REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz 1 Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456). 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. 5. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 10. Umowa o dofinansowanie nr POIG /13-00 z dnia r. 2 Definicje 1. Regulamin regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulujący zasady ubiegania się o udział w Projekcie oraz określający zasady uczestnictwa i procedury nadzoru nad prawidłowym przebiegiem. 2. Beneficjent Realizator Projektu Gmina Stary Sącz. 3. Wnioskodawca osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie. 1

2 4. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zwana dalej BO. Ze względu na zakres otrzymanego w ramach projektu wsparcia, będziemy rozróżniać 2 grupy BO: I. BO Kluczowy - 90 BO, którzy w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci zestawu komputerowego wraz z dostępem do Internetu oraz uczestnictwo w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu; II. BO Dodatkowy - BO, którzy otrzymają wsparcie w postaci szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz możliwość korzystania z Internetu w jednostkach koordynujących, w szczególności uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce i osoby powyżej 50-roku życia 5. Formularz zgłoszeniowy dokument w wersji papierowej, stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 6. Gospodarstwo domowe - oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie (definicja wg Głównego Urzędu Statystycznego); 7. Grupy docelowe grupy uprawnione do ubiegania się o udział w Projekcie: a) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; b) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; c) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; d) Rodziny zastępcze; e) Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej. f) Samotni rodzice. g) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS. h) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym. 8.Projekt - projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz 9.Rodzina: 2

3 a) wg Ustawy o pomocy społecznej oznacza osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. (Art. 6, pkt. 14 Ustawy o pomocy społecznej); b) wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko (Art. 3, pkt. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych). 3 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz realizowany jest przez Miasto i Gminę Stary Sącz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Beneficjent będzie sprawować nadzór nad realizacją celów Projektu. 4. Beneficjent będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie trwałości Projektu oraz dokumentujące proces ewaluacji. 5. Trwałość Projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji Projektu. 4 Cel działania 1. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu oraz podniesienie umiejętności korzystania z zasobów sieci osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu. 2. Projekt obejmuje następujące typy działań: a) Zapewnienie 90-ciu Beneficjentom Ostatecznym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. b) Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym przez dane gospodarstwo domowe. c) Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji Projektu. d) Zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu dla Beneficjentów Końcowych. e) Szkolenie dla Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera i Internetu. 3

4 d) Szkolenie dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osób powyżej 50-roku życia. f) Wyposażenie 7 jednostek podległych Gminy Stary Sącz w sprzęt komputerowy i łącze Internetowe. 5 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Udział Beneficjentów Końcowych w Projekcie jest bezpłatny. 2. Warunkiem udziału w projekcie, obowiązkowym dla wszystkich gospodarstw domowych jest łączne spełnienie następujących kryteriów (kryteria obligatoryjne): a) posiadanie stałego miejsca zamieszkania oraz zameldowanie czasowe lub na pobyt stały na terenie Gminy Stary Sącz, b) brak komputera, c) brak dostępu do sieci internetowej, d) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu. e) dostarczenie wymaganych dokumentów oraz podpisanie umowy użyczenia z Beneficjentem. 3. Oprócz spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 2, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie przez gospodarstwo domowe lub jego członków projektu kryterium przynależności przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup (podczas oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty za spełnianie kryteriów): L.p. Grupa docelowa Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), a. w którym prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto, Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto, Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe b. upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych art. 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o punktacja 2 punkty 5 punktów 4

5 c. d. świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U r., poz. 1456) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), w którym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub Referatem Obsługi Placówek Oświatowych, Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności. 5 punktów/ za każde dziecko 7 punkty/ za każdą/e osobę/dziecko e. Rodziny zastępcze. 8 punktów f. Samotni rodzice. 9 punktów g. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 139, poz. 1456) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831, 15 zł). 4 punkty/ za każdą osobę h. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270, 00 zł). 8 punków/ za każde dziecko 5

6 4. O wyborze do uczestnictwa w projekcie decyduje liczba zsumowanych punktów. Przyznawanie punktów będzie się odbywało zgodnie z pkt W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje kryterium dochodowe, w taki sposób, iż kolejność zostanie ustalona od najniższego do najwyższego dochodu. W przypadku osiągnięcia również takiego samego dochodu decydować będzie data i godzina złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 6. W przypadku gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt, znajduje się poza zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanego przez działających na lokalnym rynku operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu, Gmina Stary Sącz ma prawo odmówić udziału w projekcie gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu. 6 Miejsca pobierania formularzy zgłoszeniowych oraz udzielania informacji o projekcie 1. Miejsca i sposób pobierania Formularza rekrutacyjnego: Urząd Miejski w Starym Sączu, Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25 (budynek w podwórzu). 2. Formularz oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej 7. Sposób wypełniania formularza rekrutacyjnego 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie dokonuje osoba pełnoletnia zamieszkująca na terenie Gminy Stary Sącz i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo pełnomocnik reprezentujący wnioskodawcę. 2. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim. 3. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza rekrutacyjnego uczestnictwa w Projekcie. 4. Formularz dla - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym - wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun prawny/faktyczny osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do tego wsparcia. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą dotyczyły rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego - należy jednak odnotować dane osobowe osoby niepełnosprawnej. 5. Formularz dla - dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym - wypełnia osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun prawny/faktyczny osoby 6

7 niepełnoletniej. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą dotyczyły rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego dziecka - należy jednak odnotować dane osobowe dziecka. 6. Do Formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo załączyć: 1) kserokopię dowodu osobistego; 2) pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania gospodarstwa domowego (jeżeli dotyczy); 3) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miejsca pracy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) potwierdzająca status osoby bezrobotnej lub zeznanie podatkowe (jeżeli dotyczy). 7. Dodatkowo załączniki wymagane dla poszczególnych grup docelowych: a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej: 1. w przypadku Wnioskodawców, którym w przeciągu 3 ostatnich miesięcy przyznano świadczenia z OPS zaświadczenie wystawione przez OPS (załącznik nr 2), 2. w przypadku pozostałych Wnioskodawców wypełniony załącznik nr 3 wraz z m.in. zaświadczeniami o dochodach netto za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającą status osoby bezrobotnej. b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: 1. w przypadku Wnioskodawców, którym w przeciągu 3 ostatnich miesięcy przyznano zasiłek rodzinny z OPS zaświadczenie wystawione przez OPS (załącznik nr 2), 2. w przypadku pozostałych Wnioskodawców wypełniony załącznik nr 3 wraz z m.in. zaświadczeniami o dochodach netto za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającą status osoby bezrobotnej. c) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych: 1. wprowadzenie danych dzieci i młodzieży w Formularzu Rekrutacyjnym, 2. w przypadku młodzieży studiującej do ukończenia 25 roku życia należy załączyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu stypendium socjalnego (aktualne na dzień składania wniosku). d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności: 1. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne aktualne na dzień składania wniosku. e) Rodziny zastępcze: 1. postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub zaświadczenie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 7

8 f) Samotni rodzice: 1. zaświadczenie z OPS o posiadaniu statusu samotnego rodzica na dzień składania wniosku załącznik nr 2. g) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS: 1. wprowadzenie danych osób powyżej 50 lat w Formularzu Rekrutacyjnym, 2. w przypadku Wnioskodawców, którym w przeciągu 3 ostatnich miesięcy przyznano świadczenia z OPS zaświadczenie wystawione przez OPS (załącznik nr 2), 3. w przypadku pozostałych Wnioskodawców wypełniony załącznik nr 3 wraz z m.in. zaświadczeniami o dochodach netto za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku wszystkich członków rodziny lub decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającą status osoby bezrobotnej. h) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym: 1. Wprowadzenie danych dzieci i młodzieży w Formularzu Rekrutacyjnym, 2. Zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopia legitymacji, 3. Zaświadczenie o wynikach w nauce wystawione przez odpowiednią placówkę oświatową (osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4, 75 za ostatni rok szkolny/akademicki dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa bardzo dobra), 4. Kserokopię zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok zgłoszenia do udziału w Projekcie wszystkich pozostających w gospodarstwie domowym. 8. Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich dokumentów do wglądu. 9. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, wnioskodawca może ją uzupełnić w terminie 14 dni od daty wezwania do uzupełnień - dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą przyjmowane. 10. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału w projekcie. 11. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność karną za składanie nieprawdziwych informacji. 12. Gospodarstwa domowe/osoba, które ze względu na wyczerpanie środków nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 13. Gospodarstwa domowe/ osoba, zakwalifikowane do udziału w projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane pisemnie. 8

9 14. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z Regulaminem. 15. Oceny formalnej dokonują pracownicy Biura Projektu. 16. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Beneficjent Ostateczny może ją uzupełnić, w terminie do 14 dni od daty zamknięcia rekrutacji. Uzupełnienia, które wpłyną po tym terminie, nie będą przyjmowane, a Formularz zgłoszeniowy niezawierający pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji zostanie odrzucony. 17. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają w zasobach Gminy Stary Sącz. 18. Tylko kompletne wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 8. Proces rekrutacji 1. Rekrutacja uczestników Projektu przebiegać będzie dwuetapowo. 2. Pierwszy etap obejmować będzie: i. składanie Formularzy rekrutacyjnych przez potencjalnych uczestników Projektu w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r., od godziny 7:30 do godziny 15:30, w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, budynek w podwórzu, ii. pocztą na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, Stary Sącz z dopiskiem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz W każdym przypadku za datę złożenia Formularza uważać się będzie datę jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, potwierdzonego pieczęcią datownika z oznaczeniem godziny wpływu. iii. weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w 5 ust. 3 oraz kompletności i poprawności zawartych w nich informacji. 3. Drugi etap obejmować będzie: 1) utworzenie listy uczestników i listy rezerwowej, 2) ogłoszenie ostatecznej listy uczestników na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 3) pisemne powiadomienie Beneficjentów Ostatecznych o zakwalifikowaniu do Projektu, 4) podpisanie umowy określającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami Ostatecznymi. 4. Formularze rekrutacyjne złożone po terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Formularze niewypełnione nie podlegają rozpatrzeniu, a osoby zainteresowane nie wezmą udziału w rekrutacji. 5. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 90 uczestników Projektu. 6. Formularze rekrutacyjne wnioskodawców ocenione negatywnie zostaną odrzucone z procesu rekrutacji. 9

10 7. Poprawne wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu. 8. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i utworzenia listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do Projektu oraz prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu nadsyłania dokumentów aplikacyjnych w przypadku niewyłonienia spośród nadesłanych zgłoszeń wymaganej liczby Beneficjentów ostatecznych, o czym Beneficjent poinformuje na stronie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 9. Ocena formularzu rekrutacyjnych 1. Złożone Formularze zostaną poddane ocenie przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem: 1) zgodności z zapisami Regulaminu, 2) kompletności i poprawności zawartych w nich informacji. 2. Oceny dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Starego Sącza. 3. Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu oraz utworzy listę rezerwową osób spełniających kryteria formalne, które nie zakwalifikowały się do Projektu. 4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający decyzję Komisji. 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 7. O zakwalifikowaniu się BO Dodatkowych do uczestnictwa w projekcie będzie decydować data złożenia Formularza zgłoszeniowego - nabór będzie prowadzony do wyczerpania miejsc. 8. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie. 9. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie mniejszej liczby osób niż zaplanowano, zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa, w której mogą ulec zmianie kryteria wyboru Beneficjentów Ostatecznych. 10. Wybór uczestników projektu 1. Potwierdzenie zakwalifikowania się do Projektu zostanie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta. 2. Wnioskodawca spełniający kryteria rekrutacji do Projektu oraz zakwalifikowany do wzięcia udziału w Projekcie zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie i staje się uczestnikiem Projektu. 10

11 13 Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Każdy BO Kluczowy wybrany do udziału w Projekcie otrzyma w nieodpłatne użytkowanie (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od czasu końcowego rozliczenia projektu): 1) zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 2) zestaw do odbioru Internetu, oraz zostanie zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. 2. BO Kluczowy wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie na jego budynku zestawu do odbioru Internetu. 3. BO Kluczowy, zobowiązany jest m.in. do: 1) korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego; 2) użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa; 3) przestrzegania legalności oprogramowania zainstalowanego na użyczonym sprzęcie komputerowym; 4) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu; 5) niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu; 6) udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora Projektu; 7) natychmiastowego poinformowania Realizatora Projektu o utracie kwalifikowalności do udziału w Projekcie poprzez niespełnianie jakiegokolwiek kryterium określonego w 7; 8) regularnego uczestnictwa w szkoleniu związanym z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu. W przypadku zakwalifikowania się do uczestnictwa w szkoleniu drugiej osoby BO Dodatkowego także ta osoba ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność którejkolwiek z osób (BO Kluczowego lub BO Dodatkowego) na szkoleniu może skutkować rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w trybie natychmiastowym; 11

12 9) zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji w przypadku zakończenia udziału w projekcie. 4. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu i z personelem Projektu, w tym: 1) przedstawicielami Beneficjenta, 2) przedstawicielami firmy dostarczającej sprzęt komputerowy oraz firmy wykonującej prace instalacyjne mające na celu dostarczenie sygnału internetowego, 3) przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmy zajmującej się serwisowaniem sprzętu i przyłączy sieci, 4) osobami prowadzącymi szkolenia, 5) innymi Instytucjami odpowiedzialnymi za monitoring działania 8.3 POIG Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w Umowie uczestnictwa w Projekcie oraz w Umowie użyczenia wyposażenia. 12 Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 3. Uczestnik projektu kończy w nim udział w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie. 5. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 12

13 13 Postanowienia końcowe 1. W trakcie trwania naboru Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych dokumentów rekrutacyjnych. 2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu; 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 4. Nabór do Projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych. 13

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo