EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do uchwały Senatu WAT nr 212/III/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek geodezja i kartografia należy do obszaru nauk technicznych. Ukończenie studiów daje kwalifikacje na poziomie 6 KRK i tytuł inżyniera. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i mają wymiar 210 punktów ECTS. Geodezja i kartografia jest powiązana w sposób szczególny z takimi dyscyplinami jak: budownictwo, nawigacja. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych, jednak niniejsze efekty kształcenia dla kierunku studiów geodezja i kartografia nie spowodują, w stosunku do obecnie obowiązującego programu kształcenia, zmian zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS, co zgodnie z zapisami Prawa o szkolnictwie wyższym pozwala na zachowanie dotychczasowych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów geodezja i kartografia na poziomie I i II stopnia. Objaśnienie oznaczeń: K - efekty kształcenia dla kierunku Geodezja i kartografia T - efekty kształcenia dla obszaru nauk technicznych 1 - studia pierwszego stopnia A - profil ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 01, 02,, - kolejne numery efektów kształcenia Symbol K_W01 K_W02 K_W03 Efekty kształcenia dla kierunku studiów geodezja i kartografia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów geodezja i kartografia absolwent: WIEDZA Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla kierunku geodezja i kartografia przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu geodezji i kartografii Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem geodezja i kartografia: budownictwo, nawigacja Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii: współczesne metody badania i modelowania kształtu i właściwości fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, podstawy budownictwa i planowania Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T1A_W01 T1A_W02 T1A_W03

2 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 przestrzennego, geomatyka, systemy informacji przestrzennej, kataster i gospodarka nieruchomościami Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami T1A_W04 z zakresu geodezji i kartografii: metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych i obserwacji teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich prezentacji, określanie stanu własności nieruchomości i jego ewidencjonowania, tworzenie baz danych o terenie i ich wizualizacji w postaci map, obrazowe systemy lotnicze i satelitarne, wykorzystywanie systemów informacji przestrzennej, regulacje prawne działalności geodezyjnej i kartograficznej; (A) 1 : projektowanie osnów geodezyjnych, bazy danych topograficznych, przetwarzanie terenowej informacji gospodarczej, precyzyjne pomiary geodezyjne i astronomiczne, systemy i urządzenia nawigacyjne, geodezyjne pomiary specjalne, topografia i kartografia topograficzna; (B) 1 : pozyskiwanie danych obrazowych dla potrzeb GIS, projektowanie baz danych o terenie, cyfrowe przetwarzanie obrazu, skanowanie laserowe, podstawy fotografii, fotogrametria cyfrowa, interpretacja zobrazowań terenu; (C) 2 : nowoczesne techniki teledetekcyjne rozpoznania obiektów maskowanych, interpretacja sprzętu wojskowego i sytuacji taktycznej na zobrazowaniach, opracowywanie wojskowych map topograficznych i dokumentów graficznych, wykorzystywanie aparatury nawigacyjnej w działaniach taktycznych wojsk, prowadzenie orientacji topograficznej oraz rozpoznania i oceny terenu; struktury organizacyjne i funkcjonowanie rozpoznania wojskowego; (D) 2 : znajomość procesów fizycznych kształtujących pogodę, metody i przyrządy do bezpośrednich pomiarów parametrów meteorologicznych, pozyskiwanie i wykorzystanie wyników teledetekcyjnego badania atmosfery, analiza i opracowywanie prognozy sytuacji synoptycznej, opracowywanie mezoskalowych i lotniczych prognoz pogody, operacyjne wykorzystanie produktów numerycznych modeli prognoz pogody, opracowywanie lotniczo-klimatycznych charakterystyk wybranego rejonu, opracowywanie dokumentacji meteorologicznej do zabezpieczenie działań lotnictwa wojskowego i komunikacyjnego, pozyskiwanie i opracowanie danych o sytuacji hydrologicznej w rejonach działań wojsk, meteorologiczne systemy informatyczne, znajomość organizacji systemu hydrometeorologicznego zabezpieczenia działań Sił Zbrojnych Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu T1A_W05 dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i T1A_W06 systemów technicznych wykorzystywanych w geodezji i kartografii Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały T1A_W07 2

3 stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii K_W08 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, T1A_W08 ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii K_W09 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym T1A_W09 zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania materiałów i usług geodezyjnych i kartograficznych K_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony T1A_W10 własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej K_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej T1A_W11 przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia UMIEJĘTNOŚCI 1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz T1A_U01 innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie kierunku geodezja i kartografia; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U02 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w T1A_U02 środowisku zawodowym inżynierów geodetów i kartografów oraz w innych środowiskach K_U03 Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, T1A_U03 uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu kierunku geodezja i kartografia K_U04 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku T1A_U04 obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku geodezja i kartografia K_U05 Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia T1A_U05 kompetencji zawodowych w geodezji i kartografii K_U06 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauk T1A_U06 technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 2) podstawowe umiejętności inżynierskie K_U07 Potrafi posługiwać się technikami informacyjno- T1A_U07 komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii K_U08 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym T1A_U08 3

4 pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K_U09 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań T1A_U09 inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne K_U10 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań T1A_U10 inżynierskich w geodezji i kartografii - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne K_U11 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku T1A_U11 zawodowym związanym z geodezją i kartografią oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą K_U12 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych T1A_U12 działań inżynierskich w geodezji i kartografii 3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K_U13 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i T1A_U13 ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z kierunkiem geodezja i kartografia - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy pomiarowe, procesy, usługi geodezyjno-kartograficzne K_U14 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację T1A_U14 prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla kierunku geodezja i kartografia K_U15 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi T1A_U15 pomiarowych służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kierunku geodezja i kartografia oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia pomiarowe K_U16 Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz T1A_U16 zrealizować proste zadanie pomiarowe, system lub proces pomiarów bezpośrednich i teledetekcyjnych, bazę danych przestrzennych typowe dla geodezji i kartografii, używając właściwych metod, technik i narzędzi pomiarowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; zna możliwości T1A_K01 dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych T1A_K02 aspektów i skutków działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej T1A_K03 różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz wykazuje gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji T1A_K04 określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu geodezji i kartografii K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z T1A_K05 4

5 K_K06 K_K07 wykonywaniem zawodu inżyniera geodety Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały T1A_K06 T1A_K07 Uwaga: 1) Efekty kształcenia odpowiadające wybieralnym treściom kształcenia w zakresie specjalności: (A): pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, (B): pomiary geodezyjne i systemy informacji geograficznej. 2) Efekty kształcenia odpowiadające treściom kształcenia w zakresie specjalności zamówionych przez MON: (C): rozpoznanie obrazowe, (D): meteorologia. 5

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Geodezja i kartografia należy do obszaru nauk technicznych. Ukończenie studiów daje kwalifikacje na poziomie 7 KRK i tytuł magistra inżyniera. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 semestry i mają wymiar 90 punktów ECTS. Geodezja i kartografia jest powiązana w sposób szczególny z takimi dyscyplinami jak: budownictwo, nawigacja. Objaśnienie oznaczeń: K- efekty kształcenia dla kierunku Geodezja i kartografia T - efekty kształcenia dla obszaru nauk technicznych 2 - studia drugiego stopnia A - profil ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 01, 02,, - kolejne numery efektów kształcenia Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów geodezja i kartografia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów geodezja i kartografia absolwent: WIEDZA K_W01 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i innych obszarów właściwych dla kierunku geodezja i kartografia przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji i kartografii K_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem geodezja i kartografia: budownictwo, nawigacja K_W03 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii: współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie, opracowywania i prezentacji wyników pomiarów i obserwacji geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, wykonywania i interpretacji pomiarów przemieszczeń obiektów inżynierskich, posługiwania się satelitarnymi technikami pomiarowymi i systemami informacji geograficznej, wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami K_W04 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu geodezji i kartografii: opracowanie danych w systemach informacji przestrzennej, organizacja geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, prowadzenie gospodarki gruntami na terenach rolnych, leśnych i zurbanizowanych, prowadzenie działalności inżynierskiej w Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 6

7 zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stosowanie i projektowanie komputerowych metod gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym; (A) 1 : nawigacja współczesna, bazy danych tematycznych, kataster, układy odniesienia w geodezji, organizacja prac geodezyjnych, systemy informacji terenowej, wizualizacja informacji przestrzennej, planowanie zagospodarowania terenów wiejskich; (B) 1 : fotogrametria bliskiego zasięgu, teledetekcja satelitarna, zastosowania teledetekcji i technik programistycznych w systemach geoinformatycznych, metodyka projektowania SIP, reprodukcja kartograficzna, współczesne metody opracowań fotogrametrycznych; (C) 2 : interpretacja obiektów wojskowych i cywilnych na zobrazowaniach lotniczych i satelitarnych, interpretacja sprzętu wojskowego i sytuacji taktycznej na zobrazowaniach z rozpoznania powietrznego, posługiwanie się danymi z rozpoznania obrazowego, zbieranie, analiza, ocena, przechowywanie i aktualizacja informacji o terenie w bazach systemów informacji geograficznych; stosowanie nieobrazowych danych teledetekcyjnych, stosowanie technik cyfrowego przetwarzania obrazu w wojskowym rozpoznaniu obrazowym; (D) 2 : organizacja systemu meteorologicznego zabezpieczenia działań wojsk, zasady funkcjonowania międzynarodowych zespołów meteorologów zabezpieczających ćwiczenia i operacje wojskowe, kompleksowe wykorzystanie danych synoptycznych i aerologicznych, wyników teledetekcyjnego badania atmosfery oraz produktów numerycznych modeli prognoz pogody do opracowywania meldunków o stanie warunków atmosferycznych i prognozowanych ich zmian, opracowywanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej do zabezpieczenie lotów wojskowych i komunikacyjnych statków powietrznych, w tym zadań specjalnych, pozyskiwanie danych w globalnej i w wydzielonych sieciach wymiany danych meteorologicznych K_W05 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych T2A_W05 nowych osiągnięciach z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla geodezji i kartografii i pokrewnych dyscyplin naukowych K_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i T2A_W06 systemów technicznych wykorzystywanych w geodezji i kartografii K_W07 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały T2A_W07 stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii K_W08 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia T2A_W08 7

8 społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej K_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym T2A_W09 zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania opracowań i świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony T2A_W10 własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej K_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej T2A_W11 przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia UMIEJĘTNOŚCI 1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) K_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz T2A_U01 innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie geodezji i kartografii; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie K_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w T2A_U02 środowisku zawodowym inżynierów geodetów i kartografów oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie geodezji i kartografii K_U03 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim T2A_U03 i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia właściwych dla kierunku geodezja i kartografia, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu geodezji i kartografii K_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku T2A_U04 obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku geodezja i kartografia K_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować T2A_U05 proces samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w geodezji i kartografii K_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauk T2A_U06 technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla kierunku geodezja i kartografia, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 2) podstawowe umiejętności inżynierskie K_U07 potrafi posługiwać się technikami informacyjno- T2A_U07 8

9 komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii K_U08 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym T2A_U08 pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K_U09 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań T2A_U09 inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne K_U10 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań T2A_U10 inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej geodezja i kartografia, właściwych dla geodezji i kartografii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne K_U11 potrafi formułować i testować hipotezy związane z T2A_U11 problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie geodezji i kartografii K_U12 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych T2A_U12 osiągnięć (technik i technologii) w zakresie kierunku geodezja i kartografia K_U13 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku T2A_U13 zawodowym związanym z geodezją i kartografią (budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, wodnego i specjalnego, infrastruktury przemysłowej, inżynierii środowiska, nawigacji) oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą K_U14 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej T2A_U14 podejmowanych działań inżynierskich w geodezji i kartografii 3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i T2A_U15 ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z geodezją i kartografią - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy pomiarowe, procesy, usługi K_U16 potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących T2A_U16 rozwiązań technicznych w zakresie geodezji i kartografii K_U17 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację T2A_U17 złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla kierunku geodezja i kartografia, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne K_U18 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do T2A_U18 rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla kierunku geodezja i kartografia, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla kierunku geodezja i kartografia, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy K_U19 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą T2A_U19 aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożoną sieć geodezyjną, geodezyjne opracowanie obiektu, system lub 9

10 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 proces pomiarowy, związane z zakresem kierunku geodezja i kartografia oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; zna możliwości dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu geodezji i kartografii prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera geodety potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii K_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia T2A_K01 T2A_K02 T2A_K03 T2A_K04 T2A_K05 T2A_K06 T2A_K07 Uwaga: 1) Efekty kształcenia odpowiadające wybieralnym treściom kształcenia w zakresie specjalności: (A): pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, (B): pomiary geodezyjne i systemy informacji geograficznej. 2) Efekty kształcenia odpowiadające treściom kształcenia w zakresie specjalności zamówionych przez MON: (C): rozpoznanie obrazowe, (D): meteorologia. 10

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej

ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geometrii, rozumie geometryczne podstawy rozwiązań grafiki inżynierskiej Kierunek: Specjalnosc: Poziom: Geodezja i kartografia Wszystkie specjalnosci Studia pierwszego stopnia GiK1A_W01 GiK1A_W02 GiK1A_W03 GiK1A_W05 Wiedza ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: Tytuł zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Automatyka i Robotyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 7 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Nazwa kierunku studiów: gospodarka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria produkcji, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.)

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.) KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, 29-05-2015 r.) I. PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 22/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 22/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki / sztuki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy efekt kształcenia opis

Kierunkowy efekt kształcenia opis I. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA T- obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1-Studia pierwszego stopnia A- Profil ogólnoakademicki W- kategoria wiedzy U Kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia Efekt kształcenia Symb. T1A_W1 WIEDZA ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 24/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 24/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 Symbol K_W01 K_W02 K_W03 Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia 1 A nazwa kierunku studiów: profil kształcenia: Symbol K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 K1_W07

Bardziej szczegółowo