Supervisor - second name

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Supervisor - second name"

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Analiza porównawcza metod równoważenia obciążenia żądań protokołu HTTP(S) do serwera na przykładzie Microsoft Application Request Routing oraz Microsoft Network Load Balancing Comparison Analysis of HTTP(S) Request Load Balancing Methods: A Case of Microsoft Application Request Routing and Microsoft Network Load Balancing 2 System obliczeń rozproszonych w środowisku Hadoop Hadoop-based distributed computing system. 3 Analiza jakości usług chmur obliczeniowych postrzeganej przez użytkowników Analysis of user perceived computing cloud quality. 4 5 Rozproszony system monitorowania Internetu bezprzewodowego w technologii miniaturowych komputerów Raspberry Pi. Przegląd i analiza wykorzystania urządzeń mobilnych z funkcjonalnością rozszerzonej rzeczywistości. Distributed Raspberry Pi-based system for monitoring of wireless Internet. A survey and analysis of mobile devices with augmented reality. 6 Badania protokołu HTTP2 HTTP2 protocol measurement study. 7 Badania bezprzewodowej sieci kampusowej The research on Wrocław University of Politechniki Wrocławskiej. Technology wireless campus network 8 Prognozowanie wydajności sieci bezprzewodowej metodami eksploracji danych. Forecasting performance of wireless network using data mining methods Responsywne projektowanie stron webowych. Mobilny system do pomiarów sieci komputerowej Opracowanie modelu zakłóceń w bezprzewodowych czujnikach pomiarowych IMU. Responsive Web Design. Mobile system for network measurements. Noise modelling in wearable IMU sensors. Brzostowski

2 Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowiek. Opracowanie modelu dynamiki kończyny górnej człowieka uwzględniającego zmęczenie mięśni szkieletowych. Opracowanie algorytmu estymacji dynamiki kończyny górnej człowieka na podstawie danych pomiarowych. Opracowanie algorytmu wspomagającego analizę powtarzalności ruchów kończyny górnej podczas treningu technicznego tenisisty z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych typu IMU. Systemy sterowania w automatyce domowej -przegląd istniejących rozwiązań i propozycje rozwoju w oparciu o nowe technologie informatyczne. System wspomagania decyzji dla sprzedaży samoobsługowej z wykorzystaniem technologii RFID Metody optymalizacji wielkokryterialnej dla dyskretnego problemu decyzyjnego. Analiza wielokryterialna dla problemu wyboru mieszkania. Interaktywna gra komputerowa w rehabilitacji dzieci i seniorów Modelling of human upper limb s dynamics. Brzostowski Elaboration of model of dynamics of human upper limb with fatigue process. Elaboration of algorithm fo estimation of dynamics of human upper limb. Elaboration of algorithms for repeatability analysis of upper limb movements during tennis player s technical training based on wearable IMU sensors. ANG: Control systems in home automation - review of existing solutions and development opportunities based on new information technologies. ANG: Decision support system for selfservice sales using RFID technology. ANG: Mulitcriteria optimization methods for discrete decision problem. ANG:Mulit-ctiteria analysis for the problem of choosing an apartment. Computer active game for rehabilitation children and senior Diagnostyka posturalna człowieka Postural of human diagnisis using mobile wykorzystująca mobilne systemy pomiarowe measurement system Brzostowski Brzostowski Brzostowski Filcek Filcek Filcek Filcek 22 Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania w budowie semantycznych sieci usług. National and international conditions in the construction of semantic web services. 23 Wykorzystanie smartfonów do profilaktyki monitorowania chorób przewlekłych. Use smartphone to prevention and monitor chronic disease. 24 Zarządzanie projektem wirtualnym poprzez mapowanie kompetencji do zadań globalizacja projektów IT The project virtual management across mapping with tasks the competence - the globalization of IT projects

3 Analiza ruchów człowieka modelowanie ruchów w systemach komputerowych Analiza ryzyka projektów integracyjnych - interoperacyjność Czynniki niepowodzeń projektów informatycznych baza wiedzy metryk atrybutów krytycznych. Ocena narzędzi i usług mobilnych platformy Azure Ocena narzędzi i usług Magistrali usług platformy Azure Ocena narzędzi i usług analizy predykcyjnej platformy Azure Human movement analysis modeling motion in computer systems Risk analysis of the integration project interoperability Factors failures projects - knowledge base metrics critical attributes Evaluation of tools and Azure mobile services Fryźlewicz Evaluation of tools and Azure Bus Services Fryźlewicz Evaluation of tools and Azure machine learning services Fryźlewicz 31 Ocena narzędzi i usług HPC platformy Azure Evaluation of tools and Azure HPC services Fryźlewicz Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych zagadnień numerycznych. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w zarządzaniu informacją osobistą. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do budowy modelu matematycznego opisujacego zależności między danymi w sieci semantycznej. Zastosowanie algorytmów rekomendacyjnych w wyborze lektur do nauki języków obcych. Heurystyczne algorytmy dla problemów marszrutyzacji z oknami czasowymi. Zastosowanie teorii gier do wybranego problemu zarządzania zasobami w wirtualnych sieciach komputerowych Algorytmy rozwiązania wybranego wielokryterialnego problemu marszrutyzacji floty pojazdów z odbiorem i dostawą Application of evolutionary algorithms to solving of some numerical problems. Use of recommendation algorithms in the process of managing of personal information. Application of evolutionary algorithms to formulation of mathematical models describing relations between data in a semantic network. Application of recommendation algorithms to the selection of reading materials to assist learning of foreign languages. Heuristic algorithms for routing problems with time windows. Application of the game theory to the chosen problem of virtual networks resource management Solution algorithms for the chosen multicriteria pickup and delivery vehicle routing problem Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gawrych-Żukowski Gąsior Gąsior Dariusz Dariusz 39 Opracowanie systemu informatycznego do rozwiązywania problemu harmonogramowania czasu pracy kierowcy Elaboration of the information system solving the bus driver scheduling problem Gąsior Dariusz

4 Opracowanie algorytmu śledzenia obiektów na obrazie video z zakłóceniami Opracowanie algorytmów samozarządzania siecią komputerową w warunkach niepewności Metody optymalizacji bayesowskiej w zastosowaniu do problemów szeregowania zadań. Metody uczenia głębokiego do wielomodalnych danych. Transformacja aplikacji webowych o architekturze "Multi Page" do architektury "Single Page". Elaboration of an algorithm for object tracking in a distorted video image Development of algorithms for computer network self-management under uncertainty Bayesian optimization for scheduling problems. Gąsior Gąsior Gonczarek Dariusz Dariusz Adam Deep learning for multimodal data. Gonczarek Adam ANG: Transformation of web applications with "Multi Page" architecture into "Single Page" architecture. Hnatkowska Bogumiła 45 Modelowanie i przetwarzanie ANG: Modeling and processing of dynamic dynamicznych reguł biznesowych. business rules. Hnatkowska Bogumiła 46 Przetwarzanie dynamicznych reguł ANG: Processing of dynamic business rules biznesowych zapisanych w języku written in natural language. naturalnym. Hnatkowska Bogumiła 47 Porównanie frameworków ORM na platformach mobilnych: Android oraz ANG: Comparison of ORM frameworks on mobile platforms: Android and Windows Hnatkowska Bogumiła Windows phone. phone. 48 Automatyczna translacja sekwencyjnych programów w języku java na język ANG: Automatic translation of sequential java programs into a concurrent Hnatkowska Bogumiła programowania współbieżnego. programming language. 49 Testowanie programów współbieżnych. ANG: Testing concurrent programs. Hnatkowska Bogumiła 50 Scentralizowana definicja reguł ANG: Centralized definition of validation walidacyjnych. rules. Hnatkowska Bogumiła 51 Weryfikacja skuteczności wybranego ANG: Verification of the effectiveness of a przewodnika stylu programowania. selected programming style guide. Hnatkowska Bogumiła Wykorzystanie oprogramowania Microsoft Robotics Developer Studio do symulacji ruchu grupy robotów mobilnych Zastosowanie algorytmów reharmonogramowania w wybranym problemie szeregowania zadań Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku Application of the Microsoft Robotics Developer Studio software to simulation of movement of a group of mobile robots Application of rescheduling algorithms in a chosen task scheduling problem Hojda Hojda Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic robots Huk ability of collision free moving in changeable environment

5 55 System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis) Huk 56 Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Huk Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Oprogramowanie uniwersalnego, rozproszonego układu sterownia robotem kroczącym. System kontekstowej analizy zależności bibliograficznych na bazie systemu Gendryt. Modelowanie w BPMN z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych. Definiowanie czynnościowych wzorców projektowych z wykorzystaniem języka SysML. Wykorzystanie ontologii SUMO przy określaniu znaczenia synsetów w polskim Wordnet. Rola ontologii w modelowaniu dziedzinowym. Opracowanie informatycznego systemu wspomagania decyzji dla wybranego przypadku. Analiza i implementacja algorytmów odpornych dla wybranego zagadnienia podejmowania decyzji. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do rozwiązania łącznego problemu szeregowania zadań i rozmieszczenia. Porównanie działania wybranych algorytmów sztucznej inteligencji w zastosowaniu do rozwiązania problemu podejmowania decyzji. Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms Universal, distributed control software for biped robot. Contextual analysis of bibliographic relationships on the basis of the Gendryt system Huk Huk Huk Modeling in BPMN with efficiency demands. Huzar Defining functional design patterns using SysML language. Application of SUMO ontology in defining meaning of synsets of the Polish Wordnet. Huzar Huzar The role of ontologies in domain modeling. Huzar Development of the computer decision support system for selected case. Analysis and implementation of robust algorithms for selected task scheduling problem. Application of AI based algorithms for joint task scheduling and deployment algorithm. Comparison of the performance of selected AI based algorithms with application to solving a decision making problem. Józefczyk Józefczyk Józefczyk Józefczyk Jerzy Jerzy Jerzy Jerzy

6 Implementacja algorytmów podejmowania decyzji dla bezprzewodowych sieci sensorów. Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Wrocławskiej metodami fraktalnymi Zastosowanie teorii gier w prognozowaniu niesprawności systemu informatycznego Metoda predykcji charakterystyk niezawodnościowych systemów transmisji danych Implementation of decision making algorithms for wireless sensor networks. The analysis of website statistics of Wrocław University of Technology Rusing the fraktal methods Game theory application to planning of computer system faults Method of reliability characteristics prediction of data transmission systems Józefczyk Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jerzy Ireneusz Ireneusz Ireneusz 72 Analiza fraktalna stanu powierzchni obiektu Fractal analysis of surface state of object Jóźwiak Ireneusz Analiza algorytmów post kryptografii kwantowej Opracowanie i realizacja stanowisk dydaktycznych wykorzystujących płyty montażowe. Wybrane zagadnienia projektowania układów cyfrowych z niskim poborem mocy. Post quantum cryptography algoritms analysis Development and implementation of teaching positions using breadboard. Selected aspects of the design of digital circuits with low power. Jóźwiak Kaliś Kaliś Ireneusz Praktyczne porównanie wersji języka VHDL do projektowania układów cyfrowych. Program do manipulowania diagramami decyzyjnymi. Analiza porównawcza i wizualizacja wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Badanie i analiza jakości transmisji danych w punktach dostępowych sieci bezprzewodowej Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych za pomocą metod rozmytych Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metody sekwencyjnej symulacji wskaźnikowej Practical comparison of versions of VHDL to design digital circuits. The program for manipulating decision diagrams. Comparative Analysis and Visualization of Selected BDD Variables Ordering Methods. Visualization of selected floating-point arithmetic units. The study and analysis of the quality of data transmission in the access points of wireless network Spatial Web servers performance forecasting with fuzzy methods Wireless Network Performance Survey with Sequential Indicator Simulation Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Anna Anna Anna

7 83 Badanie wydajności sieci bezprzewodowej za pomocą metod ekonometrycznych Wireless Network Performance Survey with Econometric Methods Kamińska- Chuchmała Anna 84 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod ekonometrycznych Spatial Web Servers Performance Forecasting, Regarding Their Belonging to the Autonomous Systems, Using Econometric Methods Kamińska- Chuchmała Anna 85 Przestrzenne prognozowanie wydajności serwerów webowych, z uwzględnieniem ich przynależności do Autonomicznych Systemów, za pomocą metod symulacyjnych Spatial Web Servers Performance Forecasting, Regarding Their Belonging to the Autonomous Systems, Using Simulation Methods Kamińska- Chuchmała Anna Badanie anomalii wykonania aplikacji równoległych. Analiza wydajności rozproszonych baz danych. Examination of the execution anomalies of parallel applications. Performance evaluation of distributed databases. 88 Dynamiczny przydział zadań do procesorów w środowisku rozproszonym. Dynamic job allocation in the distributed environment. 89 Automatyczne zrównoleglanie programu dla środowiska obliczeniowego karty graficznej. 90 Metody zrównoleglania sieci neuronowych Analiza wydajności algorytmów mnożenia macierzy na procesorze wielordzeniowym. Metody oceny wydajności działania aplikacji równoległych w systemach rozproszonych oraz równoległych. Przetwarzanie równoległe w środowisku chmury obliczeniowej. Przetwarzanie równoległe w środowisku rozproszonym. Algebraiczne i analityczne metody współczesnej kryptografii. Inteligentne systemy wspomagania zachowania zdrowia i urody Metody i algorytmy w inteligentnych systemach transportu (ITS) Komputerowe modelowanie procesów informacyjnych. Automatic program paralelization for GPU environment. Methods of parallelization of neural networks. Performance evaluation of matrix multiplication algorithms at multicore processors. Methods of evaluation of parallel application performance in distributed systems and parallel. Parallel processing in the cloud computing environment. Parallel processing in the distributed environment. Algebraic and analytic methods in modern cryptography Inteligent systems of assisting the preservation of health and beauties Methods and algorithms in Inteligent Transportation Systems Computer based modeling of information processes

8 Algorytmy poszukiwania i analizy obiektów astronomicznych oraz zjawisk astrofizycznych Metody kryminalistyczne badania systemów informacyjnych. Algorithms of the search and analysis of astronomical objects and astrophysical phenomena Forensic methods of investigations of information systems 101 Algorytmy wspomagania przetwarzania danych w systemach diagnostyki medycznej Algorithms of medical data processing in computer systems of medical diagnosis. 102 Niedostrzegalne metody ukrywania danych Invisible methods of data hiding Model i metoda wyboru nazwy obiektu w zdecentralizowanym systemie informacyjnym. Modele i metody przetwarzania semiotycznego w systemach autonomicznych. Model i analiza agentowego systemu ustalania nazw obiektów. Metody zwiększania niezawodności i wydajności testowania mutacyjnego. Nowe operatory w testowaniu mutacyjnym inspirowane realnymi defektami oprogramowania. Algorytmy wyszukiwania wartościowych mutantów wyższego rzędu. Integracja testera mutacyjnego Judy z narzędziami wytwarzania oprogramowania. Automatyczne generowanie danych testowych i testów jednostkowych Algorytmy koewolucyjne w testowaniu mutacyjnym. Przegląd i modyfikacje operatorów mutacji w celu minimalizacji liczby ekwiwalentnych mutantów. Rozproszone przetwarzanie transakcji bazodanowych na przykładzie systemu rezerwacji miejsc parkingowych Analiza wydajności systemów webowych typu SPA Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem narzędzi observium.org An approach to object s name determination in a decentralised information system. Lorkiewicz Semiotic processing in autonomous systems. Lorkiewicz Model and analysis of object naming in a multi-agent systems. ang. Efficiency and reliability improvements in mutation testing. ang. New mutation testing operators inspired by real software defects. Lorkiewicz Madeyski Madeyski ang. Algorithms for searching valuable Madeyski higher-order mutants. ang. Integration of Judy mutation testing tool for Java with software development Madeyski tools) ang. Automated generation of unit test data Madeyski and unit tests. Coevolutionary algorithms in mutation Madeyski testing ang. Review and modification of mutation operators to decrease the number of Madeyski equvalent mutants. Database distributed transaction processing as an example of parking spaces reservation Mazur system The performance analysis of SPA Web Nowak systems The performance analysis of Web systems based on observium.org tools Nowak Wojciech Wojciech Wojciech Zygmunt Ziemowit Ziemowit

9 Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem narzędzi RIPE Atlas Analiza wydajności skalowalnych systemów webowych Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem Raspberry Pi The performance analysis of Web systems based on RIPE Atlas tools The performance analysis of scalable Web systems The performance analysis of Web systems based on Raspberry Pi Nowak Nowak Nowak Ziemowit Ziemowit Ziemowit 119 Analiza wydajności systemów webowych z wykorzystaniem nano routera i OpenWrt The performance analysis of Web systems based on nano router and OpenWrt Nowak Ziemowit Generowanie tekstowych podsumowań natężenia ruchu na trasie pojazdu. Kinect i żyroskop - algorytmy sterowania aplikacją za pomocą gestów z wykorzystaniem hybrydowego wejścia. Inteligentny asystent dla systemu webowego wspierającego pracę serwisu sprzętu komputerowego. Implementacja, wzbogacenie i badanie wydajności wybranych algorytmów voxelowych. Optymalizacja i opracowanie biblioteki oprogramowania do generowania widoków w wideo 3D Generation of textual summaries of city traffic for predefined routes. Kinect and gyroscope - algorithms for gesture-based application control using hybrid input. Intelligent assistant for web system supporting IT hardware repair centre. Implementation, enrichment and quality testing of chosen voxel. Optimization and software library preparation for 3D video views generation Popek Popek Popek Popek Sobecki usz 125 Wykorzystanie okularów Rozszerzonej Rzeczywistości do tworzenia kolaboratywnych systemów informacyjnych. Augmented Reality glasses in an collaborative information systems implementation. Sobecki usz 126 Wykorzystanie zestawu złożonego z systemu do śledzenia ruchu gałek ocznych i urządzenia do analizy EEG do badania zachowań klientów punktów sprzedaży Gaze tracking enhanced with EEG analysis applied in behavior of clients of points of sale Sobecki usz Wykorzystanie zestawu złożonego z systemu do śledzenia ruchu gałek ocznych i urządzenia do analizy EEG do badania zachowań sportowców Metody definiowania i rozpoznawania gestów w naturalnych interfejsach użytkownika Gaze tracking enhanced with EEG analysis applied in behavior of sportsmen Gesture definition and recognition in the natural user interfaces Sobecki Sobecki usz usz 129 Mechanizmy współbieżności w deklaratywnych językach programowania Concurrency mechanisms in declarative programming languages Spławski Zdzisław

10 130 JVM jako platforma wielojęzykowa JVM as a multilanguage platform Spławski Zdzisław Pamięć transakcyjna w językach programowania Wykorzystanie izomorfizmu Curry ego- Howarda Wykorzystanie typów w bezpiecznych programach niskopoziomowych Zachowanie baz danych NoSQL przy zawodnej komunikacji w obrębie klastra. Porównanie wydajności metod dostępu do danych w zastosowaniach webowych. Mechanizmy bezpieczeństwa mobilnych baz danych MS SQL Server Compact i Sybase UltraLite - porównanie i ocena metod. Składowanie danych 3D w przestrzennych bazach danych - analiza i ocena rozwiązań. Wybrane algorytmy uczenia wstępnego dla modeli głębokich. Analiza porównawcza wybranych metod aproksymacji sumy statystycznej. Analiza porównawcza algorytmów równoważenia obciążeń w systemach heterogenicznych. Opracowanie algorytmów dla mobilnego systemu monitoringu i lokalizacji pojazdów. Projekt i implementacja systemu do analizy i predykcji wykorzystywania zasobów. Projekt i implementacja systemu wspomagającego naukę języka obcego z wykorzystaniem logiki rozmytej. Projekt i implementacja systemu wspomagającego opracowywanie strategii gry w szachy. Opracowanie metody projektowania baz danych z wykorzystaniem ontologii dziedzinowych Software Transactional Memory in programming languages Spławski Zdzisław Making use of Curry-Howard isomorphism Spławski Zdzisław Using types in secure low-level programs Spławski Zdzisław Partition tolerance of NoSQL databases. Staszak Performance comparison of methods to access data in web applications. Security mechanisms mobile databases MS SQL Server Compact and Sybase UltraLite - comparison and evaluation of the methods. Storage of 3D data in spatial databases - analysis and evaluation of solutions. Selected pre-training algorithms for deep model Comparative analysis of selected methods for partition function approximation. A comparative analysis of load balancing algorithms in heterogeneous systems Elaboration of algorithms for mobile systems of vehicle tracker and localizer. Staszak Staszak Staszak Tomczak Tomczak Turowska Turowska Design and implementation of a system for the analysis and prediction of the resources Turowska usage. Design and implementation of a support system for foreign languages learning with Turowska the application of fuzzy logic. Design and implementation of a support system for the development of chess game Turowska strategy. Development of method for designing databases using domain ontologies Jakub Jakub Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena Magdalena

11 Ocena Jakości danych profilowanie i poprawianie Metody i Narzędzia. Analiza i ocena narzędzi wspierających proces testowania oprogramowania Opracowanie metody analizy i oceny jakości danych z wykorzystaniem DQS (Data Quality Services - MS SQL 2014 i pakietu SAS DataFlux Zastosowanie technologii Text Mining do analizy treści Wykorzystanie technologii Hadoop do gromadzenia danych z różnych źródeł Analiza sentymentu treści z wykorzystaniem narzędzia SAS Text Miner i Sentiment Analysis Wykorzystaniem ontologii i narzędzi SAS w procesie modelowania danych Analiza i ocena oprogramowania SAS w kontekście tworzenia ontologii domeny Weryfikacja spójności modeli analizy systemowej Generowanie kodu aplikacji z modeli analizy systemowej aplikacja wzorców projektowych Integracja metody COSMIC szacowania złożoności funkcjonalnej oprogramowania z procesem analitycznym Przegląd i badanie użyteczności aparatów fotograficznych wbudowanych we współczesne smartphony. Przegląd I badanie skuteczności mobilnych aplikacji dedykowanych rozpoznawaniu obrazów I kodów. Mapy w urządzeniach mobilnych - badanie użyteczności. Urządzenie mobilne w procesach monitoringu badanie zastosowania w wybranej dziedzinie. Evaluation of Data Quality Profiling and Improvement Methods and Tools Analysis and evaluation of software tools supporting software testing processes. Development of method of analysis and evaluation of data quality using DQS (Data Quality Services of MS SQL 2014) and DataFlux (SAS package) Application of Text Mining technology to the analyze of Contents Using of Hadoop technology to collect data from various sources Analysis of text using SAS Text Miner and Sentiment Analysis Using ontologies and tools SAS in the process of data modeling Analysis and evaluation SAS software in the context of creating domain ontology Consistency verification of analysis models. Walkowiak Anita Code generation from analysis models application of design patterns. Integration of COSMIC FSM method for functional size estimation of applications with the system analysis process. Walkowiak Walkowiak Review and test the usefulness of the cameras embedded in modern smartphones. Review and test the effectiveness of mobile apps dedicated to identify images and codes. Maps in mobile devices-the study of usability. The mobile device monitoring processes - testing the application in chosen field. Anita Anita

12 161 Mobilne systemy rezerwacji usług opracowanie i zbadanie miary oceny jakości aplikacji. Mobile reservation systems servicesdevelopment and examination of measure for assessing the quality of applications. 162 Multimedia na platformach mobilnych identyfikacja czynników wpływających na jakość odtwarzania. Multimedia on mobile platforms - to identify the factors affecting the quality of playback. 163 Przegląd i badanie użyteczności Overview and usability testing frameworks frameworków dedykowanych projektowaniu dedicated to the design and construction of I konstruowaniu aplikacji mobilnych. mobile applications. 164 Przegląd i badanie kompresji multimediów na urządzeniach mobilnych. Overview and multimedia compression testing on mobile devices Przegląd i badanie możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych do zdalnej kontroli i sterowania. Badanie oraz ocena użyteczności mobilnych aplikacji m-commerce. Overview and study the possibility of using mobile devices for remote monitoring and control. Examination and evaluation of the usefulness of mobile m-commerce applications.

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki WYDZIAŁ ORMATYKI i ZARZĄDZANIA Wrocław, marzec 2013 r. Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych, kierunek-ormatyka L.p Rok /sem Specjalność 1 I r. /2 sem Matematyka dyskretna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni)

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) [MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/10423/20439 Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 722,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku

Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii Doświadczenia Software AG w realizacji projektu analiza przypadku Adam Szwajkajzer Zastępca Dyrektora Działu PS Rozpoczęcie projektu Generalny Dyrektoriat Policji

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Examples of first level diploma dissertation subjects

Examples of first level diploma dissertation subjects Examples of first level diploma dissertation subjects No Diploma dissertation subject (in Polish) Diploma dissertation subject (in English) Supevisor Surname Supevisor First Name 1 Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne sem 2 PO-W08-INF-ST-Ii-WRO 2016/2017 INZ001517L Algorytmy i struktury danych 30 3,00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. Kod szkolenia Nazwa szkolenia Czas trwania. QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2

KATALOG SZKOLEŃ. Kod szkolenia Nazwa szkolenia Czas trwania. QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2 Oprogramowanie HP KATALOG SZKOLEŃ Application Lifecycle Management ALM Development Management - QC QC370 ALM Quality Center Scripting 11.x 2 ALM920 Application Lifecycle Management 11.5 Delta 2 ALM120

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing

Application Security Verification Standard. Wojciech Dworakowski, SecuRing Application Security Verification Standard Wojciech Dworakowski, SecuRing login: Wojciech Dworakowski OWASP Poland Chapter Leader OWASP = Open Web Application Security Project Cel: Podnoszenie świadomości

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW Warsaw ELHEP P E R G FPGA/VHDL/MATLAB OPTO ASTRO ELHEP MEASURE WEB Warsaw ELHEP P E R

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji Paweł Nogowicz Agenda Charakterystyka Budowa Funkcjonalność Demo 2 Produkt etrust Network Forensics Kontrola dostępu do zasobów etrust Network Forensics Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8)

Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Advanced Internet Information Services Management (IIS 8) Warsztat autorski Pauli Januszkiewicz (4 dni, 28 godzin lekcyjnych) Paula Januszkiewicz ekspert ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT. Jako jedna

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo