Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893"

Transkrypt

1 Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN Dariusz TKACZEWSKI Katowice Ostrawa Czy tego chcemy, czy nie, stajemy siê spo³eczeñstwem informatycznym w coraz wiêkszym zakresie. Licz¹ca sobie prawie 30 lat globalna sieæ Internetu to nie tylko nieprzebrany informator (strony www, Ÿród³o wiedzy o œwiecie i ludziach w prawie wszystkich jêzykach), natychmiastowy komunikator (korespondencja za poœrednictwem ³¹cznoœci mailowej i programów typu Gadu-Gadu), to jakby wszechobecny makler, urzêdnik bankowy czy sprzedawca sklepowy. Internet powoli staje siê tez skutecznym i zawsze podrêcznym nauczycielem, konsultantem oraz stra nikiem standardu i poprawnoœci jêzykowej wielu jêzyków nowo ytnych, w tym wspó³czesnej czeszczyzny. Z biegiem czasu coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród u ytkowników jêzyków narodowych dbaj¹cych o ich poprawnoœæ staj¹ siê s³owniki internetowe, czyli odpowiednie witryny/strony www. przejmuj¹ rolê purystycznych s³owników jêzyka wspó³czesnego (poprawnego jêzyka, ortograficznego, frekwencyjnego, a tergo itp.). Takie leksykony wirtualne uzupe³niaj¹ te klasyczne s³owniki w formie ksi¹ ki i multimedialnej p³yty CD, unowoczeœniaj¹ metody konsultacji jêzykowej oraz dostêpu do standardu jêzykowego, poprzez mo liwoœæ weryfikacji danej jednostki jêzykowej natychmiast, w czasie rzeczywistym, on line. W odniesieniu do jêzyka wspó³czesnego zw³aszcza potocznego i mówionego rolê tak¹ w coraz wiêkszej mierze pe³ni¹ równie tzw. narodowe korpusy jêzykowe, doskonale dokumentuj¹ce te p³aszczyzny stylistyczne jêzyków ogólnonarodowych. W cyberprzestrzeni Internetu dzia³a obecnie ponad 30 korpusów, z tego a 15 korpusów jêzyków s³owiañskich w tej liczbie dwa polskie (IPI PAN!, Korpusu Èeský národní korpus internetowe Ÿród³o standaryzacji i weryfikacji jêzyka czeskiego oraz nowoczesne narzêdzie dydaktyczne Wœród korpusów jêzyków nies³owiañskich mo na wymieniæ: British National Corpus (najstarszy), Collins Cobuild - The Bank of English, Lietuviø kalbos tekstynas, Magyar Nemzeti Szövegtár, AC/DC Portuguese corpora, American National Corpus, WordNet, SUSANNE Corpus, The Penn Treebank Project, IDS - Korpora der geschriebenen Sprache, Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien TITUS, EESTI ÕIGUSAKTID (Korpus estoñskich tekstów prawniczych), The Corpus of Spoken Israeli Hebrew, corpus (Syntactically Annotated Corpus of German Newspaper Texts), SPRÅKBANKEN (En språklig referensdatabas vid Göteborgs universitet). Korpusy narodowe jêzyków s³owiañskich: Slovenský národný korpus, Korpus DIALOG 0.1 ÚJÈ AV ÈR, Korpus IPI PAN, Korpus Jêzyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, Korpus slovenskega jezika FIDA, beseda Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, nova beseda, Korpus bosanskih tekstova na Univerzitetu u Oslu, Corpus of Serbian Language, Bulgarian Treebank, Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense An Electronic Corpus of Old Church Slavonic Texts, Russian Corpora in Tübingen, Íàöèîíàëüíûé êîðïóñ ðóññêîãî ÿçûêà, Êîìïüþòåðíûé êîðïóñ òåêñòîâ ðóññêèõ ãàçåò êîíöà ÕÕ-îãî âåêà, Upper Sorbian Text Corpus Hornjoserbski tekstowy korpus.! K o r p u s I P I P A N jest du ym (obecnie ponad segmentów), anotowanym morfosyntaktycznie, publicznie dostêpnym korpusem jêzyka polskiego, stworzonym przez Zespó³ In ynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN), w ramach projektów Komitetu Badañ Naukowych oraz w ramach badañ statutowych IPI PAN. Teksty wchodz¹ce w sk³ad Korpusu IPI PAN s¹ dostêpne w postaci binarnej, umo liwiaj¹cej ³atwe i efektywne przeszukiwanie za pomoc¹ dedykowanego oprogramowania o nazwie Poliqarp. [...] Wszystkie zasoby wymienione poni ej, z wyj¹tkiem Korpusu S³ownika frekwencyjnego..., dostêpne s¹ obecnie na zasadach opisanych w niniejszej umowie licencyjnej, bezp³atnie. [...] 2. w y d a n i e K o r p u s u I P I P A N (marzec 2006): próbka Korpusu IPI PAN dostêpna na stronie ponad 30 mln. segmentów. Podobnie jak to mia³o miejsce w wypadku wydania 1., niniejsza wersja sample jest korpusem ró norodnym o nastêpuj¹cym sk³adzie: proza wspó³czesna: ponad 10%, proza dawna: prawie 10%, teksty ksi¹ kowe niebeletrystyczne (g³ównie naukowe): 10%, prasa: 50%, stenogramy sejmowe i senackie (w tym z komisji œledczej): 15%, ustawy: 5%. K o r p u s s a m p l e jest korpusem ró norodnym, choæ byæ mo e nie zas³uguj¹cym na miano reprezentatywnego, zawieraj¹cym nastêpuj¹ce rodzaje tekstów: proza wspó³czesna: 10%, proza dawna: 10%, nauka: 10%, prasa: 50%,

2 Jêzyka Polskiego PWN " ) i dwa korpusy czeskie (ÈNK, Korpus DIALOG 0.1 # ). stenogramy sejmowe i senackie (w tym z komisji œledczej): 15%, ustawy: 5%. Wszystkie teksty, z wyj¹tkiem prozy dawnej i nielicznych fragmentów prozy wspó³czesnej, pochodz¹ z ostatnich 15 lat. Proza dawna to przede wszystkim dzie³a z koñca XIX w. i pocz¹tku XX w. Jej obecnoœæ w korpusie uzasadniona jest obecnoœci¹ takiej prozy w œwiadomoœci zbiorowej Polaków za poœrednictwem lektur szkolnych i ekranizacji. f r e k. b i n. t a r. b z 2 kolejna wersja korpusu S³ownika frekwencyjnego polszczyzny wspó³czesnej (Kurcz, Lewicki, Sambor, Szafran, Woronczak 1990, Instytut Jêzyka Polskiego PAN, Kraków). Korpus ten zosta³ stworzony w latach 60. ubieg³ego stulecia i zawiera pó³ miliona s³ów po 100 tys. s³ów z: tekstów popularnonaukowych, drobnych wiadomoœci prasowych, tekstów publicystycznych, prozy artystycznej oraz dramatu artystycznego. Wzbogacona postaæ tego korpusu, zwana Wzbogaconym Korpusem S³ownika Frekwencyjnego, dostêpna jest na prawach Powszechnej Licencji Publicznej GNU na stronie Wiêcej informacji o kolejnych wersjach korpusu mo na znaleÿæ w artykule dostêpnym ze strony edu.pl/~jsbien/mo/jwp03/ (www.korpus.pl). Dla pe³noœci obrazu w³aœciwym wydaje siê wyjaœnienie terminu k o r p u s $. Dopiero 9 znaczenie tego wyrazu wg SJP PWN % spe³nia nasze wymogi: teksty, dane itp. zgromadzone ze wzglêdu na sw¹ reprezentatywnoœæ, stanowi¹ce podstawê do analizy naukowej. Mo- na doprecyzowaæ to znaczenie w interesuj¹cym nas sensie lingwistycznym jest to zespó³ udokumentowanych dowodów autentycznego " Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowa³o i udostêpni³o sieciow¹ wersjê K o r p u s u J ê z y k a P o l s k i e g o P W N wielkoœci s³ów. Korpus sk³ada siê z fragmentów 386 ró nych ksi¹ ek, 977 numerów 185 ró nych gazet i czasopism, 84 nagranych rozmów, 207 stron internetowych oraz kilkuset ulotek reklamowych. Pe³na wersja sieciowa korpusu jest dostêpna odp³atnie, a bezp³atnie wersja demonstracyjna wielkoœci ponad 7,5 miliona s³ów. [...] Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoœ szukamy. O korpusach w tym znaczeniu mówi¹ najczêœciej jêzykoznawcy, ale tak e archiwiœci, historycy i informatycy. Korpus tekstów polskich to fragment s³ownikowej kuchni, czyli autentyczny materia³ jêzykowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia s³ów i konstrukcji. Zrównowa enie korpusu jest równie wa ne jak jego wielkoœæ. Drobne fragmenty tekstów korpusu s¹ zamieszczane w postaci pojedynczych zdañ w s³ownikach jako przyk³ady ilustruj¹ce znaczenia. [...] Nasz korpus sk³ada siê z tekstów ksi¹ ek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obs³ugi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. Teksty ksi¹ ek staramy siê pozyskiwaæ od wydawców w wersji elektronicznej, pytaj¹c przy tym o zgodê autorów. Wspó³czesne teksty prasowe przegrywamy z wydañ internetowych lub otrzymujemy od redakcji. Starsze teksty prasowe, rzadko wznawiane ksi¹ ki oraz druki ulotne skanujemy. Teksty mówione nagrywamy bezpoœrednio (za zgod¹ mówi¹cych) lub z radia i telewizji, po czym przepisujemy. Stosujemy w nich tradycyjn¹ ortografiê (nie alfabet fonetyczny), ale zachowujemy wszystkie powtórzenia i przejêzyczenia. [...] Przygotowuj¹c materia³ do korpusu internetowego, wybieraliœmy losowo fragmenty ksi¹ ek i czasopism z ró nych dziedzin wielkoœci mniej wiêcej jednego arkusza ( znaków, czyli oko³o wyrazów), za³o ywszy uprzednio strukturê tematyczn¹. Korpus internetowy dostêpny jest w dwóch wersjach: demonstracyjnej i pe³nej wersji sieciowej, ró ni¹cych siê od siebie liczb¹ próbek tekstowych oraz proporcj¹ Ÿróde³ (www. korpus.pwn.pl, # Projekt lingwistyczny K o r p u s D I A L O G to specjalistyczny korpus czeszczyzny mówionej. Prace nad nim rozpoczêto w roku 1997, gdy uruchomiono interdyscyplinarny projekt grantowy na lata pt. Dialog w œwiecie ludzi i maszyn (Dialog ve svìtì lidí a strojù). Zawiera wypowiedzi publiczne typu dialogowego (wywiad, dyskusja, debata, polemika, talkshow) i obejmuje on zapisy ok. 360 programów dyskusyjnych publicznej i komercyjnych telewizji czeskich (np. Sedmièka, Nedìlní partie, Na plovárnì s..., Krásný ztráty). Wielkoœæ korpusu szacowana jest na wyrazów. Korpus s³u y do badañ nad czeskim jêzykiem mówionym, do opisu stanu jego wersji publicznej oraz do œledzenia jego tendencji rozwojowych. Wykorzystywany jest tak e do rozwoju teorii wypowiedzi, dialogu i dyskursu. Dla szerokiej publicznoœci internetowej zosta³a udostêpniona jego kolejna wersja K o r p u s D I A L O G Korpus ten powsta³ na bazie Instytutu Jêzyka Czeskiego Akademii Nauk RCz (ÚJÈ AN ÈR) w ramach projektu grantowego Agencji Grantowej AN RCz (GA AV ÈR) pt. Czeski jêzyk mówiony w dyskusyjnych programach telewizyjnych (Mluvená èeština v televizních diskusních poøadech ). Projekt ten by³ realizowany we wspó³pracy z Instytutem Lingwistyki Formalnej i Stosowanej Wydzia³u Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Karola w Pradze (ÚFAL M-FF UK). W projekcie tym uczestniczyli doœwiadczeni badacze wspó³czesnego jêzyka czeskiego: Svìtla Èmejrková, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Jana Klímová, Kamila Mrázková, Zdeòka Svobodová) oraz Nino Peterek (autor rozwi¹zañ technicznych projektu). Korpus dzia³a w oparciu o menad er obs³ugi Manatee/Bonito opracowany przez Wydzia³ Informatyki Uniwersytetu Masaryka (FI MU) w Brnie. Zasoby korpusu DIALOG 0.1 obejmuj¹

3 u ycia jêzyka naturalnego, rozleg³y zespó³ elektronicznych tekstów celowo zgromadzony jako referencyjne Ÿród³o dla naukowej analizy jêzyka. Rozbudowuj¹c powy sze znaczenie: k o r p u s j ê z y k o w y to bardzo rozleg³y kompleks tekstów jêzyka naturalnego, którego powstanie i dalsze u ywanie mo liwe jest za pomoc¹ komputera. Jest to zazwyczaj bardzo bogaty i skomplikowany system tekstów umo liwiaj¹cy bardzo wydajn¹ metodê analizy jêzykoznawczej nowej generacji. Zastosowanie korpusu jest pewnego rodzaju radykalnym prze- ³omem w lingwistyce, którego pok³osiem sta³o siê powstanie lingwistyki korpusowej. Korpus stanowi kompleks komputerowo zapisanych tekstów w wypadku jêzyka mówionego jest nim zapis (a nawet transkrypcja) nagrañ wypowiedzi stanowi¹cych bazê do dalszych badañ jêzykowych. Do aktywnego korzystania z jego zasobów s³u y specjalny program wyszukuj¹cy. Przy jego u yciu mo na wyszukiwaæ wyrazy i konstrukcje wyrazowe w kontekœcie. Dodatkowo mo - zapisy programu dyskusyjnego Sedmièka (7 èili Sedm dní) prywatnej telewizji komercyjnej NOVA z lat Korpus obejmuje 2 wersje: 1) wersja nieopracowana morfologicznie zawieraj¹ca 10 zapisów o wielkoœci wyrazów (opcje: ca³oœæ, poszczególne programy, wyszukiwanie), 2a) wersja rêcznie opracowana (zrewidowana) morfologicznie zawieraj¹ca 5 zapisów o wielkoœci wyrazów, 2b) wersja maszynowo opracowana (zrewidowana) morfologicznie zawieraj¹ca 9 zapisów z mo liwoœci¹ rozszerzonego wyszukiwania, ods³uchu przyk³adów dÿwiêkowych oraz wizualizacjê krzywej F0 (opcje: zapis z dÿwiêkiem, przeszukiwanie zapisu z dÿwiêkiem). Wiêcej informacji: oddeleni/index.php? page=dialog. $ Korpus zestaw tekstów jêzykowych zebrany w celu badania jego systemu lub podsystemu (Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego 1999, s. 319). % Znaczenie wyrazu korpus (od ³ac. corpus cia³o ) podajê za internetowym S³ownikiem jêzyka polskiego PWN: 1) cia³o cz³owieka lub zwierzêcia oprócz g³owy i koñczyn; 2) zasadnicza czêœæ czegoœ; 3) g³ówna czêœæ budowli; 4) w architekturze pa³acowej: centralna czêœæ budynku; 5) w architekturze sakralnej: nawowa czêœæ koœcio³a; 6) g³ówna czêœæ, na której oparta jest ca³oœæ jakiegoœ urz¹dzenia, przyrz¹du itp.; 7) jednostka taktyczna sk³adaj¹ca siê z kilku dywizji lub brygad; 8) grupa o³nierzy maj¹cych taki sam stopieñ wojskowy; 9) teksty, dane itp. zgromadzone ze wzglêdu na sw¹ reprezentatywnoœæ, stanowi¹ce podstawê do analizy naukowej (www.sjp.pwn.pl). na okreœliæ ich frekwencjê w korpusie oraz pierwotne Ÿród³o tekstowe. W dalszej kolejnoœci mo liwa jest dalsza obróbka (analiza) znalezionych hase³, np. porz¹dkowanie alfabetyczne czy te w wypadku niektórych korpusów ekscerpcja wed³ug przyjêtych kryteriów, np. rodzajów wyrazów. Opracowanie korpusowe jêzyka mówionego polega na stworzeniu dostêpnych Ÿróde³ referencyjnych tego typu komunikacji werbalnej, co czêsto jest trudne i skomplikowane, gdy jêzyk mówiony jak polszczyzna tak i jêzyk czeski z filogenetycznego i ontogenetycznego punktu widzenia jest prymarn¹ form¹ komunikacji jêzykowej i w rzeczywistoœci (praktyce codziennej) uczestniczy w niej a w 90% &. Tworzenie tego typu wzorcowych zbiorów leksyki i struktur leksykalnych a w konsekwencji obowi¹zuj¹cych standardów jêzykowych poprzez zbieranie i obróbkê materia³u jêzykowego, udostêpnianie zawsze i wszêdzie oraz wykorzystanie wyników do innych badañ lingwistycznych (np. frekwencja jednostek leksykalnych, psycholingwistyka, socjolingwistyka, itp.) i celów pragmalingwistycznych (np. tworzenie i redakcja podrêczników jêzyka, rozmówek itp.), staje siê dzia³aniem powszechnym tak e w zakresie jêzyków s³owiañskich. W wielu oœrodkach jêzykoznawczych budowane s¹ ró ne typy elektronicznych korpusów jêzykowych w zale noœci od celów badawczych. Z uwagi na ich zakres mo emy wyró niæ k o r p u s y o g ó l - n e i s p e c j a l n e. Typ ogólny staraj¹ siê uchwyciæ jêzyk w jak najpe³niejszym zakresie i pe³ni, s³u y do tworzenia s³owników. Typ specjalny obejmuje wê szy zakres wed³ug jakiegoœ przyjêtego kryterium; mo e to byæ korpus autorski (np. korpus dzie³ A. Mickiewicza czy K. Èapka), korpus okreœlonego gatunku lub dzie³a literackiego (np. dramatu romantycznego, Lalki B. Prusa, Przygód dzielnego wojaka Szwejka J. Haška), b¹dÿ korpus danego dialektu (np. œl¹skiego, hanackiego). Z historycznego punktu widzenia tworzone s¹ k o r p u s y s y n c h r o n i c z n e i d i a c h r o n i c z n e pierwsze dokumentuj¹ & Co ciekawe, chyba najpe³niej opracowany i najbardziej reprezentatywny Brytyjski Korpus Narodowy (BNC) posiada najwiêksz¹ reprezentacjê mówionych jednostek jêzykowych, bazuj¹c jedynie na 10% tekstów mówionych

4 jêzyk wspó³czesny, s¹ szeroko u ywane, a z uwagi na Ÿród³a nieocenionym zbiorem informacji o najró niejszych zjawiskach jêzykowych i pozajêzykowych oraz ich wystêpowaniu i u ywaniu w naturalnych kontekstach. Korpusy diachroniczne obrazuj¹ jêzyk starszy, w przeciwieñstwie do synchronicznych oparte bywaj¹ na wzorcach tekstowych o rozpiêtoœci zazwyczaj wyrazów, ich tworzenie jest bardzo pracoch³onne (elektroniczne skanowanie i rêczne przepisywanie tekstów), st¹d ich iloœæ jest znacznie ograniczona. Aspekty sposobu komunikacji uwzglêdniaj¹ k o r p u s y j ê z y k a m ó w i o - n e g o i k o r p u s y j ê z y k a p i s a n e g o. Z uwagi na pierwotnoœæ komunikacji mówionej, redakcja (zestawienie) takich korpusów jest bardzo czaso- i pracoch³onne (w pierwszej kolejnoœci zapis i transkrypcja nagrañ audio, a nastêpnie opracowanie lingwistyczne tekstów). Korpusy jêzyka pisanego bazuj¹ na gotowych tekstach ksi¹ ek, gazet i czasopism najczêœciej w zapisie elektronicznym, jednak i te trzeba poddaæ obróbce formalnej ujednoliciæ format, wyczyœciæ z grafiki i ilustracji oraz anotowaæ, czyli opatrzeæ notkami (danymi lub symbolami) o charakterze identyfikacyjnym (bibliograficznym), strukturalnym (segmentacja tekstów ci¹g³ych na rozdzia³y, akapity, zdania i wyrazy) i lingwistycznym (lematyzacja ', charakterystyka morfologiczna, s³owotwórcza, syntaktyczna i ew. semantyczna ). Te czynnoœci wykonywane s¹ teraz automatycznie przez specjalne oprogramowanie komputerowe, podobnie jak konkordacja zjawisk i form, czyli wystêpowania danej jednostki korpusowej w wybranym (zadanym) ' Lematyzacja (od grec. lémma, lémmatos twierdzenie ) to has³owanie przy maszynowym przetwarzaniu jêzyka naturalnego. [ ] W leksykografii przyporz¹dkowanie jednostkom tekstowym nazw jednostek (hase³) opisywanych w s³owniku, czyli w istocie napisów s³u ¹cych do wprowadzania ich do s³ownika. W wypadku najczêstszym has³owanie polega na przypisywaniu s³owu tekstowemu formy podstawowej leksemu opisywanego w s³owniku, np. s³owu psa has³a pies [...] (Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego 1999, s. 234, 336) Tagowanie to przypisanie tzw. tagów, czyli symboli/znaków dodawanych do form wyrazowych, charakteryzuj¹ce je pod wzglêdem gramatycznym i stylistycznym. 369 przez u ytkownika dostatecznym kontekœcie oraz kombinacja wyrazów. Ostatni podzia³ wyró nia korpusy jednojêzykowe i wielojêzykowe (paralelne ), w których wykorzystywane s¹ specjalne programy zestawiaj¹ce (paruj¹ce) tzw. leaners corpora lub aligners, które obydwa zestawy tekstów uk³adaj¹ obok siebie tak, by zdania, wyrazy i ich po³¹czenia w obu jêzykach korespondowa³y ze sob¹. Takie korpusy maj¹ pierwszorzêdne znaczenie w praktyce translacji, gdy proponuj¹ znacznie bogatsz¹ paletê ekwiwalentów t³umaczeniowych wyjœciowego wyrazu, frazeologizmu lub zdania, ni dotychczasowe s³owniki przek³adowe. Niejednokrotnie ich skonfigurowany zasób leksykalny i frazeologiczny stanowi bazê coraz doskonalszych translatorów komputerowych, których sprawnoœæ ekwiwalencji osi¹ga ostatnio nawet 90%. Na prze³omie XX i XXI wieku Uniwersytet Karola w Pradze! i Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Instytut Jêzyka Czeskiego AN RCz (ÚJÈ AV ÈR) sta³y siê bardzo silnymi oœrodkami lingwistyki korpusowej o znaczeniu co najmniej europejskim, o sporym dorobku nie tylko teoretycznym, ale i praktycznym. Du ym osi¹gniêciem jêzykoznawców czeskich jest licz¹cy sobie ju prawie 14 lat elektroniczny (internetowy) Czeski Korpus Narodowy Èeský národní korpus (ÈNK) ", bêd¹cy rozleg³ym grantem akademickim, którego celem jest stworzenie komputerowego korpusu przede wszystkim czeszczyzny Konkordacja (od ³ac. concordia zgoda, jednoœæ ) jest to zestawienie wszystkich elementów danego typu wystêpuj¹cych w danym tekœcie lub korpusie. Elementami takimi bywaj¹ znaki, daty, terminy, zwroty, pojêcia, motywy tematyczne, sentencje, ale najczêœciej s¹ nimi s³owa podane ze swoimi kontekstami. [...] Obecnie konkordacjê sporz¹dza siê najczêœciej na komputerze stosownie do zamówienia badacza z tekstu lub korpusu zapisanego na noœniku elektronicznym (Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego 1999, s. 310). To typ korpusów zestawiaj¹cych jednakowo treœciowe teksty w ró nych jêzykach tekst rodzimy w s¹siedztwie jego obcojêzycznego przek³adu (przek³adów).! Ojcem projektu i jego duchem sprawczym jest wybitny czeski jêzykoznawca prof. F. Èermák, który zarazi³ pomys³em m³odych badaczy i stworzy³ z nich prê ny zespó³ prowadz¹cy kilka projektów grantowych zwi¹zanych z ÈNK. 370 " Adres internetowy ÈNK: od paÿdziernika 2007 r. równie :

5 # Od marca 2007 roku ÚÈNK ma now¹ siedzibê, pa³ac Platýz na Národní tøídì 37. $ Struktura tego korpusu: teksty publicystyczne 60%, teksty specjalistyczne 25%, teksty beletrystyczne 15%. % SYN2000 w liczbach: wielkoœæ danych 2 GB, iloœæ jednostek tekstowych 3 303, iloœæ struktur zdaniowych , iloœæ wyrazów tekstowych (tokens) , iloœæ ró nych typów pisanej. Projekt ten stanowi prze³om w historii czeskiej lingwistyki, by nie powiedzieæ rewolucjê w podejœciu do badania jêzyka i nawi¹zuje do najlepszych tradycji czeskiego jêzykoznawstwa (np. Pra ský lingvistický krou ek). Opis jêzyka zak³ada mo liwie na najwiêkszym zasobie danych jêzykowych na setkach milionów form wyrazowych, których wystêpowanie i frekwencjê mo e oceniæ za pomoc¹ ró nych metod matematycznych i statystycznych. Zapleczem naukowym ÈNK sta³ siê Instytut Czeskiego Korpusu Narodowego dzia³aj¹cy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Ústav Èeského národního korpusu FF UK). # Od swego powstania w roku 1994 zadaniem ÚÈNK jest opracowanie i rozbudowanie ÈNK oraz dzia³ania wspieraj¹ce, szczególnie w dziedzinie badañ i popularyzacji dziedziny lingwistyki korpusowej. Prze- ³omowym osi¹gniêciem tego znacz¹cego i zas³u onego centrum lingwistyki komputerowej i korpusowej jest opracowanie ponad stumilionowego korpusu synchronicznego tekstów pisanych SYN2000 $. W pracach nad ÈNK aktywnie uczestnicz¹ równie lingwiœci i informatycy z prê nego morawskiego oœrodka bohemistycznego Instytutu Jêzyka Czeskiego Wydzia³u Filozoficznego oraz Wydzia³u Informatyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Ústav èeského jazyka FF MU, FI MU). Pracownia brneñska od samego pocz¹tku aktywnie uczestniczy w czeskich badaniach dot. lingwistyki korpusowej oraz tworzeniu ÈNK, specjalizuj¹c siê redakcji programów komputerowych do automatycznej analizy morfologicznej jêzyka mówionego oraz gromadzi i elektronicznie opracowuje dla potrzeb ÈNK specyficznie trudne teksty, np. wypowiedzi mówione i teksty prywatnej korespondencji. Obydwie placówki opracowa³y dodatkowo korpusy miejskich (regionalnych) odmian jêzyka czeskiego na bazie SYN2000 % : Pra ský mluvený korpus (dzia³a od 2001 roku) a Brnenský mluvený korpus (2002). W placówce praskiej prowadzono tak e prace nad korpusami paralelnymi I n t e r C o r p na lata przyjêto projekt grantowy pt. Èeský národní korpus a korpusy dalších jazykù, którego celem jest zbudowanie paralelnych korpusów synchronicznych dla wiêkszoœci jêzyków obcych studiowanych na UK w Pradze (w planach 28 jêzyków), zawsze dla danego jêzyka i czeszczyzny. Projekt ten ma szersze niekomercyjne cele; w oparciu o zgromadzone dane bêd¹ prowadzone studia teoretyczne z leksykografii, translatologii, metodyki nauczania jêzyków obcych, opracowane zostan¹ komputerowe aplikacje do nauki i przek³adu jêzyków obcych. W fazie pocz¹tkowej poszczególne pracownie filologii narodowych w obrêbie UK stworz¹ pod nadzorem i opiek¹ merytoryczn¹ koordynatora programu korpusy narodowe jêzyków obcych &, które zostan¹ w fazie póÿniejszej scalone i udostêpnione publicznie na centralnym serwerze projektu. Pierwotnie struktura Czeskiego Korpusu Jêzykowego obejmowa³a kilka korpusów synchronicznych: 1) wspomniany ju korpus tekstów pisanych SYN2000 ' (pojemnoœæ 100 mln form wyrazowych); 2) korpus PUBLIC (20 mln, 1/5 ca³oœci leksyki korpusu SYN2000); & Przy komponowaniu korpusów narodowych w projekcie InterCorp wykorzystane zostan¹ nastêpuj¹ce Ÿród³a tekstowe: portale www Unii Europejskiej, dokumenty UE, przepisy prawne UE, projekty Konstytucji Europejskiej i ustaw Traktatów Europejskich (20 jêzyków), SEELRC The Slavic and East European Language Resource Center, Wikipedia, ACQUIS COMMUNAUTAIRE Multilingual Corpus (multijêzykowy korpus na bazie tekstów legislatywnych UE od roku 1950 do wspó³czesnoœci), Multext-East 1984 Corpus, databazeucl.doc (wykaz wolno dostêpnych Ÿróde³ opracowany przez Instytut Literatury Czeskiej AN RCz). ' Na bazie SYN2000 powsta³ korpus FSC2000 i jego wersja drukowana, bêd¹ca s³ownikiem frekwencyjnym jêzyka czeskiego (F. Èermák, M. Køen, Frekvenèní slovník èeštiny, Praha 2004)

6 3) korpusy na CD ROM korpus SYNEK (10 mln, 1/10 leksyki), korpus LITERA (ok. 3 mln, bazuje tyko na dzie³ach literackich); korpus ORWELL (zasoby na bazie powieœci Rok 1984 G. Orwell a); 4) korpusy jêzyka mówionego PMK (Pra ský mluvený korpus, 800 tys. form wyrazowych) i BMK (Brnìnský mluvený korpus, 600 tys.). W paÿdzierniku 2005 roku ÈNK wraz z Czesk¹ Bibliotek¹ Narodow¹ uruchomi³ dla publicznoœci DÈNK (Diachronní slo ky ÈNK), które s¹ dalej rozbudowywane; zasoby tego korpusu obejmuj¹ teksty z ostatnich 700 lat czeskiej literatury (ok form wyrazowych), co roku przybywa ok nowych jednostek. Na bazie DÈNK powsta³ korpus DIAKORP (www.ucnk.ff.cuni.cz/diakorp.html), do którego w³¹czono równie powsta³e do 1989 roku teksty publicystyczne, specjalistyczne oraz artystyczne (do roku 1944). Prze³omowy dla tego korpusu mo e byæ rok 2008, gdy planowana jest rozszerzona lematyzacja w oparciu o tzw. hiperlemmaty (np. kùò), czyli wszystkie wersje graficzne wystêpowania leksemu bez wzglêdu na jego ró ny historycznie zapis (kóò/kuoò). W latach nastêpnych nast¹pi³y istotne fakty dla bogactwa zasobów i ca³okszta³tu dzia³ania ÈNK, w tym pojawi³y siê kolejne zaktualizowane i unowoczeœnione wersje: styczeñ 2006 SYN2005 (100 mln wyrazów tekstowych tzw. tokens) ; czerwiec 2006 KSK-DOPISY (Korpus korespondencji prywatnej, zawiera zapisy 2 tys. rêcznie pisanych listów z lat , projekt autorstwa ÚÈJ FF MU Brno); lipiec 2006 zakoñczenie pe³nej lematyzacjê i adnotacji SYN2005; listopad 2006 Èeský mluvený korpus ORAL2006 (Czeski korpus jêzyka mówionego, 221 nagrañ z lat o pojemnoœci 1 mln wyrazów); Korpus SYN2005 (w porównaniu z SYN2000) opar³ siê na nieco innej strukturze Ÿróde³: beletrystyka 40%, publicystyka 33%, literatura specjalistyczna 27%. grudzieñ 2006 SYN2006PUB (synchroniczny niereprezentatywny korpus publicystyki pisanej o pojemnoœci 300 mln tokens), styczeñ 2007 Bonito2 (www.ucnk.ff.cuni.cz/corpora; nowoczesna i wielofunkcyjna przegl¹darka i wyszukiwarka); grudzieñ 2007 dodano Inverse Text Sort (program do wstecznego segregowania zasobów); styczeñ 2008 pojemnoœæ wszystkich zintegrowanych korpusów w ramach ÈNK wynios³a 500 mln form wyrazowych, najnowsza lematyzacja oraz adnotacja morfologiczna (tagowanie). Wspó³czesn¹ strukturê ÈNK ilustruje tabela 1. Tabela 1. Struktura Czeskiego Korpusu Narodowego (Ÿród³o: Czêœæ synchroniczna ÈESKÝ NÁRODNÍ KORPUS Bank synchronicznego jêzyka czeskiego zawiera poprawione i skonwertowane wspó³czesne czeskie teksty oraz przegl¹darkê/wyszukiwarkê korpusow¹ Czeœæ diachroniczna Bank diachronicznego jêzyka czeskiego zawiera teksty staroczeskie z trzech grup; teksty transkrybowane (2 mln wyrazów tekstowych), teksty transliterowane (ok. 100 tys.) i teksty gwarowe (ok. 200 tys.) Korpusy pisane Korpusy mówione Korpus diachroniczny SYN2006PUB SYN2005 SYN2000 FSC2000 KSK-DOPISY SYNEK LITERA ORWELL Korpusy paralelne Projekt InterCorp Praûský mluvený korpus Brnìnský mluvený korpus ORAL2006 Obejmuje wybór tekstów staroczeskich od pierwszych zachowanych zabytków do lat ujêtych w korpusie synchronicznym DIAKORP ÈNK oferuje u ytkownikom szerokie zasoby, a w ich obrêbie dane szczegó³owe:

7 1) typowe (wskazanie: centralne czy marginalne), 2) aktualne (synchroniczne i aktualne), 3) nieselektywne (niefiltrowane wed³ug jakiegoœ klucza lub subiektywnie), 4) obiektywne i realistyczne (Ÿród³a udokumentowane, rzeczywiœcie zapisane), 5) dostateczne (wystarczaj¹co rozleg³e do poznania i opisu danego zjawiska). Pos³uguj¹c siê korpusem mo emy wyszukaæ: 1) konkretn¹ formê wyrazow¹ (wyraz tekstowy z kontekstem); 2) jednostki wielowyrazowe (np. wyra enia przyimkowe, frazelogizmy); 3) leksem lub has³o kluczowe (tzw. Lemmat); 4) czêœci mowy (przymiotnik, symbol/tag: adjektivum = A.* ), 5) kombinacjê czêœci mowy i lemmatu. Najczêœciej wyœwietlane jednostki leksykalne ÈNK (SYN2000): formy wyrazowe: a, se, v, na, je; rzeczownik: rok; przymiotnik: èeský, przys³ówek: už; imiona mêskie: Jan, Jiøí, Václav, Petr, Josef; imiona eñskie: Marie, Jana, Eva, Anna, Hana; czeskie miasta: Praha, Brno, Plzeò, Ostrava, Prostìjov, Olomouc; kraje: ÈR, USA, Nìmecko, Rusko, Slovensko, Francie, Polsko, Itálie; miasta zagraniczne: Moskva, Paøíž, New York, Bratislava, Londýn, Washington, Vídeò, Berlín, Brusel, Øím; godzina: Nietradycyjna kolejnoœæ wystêpowania jednostek wg kryterium frekwencyjnego: liczby: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 0, 7, 10, 8, 9; kontynenty: Evropa, Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, Antarktida; dni tygodnia: sobota, nedìle, pátek, pondìlí, støeda, úterý, ètvrtek; miesi¹ce: záøí, leden, kvìten, listopad, èerven, øíjen, duben, bøezen, srpen, prosinec, èervenec, únor; lata: 1994, 1995, 1996, 1997, 1993, 1992, 1998,1991, 1990, 1989, 2000, 1999; partie polityczne (skróty): ODS, ÈSSD, ODA, KDU, KSÈM, HZDS, KSÈ; tytu³y naukowe i zawodowe (skróty): Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., RNDr., DrSc., MVDr., ThDr., PaeDr., RSDr., Bc., RCDr. (www. ucnk.ff.cuni.cz/korpus/korpus.html). Najd³u sze czeskie wyrazy: luftwafehilfefrauenfunkršýlerin, riptopolymernerelativistickych, ethylendioxyfenylisopropylamin, èeskomoravskoslezskocikánského, ukrajinskovietnamskolaoskoèeský, technologickoekonomickofinanèní, nikotinamida- Oprócz charakterystyki statystycznej i frekwencyjnej (czêstotliwoœæ wystêpowania jednostki wyrazowej w korpusie czy jêzyku, najpopularniejsze oraz najd³u sze wyrazy czeskie), jest to wspania³e narzêdzie daj¹ce mo liwoœci weryfikacyjne nie tylko specjalistom (jêzykoznawcom-bohemistom), ale tak e mi³oœnikom starannej czeszczyzny, jêzykowym purystom oraz szerokiemu gronu u ytkowników, sprzyjaj¹c w ten sposób poprawnoœci jêzykowej, spe³niaj¹c wymogi uzusu semantycznego. Dziêki ÈNK mo emy badaæ i opisywaæ ³¹czliwoœæ (tzw. kolokacjê) poszczególnych jednostek leksykalnych z innymi, weryfikowaæ jednostki frazeologiczne oraz walencjê wyrazow¹ czy te rekcjê czasowników!. Jako Ÿród³o elektroniczne on line mo e reagowaæ natychmiast na pojawienie siê nowinek w leksyce wspó³czesnej czeszczyzny, których nawet najnowsze drukowane s³owniki jêzyka nie uwzglêdniaj¹ (np. wyrazy pochodne); sprawdziæ, który typ deklinacyjny dany leksem reprezentuje, czy dany wyraz (neologizm) nie ma odmiany mieszanej ". U ytkownicy wspó³czesnego jêzyka czeskiego rodowici Czesi i obcokrajowcy dziêki ÈNK mog¹ poznawaæ, wzbogacaæ i porównywaæ ojczysty i obcy zasób leksykalny (np. briefing/brifink, football/fotbal); skonfrontowaæ warianty leksemów (np. alespoò/aspoò, aèkoliv/aèkoli) i ich stylistyczny ³adunek. W korpusie bez trudnoœci mo na poznaæ bogactwo cze- denindinukleotidfosfát, ultrasuperkontramultiextraunikátní, cyklopentanoperhydrofenantrenový, glyceraldehydfosfátdehydrogenázou, komunistickosociálnìdemokratického, hypotalamohypofyzoadrenokortikální, francouzoèeštinolaosoruštinoindoèínštinou. (www. ucnk.ff.cuni.cz/korpus/korpus.html)! Dla Polaków ucz¹cych siê jêzyka czeskiego rekcja czasowników czeskich o brzmieniu podobnym do polskich (czêsto aproksymaty) mo e sprawiæ wiele niespodzianek. " Tzw. chwiejnoœæ rodzaju gramatycznego, np. czeski rzeczownik rukojmí i jego niejasny paradygmat odmiany i ³¹czliwoœæ np. z liczebnikami. # Przyk³adowe æwiczenia zainspirowane ÈNK, do których do³¹czony jest klucz: 1. Urèete vynechané slovo: Válka o <...> zemì však již trvá ètyøicet osm let. Èlovìk potøebuje k životu dvì vìci: <...> pravdy a ždibec salámu

8 Pøistanu o <...> dál, na konci pšenièného pole.. [...] 5. Urèete vynechané slovo a všechny jeho tvary, ve kterých se v konkordanèních øádcích vyskytlo: studijní dokumentace na všech fakultách s <...> lékaøské poskytovala totiû komisím moûn Trval na své ûádosti a byl pøijat aû na <...> ministra vnitra. Od roku 1988 na Techn ekonomiku celého státu i všech obèanù bez <...>. Lze proto právem oèekávat, ûe zejmén 6. Urèete, v kterém pádì jsou podstatná jména v uvedených kontextech pouûita a tvary doplòte: sociální pojištìní atd. atd. ) bylo svìøeno <odborník...> a prodebatováno, takûe program publikování pøed moûností podrobit svùj talent <zkouš...> opravdovosti, v níû se literární smrti jeho otce Hudûra, zasvìtil svùj ûivot <pomst...> a úsilí o obnovení moci svého rodu to øíkala dvakrát. Chcete snad nyní <otc...> nìco vytýkat? A nebo snad... [...] 7. Doplòte sloûená slova s první èástí polo- v náleûitém tvaru: mohou být výsledky jeho cesty na Malajský <polo...> oboustrannì pøíjemným pøekva zmìní v mrznoucí déšt. Ve ètvrtek bude <polo...> aû oblaèno a ojedinìle pøeháòky. Noèní se jedno setkání ODA s volièi konalo pøed <polo...> sálkem Mìstské knihovny v Praze Doplòte sloûená slova se základem vláda: sovìtský politik postupnì chápat, ûe <...vláda> není pro kontraproduktivní sovìtský systém pomine jako špatné zboûí. Jenom cáøi, <...vláda> a takové sloty potrvají vìènì vìkùv jak 377 skiej synonimii (np. okreœlenia wartoœciuj¹ce). Dla bohemistów-dydaktyków jêzyka czeskiego (zw³aszcza cudzoziemców) jest to œwietny zasób/ÿród³o æwiczeñ nie tylko leksykalnych # mo na za jego pomoc¹, poprzez celowe opuszczenie s³ów uczyæ i æwiczyæ poprawnoœæ pozycji danego wyrazu tekstowego w kontekœcie czy te szeregu syntagmatycznym. I chyba ostatnie praktyczne zastosowanie dane ÈNK s¹ nieocenione przy redagowaniu s³owników, logicznych spisów/wykazów informacji oraz obs³ugi translacyjnej osób nies³ysz¹cych, przy której nale y optymalnie ograniczyæ iloœæ œrodków komunikacyjnych do tych najniezbêdniejszych. Jak wynika z powy szego funkcjonalnoœæ i wielowymiarowoœæ ÈNK jest coraz bardziej doceniana przez bohemistów (w tym nauczycieli jêzyka i t³umaczy), jêzykoznawców i specjalistów od komunikacji spo³ecznej (dziennikarzy, twórców reklam), ale tak e przez ogó³ u ytkowników wpó³czesnego jêzyka czeskiego. Jest to Ÿród³o coraz bardziej popularne i opiniotwórcze, o czym œwiadczy rosn¹ca z miesi¹ca na miesi¹c rzesza osób odwiedzaj¹cych portal ÈNK, wyszukuj¹cych has³a i konsultuj¹cych swe w¹tpliwoœci. W miarê wzbogacania zasobów Korpusu oraz mo liwoœci obliczeniowych u ytkowanego przez projekt sprzêtu i oprogramowania, jesteœmy œwiadkami powstawania i krzepniêcia oraz dalszego optymalizowania funkcji i mo liwoœci tego nowoczesnego i wszechobecnego dziêki Internetowi narzêdzia lingwistycznego, którego dalsze dziedziny zastosowañ w naszym yciu nie tylko naukowym i akademickim s¹ wszechstronne i nieodgadnione. Ju niebawem przekonamy siê o tym. Literatura B l a t n á R., 1997a, Jazyková databanka neboli korpus, Vesmír, è. 12, s B l a t n á R., 1997b, Korpus uskuteènìný sen, Tvar, è. 9, Praha, s. 17. È e r m á k F. a kol., 2007, Frekvenèní slovník mluvené èeštiny, Praha. È e r m á k F., B l a t n á R., 2006, Korpusová lingvistika: Stav a modelové pøístupy, Praha. È e r m á k F., B l a t n á R., 2005, Jak vyu ívat Èeský národní korpus, Praha. È e r m á k F., K l í m o v á J., P e t k e v i è V., 2000, Studie z korpusové lingvistiky, Praha. È e r m á k F., K u b í è e k P., 1997, Jazykový korpus a škola, Èeský jazyk a literatura XLVIII, è. 3 4, Praha, s È e r m á k F., Køen M., 2004, Frekvenèní slovník èeštiny, Praha. È m e j r k o v á S., J í l k o v á L., K a d e r k a P., 2004, Mluvená èeština v televizních debatách: korpus DIALOG, Slovo a slovesnost LXV, Praha, s Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego, 1999, red. K. Polañski, Ossolineum. K o c e k J., K o p ø i v o v á M., K u è e r a K., 2000, Èeský národní korpus úvod a pøíruèka u ivatele, Praha. Sborník Asociace uèitelù èeštiny jako cizího jazyka (AUÈCJ) , Praha 2005, s Š u l c M., 1999, Korpusová lingvistika. První vstup, Praha. [stan z r.] [stan z r.] [stan z r.] [stan z r.] 378

9 [stan z r.] [stan z r.] [stan z r.]

Cesky narodni korpus - internetowe źródło standaryzacji i weryfikacji języka czeskiego oraz nowoczesne narzędzie dydaktyczne

Cesky narodni korpus - internetowe źródło standaryzacji i weryfikacji języka czeskiego oraz nowoczesne narzędzie dydaktyczne Dariusz TKACZEWSKI Katowice - Ostrawa w Cesky narodni korpus - internetowe źródło standaryzacji i weryfikacji języka czeskiego oraz nowoczesne narzędzie dydaktyczne Czy tego chcemy, czy nie, stajemy się

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji Ida Kurcz Psychologia języka i komunikacji Spis treœci PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO............................... 9 ROZDZIA I. PSYCHOLOGIA JÊZYKA A PSYCHOLINGWISTYKA I SOCJOLINGWISTYKA. UWAGI WSTÊPNE..................

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Korpusomat narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego

Korpusomat narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego Korpusomat narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego Witold Kieraś Łukasz Kobyliński Maciej Ogrodniczuk Instytut Podstaw Informatyki PAN III Konferencja DARIAH-PL Poznań 9.11.2016

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych

Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych 7. Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych dla wspólnych dzia³añ promocyjno-informacyjnych dotycz¹cych inicjatywy JEREMIE Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA dr inż.. ALEKSANDRA ŁUCZAK Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów w i Rachunkowości ci Zakład Metod Ilościowych Collegium Maximum,, pokój j 617 Tel. (61) 8466091 luczak@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego

Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego 2. Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Pomorskiego

Wytyczne Województwa Pomorskiego 4. Wytyczne Województwa Pomorskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338574-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

,zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. PRZEDMIOT UMOWY

,zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 do zapytania z dnia 4.03.2013 r. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ GMINY SIECHNICE zawarta w Siechnicach w dniu pomiędzy: Gminą Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo