System zarządzania magazynem LFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania magazynem LFS"

Transkrypt

1 System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce magazynowej The internationally leading expert for warehouse logistics

2 Ehrhardt + Partner wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce magazynowej Ehrhardt + Partner internationally leading expert for warehouse logistics Erhardt + Partner powstała w 1987 r. jako firma rodzinna, a obecnie jest działającą na skalę międzynarodową grupą spółek zatrudniającą ponad 300 pracowników w sześciu lokalizacjach. Zespoły techniczne posiadające doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i inżynierii oprogramowania nieustannie opracowują nowe rozwiązania w zakresie logistyki magazynowej, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Rozwiązania oferowane przez grupę są z powodzeniem stosowane na wszystkich kontynentach. Produkty Grupy E+P obejmują system zarządzania magazynem LFS, system Pick-by-Voice, a także bezprzewodowe systemy przetwarzania danych, systemy RFID, komputery do zarządzania przepływem materiałów oraz indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb danego klienta. E+P oferuje usługi modernizacji magazynów, seminaria z zarządzania magazynem i planowania magazynowego oraz konsultacje, a także złożone projekty magazynowe, które wykonuje w charakterze głównego wykonawcy na zlecenie klienta. E+P prowadzi również wszechstronne Centrum Napraw i Wsparcia. Klienci z całego świata doceniają solidne doradztwo z dziedziny logistyki szeroką specjalistyczną wiedzę z dziedziny logistyki magazynowej profesjonalne zarządzanie projektami krótki czas realizacji projektu terminowość zamówień rzetelne wsparcie oferowane przez eksperta od zarządzania magazynami. Founded in 1987 as a family company, Ehrhardt + Partner is now an internationally active group of companies with more than 300 employees in six locations. Engineering teams with practical experience in logistics and software engineering continually develop new solutions in warehouse logistics for future challenges. The solutions of the group are successful on all continents. The E+P Group product range incorporates the LFS warehouse management system, Pick-by-Voice as well as wireless and RFID data solutions, material flow computers and individual customer specific solutions. In addition to warehouse modernisations, warehouse seminars, warehouse planning and consulting, Ehrhardt + Partner also takes charge of complex warehouse projects as main contractor, on request from customers. E+P also runs a comprehensive Repair and Support Centre. Throughout the world, customers appreciate the sound logistics advice the extensive expert knowledge of warehouse logistics professional project management short project turnaround times on-time commissioning reliable support that this warehouse expert provides. 2 LFS

3 Spis treści Contents System zarządzania magazynem LFS... 4 The LFS warehouse management system LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej... 7 LFS as a central solution for your warehouse logistics Ustanawianie standardów innowacji Setting standards with innovations LFS systemowe rozwiązanie dla wszystkich rodzajów prac LFS a system solution all types of work Rzetelne doradztwo i zaplanowane wdrożenie Sound advice and scheduled implementation Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Wszechstronna obsługa i fachowe szkolenia Comprehensive service and qualified training sessions Referencje References Przegląd systemu zarządzania magazynem LFS An overview of the LFS warehouse management system LFS 3

4 System zarządzania magazynem LFS The LFS warehouse management system System spełniający wszystkie wymagania System zarządzania magazynem zdolny do obsługi wielu klientów i grup spółek jest odpowiedni dla międzynarodowych, wielojęzycznych firm handlowych, a także podmiotów przemysłowych i logistycznych. LFS gwarantuje wzrost efektywności procesów i procedur, przynosi zauważalne oszczędności i gwarantuje długoterminowe funkcjonowanie po niskich kosztach. Za pomocą tego systemu można automatycznie zoptymalizować wykorzystanie wszystkich zasobów magazynu, takich jak pracownicy, urządzenia magazynowe i pasy transmisyjne. Co więcej, to niezawodne rozwiązanie umożliwia ciągły wgląd w aktualną sytuację we wszystkich magazynach niezautomatyzowanych i zautomatyzowanych. Wysoki standard systemu zarządzania magazynem LFS zapewnia klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestowania i gwarantuje, że system ten będzie przydatny także w przyszłości. Zapewnia on również wysoką funkcjonalność i ekonomiczność. Aby uczynić tę inwestycję w oprogramowanie jeszcze bezpieczniejszą, firma Ehrhardt + Partner oferuje swoim klientom także supernowoczesne, w pełni wyposażone centrum logistyczne dla celów demonstracyjnych. Poszczególne procesy i funkcje magazynowe można zobaczyć w praktyce jeszcze przed zakupem oprogramowania do zarządzania magazynem. W ten sposób firma E+P już na wczesnym etapie daje gwarancję, że kupując system LFS dostają Państwo produkt idealnie dostosowany do Państwa obecnych i przyszłych wymagań. A system for all requirements The warehouse management system with a capacity for multiple clients and corporate groups is suitable for international, multilingual use in the commercial sector, as well as in the production and logistics service industries. LFS guarantees an increase in process and procedural efficiency, facilitates noticeable savings and long-term maintainability at low costs. This system can be used to automatically optimise the use of all warehouse resources, such as staff, warehouse technology and conveyor technology. Furthermore, this extremely reliable solution enables continuous transparency regarding the current situation in all manual and automated warehouse units. The high development standard of the LFS warehouse management system guarantees customers maximum investment security and is future-proof; it also ensures high functionality and an extremely economical quality product. To safeguard this software investment, Ehrhardt + Partner also offers its customers a highly modern, fully furnished logistics centre for demonstration purposes. Individual processes and warehouse requirements can be shown in practice even before purchasing the warehouse management software. Consequently E+P gives you early assurance that by purchasing the LFS you are acquiring a product optimally tailored to your current and future requirements. 4 LFS

5 System zarządzania magazynem dla wszystkich platform Oferowany przez firmę Ehrhardt + Partner system LFS jest wyjątkowo efektywnym i elastycznym systemem zarządzania magazynem, który zarządza całym przepływem materiałów i informacji w centrum logistycznym. System ten został pierwotnie opracowany na platformie IBM i5 (poprzednio AS/400), ale teraz wszystkie jego funkcje są w pełni dostępne także dla Linux i Windows. LFS charakteryzuje się tym, że osiąga równe, wysokie wyniki na wszystkich platformach. System zarządzania magazynem działa na platformach Linux, Microsoft Windows i IBM i5. Programowanie oparte jest na pojedynczym kodzie bazowym, co zapewnia zachowanie wszystkich cech wysoce funkcjonalnego systemu modułowego na preferowanym sprzęcie i systemie operacyjnym. Działanie systemu zarządzania magazynem jest identyczne we wszystkich systemach. LFS bez problemu współpracuje ze wszystkimi wiodącymi bazami danych dostępnymi na rynku, jak MS SQL, MySQL, Oracle oraz DB2 formy IBM. Możliwość dostosowania systemu LFS do standardowych baz danych posiadanych już przez klienta stanowi decydującą zaletę tej inwestycji, dzięki której można obniżyć koszty. The warehouse management system for all platforms With the LFS, Ehrhardt + Partner is offering an exceptionally efficient and flexible warehouse management system for controlling the entire material and information flow in logistics centres. The system was originally developed on the IBM i5 platform (formerly the AS/400) and today is fully accessible with all functions for Linux and Windows platforms as well. LFS is distinguished by a consistently high performance and reliability on all platforms. The warehouse management system runs on Linux, Microsoft Windows and the system IBM i5. Programming takes place with a single-code base ensuring that all the features of the highperforming modular system are preserved on the preferred hardware and operating system. The operation of the warehouse management system is identical on all systems. LFS runs trouble-free on all market-leading data bases like MS SQL, MySQL, Oracle and DB2 from IBM. Being able to adapt LFS to the standard data bases already used by the customer is a decisive investment advantage that can reduce expenses. LFS is characterized by a consistently high performance and reliability on all platforms. LFS charakteryzuje się tym, że osiąga równe, wysokie wyniki na wszystkich platformach. LFS 5

6 System zarządzania magazynem LFS The LFS warehouse management system Otwarte rozwiązanie systemowe dla Państwa architektury informatycznej Dzięki otwartym interfejsom system zarządzania magazynem LFS można w optymalny sposób zintegrować z istniejącym środowiskiem informatycznym. Nie musimy chyba dodawać, że system LFS współpracuje ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami ERP, MMS i MRP; posiada on także funkcje pracujące w środowiskach SOA oraz możliwość łatwego połączenia z systemami komputerowymi stworzonymi specjalnie dla klienta czy opracowanymi niezależnie. Na przykład, system zarządzania magazynem posiada standardowe interfejsy do systemów ERP takich jak SAP, ORACLE, STEEB, Microsoft Dynamics, COPA, Lawson, MAPICS, Infor, Comarch, Baan i wiele innych. Niezawodna integracja LFS z tymi systemami i połączenie z popularnymi systemami transportowymi, celnymi i sklepami online została już sprawdzona przy okazji wielu projektów. Gwarantujemy bezproblemową wymianę danych za pomocą komputerów i innych systemów oprogramowania za pośrednictwem EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, TCP/IP MQSeries itp. LFS spełnia również wymagania wynikające z certyfikatu ISO 9000 w zakresie identyfikacji produktów i kontroli przepływu materiałów. Open system solution for your IT architecture Due to its open interfaces, the LFS warehouse management system can be optimally integrated into existing IT landscapes. It goes without saying that the LFS system has communication interfaces with all conventional ERP, MMS and MRP systems; likewise there are services for use in SOA environments, easy connection of software systems programmed specific to the customer or independently developed software systems. For example, the warehouse management system has standard interfaces to ERP systems like SAP, ORACLE, STEEB, Microsoft Dynamics, COPA, Lawson, MAPICS, Infor, Comarch, Baan and many more. Reliable integration of LFS into these systems and connection to prevailing carrier haulage, customs and online shop systems has already been put to the test in multiple projects. Problem-free data exchange using computers and other software systems via EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, TCP/IP MQSeries socket connections, etc. is guaranteed. LFS also supports requirements stemming from ISO 9000 certification with regard to product identification and material flow control. 6 LFS

7 LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej LFS as a central solution for your warehouse logistics Całościowe rozwiązanie dla Państwa własnych definicji zadań Podstawowa wersja LFS jest dostępna w formie prekonfigurowanego pakietu startowego. Jako gotowe do użytku rozwiązanie obsługujące wiele lokalizacji, ten pakiet podstawowy spełnia wszystkie podstawowe wymogi zarządzania magazynem w oparciu o jednolite podstawowe standardy logistyczne. Wszystkie pozostałe moduły są już zainstalowane i można je aktywować w dowolnym momencie. Dzięki wykorzystaniu modułów startowych system zapewnia duże korzyści ekonomiczne nawet w małych magazynach. Ze względu na wysoki stopień parametryzacji system LFS można łatwo zaadaptować do przyszłych procesów i procedur dotyczących indywidualnych klientów. System LFS rośnie wraz z Państwa potrzebami i wymaganiami bez potrzeby zmiany istniejących baz danych. Oprogramowanie do zarządzania magazynem może być obsługiwane przez pracowników bez doświadczenia w obsłudze oprogramowania. Nawet skomplikowane zadania związane z utrzymaniem systemu klienci zazwyczaj wykonują sami. Niezbędna do tego wiedza jest przekazywana przez E+P podczas odpowiednio zaplanowanych szkoleń i seminariów. The total solution for your individual task definitions The basic version of LFS is available as a preconfigured starter package. As a directly operational, inter-site warehouse solution, this basic package fulfils all the fundamental requirements of warehouse management with extensively uniform logistical basic requirements. All other modules are already pre-installed and can be activated at any time as required. By using starter modules, the system achieves high economic profit even with small warehouses. Due to the high degree of parameterisation, the LFS can also be easily adapted to future, customer-specific processes and procedures. The LFS grows with your needs and requirements without having to change existing databases. The warehouse management software can be operated and managed by employees inexperienced in software use; even comprehensive system maintenance is usually carried out by customers themselves. The necessary know-how for this is conveyed by E+P in correspondingly planned training and seminar sessions. LFS 7

8 LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej LFS as a central solution for your warehouse logistics Wraz z systemem LFS jako standardowym systemem zarządzania magazynem, stworzyliśmy standardy innowacji, rozwoju, efektywności ekonomicznej i wiarygodności, przez co nieustannie ustanawiamy nowe standardy w logistyce magazynowej. With LFS as a standard system for warehouse management, we have created standards in terms of innovation, development, economic efficiency and reliability, and thereby continually set new standards for warehouse logistics. Skuteczna logistyka magazynowa jest jednym z czynników decydujących o powodzeniu we wszystkich obszarach, takich jak handel i produkcja czy świadczenie usług logistycznych. W przypadku strategii Just-in-Sequence łańcuch dostaw musi być perfekcyjnie zorganizowany i funkcjonować bez zakłóceń. Dlatego LFS jest centralnym punktem łańcucha dostaw. Ten wysokowydajny system zapewnia optymalizację procesów, maksymalną przejrzystość i efektywność pracy magazynu, a więc także całego łańcucha dostaw. Skutkiem jest zauważalne obniżenie kosztów logistyki. Efficient warehouse logistics are counted amongst the deciding factors for success in all areas, such as commerce and production, and for logistics service providers as well. For Just-in-Sequence strategies, the supply chain must be perfectly organised and function smoothly. In this respect, the LFS is a central building block in your supply chain. This powerful system ensures optimised processes, maximum transparency and efficiency in the warehouse and consequently over the entire supply chain. The result is a noticeable reduction in your logistics costs. Centralna instalacja oprogramowania dla różnych krajów i magazynów System LFS może być także wykorzystywany centralnie przez grupę spółek, co jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem: cały przepływ materiałów i zarządzanie zapasami międzynarodowej spółki w krajach, w których mówi się różnymi językami, można wdrożyć w trakcie jednej instalacji oprogramowania. System LFS jest obecnie dostępny w kilkunastu językach. Umożliwia to uniknięcie inwestycji w dodatkowy personel EDP i kosztowny sprzęt w poszczególnych lokalizacjach. Central software installation for different countries and warehouses The LFS can also be used centrally within a group of companies forming an extremely economic solution: the entire material flow and stock management of a multinational company in countries of different languages can be implemented with a single software installation. The LFS is currently available in more than a dozen languages. This saves on high investments in extra EDP personnel and cost-intensive hardware at several locations. 8 LFS

9 LFS jako rozwiązanie ASP W przypadku korzystania z systemu LFS za pośrednictwem ASP (Application System Provider), nasi klienci mają dostęp do systemu zarządzania magazynem przez Internet lub bezpośrednie łącze. Oprogramowanie jest udostępniane na serwerze centralnym. Klient ma bezpieczny dostęp do określonych aplikacji, natomiast nie musi kupować całego systemu. Opłata za użytkowanie zależy od czasu korzystania. Rozwiązanie ASP można łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami informatycznymi, co pozwala klientowi na minimalizację własnej infrastruktury informatycznej. Instalacja, aktualizacje i utrzymanie zapewniane są przez E+P. Niższe koszty początkowe i mniejszy wysiłek związany z utrzymaniem systemu i ochroną danych to dodatkowe oszczędności związane z korzystaniem z ASP. LFS as an ASP solution If the LFS system is used via ASP (Application Service Provider), our customers access the warehouse management system through the internet or a directly connected line. The software is made available on a central server. The customer has secure access to defined applications but does not actually have to purchase the system. The user fee is time-related. The ASP solution can be easily integrated into existing IT structures and makes it possible for the customer to minimise their own IT infrastructure. Installation, updates and maintenance are carried out by E+P. The lower starter costs and reduced effort in maintenance and data protection create additional cost advantages in using the ASP. Swindon Hamburg Neuss Paris Wien Barcelona Jak pokazano na tym przykładzie, klienci międzynarodowi korzystają z tylko jednej wersji naszego oprogramowania LFS, która umożliwia organizację całości ich przepływów materiałowych i zarządzanie zapasami w krajach, gdzie mówi się różnymi językami oraz w magazynach o różnych wymaganiach. As shown in this example, international customers use just one version of our LFS software with multi-client capacity to organise their entire material flow and stock management in countries of different languages and in warehouses with differing requirements. LFS 9

10 Ustanawianie standardów innowacji Setting standards with innovations Pick-by-Voice Jako jeden z pierwszych systemów zarządzania magazynem w Europie, LFS umożliwia bezproblemowe korzystanie z technologii Pick-by-Voice w magazynach. Technologia Pick-by-Voice jest dostępna od wielu lat jako część standardowego wyposażenia systemów zarządzania magazynem. Można ją łatwo i szybko aktywować w dowolnym momencie albo dzięki parametryzacji dostosować do nowych procesów i procedur. Efektywność można zwiększyć aż o 35% w zależności od projektu, sposobu korzystania z technologii i środowiska. Podstawowe konsekwencje korzystania z technologii Pick-by-Voice w ramach systemu LFS to znaczne obniżenie wskaźnika błędów i zwrotów, bardzo wysoka akceptacja użytkowników oraz wzrost dokładności pobierania do ponad 99%. Pick-by-Voice As one of the first warehouse management systems in Europe, the LFS enables unproblematic Pick-by-Voice use in warehouses. Pick-by-Voice technology has been available for many years as part of the standard scope of the warehouse management system and can be activated easily and quickly at any time, or it can be adapted by parameterisation to new processes and procedures. Efficiency can be increased by up to 35 percent depending on the project, type of use and environment of use. Fundamental results of using Pick-by-Voice with the LFS are a considerable reduction in the error rate and sales returns, an extremely high user acceptance and an increase in picking accuracy by more than 99 percent. Jako autoryzowany dostawca Vocollect Voice Solution, Grupa E+P spełnia najwyższe wymogi i standardy jakościowe w obszarze rozwoju, integracji i wsparcia rozwiązań Pick-by-Voice. As a certified Vocollect Voice Solution Provider, the E+P Group fulfils the highest quality requirements and standards in terms of development, integration and support of Pick-by-Voice solutions. 10 LFS

11 Obsługa i wsparcie głosowe Dzięki Centrum Napraw Vocollect, E+P może oferować użytkownikom Vocollect wszechstronną, natychmiastową obsługę posprzedażną (certyfikowaną przez producenta Vocollect) dotyczącą wszystkich produktów tego wiodącego światowego dostawcy głosowych systemów komisjonowania. Oferowane przez E+P usługi wsparcia obejmują np. przestrzeganie indywidualnie określonych terminów i gwarancji w ramach prac konserwacyjno- -remontowych oraz darmowe zapewnienie prekonfigurowanego sprzętu. Dzięki funkcji monitoringu online, prace naprawcze i konserwacyjne są całkowicie przejrzyste dla klientów Centrum Napraw. Voice service and support The Vocollect Repair Centre means that E+P can offer Vocollect users a comprehensive, immediate after-sales service (certified by the manufacturer Vocollect) for all products from this globally leading supplier of voice-based picking systems. The E+P support services include, for example, complying with individually defined deadlines and exchange guarantees within the context of maintenance and repair work as well as free provision of preconfigured hire equipment. With the aid of online monitoring, Repair Centre customers receive maximum transparency during repair and maintenance work. LFS 11

12 Ustanawianie standardów innowacji Setting standards with innovations RFID Firma E+P włączyła technologię RFID w swoje procesy logistyczne w ramach systemu zarządzania magazynem LFS już wiele lat temu. W związku z tym technologia RFID jest standardową częścią tego oprogramowania do zarządzania magazynem i jest dostępna dla klientów w każdym momencie. Co więcej, spółka zależna E+P, ITL (Institut für technische Lösungen in der Logistik; Instytut Rozwiązań Technicznych w Logistyce) oferuje możliwość szczegółowego zbadania potencjalnego działania technologii RFID w środowisku klienta w formie analizy wykonalności. Bliska współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest także charakterystyczna dla obszaru działalności tej spółki. RFID E+P was already integrating RFID technology years ago into the logistical processes of the LFS warehouse management system. RFID technology is therefore included in the standard scope of this warehouse management software and is available at all times to customers of this software specialist. Furthermore, the E+P subsidiary ITL (Institut für technische Lösungen in der Logistik; trans. the institute for technical solutions in logistics) offers a detailed examination of the potential use of RFID within customer environments using feasibility studies. Close collaboration with scientific research and development facilities is also characteristic for this company group s area of work. 12 LFS

13 Kompletowanie kilku zamówień równocześnie Wózek do kompletowania wielu zamówień równocześnie zaprojektowany przez Grupę Ehrhardt + Partner umożliwia optymalne równoczesne kompletowanie do 40 zamówień. LFS prowadzi pracownika magazynu wraz z wózkiem od jednej lokalizacji do kolejnej po optymalnej ścieżce. W każdej lokalizacji pracownik otrzymuje polecenie pobrania wymaganej ilości danego artykułu i umieszczenia jej w pojemniku oznaczonym sygnałem świetlnym, a następnie potwierdzenia tego procesu. W ten sposób właściwe przypisanie pobieranych pozycji do odpowiedniego zamówienia jest kontrolowane w sposób ciągły. Pozwala to znacznie zmniejszyć wskaźnik błędów pobierania. Multi-order picking The picking cart for multi-order picking as developed by Ehrhardt + Partner enables time and path optimised parallel picking of up to 40 orders. LFS guides the warehouse employee with his picking cart from one picking station to the next, using an optimised path route. At each picking station, the employee is prompted to pick the required item quantity for an order and to place this quantity in a container marked with a light signal, and then to acknowledge the process. This continuously ensures targeted allocation of the picked item to the corresponding order. A substantial reduction in picking errors is the result. LFS 13

14 LFS rozwiązanie systemowe dla każdego rodzaju pracy LFS a system solution for all types of work Profesjonalne połączenie zautomatyzowanych oddziałów magazynowych System LFS jest również wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w magazynach zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych. Przez ostatnie 20 lat system ten z powodzeniem współpracował ze wszystkimi technologiami magazynowymi i transportowymi dostępnymi na rynku. W skład tego systemu wchodzą np. zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania, dźwigi okrężne ( paternoster ) i wahadłowe ( shuttle ), pojazdy AGV, wagi elektroniczne oraz bezprzewodowe systemy kontroli podnoszenia i podnośników widłowych. Ponadto, w przypadku wielu projektów do systemu LFS z powodzeniem podłączono niezwykle zróżnicowane komputery zarządzające przepływem materiałów. Professional connection of automatic warehouse units The LFS is also outstandingly suited to professional use in manual and automated warehouse units. Over the last 20 years, the system has been reliably connected to all warehouse and conveyor technologies available on the market. For example, this includes automated high-bay warehouses, paternoster or shuttle systems, automated guided vehicles, electronic scales technology, as well as online wireless systems for picker and forklift control. Moreover, extremely varied material flow computers have been successfully connected to the LFS in multiple reference projects. 14 LFS

15 Systematyczna modernizacja magazynu Modernizacja magazynu stanowi poważne wyzwanie dla elastyczności, funkcjonalności i niezawodności systemów komputerowych, a także dla specjalistycznej wiedzy firmy, której powierzono to zadanie. Wśród usług świadczonych przez Ehrhardt + Partner niezwykle ważną rolę odgrywa rzetelna, terminowa i mieszcząca się w budżecie modernizacja centrów logistycznych (zarówno obsługiwanych manualnie, jak i zautomatyzowanych). Przez kilka ostatnich lat system LFS został solidnie, z powodzeniem i szybko zintegrowany z wieloma złożonymi projektami modernizacyjnymi. Z radością przedstawiamy Państwu projekty referencyjne, które pasują do definicji Państwa zadań. Specjaliści E+P ds. modernizacji czekają na Państwa zlecenie. Systematic warehouse modernisation Modernisation of warehouses places the highest demands on software systems flexibility, functionality and reliability as well as on the specialist knowledge of the partner company commissioned with modernisation. An essential focus of work for Ehrhardt + Partner is reliable and deadline compliant modernisation of manual and automated logistics centres in line with the set budget. Over the last few years, LFS has been reliable, successful and quick integrated within the context of many complex modernisation projects. We are happy to present you with reference projects which match your task definitions. The E+P modernisation experts look forward to your enquiry. LFS 15

16 Rzetelne doradztwo i zaplanowane wdrożenie Sound advice and scheduled implementation W oparciu o ponad dwadzieścia lat doświadczenia zdobytego podczas intensywnej pracy nad projektami, Ehrhardt + Partner służy swoim klientom solidną wiedzą w zakresie planowania magazynów, doradztwa, restrukturyzacji magazynów, projektowania przepływu materiałów i struktur procesów, a także wyboru sprzętu, oprogramowania i wyposażenia magazynu. On the basis of more than twenty years of extensive project experience, Ehrhardt + Partner offers its customers sound warehouse expertise in warehouse planning and consulting, warehouse restructuring, design of material flow and process structures as well as in selecting hardware, software and warehouse equipment. Odpowiedzialność za wdrożenie w charakterze głównego wykonawcy Firma Ehrhardt + Partner od wielu lat skutecznie wdraża złożone projekty klientów, korzystając ze zdobytej wiedzy. Przez kilka ostatnich lat firma wdrażała coraz więcej dużych projektów w charakterze głównego wykonawcy. Oznacza to, że klienci mogą całkowicie powierzyć swoje projekty firmie E+P (chodzi tu zarówno o budowę nowych magazynów, jak i o modernizację istniejących) i korzystać z całościowego rozwiązania: od pierwotnego pomysłu, poprzez opracowanie strategii i wsparcie podczas wdrożenia do końcowej realizacji, firma Ehrhardt + Partner jest Państwa wiarygodnym partnerem. Responsibility for implementation as main contractor Ehrhardt + Partner has efficiently implemented complex customer projects for a long time now on account of its expertise. Over the last few years, this warehouse expert has managed and implemented an increasing number of major projects as main contractor. This means that customers can award their projects entirely to E+P (whether a new-build or warehouse modernisation) and profit from this one-stop solution: from initial idea to developing strategies and support during implementation up to the final realisation, Ehrhardt + Partner is your accountable contact partner. 16 LFS

17 Zwrot z inwestycji i konkretne wyniki integracji Doświadczenie pokazuje, ze nasi klienci otrzymują zwrot z inwestycji w okresie od 18 do 20 miesięcy. Dzięki wdrożeniu oprogramowania, możliwości sprzętu transportowego są wykorzystywane o 50% do 70% lepiej. Co więcej, zwroty wynikające z błędów pobierania są także o ok. 50%-70% niższe. Klienci zauważają także znaczący spadek zapotrzebowania na personel - o ok. 20% do 40%. Return on investment and concrete integration results Experience has shown that our customers notice a return on investment in 18 to 20 months. The capacity of transport equipment is exploited between 50 and 70 percent better as a result of software implementation. Furthermore, sales returns stemming from picking errors likewise drop by around 50 to 70 percent. Customers also record a noticeable reduction in employed personnel capacities by around 20 to 40 percent. Dzięki wysokiej funkcjonalności LFS i związanej z tym łatwości zmiany parametrów, poprzez upgrade y i modyfikacje można uzyskać oszczędności do 70% w porównaniu z innymi systemami. Due to the LFS s high level of functionality and related simplicity in changing parameters, you can achieve savings of up to 70 percent with future upgrades and modifications in comparison to other systems. LFS 17

18 Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Modułowa struktura LFS umożliwia dopasowanie oprogramowania do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań. Wysoki poziom standaryzacji systemu i ogromna liczba dostępnych, sprawdzonych modułów ma pozytywny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez klienta. The modular layout of the LFS is the basis for individual tailoring software to suit your requirements. The system s high level of standardisation and vast number of available, tried-and-tested modules has a beneficial effect on costs for you. Utrzymanie i zarządzanie magazynami i lokalizacjami pozycji magazynowych Dynamiczno - chaotyczna alokacja lokalizacji pozycji magazynowych uwzględniająca kryteria A-B-C Przekrój lokalizacji pozycji magazynowych Kontrolowany przepływ do większych lokalizacji Uwzględnienie wymogów magazynowych specyficznych dla danego klienta, jak np. strefy temperaturowe itp. Stała lokalizacja pozycji magazynowych (automatyczna i manualna) Rutynowe działania w magazynie Manualna alokacja lokalizacji Dynamiczna alokacja (Dynamic field allocation) Segmentacja lokalizacji pozycji magazynowych Magazyn bez alokacji pozycji magazynowych Składowanie blokowe Systemy regałów przepływowych Maintenance and management of warehouse sites and bin locations Dynamic-random bin allocation taking into account A-B-C criteria Cross-section bin allocation Controlled overflow onto larger bins Consideration of customer specific warehouse requirements, such as e.g. temperature zones, etc. Fixed bin allocation (automatic and manual) Storage routines Manual bin allocation Dynamic field allocation Bin segmentation Warehouse without bin allocation Block storage Flow rack aisles 18 LFS

19 Magazynowanie Dzielenie, przepakowywanie Cross-docking Kontrola jakości Oznaczanie produktów Przesyłanie danych z systemu przyjęcia towaru u klienta lub systemu MRP/BDE Zarządzanie partiami towaru, śledzenie partii towaru, zarządzanie numerami seryjnymi, datami przydatności (BBD), FIFO Etykiety z kodem paskowym Dwuetapowa alokacja lokalizacji pozycji magazynowej Korzystanie z pomocy technicznych, np. Pick-by-Voice, mobilnych systemów pozyskiwania danych (mobile data acquisition), sprzętu transportowego... Zarządzanie kilkoma modułami zapasów w jednej lokalizacji lub jednostce przeładunkowej Zarządzanie pustymi pozycjami, rozliczanie palet Storage Splitting, repacking Cross-docking Quality control Product labelling Data transfer from customer s goods-in or MRP/BDE system Batch management, batch tracking, serial number management, BBD, FiFo Barcode labels Two-stage bin allocation Use of technical aids, e.g. Pick-by-Voice, mobile data acquisition, transport equipment... Management of several stock modules at one bin location or loading unit Management of empty goods, pallet account keeping LFS 19

20 Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Kontrola zapasów Klasyfikacja ogółu zapasów według: - zapasów zablokowanych - zapasów zarezerwowanych - zapasów dostępnych Rozróżnienie między zapasami własnymi a przyjętymi w komis Oddzielenie zapasów z opłaconym cłem od zapasów z nieopłaconym cłem Kontrolowana rezerwacja indywidualnych modułów zapasów pod konkretne zamówienia klientów Wyświetlanie zarezerwowanych ilości w podziale na zamówienia, użytkowników itp. Rozróżnianie zapasów według partii, nr przyjęcia towaru, daty przydatności (BBD), zamówień... Rodzaje artykułów Stock control Classification of total stock by: - blocked inventory - reserved inventory - freely available inventory Differentiation between own inventory and consignment inventory Separation into duty-paid and non-duty-paid stock Controlled reservation of individual stock modules for particular orders or customers Display of the reserved quantity arranged by orders, users, etc. Differentiated identification of stock by batch, goods-in No. BBD, orders... Article types Wybieranie/komisjonowanie Kompletowanie całych pakietów na podstawie dowodów dostaw, zamówień klientów i zamówień produkcyjnych lub zamówień ze sklepów internetowych Opcjonalna alokacja każdego pakietu według centrum kosztowego, zamówienia klienta/ zamówienia produkcyjnego, jednostki kalkulacji kosztów, numeru projektu itp. Pobieranie jedno-i dwuetapowe Zasada Pick and Pack ( Wybierz i spakuj ) Kompletowanie kilku zamówień równocześnie, optymalizacja ścieżki Retrieval/picking Retrieval of complete work packages based on the provision of bills of delivery, customer and production orders or internet shop orders Optional allocation of each retrieval by cost centre, customer/production order, cost unit, project number, etc. 1-stage/2-stage picking Pick and Pack principle Multi-order picking, path optimised processing 20 LFS

21 Pakowalnia Rejestracja/ skanowanie numerów seryjnych Generowanie spisów zawartości opakowań Pakowanie towarów w opakowania wysyłkowe, generowanie i druk adresowych kodów paskowych/etykiet, np. dla firm kurierskich takich jak UPS, GLS, DPD, SYSTEM- PLUS, POST, oraz generowanie etykiet SKU i IDS Pakowanie dwuetapowe Dostarczanie danych dla wszystkich produktów w jednym opakowaniu z numerem partii, terminem przydatności (BBD), numerem seryjnym itp. w celu przekazania ich drogą elektroniczną do odbiorcy, zgodnie z numerem przesyłki i śledzeniem przesyłki Drukowanie wykazów dostaw zgodnie z wymogami firmy wysyłkowej, dostarczanie danych o przesyłce odpowiedniej firmie wysyłkowej Packing station dialogue Registration/scanning of serial numbers Generation of package content lists Packing goods into shipping units, generation and printing of barcode addresses/delivery labels, e.g. for parcel services such as UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST and generating SKU and IDS router labels Two-stage packing Provision of data for all products in a package with batch No., BBD/expiry date, serial number, etc. for passing on electronically to the receiver, corresponding with consignment number and consignment tracking Printout of delivery lists according to parcel service, provision of consignment data for the corresponding parcel service Wysyłka Kierowanie do firmy Post, DPD, UPS, GLS itp. Kontrola załadunku Obsługa głównych jednostek wysyłkowych Zarządzanie pustymi pozycjami, rozliczanie palet Shipping Routing for Post, DPD, UPS, GLS etc. Loading scanning Handling of master shipping units Management of empty goods, pallet account keeping Inwentaryzacja Losowa inwentaryzacja przez interfejs Inwentaryzacja zapasów na poziomie zero Inwentaryzacja ciągła, inwentaryzacja w określonym dniu Interfejs do rozliczania różnic inwentaryzacyjnych Wykaz różnic inwentaryzacyjnych Stocktaking Sample stocktaking via interface Zero level control stocktaking Permanent stocktaking, stocktaking on a specific day Interface for commercial settlement of stocktaking differences List of stocktaking differences LFS 21

22 Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Kontrola różnych rodzajów technologii magazynowych, takich jak: Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania Dźwigi okrężne ( paternoster ) i wahadłowe ( shuttle ) Pojazdy AGV (automated guided vehicle) Bezprzewodowe (online) systemy kontroli podnoszenia i podnośników widłowych Wagi elektroniczne RFID Pick-by-Voice Pick-to-Belt Pick-by-Light Integracja komputerów zarządzających przepływem materiałów w celu kontroli zautomatyzowanych części składowych magazynu Control of various types of storage technology, such as: Automated high-bay warehouses Paternoster and shuttle systems Automated guided vehicles (AGV) Online wireless systems for picker and forklift control Electronic scales RFID Pick-by-Voice Pick-to-Belt Pick-by-Light Integration of material flow computers to control automated warehouse components System Kontroli Transportu Wyznaczanie ścieżki dla każdego środka transportu, unikanie pustych przebiegów Kontrola transportów oczekujących pod względem priorytetu, w tym wymogów czasowych Rejestracja czasu przestoju w punktach przekazywania i lokalizacjach buforowych w celu poprawy wyliczania czasu transportu Automatyczne przekazywanie zoptymalizowanych zleceń transportu operatorom wózków widłowych Obsługa złożonych środków transportu, np. wózków widłowych z chwytakami, potrójnych wózków widłowych Transport control system Path calculation for each means of transport, avoidance of empty trips Priority control of pending transports, inc. time-dependent Registration of idle time at handover points and buffer locations for improved calculation of transport times Automatic transmission of optimised transport orders to forklift drivers Support for multiple transporters, e.g. clamp forklifts, triple forklifts 22 LFS

23 Dane statystyczne / KPI Dostępność wszechstronnych funkcji statystycznych Poziom wykorzystania magazynu Ilości i terminy pobierania z magazynu Dane statystyczne dotyczące wyników Numery zamówień Monitorowanie zamówień, przyjęć towaru i transportu Czas trwania cyklu dla każdego zamówienia Wskaźniki obrotu dla poszczególnych pozycji i analiza dostępności Częstotliwość występowania poszczególnych pozycji w danej lokalizacji Indywidualne zapytania z wewnętrznej lub centralnej hurtowni danych Statistics/KPIs Comprehensive availability of statistical functions Warehouse occupancy Picking numbers and times Performance statistics Order numbers Order, goods-in and transport monitoring Cycle times for each order Turnaround rates of individual items and reach analysis Frequency of individual items at the picking station Individual queries by internal or central data warehousing LFS 23

24 Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Graficzny interfejs użytkownika Wyświetlanie cyfrowych obrazów produktów w związku z zapytaniami lub pobraniami zapasów Interfejs obsługiwany przez przeglądarkę internetową Dostęp do wszystkich funkcji przez Internet Graficzna prezentacja danych statystycznych Graficzna stacja kontroli magazynu Współpracuje z bezprzewodowymi urządzeniami do przetwarzania danych z ekranem dotykowym. Graphic user interface Display of digital product images during stock inquiries or during picking Interface operated via internet browser Access to all functions via the internet Graphic display of statistics Graphic warehouse control station Supports touchscreen wireless data equipment Kit-building Obsługuje tworzenie zestawów na wystawę Obsługuje tworzenie zestawów towarów Zarządzanie wykazami pozycji Kit-building Supports formation of sets for the display structure Supports goods kit-building Administration of piece lists Zapewnienie jakości Obsługa swobodnie definiowanych statusów jakościowych Generowanie i przetwarzanie zleceń w zakresie zapewnienia jakości Historia zmian statusów jakościowych (użytkownik, dane...) Definiowanie pracowników ds. zapewnienia jakości poprzez prawa do autoryzacji Quality assurance Handling of freely definable quality statuses Generation and processing of quality assurance orders History of changes in quality statuses (user, data...) Definition of quality assurance personnel via authorisation rights 24 LFS

25 Inne funkcje Monitorowanie podanego poziomu zapasów wraz z automatycznym generowaniem wskazówek dot. uzupełnienia zapasów Kontrola parametrów, np. dotycząca uzupełnienia zapasów w miejscu pobierania, wydruków etykiet itp. Dane statystyczne o częstotliwości dostępu, przeglądy alokacji, wypełnienia magazynu, wykazy zapasów, analiza A-B-C Różne koncepcje organizacji i realizacji działań awaryjnych Etykiety z kodami paskowymi do przetwarzania maszynowego lub identyfikacji produktów Fakturowanie usług logistycznych Wysyłanie i lub SMSów w momencie wystąpienia określonych zdarzeń lub celem powiadomienia o dostawie Powiadamianie o dostawach poprzez elektroniczny przesył danych dla każdego opakowania/palety Wizualizacja procesów magazynowych w 3D Other functions Monitoring of the reported stock level with automatic generation of restocking suggestions Parameter control, e.g. for restocking at a picking station, label printouts, etc. Statistics about access frequency, overviews of allocation, occupancy, stock lists, A-B-C analysis Different concepts for organisation and provision of emergency operation Barcode labels for machine processing or product identification Invoicing of logistics services Sending of or SMS when defined events occur or notifying delivery Notification of delivery by electronic data transfer for each package/pallet 3-D visualisation of warehouse processes Państwa indywidualne wymagania najlepiej jest ustalić na miejscu podczas osobistego spotkania. Z przyjemnością pokażemy wtedy Państwu konkretne, możliwe rozwiązania i odkryjemy potencjalne możliwości optymalizacji. W naszym centrum logistycznym pokażemy Państwu aktualne potrzeby związane z istniejącymi procesami magazynowymi i zaprezentujemy Państwu te procesy w rzeczywistym środowisku operacyjnym. Wykorzystaj tę szansę dla swojego magazynu. Your individual requirements can be best established on-site in a personal advisory meeting. In this context, we would be happy to show you concrete possible solutions and to uncover optimisation potential. We will illustrate the current requirements you have of your prevailing warehouse processes in our logistics centre and will present these processes to you under live operating conditions. Take this opportunity for your warehouse. LFS 25

26 Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem LFS modules for your individual warehouse management system Technologie zintegrowanego pobierania Pobieranie według list papierowych Wdrożenie pobierania na podstawie list papierowych lub pobierania na podstawie list papierowych wspomaganego innymi technologiami pobierania Listy pobrań dla poszczególnych magazynów lub wspólne listy pobrań dla wielu zamówień kompletowanych w różnych magazynach Druk i stosowanie etykiet z kodami paskowymi Listy pobrań uwzględniające optymalną ścieżkę Wstępna kalkulacja jednostki ładunkowej (zasada Pick and Pack) Kompletowanie kilku zamówień równocześnie Kilkuetapowe kompletowanie zamówienia Integrated picking technologies Paper-based picking by picking lists Implementation of paper-based picking by picking lists or paper-based picking by picking lists accompanied by other picking technologies Picking lists for individual warehouse locations or collective picking lists for several orders over several warehouse locations Printout and use of barcode labels Path optimised picking lists Precalculation of consignment loading unit (Pick and Pack principle) Multi-order picking Multi-stage picking Systemy bezprzewodowe Zalety w porównaniu z pobieraniem wg list papierowych: wysoki poziom bezpieczeństwa danych, redukcja błędów pobierania i znaczny wzrost wydajności personelu Natychmiastowe, kontrolowane elektronicznie uzupełnianie zapasów Ciągła obserwacja online procesu kompletowania zamówienia i sygnatur czasowych Przejrzysty proces zapewnienia jakości Wgląd w historię wykorzystania personelu Interfejs znakowy i/lub graficzny Wireless Advantages compared with paper-based picking by picking lists: high data security, reduction of picking errors and a considerable increase in productivity amongst personnel Immediate, event-controlled online restocking Continual online overview of order progress and corresponding time stamps Clarity and transparent quality assurance Overview and history of personnel use Character-oriented and/or graphic interface 26 LFS

27 Pick-by-Voice Zwiększa szybkość pobierania aż o 50% przy zachowaniu dużej dokładności Osoba pobierająca ma wolne ręce i nie musi widzieć wyświetlacza Natychmiastowe, kontrolowane elektronicznie uzupełnianie zapasów Wykorzystanie sprzętu do transportu zbiorowego lub MDA do składowania, pobierania i przenoszenia towarów na inne miejsce Łatwa i szybka nauka, ponieważ komunikacja jest neutralna językowo Pick-by-Voice Increases picking speed by up to 50 percent along with high picking reliability Free hands for the picker and no visual contact with a display necessary Immediate, event-controlled online restocking Use of collective transport equipment or MDA for storage, retrieval and relocation Easy and quick learning as communication is dialectneutral RFID Może być wykorzystywany do identyfikacji produktów (partia, EAN, numery seryjne) oraz sprzętu załadunkowego (paleta lub SKU) Dołączenie wózka pracującego w systemie RFID do kompletowania wielu zamówień równocześnie Dołączenie systemu grupowego wykrywania RFID, np. dla sektora farmaceutycznego, elektroniki rozrywkowej, produktów elektronicznych, tekstylnego i zarządzania dokumentami RFID Can be used for product identification (batch, EAN, serial numbers) and for loader identification (pallet or SKU) Connection of an RFID supported picking cart for multi-order picking Connection of RFID group detection, e.g. for industries and sectors such as pharmaceuticals, entertainment electronics, electronic products, textile industry and document management Pick-by-Light Dodatkowa opcja umożliwiająca szybkie i niezwykle precyzyjne pobieranie za pomocą unikalnych sygnałów świetlnych Redukcja liczby błędnych pobrań Krótkie ścieżki, ponieważ system transportu pojemników jest zwykle połączony z systemem Pick-by-Light Pick-by-Light Supplementary option for fast and extremely reliable picking by using optically unique light signals Reduction of erroneous picks during picking Short picking paths as a container conveyance system is usually connected to the Pick-by-Light technology Pick-to-Belt Oszczędność czasu dzięki równoległemu przetwarzaniu kilku zamówień Krótkie ścieżki dzięki równoległemu kompletowaniu kilku zamówień Automatyczne sortowanie pobieranych towarów przez maszynę sortującą według zamówień lub odbiorców Pick-to-Belt Time-saving processing of several parallel orders Short paths due to parallel and cross-order picking Automatic sorting of picked goods by a downstream sorter into individual orders or receivers LFS 27

28 Wszechstronna obsługa i fachowe szkolenia Comprehensive service and qualified training sessions Jako jeden z wiodących ekspertów od logistyki magazynowej na świecie, Grupa Ehrhardt + Partner również po zakończeniu projektu oferuje kompetentne, wszechstronne wsparcie w zakresie rozwiązywania wszelkich wątpliwości, we wszystkich obszarach logistyki magazynowej. E+P oferuje swoim klientom na całym świecie wszechstronną obsługę, wsparcie i programy szkoleniowe. Międzynarodowa obsługa i idealne wsparcie Po zakończeniu projektu Ehrhardt + Partner proponuje swoim klientom korzystanie z wielojęzycznej infolinii zapewniającej wszechstronne wsparcie. Nasi wykwalifikowani specjaliści są dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu E+P może pomóc każdemu klientowi z dowolnego miejsca na świecie w ciągu zaledwie kilku minut. Eksperci E+P mają dostęp do systemu klienta online przez system przesyłu danych na odległość lub łącze internetowe. Umowy utrzymania systemu zawierane są na elastycznych warunkach, a zakres usług można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia i seminaria w zakresie zarządzania magazynem Pracownicy magazynu muszą zostać przeszkoleni w zakresie nowych wymogów i zadań, zwłaszcza wtedy, gdy wprowadzany jest nowy system zarządzania magazynem lub instalowane są nowe technologie. Dzięki własnemu centrum logistycznemu o powierzchni 900 m2, Ehrhardt + Partner oferuje idealne warunki do profesjonalnych szkoleń z logistyki magazynowej i prowadzenia międzynarodowych seminariów. W naszym centrum logistycznym, które jest wyposażone w najnowszy sprzęt, wielojęzyczni trenerzy z doświadczeniem w branży przekazują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim specjalistyczną wiedzę praktyczną. As one of the leading warehouse experts internationally, Ehrhardt + Partner will also support you competently and extensively following project conclusion in all questions and areas of warehouse logistics. E+P offers its customers worldwide a comprehensive service, support and training programme. International service and perfect support After project completion, Ehrhardt + Partner offers its customers a multilingual service hotline for comprehensive support. Qualified warehouse experts are available to help you round the clock, seven days a week. This ensures that E+P can help every customer worldwide in just a few minutes. E+P experts can access the customer system online by remote data transfer or via an internet connection. Corresponding maintenance contracts prove their worth with flexible terms and performances and can be individually adapted to suit customer wishes. Warehouse training sessions and seminars It is important that warehouse personnel are qualified for the new requirements and tasks, in particular when changing over to a new warehouse management system or when installing new technologies. With their own logistics centre measuring 900 m 2, Ehrhardt + Partner offers ideal prerequisites for professional warehouse training sessions and international seminars. Multilingual teachers with experience in the industry teach theoretical know-how but most importantly practice-related expert knowledge at this logistics centre which is equipped with state-of-the-art equipment 28 LFS

29 Referencje References System zarządzania magazynem LFS jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach w handlu, produkcji i usługach, a także przez firmy transportowe i logistyczne. Wśród renomowanych firm korzystających z tego systemu zarządzania magazynem są np.: The LFS warehouse management system is being successfully used internationally in commerce, production and service providing, as well as by haulage companies and logistics service providers. Renowned referee customers for the warehouse management system include for example the following companies: LFS 29

30 Przegląd systemu zarządzania magazynem LFS An overview of the LFS warehouse management system Oprogramowanie Zarządzanie magazynem obejmujące dynamiczne zarządzanie lokalizacjami pozycji magazynowych Platformy systemowe IBM Series i5, Linux i Windows Zintegrowane relacyjne bazy danych Dostępne prekonfigurowane rozwiązania startowe Możliwość rozszerzenia/upgrade u za pomocą standardowych modułów Możliwość konstrukcji modułowej zgodnie z wymogami klienta Rozwiązania terminalowe lub typu klient - serwer Interfejsy do systemów ERP i MMS takich jak SAP/R3, Navision lub MOVEX Interfejsy do systemów sklepów online Zarządzanie numerami partii i serii, śledzenie produktów Kontrola dat przydatności (BBD) Zróżnicowana kontrola zapasów w przypadku pozycji o różnych cechach dotyczących kompletowania zestawów Kontrola w pełni zautomatyzowanych magazynów lub oddziałów magazynów Integracja kodów paskowych, opcji bezprzewodowej, Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Pick-to-Belt i RFID Obsługa pakowalni i zawartości opakowań Etykiety adresowe UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST, etykiety SKU i IDS Kontrola/ skanowanie załadunku Graficzny interfejs użytkownika Wszystkie funkcje LFS są dostępne przez Internet i intranet Zintegrowany komputer zarządzający przepływem materiałów Software Warehouse management with dynamic administration of bin locations IBM Series i5, Linux and Windows system platform Integrated relational databases Preconfigured starter solutions available Can be expanded/upgraded by standard modules Can be modularly constructed according to customer requirements Terminal or client/server solutions Interfaces to ERP and MMS systems such as SAP/R3, Navision or MOVEX Interfaces to online shop systems Administration of batch and serial numbers, product tracking BBD control Differentiated stock control of items with different kit-building characteristics Control of fully automated warehouses or warehouse units Integration of barcode, wireless option, Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Pick-to-Belt and RFID Packing station handling with package contents UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST address labels, SKU and IDS router labels Loading control/scanning Graphic user interface Total LFS functionality available via the internet and intranet Integrated material flow computer 30 LFS

31 Usługi Reorganizacja istniejących magazynów Wymiana istniejących systemów oprogramowania dla magazynów Licencje pojedyncze, dla wielu użytkowników i dla grup spółek Profesjonalne zarządzanie projektami Rzetelna i bezpieczna realizacja/ zlecanie projektów Korzystanie z LFS za pośrednictwem ASP Międzynarodowa infolinia (24/7), wsparcie online przez modem, ISDN lub Internet Modernizacja zautomatyzowanych centrów logistycznych Services Reorganisation of existing warehouses Substitution of existing warehouse software systems Single, multiple-user and corporate group licences Professional project management Reliable and secure project handling/commissioning Use of LFS via ASP International hotline (24/7), online support via modem, ISDN or Internet Modernisation of automated logistics centres LFS 31

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione.

zmienione. Uwaga częściowo uwzględniona. Wyjaśnienie w komentarzach do uwag szczegółowych. zmienione. Nr (Tekst uwagi) 1 w całej IRiESP należy zmienić pjęcie "strefa dystrybucyjna" na "obszar OSD", defincja strefy dystrybucyjnej w IRiESD dotyczy konkretnych sieci i zastosowanie określenia "strefa dystrybucyjna"

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Seagull Scientific to lider technologiczny od 1985 r. Aplikacja BarTender to pierwszy program dla systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce

Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Raport dotyczący oczekiwań najemców nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce Kwiecień 2010 Jeden dla wszystkich czy wszyscy do jednego? Kwiecień 2010

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 1(14) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Szynal Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo