Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise"

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Supervisor - second name Bieleninik Supervisor - first name Edward Opracowanie i implementacja systemu do nauki programowania w języku Java. Opracowanie i implementacja systemu do nauki wybranych algorytmów. Aplikacja mobilna do badania wydajności przyłącza internetowego Aplikacja do układania diety sportowej na platformę mobilną Serwis internetowy do badania stron www Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na platformie Android. Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na platformie mobilnej Windows Moduł do budowania maszyn wirtualnych w systemie VMmware Opracowanie aplikacji mobilnej do śledzenia codziennej aktywności użytkownika. Development and implementation of the system for teaching programming in Java Development and implementation of the system for teaching selected topics in algorithms Mobile application for performance evaluation of mobile connectivity Mobile aplication for sport activity diet preparation Web serwice for web page evaluation Real User Monitoring (RUM) software for Android Real User Monitoring (RUM) software for Windows Mobile Tool for building VMware virtual machines Elaboration of mobile application for human activity tracking. Bieleninik Bieleninik Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Brzostowski Edward Edward Leszek Leszek Leszek Leszek Leszek Leszek

2 Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej trening żużlowca. Opracowanie aplikacji mobilnej i webowej wspomagającej pracę trenera sportowego. Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów dla urządzeń mobilnych. Opracowanie algorytmu szacowania profilu zmęczenia fizycznego z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych Aplikacja Webowa do Zarządzania Klubem Sportowym Aplikacja mobilna wspomagająca rezerwację torów w kręgielni Aplikacja mobilna dla systemu Android do wyszukiwania ofert szkół tańca Aplikacja do monitorowania serwerów usług sieciowych Aplikacja do monitorowanie aplikacji webowych Aplikacja do analizy aktywności użytkowników w serwisie webowym Development of mobile application to support speedway rider's training. Development of mobile and web application to support sport trainer. Application of pattern recognition algorithm for mobile devices. Development of algorithm for physical fatigue profiling with use of wearable sensors Web application to manage sport club Mobile application for Android system to make a reservation of bowling tracks Mobile application for Android system to search dance schools offers An application for monitoring of network services servers An application for monitoring of the web applications An application for activity analysis of users in web-based service Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Chudzik Chudzik Chudzik System zapobiegania włamaniom w sieciach komputerowych Platforma wsparcia informatycznego w przedsiębiorstwie Komputerowy system planowania w firmie transportowej An intrusion prevention system in computer networks An information technology support platform in an enterprise A computer planning system in a transport company Chudzik Chudzik Chudzik

3 Komputerowy system planowania przewozów dla taksówek Aplikacja wspomagająca zarządzanie parkingiem System identyfikacji pojazdów na parkingu Platforma do zarządzania szkoleniami System wspomagający zamówienia do sklepów Aplikacja dydaktyczna na platformę mobilną Aplikacja do nauki języków obcych na platformie mobilnej Aplikacja wspomagająca aktywność fizyczną w terenie otwartym Aplikacja wspomagająca komunikację pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w Android i stacjami roboczymi z Linux i Microsoft Windows Opracowanie stanowiska badawczego do programowania w różnych językach robotów Lego Mindstorms w zastosowaniu do dydaktyki na uczelniach wyższych. A computer transportation planning system for taxis Parking management application An identification system for vehicles in the car park Training management platform A system supporting orders to shops An educational application for mobile platform An application for learning of foreign languages on mobile platform An application for support of physical activity in open area Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik An application supporting communication between devices equipped with Chudzik Android and workstations with Linux and Microsoft Windows Development of test bench for programming in different languages of Lego Mindstorms robots with applications to didactics in technical universities. Drapała Jarosław 30 Opracowanie stanowisk badawczych wykorzystujących roboty Lego Mindstorms jako przykłady zastosowań w nauczaniu metod analizy, sterowania i optymalizacji systemów. Development of test benches using Lego Mindstorms robots as exemplary applications of methods covered during laboratory classes concerning analysis, control and optimization of systems. Drapała Jarosław

4 Opracowanie zestawu skryptów i programów w środowisku Anylogic na potrzeby modelowania procesów dynamicznych. Opracowanie programów w graficznym języku programowania środowiska Scicos na potrzeby modelowania procesów dynamicznych. Opracowanie zestawu skryptów i programów w środowisku symulacyjnego MASON (MultiAgent SimulatiON) do symulacji komputerowej procesów dynamicznych. Symulacja komputerowa mechaniki płynów Odporna optymalizacja w problemach szeregowania zadań z niepewnością przedziałową Portal zarządzania czasem w pracy zespołu zwinnego. Monitorowanie sprawności (velocity) zespołu w projektach zwinnych. Portal do ankietyzacji studentów Portal informacyjny dla studentów zagranicznych PWr Zarządzanie budżetem domowym Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie budżetem domowym Aplikacja webowa wspomagająca graficzne programowanie sterowników PLC. Development of software kit in Anylogic for the purposes of dynamic processes modeling. Development of computer programs in graphic programming language Scicos for the purposes of dynamic processes modeling. Development of software kit in computer simulation environment MASON (MultiAgent SimulatiON) for the purposes of dynamic processes simulation. Fluid mechanics computer simulation. Robust optimization in scheduling problems with interval uncertainty. Time management portal for agile team Team Velocity Monitoring in Agile projects Drapała Drapała Drapała Drwal Drwal Dubielewicz Dubielewicz Jarosław Jarosław Jarosław Iwona Iwona Student survey portal Dubielewicz Iwona Informative Portal for Foreign Students of WUT Household budget management Mobile application for household budget management. Web application supporting graphical programming of PLC controllers. Dubielewicz Dubielewicz Dubielewicz Filcek Iwona Iwona Iwona Grzegorz

5 Aplikacja wspomagająca kojarzenie użytkowników usług carpoolingowych na podstawie danych z ogłoszeń w Internecie. Biblioteka programistyczna wspomagająca projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika poprzez obserwację zachowań użytkownika. Aplikacja wspomagająca optymalne rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika na podstawie częstości i kolejności ich użycia. Application supporting matching users of carpooling services Filcek basis on data from posts published in the Internet. Programming library supporting the ergonomic design of user interfaces by observing user behavior. Application supporting the optimal deployment of elements of the user interface based on the frequency and the order of their use. Interfejs zarządzania Intelligent building inteligentnym budynkiem management interface jako aplikacja na urządzenia as an application on z systemem Android. devices with Android. Filcek Filcek Filcek Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz 47 Interaktywna aplikacja webowa w technologii ASP.NET SPA wspomagająca pracę trenera personalnego Interactive web application in ASP.NET SPA technology supporting the work of a personal trainer. Fryźlewicz Biblioteka wspierająca wieloplatformowość Windows 10 Program komputerowy do zrządzania multimediami w serwisie YouTube i optymalizacją ich pozycjonowania w wyszukiwarkach Mobilny mini przewodnik po Wrocławiu Mobilna baza noclegów turystycznych województwa dolnośląskiego przewodnik i planer Cross-platform library supporting Windows 10 Fryźlewicz A computer program for multimedia management and search engine optimization for YouTube service The mobile mini guide of Wroclaw City The mobile tourist accommodation in Lower Silesia region - a guide and planner Fryźlewicz Fryźlewicz Fryźlewicz

6 Internetowy przewodnik turystyczny po Polsce z wykorzystaniem responywnego projektowania stron. Aplikacja na platformę.net wykorzystująca algorytmy genetyczne do układania planu zajęć i harmonogramowania projektu Opracowanie programu weryfikującego dokumenty elektroniczne w systemie internetowym. Opracowanie programu realizującego interakcję z ekspertem dziedzinowym w celu pozyskania reguł klasyfikacji. Opracowanie projektu oprogramowania dokumentującego istniejący kod programu. Opracowanie oprogramowania wykorzystującego algorytmy rekomendacyjne w zarządzaniu informacją osobistą Opracowanie programu pozwalającego na rozszerzenie funkcjonalności danego systemu zarządzania treścią. Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania sieciami świadomymi przekazywanej treści Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania wielopoziomowymi sieciami wirtualnymi Online travel guide through Poland with use of responsive web design NET application using genetic algorithms for class schedule planning and project scheduling Software package for verification of electronic documents in the Internet system. Program realizing interaction with a discipline expert in order to aquire classification rules. Project of a software package documenting an existing program code. Software package using recommendation algorithms in personal information management Software package to augment functionality of a given Content Management System. Development of the network management system for content aware networks. Development of the network management system for multilevel virtual networks Fryźlewicz Fryźlewicz Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gąsior Gąsior Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Dariusz Dariusz

7 Opracowanie rozproszonego systemu zarządzania dla sieci samoorganizujących się Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego do przedmiotu Informatyczne Systemy Sterowania Opracowanie symulatora wybranego sterownika PLC Implementacja systemu komputerowego do porównania metod optymalizacji dla problemu dopasowywania kształtu Implementacja systemu komputerowego do klasteryzacja dokumentów z użyciem modelu Dirichlet Process Mixture Model. Development of the network management system for selforganizing networks Elabortion of a laboratory exercise for the process control computer systems course Development of the symulator of the chosen PLC controller a computer system for comparison of optimization methods for shape matching problem. a computer system for document clustering based on Dirichlet Process Mixture Model. Gąsior Gąsior Gąsior Gonczarek Gonczarek Opracowanie i implementacja komputerowego systemu Gonczarek do rozpoznawania utworów song recognition system muzycznych Komunikator z mobilnością i responsywnością dla serwisu społecznościowego Prototyp społecznościowej platformy internetowej do katalogowania i opiniowania sklepów stacjonarnych. Aplikacja webowa B2C- B2B dla księgarni internetowej wspóldziałającej z hurtownią książek na platformie BizTalk Server. Messenger with mobility and responsiveness for a social networking website An online social networking service for cataloging and collecting opinions about stationary stores. The web application for B2B-B2C online bookstore co-operating with the warehouse books on BizTalk Server platform. Gruber Gruber Gruber Dariusz Dariusz Dariusz Adam Adam Adam Jacek Jacek Jacek

8 Wieloosobowa gra przeglądarkowa typu quiz na platformie.net z reaktywnym klientem w technologii one-page Web apps! Angular. Serwis internetowy ASP.NET w chmurze na platformie Windows Azure na przykładzie mobilnego systemu ankietyzacji. Modelowanie i implementacja systemu B2C-B2B z zastosowaniem usług Web Services z wybranym biznesowym modelem współdziałania serwisów klienckich z usługami magazynu lub hurtowni. Serwis internetowy gromadzenia i udostępnienia plików na platformie Windows Azure. Multiuser game type of quiz on the.net platform with the reactive client Gruber implemented on the onepage Web apps! of Angular technology. Questionnaires mobile service in the cloud on the ASP.NET and Gruber Windows Azure platform. Modeling and implementation of B2B- B2C systems using Web services with the Gruber selected business cooperation model of customer and stores or warehouses. The website to collect and share files on Windows Azure. Gruber Jacek Jacek Jacek Jacek Rozproszony system rezerwacji biletów na platformie ASP.NET z rozproszoną bazą danych i z możliwością dostępu mobilnego. Prototyp mobilnej aplikacji webowej dla nauczycieli z wykorzystaniem idei grywalizacji jako narzędzia motywacyjnego do nauki najmłodszych uczniów Systemy identyfikacji radiowej RFID (Radio- Frequency Identification) przykładowe rozwiązania i zastosowania Distributed ticket reservation system on the ASP.NET platform with distributed database and with mobile operation possibility. A prototype mobile web application for teachers using the idea of gamification as a motivational tool for learning the youngest pupils Radio-Frequency Identification (RFID) systems methods and applications Gruber Gruber Grzech Jacek Jacek Adam

9 Ukryte kanały transmisji danych (steganografia) w protokołach sieci komputerowych. Przykłady wykorzystania sieci samochodowych w inteligentnych systemach transportowych Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w telemedycynie Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania środowiska naturalnego Aplikacja mobilna dla couchsurferów edytora dokumentu wizji Tworzenie "bogatych" aplikacji webowych z wykorzystaniem Angular.js Aplikacja desktopowa do nauki gry w brydża Aplikacja wspomagająca zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców algorytmu sterowania ruchem robota mobilnego przy ograniczonych zasobach algorytmu tworzenia mapy przez robota mobilnego poruszającego się w nieznanym środowisku Hidden data transmission channels (network steganography) in protocols of computer network Application of CAN (Car Area Networks) in ITS (Intelligent Transport Systems) Applications of Internet of Things (IoT) in monitoring systems Applications of Internet of Things (IoT) in e- health systems Applications of Internet of Things (IoT) in environment protection systems Grzech Grzech Grzech Grzech Grzech Mobile application for Hnatkowska couchsurfers Hnatkowska Vision document editor Development of rich web applications with Hnatkowska Angular.js Desktop application for Hnatkowska learning to play bridge Application supporting management of driver Hnatkowska training center mobile robot control Hojda scheme under resource constraints. mapping algorithm for a Hojda mobile robot moving in an unknown environment. Adam Adam Adam Adam Adam Bogumiła Bogumiła Bogumiła Bogumiła Bogumiła

10 Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic robots ability of collision free moving in changeable environment System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms Huk Huk Huk Huk Oprogramowanie uniwersalnego, rozproszonego układu sterownia robotem kroczącym. System kontekstowej analizy zależności bibliograficznych na bazie systemu Gendryt. Implementacja algorytmów proceduralnego generowania rzeczywistości w tworzeniu dwuwymiarowej gry komputerowej. Moduł wspierający pracę zespołową w czasie rzeczywistym. Universal, distributed control software for biped robot Contextual analysis of bibliographic relationships on the basis of the Gendryt system. algorithms for procedural generation of reality in the creation of a two-dimensional computer game. Module for teamwork supporting in real time Huk Huk Jóźwiak Jóźwiak Ireneusz Ireneusz

11 97 Implementacja programu generującego elementy środowiska scenografii gier komputerowych w oparciu o fraktale Implemetnacja wybranych aspektów optymalizacji 98 niezawodności systemu komputerowego. Aplikacja mobilna 99 wspomagająca trening sportowca Mobilna platforma wspomagająca 100 nawiązywanie kontaktów biznesowych Mobilna platforma wspomagająca 101 nawiązywanie kontaktów biznesowych Aplikacja mobilna na 102 system Android dla numizmatyków Implementacja wybranego algorytmu sztucznej inteligencji do modelowania decyzji w grze hazardowej Automatyczna edycja obrazów pod kątem ich druku w czerni i bieli Projektowanie i implementacja kodu sieciowego w grze komputerowej System komputerowy wspierający naukę i projektowanie algorytmów Usługa analizy strumieni ruchu w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. computer program which generating elements of environment in computer games scenography using fractals. chosen aspects of computer system reliability optimization Mobile application for supporting athlete training Mobile platform supporting the establishment of business contacts Mobile platform supporting the establishment of business contacts Mobile application on Android system for numismatists the selected artificial intelligence algorithm for gambling game decisions modeling Automatic image editing for Black-and- White printing networking code In a computer game Computer system supporting learning and designing algorithms Service-based analysis of data streams in IoT project and implementation. Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Juszczyszyn Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz

12 usługi monitoringu systemu kompozycji usług złożonych. interfejsu użytkownika dla modułu zarządzania repozytorium usług webowych Usługa analizy wzorców wykorzystania usług złożonych w systemie webowym projekt i implementacja. Moduł analizy danych dla sieci sensorowej w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. Oprogramowanie w języku Delphi metod porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych wybranych z pakietu CUDD. Oprogramowanie w języku Delphi metod porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych wybranych z pakietu ABC. Stanowisko programowe do wizualizacji wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Wybrane algorytmy arytmetyki binarnej (aplikacja wspomagające proces nauczania). Program do manipulowania (binarnymi) diagramami decyzyjnymi. Complex service system monitoring service project and implementation. User interface for management module for service repository project and implementation. Juszczyszyn Juszczyszyn A service for analysis of usage patterns emerging in service system Juszczyszyn project and implementation Data analysis module for sensor network in IoT. Programming of the methods of variables ordering in binary decision diagrams selected from CUDD package in Delphi language. Programming of the methods of variables ordering in binary decision diagrams selected from ABC package in Delphi language. The software package for visualization of selected algorithms of variables ordering in binary decision diagrams. Selected binary arithmetic algorithms (application aided teaching process). (Binary) Decision Diagrams Manipulation Program. Juszczyszyn Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej

13 Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Opracowanie oprogramowania zgodnego z logotypem PWr do pracy w systemie składu tekstu LaTeX Stworzenie narzędzia do segregacji, ekstrakcji oraz formatowania danych wejściowych/wyjściowych z pliku csv do innych wybranych przez użytkownika formatów Opracowanie systemu pomiarowego na platformie PlanetLab Rozwinięcie otwartego pakietu komputerowego RGeostats o implementacje dodatkowych funkcjonalności z zakresu geostatystyki Rozwinięcie otwartego oprogramowania OpenGeoDa o implementacje dodatkowych funkcjonalności z zkaresu ekonometrii przestrzennej Analiza bezpieczeństwa systemów zapewniania anonimowości w Internecie na przykładzie sieci TOR. Analiza forensykowa systemu komputerowego korzystającego z sieci anonimowej TOR Behaviour Visualization of Floating-point Arithmetic Units. software compatible with logotype of WUT under LaTeX document preparation system the tool for segregation, extraction, and formatting of data input/output from a csv file to other formats selected by the user the measurement system on the PlanetLab platform Develop of the open source RGeostats packet by implementation of additional functionalities in the filed of geostatistics Develop of the open source OpenGeoDa software by implenetation of additional functionalities in the fields of spatial Security analysis of Internet anonymity systems on the example of TOR network Digital forensic analysis of computer system using anonymity network TOR Kaliś Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kędziora Kędziora Andrzej Anna Anna Anna Anna Anna Michał Michał

14 Przygotowanie i konfiguracja maszyn wirtualnych dla badań i analizy bezpieczeństwa transmisji danych z wykorzystaniem protokołu IPv6. Projekt i konfiguracja środowiska systemu Honeypot na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa. Konfiguracja systemu IDS na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa w sieci korporacyjnej. Konfiguracja maszyn wirtualnych i opracowanie scenariuszy edukacyjnych dla oceny bezpieczeństwa danych w systemach przetwarzania w chmurze. Implementacja systemu wykrywania anomalii w ruchu teleinformatycznym. Implementacja systemu korelacji i wizualizacji zdarzeń z plików dziennika System automatycznej oceny jakości programów komputerowych studentów. The virtual machines configuration for testing and analysis of security Kołaczek of data transmission over IPv6 networks. The design and configuration of the Honeypot system for security incidents detection Configuration of the IDS system for the purpose of detecting security incidents in the corporate network. Virtual machines configuration and educational scenarios for security level evaluation in cloud computing. anomaly detection system for ICT security protection. Presenting, correlating and filtering various security related feeds. Automated evaluation system of student software quality. Kołaczek Kołaczek Kołaczek Kołaczek Kołaczek Konieczny Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Dariusz Biblioteka dla Androida do wymiany informacji w wieloosobowych grach turowych w lokalnej sieci komputerowej. Wtyczka do Moodla do gromadzenia i przekazywania informacji o postępach studenta. Aplikacja mobilna do zarządzania informacjami o postępach studenta. Library for Android to share information in multiplayer turn-based games in the local network. Plugin for Moodle to collect and transmit information about the progress of the student. Mobile application to manage information on the progress of the student. Konieczny Konieczny Konieczny Dariusz Dariusz Dariusz

15 Stworzenie aplikacji będącej klastrem obliczeniowym złożonym z urządzeń mobilnych dla wybranego problemu obliczeniowego Aplikacja mobilna w systemie Android dla krwiodawców. Aplikacja webowa w postaci interaktywnej, generująca na podstawie zadanych kryteriów graficzną mapę, przedstawiającą wydarzenia z życia użytkownika. Aplikacja mobilna w systemie Android dzieląca się wzrokiem wolontariuszy z niewidomymi Projekt oraz implementacja narzędzia umożliwiającego przetwarzanie równoległe w sieci komputerowej z wykorzystaniem Java Script. Projekt i imlementacja symulatora sieci neuronowej Projekt oraz implementacja systemu dla studentów uczestniczących w programie ERASMUS+. systemu wspomagającego układanie testów egzaminacyjnych Projekt oraz implementacja biblioteki wspomagajacej wytwarzanie aplikacji z wykorzystaniem technologi ibeacons Create an application, a computing cluster that is composed of mobile devices, for choosen computing problem. Mobile application on Android for blood donors. Interactive web application generating visual map of user life events basing on given criteria. Mobile Android application for sharing volunteer's sight with blind people tool for parallel processing in a computer network using Java Script. neural network simulator implementation of system for students participating in ERASMUS + system supporting the laying of examination tests implementation of library that help produce applications using ibeacons technology Konieczny Konieczny Konieczny Konieczny Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Dariusz Dariusz Dariusz Dariusz Jan Jan Jan Jan Jan

16 Implementacja wybranych algorytmów równoległych na GPU oraz praktyczna weryfikacja ich skalowalnośći. Implementacja wybranych algorytmów równoległych na procesorze wielordzeniowym oraz praktyczna weryfikacja ich skalowalnośći selected parallel algorithms on the GPU and practical verification of its scalability. selected parallel algorithms on the multicore processor and practical verification of its scalability Kwiatkowski Kwiatkowski Jan Jan systemu monitorującego wykonanie programu na klastrze komputerowym. Projekt oraz implementacja rozproszonego brokera sieciowego. Projekt oraz implementacja biblioteki numerycznych obliczeń macierzowych na GPU Komputerowy system do wspomagania wyborów i głosowania elektronicznego Komputerowy system wspomagania poszukiwania i analizy obiektów astronomicznych oraz zjawisk astrofizycznych Komputerowy system wspomagania badań kryminalistycznych systemów informacyjnych Komputerowy system do wspomagania analizy ruchu pojazdów w miejskim systemie inteligentnego transportu ITS Komputerowy system anonimizacji danych medycznych monitoring system on a cluster system. The design and implementation of the distributed network broker The design and implementation of matrix calculations library using GPU. Computer system of electronics election and voting Computer system for the search and analysis of astronomical objects and astrophysical phenomena Computer system for forensic investigations of information systems Computer system for vehicles analysis in Intelligent Transportation System Computer system of medical data anonymisation Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Liber Liber Liber Liber Liber Jan Jan Jan Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz

17 Komputerowy system wspomagania diety w chorobach nowotworowych Komputerowy system wspomagania ukrywania informacji w obrazach Komputerowy system wspomagania detekcji plagiatu Data Warehouse design and implementation Web based system for monitoring the state of mobile agents Simple object state detection using camera image webowego systemu zarządzania populacją mobilnych agentów. systemu zarządzania oraz sterowania mobilnym agentem. Aplikacja webowa wspomagająca przeprowadzanie analiz statystycznych i wizualizacji danych. Implementacja w Javie nowych operatorów testera mutacyjnego inspirowanych realnymi defektami oprogramowania. Computer system for aid of the diets in neoplastic diseases Computer system of information hiding in images Computer system of plagiarism identification hurtownii danych. Webowy system monitorowania stanu mobilnych agent Identyfikacja stanu obiektów z wykorzystaniem obrazu z kamery Web based system for managing a population of mobile agents Management and control of a mobile agent, design and implementation Web application to suport statistical analyses and visualisation of data. new mutation testing operators in Java inspired by real software defects. Liber Liber Liber Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Madeyski Madeyski Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Lech Lech 164 Implementacja środowiska umożliwiającego porównanie narzędzi do automatycznego generowania testów jednostkowych w Javie the environment for empirical comparison of tools for automated unit tests generation in Java Madeyski Lech 165 Webowa platforma oceny jakości projektów o otwartych źródłach. Web-based platform for quality assessment of open source projects. Madeyski Lech

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid

Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid 1 PL-Grid: Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid Jacek Kitowski ACK Cyfronet AGH Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdasku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2010 (25) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo