Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu"

Transkrypt

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu

2 Generowanie ortofotomapy Ortofotomapa jest mapą fotograficzną powstałą w wyniku przetwarzania różniczkowego zdjęcia lotniczego. Proces przetwarzania zdjęcia określony jest tu mianem ortorektyfikacji, a jego efektem są ortofotografie (ortoobrazy), zestawiane następnie w sekcje map fotograficznych, odpowiadające sekcjom map kreskowych. Stają się dzięki temu ortofotomapami. Ortofotografia w ujęciu teoretycznym, jest zdjęciem, którego płaszczyzna projekcji jest równoległa do płaszczyzny odniesienia, a wszystkie promienie są prostopadłe do tych dwóch płaszczyzn (rys. 1 b). Na obrazie nie ma więc żadnych przesunięć spowodowanych pochyleniem zdjęcia, czy różnicą wysokości terenu. Odległości poziome mierzone na takim zdjęciu są poprawne, niezależnie od różnic wysokości terenu.

3 Rys.1 Zdjęcia a/ w rzucie środkowym b/ ortofotograficznym

4 Ortofotomapa cyfrowa Ortofotomapa jest produktem różniczkowej rektyfikacji, podczas której zostają usunięte zniekształcenia wynikające z nachylenia zdjęcia i deniwelacji terenu. Ortofotomapa cyfrowa jest obrazem cyfrowym terenu, który stanowi uporządkowany, zestawiony w postaci macierzy zapis wartości gęstości (0-255) przypisanych pikselom przechowywanych na komputerowym nośniku danych. Generowana jest w żądanej skali. Zależność pomiędzy zdjęciem, modelem terenu a ortofotografią przedstawia Rys. 2

5 Zasada ortoprojekcji

6 Etapy tworzenia ortofotomapy cyfrowej Technologia wytwarzania ortofotomapy cyfrowej obejmuje kilka zasadniczych etapów: - skanowanie zdjęć, - odtworzenie orientacji zewnętrznej zdjęć (aerotriangulacja), - utworzenie Numerycznego Modelu Terenu, - przetwarzanie cyfrowe zdjęć generowanie ortofotografii, - mozaikowanie ortofotografii, - redakcja ortofotomapy i uzupełniających informacji wektorowoopisowych, - dystrybucja produktu finalnego (tworzenie wydruków lub zapis na nośnikach informacji)

7 Zdjęcia w postaci cyfrowej Zdjęcie cyfrowe możemy otrzymać na dwa sposoby: skanowanie zdjęć analogowych (dla wykonywania opracowań cyfrowych stosuje się głównie aperturę skanowania w przedziale 15 do 30 m, wykorzystując do tego celu specjalistyczne skanery fotogrametryczne, których dokładność geometryczna jest rzędu 1 2 m wykorzystanie specjalnych skanerów i kamer cyfrowych, w których obraz obiektu rejestrowany jest nie na materiale fotograficznym, a za pomocą specjalnego sensora w postaci cyfrowej (takim sensorem może być układ liniowy lub powierzchniowy (macierzowy) elementów CCD (ang. Charge- Coupled Device).

8 Aerotriangulacja cyfrowa Elementy orientacji zewnętrznej zdjęć zostają wyznaczone podczas kameralnego zagęszczenia osnowy polowej (aerotriangulacja). Aerotriangulacja cyfrowa wykorzystuje korelację obrazów (automatyczne odnajdywanie na zdjęciu fragmentów, które mają największy stopień podobieństwa do przyjętego wzorca). Obecnie stosowane są dwie metody aerotriangulacji cyfrowej: 1. Metoda półautomatyczna, gdzie operator interaktywnie wybiera jeden punkt wiążący w pobliżu nominalnego położenia w pasie pokrycia podłużnego lub poprzecznego zdjęć lotniczych. Punkt ten transferowany jest metodą korelacji obrazów (image matching) na wszystkie zdjęcia, na których występuje. W przypadku nie osiągnięcia założonych dokładności operator wybiera inny punkt. Półautomatycznym oprogramowaniem jest np. ISAT stosowany na ImageStation firmy Intergraph oraz Triada na stacji cyfrowej Delta. 2. Metoda automatyczna, gdzie punkty wiążące są automatycznie wybierane, transferowane i mierzone (na wszystkich zdjęciach, na których występują) w dziewięciu nominalnie rozmieszczonych rejonach (oknach). Pomiar odbywa się nie w jednym punkcie, ale w grupie punktów znajdujących się w tych rejonach. Jako punkty wybierane są szczegóły terenowe przy pomocy operatora Förstnera.

9 Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Terenu (ang. Digital Terrain Model DTM) jest numeryczną dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze. NMT (DTM) reprezentowany jest przez punkty rozłożone regularnie, bądź nieregularnie na powierzchni terenu i uzupełnione dodatkowo punktami opisującymi morfologiczne formy terenu. Nieregularnie rozmieszczone punkty stanowią sieć trójkątów wraz z topologią (model TIN Triangular Irregular Network). Wierzchołki trójkątów opierają się na punktach pomiarowych. Natomiast regularna sieć punktów opisująca powierzchnię terenu opiera się zwykle o siatkę kwadratów, prostokątów bądź trójkątów uzupełnioną o punkty reprezentujące formy terenowe jak linie szkieletowe (grzbiety, cieki), linie nieciągłości (skarpy, urwiska), powierzchnie wyłączeń (wody, budynki) oraz ekstremalne pikiety (wierzchołki, dna). Sieć ta powstaje zwykle nie poprzez pomiar, lecz poprzez interpolację między rozproszonymi punktami pomiarowymi.

10 Rodzaje siatki NMT

11 Metody pozyskania NMT (DTM) DTM niezbędny w procesie generowania ortofotografii można uzyskać na różne sposoby, tj. poprzez: 1. digitalizację linii warstwicowych na istniejących mapach. Obecnie jest to częściej digitalizacja ekranowa wcześniej zeskanowanych map lub pozytywów wydawniczych rzeźby. Dokładność DTM generowanego tą metodą zależy od dokładności digitalizowanych map, a stosowana jest dla budowy DTM w skalach małych i średnich. 2. ręczny pomiar fotogrametryczny na autografie (np. analitycznym). Dokładność DTM wyznaczonego na podstawie zdjęć lotniczych metodą pomiaru współrzędnych na autografie zależy od skali zdjęcia, stosunku bazowego (B/H), metody pomiaru i klasy autografu. Dokładność wynikowego DTM dla powierzchni odkrytej można określić na około m zdtm 0,2 o / oo 0,4 o / oo H gdzie: H wysokość lotu, m zdtm błąd średni wyinterpolowanej wysokości. Dla terenu górzystego m zdtm 1,0 o / oo 2,0 o / oo H, natomiast błąd maksymalny m zmax = 4 8 m zdtm [ Dla zdjęć lotniczych w skali 1:26000 można uzyskać maksymalną dokładność rzędu m zdtm 0,8 m, a dla zdjęć w skali 1:5000 m zdtm 0,25 m.

12 Metody pozyskania NMT (DTM) cd 3. automatyczny pomiar wysokości punktu (autokorelacja). Ten proces jest możliwy dzięki rozwojowi oprogramowania pracującego na stacjach fotogrametrycznych. Jednym z przykładów jest program ISAE (Image Station Automatic Elevation) stosowany na Image Station. Automatyczny pomiar wysokości jest interesującym i perspektywicznym trybem pomiaru ze względu na swoją szybkość, a także dokładność pomiaru. System automatycznie wybiera miejsca próbkowania (pomiaru) i realizuje ten pomiar z wykorzystaniem jednej z kilku strategii korelacji obrazu lewego i prawego zdjęcia. Zaletą tego postępowania jest duże tempo pozyskiwania punktów (nawet kilkadziesiąt pomierzonych punktów na sekundę) rzędu nawet 100 razy więcej niż przy pomiarze manualnym. Stosując automatyczny pomiar wysokości istnieje jednak konieczność weryfikacji obserwacji odstających (np. punktów mierzonych na drzewach czy budynkach).

13 Dokładność NMT pozyskanego automatycznie Dokładność DTM uzyskanego tą metodą jest porównywalna lub wyższa niż na autografie analitycznym i określa się ją dla zdjęć zeskanowanych z pikselem 15 m: - dla terenu płaskiego i pofałdowanego jako błąd średni m zdtm 0,10 o / oo H - dla terenu górzystego m zdtm 0,25 o / oo H Natomiast dla zdjęć zeskanowanych z pikselem 30 m: - dla terenu płaskiego i pofałdowanego jako błąd średni m zdtm 0,10 o / oo H - dla terenu górzystego m zdtm 0,20 0,35 o / oo H

14 Metody pozyskania NMT cd 4. kombinowany pomiar: ręczny i automatyczny. Dokładny pomiar form terenu w charakterze linii nieciągłości, linii szkieletowych, powierzchni wyłączeń oraz pikiety ekstremalne pozyskiwane są poprzez ręczną digitalizację tych obiektów na modelu stereoskopowym, a następnie uwzględniane w procesie automatycznego pomiaru wysokości punktów. Przytoczony powyżej błąd średni wysokości wyinterpolowanej z wynikowego DTM pozwala na określenie dokładności wysokościowej DTM. Na błąd ten składają się błędy danych pomiarowych, wielkość oczka siatki oraz czynnik opisujący charakter terenu. Parametry te ujmuje często używany w praktyce wzór empiryczny zaproponowany przez Ackermann a: gdzie : m zdtm -błąd średni wyinterpolowanej wysokości, m zpow błąd średni danych pomiarowych, - współczynnik opisujący charakter terenu, d średnie odległości punktów pomiarowych.

15 Numeryczny Model Terenu Należy zauważyć, że bardzo ważnym technologicznie elementem przy tworzeniu DTM jest ustalenie wzajemnych relacji między gęstością i dokładnością pomiaru powierzchni, złożonością form terenowych a gęstością generowanej siatki wtórnej DTM. Jako bardzo ogólną wytyczną można przyjąć, że wielkość oczka siatki DTM (tzw. siatka wtórna ) w przypadku pozyskiwania DTM metodą fotogrametryczną kształtuje się następująco: oczko siatki wtórnej DTM 20 m zdtm dla terenu płaskiego, oczko siatki wtórnej DTM 10 m zdtm dla terenu pofałdowanego. 5. Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) należy do niefotograficznych obrazowań powierzchni Ziemi. Pozwala na pozyskanie chmury punktów stanowiącej Numeryczny Model Pokrycia Terenu, który następnie poprzez filtrowanie (klasyfikację) pozwala na otrzymanie Numerycznego Modelu Terenu. Jego konkurencyjność w stosunku do technik pomiarowych jest uwarunkowana poprzez znaczne zautomatyzowanie pomiaru i jego obróbki oraz dużą dokładność ok m

16 Numeryczny Model Terenu 6. Metoda interferometrii radarowej INSAR (ang. Interferometric Syntetic Aperture Radar). Opiera się na wykorzystywaniu pomiaru przesunięć faz sygnału dwóch sygnałów radarowych, które wykonane zostały z różnych pozycji, ale dotyczą jednego obiektu. Antena radarowa może zostać umieszczona na satelicie (interferometria satelitarna, ang. spaceborne) lub na pokładzie samolotu (interferometria lotnicza, ang. Airborne). Metoda InSAR wykorzystywana jest do pozyskiwania danych dla opracowań Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu na dużych obszarach.

17 Metody wizualizacji NMT Wygenerowany Numeryczny Model Terenu można wizualizować na wiele sposobów w zależności od jego przeznaczenia. Rzut izometryczny (z różnych punktów widzenia oraz przy zmiennych skalach wysokości ) Wizualizacja NMT

18 Wizualizacja NMT Wizualizacja NMT przy pomocy regularnej siatki

19 Wizualizacja NMT Wizualizacja NMT w czasie rzeczywistym w grafice trójwymiarowej W celu takiej wizualizacji cyfrowych modeli terenu i ortoobrazów w różnej skali i z różnej pozycji używana jest biblioteka OpenGL w językach programowania C/C++, wspierana sprzętowo przez karty graficzne. Dla obiektu jakim były Szczyglice w woj. małopolskim opracowany został program do wizualizacji NMT z nałożoną teksturą w postaci ortofotomapy.

20 Wizualizacja NMT Mapa cieni

21 Wizualizacja NMT Połączenie mapy z - code z mapą cieni

22 Wizualizacja NMT Połączenie mapy z - code z mapą cieni i z warstwicami

23 Ortorektyfikacja Ortorektyfikacja polega na cyfrowym przetworzeniu każdego piksela zeskanowanego zdjęcia z wykorzystaniem NMT do nowego położenia na ortoobrazie w przyjętym odwzorowaniu kartometrycznym. Podczas generowania ortofotoobrazu następuje proces - korekcji radiometrycznej (resampling) - korekcji geometrycznej Następuje wówczas powtórne przepróbkowanie (resampling), w wyniku którego generowany jest nowy obraz o nowej geometrii, który wpasowany jest w układ współrzędnych odniesienia (nadanie mu georeferencji) oraz wyinterpolowane są nowe tony szarości pikseli. Ortorektyfikacja polega zatem na cyfrowej korekcji geometrycznej, czyli zmianie położenia piksela oraz jego wielkości jak również nadaniu mu nowej wartości gęstości optycznej.

24 Ortorektyfikacja cd Każdy piksel podlega indywidualnej korekcji. W celu określenia położenia piksela na ortoobrazie wykorzystuje się: - elementy orientacji wewnętrznej - elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia, - generuje NMT i wykorzystując współczynniki transformacji ze współrzędnych obrazowych oblicza się współrzędne terenowe każdego piksela.

25 Mozaikowanie ortofotografii Ortofotografie powstałe w wyniku przetwarzania, generowane są z pewnym zapasem powodującym nakładanie się sąsiednich ortofotografii. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy na docelową ortofotomapę składa się kilka ortofotografii w całości lub też części. Obszar pokrycia sąsiednich ortofotografii wykorzystywany jest do łączenia geometrycznego i uzgodnienia radiometrycznego styków. Proces ten jest nazywany popularnie mozaikowaniem i ma on istotny wpływ na jakość końcowego produktu, jakim jest ortofotomapa. Obraz tego samego konturu terenowego na łączonych ortofotografiach może się różnić, nawet gdy jest otrzymywany z sąsiednich zdjęć w szeregu. Może to być spowodowane zniekształceniami perspektywicznymi czy też różnicami w obróbce fotochemicznej. Wymaga to wówczas wprowadzenia zmian jasności do łączonych obrazów, w celu zmniejszenia występujących tam różnic. Istotne jest również, by linie wzdłuż których następuje łączenie sąsiednich ortofotografii nie przecinały konturów terenowych, a biegły ich granicami. Uniknie się wówczas ewentualnych niezgodności występujących na stykach obrazów, a spowodowanych np. błędami numerycznego modelu terenu.

26 Czynniki kształtujące dokładność ortofotomapy Błędy geometryczne ortofotomapy wynikają z: błędów Numerycznego Modelu Terenu błędów elementów orientacji zewnętrznej błędów wynikajacych z uproszczeń aplikacji realizującej przetwarzanie Kontrola dokładności ortofotomapy Kontroli muszą podlegać wszystkie etapy technologiczne. Na podstawie analiz dokładnościowych, uzyskanych m.in. z wyników aerotriangulacji, można wstępnie oszacować oczekiwaną dokładność produktu końcowego. Przyjmuje się, że błędy położenia na ortofotomapie będą ok. 2-krotnie większe od błędów uzyskanych dla fotopunktów, a ok. 1.5-krotnie większe od błędów uzyskanych dla punktów kontrolnych, które nie zostały wliczone do procesu obliczeniowego. Kontrola dokładności ortofotomapy dotyczy sprawdzenia: -wewnętrznej zgodności łączeń i styków, - dokładności bezwzględnej wyrazonej przez błąd średni m orto

27 Zastosowanie NMT Na podstawie NMT można: - wygenerować warstwice, - określić wysokości punktu o znanych współrzędnych płaskich X,Y, - obliczyć objętości, - wygenerować widoki perspektywiczne, - przeprowadzić w dowolnym miejscu profile, - określić kąty nachylenia i spadki terenu, - wygenerować cieniowaną rzeźbę terenu i jego szorstkość, - projektować korzystając z danych NMT i oprogramowania CAD. W dzisiejszych czasach NMT wykorzystywany jest zarówno do badania zjawisk zachodzących na powierzchni terenu (w szczególności kataklizmów, np. zagrożenia falą powodziową, rozkład przestrzennych zagrożeń ekologicznych itp.) jak i do planowania przestrzennego i projektowania inżynierskiego.

28 NMT zastosowanie Mapa nachyleń terenu (stopnie)

29 NMT zastosowanie Mapa ekspozycji terenu (stopnie)

30 Zastosowanie NMT Przykłady zastosowania Numerycznego Modelu Terenu w pracach projektowych: NMT znalazł zastosowanie przy opracowaniu projektu rekultywacji terenów zdewastowanych, który dotyczył składowiska odpadów poprodukcyjnych w Wiślince koło Gdańska. W tym przypadku NMT był pomocny przy określeniu wolnej docelowej pojemności składowiska, jego pola powierzchni oraz dokonaniu analizy spadków skarp. NMT stanowił źródło danych do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki Odry poniżej Wrocławia w projekcie, w którym to wykorzystano go do bezpośredniego opisu geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym. Numeryczny Model Terenu znalazł swoje zastosowanie również w pracach przy projektowaniu autostrady A4 na odcinku Kraków Tarnów. Pozyskany został przy pomocy metod fotogrametrycznych na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1: Nie było to jednak jedyne źródło danych, bowiem uzupełniono je uproszczonymi metodami pomiaru terenowego (przekroje poprzeczne)

31 Zastosowanie NMT Zastosowanie NMT w opracowaniach nie kartometrycznych NMT wykorzystuje się m.in. do: budowy przestrzennych modeli aglomeracji miejskich wykonywanych dla potrzeb telekomunikacji, planowej gospodarki zasobami wodnymi w zakresie obejmującym budowę systemów przeciwpowodziowych i inwentaryzację wałów przeciwpowodziowych, określenie obszarów zalewowych itp., określenia dynamiki zmian morskiej strefy brzegowej (procesu abrazji), inwentaryzacji rurociągów i linii energetycznych tworzenia obrazów wirtualnych, pozwalających na symulowaną obserwację terenu w ruchu z dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem określenia biomasy kompleksów leśnych

32 Zastosowanie ortofotomapy Zastosowanie ortofotomap dla potrzeb LPIS kontrola istniejących map ewidencyjnych, wydzielenie tzw. powierzchni funkcjonalnych, pomoc przy składaniu indywidualnych wniosków o dopłaty, kontrola wniosków o dopłaty na różnych etapach i szczeblach organizacyjnych LPIS oraz wprowadzanie korekt do stwierdzonych nieprawidłowości. Wykorzystanie walorów informacyjnych zdjęć lotniczych z zastosowaniem technik komputerowych i metod cyfrowych ma istotne znaczenie przy pozyskiwaniu danych. Mogą one być pomocne nie tylko dla tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej, ale również prac planistyczno-projektowych i modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

33 Zastosowanie ortofotomapy W ramach modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków z wykorzystaniem technologii fotogrametrii cyfrowej wykonywane są prace: konwersja danych opisowych ewidencji gruntów i map katastralnych do postaci numerycznej, usunięcie błędów grubych przebiegu granic działek, aktualizacja przebiegu granic użytków i w wyjątkowych wypadkach także konturów klasyfikacyjnych, obliczenie powierzchni użytków i konturów klasyfikacyjnych w ramach działek, założenie katastru budynków powiązanego z ewidencją gruntów.

34 Zastosowanie ortofotomapy Zastosowanie ortofotomapy dla potrzeb planowania przestrzennego Ortofotomapa, posiadając właściwości zarówno mapy, jak i zdjęcia lotniczego, może równocześnie spełniać rolę obydwu dokumentów w pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego i służyć jako: bezpośrednie źródło informacji o terenie, jego ukształtowaniu i rozmieszczeniu na nim różnych elementów. Podobnie jak zdjęcie lotnicze, z którego została sporządzona, jest dostępnym źródłem aktualnych danych, a one mogą być uzupełnione wykazami administracyjnymi (zaludnienie, szkolnictwo itp.), pomiarami geodezyjnymi, danymi ekonomicznymi, spisami powszechnymi czy danymi o sposobie zagospodarowania terenu; kontrola zgodności i kompletności innych źródeł informacji i kontrola zachodzących zmian czy zgodności realizacji założeń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego; podkład do kartograficznego przedstawiania wyników prac badawczych i projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu Generowanie ortofotomapy Ortofotomapa jest mapą

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ortorektyfikacji

Podstawy ortorektyfikacji Fotogrametria cyfrowa sem. 8 2008/09 Podstawy ortorektyfikacji podstawowe definicje strategie ortorektyfikacji powtórne próbkowanie etapy procesu technologicznego praktyczna realizacja ortorektyfikacji

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Uniwersytet Wrocławski Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Zestaw pytań z fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Adam Boroń Marta Borowiec Andrzej Wróbel UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Streszczenie Ortofotomapa cyfrowa powstaje w wyniku przetworzenia pojedynczych zdjęć lotniczych w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

6. Fotogrametria cyfrowa

6. Fotogrametria cyfrowa 6.1. Cyfrowe stacje fotogrametryczne 6. Fotogrametria cyfrowa Rozwój technik komputerowych i możliwość wysokorozdzielczego skanowania zdjęć lotniczych zaowocowały stworzeniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 3 Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy Autor: Dawid Zientek Mapa zasadnicza MAPA ZASADNICZA -

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego.

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego. adanie kartometryczności zdjęcia lotniczego stęp by skorzystać z pomiarów na zdjęciach naleŝy, zdawać sobie sprawę z ich kartometryczności. Jak wiadomo, zdjęcie wykonane kamerą fotogrametryczną jest rzutem

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Michał Kędzierski PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Streszczenie. W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56

Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 49-56 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 49 Mariusz Rojek Projektowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Rzeźba terenu. Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r.

Rzeźba terenu. Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r. Rzeźba terenu Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r. Pomiary rzeźby terenu Niwelacja powierzchniowa Niwelacja profilami Niwelacja punktów rozproszonych Tachimetria W wyniku pomiaru rzeźby terenu otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data...

Raport Ortofotomapa Kontrola wstępna i końcowa Data... Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 2000 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza w skali 1:10000 rr-mm-dd Skala 1:2000 Rozmiar piksela 0.50 m Liczba arkuszy w skali 1:2000 25 Ocena zbiorcza Obiektu Obiekt Akceptacja (Tak/Nie)

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4

DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Ireneusz Ewiak Romuald Kaczyński DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA NMT NA PODSTAWIE DANYCH HRS SPOT 5 ORAZ HRG SPOT 4 Streszczenie. Autorzy niniejszego referatu zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD.

Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD. Instrukcja do ćwiczeń dla

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH z Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.4.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) Opis Przedmiotu Zamówienia - WT ORTO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna

Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna Analizy środowiskowe i energetyka odnawialna Firma FotoRaporty Sp. z o.o. będąca na polskim rynku liderem w zakresie pozyskiwania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z niskiego pułapu z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Mapy analogowe Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Odwzorowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD STOSOWANYCH W FOTOGRAMETRII CYFROWEJ

OPRACOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD STOSOWANYCH W FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Opracowanie obiektów architektonicznych... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 65 74 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Dokładność geoetryczna ortofotoapy źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Opracował dr Andrzej Wróbel 1 Źródła błędów Błędy geoetryczne ortofotoapy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komponentów pochodnych BDOT10k: map topograficznych i hybrydowych oraz bazy BDOO

Opracowanie komponentów pochodnych BDOT10k: map topograficznych i hybrydowych oraz bazy BDOO Opracowanie komponentów pochodnych BDOT10k: map topograficznych i hybrydowych oraz bazy BDOO Agata Pillich-Kolipińska Andrzej Głażewski, Paweł J. Kowalski plan prezentacji koncepcja opracowania linii technologicznej

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D

M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D 1 2 2 Idzi Gajderowicz Aleksander Żarnowski M O D ER N IZA C JA EW ID ENCJI G R U N TÓ W I ZA ŁO ŻENIA E W ID ENCJI BU D Y N K Ó W NA PO D ST A W IE M ETO D I T E C H N O LO G II FO TO G R A M ETRII C

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-12-18 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

Z menu wybieramy moduł fotogrametryczny Process/Raster/Photogrammetric model ling

Z menu wybieramy moduł fotogrametryczny Process/Raster/Photogrammetric model ling Uwagi natury ogólnej Zdjęcia lotnicze, wykonywane kamerami ramkowymi, zawierają systematyczne zniekształcenia spowodowane geometrią kamery (rzut środkowy), niedoskonałościami wykonania obiektywu oraz zróżnicowaniem

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Akademii Rolniczej w Krakowie

Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Akademii Rolniczej w Krakowie Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Akademii Rolniczej w Krakowie Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji Vol.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja Wstęp........................................................ 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.................................... 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3 Geografia, stopień I studia stacjonarne semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu Digital measurement

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego Stanisław Kostecki Politechnika Wrocławska Bernard Twaróg Politechnika Krakowska Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego W pracy przedstawiono sposób wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 4 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk FM-Profil informacje ogólne Producent: SAG GmbH CeGIT Wallenhorst (Niemcy). Dystrybucja: SAG ELBUD

Bardziej szczegółowo