoną skrótem dr. (= druk) Całkowitą niemożność ustalenia roku wydania oznaczamy skrótem w nawiasie kwadratowym b.r. (= bez roku). Tytuł i podtytuł Tytuł jest elementem obowiązkowym nie należy dokonywać jego skrótu, jeśli powołujemy się na daną publikację po raz pierwszy. Tytuł zapisujemy kursywą. O ile dana publikacja jest opatrzona podtytułem, po tytule należy zapisać jego pełne brzmienie (również kursywą), oddzielając od tytułu kropką. Numer wydania Należy przejąć jego oznaczenie z publikacji źródłowej (na ogół ze strony tytułowej lub redakcyjnej). Numer wydania należy oznaczyć skrótem wyd. i zapisać cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jak został zapisany w publikacji. Jeśli publikacja została wydana po raz pierwszy, nie należy podawać numeru wydania. Jeśli w publikacji podano, że wydanie jest rozszerzone, zmienione, skrócone, poprawione, należy podać taką informację w przypisie w formie skróconej (patrz: tabela skrótów). Miejsce wydania Należy przejąć jego oznaczenie z publikacji źródłowej (na ogół ze strony tytułowej lub redakcyjnej). Jeśli w publikacji wyszczególniono więcej niż jedno miejsce wydania, to w opisie należy podać nazwę umieszczoną na pierwszym miejscu lub wyróżnioną typograficznie. Gdy w publikacji nie podano miejsca wydania, należy powołać się na miejsce druku (dr.), a jeśli i tej informacji brak, wówczas w nawiasie kwadratowym zapisujemy skrót [b.m.] (= bez miejsca wydania)

3 Strona (strony) Podajemy numer strony lub zakres stron, na których znajduje się cytowany tekst w przypadku zakresu stron liczby rozdzielamy dywizem bez spacji. y: Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Przypisy bibliograficzne odsyłają do publikacji cytowanych w tekście lub tych, z których pochodzą informacje w nim wykorzystane. Poniżej podajemy ogólne zasady, mające zastosowanie niezależnie od rodzaju źródła, z którego cytujemy, zatem stosujemy je tak samo, cytując z publikacji autorskiej, zbiorowej, czasopisma, publikacji elektronicznej i innych. Szczegółowe zasady budowania odniesień bibliograficznych, wraz z przykładami, omawiamy w następnym rozdziale. Ogólne zasady cytowania dzieł Każdy przypis musi być opatrzony numerem strony, z której pochodzi cytat. Jeżeli przywoływane informacje są omawiane w różnych miejscach publikacji źródłowej, wówczas w przypisie, zamiast numeru stron, należy umieścić łacińskie określenie: passim. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, passim. Cytując daną publikację po raz pierwszy, należy umieścić w przypisie pełny opis bibliograficzny. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s. 15. Odwołując się ponownie do tego samego miejsca w tej samej publikacji, należy w kolejnym przypisie stosować zapis skrócony, używając skrótu: Tamże bez podawania numeru strony. : 1 Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Tamże. Odwołując się w kolejnym przypisie do innego miejsca, tej samej publikacji, również należy użyć skrótu: Tamże oraz podać numer/zakres stron, z których dany cytat został zaczerpnięty. : Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Tamże, s. 33.

4 Jeżeli cytując, powołujemy się na daną publikację, a w następnym przypisie odwołujemy się do innej, wówczas chcąc powtórnie odwołać się do pierwszej z nich, należy przytoczyć początkowe elementy opisu bibliograficznego: nazwę autora, rok i początkowe słowa tytułu, dodając skrót: dz. cyt. : 1 Kuzitowicz W. (2010), Polska szkoła w IV RP, Łódź, s Szczepankowski B., Koncewicz D., (2008), Język migowy w terapii, Łódź, s Kuzitowicz W., dz. cyt., s. 48. Przytaczając w tym samym przypisie lub w przypisach bezpośrednio po sobie następujących kilka różnych publikacji tego samego autora, nie trzeba powtarzać jego nazwiska, lecz należy zastąpić je określeniem: tenże (w stosunku do mężczyzn), taż (w odniesieniu do kobiet) lub tychże (w przypadku cytowania z dzieł zbiorowych) : 1 Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, s Taż (2010), Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Kraków, s Interpunkcja w zapisie bibliograficznym Poszczególne elementy opisu bibliograficznego należy oddzielać przecinkami z wyjątkiem tytułu i podtytułu, które muszą być oddzielone kropką. Rok wydania należy zapisywać po tytule, ujmując datę w nawias okrągły. Pomiędzy nazwą autora a nawiasem nie stosujemy dodatkowych znaków interpunkcyjnych. Treści wyodrębnione nawiasem kwadratowym, np.: [w:], [on-line] nie wymagają poprzedzania dodatkowymi znakami interpunkcyjnymi. Przypis bibliograficzny zawsze należy zakończyć kropką.

5 W przypisach i bibliografii należy stosować następujące skróty: Skrót Rozwinięcie Kiedy stosować? b.m. Brak miejsca wydania Gdy w dokumencie nie ma podanego miejsca wydania. b.r. Brak roku wydania Gdy w dokumencie nie ma podanego roku wydania. Cyt. za Cytuję za Gdy cytujemy nie bezpośrednio, a za innym autorem. I in. I n. I inni (w przypadku autorów) I następne Stosujemy, gdy publikacja ma więcej niż 3 autorów (podajemy tylko nazwisko pierwszego). Gdy podajemy numer pierwszej strony, a nie podajemy końcowej. Dz. cyt. Dzieło cytowane Gdy kolejny raz cytujemy tę samą publikację. Kps Mps Rkps Passim Por. Komputer opis Maszynopis Rękopis Tu i ówdzie, w całym dziele Porównaj Stosowane przy pracach niepublikowanych. Gdy chcemy zaznaczyć, że fragment tekstu, do którego odnosi się przypis, jest wynikiem podsumowania całości przesłania innej publikacji. Gdy chcemy zaznaczyć, że inni autorzy również poruszali zagadnienie, do którego odnosi się przypis. Red. Redaktor Podawany przy publikacjach zbiorowych. Red. nacz. Sic! Redaktor naczelny Właśnie tak Tamże - Tenże/Taż/ Tychże Wyd. popr. Wyd. rozsz. Wyd. skr. Wyd. uzup. Wyd. zm. Zob. - Wydanie poprawione Wydanie rozszerzone Wydanie skrócone Wydanie uzupełnione Wydanie zmienione Zobacz Podawany przy cytowaniu całości danego tytułu czasopisma lub serii wydawniczej. Potwierdzenie, że dana informacja jest prawdziwa, mimo że może wyglądać na pomyłkę. Gdy następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego dzieła nie powtarzamy wówczas kolejny raz całości opisu bibliograficznego, a jedynie podajemy nową lokalizację fragmentu publikacji, na który się powołujemy (numery stron). Gdy cytujemy tego samego autora/autorkę/autorów, co w przypisie powyżej. Gdy na stronie tytułowej lub redakcyjnej podano którąś z dodatkowych informacji o wydaniu. Gdy przytaczamy czyjeś poglądy, a nie cytujemy dokładnie.

6 Wzory opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów lista Dokumenty piśmiennicze Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Wydawnictwa ciągłe Całość Artykuł lub jego fragment Recenzja lub jej fragment Prace niepublikowane Praca autorska całość Praca autorska fragment lub rozdział Wydawnictwa prawne Ustawy i zarządzenia Komentarze do ustaw i zarządzeń... 9 Dokumenty elektroniczne online Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Wydawnictwa ciągłe Całość Artykuł lub jego fragment Recenzja lub jej fragment Filmy Nagrania dźwiękowe Systemy elektronicznego komunikowania się (biuletyny elektroniczne, wortale, blogi, strony www, listy dyskusyjne, fora dyskusyjne) Komunikaty elektroniczne (korespondencja elektroniczna, informacja ze strony www, wypowiedź z listy dyskusyjnej, notatka z blogu) Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym Wydawnictwa zwarte Prace autorskie całość Prace zbiorowe całość Prace zbiorowe artykuł Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Filmy Nagrania dźwiękowe Spis treści posiada hiperłącza

7 Dokumenty piśmiennicze 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Prejs B. (2010), Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wyd. 2 popr. i rozsz., Katowice Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.) (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.) (2006), Mózg a zachowanie, Wyd. 3 zm., Warszawa Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł całości, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (tom, strony). Bonar J. (2010), Zadania edukacyjne jako czynnik wspierający rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Ogrodzka-Mazur E. i in. (red.), Edukacja małego dziecka. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, Bielsko-Biała Kraków, t.3, s Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł, Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Tytuł rozdziału, zakres stron (na których zamieszczony jest rozdział/fragment). Chrzanowska I. (2009), Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Kraków, Trudności w uczeniu się jako potencjalna przyczyna wykluczenia i marginalizacji, s

8 2.1. Całość 2. Wydawnictwa ciągłe Tytuł czasopisma. Podtytuł (Rok wydania), red. nacz. Inicjał imienia Nazwisko, Rok i Numer zeszytu, Miejsce wydania. Dziecko Krzywdzone (2010), red. nacz. M. Sajkowska, 2010 nr 4, Warszawa Artykuł lub jego fragment Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł, Tytuł czasopisma, Numer, Strony. Kamiński K. (2011), Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa refleksje (nad twórczością) Stefana Świeżawskiego. Kultura i Wychowanie [online], nr 1, [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: Recenzja lub jej fragment Nazwisko Inicjał imienia autora recenzji (Rok wydania), Tytuł recenzji. Podtytuł. Tytuł czasopisma, Numer, Strony. Lewowicki T., Radziewicz-Winnicki A. (2009), Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Ruch Pedagogiczny, nr 1-2, s Prace niepublikowane 3.1. Praca autorska 1 całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opracowania), Tytuł. Podtytuł. Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba, Technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis w formie skrótu), Instytucja przechowująca pracę. Nowak A. (2010), Depresja u dzieci i młodzieży. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. 1 W przypadku prac niepublikowanych, które są pracami zbiorowymi, należy zastosować taki sam szablon opisu bibliograficznego, podając nazwisko redaktora i dopowiedzenie (red.) por. przykłady

9 3.2. Praca autorska fragment lub rozdział Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opracowania), Tytuł. Podtytuł. Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba, Technika wykonania (maszynopis, rękopis, komputeropis itp.), Instytucja przechowująca pracę, Numer rozdziału, Tytuł rozdziału, Strony, na których znajduje się rozdział. Nowak A. (2010), Depresja u dzieci i młodzieży. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź, kps, przechowywany w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Rozdz. 2, Objawy depresji, s Wydawnictwa prawne 4.1. Ustawy i zarządzenia Tytuł dokumentu. Lokalizacja w miejscu publikacji. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz Komentarze do ustaw i zarządzeń Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Konarski X. (2004), Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa.

10 Dokumenty elektroniczne online 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu [online], Warszawa [dostęp: ], Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 1.2. Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia (red.) (Rok wydania), Tytuł dokumentu [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.) (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [online], Warszawa [dostęp: ], Dostępny w Internecie: Publikacje/Niepelnosprawni.pdf. (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 1.3. Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora dokumentu macierzystego (red.), Tytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Ruść I. (2007), Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach [w:] Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [online], Warszawa [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

11 1.4. Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania [Data dostępu], Tytuł rozdziału, Strony (na których zamieszczony jest rozdział/fragment), Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu [online], Warszawa [dostęp: ], Holistyczna koncepcja niepełnosprawności jako przesłanka polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności, s , Dostępny w Internecie: Całość 2. Wydawnictwa ciągłe Tytuł czasopisma. Podtytuł (Rok wydania) [Typ nośnika], Red. nacz. Inicjał imienia Nazwisko, Miejsce wydania, Wydawca [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Kultura i Wychowanie (2011) [online], Red. nacz. S. Sztobryn, Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi [dostęp: ], Dostępny w Internecie: Artykuł lub jego fragment Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł, Tytuł czasopisma [Typ nośnika], Oznaczenie zeszytu [Data dostępu], Lokalizacja w dokumencie macierzystym, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Kamiński K. (2011), Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa refleksje (nad twórczością) Stefana Świeżawskiego, Kultura i Wychowanie [online], nr 1 [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

12 2.3. Recenzja lub jej fragment Nazwisko Inicjał imienia autora recenzji (Rok wydania), Tytuł recenzji. Podtytuł, Tytuł czasopisma [Typ nośnika], Oznaczenie zeszytu [Data dostępu], Lokalizacja w dokumencie macierzystym, Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Bonar J. (2011), Krzysztof J. Szmidt, ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010, Kultura i Wychowanie [online], nr 1 [dostęp: ], s , Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY) 3. Filmy Nazwisko Inicjał imienia reżysera (reż.) (Rok produkcji), Tytuł filmu. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Sobczak P. (reż.) (2009), Cyber Babel [online], [video], [dostęp: ], Dostępny w Internecie: 4. Nagrania dźwiękowe Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok opublikowania), Tytuł nagrania. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. Rozlach A. (2010), Zbigniew Drzewiecki genialny pedagog. [online], [audio], [Dostęp: ], Dostępny w Internecie: genialny_ped agog.html. (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

13 5. Systemy elektronicznego komunikowania się (biuletyn elektroniczny, wortal, blog, strona www, lista dyskusyjna, forum dyskusyjne) Tytuł wortalu, biuletynu. Podtytuł (Rok wydania ), [Typ nośnika], [Typ publikacji], Miejsce wydania, Wydawca, [Data aktualizacji treści], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy. : Portal dla osób z niepełnosprawnością (2010), [online], [portal internetowy] Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, [aktualizacja ], [dostęp: ], Dostępny w Internecie: 6. Komunikaty elektroniczne (korespondencja elektroniczna, informacja ze strony www, wypowiedź z listy dyskusyjnej, notatka z blogu) Nazwisko Inicjał imienia autora komunikatu (Rok wydania lub data wysłania wiadomości), Tytuł komunikatu. Podtytuł. [W:] Tytuł macierzystego systemu komunikowania się. [Typ nośnika], [Typ publikacji], [Data dostępu], Dostępny w Internecie: Adres internetowy (brak przy korespondencji osobistej). : Zamolska Z. (2011), Po co komu logopeda? [w:] Dzieciowisko [online], [notatka z blogu], [Dostęp: ], Dostępny w Internecie: (NALEŻY PODAWAĆ CAŁY ADRES INTERNETOWY)

14 Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym 1. Wydawnictwa zwarte 1.1. Prace autorskie całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń [CD-ROM], Wyd. 2 popr., Kraków Prace zbiorowe całość Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok wydania), Tytuł dokumentu macierzystego [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.) (2008), Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [CD-ROM], Wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa Prace zbiorowe artykuł Nazwisko Inicjał imienia autora artykułu (Rok wydania), Tytuł artykułu. Podtytuł [w:] Nazwisko Inicjał imienia redaktora (red.), Tytuł całości [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (tom, strony). Jabłońska G. (2008), Problem narkotyków i narkomanii w Starachowicach - raport [w:] Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.), Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym [CD-ROM], Wyd. 2 uzup. i popr., Warszawa, s Prace autorskie lub zbiorowe rozdział / fragment Nazwisko Inicjał imienia autora/redaktora całości dzieła (Rok wydania), Tytuł całości. Podtytuł [Typ nośnika], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania, Tytuł rozdziału, Strony (na których zamieszczony jest rozdział/fragment). Melosik Z., Szkudlarek T. (2009), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń [CD-ROM], Wyd. 2 popr., Kraków, Profile tożsamości, s

15 2. Filmy Nazwisko Inicjał imienia reżysera (reż.) (Rok wydania), Tytuł filmu. Podtytuł [Typ nośnika], [Typ publikacji], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Polski Związek Głuchych (2009), 100 lat Ruchu Społecznego Głuchych na Ziemi Łódzkiej [CD- ROM], [video], Łódź. 3. Nagrania dźwiękowe Nazwisko Inicjał imienia autora (Rok produkcji), Tytuł. Dodatki do tytułu [Typ nośnika], [Typ publikacji], Oznaczenie wydania, Miejsce wydania. Wesołowska A.M. (2008), Bezpieczeństwo młodzieży [CD-ROM], [audio], Warszawa. Opracowanie: Aleksandra Marciniak, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

Wytyczne dla autorów tekstów konferencyjnych

Wytyczne dla autorów tekstów konferencyjnych Wytyczne dla autorów tekstów konferencyjnych 1. Wymagania techniczne (edytorskie) dotyczące składanego materiału TEKST przygotowanie do wydruku: format A4 jednostronny, skład: 11 p. Times New Roman bez

Bardziej szczegółowo

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19.

Przypisy. W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001, s. 19. Przypisy 1) Książka zwarta: - tytuł pracy (kursywa) - miejsce i data wydania - numer strony (lub przedział stron np. 14 16) O. Sacks, Zobaczyć głos, Poznań 2011, s. 54. 2) Praca zbiorowa: - tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne

Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne 1 Przypisy i bibliografia Rzetelnie opracowane przypisy i bibliografia: chroni przed posądzeniem o plagiat pozwala czytelnikowi dotrzeć do źródła

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

Wzory przypisów bibliograficznych różnych typów dokumentów

Wzory przypisów bibliograficznych różnych typów dokumentów Wzory przypisów bibliograficznych różnych typów dokumentów Opracowała Bożena Sowińska Książki Wydawnictwa zwarte jednotomowe Prace autorskie Prace zbiorowe Wydawnictwa zwarte wielotomowe Prace autorskie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Załącznik do Zarządzenia Rektora KJ-TSW z dnia 12 września 2017 r. ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Frant BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. 1. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:

Elżbieta Frant BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. 1. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: Elżbieta Frant BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 1. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: a) Podstawa opisu Dane do opisu przejmować ze źródeł wskazanych dla poszczególnych rodzajów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze. Wymogi edytorskie. Wymogi ogólne

Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze. Wymogi edytorskie. Wymogi ogólne Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze Wymogi edytorskie 1 Wymogi ogólne 1. Artykuły należy przesyłać na adres elektroniczny Redakcji: red.jezykoznawca@gmail.com 2. Artykuły powinny być zapisane

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych

Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych I. Definicje Bibliografia załącznikowa spis dołączony do książki lub artykułu zawierający wykaz wykorzystanych przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Założenia redakcyjne

Założenia redakcyjne Założenia redakcyjne Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (maksymalna objętość: 900 znaków ze spacjami). Nie wymagamy bibliografii. W tekście przygotowanego artykułu należy

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki.

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki. Bibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy(cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

1), 1. * W

1), 1. * W Przypisy PRZYPIS jest to objaśnienie, komentarz lub uwaga dodana przez autora lub wydawcę do tekstu pracy, umieszczana zwykle: u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu pracy. ODNOŚNIK (odsyłacz)

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

NORMY REDAKCYJNE DLA TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM

NORMY REDAKCYJNE DLA TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM NORMY REDAKCYJNE DLA TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM 1. NORMY OGÓLNE Autorzy proszeni są o respektowanie następujących norm. Artykuły muszą zawierać streszczenie w języku angielskim (500-700 znaków), słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE 0 Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN Załącznik Nr 3 UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO"

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO" Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B, Sekretariat Katedry Anglistyki 43-309 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

OPIS BIBLIOGRAFICZNY: OPIS BIBLIOGRAFICZNY: Zasady sporządzania przypisów i bibliografii są znormalizowane. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych).

Bardziej szczegółowo

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa).

2. Przy przygotowywaniu pracy do wydania prosimy o korzystanie z szablonów (pliki do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa). Instrukcja przygotowania prac przeznaczonych do dalszego opracowania w Wydawnictwie Akademii Morskiej w Gdyni (monografie, rozprawy habilitacyjne, podręczniki, skrypty) Uprzejmie prosimy o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie Kultura Media - Teologia :

Zasady sporządzania przypisów w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie Kultura Media - Teologia : Zasady sporządzania przypisów w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie Kultura Media - Teologia : 1. Wszystkie przypisy kończymy kropką. Znak przypisu stawiamy PRZED kropką, kończącą zdanie (ale

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG

Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG 1 Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG Monografie naukowe, rozdziały (artykuły) w monografiach naukowych i artykuły w czasopismach naukowych 1. Afiliacje a) Po tytule artykułu

Bardziej szczegółowo

Wymogi wydawnicze materiałów publikowanych. przez Wydawnictwo Naukowe WSB

Wymogi wydawnicze materiałów publikowanych. przez Wydawnictwo Naukowe WSB Wymogi wydawnicze materiałów publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe WSB Informator dla Autorów/Redaktorów Naukowych 1. Złożenie publikacji w Wydawnictwie: a) Materiały do publikacji należy złożyć w formie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 2 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC PRACY LICENCJACKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

WYMAGANIA WOBEC PRACY LICENCJACKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU LICENCJACKIEGO WYMAGANIA WOBEC PRACY LICENCJACKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU LICENCJACKIEGO 1) Terminy: Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego w sesji letniej jest złożenie pracy do ostatniego dnia zajęć w semestrze

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Dalsze cytowania (w tym cytowania pracy kilku autorów, a także autorów korporatywnych) przedstawiono w poniższej tabeli: w tekście w nawiasie

Dalsze cytowania (w tym cytowania pracy kilku autorów, a także autorów korporatywnych) przedstawiono w poniższej tabeli: w tekście w nawiasie Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte w tekście głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC PRACY MAGISTERSKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU MAGITERSKIEGO

WYMAGANIA WOBEC PRACY MAGISTERSKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU MAGITERSKIEGO WYMAGANIA WOBEC PRACY MAGISTERSKIEJ oraz ZASADY EGZAMINU MAGITERSKIEGO 1) Terminy: Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego w sesji letniej jest złożenie pracy do ostatniego dnia zajęć w semestrze

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie. Książka 2 autorów: Kowalski B., Nowak E. (2000), Zarządzanie międzykulturowe, ExLibris, Kraków.

Wymogi edytorskie. Książka 2 autorów: Kowalski B., Nowak E. (2000), Zarządzanie międzykulturowe, ExLibris, Kraków. Wymogi edytorskie 1. Redaktorzy przyjmują do publikacji teksty o charakterze naukowym w formie: artykułów naukowych (objętość od 30 do 45 tys. znaków ze spacjami). 2. Materiały winny być przesłane drogą

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII 1. PRZYPISY ZASADY OGÓLNE

TWORZENIE PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII 1. PRZYPISY ZASADY OGÓLNE TWORZENIE PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII 1. PRZYPISY ZASADY OGÓLNE 1.1. Stosujemy zawsze przypisy dolne, nigdy końcowe. 1.2. Korzystamy w przypisie z czcionki Times New Roman 10 pkt. Tekst wyrównujemy do lewej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism)

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) Załącznik 2c dla autora artykułu Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) E L E M E N T Y S K Ł A D O W E A R T Y K U

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE. podział i zasady ich sporządzania PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE podział i zasady ich sporządzania Przypis, notka objaśnienie tekstu lub jego uzupełnienie umieszczone u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub na końcu dzieła. Słownik terminologiczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ: LICENCJACKIEJ/ MAGISTERSKIEJ NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

ZASADY REDAGOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ: LICENCJACKIEJ/ MAGISTERSKIEJ NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Z12-P-RK-1 WYDANIE N2 Strona 1 z 8 ZASADY REDAGOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ: LICENCJACKIEJ/ MAGISTERSKIEJ NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: licencjacka/ magisterska pisana jest samodzielnie

Bardziej szczegółowo

NORMY REDAKCYJNE. ReVue

NORMY REDAKCYJNE. ReVue NORMY REDAKCYJNE ReVue Wytyczne ogólne : 1. Objętość tekstu : 10 000 40 000 znaków (bez spacji) 2. Czcionka: 12 Times New Roman 3. Interlinia: 1.5 wiersza 4. Wszystkie marginesy: 2.5 cm 5. Tekst wyjustowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wydawnicza

Instrukcja wydawnicza Instrukcja wydawnicza załącznik nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Szata graficzna Ze względu na zachowanie jednolitego wzoru szaty graficznej

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP 1. Tematyka publikacji W Kwartalniku Prawa Prywatnego publikowane są artykuły, materiały oraz recenzje dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych PRAKTYCZNE SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ opracowała: Urszula Tobolska Alina Dyrek OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Przypisy i bibliografia załącznikowa 2b. Przykłady

Przypisy i bibliografia załącznikowa 2b. Przykłady Przypisy i bibliografia załącznikowa 2b. Przykłady Wydawnictwa zwarte jednotomowe (książki) prace autorskie Wydawnictwa zwarte jednotomowe (książki) Wydawnictwa zwarte wielotomowe (książki) prace autorskie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów Kwartalnik Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania Poniższe wskazówki obowiązują autorów publikacji od nr III/2012(3) I. Redakcja przyjmuje do recenzji i ewentualnej publikacji materiały do

Bardziej szczegółowo

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA]

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA] REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ PIERWSZA] Danuta Sebastjan i Urszula Tobolska, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki. Obowiązkowe elementy opisu:

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pracę pisemną?

Jak przygotować pracę pisemną? Jak przygotować pracę pisemną? 1. Uwagi wstępne 2. Tytuł pracy 3. Struktura pracy 4. Przypisy 5. Bibliografia 6. Wykresy i tabele 7. Szukanie materiałów 8. Wymagania techniczne 1. Uwagi wstępne Praca naukowa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG. 1. Wskazówki techniczne dot. publikowanych tekstów

Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG. 1. Wskazówki techniczne dot. publikowanych tekstów Informacje dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uczelnianym WSG Zeszyty Naukowe WSG seria: Edukacja-Rodzina-Społeczeństwo 1. Wskazówki techniczne dot. publikowanych tekstów Należy przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie

Bardziej szczegółowo

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji 1. Informacje ogólne 1.1. Rocznik Łubowicki jest miejscem publikacji oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne ASO.A 3(1) / 2014, 120-125 (element wpisywany przez Redakcję) Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne 1,15; odstępy przed i po 3 punkty) Katedra /

Bardziej szczegółowo

Przypisy i bibliografia załącznikowa 2d. Przykłady

Przypisy i bibliografia załącznikowa 2d. Przykłady Przypisy i bibliografia załącznikowa 2d. Przykłady Wydawnictwa zwarte jednotomowe (książki) prace autorskie Wydawnictwa zwarte jednotomowe (książki) prace zbiorowe Wydawnictwa zwarte wielotomowe (książki)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Co to jest BIBLIOGRAFIA??? Co to jest BIBLIOGRAFIA??? 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

Bardziej szczegółowo

CO TO ZNACZY? czyli kilka przydatnych definicji

CO TO ZNACZY? czyli kilka przydatnych definicji CO TO ZNACZY? czyli kilka przydatnych definicji Artykuł niezależny tekst, stanowiący część publikacji. Może występować w pracy autorskiej, w pracy zbiorowej oraz w czasopiśmie. Artykułem może być pojedynczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Format pliku: -.doc lub.docx (format papieru A4) 2. Tekst: Style)

WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Format pliku: -.doc lub.docx (format papieru A4) 2. Tekst: Style) Wytyczne dla Autorów przygotowujących teksty do Monografii pod roboczym tytułem Edukacja a Praca 2017 publikowanej za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pracę należy przesłać w

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

POMOC DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH KATALOGÓW

POMOC DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH KATALOGÓW POMOC DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH KATALOGÓW Uwaga! Wejście do katalogu znajduje się także w linku pod godzinami otwarcia Biblioteki na stronie głównej KATALOG ONLINE BIBLIOTEKI (katalog nieczynny

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej

Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej Opracowały: Alina Dyrek Urszula Tobolska Cel zajęć Zapoznanie z zasadami tworzenia opisów bibliograficznych Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć?

BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? BIBLIOGRAFIA - Od czego zacząć? Na początek zapoznać się z aktami prawnymi 1) Aneks do informatora maturalnego od 2010 roku. [www.oke.krakow.pl] 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo