REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 2. Definicje: 1) Beneficjent Gmina Skarżysko-Kamienna 2) Beneficjent Ostateczny uczestnik projektu osoba lub gospodarstwo domowe zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach projektu 3) Członkowie rodziny - małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny. 4) Formularz zgłoszeniowy dokument w wersji papierowej stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5) Gospodarstwo domowe - oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie (definicja wg GUS). 6) Projekt - przedsięwzięcie pn. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 7) Regulamin uczestnictwa w projekcie dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie. 8) Rodzina: a. wg Ustawy o pomocy społecznej - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. (Dział I, Rozdział 1, art. 6,

2 ust. 14 Ustawy z dnia r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 t.j z późn. zm.) b. wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. (Rozdział 1, art. 3, ust. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych; Dz.U poz t.j. z późn. zm.); 9) Wnioskodawca podmiot składający Formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach projektu Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 3. Projekt realizowany jest w terminie od r. do r.z pięcioletnim okresem trwałości Projektu, liczonym od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji Projektu. 4. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 18 w Biurze Obsługi Interesanta. 5. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi dokumentami, wymienionymi w 8. 2 CEL DZIAŁANIA 1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu tj. upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności wśród społeczności lokalnych. 2. Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Skarżysko-Kamienna, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do domowego odbioru Internetu. Cel ten zostanie zrealizowany przez : a) Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Miastu Skarżysko-Kamienna (400 szt laptopów) b) Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez utworzenie punktów dostępu do Internetu w 11 gminnych jednostkach podległych c) Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu

3 3 GRUPY DOCELOWE 1. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są: A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; B. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym D. Rodziny zastępcze E. Rodzinne domy dziecka F. Samotni rodzice G. Osoby grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS H. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym 4 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup są: 1) stały lub czasowy meldunek na terenie gminy Skarżysko-Kamienna; 2) spełnienie minimum jednego z punktów A H 4; 3) brak dostępu do Internetu oraz komputera w gospodarstwie domowym; 4) złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami; 5) podpisanie przez wnioskodawcę umowy uczestnika w projekcie i przestrzeganie zawartych w niej postanowień; 6) zapewnienie trwałości projektu poprzez uczęszczanie 1 osoby z gospodarstwa domowego na szkolenia komputerowe realizowane w ramach projektu oraz wykorzystywanie powierzonego zestawu dostępu do Internetu zgodnie z niniejszym regulaminem; 7) zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie; 8) nie posiadanie sprzętu komputerowego z innych programów pomocy społecznej lub pomocy niepełnosprawnym otrzymanego w ciągu ostatnich pięciu lat;

4 9) miejsce zamieszkania uczestników w zasięgu technicznym podłączenia do Internetu oraz pozytywna weryfikacja warunków technicznych instalacji przyłącza internetowego. 2. Kryteria dla poszczególnych grup docelowych: A. Gospodarstwa domowe: 1. spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, zgodnie z art.8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej: a. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto; b. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto; c. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 2. spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych: a. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka; b. Opiekunowi faktycznemu dziecka; c. Osobie uczącej się; jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. B. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna otrzymujący stypendium socjalne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty wymienionej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) i wynosi 456,00 zł netto. C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym: a) Pełnoletnie b) Rodziny, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne 1. W przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień niepełnosprawności. 2. Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepełnosprawności od dnia 1 stycznia 1998r. są Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U Nr 127 poz. 721 tj. z późn. zm.) orzeka:

5 w przypadku osób powyżej 16 roku życia o ustaleniu jednego z 3 stopni niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki; w przypadku osób poniżej 16 roku życia o ustaleniu niepełnosprawności bez podziału na stopnie. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczonego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia. 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) orzeka o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, co traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności całkowitej niezdolności do pracy, co traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, co traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. 5. O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 1998r. przez następujące organy orzecznicze: Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidzkiej; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 do 16 sierpnia 1998 o: całkowitej niezdolności do pracy znaczny stopień niepełnosprawności niezdolności do samodzielnej egzystencji znaczny stopień niepełnosprawności częściowej niezdolności do pracy umiarkowany stopień niepełnosprawności UWAGA : O udział w projekcie nie mogą się starać osoby, które w ostatnich pięciu latach otrzymały sprzęt komputerowy z innych form pomocy dla niepełnosprawnych. D. Rodziny zastępcze, które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej bez względu na wysokość dochodu. E. Rodzinne domy dziecka - bez względu na wysokość dochodu F. Samotni rodzice - bez względu na wysokość dochodu G. Osoby grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie

6 przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (na dzień 1 marca 2014 jest to kwota 844,45 zł brutto). H. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299 zł netto). W razie bardzo wysokiego zainteresowania naborem wśród Wnioskodawców z grup docelowych D,E i F zastrzega się zastosowania w procesie naboru kryterium dochodowego. W związku z tym niezbędne jest złożenie dokumentów o dochodach. 5 MIEJSCA POBIERANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI O PROJEKCIE 1. Miejsce pobierania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta (ul. Sikorskiego 18) biuro obsługi interesantów pokój nr 13, czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 17:00 od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 15:30. w piątek w godzinach 7:30 14:00 2. Formularz oraz regulamin będą dostępne w biurze Projektu, na stronie internetowej w zakładce Upowszechnienie dostępu do internetu, oraz ogłoszone na tablicy w Urzędzie Miasta. 3. Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają: Pracownicy Urzędu Miasta, od poniedziałku do piątku w godz. od 8-15 tel. (041) SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, wskazane jest drukowanymi literami. 2. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego formularza zgłoszeniowego. 3. Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, uprawniające do udziału w projekcie, Wnioskodawca zaznacza to w formularzu zgłoszeniowym. 4. Wnioskodawcą może być tylko osoba dorosła. W przypadku osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych oraz ubezwłasnowolnionych dokumenty wypełnia opiekun prawny lub faktyczny.

7 5. Formularze dotyczące Grupy B - Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, wypełnia osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania stypendium szkolnego lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnoletniej, uprawnionej do otrzymywania stypendium szkolnego. 6. Formularze dotyczące grupy C - Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania wparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do tego wsparcia. 7. Formularze dotyczące Grupy H - Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, wypełnia osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnoletniej. 8. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć: a. kserokopię dowodu osobistego, b. zaświadczenie o czasowym meldunku (w przypadku braku meldunku stałego w Gminie Skarżysko-Kamienna), c. zaświadczenie o wynagrodzeniu z miejsca pracy lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej; d. Dla grup A i B - oświadczenie o miesięcznych dochodach netto. W przypadku osób nie pobierających ww. świadczeń decyzja administracyjna o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku -. e. Dla grupy C - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności; f. Dla grupy D, E decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z PCPR, zaświadczenie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej wystawione przez Ośrodek Adopcyjny lub PCPR, g. Dla grupy F oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, h. Dla grupy G zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego; i. Dla grupy H zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach brutto za 2013 rok oraz oświadczenie o wysokości dochodu brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej) i średniej ocen.

8 W celu weryfikacji autentyczności kserokopii dokumentów załączonych do wniosku Urząd Miasta zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów. 7 MIEJSCA ORAZ TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 1. Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od 30 czerwca do 11 lipca 2014 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem Formularz zgłoszeniowy Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo, opisanej numerem telefonu kontaktowego Wnioskodawcy. 2. Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Biuro Obsługi Interesantów (ul. Sikorskiego 18), czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 17:00 od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 15:30 w piątek w godzinach 7:30 14:00 3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu. 4. Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do Urzędu Miasta. 5. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Wnioskodawca może ją uzupełnić w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnień dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą przyjmowane. 8 OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 1. Złożone Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 2. Oceny dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach zarządzenia komisja w skład której wchodzić będą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 3. W razie braku technicznej możliwości podłączenia Internetu (brak zasięgu) wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie. 9 WYBÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 1. Pierwszym etapem rekrutacji jest stworzenie listy osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, na podstawie weryfikacji kryteriów formalnych i merytorycznych przedłożonych

9 dokumentów. Każdy z Wnioskodawców otrzymuje potwierdzenie złożenia dokumentów z Indywidualnym Numerem Wniosku. 2. Drugim etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 3. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa. 4. W wyniku rekrutacji 400 gospodarstw domowych otrzyma dostęp do Internetu, sprzęt komputerowy oraz skorzysta ze szkoleń. 5. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie mniejszej liczby gospodarstw domowych niż zaplanowano, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca, w której mogą ulec zmianie kryteria wyboru Beneficjentów Ostatecznych. 6. Komisja rekrutacyjna dokumentuje przebieg posiedzenia w protokole, który zostaje załączony do dokumentacji realizacji Projektu. 10 PODPISANIE UMOWY 1. Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Ostatecznym zostaną zweryfikowane dane zawarte w przedłożonym przez niego Formularzu zgłoszeniowym. 2. Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do Projektu zostanie wywieszona na Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowana na stronie internetowej w terminie do 31 lipca 2014r. 3. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Skarżysko-Kamienna. Natomiast Beneficjenci Ostateczni otrzymują go jedynie w użyczenie. 11 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności niezależnych od niego, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia, w którym beneficjent wskaże powód rezygnacji. 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu w jego miejsce zostanie zaproponowana osoba z listy rezerwowej. 4. Beneficjent Ostateczny może zostać wykluczony z Projektu w przypadku: a) Złożenia dokumentów i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane; b) Odmowy podpisania dokumentów c) Nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie użyczenia d) Złamania i niewywiązywania się z praw i obowiązków uczestnictwa w Projekcie.

10 12 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 1. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu z zakresu obsługi komputera i Internetu jest warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego, brak uczestnictwa w szkoleniach powoduje wykluczenie z Projektu. 2. Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz procesu weryfikacyjnego. 3. Zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu i przestrzeganie legalności oprogramowania. 4. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu oraz pokrywanie kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy w/w sprzętu komputerowego. 5. Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu bądź kontroli (na każde żądanie przedstawiciela Urzędu Miasta). 6. Natychmiastowe powiadamianie koordynatora projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania). 7. Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie sprzętu z jego winy. 8. Beneficjentów zobowiązuje się do niezbywania i nieobciążania żadnym prawem na rzecz osób trzecich otrzymanego sprzętu pod groźbą zawiadomienia odpowiednich organów ścigania oraz wykluczenia z udziału w projekcie. 9. Beneficjentów Ostatecznych zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia na Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. kradzieży użyczonego sprzętu, jego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W trakcie trwania naboru Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych dokumentów rekrutacyjnych. Wprowadzone zmiany wymagają formy pisemnej. 2. Nabór do projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych. 3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji oraz trwałości Projektu. 5. Umowa o uczestnictwo w Projekcie podpisana z Beneficjentem Ostatecznym ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Beneficjenta Ostatecznego a użyczony sprzęt komputerowi podlega zwrotowi do Urzędu Miasta. 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta.

11 Spis załączników do regulaminu: 1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo 2. Załącznik nr 2 Określenie grupy docelowej 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o Uczestnika Projektu o dochodach netto 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o Uczestnika Projektu o dochodach brutto 5. Załącznik nr 5 Zaświadczenie o średniej ocen 6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów brutto na członka rodziny 7. Załącznik nr 7 Oświadczenia 8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego. na obszarze Gminy Jastrzębia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego. na obszarze Gminy Jastrzębia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia Regulamin zawiera 1. Definicje 2. Informacje ogólne 3. Cel działania 4. Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2015 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 2 lutego 2015r. REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU OKNO NA ŚWIAT PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający. pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający. pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych Załącznik 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Santok Nr 23/2014 z dnia 06.05.2014 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nabór uzupełniający pt.: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki Załącznik do Zarządzenia nr 318./2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24.01.2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Słupsk z dnia 29 maja 2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Sz@nsa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2013 Burmistrza Wilamowic z dnia 26-07-2013r. REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice Numer projektu WND-POIG.08.03.00-24-165/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o uczestniku:

1. Informacje o uczestniku: Data wpływu:... Formularz zgłoszeniowy do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie Proszę wypełniać drukowanymi literami 1. Informacje o uczestniku: 1.1 Dane składającego wniosek Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY DOCELOWE 4

III. GRUPY DOCELOWE 4 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Innowacyjny Powiat Gryficki przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu Numer projektu POIG/8.3/2013/ZPOM/318 umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.03.00-24- 165/12-00 w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki.

REGULAMIN. rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki. Nr Umowy o dofinansowanie: Nr POIG.08.03.00-12-294/13-00 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiat Grodziskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiat Grodziskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiat Grodziskiego 1 1 Definicje 1. Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim Załącznik do Zarządzenia Nr 45/14 Starosty Słubickiego z dnia 11 lipca 2014 roku Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim Słubice, 11 lipca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie. 1 Postanowienia ogólne.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie. 1 Postanowienia ogólne. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr wniosku: POIG/8.3/2013/MAZ/541

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami! Zaświadczenia dołączane do niniejszego formularz muszą być aktualne na dzień składania wniosku Dane Wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia. 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia. 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia. 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Godkowo POIG.08.03.00-28-111/13-00

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe

Adres zameldowania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Adres zamieszkania. Ulica Nr domu Nr lokalu. Dane kontaktowe Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu Lubin miasto bez wykluczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Warszawie jest

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o uczestniku:

1. Informacje o uczestniku: Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów etap II Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łapanów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz

Regulamin. rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2014 z dnia Regulamin rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz DOBRCZ 2014 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelówinwestujemy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelówinwestujemy Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelów-inwestujemy w przyszłość FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 25 kwietnia 2014r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GŁOWACZÓW. Miejsce urodzenia. Adres zameldowania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GŁOWACZÓW. Miejsce urodzenia. Adres zameldowania. Data wpływu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GŁOWACZÓW 1. Dane osoby składającej wniosek Imię i nazwisko Nr identyfikacyjny Data PESEL Miejsce Wiek Płeć

Bardziej szczegółowo

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne KROSNO Krosno 29.06.2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 807/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2010 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą

Bardziej szczegółowo

Przyjął/podpis. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża

Przyjął/podpis. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 155.2014 Wójta Gminy Białowieża z dnia 23 lipca 2014 roku Data wpływu:.... Nr ewidencyjny Przyjął/podpis.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie : emokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu: emokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. urodzenia. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości. Adres zameldowania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy 1. Dane składającego wniosek: Data urodzenia PESEL Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszym Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin Data wpływu Godzina wpływu Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych

Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych (Załącznik nr 2 do regulaminu) Wniosek o zakwalifikowanie do grupy docelowej beneficjentów ostatecznych projektu pn.: Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina Wniosek złożono w dniu dzień mc 2014 r. Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przyjętego Zarządzeniem Nr IK.00501.526.2014.KL Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.01.2014r. Burmistrz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dane Wnioskodawcy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami! Nazwisko Imię Data urodzenia Numer i seria dowodu osobistego Miejsce urodzenia PESEL Tel. stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania. Rodzaj zameldowania stałe czasowe Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy

Adres zameldowania. Rodzaj zameldowania stałe czasowe Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk Proszę o wypełnianie drukowanymi literami oraz wstawić znak X we właściwej kratce.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego

Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego Pieczęć wpływu na Kancelarię Ogólną: Formularz zgłoszeniowy Projekt Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego 1. Informacje o uczestniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rekrutacji i udziału w projekcie. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Regulamin. Rekrutacji i udziału w projekcie. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 roku Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Łomża 2013 1 1 DEFINICJE 1.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 04 lutego 2014 r. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów

Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów Wniosek złożono: Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1, Halinów 05 074 w dniu... Formularz zgłoszeniowy Projekt Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II Załącznik nr 1 do Regulaminu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo... /imię i nazwisko/

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn MEŁGIEW gminą równego dostępu do Internetu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn MEŁGIEW gminą równego dostępu do Internetu Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Mełgiew z dnia 03.06.2013 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn MEŁGIEW gminą równego dostępu do Internetu Numer projektu: POIG.08.03.00-06-134/10

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:.

Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb i warunki Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach realizacji Projektu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański Data złożenia wniosku:.., Nr wniosku:. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 6.2014 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 17 stycznia 2014 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja III

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja III Załącznik do uchwały Nr CCXXXIII/4736/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. /imię i nazwisko/

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. /imię i nazwisko/ DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków,Lubasz,Drawsko, Miasteczko Krajeńskie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Formularz zgłoszeniowy złożono: dnia...godz... Przyjął FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Sochaczew Miasto e-innowacji Prosimy wypełniać Formularz drukowanymi literami; Wnioskodawcą może być tylko osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 78/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 21.11.2013r. REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w projekcie Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego Niniejszym deklaruję

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo /imię i nazwisko/ w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Interaktywna Szklarska Poręba okno na świat dla każdego

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Interaktywna Szklarska Poręba okno na świat dla każdego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2015 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 05 lutego 2015 roku Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Interaktywna Szklarska Poręba okno na świat dla każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA Nr...

UMOWA UCZESTNICTWA Nr... UMOWA UCZESTNICTWA Nr... zawarta w Toruniu dnia... 2013 roku pomiędzy: Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały. Gen Sikorskiego 8, NIP: 879-000-10-14, REGON: 871118856 - reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet oknem na świat 2 Załącznik nr 1 do Regulaminu Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, pola oznaczone kwadratem należy wypełnić znakiem X. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA

WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Sokółka WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------- nr kolejny wniosku data wpływu wniosku wypełnia wypełnia jednostka przyjmująca wniosek jednostka przyjmująca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz 1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK Imię i nazwisko Załącznik nr 1 Do Regulaminu Data urodzenia PESEL Miejsce Wiek Płeć K M

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów w ramach projektu: Stypendia dla najzdolniejszych dla uczniów uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Wypełnia Biuro Projektu: Data wpływu: godz... Nr ewidencyjny... Przyjął:.. Formularz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów na rok szkolny 2013/2014 1. 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach REGULAMIN

Projekt pn. Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach REGULAMIN Projekt pn. Klucz do sieci dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach REGULAMIN Społeczeństwo informacyjne określane jest jako społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa osób w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

2. DANE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU

2. DANE DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo Formularz złożono w dniu. Formularz należy wypełnić czytelnie, wskazane jest drukowanymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA uczestnictwa w projekcie Internet - świ@t w twoim domu rodzina/gospodarstwo domowe reprezentanta spełnia kryterium dochodowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIA uczestnictwa w projekcie Internet - świ@t w twoim domu rodzina/gospodarstwo domowe reprezentanta spełnia kryterium dochodowe FORMULARZ ZGŁOSZENIA uczestnictwa w projekcie Internet - świ@t w twoim domu rodzina/gospodarstwo domowe reprezentanta spełnia kryterium dochodowe I. Wypełnia członek komisji rekrutacyjnej Numer kolejny

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Data wpływu.. Załącznik 2 WNIOSEK O UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROJEKCIE Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem CZĘŚĆ I DANE WNIOSKODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

Podstawa prawna. I. Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: REGULAMIN REKRUTACJI dzieci do udziału w projekcie Bajkowe Przedszkole w Strawczynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie Warszawa wersja ujednolicona, obowiązująca na wrzesień 2014 r. REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie Projekt Argos -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 1.Projekt Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu MY SAMODZIELNI realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie Warszawa, wersja ujednolicona, obowiązująca na 01.09.2015 r. REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie Projekt Argos - Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 93 Wersja I KARTA STANOWISKOWA w sprawie: ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK Imię i nazwisko Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Data urodzenia PESEL Płeć K M Miejsce Wiek Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18.06.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18.06.2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18.06.2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasięgu WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - einclusion

DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - einclusion DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - einclusion KRYTERIA FORMALNE LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Wnioski o dofinansowanie należy składać w Instytucji przyjmującej wnioski tj.:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA) Dotacje na innowacje Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (DRUGA EDYCJA) DATA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Eliminowanie wykluczenia społecznego e-inclusion na obszarze gminy Siedlec

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Eliminowanie wykluczenia społecznego e-inclusion na obszarze gminy Siedlec Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wniosek złożono w dniu 2011r. Formularz zgłoszenia do projektu Wnioskodawcą może być tylko osoba pełnoletnia, która w wyniku zakwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier technicznych

Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier technicznych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW (dotyczy stypendium przyznawanego w ramach pomocy materialnej ze środków finansowych Gminy Wieruszów na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach. Lp. Źródło dochodu Kwota w zł

O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach. Lp. Źródło dochodu Kwota w zł O Ś W I A D C Z E N I E o wysokości uzyskiwanych przez rodzinę dochodach Ja niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 * kodeksu karnego oświadczam, że dochody netto uzyskane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU NR 351, PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ W DZIELNICY URSYNÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU NR 351, PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ W DZIELNICY URSYNÓW ... Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość (pieczęć przedszkola) Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PRZEDSZKOLU

Bardziej szczegółowo