USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK"

Transkrypt

1 USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW POWW WIĘCBORK WSTĘP Więcbork 2009r

2 Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej w Więcborku, którzy niedługo będą pełnoletni lub już ukończyli 18 lat oraz do ich opiekunów. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące procesu usamodzielnienia, któremu podlegają osoby osiągające pełnoletność w placówce. Poradnik omawia procedury usamodzielnienia, wskazuje komu i w jakim zakresie przysługuje pomoc, jakie są jej rodzaje. Przedstawia sposób przygotowania indywidualnego planu usamodzielnienia, jego realizację we współpracy z opiekunem usamodzielnienia oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Problematyka usamodzielnienia osób, które osiągnęły pełnoletność w placówce opiekuńczo wychowawczej wielofunkcyjnej uregulowana jest w: Ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 233 poz z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2005r. Nr 6 poz. 45 ). DEFINICJE USAMODZIELNIENIE

3 Usamodzielnienie- długotrwały proces wychowawczy, któremu podlegają pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych, mający na celu podjęcie przez nich samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem. INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIANIA Co to jest indywidualny program usamodzielnienia? Indywidualny program usamodzielnienia opracowany przez wychowanka przy współudziale opiekuna usamodzielnienia to dokument, który określa wszystkie ważne dla przyszłości młodego człowieka aspekty. Dobrze opracowany program pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, w tym planu kontynuowania nauki, oswojenie się z poszczególnymi etapami tej drogi i przewidzenie trudności, jakie mogą go spotkać. Indywidualny program usamodzielnienia, zawierający zobowiązanie wychowanka do realizacji poszczególnych etapów programu, zatwierdzony przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, staje się podstawą do przyznania świadczeń na usamodzielnienie. Jest to rodzaj kontraktu socjalnego z usamodzielnianym wychowankiem, będący podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych. Indywidualny program usamodzielnienia określa obowiązki osoby usamodzielnianej w tym: - formy uzyskania wykształcenia, podjęcia zatrudnienia, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, uzyskania należnych świadczeń wraz z terminem ich realizacji. Określa również zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z rodziną naturalną i środowiskiem. Treść programu wypełniają obowiązki usamodzielnianego wychowanka oraz zobowiązania podjęte przez opiekuna usamodzielnienia. Indywidualny program usamodzielnienia jest podstawą do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki z datą podpisania go przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia i dyrektora PCPR. W przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej może ona wraz z opiekunem usamodzielnienia dokonać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia a następnie przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi PCPR. Niewykonywanie obowiązków przez osobę usamodzielnianą może spowodować odmowę lub zawieszenie wypłacania świadczeń pieniężnych. Niewykonywanie zobowiązań przez opiekuna usamodzielnienia może spowodować jego zmianę przez dyrektora PCPR USAMODZIELNIANY WYCHOWANEK

4 Kto to jest usamodzielniany wychowanek? 1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, 2. Osoba pełnoletnia opuszczająca następujące placówki: - placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, - dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (jeżeli wcześniej przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej lub placówkach, o których mowa) - schronisko dla nieletnich, - zakład poprawczy, - specjalny ośrodek szkolno wychowawczy - młodzieżowy ośrodek wychowawczy, jeżeli umieszczenie w rodzinie zastępczej i w/w placówkach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. OPIEKUN USAMODZIELNIANIA Kto to jest opiekun usamodzielnienia? Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą, do której ma on zaufanie i która będzie faktycznie wspierać go w trudnym okresie wchodzenia w dorosłe życie. Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy: - zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej, - opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia, - ocena realizacji indywidualnego programu i jego modyfikowanie, - współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą, gminą, - opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki. WARUNKI UDZIELANIA POMOCY USAMODZIELNIANYM WYCHOWANKOM Warunki udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom:

5 - wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby, - opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego programu usamodzielnienia i złożenie go do akceptacji przez dyrektora PCPR-u, - zobowiązanie usamodzielnionego wychowanka do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia wyrażone na piśmie, - złożenie wniosku o przyznanie pomocy, - udokumentowanie podczas wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego trudnej sytuacji dochodowej, tj. spełnienie następującego kryterium: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby usamodzielnianej nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (954 zł), w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (702 zł. na osobę w rodzinie). W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, poza w/w warunkami niezbędna jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z celem, na który została przyznana oraz rozliczona w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji pomocy. W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, poza w/w warunkami niezbędne jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki oraz przedkładanie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej. FORMY POMOCY DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW Formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków: 1. pomoc pieniężna: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 2. inne formy pomocy: - pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym oraz w uzyskaniu zatrudnienia - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej Szczegółowe informacje na temat w/w form pomocy znajdują się w Poradniku klienta. ODMOWA UDZIELENIA POMOCY Starosta może odmówić przyznania pomocy pieniężnej w następujących sytuacjach:

6 występuje przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana nie zgodnie z celem, na jaki jest przyznana. Może dotyczyć wychowanków, którzy są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, handlują narkotykami, prostytuują się itp. osoba usamodzielniana opuściła samowolnie placówkę przed osiągnięciem pełnoletności (należy ustalić, co było przyczyną opuszczenia placówki opiekuńczo wychowawczej) usamodzielniany wychowanek porzuci naukę w szkole umożliwiającej zdobycie zawodu i nie podejmie pracy. osoba usamodzielniana porzuci pracę z własnej winy, bez powodu i uchyla się od podjęcia nowego zatrudnienia. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo z winy umyślnej. Starosta może, ale nie musi, odmówić przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, jak i pomocy na kontynuowanie nauki w wyżej wymienionych sytuacjach. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyznania pomocy musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym i dokładną analizą sytuacji usamodzielnianego wychowanka. Wychowanek ma prawo odwołania się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. TRYB ZAWIESZANIA I ZAPRZESTANIA UDZIELANIA POMOCY Można zaprzestać udzielania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w dwóch przypadkach: Szkoła, do której uczęszcza usamodzielniany wychowanek jest nieodpłatna i jednocześnie zapewnia nieodpłatne utrzymanie: internat i wyżywienie. Wychowanek bez uzasadnionych powodów trzykrotnie zmienił szkołę na tym samym poziomie kształcenia, tzn., że powiat przestaje udzielać pomocy w przypadku przeniesienia się osoby usamodzielnianej do czwartej szkoły, licząc od tej, w której uczył się na początku usamodzielnienia. W tej sytuacji ma znaczenie opinia opiekuna usamodzielnienia oraz wykazanie, że zmiana szkół nie ma racjonalnego uzasadnienia. ZAWIESZENIE UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ Zawieszenie pomocy może nastąpić w przypadku:

7 1. Wystąpienia szczególnych okoliczności związanych z tokiem nauki, stanem zdrowia, zdarzeniem losowym. 2. Wystąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki w okresie między ukończeniem szkoły niższego szczebla, a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego szczebla. 3. Wychowanek marnotrawi przyznaną pomoc 4. Wychowanek nie realizuje programu usamodzielnienia. Decyzję administracyjną zawieszającą pomoc pieniężną wydaje się z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Okres zawieszenia maksymalnie na jeden rok. KOMPETENCJE POWIATU W zależności od rodzaju pomocy, którą świadczy powiat do wypłacania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki właściwym miejscowo jest starosta miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo wychowawczej; natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta miejsca osiedlenia się usamodzielnianego wychowanka PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI I USAMODZIELNIENIE 1 Postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2.Indywidualny plan usamodzielnienia, 3.Druk wyznaczający opiekuna usamodzielnienia, 4.Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia, 5.Wniosek wychowanka o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz pomocy na usamodzielnienie z uzasadnieniem, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze podpisanym przez opiekuna usamodzielnienia, 6,Zaświadczenia o okresie przebywania w placówkach lub rodzinach zastępczych, 7.Poświadczenie zameldowania. 8. Decyzja o przyznaniu renty (ostatni odcinek renty ) oraz inne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, 9.Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (ewentualnie o wysokości stypendium). USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW

8 OBOWIĄZKI BEZPOŚREDNIEGO WYCHOWAWCY Z początkiem października każdego roku kalendarzowego, wychowawca, który jest bezpośrednim opiekunem wychowanka podaje pracownikowi socjalnemu datę, kiedy w kolejnym roku kalendarzowym wychowanek z grupy kończy 18 rok życia. Wychowawca przeprowadza szczegółową rozmowę z wychowankiem na temat możliwości usamodzielniania, oraz na czym usamodzielnianie polega, a także dalszych jego planów życiowych. Sporządza z tej rozmowy szczegółową notatkę służbową, którą umieszcza w dokumentacji wychowanka. OBOWIĄZKI USAMODZIELNIAJĄCEGO SIĘ WYCHOWANKA Osoba usamodzielniana, co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości zobowiązana jest podać staroście (przez PCPR ) dane osobowe osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedłoży pisemną zgodę tej osoby. Osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności przygotowuje indywidualny program usamodzielnienia,, który przedkłada do zatwierdzenia staroście za pośrednictwem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W sytuacji, kiedy wychowanek nie opuszcza placówki z uwagi na kontynuowanie nauki w szkole zredagowany przez wychowanka i opiekuna program usamodzielniania umieszcza się w dokumentach osoby usamodzielnianej. Z chwilą podjęcia decyzji przez wychowanka o opuszczeniu placówki uruchamia się program usamodzielniania. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SOCJALNEGO Pracownik socjalny placówki przedkłada informację do właściwego PCPR dotyczącą podjętych działań odnośnie osoby usamodzielnianej w przewidzianym terminie. Pomaga przy wypełnianiu i składaniu wniosku o przyznanie stosownej pomocy we właściwym dla miejsca zamieszkania wychowanka usamodzielniającego się PCPR. Zawiadamia właściwy PCPR o zamiarze usamodzielnienia wychowanka na trzy miesiące przed opuszczeniem przez niego placówki. ZAŁĄCZNIKI: ( imię i nazwisko ) Więcbork, dnia

9 (adres ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w.. ul.. ( adres ) Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki W związku z ukończeniem 18-go roku życia i ukończeniem nauki w.. ( nazwa adres szkoły) w której osiągnąłem/-ęłam pełnoletność, zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki od w ( data ) ( nazwa i adres szkoły) i pomocy na usamodzielnienie zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia. ( podpis wych.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ul.

10 Na podstawie 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 45) WSKAZUJĘ Panią /Pana... Zam.... Na opiekuna usamodzielnienia Data podpis osoby usamodzielnianej Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy: - zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej, - opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia, - ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacji, - współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą, - opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, - zobowiązanie się do aktywnego uczestnictwa w budowaniu i realizacji programu usamodzielnienia wychowanka, - zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia, - w celu realizacji programu usamodzielnienia wspieranie z pracownikiem socjalnym MOPR. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia dla..., zam.... Oświadczam, że znane są mi obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji. Jednocześnie zobowiązuję się do pomocy usamodzielnionemu wychowankowi w realizacji postanowień programu. Zatwierdzam... podpis opiekuna usamodzielnienia AKTUALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIANIA WYCHOWANKA OPUSZCZAJĄCEGO PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZĄ WIELOFUNKCYJNĄ W WIĘCBORKU

11 Imię i nazwisko wychowanka: Aktualizacja planu usamodzielnienia: Podpis wychowanka Podpis opiekuna Podpis dyrektora PCPR..... Podpis pracownika socjalnego. INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI

12 I. Dane ewidencyjne: 1. Planowany termin usamodzielnienia: Powiat właściwy ze względu na pochodzenie dziecka: Powiat, w którym wychowanek się usamodzielnia: Opiekun usamodzielnienia: Imię i nazwisko:... Adres / telefon:... II. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko: Data urodzenia: Miejsce urodzenia Przed umieszczeniem w placówce / rodzinie zastępczej zamieszkiwałam(em): miejscowość... ulica... nr domu i mieszkania... gmina... powiat Po opuszczeniu placówki / rodziny zastępczej będę zamieszkiwał(a): miejscowość ulica... nr domu i mieszkania... gmina... powiat Aktualnie kontynuuję naukę w: / ukończyłem szkołę: Posiadam następujące kwalifikacje, ukończone kursy: Posiadam / nie posiadam orzeczony stopień niepełnosprawności: Posiadam / nie posiadam świadczenia finansowe z MOPR., ZUS, PFRON, KRUS: a) renta rodzinna z dodatkiem dla sierot zupełnych... b) renta rodzinna bez dodatku dla sierot zupełnych... c) renta socjalna... d) alimenty... e) zasiłek pielęgnacyjny... f) stypendium... g) dochód z majątku... h) inne...

13 III. Dane dotyczące placówki / rodziny zastępczej: 1. Nazwa placówki / imię i nazwisko rodziny zastępczej: Adres: Data umieszczenia w placówce / rodzinie zastępczej (zgodnie z postanowieniem sądu): Data opuszczenia placówki / rodziny zastępczej: Zakres i rodzaj pomocy oferowanej przez placówkę / rodzinę zastępczą: IV. Dane dotyczące rodziny naturalnej i środowiska: 1. Matka : a) imię i nazwisko... b) adres zamieszkania: miejscowość... ulica... nr domu... nr mieszkania... gmina... powiat... c) zakres i rodzaj pomocy oferowanej przez matkę po opuszczeniu placówki / rodziny zastępczej: Ojciec: a) imię i nazwisko... b) adres zamieszkania: miejscowość... ulica... nr domu... nr mieszkania... gmina... powiat... c) zakres i rodzaj pomocy oferowanej przez ojca po opuszczeniu placówki / rodziny zastępczej:

14 3. Osoby i instytucje wspierające (w tym gmina): Ocena możliwości powrotu do środowiska naturalnego: Zagrożenia ze strony środowiska:

15 V. Zadania, sposób i terminy realizacji programu usamodzielnienia dla:... Lp. Potrzeby i podjęte Sposób zaspokojenia potrzeby Przybliżony termin realizacji Osoba odpowiedzialna i wspomagająca działani a 1. Zapewnienie odpowiednic h warunków mieszkaniow ych - powrót do domu rodzinnego, - mieszkanie chronione, - mieszkanie socjalne, - wynajem, - bursa, internat, akademik, - kupno własnego mieszkania, - inne

16 Lp. Potrzeby i podjęte działania Sposób zaspokojenia potrzeby Przybliżony termin realizacji Osoba odpowiedzialna i wspomagająca 2. Plan kontynuowan ia nauki: - gimnazjum, - szkoła zawodowa, - technikum, - liceum, - studium, - studia wyższe: a) licencjat, b) magisterskie - studia podyplomowe. 3. Znalezienie pracy: - samodzielnie, - poprzez znajomych,

17 - poprzez Powiatowy Urząd Pracy:, - poprzez ogłoszenie, - inne: Lp. Potrzeby i podjęte Sposób zaspokojenia potrzeby Przybliżony termin realizacji Osoba odpowiedzialna i wspomagająca działani a 4. Poradnictwo prawne w zakresie:

18 . 5. Doradztwo i wspieranie w działaniach (jakich?):. Lp. Potrzeby i podjęte Sposób zaspokojenia potrzeby Przybliżony termin realizacji Osoba odpowiedzialna i wspomagająca działani a 6. Uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych

19 7. Inne oczekiwane formy pomocy: 8. Zgłaszane Uwagi do powyższego programu VI. Oczekiwane formy pomocy pieniężnej: L.p. Forma pomocy i przeznaczenie: Zobowiązania do współpracy z pracownikiem socjalnym MOPR Termin realizacji oraz wysokość świadczenia w zakresie uzyskiwanej pomocy I. Pomoc pieniężna na - umożliwienie pracownikowi socjalnemu sporządzenia wywiadu

20 kontynuację nauki: środowiskowego w miejscu zamieszkania, - podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez naukę w szkołach wyższego stopnia, - przedkładanie na początku każdego semestru zaświadczenia szkolnego potwierdzającego naukę na kolejnym semestrze, - systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, - czynienie postępów w nauce, uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów i egzaminów, - informowanie pracownika socjalnego MOPR o każdej zmianie związanej z tokiem nauki, jej zawieszeniu, przerwaniu. II. Pomoc pieniężna na - ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym MOPR w zakresie Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przyznania i realizacji pomocy na usamodzielnienie, usamodzielnienie, zgodnie z art. przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, a w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do - wykorzystanie uzyskanej pomocy zgodnie z założonym celem, - rozliczenie się z uzyskanej pomocy w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji pomocy poprzez przedłożenie imiennych faktur i rachunków. 89 ust 6 Ustawy o Pomocy Społecznej, osobie kontynuującej naukę wypłacana jest po jej ukończeniu. działalności zarobkowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych,... pokrycie dodatkowych

21 wydatków związanych z nauką. L.p. Forma pomocy i przeznaczenie: Zobowiązania do współpracy z pracownikiem socjalnym MOPR Termin realizacji w zakresie uzyskiwanej pomocy III. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, w szczególności na: materiały niezbędne do wyposażenia i remontu mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt służący do podjęcia zatrudnienia. - ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji pomocy.

22 VII. Zobowiązanie osoby usamodzielnianej: 1) Oświadczam, że przyjmuję na Siebie pełną odpowiedzialność za realizację i przybliżony termin przyjętych w programie usamodzielnienia zobowiązań. 2) Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Opiekunem Usamodzielnienia 3) Zobowiązuję się do informowania pracownika socjalnego o każdej istotnej zmianie mojej sytuacji życiowej (zmiana dochodu, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu cywilnego, zmiana toku nauki itp.) mającej wpływ na wydaną decyzję. VIII. Pouczenie W razie wystąpienia usprawiedliwionych okoliczności uniemożliwiających realizację indywidualnego programu usamodzielnienia, pomoc może zostać zawieszona, na wniosek osoby zainteresowanej, na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. W razie wystąpienia nieusprawiedliwionych okoliczności w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia może nastąpić odmowa przyznania świadczenia, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych (miejscowość, data) (podpis wychowanka) (podpis Opiekuna Usamodzielnienia) (podpis Kierownika Działu Opieki i Wychowania) IX. Zakończenie programu usamodzielnienia 22

23 1. Program usamodzielnienia został zakończony zgodnie z przyjętym programem: - tak - nie (podać przyczyny) Aktualna sytuacja życiowa usamodzielnionego wychowanka:

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 3. Miejsce urodzenia... 4. Przed umieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Wstęp-------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pana/Pani... poprzez uzyskanie wykształcenia, zdobycia

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI.... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) CZĘŚĆ A INFORMACYJNA I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (imię i nazwisko) (data urodzenia, stan cywilny) (obecny adres) Mińsk Mazowiecki, dn.... Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim o udzielenie pomocy*: pieniężnej na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, orzeczenie

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA (wypełnia osoba usamodzielniania) I. Dane osoby usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data i miejsce urodzenia:... 3.PESEL:... 4. Nr telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. Dz.U.2005.6.45 2007-11-27 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 2008-01-01 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim . (miejscowość i data) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI 1.Wnioskodawca: (imię i nazwisko). (data i miejsce urodzenia,

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień roku)

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień roku) Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla wychowanków Rodzin Zastępczych (Stan prawny na dzień 01.01.2012 roku) Dzieci które Kochacie Fundacja ARCHON + Myślenice 2012 Wydanie i Redakcja: Dzieci Które Kochacie

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pan/Pani...poprzez

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. Część I Informacyjna

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. Część I Informacyjna INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą... (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) Część I Informacyjna wypełnia osoba usamodzielniana I. Informacje

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA OPUSZCZAJĄCEGO RODZINĘ ZASTĘPCZĄ LUB PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ C z ę ś ć A : dane i informacje o osobie usamodzielnianej 1. imię i nazwisko. 2. data

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Program Usamodzielnienia

Indywidualny Program Usamodzielnienia Indywidualny Program Usamodzielnienia (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) Sporządzono dnia: Część I Informacyjna Informacje o osobie usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Telefon:. 3.

Bardziej szczegółowo

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30 - Dział Opieki i Wychowania 25-554 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr 18-20 tel.: 41 331 72 58 lub 41 331 00 13 bezpośrednie, 41 331 25 24 centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Proces usamodzielniania wychowanków w placówek wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej CZYM JEST USAMODZIELNIENIE? To proces, który rozpoczyna się już z chwilą przyjęcia małoletniego do

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej/ rodziny zastępczej Sporządzony dnia: 1. INFORMACJE O WYCHOWANKU 1.1 Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (Opracowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia)

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (Opracowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia) PIR... -1- INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA (Opracowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia) Dane ewidencyjne: 1. Data złożenia wniosku... 2. Planowany termin usamodzielnienia...

Bardziej szczegółowo

( imię i nazwisko osoby usamodzielnianej) zam.. (adres zamieszkania z numerem kodu pocztowego, numer telefonu kontaktowego) Pan/i ...

( imię i nazwisko osoby usamodzielnianej) zam.. (adres zamieszkania z numerem kodu pocztowego, numer telefonu kontaktowego) Pan/i ... Data wpływu do Centrum:... INDYWIUDALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Indywidualny Program Usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem lub koordynatorem rodzinnej pieczy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Data : INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I. Dane osoby usamodzielnianej. Imię i nazwisko :. Data i miejsce urodzenia :... Numer pesel :... Numer i seria dowodu osobistego :. Adres zamieszkania. Adres

Bardziej szczegółowo

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, będąc instytucją polityki społecznej państwa swoje statutowe zadania realizuje w oparciu przede wszystkim o: ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin Kierownik: Magdalena Matysek mail: n Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć tel. (94) 3160344 fax. (94)

Bardziej szczegółowo

Inne formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek

Inne formy pomocy dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek 1. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym 3. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia - Dział Opieki i Wychowania 25-554

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Data... INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA I.Dane osobowe osoby usamodzielnianej Data i miejsce urodzenia obecnego pobytu Miejsce stałego pobytu

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka 3 13 300 Nowe Miasto Lubawskie WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI na podstawie: - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, -

Bardziej szczegółowo

Program usamodzielnienia

Program usamodzielnienia Program usamodzielnienia Nazwisko i imię osoby usamodzielniającej się :... Data urodzenia :... Adres pobytu :... Kontakt telefoniczny:... Opiekun usamodzielnienia:... Zobowiązuję się do realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie (miejscowość, data) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka 3 13 300 Nowe Miasto Lubawskie WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE na podstawie: - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna MOPS 29 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Procedura zewnętrzna MOPS 29 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Procedura zewnętrzna MOPS 29 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ 1. Załatw sprawę elektronicznie

Bardziej szczegółowo

- INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. z dnia...

- INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. z dnia... CZĘŚĆ I - INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA z dnia... 1.Dane osobowe: - Imię i nazwisko osoby usamodzielniającej się:... - Data i miejsce ur.:... - PESEL... - Adres aktualnego miejsca zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły:

W N I O S E K. Do Wójta Gminy Baranów. Nazwa szkoły: W N I O S E K... Data wpływu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./.

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny./. Nazwa i adres podmiotu realizującego: Nr ewidencyjny wniosku: Burmistrz Mszczonowa. Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM: STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

1. Dane osobowe wnioskodawcy Dane o uczniu. Nazwisko i imię: Seria i nr dowodu osobistego: PESEL: Dane wnioskodawcy (właściwe podkreślić):

1. Dane osobowe wnioskodawcy Dane o uczniu. Nazwisko i imię: Seria i nr dowodu osobistego: PESEL: Dane wnioskodawcy (właściwe podkreślić): WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 - za okres od 01.09.2017 r. 31.12.2017 r. - za okres od 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. stypendium szkolnego zasiłku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 1. Zezwolenie starosty na prowadzenie placówki Wzór Nr 2. Zezwolenie wójta na prowadzenie placówki Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 4. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE na podstawie: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE na podstawie: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (miejscowość, data) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka 3 13 300 Nowe Miasto Lubawskie WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE na podstawie: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego UCHWAŁA NR.. Rady Powiatu Lęborskiego PROJEKT z dnia w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

... (imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy) 1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 Warunki otrzymania pomocy Osiągniecie pełnoletności. Opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach Adres: ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WO-W-2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki Opłata skarbowa: nie pobiera się Ostrołęka, dnia... PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ul. Strzelców Bytomskich

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY./. Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Dębno Adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 Załącznik do uchwały Nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać: STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

2. Załączniki Wniosek o ustalenie obligatoryjnego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

2. Załączniki Wniosek o ustalenie obligatoryjnego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Procedura zewnętrzna nr MOPS-55 ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA OSOBY, KTÓRA OSIĄGNEŁA PEŁNOLETNOŚĆ W PIECZY ZASTĘPCZEJ 1. Załatw sprawę elektronicznie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchosławice nr 0050.51.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o stypendium szkolne Nr wniosku... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice, dnia...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Do Prezydenta Miasta Sopotu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 1. Dane osoby składającej wniosek Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM. (data wpływu do MOPS) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM. I. DANE WNIOSKODAWCY (pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły) Imię i nazwisko PESEL Adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Data złożenia wniosku. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, (oznacza to

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce urodzenia: - - roku

Data i miejsce urodzenia: - - roku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku w STP OTAGO ED 4462 20 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko: Imiona: Imię ojca: Imię matki: PESEL ucznia / słuchacza: Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania..

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania.. .. (Nazwisko i imię wnioskodawcy ) miejscowość data.. adres Telefon. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015. WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny... Data złożenia wniosku: Numer ewidencyjny: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny... Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ... imię i nazwisko wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły...... adres zamieszkania wraz z numerem telefonu (w przypadku dyrektora szkoły adresu nie podaje się)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od... ( imię i nazwisko ) Liceum * w roku szkolnym 2016/2017 beneficjent jest Studium/Kolegium *

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od... ( imię i nazwisko ) Liceum * w roku szkolnym 2016/2017 beneficjent jest Studium/Kolegium * I. DANE WNIOSKODAWCY Data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na okres od... wypełnia pracownik OPS uczeń / słuchacz rodzic dyrektor... ( imię i nazwisko ) PESEL wnioskodawcy Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 4409 UCHWAŁA NR L/619/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mail:

Bardziej szczegółowo