A SPEK TY K SZTA ŁC E N IA I BADAŃ N A U K O W Y CH NA T L E W Y M O G Ó W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A SPEK TY K SZTA ŁC E N IA I BADAŃ N A U K O W Y CH NA T L E W Y M O G Ó W"

Transkrypt

1 P o lsk ie T o w arzy stw o F o to g ram etrii i T e led etek cji S e k c ja F o to g ram etrii i T e le d e te k c ji K o m itetu G eodezji PA N K o m isja G e o in fo rm a ty k i PA U Z a k ład F o to g ram etrii i In fo rm aty k i T e led etek cy jn ej A G H Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 10, 2000, str. 29-1:29-9 ISBN Aleksandra Bujakiewicz Ryszard Preuss A SPEK TY K SZTA ŁC E N IA I BADAŃ N A U K O W Y CH NA T L E W Y M O G Ó W W SPÓ Ł C Z E SN Y C H T E C H N O L O G II FO T O G R A M E T R Y C Z N Y C H Streszczenie Nowoczesne technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne, które są wysoce zautomatyzowane, dostarczają danych źródłowych dla tworzenia systemów informacji przestrzennych i numerycznych map gospodarczych, topograficznych i tematycznych. Modernizacja programów nauczania oraz wybór tematyki badań naukowych powinny spełniać wymogi nie tylko obecnie stosowanych w świecie i w Polsce nowoczesnych technologii, lecz również powinny stworzyć bazę do wdrażania w najbliższej przyszłości technologii które są obecnie w fazie eksperymentalnej. Dodatkowo, profil kształcenia w naszych uczelniach musi zostać dostosowany do standardów i wymogów Unii Europejskiej. Proces tworzenia nowoczesnego i optymalnego programu kształcenia wymaga nie tylko wielu dyskusji między jednostkami geodezyjnymi uczelni wyższych w Polsce, lecz także konsultacji i wymiany doświadczeń z podobnymi jednostkami uczelni europejskich. 1. Wprowadzenie Szybki postęp technologiczny, wymagana dokładność i niezawodność danych oraz zwiększające się zakresy zastosowań produktów geodezyjnych i fotogrametrycznych powinny być uwzględniane w treści programów studiów geodezyjnych. Wymagania stawiane geodezji nie ograniczają się obecnie tylko do określenia danych geometrycznych lecz także i tematycznych oraz integracji i ponownego przetworzenia tych danych w różnego rodzaju systemach informacji przestrzennej, w celu wyznaczenia z odpowiednią dokładnością i wiarygodnością różnych cech obiektów środowiska geograficznego i infrastruktury. Aby takie wymagania spełnić, w wielu przypadkach nie wystarczy stosowanie jednej techniki pomiarowej lecz integracja kilku technologii. Przykładów takiej integracji jest wiele przy tworzeniu różnego rodzaju baz danych i systemów informacji przestrzennej. Nowoczesne cyfrowe technologie geodezyjne i fotogrametrycznoteledetekcyjne coraz skuteczniej się uzupełniają na etapie pozyskiwania i przetworzenia danych. Technika GPS i systemy inercyjne stały się nieodzownym narzędziem w cyfrowych opracowaniach fotogrametrycznych. Dane z cyfrowych zobrazowań satelitarnych uzyskiwane z coraz wyższą rozdzielczością zastępują lub uzupełniają klasyczne metody fotogrametryczne oraz dostarczają wielu danych tematycznych. Dane laserowe lub radarowe rejestrowane z pokładu samolotu lub satelity penetrują i rejestrują pewne elementy ze znacznie wyższą dokładnością i wiarygodnością niż tradycyjne techniki.

2 29-2 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków' 2000 Postęp w rozwoju takiej integracji technologicznej obserwowany w ostatnich latach jest tak szybki, że można się spodziewać, że niektóre tradycyjne metody uważane dotychczas za jedyne i niezbędne, zostaną zastąpione w niektórych zastosowaniach innymi nowymi technologiami, bardziej korzystnymi z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Tak szybki rozwój technologiczny staw'ia wysokie wymagania badaniom naukowym oraz dydaktyce. Modernizacja programów nauczania oraz wybór tematyki badań naukow-ych powinny spełniać wymogi nie tylko obecnie stosowanych w świecie i w Polsce nowoczesnych technologii, lecz również powinny stworzyć bazę do wdrażania w najbliższej przyszłości technologii które są obecnie w fazie eksperymentalnej. Dodatkowo, profil kształcenia w naszych uczelniach musi zostać dostosowany do standardów i wymogów Unii Europejskiej. Proces tworzenia nowoczesnego i optymalnego programu kształcenia wymaga nie tylko wielu dyskusji między jednostkami geodezyjnymi uczelni wyższych w Polsce, lecz także konsultacji i wymiany doświadczeń z podobnymi jednostkami uczelni europejskich. 2. Trendy rozwoju technik fotogrametrycznych Główne zastosowanie metod fotogrametrycznych skupia się na inwentaryzowaniu powierzchni topograficznej Ziemi. Dzięki rozwojowi fotogrametrii lotniczej metody te stały się bardzo efektywne i konkurencyjne w stosunku do innych metod pomiarowych. Do połowy lat 70-tych dominowały technologie analogowe które dostarczały produkt finalny opracowania fotogrametrycznego w postaci graficznego pierworysu (manuskryptu) mapy topograficznej, fotomapy lub ortofotomapy (dla terenów pagórkowatych) zapisanej w postaci fotograficznej. Te produkty podlegały następnie kartograficznej obróbce W celu stworzenia docelowej mapy graficznej. Wraz z rozwojem informatyki technologie fotogrametryczne zaczęły stosować rozwiązania analityczne i cyfrowe. W początkowej fazie zmodernizowały one głównie technologię aerotriangulacji, a następnie etap przetwarzania i pozyskiwania informacji ze zdjęć lotniczych. Do tego celu zbudowaho nowe typy instrumentów w postaci autografów analitycznych i cyfrowych. Te instrumenty zostały' stworzone z myślą o dostarczaniu danych pomiarowych w postaci numerycznej lub cyfrowej. Powstanie nowych typów instrumentów wywołało równoczesne wprowadzenie zmian technologicznych na etapie pomiaru zdjęć lotniczych. Obecnie podstawowymi technologiami opracowania zdjęć to: stereodigitalizacja sytuacji, pomiar numerycznego modelu rzeźby terenu oraz cyfrowa ortofotomapa. Te technologie w połowie lat 80-tych ukierunkowały się na bezpośrednie pozyskiwanie danych dla systemów GIS. Jaskrawym tego przykładem jest to, że producenci instrumentów fotogrametrycznych dostosowują je do bezpośredniej współpracy z edytorami graficznymi typu Micro-Station firmy Intergraph itp. Unika się dzięki temu problemów na etapie transmisji danych, pozyskanych w instrumentach fotogrametrycznych, do bazy danych systemu GIS. Coraz szersze wdrażanie technologii cyfrowych na etapie opracowania zdjęć spowodowało w konsekwencji modernizację etapu pozyskiwania obrazu czyli procesu rejestracji. Tradycyjne zdjęcie lotnicze zapisane w postaci fotograficznej jest obecnie zastępowane bezpośrednim zapisem cyfrowym na pokładzie samolotu. Proponowane są dwa alternatywne rozwiązania eliminujące w efekcie proces fotograficzny oraz dodatkowy, w przypadku technik cyfrowego przetwarzania, etap skanowania zdjęć. Szersze wdrożenie do praktyki produkcyjnej rejestracji cyfrowej spowoduje w konsekwencji całkowitą dominacje

3 A. Bujakiewicz, R. Preuss: Aspekty kształcenia i badań naukowych cyfrowych technik przetwarzania informacji. Dzięki temu metody fotogrametryczne będą jeszcze bardziej efektywne i konkurencyjne w stosunku do pozostałych metod pozyskiwania informacji o powierzchni topograficznej terenu. W ostatnim okresie powstało zapotrzebowanie na nową postać danych trójwymiarowych - w postaci przestrzennych modeli miast np.: dla telefonii komórkowej, a w przyszłości miejskich systemów informacyjnych lub wizualizacji przestrzennych wybranych obszarów dla celów planistycznych, analizy zagrożeń powodziowych itp. Technologie fotogrametryczne są w stanie dostarczyć dane geometryczne z wymaganą precyzją dzięki rozwojowi nowych technik pozyskiwania jakimi są skaning laserowy lub intreferometria. Te metody pozyskiwania skutecznie uzupełniają rejestrację obiektów w zakresie promieniowania widzialnego. W przodujących ośrodkach fotogrametrycznych prowadzone są prace nad integracją danych pochodzących z różnych środków rejestracji lub istniejących już danych numerycznych lub cyfrowych ( dane archiwalne) w celu uzyskania możliwie najszerszej informacji o terenie lub zachodzących na nim zmianach. Z punktu widzenia technologicznego możemy stwierdzić, że fotogrametria stosuje w dominującym zakresie rozwiązania cyfrowe co przyczynia się do wysokiego stopnia zautomatyzowania całego procesu i znacznego jego skrócenia. Oferowana obecnie postać danych finalnych jest ukierunkowana na bezpośrednie zasilanie baz danych systemu GIS. Wraz z utworzeniem w kraju baz danych zorientowanych geograficznie rola fotogrametrii zmieni się - z obecnej, jako źródła danych, na docelowo narzędzia weryfikacji i aktualizacji zapisanych w bazie danych geometrycznych. Jak widzimy obecne technologie fotogrametryczne dzięki rozwiązaniom cyfrowym stały się wysoce zinformatyzowane i zautomatyzowane wykorzystując w przetwarzaniu informacje z różnych dostępnych na danym obszarze informacji. Informacje te pochodzą zarówno z różnych sensorów jak również z zgromadzonych już danych w systemach GIS lub mapach numerycznych. W wielu przypadkach wykonywane opracowania mają nowatorski charakter i muszą być wspierane na bieżąco prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi. Prace te powinny usystematyzować w warunkach krajowych zarówno rozwiązania technologiczne jak również uzyskiwane produkty finalne. Główne obecnie do rozwiązania problemy to: - określenie optymalnych parametrów inicjalnych dla automatycznie realizowanych procedur; - opracowanie narzędzi do weryfikacji danych pozyskiwanych w procesach automatycznych; - określenie standardów produktów numerycznych i cyfrowych takich na przykład jak NMRT, cyfrowa ortofotomapa lub trójwymiarowy numeryczny model terenu; - integracja danych pochodzących z różnych źródeł; - automatyzacji procesu pozyskiwania danych wektorowych. Byłoby dobrze, aby te prace były realizowane z współudziałem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a ich efektem powinno być powstanie szeregu nowych instrukcji czy wytycznych technologicznych normujące opracowania numeryczne i cyfrowe. Oczywiście obecne tendencje jak również przyszłościowe zastosowania technologii fotogrametrycznych muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie również w kształceniu w zakresie fotogrametrii i geodezji oraz przedmiotów stanowiących dla niej podbudowę lub przedmiotach dalej przetwarzających dane uzyskane z pomiarów fotogrametrycznych.

4 29-4 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. W, Kraków Kształcenie geodetów w świetle współczesnych wymagań pomiaru i analizy elementów środowiska geograficznego. Zgodnie z uwagami prof. B. Ney a (Uwagi w ujęciu tezowym na temat: Wizje przyszłości dydaktyki na wydziałach geodezji u progu XXI wieku - listopad, 1999), nowoczesny inżynier geodeta, kojarzony jako inżynier przestrzeni, powinien być przygotowany nie tylko do organizacji i wykonania pomiarów, ich przetworzenia i analizy, lecz także do właściwego doboru technologii (jednej lub kilku) pod względem technicznym i ekonomicznym, przestrzeganiu prawa w pracach geodezyjnych, właściwej interpretacji przetworzonych wyników oraz tworzenia systemów informacji przestrzennych przydatnych dla różnych potrzeb. Nowoczesny inżynier geodeta musi znać środowisko geograficzne (przestrzeń geograficzną) i dobrać sposoby pomiaru i analizy dla opisu poszczególnych elementów tego środowiska. Taki profil geodety wymaga kształcenia które dostarczy wiedzy nie tylko na temat różnych technik pozyskiwania, przetworzenia, analizy, interpretacji i prezentacji danych lecz także na temat ich wykorzystania dla badania środowiska geograficznego i infrastruktury. Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, geodeta nie powinien być rzemieślnikiem w danej specjalizacji, lecz winien być nowoczesnym specjalistą, posiadającym ogólną wiedzę na temat różnych technologii pomiaru (pośrednich i bezpośrednich), przetworzenia i prezentacji danych w celu ich właściwego wyboru i integracji. Zatem wszyscy studenci, bez względu na wybraną specjalność, powinni otrzymać taką wiedzę podstawową, aby byli przygotowani do właściwego zaprojektowania i rozwiązania każdego problemu pomiarowego w ich przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie powinno dostarczyć studentowi podstaw dla zrozumienia różnych metod i technik pozyskiwania, przetworzenia i analizy danych bez przywiązywania się do żadnej z nich. Jednakże student powinien być przygotowany do późniejszego szczegółowego przyswajania sobie nowych metod i technologii w ramach indywidualnego samokształcenia lub warsztatów czy studiów podyplomowych. W dobie obecnego szybkiego rozwoju technologicznego, żaden - nawet najlepszy program studiów geodezyjnych nie jest w stanie nauczyć szczegółów wszystkich technologii geodezyjnych/fotogrametrycznych. Jednakże musi zabezpieczyć możliwość ogólnej wiedzy na temat szerokiego wachlarza różnych technik w celu możliwości właściwego ich doboru i integracji oraz numerycznego przetworzenia, prezentacji i archiwizacji w systemach informacji przestrzennej. Zatem program wspólny dla wszystkich studentów studiów geodezyjnych powinien zapewnić odpowiednią proporcję różnych grup przedmiotowych, zarówno ogólnych jak i kierunkowych. Zreorganizowane w krajach Unii Europejskiej programy studiów geodezyjnych bazują na systemie punktów kredytowych, który poza przedmiotami obowiązkowymi zapewnia studentom możliwość wyboru pewnych przedmiotów uzupełniających jego ogólną wiedzę ogólną i techniczną na temat środowiska geograficznego. W takim systemie rezerwuje się również więcej czasu na samodzielną pracę studenta, która przygotowuje go do permanentnego samokształcenia podczas przyszłego okresu pracy zawodowej. Wyniki analizy kursów ogólnych dwóch zrekonstruowanych według standardów Unii Europejskiej programów geodezyjnych z Technicznego Uniwersytetu w Delft, Holandia (Delft University of Technology) oraz Unwersytetu w Sztutgardzie, Niemcy (Stuttgart University - Geodesy and Geoinformatics), są przedstawione w tablicach 1 i 2. Dane tych tablic pokazują relacje pomiędzy wszystkimi grupami przedmiotowymi (tab. 1) oraz grupami tylko przedmiotów kierunkowych (tab.2).

5 A. Bujakiewicz, R. Preuss: Aspekty kształcenia i badań naukowych Tablica 1. Procentowe relacje pomiędzy grupami wszystkich przedmiotów Nr Grupy wszystkich przedmiotów 1'dzial poszczególnych grup w % S tuttgart U niversity D elft U niversity 1 M atem atyka /F izyka Srodow isko/praw o Inform atyka P rzedm ioty K ierunkow e ablica 2 Procentowe relacje pomiędzy grupami przedmiotów kierunkowych. N r Grupy przedmiotów kierunkowych S tuttgart U niversity Udział poszczególnych grup w % D elft U niversity 1 G eo d ezj a P o d sta w o w a G eodezjalnżynieryjna 7-3 G eodezja W yższa F otogram etria /T eledetekcja K artografia/g IS LIS K ataster 8 7 Jak wynika z danych powyższych tablic, przedmioty kierunkowe kursów wspólnych na wydziałach geodezyjnych obydwóch uniwersytetów stanowią połowę wszystkich przedmiotów. Udział grupy matematyka/fizyka (łącznie z elektroniką) w tabeli 1, jest dwa razy większy niż innych przedmiotów ogólnych, co świadczy o potrzebie gruntownych podstaw w tym zakresie. Z danych przedstawionych w tablicy 2 wynika, że proporcje między grupami przedmiotów kierunkowych są w większości podobne. Udział fotogrametrii/teledetekcji wynosi od 14 do 22 %. Dodatkowa analiza programu geodezyjnego w Royal Institute of Technology, Sztokholm, wykazała, że udział grupy fotogrametrii i teledetekcji jest znacznie wyższy niż w obu analizowanych programach i wynosi prawie 30%. W Polsce również zaczęto wprowadzać programy studiów, zwane elastyczne, oparte na podobnych założeniach jak w krajach Unii Europejskiej. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechniki Warszawskiej, jest w trakcie opracowania nowego programu elastycznego i wyżej wymienione programy krajów Unii Europejskiej stanowią cenny materiał dla analizy porównawczej.

6 29-6 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków 2000 Wstępne propozycje nowego programu zakładają strukturę pokazaną na poniższym schemacie. KURS WSPÓLNY 6 pierwszych semestrów ( 1-6 ) KURS INŻYNIERSKI 2 semestry (7-8) KURS MAGISTERSKI 4 semestry ( ) Według wstępnych propozycji, w ramach kursu inżynierskiego są proponowane dwie specjalności, zaś na kursie magisterskim sześć specjalizacji. Ze względu na nie zakończone prace Komisji Programowej Wydziału, nazwy specjalności oraz udziały poszczególnych grup przedmiotowych nie mogą być jeszcze podane. Jednakże, wydaje się że mogą być w tym miejscu przedstawione wstępne propozycje Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji PW dla kursu ogólnego (wspólnego) przygotowywanego nowego programu. Nie oznacza to jednak, że w ostatecznej wersji propozycje te będą w całości przyjęte. Proponuje się pięć następujących przedmiotów w grupie fotogrametria/teledetekcja; Podstawy fotogrametrii; Pozyskiwanie danych obrazowych; Fotogrametryczne technologie pomiarowe; Podstawy teledetekcji; Zastosowania fotogrametrii i teledetekcji. Treści poszczególnych przedmiotów ww. proponuje się jak poniżej. Podstawy fotogrametrii W prowadzenie (definicja fotogrametrii, rys historyczny, m ożliwości wykorzystania fotogrametrii). Definicja zdjęcia pom iarowego (realizacja rzutu środkowego, orientacja wewnętrzna, układ współrzędnych tłowych, geometryczna i radiometryczna jakość zdjęcia, geometria bloku zdjęć lotniczych). Stereoskopia (zasady stereoskopowego widzenia, stereoskop, stereoskopowa obserwacja zdjęć). Rola znaczka pom iarow ego w instrumentach fotogrametrycznych. Paralaksa podłużna (interpretacja geom etryczna i matematyczna). Uproszczone m etody wyznaczania wysokości w funkcji paralaksy podłużnej. Interpretacja geometryczna i opisy matematyczne podstaw owych pojęć, operacji / zadań fotogrametrycznych (układy współrzędnych, orientacja zewnętrzna i wzajemna zdjęć, orientacja bezwzględna modelu, 3D transformacja dla obrotu zdjęć oraz modelu, warunek kom płanarnośc - kryterium paralaksy poprzecznej do wyznaczenia orientacji wzajemnej, warunek kolinearności ja k o kryterium do wyznaczenia orientacji zewnętrznej zdjęć poprzez wcięcie wstecz oraz położenia punktów w układzie lokalnym m odelu lub terenowym poprzez wcięcie wprzód, przekształcenie rzutowe zdjęcia). Analityczne opracowanie pojedynczego stereogramu. Klasyfikacja i główne podstaw y instrumentów fotogram etrycznych do przestrzennego opracowania zdjęć (autografy analogowe o projekcji optycznej i m echanicznej - graficzne i wspom agane komputerowo, autografy analityczne, stacje cyfrowe). Zasady

7 A. Bujakiewicz, R. Preuss: Aspekty kształcenia i badań naukowych 29-7 orientacji zdjęć i pom iaru w instrumentach fotogrametrycznych (rekonstrukcja orientacji wewnętrznej i zewnętrznej zdjęć, stereodigitalizacja). Pozyskiwanie danych obrazowych Warunki obrazowania pow ierzchni ziemi, m odel fizyczny atmosfery. Pomiarowa fotograficzna kamera lotnicza. Zasady wykonywania fotogram etrycznych zdjęć lotniczych. Projektowanie zdjęć lotniczych dla opracowań mapowych. Zdjęcia dla zastosowań teledetekcyjnych. Jakość geometryczna i fotograficzna współczesnych zdjęć lotniczych. System y obrazowania w fotogram etrii bliskiego zasięgu. Pomiarowe kamery naziemne. Ogólne zasady wykonywania zdjęć naziemnych dla celów pomiarowych. Kamery semimetryczne, niemetryczne i inne niekonwencjonalne systemy rejestracji. Fotograficzne kamery rozpoznawcze i fotointerpretacyjne (kamery rozpoznawcze, panoramiczne, szczelinowe, wielospektralne). Skanowanie zdjęć (skanery do zdjęć pomiarowych, dobór param etrów skanowania, kompresja danych, zapis danych). Niefotograficzne system y obrazowania pow ierzchni ziem i (kamera z matrycą CCD, skaner optyczno-mechaniczny, skaner z linijką detektorów CCD, SLAR, SAR). Jakość geometryczna i radiometryczna obrazów cyfrowych. Pomiar położenia kamery w locie (integracja danych GPS//NS). Przegląd systemów obrazowania ziemi z pułapu satelitarnego, przydatność wysoko rozdzielczych obrazów satelitarnych dla celów pomiarowych. Wstępna obróbka cyfrowych obrazów (tworzenie piram id obrazowych, przepróbkowanie, interpolacja wartości radiom etrycznej pikseli, zm iany histogramu obrazu, filtry i filtrowanie, wzmocnienie obrazu). Elementy densytom etru i kolorymetrii. Pomiar gęstości optycznej. Układ współrzędnych barwowych RGB, CMYK, HSI. Relacje między tymi układami. Technika skaningu laserowego. Integracja różnych zobrazowań. Fotogrametryczne technologie pomiarowe Kameralne zagęszczenie osnowy - aerotriangulacja (modele matematyczne rozw iązania bloku zdjęć, charakterystyka znanych program ów wyrównania jednoczesnego, zasady lokalizacji punktów osnowy polowej, propagacja błędów w bloku, uwzględnianie dodatkowych obserwacji w procesie wyrównawczym, samokalibracja ja k o metoda korekcji błędów systematycznych, wykorzystanie param etrów orientacji zewnętrznej określonych m etodą GPS i INS ). W łaściwości pom iarow e autografów analogowych, analitycznych i cyfrow ych( opcje pom iarow e instrumentów- monokomparator, stereokomparator, autograf, zasady definiowania param etrów w plikach projektowych, stosowane modele m atem atyczne do rekonstrukcji efektu przestrzennego, możliwości transferu orientacji zdjęć z różnych program ów wyrównania blokowego zdjęć). Pomiar numeryczny sytuacji techniką stereodigitalizacji (zasady tworzenia bibliotek do kodowania numerycznego w edytorach graficznych, omówienie głównych edytorów stosowanych w instrumentach fotogram etrycznych- MicroStation, AutoCad, Arclnfo, Phocus, Maps-200 itp., sposoby prow adzenia sterodigitalizcji obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych, zagadnienie pom iaru dynamicznego, ortogonalizacja obiektów, zagadnienie pom iarów uzupełniających). Fotogrametryczny pom iar o budowa N M T (charakterystyka param etrów NMT. zasady budowy NMT, podstawowe obiekty wysokościowe, omówienie fotogram etrycznych technik pom iarow ych- warstwicowanie, profilowanie, regularna siatka, zasada pom iaru automatycznego metodą korelacji zdjęć cyfrowych, aspekty dokladnościowe pom iaru N M T m etodą fotogrametryczną, metody weryfikacji NMT, N M T uzyskane ze skaningu laserowego i wysokorozdzielczych danych satelitarnych, produkty wtórne tworzone z NMT)

8 29-8 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, Kraków 2000 Technologia ortofotografi (rys historyczny, przetworzenie jednego zdjęcia, zasady przetwarzania różniczkowego, ortofotoskopy on-line, of-line, podstaw y matematyczne przetwarzania cyfrowego, wymagana postać danych inicjalnych, omówienie głównych program ów do przetwarzania cyfrowego- m etody resamplingu -przepróbkow ania zdjąć, problem m ozaikowania i korekcji radiometrycznej, przygotowanie ortofotomapy do wyplotu lub wydruku). Numeryczne opracowanie zdjąć bliskiego zasiągu (kryteria doboru metody budowy modelu fotogram etrycznych do kształtu obiektu mierzonego, m ożliwości podniesienia dokładności opracowania poprzez odpowiednią geom etrię zdjęć i zwiększenie ich liczby, samokalibracja, problem osnowy dla zdjęć w dużych skalach, uwzględnianie dodatkowych pom iarów geodezyjnych, charakterystyka oprogram owania do rozwiązywania bloku zdjęć bliskiego zasiągu) Fotogrametryczne technologie aktualizacji map topograficznych (instrumenty fotogram etryczne do aktualizacji, zasady okresowego wykonywania zdjęć dla celów aktualizacyjnych, sposoby odtwarzania orientacji zdjęć na podstaw ie danych archiwalnych lub istniejących map, wykorzystanie techniki m onoplotingu i steroortofotografi oraz obrazów satelitarnych do aktualizacji map topograficznych). Aspekty dokladnościowe opracowań fotogram etrycznych. Podstawy teledetekcji Podstawy fizyczne teledetekcji, charakterystyki spektralne obiektów - m etody pom iarów i interpretacja. Właściwości interpretacyjne podstaw owych rodzajów zdjęć lotniczych (panchromatyczne, czarno białe w podczerwieni, barwne w barwach naturalnych, barwne w podczerwieni). M etodyka interpretacji zdjąć: wizualna, instrumentalna, wspomagana komputerowo. Specyfika interpretacji wybranych obiektów terenowych (użytki gruntowe, infrastruktura). Charakterystyka różnych rodzajów obrazów satelitarnych (również wysoko rozdzielczych), z punktu widzenia interpretacji obiektów na powierzchni Ziemi. Zdjęcia termalne i mikrofalowe (pasywne i aktywne). M etody przetwarzania i interpretacji zdjęć satelitarnych. Podstawy teoretyczne cyfrowego przetwarzania jakościow ego wielospektralnych zdjąć satelitarnych i zdjęć lotniczych. Zastosowania fotogrametrii i teledetekcji Rola fotogram etrii i teledetekcji w tworzeniu/aktualizacji: numerycznych map wielkoskalowych dla miast, baz danych topograficznych w skali kraju, tematycznych baz danych G IS tworzonych dla potrzeb różnych szczebli administracji państw ow ej i samorządowej. Budowa Numerycznego M odelu Terenu o zasiągu regionalnym i krajowym. Tworzenie modeli 3-D miast (dla architektury, telekomunikacji, planow ania przestrzennego, turystyki, innych zastosowań). Rola fotogram etrii i teledetekcji w zakładaniu/odnaw ianiu katastru gruntów i budynków. Inwentaryzacja obiektów architektonicznych i archeologicznych. Pomiar kształtu, deformacji i ruchu obiektów/konstrukcji inżynierskich i przem ysłow ych m etodami fotogram etrii bliskiego zasięgu. Inwentaryzacja wyrobisk i hałd, ocena urobku (kopalnie odkrywkowe, hałdy, wysypiska odpadów kom unalnych itp.). Inne specjalne zastosowania fotogram etrii. Wybrane zastosowania teledetekcji. 4. Wnioski końcowe Rola i znaczenie zawodu geodety we współczesnym świecie wyraźnie się zmieniły. Ze specjalistów wykonujących tylko pomiary, geodeci stali się uczestnikami procesu

9 A. Bujakiewicz, R. Preuss: Aspekty kształcenia i badań naukowych przekształcenia środowiska geograficznego. Obecnie, daje się również zauważyć, że specjaliści różnych dyscyplin doceniają rolę geodety w procesie prawidłowego zarządzania gospodarką. Ta ważna pozycja geodety znajduje obecnie podkreślenie w licznych publikacjach i raportach na świecie. Profil studiów geodezyjnych powinien zatem przygotować absolwentów do pełnienia funkcji geodety - menadżera. Nie można więc w programach studiów geodezyjnych poświęcać zbyt wiele miejsca na opanowanie szczegółowych technologii i procedur, które i tak się szybko zmieniają, lecz uwzględnić właściwe podstawy teoretyczne do prawidłowego procesu zbierania, przetworzenia i analizy danych. To jest tym bardziej ważne, że większość technologii jest w pełni zautomatyzowana i głównymi zadaniami inżyniera geodety powinny być właściwa ocena i analiza produktu końcowego. Należy jednak zauważyć, że w pełni zautomatyzowane technologie pomiarowe stają się niebezpieczeństwem dla pozycji geodety gdyż wiele czynności można wykonać bez znajomości ich podstaw teoretycznych. W konsekwencji tego, inni specjaliści, o innym niż geodezyjny profilu, tworzą czasami produkty nie w pełni optymalne pod względem technicznym, co może prowadzić do błędnej oceny możliwości nowoczesnych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych. Szybki rozwój technologiczny wymaga od specjalistów ciągłego samokształcenia lub kształcenia zorganizowanego w formach takich jak studia podyplomowe (długo lub krótko terminowe), warsztaty specjalistyczne, itp.. Wydziały geodezyjne powinny traktować dokształcanie absolwentów studiów geodezyjnych i innych, wykorzystujących dane geodezyjne, jako obowiązek i organizować je w sposób systematyczny, w koordynacji z krajowymi przedsiębiorstwami wykonawczymi i organami administracji rządowej i samorządowej. Te wszystkie aspekty powinny być uwzględniane przy modernizacji programów studiów geodezyjnych. Poza działalnością dydaktyczną, uczelnie powinny być włączone aktywnie w projekty badawcze dotyczące integracji różnych nowych technologii pomiaru dla uzyskania optymalnego produktu finalnego, zabezpieczającego potrzeby produkcji geodezyjnej. Recenzował: prof, dr hab. inż. Józef Jachimski

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Kartografii Kształcenie w zakresie kartografii i systemów informacji geograficznej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Geomatyka 2 Nazwa w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Zastosowania fotogrametrii Nazwa modułu w języku angielskim The Using of hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE PROGRAMY NAUCZANIA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI W UCZELNIACH WYŻSZYCH W POLSCE

WSPÓŁCZESNE PROGRAMY NAUCZANIA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI W UCZELNIACH WYŻSZYCH W POLSCE Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Komisja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy geodezji Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geomatyka Nazwa modułu w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Teledetekcja środowiska ECTS 2) 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP Jerzy Zieliński GUGiK ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH ZANYCH Z DOSTOSOWANIEM PRZEPISÓW W PRAWA POLSKIEGO DO DYREKTYWY INSPIRE W dniu 15 maja 2007 r. weszła

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska AGH w Krakowie Opracowanie zespołowe G I F T GeoInformatyka Fotogrametria i Teledetekcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej 2-letnie studia magisterskie na kierunku Geografia Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi

I. KARTA PRZEDMIOTU. Przekazać wszechstronną wiedzę z zakresu produkcji map. Zapoznać z problematyką wykonywania pomiarów kątów i odległości na Ziemi I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA Z KARTOGRAFIĄ 2. Kod przedmiotu: GK 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów)

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Helena Klaudia Szczepanik Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3 Geografia, stopień I studia stacjonarne semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu Digital measurement

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej

Wymiar godzin zajęć ECTS ZAL 2 Zarys rolnictwa Z 3 Matematyka wyższa E 4 Repetytorium z matematyki elementarnej Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Załącznik nr do Uchwały Nr 08/07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Nazwa modułu Semestr

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2017 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Jako przykład zastosowania analiz GIS w zadaniach decyzyjnych można

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 8 do uchwały Senatu WAT nr 212/III/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

nauczania GIS na WAT

nauczania GIS na WAT BDOT10k w programach nauczania GIS na WAT WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W Y D Z I A Ł I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J I G E O D E Z J I E L Ż B I E T A B I E L E C K A Konferencja podsumowująca projekty

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z WF 1. 3 Zarys rolnictwa 5 5 Z/O - Z/O projektowe 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne Z WF 1. 3 Zarys rolnictwa 5 5 Z/O - Z/O projektowe 1 SEMESTR 1 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH Dr hab. 1. Budowa cyfrowych obrazów Zygmunt epipolarnych.

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 1. Omów sieć geodezyjną do wyznaczania deformacji i przemieszczeń obiektów inżynierskich. 2. Scharakteryzuj petrologię skał magmowych. 3. Opisz procedurę podział

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej Kierunek: Specjalnosc: Poziom: Geodezja i kartografia Wszystkie specjalnosci Studia pierwszego stopnia GiK1A_W01 GiK1A_W02 GiK1A_W03 GiK1A_W05 Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki

Bardziej szczegółowo

GEOINFORMATYKA - istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia

GEOINFORMATYKA - istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia GEOINFORMATYKA - istotny filar rozwoju dyscypliny geodezja i kartografia V Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, 21 październik 2016 Dariusz Gotlib Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

DANE - Narzędzia. ESRI Polska Sp. z o.o. 28,05% 34,08% DFP Doradztwo Finansowe SA. Robert Rutkowski 11,02% 8,61% TAXUS FUND SA 18,24%

DANE - Narzędzia. ESRI Polska Sp. z o.o. 28,05% 34,08% DFP Doradztwo Finansowe SA. Robert Rutkowski 11,02% 8,61% TAXUS FUND SA 18,24% Plan prezentacji O firmie Działalność Spółki Inwestor strategiczny Plany inwestycyjne Finanse 2 O firmie maj 2008 r. - rejestracja spółki GeoInvent Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców maj - lipiec 2008

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Łukasz Sławik II WARSZTATY SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH ZAKOPANE

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji ZAKŁAD TELEDETEKCJI ZAKŁAD TELEDETEKCJI Rozwój w pięciu niezależnych kierunkach Analiza danych Algorytmika wielospektralna, analiza zdjęć lotniczych, walidacja zdjęć lotniczych. Teledetekcja Zdalne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI C C C3 C C5 I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Kod przedmiotu: Ve 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying Engineering 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Kartografia i wizualizacje tematyczne Nazwa modułu w języku angielskim Cartography

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia

Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia Orientacja zewnętrzna pojedynczego zdjęcia Proces opracowania fotogrametrycznego zdjęcia obejmuje: 1. Rekonstrukcję kształtu wiązki promieni rzutujących (orientacja wewnętrzna ck, x, y punktu głównego)

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D

M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D 1 2 2 Idzi Gajderowicz Aleksander Żarnowski M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D I T E C H N O LO G II FO TO G R A M ETRII C

Bardziej szczegółowo

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 49 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Opracowanie bazy geodanych na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przemysłowego.

Opracowanie bazy geodanych na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przemysłowego. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji

Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Charakterystyka zawodu geodeta Predyspozycje zawodowe Jak zostać geodetą? Możliwości zatrudnienia Źródła informacji Geodezja nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA)

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) Ważne informacje: Każdy student musi wybrać specjalność jest to integralna część studiów (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI WYKORZYSTANIA DRONÓW DO CHARAKTERYSTYKI I OCENY ŚRODOWISKA. dr inż.. Monika Badurska. Otwarte seminarium 2015

LIWOŚCI WYKORZYSTANIA DRONÓW DO CHARAKTERYSTYKI I OCENY ŚRODOWISKA. dr inż.. Monika Badurska. Otwarte seminarium 2015 Otwarte seminarium 2015 MOŻLIWO LIWOŚCI WYKORZYSTANIA DRONÓW DO CHARAKTERYSTYKI I OCENY JAKOŚCI ŚRODOWISKA dr inż.. Monika Badurska Kierownik Projektów w Rozwojowych EUROSYSTEM S.A. monika.badurska@eurosystem.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015

Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Witold Kuźnicki MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA DANYCH Z SYSTEMÓW ZAŁOGOWYCH 26.11.2015 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie pracowni przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia stacjonarne i niestacjonarne) rok akademicki 2015/2016 S- stacjonarne NS - niestacjonarne Promotor - Dyplomant - Tytuł pracy L.P.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAZIEMNEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ DO AKTUALIZACJI MAPY NUMERYCZNEJ W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZASTOSOWANIE NAZIEMNEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ DO AKTUALIZACJI MAPY NUMERYCZNEJ W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Anna Gawin* ZASTOSOWANIE NAZIEMNEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ DO AKTUALIZACJI MAPY NUMERYCZNEJ W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 1. Wprowadzenie Do podstawowych

Bardziej szczegółowo