Supervisor - second name

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Supervisor - second name"

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception and project development of the wide area network for a multidivisional enterprise. Bieleninik Edward 2 Analiza algorytmów sterowania przeciążeniami w różnych implementacjach TCP. Analysis of the congestion control algorithms applied in different TCP implementations. Bieleninik Edward 3 Opracowanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych do nauki programowania w języku Java. Development of a set of exercises for teaching programming in Java, Bieleninik Edward 4 Opracowanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych do nauki wybranych zagadnień z algorytmów. Development of a set of exercises for teaching selected topics of algorithms. Bieleninik Edward 5 Aplikacja mobilna dla badania wydajności przyłącza internetowego Mobile application for performance evaluation of mobile connectivity Borzemski Leszek

2 6 Serwis internetowy do badania pobierania stron www Web serwice for page load evaluation Borzemski Leszek 7 Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na platformie Android. Real User Monitoring (RUM) software for Android Borzemski Leszek Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na Oprogramowanie platformie Windows Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na Przegląd platformie metod Windows modelowania zakłóceń w bezprzewodowych czujnikach IMU/MARG Real User Monitoring (RUM) software for Windows Real User Monitoring (RUM) software for Windows Survey on methods of noise modelling in IMU/MARG sensors. Borzemski Borzemski Brzostowski Leszek Leszek Krzysztof 11 Przegląd metod modelowania matematycznego na potrzeby analizy ruchu człowieka. Survey on methods of mathematical modelling for human movement analysis. Brzostowski Krzysztof 12 Przegląd metod segmentacji sygnałów z czujników bezprzewodowych. Survey on methods of signal segmentation acquired from wearable sensors. Brzostowski Krzysztof 13 Przegląd metod modelowania zmęczenia sportowca podczas treningu. Survey on methods of modelling athlete s fatigue during sport training. Brzostowski Krzysztof

3 14 Opracowanie aplikacji mobilnej do śledzenia codziennej aktywności użytkownika. Elaboration of mobile application for human activity tracking. Brzostowski Krzysztof 15 Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej trening żużlowca. Development of mobile application to support speedway rider's training. Brzostowski Krzysztof 16 Opracowanie aplikacji mobilnej i webowej wspomagającej pracę trenera sportowego. Development of mobile and web application to support sport trainer. Brzostowski Krzysztof 17 Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów dla urządzeń mobilnych. Application of pattern recognition algorithm for mobile devices. Brzostowski Krzysztof 18 Symulacja komputerowa mechaniki płynów Fluid mechanics computer simulation. Drwal Maciej 19 Odporna optymalizacja w problemach szeregowania zadań z niepewnością przedziałową Robust optimization in scheduling problems with interval uncertainty. Drwal Maciej 20 Aplikacja webowa wspomagająca graficzne programowanie sterowników PLC. Web application supporting graphical programming of PLC controllers. Filcek Grzegorz 21 Aplikacja wspomagająca kojarzenie użytkowników usług carpoolingowych na podstawie danych z ogłoszeń w Internecie. Application supporting matching users of carpooling services basis on data from posts published in the Internet. Filcek Grzegorz

4 22 23 Biblioteka programistyczna wspomagająca projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika poprzez obserwację zachowań Aplikacja wspomagająca użytkownika. optymalne rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika na podstawie częstości i kolejności ich użycia. Programming library supporting the ergonomic design of user interfaces by observing user behavior. Application supporting the optimal deployment of elements of the user interface based on the frequency and the order of their use. Filcek Filcek Grzegorz Grzegorz 24 Interfejs zarządzania inteligentnym budynkiem na urządzenia z systemem Android oraz ios. Intelligent building management interface on devices with Android and ios. Filcek Grzegorz 25 Zarządzanie informacją osobistą z wykorzystaniem algorytmów rekomendacyjnych. Personal information management using recommendation algorithms. Gawrych-Żukowski Andrzej 26 Analiza porównawcza metod optymalizacji dla problemu dopasowywania kształtu A comparison of optimization methods for shape matching problem. Gonczarek Adam 27 Klasteryzacja dokumentów z użyciem modelu Dirichlet Process Mixture Model Document clustering based on Dirichlet Process Mixture Model. Gonczarek Adam Systemy identyfikacji radiowej RFID (Radio-Frequency Identification) przykładowe rozwiązania i zastosowania Ukryte kanały transmisji danych (steganografia) w protokołach sieci komputerowych. Radio-Frequency Identification (RFID) systems methods and applications Grzech Adam Hidden data transmission channels (network steganography) in protocols of computer network Grzech Adam

5 30 Przykłady wykorzystania sieci samochodowych w inteligentnych systemach transportowych Application of CAN (Car Area Networks) in ITS (Intelligent Transport Systems) Grzech Adam 31 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania Applications of Internet of Things (IoT) in monitoring systems Grzech Adam 32 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w telemedycynie Applications of Internet of Things (IoT) in e-health systems Grzech Adam 33 Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania środowiska naturalnego Applications of Internet of Things (IoT) in environment protection systems Grzech Adam 34. Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic robots ability of collision free moving in changeable environment Huk Maciej 35 System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis Huk Maciej 36 Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Huk Maciej

6 37 Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms Huk Maciej 38 Oprogramowanie uniwersalnego, rozproszonego układu sterownia robotem kroczącym. Universal, distributed control software for biped robot Huk Maciej 39 System kontekstowej analizy zależności bibliograficznych na bazie systemu Gendryt. Contextual analysis of bibliographic relationships on the basis of the Gendryt system. Huk Maciej 40 Usługa analizy strumieni ruchu w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. Service-based analysis of data streams in IoT project and implementation. Juszczyszyn Krzysztof 41 Projekt i implementacja usługi monitoringu systemu kompozycji usług złożonych. Complex service system monitoring service project and implementation. Juszczyszyn Krzysztof 42 Projekt i implementacja interfejsu użytkownika dla modułu zarządzania repozytorium usług webowych User interface for management module for service repository project and implementation. Juszczyszyn Krzysztof 43 Usługa analizy wzorców wykorzystania usług złożonych w systemie webowym projekt i implementacja. A service for analysis of usage patterns emerging in service system project and implementation Juszczyszyn Krzysztof

7 44 Moduł analizy danych dla sieci sensorowej w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. Data analysis module for sensor network in IoT. Juszczyszyn Krzysztof 45 Analiza bezpieczeństwa systemów zapewniania anonimowości w Internecie na przykładzie sieci TOR. Security analysis of Internet anonymity systems on the example of TOR network Kędziora Michał 46 Analiza forensykowa systemu komputerowego korzystającego z sieci anonimowej TOR Digital forensic analysis of computer system using anonymity network TOR Kędziora Michał 47 Wirtualne środowisko badań konfiguracji i analizy bezpieczeństwa transmisji danych z wykorzystaniem protokołu IPv6. The virtual environment for configuration, testing and analysis of data transmission over IPv6 networks. Kołaczek Grzegorz 48 Projekt i konfiguracja środowiska systemu Honeypot na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa. The design and configuration of the Honeypot system for security incidents detection Kołaczek Grzegorz 49 Konfiguracja systemu IDS na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa w sieci korporacyjnej. Configuration of the IDS system for the purpose of detecting security incidents in the corporate network. Kołaczek Grzegorz

8 50 Środowisko i scenariusze edukacyjne dla wybranych problemów analizy bezpieczeństwa usług sieciowych. Environment and educational scenarios for selected problems of security analysis of network services. Kołaczek Grzegorz 51 Implementacja systemu wykrywania anomalii w ruchu teleinformatycznym. Implementation of anomaly detection system for ICT security protection. Kołaczek Grzegorz 52 Implementacja systemu korelacji i wizualizacji zdarzeń z plików dziennika Presenting, correlating and filtering various security related feeds. Kołaczek Grzegorz 53 System automatycznej oceny jakości programów komputerowych studentów. Automated evaluation system of student software quality. Konieczny Dariusz Biblioteka dla Androida do wymiany informacji w wieloosobowych grach turowych w lokalnej sieci komputerowej. Library for Android to share information in multiplayer turn-based games in the local network. Konieczny Dariusz Wtyczka do Moodla do gromadzenia i przekazywania informacji o postępach studenta. Plugin for Moodle to collect and transmit information about the progress of the student. Konieczny Dariusz Aplikacja mobilna do zarządzania informacjami o postępach studenta. 5. Tworzenie klastra obliczeniowego z urządzeń mobilnych. Mobile application to manage information on the progress of the student. Konieczny Dariusz Creating a computing cluster of mobile devices. Konieczny Dariusz

9 58 Projekt oraz implementacja narzędzia umożliwiającego przetwarzanie równoległe w sieci komputerowej z wykorzystaniem Java Script. Design and implementation of a tool for parallel processing in a computer network using Java Script. Kwiatkowski Jan 59 Badanie anomalii wykonania wybranych algorytmów równoległych. Study of anomalies during execution of chosen parallel algorithms Kwiatkowski Jan 60 Projekt oraz implementacja systemu dla studentów uczestniczących w programie ERASMUS+. Design and implementation of system for students participating in ERASMUS + Kwiatkowski Jan 61 Projekt i implementacja systemu wspomagającego układanie testów egzaminacyjnych.esign and implementation of a system supporting the laying of examination tests Kwiatkowski Jan 62 Praktyczna weryfikacja skalowalności dla wybranych algorytmów równoległych. Practical verification of scalablability for the chosen parallel algorithms. Kwiatkowski Jan 63 Badanie wydajności wybranych algorytmów równoległych na GPU. Performance testing of selected parallel algorithms on the GPU. Kwiatkowski Jan 64 Badanie wydajności wybranych algorytmów równoległych na procesorze wielordzeniowym. Performance testing of selected parallel algorithms on the multicore processor. Kwiatkowski Jan 65 Projekt i implementacja systemu monitorującego wykonanie programu na klastrze komputerowym. Design and implementation of a monitoring system on a cluster system. Kwiatkowski Jan

10 66 Projekt oraz implementacja rozproszonego brokera sieciowego. The design and implementation of the distributed network broker Kwiatkowski Jan 67 Wykorystanie technologi IBeacons w nowoczesnym biurze Uning ibeacons technology in modern office Kwiatkowski Jan 68 Projekt oraz implementacja biblioteki numerycznych obliczeń macierzowych na GPU The design and implementation of matrix calculations library using GPU. Kwiatkowski Jan 69 Komputerowy system do wspomagania wyborów i głosowania elektronicznego Computer system of electronics election and voting Liber Arkadiusz 70 Komputerowy system wspomagania poszukiwania i analizy obiektów astronomicznych oraz zjawisk astrofizycznych Computer system for the search and analysis of astronomical objects and astrophysical phenomena Liber Arkadiusz 71 Komputerowy system wspomagania badań kryminalistycznych systemów informacyjnych Computer system for forensic investigations of information systems Liber Arkadiusz

11 72 Komputerowy system do wspomagania analizy ruchu pojazdów w miejskim systemie inteligentnego transportu ITS Computer system for vehicles analysis in Intelligent Transportation System Liber Arkadiusz 73 Komputerowy system anonimizacji danych medycznych Computer system of medical data anonymisation Liber Arkadiusz 74 Komputerowy system wspomagania diety w chorobach nowotworowych Computer system for aid of the diets in neoplastic diseases Liber Arkadiusz 75 Komputerowy system wspomagania ukrywania informacji w obrazach Computer system of information hiding in images Liber Arkadiusz 76 Komputerowy system wspomagania detekcji plagiatu Computer system of plagiarism identification Liber Arkadiusz

12 77 Data Warehouse design and implementation Projekt i implementacja hurtownii danych. Lorkiewicz Wojciech 78 Web based system for monitoring the state of mobile agents Webowy system monitorowania stanu mobilnych agent Lorkiewicz Wojciech 79 Simple object state detection using camera image Identyfikacja stanu obiektów z wykorzystaniem obrazu z kamery Lorkiewicz Wojciech 80 Aplikacja webowa wspomagająca przeprowadzanie analiz statystycznych i wizualizacji danych. Web application to suport statistical analyses and visualisation of data. Madeyski Lech 81 Implementacja w Javie nowych operatorów testera mutacyjnego inspirowanych realnymi defektami oprogramowania. Implementation of new mutation testing operators in Java inspired by real software defects. Madeyski Lech 82 Przegląd i porównanie narzędzi do automatycznego generowania testów jednostkowych w Javie. Review and empirical comparison of tools for automated unit tests generation in Java. Madeyski Lech 83 Webowa platforma oceny jakości projektów o otwartych źródłach. Web-based platform for quality assessment of open source projects. Madeyski Lech

13 84 Analiza metod przyspieszenia wykonania testów jednostkowych na platformie Java. Analysis of methods to speed-up unit tests execution in Java. Madeyski Lech 85 Implementacja pakietu w języku R zawierającego wyniki badań empirycznych w obszarze inżynierii oprogramowania. Implementation of an R package including empirical software engineering data sets) Madeyski Lech 86 Porównanie technologii przygotowywania prezentacji w RMarkdown oraz przygotowanie infrastruktury serwerowej. Comparison of technologies to create slides in RMarkdown and setup of the server-side infrastructure). Madeyski Lech 87 Projekt i implementacja gry na urządzenia mobilne z wykorzystaniem algorytmów samouczących się. Project and implementation of game for mobile devices using machine learning algorithms Mazur Zygmunt 88 Polityka i audyt bezpieczeństwa wybranego systemu teleinformatycznego. Security Policy and Security Audit for the Chosen ICT System. Mendyk-Krajewska Teresa 89 Testowanie poziomu ochrony wybranej sieci bezprzewodowej. Testing of Security Level for the Chosen Wi-Fi Network. Mendyk-Krajewska Teresa 90 Analiza skuteczności wybranych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego. Analysis of Effectiveness of the Chosen Tools for Security Management of IT System. Mendyk-Krajewska Teresa

14 91 Analiza skuteczności ataków na systemy kryptograficzne. Analysis of Effectiveness of Attacks on Cryptographics Systems. Mendyk-Krajewska Teresa 92 Bezpieczne administrowanie systemem teleinformatycznym. Secure Administration of ICT System Mendyk-Krajewska Teresa 93 Projekt i implementacja framework u dla potrzeb udostępniania usług strumieniowych Project and implementation of framework for streaming services provisioning Świątek Paweł 94 Wieloplatformowe narzędzie do uruchamiania usług strumieniowych Multiplatform tool for execution of streaming services Świątek Paweł 95 Protokoły transmisji niemultimedialnych danych strumieniowych Protocols for transmission of nonmultimedia data streams Świątek Paweł 96 Usługi przetwarzania ruchu teleinformatycznego z wykorzystaniem karty DAG DAG-based services for teletraffic processing Świątek Paweł 97 Implementacja systemu wykrywania anomalii w ruchu teleinformatycznym. Implementation of anomaly detection system for ICT security protection. Świątek Paweł

15 98 Projekt i implementacja systemu wspierającego pracę biura podróży. Design and implementation of a system for travel agency. Turowska Magdalena 99 Projekt i implementacja systemu wspomagającego osobistą profilaktykę zdrowotną. Design and implementation of a system for personal health prevention. Turowska Magdalena 100 Analiza porównawcza wybranych algorytmów routingu w sieciach bezprzewodowych. Analysis of routing algorithms in the wirless networks. Turowska Magdalena 101 Zastosowanie układu regulacji PID w wybranym problemie sterowania systemem komputerowym. Application of the PID controller for the control of the computer system. Turowska Magdalena 102 Projekt i implementacja systemu wspomagającego opracowanie diety żywieniowej. Design and implementation of a system for the development of nutritional supplements. Turowska Magdalena

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż. ................... (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

2010 2nd International Conference on Information Technology

2010 2nd International Conference on Information Technology 2010 2nd International Conference on Information Technology (ICIT 2010) Gdansk, Poland 28-30 June 2010 IEEE Catalog Number: ISBN: CFP1025E-PRT 978-1-4244-8182-8 Contents 1. Intelligent Information Systems

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl K.Dziubich, WETI slajd: 1 Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Robert PĘKALA, Bogdan KWIATKOWSKI, Zbigniew GOMÓŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Wstęp Kształcenie studentów na kierunkach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo