Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise"

Transkrypt

1 Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Supervisor - second name Bieleninik Supervisor - first name Edward Opracowanie i implementacja systemu do nauki programowania w języku Java. Opracowanie i implementacja systemu do nauki wybranych algorytmów. Aplikacja mobilna do badania wydajności przyłącza internetowego Aplikacja do układania diety sportowej na platformę mobilną Serwis internetowy do badania stron www Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na platformie Android. Oprogramowanie Real User Monitoring (RUM) do monitorowania obsługi aplikacji mobilnych użytkownika działających na platformie mobilnej Windows Moduł do budowania maszyn wirtualnych w systemie VMmware Opracowanie aplikacji mobilnej do śledzenia codziennej aktywności użytkownika. Development and implementation of the system for teaching programming in Java Development and implementation of the system for teaching selected topics in algorithms Mobile application for performance evaluation of mobile connectivity Mobile aplication for sport activity diet preparation Web serwice for web page evaluation Real User Monitoring (RUM) software for Android Real User Monitoring (RUM) software for Windows Mobile Tool for building VMware virtual machines Elaboration of mobile application for human activity tracking. Bieleninik Bieleninik Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Borzemski Brzostowski Edward Edward Leszek Leszek Leszek Leszek Leszek Leszek

2 Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej trening żużlowca. Opracowanie aplikacji mobilnej i webowej wspomagającej pracę trenera sportowego. Zastosowanie algorytmów rozpoznawania obrazów dla urządzeń mobilnych. Opracowanie algorytmu szacowania profilu zmęczenia fizycznego z wykorzystaniem bezprzewodowych czujników pomiarowych Aplikacja Webowa do Zarządzania Klubem Sportowym Aplikacja mobilna wspomagająca rezerwację torów w kręgielni Aplikacja mobilna dla systemu Android do wyszukiwania ofert szkół tańca Aplikacja do monitorowania serwerów usług sieciowych Aplikacja do monitorowanie aplikacji webowych Aplikacja do analizy aktywności użytkowników w serwisie webowym Development of mobile application to support speedway rider's training. Development of mobile and web application to support sport trainer. Application of pattern recognition algorithm for mobile devices. Development of algorithm for physical fatigue profiling with use of wearable sensors Web application to manage sport club Mobile application for Android system to make a reservation of bowling tracks Mobile application for Android system to search dance schools offers An application for monitoring of network services servers An application for monitoring of the web applications An application for activity analysis of users in web-based service Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Brzostowski Chudzik Chudzik Chudzik System zapobiegania włamaniom w sieciach komputerowych Platforma wsparcia informatycznego w przedsiębiorstwie Komputerowy system planowania w firmie transportowej An intrusion prevention system in computer networks An information technology support platform in an enterprise A computer planning system in a transport company Chudzik Chudzik Chudzik

3 Komputerowy system planowania przewozów dla taksówek Aplikacja wspomagająca zarządzanie parkingiem System identyfikacji pojazdów na parkingu Platforma do zarządzania szkoleniami System wspomagający zamówienia do sklepów Aplikacja dydaktyczna na platformę mobilną Aplikacja do nauki języków obcych na platformie mobilnej Aplikacja wspomagająca aktywność fizyczną w terenie otwartym Aplikacja wspomagająca komunikację pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w Android i stacjami roboczymi z Linux i Microsoft Windows Opracowanie stanowiska badawczego do programowania w różnych językach robotów Lego Mindstorms w zastosowaniu do dydaktyki na uczelniach wyższych. A computer transportation planning system for taxis Parking management application An identification system for vehicles in the car park Training management platform A system supporting orders to shops An educational application for mobile platform An application for learning of foreign languages on mobile platform An application for support of physical activity in open area Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik Chudzik An application supporting communication between devices equipped with Chudzik Android and workstations with Linux and Microsoft Windows Development of test bench for programming in different languages of Lego Mindstorms robots with applications to didactics in technical universities. Drapała Jarosław 30 Opracowanie stanowisk badawczych wykorzystujących roboty Lego Mindstorms jako przykłady zastosowań w nauczaniu metod analizy, sterowania i optymalizacji systemów. Development of test benches using Lego Mindstorms robots as exemplary applications of methods covered during laboratory classes concerning analysis, control and optimization of systems. Drapała Jarosław

4 Opracowanie zestawu skryptów i programów w środowisku Anylogic na potrzeby modelowania procesów dynamicznych. Opracowanie programów w graficznym języku programowania środowiska Scicos na potrzeby modelowania procesów dynamicznych. Opracowanie zestawu skryptów i programów w środowisku symulacyjnego MASON (MultiAgent SimulatiON) do symulacji komputerowej procesów dynamicznych. Symulacja komputerowa mechaniki płynów Odporna optymalizacja w problemach szeregowania zadań z niepewnością przedziałową Portal zarządzania czasem w pracy zespołu zwinnego. Monitorowanie sprawności (velocity) zespołu w projektach zwinnych. Portal do ankietyzacji studentów Portal informacyjny dla studentów zagranicznych PWr Zarządzanie budżetem domowym Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie budżetem domowym Aplikacja webowa wspomagająca graficzne programowanie sterowników PLC. Development of software kit in Anylogic for the purposes of dynamic processes modeling. Development of computer programs in graphic programming language Scicos for the purposes of dynamic processes modeling. Development of software kit in computer simulation environment MASON (MultiAgent SimulatiON) for the purposes of dynamic processes simulation. Fluid mechanics computer simulation. Robust optimization in scheduling problems with interval uncertainty. Time management portal for agile team Team Velocity Monitoring in Agile projects Drapała Drapała Drapała Drwal Drwal Dubielewicz Dubielewicz Jarosław Jarosław Jarosław Iwona Iwona Student survey portal Dubielewicz Iwona Informative Portal for Foreign Students of WUT Household budget management Mobile application for household budget management. Web application supporting graphical programming of PLC controllers. Dubielewicz Dubielewicz Dubielewicz Filcek Iwona Iwona Iwona Grzegorz

5 Aplikacja wspomagająca kojarzenie użytkowników usług carpoolingowych na podstawie danych z ogłoszeń w Internecie. Biblioteka programistyczna wspomagająca projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika poprzez obserwację zachowań użytkownika. Aplikacja wspomagająca optymalne rozmieszczanie elementów interfejsu użytkownika na podstawie częstości i kolejności ich użycia. Application supporting matching users of carpooling services Filcek basis on data from posts published in the Internet. Programming library supporting the ergonomic design of user interfaces by observing user behavior. Application supporting the optimal deployment of elements of the user interface based on the frequency and the order of their use. Interfejs zarządzania Intelligent building inteligentnym budynkiem management interface jako aplikacja na urządzenia as an application on z systemem Android. devices with Android. Filcek Filcek Filcek Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz 47 Interaktywna aplikacja webowa w technologii ASP.NET SPA wspomagająca pracę trenera personalnego Interactive web application in ASP.NET SPA technology supporting the work of a personal trainer. Fryźlewicz Biblioteka wspierająca wieloplatformowość Windows 10 Program komputerowy do zrządzania multimediami w serwisie YouTube i optymalizacją ich pozycjonowania w wyszukiwarkach Mobilny mini przewodnik po Wrocławiu Mobilna baza noclegów turystycznych województwa dolnośląskiego przewodnik i planer Cross-platform library supporting Windows 10 Fryźlewicz A computer program for multimedia management and search engine optimization for YouTube service The mobile mini guide of Wroclaw City The mobile tourist accommodation in Lower Silesia region - a guide and planner Fryźlewicz Fryźlewicz Fryźlewicz

6 Internetowy przewodnik turystyczny po Polsce z wykorzystaniem responywnego projektowania stron. Aplikacja na platformę.net wykorzystująca algorytmy genetyczne do układania planu zajęć i harmonogramowania projektu Opracowanie programu weryfikującego dokumenty elektroniczne w systemie internetowym. Opracowanie programu realizującego interakcję z ekspertem dziedzinowym w celu pozyskania reguł klasyfikacji. Opracowanie projektu oprogramowania dokumentującego istniejący kod programu. Opracowanie oprogramowania wykorzystującego algorytmy rekomendacyjne w zarządzaniu informacją osobistą Opracowanie programu pozwalającego na rozszerzenie funkcjonalności danego systemu zarządzania treścią. Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania sieciami świadomymi przekazywanej treści Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania wielopoziomowymi sieciami wirtualnymi Online travel guide through Poland with use of responsive web design NET application using genetic algorithms for class schedule planning and project scheduling Software package for verification of electronic documents in the Internet system. Program realizing interaction with a discipline expert in order to aquire classification rules. Project of a software package documenting an existing program code. Software package using recommendation algorithms in personal information management Software package to augment functionality of a given Content Management System. Development of the network management system for content aware networks. Development of the network management system for multilevel virtual networks Fryźlewicz Fryźlewicz Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gawrych- Żukowski Gąsior Gąsior Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Dariusz Dariusz

7 Opracowanie rozproszonego systemu zarządzania dla sieci samoorganizujących się Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego do przedmiotu Informatyczne Systemy Sterowania Opracowanie symulatora wybranego sterownika PLC Implementacja systemu komputerowego do porównania metod optymalizacji dla problemu dopasowywania kształtu Implementacja systemu komputerowego do klasteryzacja dokumentów z użyciem modelu Dirichlet Process Mixture Model. Development of the network management system for selforganizing networks Elabortion of a laboratory exercise for the process control computer systems course Development of the symulator of the chosen PLC controller a computer system for comparison of optimization methods for shape matching problem. a computer system for document clustering based on Dirichlet Process Mixture Model. Gąsior Gąsior Gąsior Gonczarek Gonczarek Opracowanie i implementacja komputerowego systemu Gonczarek do rozpoznawania utworów song recognition system muzycznych Komunikator z mobilnością i responsywnością dla serwisu społecznościowego Prototyp społecznościowej platformy internetowej do katalogowania i opiniowania sklepów stacjonarnych. Aplikacja webowa B2C- B2B dla księgarni internetowej wspóldziałającej z hurtownią książek na platformie BizTalk Server. Messenger with mobility and responsiveness for a social networking website An online social networking service for cataloging and collecting opinions about stationary stores. The web application for B2B-B2C online bookstore co-operating with the warehouse books on BizTalk Server platform. Gruber Gruber Gruber Dariusz Dariusz Dariusz Adam Adam Adam Jacek Jacek Jacek

8 Wieloosobowa gra przeglądarkowa typu quiz na platformie.net z reaktywnym klientem w technologii one-page Web apps! Angular. Serwis internetowy ASP.NET w chmurze na platformie Windows Azure na przykładzie mobilnego systemu ankietyzacji. Modelowanie i implementacja systemu B2C-B2B z zastosowaniem usług Web Services z wybranym biznesowym modelem współdziałania serwisów klienckich z usługami magazynu lub hurtowni. Serwis internetowy gromadzenia i udostępnienia plików na platformie Windows Azure. Multiuser game type of quiz on the.net platform with the reactive client Gruber implemented on the onepage Web apps! of Angular technology. Questionnaires mobile service in the cloud on the ASP.NET and Gruber Windows Azure platform. Modeling and implementation of B2B- B2C systems using Web services with the Gruber selected business cooperation model of customer and stores or warehouses. The website to collect and share files on Windows Azure. Gruber Jacek Jacek Jacek Jacek Rozproszony system rezerwacji biletów na platformie ASP.NET z rozproszoną bazą danych i z możliwością dostępu mobilnego. Prototyp mobilnej aplikacji webowej dla nauczycieli z wykorzystaniem idei grywalizacji jako narzędzia motywacyjnego do nauki najmłodszych uczniów Systemy identyfikacji radiowej RFID (Radio- Frequency Identification) przykładowe rozwiązania i zastosowania Distributed ticket reservation system on the ASP.NET platform with distributed database and with mobile operation possibility. A prototype mobile web application for teachers using the idea of gamification as a motivational tool for learning the youngest pupils Radio-Frequency Identification (RFID) systems methods and applications Gruber Gruber Grzech Jacek Jacek Adam

9 Ukryte kanały transmisji danych (steganografia) w protokołach sieci komputerowych. Przykłady wykorzystania sieci samochodowych w inteligentnych systemach transportowych Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w telemedycynie Zastosowania Internetu rzeczy (Internet of Things) w systemach monitorowania środowiska naturalnego Aplikacja mobilna dla couchsurferów edytora dokumentu wizji Tworzenie "bogatych" aplikacji webowych z wykorzystaniem Angular.js Aplikacja desktopowa do nauki gry w brydża Aplikacja wspomagająca zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców algorytmu sterowania ruchem robota mobilnego przy ograniczonych zasobach algorytmu tworzenia mapy przez robota mobilnego poruszającego się w nieznanym środowisku Hidden data transmission channels (network steganography) in protocols of computer network Application of CAN (Car Area Networks) in ITS (Intelligent Transport Systems) Applications of Internet of Things (IoT) in monitoring systems Applications of Internet of Things (IoT) in e- health systems Applications of Internet of Things (IoT) in environment protection systems Grzech Grzech Grzech Grzech Grzech Mobile application for Hnatkowska couchsurfers Hnatkowska Vision document editor Development of rich web applications with Hnatkowska Angular.js Desktop application for Hnatkowska learning to play bridge Application supporting management of driver Hnatkowska training center mobile robot control Hojda scheme under resource constraints. mapping algorithm for a Hojda mobile robot moving in an unknown environment. Adam Adam Adam Adam Adam Bogumiła Bogumiła Bogumiła Bogumiła Bogumiła

10 Budowa symulatora do badania wpływu kierunkowania uwagi na zdolność autonomicznych robotów do bezkolizyjnego poruszania się w zmiennym środowisku System wyszukiwania algorytmów generujących fraktale na podstawie ich obrazów (odwrotna analiza fraktalna) Przegląd aktualnych technik kierunkowania uwagi w systemach analizy danych Systematyka i właściwości problemów wyszukiwania pod kątem poprawności ich osadzenia dla stosowanych technik krzyżowania w algorytmach genetycznych Design of a simulator for tests of selective attention influence on autonomic robots ability of collision free moving in changeable environment System for searching algorithms that generate fractals, on the basis of its images (inverse fractal analysis Survey of up to date techniques of selectve attention modelling in data analysis systems Systematic and properties of search problems in scope of corrrectness of their embeddedness for used techniques of crossover in genetic algorithms Huk Huk Huk Huk Oprogramowanie uniwersalnego, rozproszonego układu sterownia robotem kroczącym. System kontekstowej analizy zależności bibliograficznych na bazie systemu Gendryt. Implementacja algorytmów proceduralnego generowania rzeczywistości w tworzeniu dwuwymiarowej gry komputerowej. Moduł wspierający pracę zespołową w czasie rzeczywistym. Universal, distributed control software for biped robot Contextual analysis of bibliographic relationships on the basis of the Gendryt system. algorithms for procedural generation of reality in the creation of a two-dimensional computer game. Module for teamwork supporting in real time Huk Huk Jóźwiak Jóźwiak Ireneusz Ireneusz

11 97 Implementacja programu generującego elementy środowiska scenografii gier komputerowych w oparciu o fraktale Implemetnacja wybranych aspektów optymalizacji 98 niezawodności systemu komputerowego. Aplikacja mobilna 99 wspomagająca trening sportowca Mobilna platforma wspomagająca 100 nawiązywanie kontaktów biznesowych Mobilna platforma wspomagająca 101 nawiązywanie kontaktów biznesowych Aplikacja mobilna na 102 system Android dla numizmatyków Implementacja wybranego algorytmu sztucznej inteligencji do modelowania decyzji w grze hazardowej Automatyczna edycja obrazów pod kątem ich druku w czerni i bieli Projektowanie i implementacja kodu sieciowego w grze komputerowej System komputerowy wspierający naukę i projektowanie algorytmów Usługa analizy strumieni ruchu w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. computer program which generating elements of environment in computer games scenography using fractals. chosen aspects of computer system reliability optimization Mobile application for supporting athlete training Mobile platform supporting the establishment of business contacts Mobile platform supporting the establishment of business contacts Mobile application on Android system for numismatists the selected artificial intelligence algorithm for gambling game decisions modeling Automatic image editing for Black-and- White printing networking code In a computer game Computer system supporting learning and designing algorithms Service-based analysis of data streams in IoT project and implementation. Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Juszczyszyn Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz Ireneusz

12 usługi monitoringu systemu kompozycji usług złożonych. interfejsu użytkownika dla modułu zarządzania repozytorium usług webowych Usługa analizy wzorców wykorzystania usług złożonych w systemie webowym projekt i implementacja. Moduł analizy danych dla sieci sensorowej w Internecie Rzeczy projekt i implementacja. Oprogramowanie w języku Delphi metod porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych wybranych z pakietu CUDD. Oprogramowanie w języku Delphi metod porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych wybranych z pakietu ABC. Stanowisko programowe do wizualizacji wybranych algorytmów porządkowania zmiennych w binarnych diagramach decyzyjnych. Wybrane algorytmy arytmetyki binarnej (aplikacja wspomagające proces nauczania). Program do manipulowania (binarnymi) diagramami decyzyjnymi. Complex service system monitoring service project and implementation. User interface for management module for service repository project and implementation. Juszczyszyn Juszczyszyn A service for analysis of usage patterns emerging in service system Juszczyszyn project and implementation Data analysis module for sensor network in IoT. Programming of the methods of variables ordering in binary decision diagrams selected from CUDD package in Delphi language. Programming of the methods of variables ordering in binary decision diagrams selected from ABC package in Delphi language. The software package for visualization of selected algorithms of variables ordering in binary decision diagrams. Selected binary arithmetic algorithms (application aided teaching process). (Binary) Decision Diagrams Manipulation Program. Juszczyszyn Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Kaliś Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej

13 Wizualizacja działania wybranych jednostek arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Opracowanie oprogramowania zgodnego z logotypem PWr do pracy w systemie składu tekstu LaTeX Stworzenie narzędzia do segregacji, ekstrakcji oraz formatowania danych wejściowych/wyjściowych z pliku csv do innych wybranych przez użytkownika formatów Opracowanie systemu pomiarowego na platformie PlanetLab Rozwinięcie otwartego pakietu komputerowego RGeostats o implementacje dodatkowych funkcjonalności z zakresu geostatystyki Rozwinięcie otwartego oprogramowania OpenGeoDa o implementacje dodatkowych funkcjonalności z zkaresu ekonometrii przestrzennej Analiza bezpieczeństwa systemów zapewniania anonimowości w Internecie na przykładzie sieci TOR. Analiza forensykowa systemu komputerowego korzystającego z sieci anonimowej TOR Behaviour Visualization of Floating-point Arithmetic Units. software compatible with logotype of WUT under LaTeX document preparation system the tool for segregation, extraction, and formatting of data input/output from a csv file to other formats selected by the user the measurement system on the PlanetLab platform Develop of the open source RGeostats packet by implementation of additional functionalities in the filed of geostatistics Develop of the open source OpenGeoDa software by implenetation of additional functionalities in the fields of spatial Security analysis of Internet anonymity systems on the example of TOR network Digital forensic analysis of computer system using anonymity network TOR Kaliś Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kamińska- Chuchmała Kędziora Kędziora Andrzej Anna Anna Anna Anna Anna Michał Michał

14 Przygotowanie i konfiguracja maszyn wirtualnych dla badań i analizy bezpieczeństwa transmisji danych z wykorzystaniem protokołu IPv6. Projekt i konfiguracja środowiska systemu Honeypot na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa. Konfiguracja systemu IDS na potrzeby wykrywania incydentów bezpieczeństwa w sieci korporacyjnej. Konfiguracja maszyn wirtualnych i opracowanie scenariuszy edukacyjnych dla oceny bezpieczeństwa danych w systemach przetwarzania w chmurze. Implementacja systemu wykrywania anomalii w ruchu teleinformatycznym. Implementacja systemu korelacji i wizualizacji zdarzeń z plików dziennika System automatycznej oceny jakości programów komputerowych studentów. The virtual machines configuration for testing and analysis of security Kołaczek of data transmission over IPv6 networks. The design and configuration of the Honeypot system for security incidents detection Configuration of the IDS system for the purpose of detecting security incidents in the corporate network. Virtual machines configuration and educational scenarios for security level evaluation in cloud computing. anomaly detection system for ICT security protection. Presenting, correlating and filtering various security related feeds. Automated evaluation system of student software quality. Kołaczek Kołaczek Kołaczek Kołaczek Kołaczek Konieczny Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Dariusz Biblioteka dla Androida do wymiany informacji w wieloosobowych grach turowych w lokalnej sieci komputerowej. Wtyczka do Moodla do gromadzenia i przekazywania informacji o postępach studenta. Aplikacja mobilna do zarządzania informacjami o postępach studenta. Library for Android to share information in multiplayer turn-based games in the local network. Plugin for Moodle to collect and transmit information about the progress of the student. Mobile application to manage information on the progress of the student. Konieczny Konieczny Konieczny Dariusz Dariusz Dariusz

15 Stworzenie aplikacji będącej klastrem obliczeniowym złożonym z urządzeń mobilnych dla wybranego problemu obliczeniowego Aplikacja mobilna w systemie Android dla krwiodawców. Aplikacja webowa w postaci interaktywnej, generująca na podstawie zadanych kryteriów graficzną mapę, przedstawiającą wydarzenia z życia użytkownika. Aplikacja mobilna w systemie Android dzieląca się wzrokiem wolontariuszy z niewidomymi Projekt oraz implementacja narzędzia umożliwiającego przetwarzanie równoległe w sieci komputerowej z wykorzystaniem Java Script. Projekt i imlementacja symulatora sieci neuronowej Projekt oraz implementacja systemu dla studentów uczestniczących w programie ERASMUS+. systemu wspomagającego układanie testów egzaminacyjnych Projekt oraz implementacja biblioteki wspomagajacej wytwarzanie aplikacji z wykorzystaniem technologi ibeacons Create an application, a computing cluster that is composed of mobile devices, for choosen computing problem. Mobile application on Android for blood donors. Interactive web application generating visual map of user life events basing on given criteria. Mobile Android application for sharing volunteer's sight with blind people tool for parallel processing in a computer network using Java Script. neural network simulator implementation of system for students participating in ERASMUS + system supporting the laying of examination tests implementation of library that help produce applications using ibeacons technology Konieczny Konieczny Konieczny Konieczny Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Dariusz Dariusz Dariusz Dariusz Jan Jan Jan Jan Jan

16 Implementacja wybranych algorytmów równoległych na GPU oraz praktyczna weryfikacja ich skalowalnośći. Implementacja wybranych algorytmów równoległych na procesorze wielordzeniowym oraz praktyczna weryfikacja ich skalowalnośći selected parallel algorithms on the GPU and practical verification of its scalability. selected parallel algorithms on the multicore processor and practical verification of its scalability Kwiatkowski Kwiatkowski Jan Jan systemu monitorującego wykonanie programu na klastrze komputerowym. Projekt oraz implementacja rozproszonego brokera sieciowego. Projekt oraz implementacja biblioteki numerycznych obliczeń macierzowych na GPU Komputerowy system do wspomagania wyborów i głosowania elektronicznego Komputerowy system wspomagania poszukiwania i analizy obiektów astronomicznych oraz zjawisk astrofizycznych Komputerowy system wspomagania badań kryminalistycznych systemów informacyjnych Komputerowy system do wspomagania analizy ruchu pojazdów w miejskim systemie inteligentnego transportu ITS Komputerowy system anonimizacji danych medycznych monitoring system on a cluster system. The design and implementation of the distributed network broker The design and implementation of matrix calculations library using GPU. Computer system of electronics election and voting Computer system for the search and analysis of astronomical objects and astrophysical phenomena Computer system for forensic investigations of information systems Computer system for vehicles analysis in Intelligent Transportation System Computer system of medical data anonymisation Kwiatkowski Kwiatkowski Kwiatkowski Liber Liber Liber Liber Liber Jan Jan Jan Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz

17 Komputerowy system wspomagania diety w chorobach nowotworowych Komputerowy system wspomagania ukrywania informacji w obrazach Komputerowy system wspomagania detekcji plagiatu Data Warehouse design and implementation Web based system for monitoring the state of mobile agents Simple object state detection using camera image webowego systemu zarządzania populacją mobilnych agentów. systemu zarządzania oraz sterowania mobilnym agentem. Aplikacja webowa wspomagająca przeprowadzanie analiz statystycznych i wizualizacji danych. Implementacja w Javie nowych operatorów testera mutacyjnego inspirowanych realnymi defektami oprogramowania. Computer system for aid of the diets in neoplastic diseases Computer system of information hiding in images Computer system of plagiarism identification hurtownii danych. Webowy system monitorowania stanu mobilnych agent Identyfikacja stanu obiektów z wykorzystaniem obrazu z kamery Web based system for managing a population of mobile agents Management and control of a mobile agent, design and implementation Web application to suport statistical analyses and visualisation of data. new mutation testing operators in Java inspired by real software defects. Liber Liber Liber Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Lorkiewicz Madeyski Madeyski Arkadiusz Arkadiusz Arkadiusz Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Lech Lech 164 Implementacja środowiska umożliwiającego porównanie narzędzi do automatycznego generowania testów jednostkowych w Javie the environment for empirical comparison of tools for automated unit tests generation in Java Madeyski Lech 165 Webowa platforma oceny jakości projektów o otwartych źródłach. Web-based platform for quality assessment of open source projects. Madeyski Lech

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.)

Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) Terminy konsultacji pracowników dydaktycznych na kierunku Informatyka w semestrze letnim 2016/2017 (4 godz. zeg./tydz.) L.p. Tytuł Nazwisko i imię tel., nr pokoju, bud. Terminy konsultacji 1. dr Bieleninik

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. R. Lenczewski Doc. J. Górniak. Prof. Z. Kowalski Dr B. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I R. Lenczewski Doc. J. Górniak 4.02.2014 r 2. I r. 3. I r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Examples of first level diploma dissertation subjects

Examples of first level diploma dissertation subjects Examples of first level diploma dissertation subjects No Diploma dissertation subject (in Polish) Diploma dissertation subject (in English) Supevisor Surname Supevisor First Name 1 Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE kursy realizowane w semestrze zimowym 2016/2017 przedmioty wybierane przez studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (cykl kształcenia 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2014 Nowy blok obieralny! Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1. I r. Analiza matematyczna I Doc. J. Górniak A. Kamińska 26.01.2018r. 2.02.2018 r 2. I r. 3. I r. Algebra z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki WYDZIAŁ ORMATYKI i ZARZĄDZANIA Wrocław, marzec 2013 r. Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych, kierunek-ormatyka L.p Rok /sem Specjalność 1 I r. /2 sem Matematyka dyskretna

Bardziej szczegółowo

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM STUDIA W JĘZYKU POLSKIM Przedmioty wybieralne dla studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia (rekrutacja 2013/2014) Student wybiera jeden kurs zapisując się na wszystkie formy. Moduł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich inżynierskich Oferujemy możliwość realizowania poniższych tematów w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Najlepszym umożliwimy realizację pracy dyplomowej w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz

Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji. Paweł Nogowicz Nowoczesne narzędzia do ochrony informacji Paweł Nogowicz Agenda Charakterystyka Budowa Funkcjonalność Demo 2 Produkt etrust Network Forensics Kontrola dostępu do zasobów etrust Network Forensics Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ kwiecień - czerwiec ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ lipiec - wrzesień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni)

[MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) [MS-10979] Course 10979C: Microsoft Azure Fundamentals (2 dni) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/10423/20439 Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 722,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0. Costs. Virtual. Networking. Internet of Things. Electrification Innovation Cyber physical systems

Industry 4.0. Costs. Virtual. Networking. Internet of Things. Electrification Innovation Cyber physical systems Virtual Data Sharing Smart Grid Artificial M2M Sensors Complexity Smart Products Data Collection Big Data Electrification Innovation Cyber physical systems Interconnected Costs Horizontal integration Smart

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Analiza porównawcza metod równoważenia obciążenia żądań protokołu HTTP(S) do serwera na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informatyka Studia II stopnia

Informatyka Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Informatyka Studia II stopnia Katedra Informatyki Stosowanej Program kierunku Informatyka Specjalności Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect

Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Testowanie oprogramowania w środowisku IBM Rational Software Architect Software Development 2008 Michał Wolski m.wolski@modesto.pl szkolenia: inżynierii oprogramowania zarządzania projektami usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 kierunek: informatyka, studia niestacjonarne L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej Opis zadania stawianego studentowi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN Poziom w strukturze Kod Opis Obszar badawczy A Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

KATALOG SZKOLEŃ. Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC Windows Server 2016 Liczba dni STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 5 8, 29 19 13 9 7 4, 25 MS-20741 Networking with Windows Server

Bardziej szczegółowo

Interfejsy człowiek komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

Interfejsy człowiek komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Interfejsy człowiek komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Emilia Mikołajewska 1, Dariusz Mikołajewski 2,3 STRESZCZENIE 1 Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 w j. angielskim Projekt i implementacja wielofunkcyjnego prototypowego systemu zarządzania rejestrem publikacji Design and Implementation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012

Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Informatyka 2011/2012 w j. Projekt i implementacja wielofunkcyjnego prototypowego systemu zarządzania rejestrem publikacji Design and Implementation of a Prototype

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Twinning Day 21 kwiecień 2015

Twinning Day 21 kwiecień 2015 Twinning Day 21 kwiecień 2015 Wrocławski Park Technologiczny Agenda page 2 of x 9.30 10:00 Rejestracja 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 11:00 Przedstawienie idei projektu ENGINE - prof. Przemysław Kazienko

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course

Cel szkolenia. Konspekt. About this Course Cel szkolenia About this Course This course describes how to monitor and operate a private cloud with Microsoft System Center 2012.This course focuses on how to manage and administer the private cloud,

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo