Supervisor - second name

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Supervisor - second name"

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Analiza porównawcza metod równoważenia obciążenia żądań protokołu HTTP(S) do serwera na przykładzie Microsoft Application Request Routing oraz Microsoft Network Load Balancing Comparison Analysis of HTTP(S) Request Load Balancing Methods: A Case of Microsoft Application Request Routing and Microsoft Network Load Balancing 2 System obliczeń rozproszonych w środowisku Hadoop Hadoop-based distributed computing system. 3 Analiza jakości usług chmur obliczeniowych postrzeganej przez użytkowników Analysis of user perceived computing cloud quality. 4 5 Rozproszony system monitorowania Internetu bezprzewodowego w technologii miniaturowych komputerów Raspberry Pi. Przegląd i analiza wykorzystania urządzeń mobilnych z funkcjonalnością rozszerzonej rzeczywistości. Distributed Raspberry Pi-based system for monitoring of wireless Internet. A survey and analysis of mobile devices with augmented reality. 6 Badania protokołu HTTP2 HTTP2 protocol measurement study. 7 Badania bezprzewodowej sieci kampusowej The research on Wrocław University of Politechniki Wrocławskiej. Technology wireless campus network 8 Prognozowanie wydajności sieci bezprzewodowej metodami eksploracji danych. Forecasting performance of wireless network using data mining methods Responsywne projektowanie stron webowych. Mobilny system do pomiarów sieci komputerowej Opracowanie modelu zakłóceń w bezprzewodowych czujnikach pomiarowych IMU. Responsive Web Design. Mobile system for network measurements. Noise modelling in wearable IMU sensors. Brzostowski

2 Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowiek. Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowieka uwzględniającego zmęczenie mięśni szkieletowych. Opracowanie algorytmu estymacji dynamiki kończyny górnej człowieka na podstawie danych pomiarowych. Opracowanie algorytmu wspomagającego analizę powtarzalności ruchów kończyny górnej podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Systemy sterowania w automatyce domowej -przegląd istniejących rozwiązań i propozycje rozwoju w oparciu o nowe technologie informatyczne. System wspomagania decyzji dla sprzedaży samoobsługowej z wykorzystaniem technologii RFID Metody optymalizacji wielkokryterialnej dla dyskretnego problemu decyzyjnego. Analiza wielokryterialna dla problemu wyboru mieszkania. Interaktywna gra komputerowa w rehabilitacji dzieci i seniorów Modelling of human upper limb s dynamics. Brzostowski Elaboration of model of dynamics of human upper limb with fatigue process. Elaboration of algorithm fo estimation of dynamics of human upper limb. Elaboration of algorithms for repeatability analysis of upper limb movements during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. ANG: Control systems in home automation - review of existing solutions and development opportunities based on new information technologies. ANG: Decision support system for selfservice sales using RFID technology. ANG: Mulitcriteria optimization methods for discrete decision problem. ANG:Mulit-ctiteria analysis for the problem of choosing an apartment. Computer active game for rehabilitation children and senior Diagnostyka posturalna człowieka Postural of human diagnisis using mobile wykorzystująca mobilne systemy pomiarowe measurement system Brzostowski Brzostowski Brzostowski Filcek Filcek Filcek Filcek 22 Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania w budowie semantycznych sieci usług. National and international conditions in the construction of semantic web services. 23 Wykorzystanie smartfonów do profilaktyki monitorowania chorób przewlekłych. Use smartphone to prevention and monitor chronic disease. 24 Zarządzanie projektem wirtualnym poprzez mapowanie kompetencji do zadań globalizacja projektów IT The project virtual management across mapping with tasks the competence - the globalization of IT projects

3 Analiza ruchów człowieka modelowanie ruchów w systemach komputerowych Analiza ryzyka projektów integracyjnych - interoperacyjność Czynniki niepowodzeń projektów informatycznych baza wiedzy metryk atrybutów krytycznych. Ocena narzędzi i usług mobilnych platformy Azure Ocena narzędzi i usług Magistrali usług platformy Azure Ocena narzędzi i usług analizy predykcyjnej platformy Azure Human movement analysis modeling motion in computer systems Risk analysis of the integration project interoperability Factors failures projects - knowledge base metrics critical attributes Evaluation of tools and Azure mobile services Fryźlewicz Evaluation of tools and Azure Bus Services Fryźlewicz Evaluation of tools and Azure machine learning services Fryźlewicz 31 Ocena narzędzi i usług HPC platformy Azure Evaluation of tools and Azure HPC services Fryźlewicz Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zagadnień numerycznych. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w zarządzaniu informacją osobistą. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do budowy modelu matematycznego opisujacego zależności między danymi w sieci semantycznej. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w wyborze lektur do nauki języków obcych. Heurystyczne algorytmy dla problemów marszrutyzacji z oknami czasowymi. Zastosowanie teorii gier do wybranego problemu zarządzania zasobami w wirtualnych sieciach komputerowych Algorytmy rozwiązania wybranego wielokryterialnego problemu marszrutyzacji floty pojazdów z odbiorem i dostawą Application of evolutionary algorithms to solving of some numerical problems. Use of recommendation algorithms in the process of managing of personal information. Application of evolutionary algorithms to formulation of mathematical models describing relations between data in a semantic network. Application of recommendation algorithms to the selection of reading materials to assist learning of foreign languages. Heuristic algorithms for routing problems with time windows. Application of the game theory to the chosen problem of virtual networks resource management Solution algorithms for the chosen multicriteria pickup and delivery vehicle routing problem Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gąsior Gąsior Dariusz Dariusz 39 Opracowanie systemu informatycznego do rozwiązywania problemu harmonogramowania czasu pracy kierowcy Elaboration of the information system solving the bus driver scheduling problem Gąsior Dariusz

4 Opracowanie algorytmu śledzenia obiektów na obrazie video z zakłóceniami Opracowanie algorytmów samozarządzania siecią komputerową w warunkach niepewności Metody optymalizacji bayesowskiej w zastosowaniu do problemów szeregowania zadań. Metody uczenia głębokiego do wielomodalnych danych. Transformacja aplikacji webowych o architekturze "Multi Page" do architektury "Single Page". Elaboration of an algorithm for object tracking in a distorted video image Development of algorithms for computer network self-management under uncertainty Bayesian optimization for scheduling problems. Gąsior Gąsior Gonczarek Dariusz Dariusz Adam Deep learning for multimodal data. Gonczarek Adam ANG: Transformation of web applications with "Multi Page" architecture into "Single Page" architecture. Hnatkowska Bogumiła 45 Modelowanie i przetwarzanie ANG: Modeling and processing of dynamic dynamicznych reguł biznesowych. business rules. Hnatkowska Bogumiła 46 Przetwarzanie dynamicznych reguł ANG: Processing of dynamic business rules biznesowych zapisanych w języku written in natural language. naturalnym. Hnatkowska Bogumiła 47 Porównanie frameworków ORM na platformach mobilnych: Android oraz ANG: Comparison of ORM frameworks on mobile platforms: Android and Windows Hnatkowska Bogumiła Windows phone. phone. 48 Automatyczna translacja sekwencyjnych programów w języku java na język ANG: Automatic translation of sequential java programs into a concurrent Hnatkowska Bogumiła programowania współbieżnego. programming language. 49 Testowanie programów współbieżnych. ANG: Testing concurrent programs. Hnatkowska Bogumiła 50 Scentralizowana definicja reguł ANG: Centralized definition of validation walidacyjnych. rules. Hnatkowska Bogumiła 51 Weryfikacja skuteczności wybranego ANG: Verification of the effectiveness of a przewodnika stylu programowania. selected programming style guide. Hnatkowska Bogumiła Wykorzystanie oprogramowania Microsoft Robotics Developer Studio do symulacji ruchu grupy robotów mobilnych Zastosowanie algorytmów reharmonogramowania w wybranym problemie szeregowania zadań Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku Application of the Microsoft Robotics Developer Studio software to simulation of movement of a group of mobile robots Application of rescheduling algorithms in a chosen task scheduling problem Hojda Hojda Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic robots Huk ability of collision free moving in changeable environment

5 55 System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis) Huk 56 Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Huk Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Oprogramowanie uniwersalnego, rozproszonego układu sterownia robotem kroczącym. System kontekstowej analizy zależności bibliograficznych na bazie systemu Gendryt. Modelowanie w BPMN z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych. Definiowanie czynnościowych wzorców projektowych z wykorzystaniem języka SysML. Wykorzystanie ontologii SUMO przy określaniu znaczenia synsetów w polskim Wordnet. Rola ontologii w modelowaniu dziedzinowym. Opracowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji dla wybranego przypadku. Analiza i implementacja algorytmów odpornych dla wybranego zagadnienia podejmowania decyzji. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do rozwiązania łącznego problemu szeregowania zadań i rozmieszczenia. Porównanie działania wybranych algorytmów sztucznej inteligencji w zastosowaniu do rozwiązania problemu podejmowania decyzji. Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms Universal, distributed control software for biped robot. Contextual analysis of bibliographic relationships on the basis of the Gendryt system Huk Huk Huk Modeling in BPMN with efficiency demands. Huzar Defining functional design patterns using SysML language. Application of SUMO ontology in defining meaning of synsets of the Polish Wordnet. Huzar Huzar The role of ontologies in domain modeling. Huzar Development of the computer decision support system for selected case. Analysis and implementation of robust algorithms for selected task scheduling problem. Application of AI based algorithms for joint task scheduling and deployment algorithm. Comparison of the performance of selected AI based algorithms with application to solving a decision making problem. Józefczyk Józefczyk Józefczyk Józefczyk Jerzy Jerzy Jerzy Jerzy

6 Implementacja algorytmów podejmowania decyzji dla bezprzewodowych sieci sensorów. Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Wrocławskiej metodami fraktalnymi Zastosowanie teorii gier w prognozowaniu niesprawności systemu informatycznego Metoda predykcji charakterystyk niezawodnościowych systemów transmisji danych Implementation of decision making algorithms for wireless sensor networks. The analysis of website statistics of Wrocław University of Technology Rusing the fraktal methods Game theory application to planning of computer system faults Method of reliability characteristics prediction of data transmission systems Józefczyk Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jerzy Ireneusz Ireneusz Ireneusz 72 Analiza fraktalna stanu powierzchni obiektu Fractal analysis of surface state of object Jóźwiak Ireneusz Analiza algorytmów post kryptografii kwantowej Opracowanie i realizacja stanowisk dydaktycznych wykorzystujących płyty montażowe. Wybrane zagadnienia projektowania układów cyfrowych z niskim poborem mocy. Post quantum cryptography algoritms analysis Development and implementation of teaching positions using breadboard. Selected aspects of the design of digital circuits with low power. Jóźwiak Kaliś Kaliś Ireneusz Praktyczne porównanie wersji języka VHDL do projektowania układów cyfrowych. Program do manipulowania diagramami decyzyjnymi. Analiza porównawcza i wizualizacja wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Badanie i analiza jakości transmisji danych w punktach dostępowych sieci bezprzewodowej Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych za pomocą metod rozmytych Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej Practical comparison of versions of VHDL to design digital circuits. The program for manipulating decision diagrams. Comparative Analysis and Visualization of Selected BDD Variables Ordering Methods. Visualization of selected floating-point arithmetic units. The study and analysis of the quality of data transmission in the access points of wireless network Spatial Web servers performance forecasting with fuzzy methods Wireless Network Performance Survey with Sequential Indicator Simulation Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Anna Anna Anna

7 83 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metod ekonometrycznych Wireless Network Performance Survey with Econometric Methods Kamińska- Chuchmała Anna 84 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod ekonometrycznych Spatial Web Servers Performance Forecasting, Regarding Their Belonging to the Autonomous Systems, Using Econometric Methods Kamińska- Chuchmała Anna 85 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod symulacyjnych Spatial Web Servers Performance Forecasting, Regarding Their Belonging to the Autonomous Systems, Using Simulation Methods Kamińska- Chuchmała Anna Badanie anomalii wykonania aplikacji równoległych. Analiza wydajności rozproszonych baz danych. Examination of the execution anomalies of parallel applications. Performance evaluation of distributed databases. 88 Dynamiczny przydział zadań do procesorów w środowisku rozproszonym. Dynamic job allocation in the distributed environment. 89 Automatyczne zrównoleglanie programu dla środowiska obliczeniowego karty graficznej. 90 Metody zrównoleglania sieci neuronowych Analiza wydajności algorytmów mnożenia macierzy na procesorze wielordzeniowym. Metody oceny wydajności działania aplikacji równoległych w systemach rozproszonych oraz równoległych. Przetwarzanie równoległe w środowisku chmury obliczeniowej. Przetwarzanie równoległe w środowisku rozproszonym. Algebraiczne i analityczne metody współczesnej kryptografii. Inteligentne systemy wspomagania zachowania zdrowia i urody Metody i algorytmy w inteligentnych systemach transportu (ITS) Komputerowe modelowanie procesów informacyjnych. Automatic program paralelization for GPU environment. Methods of parallelization of neural networks. Performance evaluation of matrix multiplication algorithms at multicore processors. Methods of evaluation of parallel application performance in distributed systems and parallel. Parallel processing in the cloud computing environment. Parallel processing in the distributed environment. Algebraic and analytic methods in modern cryptography Inteligent systems of assisting the preservation of health and beauties Methods and algorithms in Inteligent Transportation Systems Computer based modeling of information processes

8 Algorytmy poszukiwania i analizy obiektów astronomicznych oraz zjawisk astrofizycznych Metody kryminalistyczne badania systemów informacyjnych. Algorithms of the search and analysis of astronomical objects and astrophysical phenomena Forensic methods of investigations of information systems 101 Algorytmy wspomagania przetwarzania danych w systemach diagnostyki medycznej Algorithms of medical data processing in computer systems of medical diagnosis. 102 Niedostrzegalne metody ukrywania danych Invisible methods of data hiding Model i metoda wyboru nazwy obiektu w zdecentralizowanym systemie informacyjnym. Modele i metody przetwarzania semiotycznego w systemach autonomicznych. Model i analiza agentowego systemu ustalania nazw obiektów. Metody zwiększania niezawodności i wydajności testowania mutacyjnego. Nowe operatory w testowaniu mutacyjnym inspirowane realnymi defektami oprogramowania. Algorytmy wyszukiwania wartościowych mutantów wyższego rzędu. Integracja testera mutacyjnego Judy z narzędziami wytwarzania oprogramowania. Automatyczne generowanie danych testowych i testów jednostkowych Algorytmy koewolucyjne w testowaniu mutacyjnym. Przegląd i modyfikacje operatorów mutacji w celu minimalizacji liczby ekwiwalentnych mutantów. Rozproszone przetwarzanie transakcji bazodanowych na przykładzie systemu rezerwacji miejsc parkingowych Analiza wydajności systemów webowych typu SPA Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem narzędzi observium.org An approach to object s name determination in a decentralised information system. Lorkiewicz Semiotic processing in autonomous systems. Lorkiewicz Model and analysis of object naming in a multi-agent systems. ang. Efficiency and reliability improvements in mutation testing. ang. New mutation testing operators inspired by real software defects. Lorkiewicz Madeyski Madeyski ang. Algorithms for searching valuable Madeyski higher-order mutants. ang. Integration of Judy mutation testing tool for Java with software development Madeyski tools) ang. Automated generation of unit test data Madeyski and unit tests. Coevolutionary algorithms in mutation Madeyski testing ang. Review and modification of mutation operators to decrease the number of Madeyski equvalent mutants. Database distributed transaction processing as an example of parking spaces reservation Mazur system The performance analysis of SPA Web Nowak systems The performance analysis of Web systems based on observium.org tools Nowak Wojciech Wojciech Wojciech Zygmunt Ziemowit Ziemowit

9 Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem narzędzi RIPE Atlas Analiza wydajności skalowalnych systemów webowych Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem Raspberry Pi The performance analysis of Web systems based on RIPE Atlas tools The performance analysis of scalable Web systems The performance analysis of Web systems based on Raspberry Pi Nowak Nowak Nowak Ziemowit Ziemowit Ziemowit 119 Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem nano routera i OpenWrt The performance analysis of Web systems based on nano router and OpenWrt Nowak Ziemowit Generowanie tekstowych podsumowań natężenia ruchu na trasie pojazdu. Kinect i żyroskop - algorytmy sterowania aplikacją za pomocą gestów z wykorzystaniem hybrydowego wejścia. Inteligentny asystent dla systemu webowego wspierającego pracę serwisu sprzętu komputerowego. Implementacja, wzbogacenie i badanie wydajności wybranych algorytmów voxelowych. Optymalizacja i opracowanie biblioteki oprogramowania do generowania widoków w wideo 3D Generation of textual summaries of city traffic for predefined routes. Kinect and gyroscope - algorithms for gesture-based application control using hybrid input. Intelligent assistant for web system supporting IT hardware repair centre. Implementation, enrichment and quality testing of chosen voxel. Optimization and software library preparation for 3D video views generation Popek Popek Popek Popek Sobecki usz 125 Wykorzystanie okularów Rozszerzonej Rzeczywistości do tworzenia kolaboratywnych systemów informacyjnych. Augmented Reality glasses in an collaborative information systems implementation. Sobecki usz 126 Wykorzystanie zestawu złożonego z systemu do śledzenia ruchu gałek ocznych i urządzenia do analizy EEG do badania zachowań klientów punktów sprzedaży Gaze tracking enhanced with EEG analysis applied in behavior of clients of points of sale Sobecki usz Wykorzystanie zestawu złożonego z systemu do śledzenia ruchu gałek ocznych i urządzenia do analizy EEG do badania zachowań sportowców Metody definiowania i rozpoznawania gestów w naturalnych interfejsach użytkownika Gaze tracking enhanced with EEG analysis applied in behavior of sportsmen Gesture definition and recognition in the natural user interfaces Sobecki Sobecki usz usz 129 Mechanizmy współbieżności w deklaratywnych językach programowania Concurrency mechanisms in declarative programming languages Spławski Zdzisław

10 130 JVM jako platforma wielojęzykowa JVM as a multilanguage platform Spławski Zdzisław Pamięć transakcyjna w językach programowania Wykorzystanie izomorfizmu Curry ego- Howarda Wykorzystanie typów w bezpiecznych programach niskopoziomowych Zachowanie baz danych NoSQL przy zawodnej komunikacji w obrębie klastra. Porównanie wydajności metod dostępu do danych w zastosowaniach webowych. Mechanizmy bezpieczeństwa mobilnych baz danych MS SQL Server Compact i Sybase UltraLite - porównanie i ocena metod. Składowanie danych 3D w przestrzennych bazach danych - analiza i ocena rozwiązań. Wybrane algorytmy uczenia wstępnego dla modeli głębokich. Analiza porównawcza wybranych metod aproksymacji sumy statystycznej. Analiza porównawcza algorytmów równoważenia obciążeń w systemach heterogenicznych. Opracowanie algorytmów dla mobilnego systemu monitoringu i lokalizacji pojazdów. Projekt i implementacja systemu do analizy i predykcji wykorzystywania zasobów. Projekt i implementacja systemu wspomagającego naukę języka obcego z wykorzystaniem logiki rozmytej. Projekt i implementacja systemu wspomagającego opracowywanie strategii gry w szachy. Opracowanie metody projektowania baz danych z wykorzystaniem ontologii dziedzinowych Software Transactional Memory in programming languages Spławski Zdzisław Making use of Curry-Howard isomorphism Spławski Zdzisław Using types in secure low-level programs Spławski Zdzisław Partition tolerance of NoSQL databases. Staszak Performance comparison of methods to access data in web applications. Security mechanisms mobile databases MS SQL Server Compact and Sybase UltraLite - comparison and evaluation of the methods. Storage of 3D data in spatial databases - analysis and evaluation of solutions. Selected pre-training algorithms for deep model Comparative analysis of selected methods for partition function approximation. A comparative analysis of load balancing algorithms in heterogeneous systems Elaboration of algorithms for mobile systems of vehicle tracker and localizer. Staszak Staszak Staszak Tomczak Tomczak Turowska Turowska Design and implementation of a system for the analysis and prediction of the resources Turowska usage. Design and implementation of a support system for foreign languages learning with Turowska the application of fuzzy logic. Design and implementation of a support system for the development of chess game Turowska strategy. Development of method for designing databases using domain ontologies Jakub Jakub Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena

11 Ocena Jakości danych profilowanie i poprawianie Metody i Narzędzia. Analiza i ocena narzędzi wspierających proces testowania oprogramowania Opracowanie metody analizy i oceny jakości danych z wykorzystaniem DQS (Data Quality Services - MS SQL 2014 i pakietu SAS DataFlux Zastosowanie technologii Text Mining do analizy treści Wykorzystanie technologii Hadoop do gromadzenia danych z różnych źródeł Analiza sentymentu treści z wykorzystaniem narzędzia SAS Text Miner i Sentiment Analysis Wykorzystaniem ontologii i narzędzi SAS w procesie modelowania danych Analiza i ocena oprogramowania SAS w kontekście tworzenia ontologii domeny Weryfikacja spójności modeli analizy systemowej Generowanie kodu aplikacji z modeli analizy systemowej aplikacja wzorców projektowych Integracja metody COSMIC szacowania złożoności funkcjonalnej oprogramowania z procesem analitycznym Przegląd i badanie użyteczności aparatów fotograficznych wbudowanych we współczesne smartphony. Przegląd I badanie skuteczności mobilnych aplikacji dedykowanych rozpoznawaniu obrazów I kodów. Mapy w urządzeniach mobilnych - badanie użyteczności. Urządzenie mobilne w procesach monitoringu badanie zastosowania w wybranej dziedzinie. Evaluation of Data Quality Profiling and Improvement Methods and Tools Analysis and evaluation of software tools supporting software testing processes. Development of method of analysis and evaluation of data quality using DQS (Data Quality Services of MS SQL 2014) and DataFlux (SAS package) Application of Text Mining technology to the analyze of Contents Using of Hadoop technology to collect data from various sources Analysis of text using SAS Text Miner and Sentiment Analysis Using ontologies and tools SAS in the process of data modeling Analysis and evaluation SAS software in the context of creating domain ontology Consistency verification of analysis models. Walkowiak Anita Code generation from analysis models application of design patterns. Integration of COSMIC FSM method for functional size estimation of applications with the system analysis process. Walkowiak Walkowiak Review and test the usefulness of the cameras embedded in modern smartphones. Review and test the effectiveness of mobile apps dedicated to identify images and codes. Maps in mobile devices-the study of usability. The mobile device monitoring processes - testing the application in chosen field. Anita Anita

12 161 Mobilne systemy rezerwacji usług opracowanie i zbadanie miary oceny jakości aplikacji. Mobile reservation systems servicesdevelopment and examination of measure for assessing the quality of applications. 162 Multimedia na platformach mobilnych identyfikacja czynników wpływających na jakość odtwarzania. Multimedia on mobile platforms - to identify the factors affecting the quality of playback. 163 Przegląd i badanie użyteczności Overview and usability testing frameworks frameworków dedykowanych projektowaniu dedicated to the design and construction of I konstruowaniu aplikacji mobilnych. mobile applications. 164 Przegląd i badanie kompresji multimediów na urządzeniach mobilnych. Overview and multimedia compression testing on mobile devices Przegląd i badanie możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych do zdalnej kontroli i sterowania. Badanie oraz ocena użyteczności mobilnych aplikacji m-commerce. Overview and study the possibility of using mobile devices for remote monitoring and control. Examination and evaluation of the usefulness of mobile m-commerce applications.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Zbigniew Dominik Dariusz Anzej Wesełucha Szajerman Puchała Współpromot or Temat Wieloplatformowe aplikacje mobilne na przykładzie aplikacji stworzonej

Bardziej szczegółowo

Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks

Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks Wykorzystanie metod badania podobieństwa grafów i sieci do analizy sieci złożonych C. BARTOSIAK, R. KASPRZYK, Z. TARAPATA

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Inżynieria linii

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie

Wybrane tematy dyplomowe - magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora inż Wanda Liliana inż Byczkowska- Lipińska Niewiadomski Współpromot or Temat Komputerowa kontrola należności i zobowiązań w małej firmie Analiza obrazu

Bardziej szczegółowo

ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 ENGLISH ABSTRACTS

ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 ENGLISH ABSTRACTS ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS Edited by Z. Kowalczuk, M. Domżalski, 2015 PWNT Gdańsk ENGLISH ABSTRACTS Chapter 1. Issues of fault diagnosis and fault tolerant control for aerospace systems.

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.)

Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w celu identyfikacji użytkowników na podstawie rytmu pisania na klawiaturze Applying artificial intelligence algorithms in order to identify users basing

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 1. Aspekty kulturowe w globalnej inżynierii oprogramowania 2. Społeczne aspekty zastosowania systemów gamifikacji

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI

Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI Propozycje tematów dyplomowych magisterskich na r. akad. 2014/2015 kierunek Informatyka KISI 1. Adaptacja algorytmów oświetlenia globalnego do generacji obrazu w czasie rzeczywistym śledzenie promieni

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo