Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze /3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3"

Transkrypt

1 !!" 1/3

2 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * & ", -. *. /0 "! 1$ *& %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $ 2/3

3 * $ " : - ;:7 / / $%< %, *-,. +. /0!!1!!" Wyszczególnienie #!!" #!!0 1. Suma bilansowa w tys. zł. 0*!*!23 4* Aktywa trwałe w tys. zł. ""*52* *"502! 3. Aktywa obrotowe w tys. zł Kapitał własny w tys. zł. 60*2* 50" Zobowizania i rozliczenia midzyokresowe w tys. zł. 3*112* Przychody ze sprzeday w tys. zł. * "2" 7. Koszty działalnoci operacyjnej w tys. zł. *"! Wynik na sprzeday w tys. zł *"* Wynik finansowy brutto w tys. zł. ""52" * Wynik finansowy netto w tys. zł Rentowno majtku w % 620 *! Rentowno majtku trwałego w % 5* Rentowno netto sprzeday w % *02" ** Rentowno brutto sprzeday w % " 2" " Rentowno kapitału własnego w % *!2! * Płynno wskanik płynnoci I "2! Płynno wskanik płynnoci II "2! 2* 18. Płynno szybka 2"!23 3/3

4 19. Stopa zadłuenia w % 120 "!2 20. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami w % 5*62" Trwało struktury finansowania 6"2 1!23 7 : - ;:7 $ = 3 ++" * % (!!&.,. +.(8 = 3 1 #3 3 (.& 8 * : $ /< > ; : (,+. / 3$# 3< = * ". 8 = -$ * +.+ 8B = ; * (., 8B > 1 7 * # # D $*> $ 3 $# : " &. $ # * 3 D> &.! 8 #3 : & " +.(8 = % * : ;:7 /!,8. % ".( 8 ' 3,.,8 (, * ##. # # 3$# # $% % #* $% / = 3 $ < 4/4

5 ++(++" ++,++ ; 8 # *. < (!!&.,!,"." +.( # * 3 (!.!,".". # * 3 3,+".& = = ' *,(,.( (+.+,." %9 * "." ". D.> ' * (,&.! "!.&!!.( %9 * &.! (. D(.&> ' $% "(.+ (.!,.+ %9 ".( &., D,.+> ' (,.+ &.&,., %9."..( AC);7E!".+ (+.,,. %9 AC);7 (.!. D.&> E $% / / " F3 #3 : ;:7 &.! 8 #3. #9 3 ++" : / 3* # * ". 8 #3 ' * 3,(,.(,.& 8 * 3$# # = "+. +". 8 3 $ ' * / (,&.! "!.& 3 ++ # 3,.(.( ++. % &+." # # # / %9 $. + %9 / (." $ $*% / " 2 $ $% 3 3 "(.+!,8 * 3$ 5/5

6 2%9 AC);7 3 ++"!" * # 3$#,,. 8 %9 $ 3 # (. +". ++ '* / < %3 /*# # ## # ". $ 0 $ # $ 3 -!+.&. * * 3 ++ '* / 3* = +. D3 D > =! $/ *0 #?3 3 ++" % +. 3$ &.! 8 ; < 7 /% $3.? %?3 $ < $ $ *3 # 3$# 3 $ /. 3B $ $ 3 # /?3B $ $*% %$# ##. F $*% - $ 3 ;:7 $# $3 ;/ $ $ 3 * G%. $/ %9 $ / $ " %9 $ / $3? % # # % ,.(8 D+& > 1 / " 3$ ++ 3 / /< %, : - #!!" #!!0.,!8 ".8 7 ".&"8 &.8 ;,,"."+8,+.!8 #.+"8.,,8 - +.("8 ".8 ;,8.&8.(,8 # &.+,8.!8 6/6

7 # " : /* $% % D,.!> +"." 3$ 6 $ / / < ((.. = 0 3#!!." B < = D++.(>. = $0 D.+> 3 $ #3 # ++ # # 3. # H ++(++=+=& I3 3 3 $# 2$$JB %3 /*# $% D!,!.&> D+> 3 ++ '* / # D"++.+ > $ D"+++.+ > : $ " $$B (. 6 * $#,( $ $3 %9 $# 3# 0 * # 2 K 3 ++" 3!" ;$ 3 : / B 3 0 # "((." % $ " " * % 3 3 -$ L 23$?3 - / ". 3/ ; ;:7 M?7G7? 3 (+ %3 /*# $% %9 ",." $ */ 3 N : D",!.& > $ D,. > - 3 /*# 3$# # $% 3$ $* 9 $%. 3 %3 /*# # # * $% : 1 $% $/ $# ++ //9 #. $% $ %3 # 7/7

8 < " : / /< > 2 / *!&.! D 3 ++!". 8> / 3 # "& D 3 &. 8> %3 3# $/ * # 8 % /* 8 $ -$ / 3 # 8 D 3 ". 8>. * 3 $ / (. 8 D 3 8> 2 $*% + ++" $*% /% G # : $3 %$% $*% > L D 3 8> 3 / % D > / % D 3 ". 8> ; / 3 # D 3 ( 8> 3 / 3 / 2% $., 8 $ D > > 43 %9 : 3.& 8 "( = + 7$ 3 $ : /# 3< > '3 3 ++" 3 3$ ++ : $%9. # &!.( 8 > 6 ++" 3 #. 3 * % # ++" N :. # % $ 1 3 $ &!.! 8 -$ / 8 $ D $ +. 8> > 2 # # / " D $ 8> ; / $ / $ ".( 8 D 8> "> " %9 3.& 8 7$ : - ;: = / / 3# $# 3 #. 3?3 % % 8/8

9 %. $ $ 3*# 3 D 3$% # $ > 6 * 4 : ++". 3 / / $ /. / $ * % $ 1 A. ' # : 7$. 3 / ;:7 $* 39 / / #< = /< O /. $ 3. O $ 1 A. * * A?4. C?. P755 #/ $# / 3 3 #. O B O 3$ = /< O 3$#. O * $%9. * # 3 3* # 3. > / $ # 3 3 * *9 / $# #3 # ' $%? # $ 1 A ) # $#. ; : ;:7?7 % $ # # 3$% D / $% %$ >< 9/9

10 A R N 3 # R 5 N R ' R 3 # R? % R 2 * 3 %. $+ R ;:7 < / $ 3 # R ;:7 S$< * * 3 % R ;:7 $ ' R? $ $ R # $# $ D5L> R R? C?5 R 5$ + # R ; R C0, 3 R ;:7 H R ;:7 L R ;:7 5$ R ;:7 C?5!!* R ' R 3 3 $# R ++ ródło: Opracowanie własne Emitenta. )...?. 7 ;:7 %. 3 * G / 3. * # # ;:7 $. 3 * %?4 $ ;:7 $ ++ 3 # 63 # 3$ *. * $ * $ / #< - A?7. : A A6A7?7 A4 - A?7 ;:7 * L? 0 *# 3 DA$ -?7. 'A;4. 4/. '3 1 -#> ;:7 $ * DI3 ' $$J> $ # 3 0 DL : > D 1/ L>. $. = " # A 4 A?3 $. L $?$ $ 7 / % $/ IP ;Q$ A$ 2$$J 1 A ## A 3 3 "8 10/10

11 * / A $/ #3 $ # 3 %, 0:., +..!!*B$!!" CD 7 CED F*!!, $BG$!!"!!0!!!!* "0"526 16*52** 3!012! ** 3"!2!! $BG$!!"!!0!!!!*!!0 H!!!! H!!*!!* H!!! 126 " ! E 1624E *462!E 5 N +&. "!(.&(, +.+ ((&".&!.,.( (+. &(.,+.+8 (.& ' $ $ (+.+ &.++. ",.& +." +.!.(. (.!8 (.8 ".+8!&. (.++ &,+.!".&. ". ".!. +.("8 "!.8 (+.8 5$ +.+ (&.&.& + +., ,.,!8 = = N A# +(&.,+, (.& ".( = = = "&&.& !.& = = = "!244! "2! **6323! *12" 0"2 *62* E *6*26E 1" 26E 3 # &".& &!&.(+ +&".+ (!." +..!!. &. &&.&8 &".(8,.8? %!." " ".!., "(.".!,.,,..! "&(.,,8!,.8 = 2 * 3 #!+. "."+ "+.( +.,., !.8 = *!**23 *** !2*! 12" !2! *""25E B B ;:7 &+.,. &" & +.+ (+(."8 = = ;:7 S$ &&.!,+.,",+. +." ".( & ,8 = = ;:7 2$ +.,".&+ & + +., +.& "(.(,8 = = ;; ' 13 52! *1!120!! "*24 *!25!2!!2! B B B % *D 6!"25!2!! 041 *4*23 "20!2! 02" *25!2!!E!12"E B $ 6! !0 54! "2" "2 52! 52! *!32E 4!2"E *1124E *0 & *1 6!20 *50*"2! **3*62" *!21! *!!2! *!!2! *!!2! *!!2! * 421E 3425E!!21E T3< A > ) * * ;:7?7 &*:;.,.!!"!!0 I półrocze Inne 9% Doradztwo Biznesowe 27% Integracja Europejska 10% Inne 4% Doradztwo Biznesowe 45% Integracja Europejska 42% Konsulting Zarzdczy 16% Produkty IT 7% Produkty IT 6% Konsulting Zarzdczy 34% = :' 11/11

12 $ # A $ $ 2 # NA754 D)# A N L 5$ 7> ++" $ / #3 *.(8. ++& / #3 &.!8 3* % / $ * 4 3 # #. / $ $% $ / % % / $ $ D % % $ 1A> & '$ :? $. * 9 $3. $ ;:7 * = #. * $ $ % % $ $ " A / < ;:7 S$ +. ;:7 +. ;:7 C?5. ;:7 5$. ;:7 H. ;:7 5 $# L D;:7 5L> ;:7 A 5 L " # %# # < % = ' C0 3$ $ * =$ I7U$J A * # $ # 3 #< ) = $ #? *$ * $ * 3 A) = $ * < $ $ $ 3* 3 DC?5>. $ $ / I! =? $ %... $. $=. P /12

13 #! B? $ 3 # $V $ $. 3. /. $ $ J =? $ 3 = $# - + = $ 3 3 % ; 2 # ; : ;: ;:7? 1 $ / # :;:7 0 #. ## #% 3?3 1 7 ;:7??3 1 7 ;:7 0 #. $/ - C# 3 D!+> 4 3 < C $ 0 # # $#. 2* L? L??N 3# # $. 7 3 #. C $3 3. ##. ;. ; #%.. I $J.?$ * /?3 $/ #3 $ # 3 13/13

14 %, ":., +. ;!!*B$!!" - 89CD 7CE D F - *!!CED $BG$!!"!!0!!!!* $?G$!!"!!0!!!!* ## (!. ". &,.+ "&".+.." ".!.!.,!.(+ % 2 $ 0 "". &&". &,.+ &!&.+ (". ". &(.+ ". (.,",.+ # ; /!., (.", &.& (.,.!,.,&,(.+. (. (.!.! &!.,.. ". &+.!!.+ (. = = = +.! = = & 6132" * 123 *! 023 **4!2 *!!2! *!!2! *!!2! *!!2! * 020" 312!! T3< 1 7 ;:7?!!0H!!!! H!!* ;:7? *. / # $? / $# 0 $3 3 4 F ++" 3 2. #KL?7 2 ( ++" A L$? 3/ ; ;:7M?7G7?. ++" G 3 3$* A # $ / # * ;:7?7 / (+ 3 # (+8 3 $* ".!(8 3$ $ 3 ' 23$3?3 4 ; ;:7M?7G7? $ 3 3$%< = 3 DW7)>. / B *# 0 W7). % # /# W7). # $ # 14/14

15 # # # %$ $ $# 1 A $. / % $/ $0 W7). $ $# * W7) 3 # $ W7) $. 3 # W7) $ 3 # $ $ * =/# # = # 3 # D5)>B $ # 5) # $% $ $ # $. / % $/ $0 5) # /# # $%?$#?# A# $ $# $ $ * =/# # = # 3 # D)>B $# $ $ 3 $# 3 = / B /# # $/ *0 # $ 3 #. 3 # 3 / # / D. /> #% $ #3 # 3 $. $*% $# 3 # 3 # 7 ; ;:7M?7G7 = $$ % # /# # # -$?3 * % $ 3?3 % /#< $. $ L 3 0 $3 15/15

16 < #- ' A -$ L 23$ 3$ +8 3 # 3 3$3 /?3 $%9 % # # $ $ 2 -$ < ; /9 ; $ $# D. > ; " ; ' % -$/ L 23$?3-3$%< $# $ # =#< # / 0#. # 3 #. # 3. $ /. # D. 3 #. 3 / && $> 3* 3 #.. " % 3$ D 3$ 3 #$>. < #$. $ D $ 3*# 3 3>..... D / 3 /. $3>. & / 3 #. ( 3 # 3 #., / D 3 # $ > 16/16

17 7 8 M +, # : - 3 % #? &.!8 # #3 # # * 3 = 3 / *. 3 %. 3$% $ $ 3 # %, 5: C,, M.D!!*?$!!"CD (! " ( ) * ) + *, *) + -! # $ %& '. ) *,. -. ) * *. + - *( *.! "! # #!! " " $ % &! " "! # "! # "! ' ' ' ' " # #! " # #! $ % & ' ' ' '! " # "!! " $ % & " # "! # "! %! *, *+ + *, - ( *( - * - ( *) - ) ) *. ) + *,! #$ "! % ' ( - & ' # ' ' & & #( / ' ( * ( *, *), -, ) *, - ) + * *( *, *) ( ) *) ) *+ ( "!, - ) -. - * & & & & & & 0 $ ' 1 1 ' * ' * - * ( 2 (, ) *( ), *,, ( *, ( - ( - * , + * ) ) *. +. *. + * T3< A > :- : - ;:7?7 A $ %,.8 #3 % $ ;:7? $ %9 * 17/17

18 0 &, ' = ".. $# # ; : ;:7?7 % 3 $ $3 #. #?* $ $3 # 3 # * # %# / $. 3* $3 $$ 3 $ ;:7?7 # # %,1: 7!!*?$BG$!!".. $BG$!!"!!0!!!!* &,H & 8 %9 D > - ' - ' - ' - ' %9 2%9 %9 %9 %9 2%9 %9 D8> D > D8> D > D8> D > D8> D > D8> D > D8> D > D8> D > ) E,+".& " &.." !.& ""(.!!.( "!.,. ",+ (., &+&.+. &,+.,!.+!&+.( &., +!.., +., (. T3<?3 E ) * * ;:7?7 J,?A $. / * $ 3< $$. %$ A 3* $ 3. 3 *. 3#. # /. # 3. $$/ A A $ # $ *#. / * # $ $ 3 *. ; * $ $* $% A 3$# *# 1 D8> :3 # A 3*. 0 G A $%9 * " 3 3 # A. %# # $ 2 $ /# 3 A $* 3 #$ D% ".&8> 0 D% ".8> 2 * $ 7 18/18

19 / %. / $ * /% %3 3$ A DP7A> 6$ # # %# / *# K # 3!8 * A I J. 3# % "8 3 #3 * A. < 3$.... / 0 / %,6: 7!!*?$BG$!!",?, ; ?3 #$ ".&8,."(8 &(.++8! ".8 +.!&8,.,+8 ".+8 $,.+(8."+8 &.,+8 (.+8?'4'. $ +.&! "+8.+8?3 $.8 "." ".,8 &.8 ".+8 ".+8 *.8 "."8.!+8.,+8 & *!!2!!E *!!2!!E *!!2!!E *!!2!!E T3< A ;7., = ;$%9 A $* 3# 3 ++" $ $ A +8 $ 7 / % D"8 *> ;7. = ;:7 3 $. $* F3 7$ A. * /. 3 3$ $* A * # 3 6/ / $ 3?3 # %$# 3 ;:7?7 $ /# //9. # * 3 $# # #. 19/19

20 $ 3. 3# 3$ $ * / $ 3 # % O 7: 2 $ ++"?3 / O I / 2$$J L 23 2$$ 2 7 ' ;:7 3* # %+!!" I L* J L )$?. 2 ' ;:7?7 C 5 5$ / P' Q $ IA$ 4 NJ.? -??3 / - A$%!!" $+ * H 2$ '5P H 0?7 ; :3?3 $ # %#. # 3* * # # # # /%9 # $#?3/ 3 #$ 3 # # / $ 2 ## 3* 3 $# 3 # 1 # $3 ;7., = ;$%9?3 $* 3# 3 ++" * $3?3 +8 * ++8 #3?3 1 7 ;:7? /# 3 ++" $ $ $3 #. # $%9 $ J, =?3 $. / %9 3 3 $$. #. %$ $%$?3 $ $ # 3. *$%9 $ $3 20/20

21 " $ " A / <! 2 L$ A H / $ < I?LA;Q$ = )7. $ * # %# / #. 3 % A '$ / < ' *? ' G% 6=A6?4 ++<++.?* $ * ;:7 S$.?* $ ;:7 K.& $ # $ A / < ( ++" / A N -$? 4% ;$ ' $3. -. %$ H ++(++=+=& IP A$ P; 2$$. $J " ++" ;:7?7 C 4# X / C $ A * $%,+++++ # +&++" A. $ $ $# $ 3 # / 2. ( $ ++" A / 2 $ L " / 3 9 A< + $ ++" - 3 2%# : / $ 7. C. 5. ;. A. N :.! $ ++" : 3 2%# 2?7 % $ 7. C. 5. ; N A. ++" ' ;:7?7 N : /# # $. " ++" #$?$L? CW / $ 5L D5 $# L> # %. 21/21

22 & ( ++" * ; : ;:7?7 / N :. ( / ++" % $=# # $ L., ++" $% A B / $$?3 / / # #,! $ ) & ;AH)7 D / =C$ 7)76A?7 7 $$ 2$$>B ++"! ++" 4 N A$ 7$ $ #?3 D * &+V++" ++,+"> 7;?3 $* :. 1 7 ;:7? 3 ++" # 3 ; M 7 &++++ A #!.!8 # A D 7 C /% A> $! F ++ / 3 $ /. * # %9 #?3 / * *# # $ ++& ' 3*. * $ # # * / 3* # /% #?. # A 2 - / 2, %,3: 2, ++,+" +!+" (+!+" 4 $ # # A $ 7/ / % D * &V++"> ' L : D L $? > $ /# # 3$$ = " D * &V++">!"8 3 3 L $? D * &"V++"> 22/22

23 ,+!+" ++!+" +++" +,++" +!++" +!++" 4 $ $# # ;:7 $ 7/ / % D * &&V++"> 2?3 L : $ % D * &(V++"> ;:7 #5 3. $ % * 3 : A A6A7?7 D%9.& $ #> D * &,V++"> 2 ;:7 * IH++V+++=&!+=+(+"+"=+ $ H J D%9!(.! > D * &,V++"> 4 $ < 1 ;:7 A $ )3 C# DAC)> -/ A * L $? # ++" D * &,V++"> * 3 $* 1 7 ;:7? D &!V++"> #&# M, 8 ': ; : ;:7?7 # 3 1 A # ++ N 2 ;?3%9?=: / %9 $ 2 $ L? / $ 7/ / %. * < -.#.!! # &<#$N- : 2* % 1 3*# F3 1 % % < = 1 * 0. = 1 / # # / " N $ 2< A $ V $ 1 -. #.!! 89 B # M, 89 # B &# - <## &# M, : 1 $ * 0 #$ # $ < / $ $ < $% 23/23

24 " 4 / & 3 / 5.., " ; : ;:7?7 * / 3 < & ++" * 3 $* 1 7# ;:7? % # ;:7 / A.8 $ 3 $*. ' ' 23$3 3 $* 1 7 ;:7?! ++" / #/ * # &+++++ #B / % ; : ;:7?7 ( ++" A L$? 3/ ; ;:7 M?7G7?. ++" # $ / # * ;:7?7 / (+ 3 # (+8 3 $* ".!(8 3$ $ 3 ' 23$3? " ; : ;:7?7 % 3 # / " #% 1 % 75!!!!! " # :. 3# %9 & M/ " 3 3 $* $ $ 6 0 $ / &++++.= 3 -$ L 23$?3-2 +" ++" $ / V 24/24

25 3 ; " * ## : $ #$ * " $ &(++++ $ N %.++ *. # ++++ $ :. % $.++ *. # / ; : ;:7?7 2?3 &.& $ " 3 # / /< > " 3 #B > " $ = $ * =# / C -4 C?7B > $ 3 C4X?7 4V0B "> $ 3-4 C?7 4V0B > +., B "> +. $ LB &>.& $ = $ * $%?3 *! - ++?3 $ / 3 #. 3 ++" #. $ #. ". $ $ # # * A 3 (., $ #. 6!2*E % #3 ++" ' 3 3.( $ #. 512E % ++" ' 3 3. $ # E % ++" 2, ++" '. * ++" A ( % #. $# # 2%9 # 3 (.! $ # K %9 $# "& 3. $ # 2 %$ # 3 # 3 '?3. * 0 $ * $?3 ++" 2/ *# 3. * ' / ++" A $ # $ : - 25/25

26 " $. * 2 = $ $/ #$ % $ 3*# 3. 3 # $?3. " ++" C 4# X +V++" / &&+. / " ++" (V++" /,+++++.= 4 * $%? 3 ' N : A / &.& $ 3. / $ $# $ $ # D! $ > 3 # D" $ > " $/ # , $?3 = 3 $ L $ 2 3* 3 3$* ; ;:7 M?7G7?. 3 A (+ 8 3 ".!(8 3$ $ 3 '2 %3 $ A ' : - ;:7 $ % % $/ 3 3$ # : / /# 0 $/ #3. # *0 0 2F / : 0 -R : / %9 *." 8. / 3$ ++ D. 8> %9 "." D". 8> F 6 3$ / F % D47> F % *# 3 # D4> " %9,. 8 3 D+. 8> 4 * $ $/ * $* *9. * = 3 ++" 8 $ ++ = 3 $/ % F 2F % *# 3 # / ++" * D!.( 8> G %. = 3. 3 # # %3 N : 26/26

27 6$* 9. * F % / $%9 3 ;:7 % % -R8 2 % = 3 ++" ## : < = / /# F3 B = * % $% 0B = 3 % $*%B = 3 % 3 # * % F3 % : " + $ ++ < 2F * % ++(++" ++,++ 7 V 3 ".+. 2F % 7 V 3 ".+. 2F $*%V 3." +.! 2F % * " ".+ / $ 2F %." +.! * % $%9 / 3# 0 2F *$%9 0 3# * % *. * * $ : 3$ $ $% # 3 3/ $. * # $ # 3 27/27

28 /. 6 # F3. 3 $ : - ;:7 N : % &&&++++ #. ' * *$ $ # 0 # #. 3$%< 3# $#. 3$% * $ 3. $ 3 $# 3 D 3$% ;:7 2$. ;:7 5$. ;:7 C?5> 3 $ $ $ 5L D $ $> / # $% # $# 3?3 / $ #3 * $ *#. # 3 : /. * % $ /# $3. ;:7?7 * *$%9 $ # # $ # # 3 #. 3 $ $ N$ / $/ $ % 3 %3. $/ 0 #. 3$% 3$ $3 '. * # /# 3 $ / A. 2 / A $ # 3 $/. * 3 $. %. % / " : -. 3 / :/ 7/ 5 3 A 3 ; *# # $*< #? & ; A # $* 4 $. / 28/28

29 3 0. * 2 3 $%9. 3 $ A. 3* $ $ 0 3 #. 3 $# * 3 L * $ ++" D - C (8> $ 9. * # $ $ A & ;$%9 A * * / 3 3 $#. #? % # * %. * / 9. 3$ # $$# # # A * * < - $. < 3.. %3 1 A. -. *$ # 3 /. - # D*$%9 *# * 0 >. - 3 & 2 $ / / 3 $# $% # 3 # 3. * $ 9 / $ A. $3 $ $3. * *9 / 3 % $ % 3 #?3 & :3 3 A. 3 * $ $ $ 8 3 A 5/%9 3 $ $ 0 D 3 $# $ # %3 1 A > $ $ &. ;$%9 A / % $ $3 G # # $ / # # 6 * %9 $ $3. # D$. 3*. *> $ %# 3 ; $ $3 / # % A 3 $3 $3 0# $. 3 $0 /# A < 29/29

30 - L 0?3. / / $ $ $ 3 # - 4 *$%. $0 /# /#. - 2 *#. 3 3 ' A. 3* $# $3 A ; 3 $3 A &. 2. A / # $ # $ $ / 9 % 3 $ # $#. % $3 A 3 # A * * # / $ 3 = $ 3 #$. 0. / *% $. /. $ #$ ;/ 3. 3# A. / $* / 3$ # & A # $%9 $?3 / 2. -# L A $ $% / # #. / $# 3 D 3* >. 3* / # # 3 C/ / 9. 0 $# * % / # $ A $ # 3 $ / $0 &. 3 A %%$ $ #. 3 0 ) % 3 * %$# 0. 3* # / %$ $ /# # 2 * 9. 3* * 9 % A * < - $/ 0 $3 / # /#. - 3 #. 30/30

31 - / # 3 # %$ =# A / * / *$% # 0 $%?3. / # $ ) 3 ;* $ # 3 $. 3 & 8 2 $ 3 3$ $? 0. A $ $. $ $. 2$ / $* 3. #? 0 7$ #? 0 0 $ A / # $ # / 3 $ / #7; * / : ' $/ / 3 $* ;:7 % # 3 6 $ / *. 3 $ 3 $* A ;:7?. /< & 1 7 ;:7? $%9 D. ##. /> * * / 6 # /# 3 / * $ $. 3* * % $%9 $ * $ # D= $ $ #> /# #. 3# $%9 / # $$# &, 7 /?3 * 9 $ * #. $ F /. F %%$ 3# D3* # /# #> &.?.. ; ;:7?. #%. 3 0 # 1$ $ / 3 31/31

32 # 0 # G% * / $ 3 * 3. 3* 3 0 # *5 ).. # B /. * %9 $ 1 A * D -C>. /. 3* $# D # ## 1A. # P :> ' NA754 D?Q A L 5$ L> ++ $ $ +.&8 -C. % A +."8 -C % $ 9. * / $? /. * $*# $ / $. $. #$ ; % 1 A $ / # %# / # 3 1A #. BA $ $ # * # / ## 0 $3 * 3$# 3 3 # A 2, / / % = =!8? $ / / # %# / 3$# * ##? $ D) N> < R * $ /9 # / # %$# 3. R 0 3 #. $ 3# /9. R I/ J * #. R 3$# 3 /. 3 $# D3 # D # %#>. 3 *# / $ 1A 2 # 3 #,. $ A. * $ $* $ * * / * 4 # / 1A A X 2# $ / * / # $/ %# # /% % $# / # # /%9 # #. $# F3 2 * / * # # 3 # 2 # 3 # C)&<D ++& L $ "A> # 32/32

33 9 / 3 $ $$% $3 - # 5L $ :3 / 5L *9!8 #? * #$ 5L. 3$ * = 7 :,."8 *. * 5L * * ) 5L $ * ) /. * $,&8 5L A 1?7 % =" $ 5L $ "A> $0 $ % $# # 5L. 3 / $/ $ * 5L D # 0 /%9 9 $/ * $. 5L> 2 #. * # 1 A +8 / # $ D # # # # $ $$> 2 $ # $ $ / $ $ DC?5> 2 # 3 %9 % %9 $#. # 3 $. # $ 2 % $ 1A 3 / 9 / 1A. 9 %$ 3% $ 0 # / 7. * (!8 # $# / *9 3* / 3 DC?5> / $. * C?5 * $ 4. 3 *# D3 /#>. 3 * $ D # # %>. %# / D 3$% #> # $ 5$ $ # $ 3 # 2 / $ / # $3 # 3. 3 # 0. * # 3 # 6/ 3* %% $3 3 %$ * # 3 # $ $ * 2 # 3 #,+ / $ # * 3 / % $%. *# % 3. 2 # 8. * % / $ # 3 D?4 # * (+++++> 4 / 0#< *?4 / * % 3 ; * % / $ 0# $ #?4 ;$ 3. 2$ C (+ /. 6# "+ %. $ $, DF3< L/ - 6$ I)#?4?Q?4+++?4"++ 5J>? /. * & $ +=+ / / 9 /? P. 3$ $. * ++!(+ 3 33/33

34 2 # 3 #,/ +. *. * % $ / 6 # A. * & $ * +++ / /3 * 0 D. * (+ $3 ;:7?7. 3 *?4 ++. C? * =,. 8. $. /. * $ # 3? = * 9 $ $ 1 A P. #! +++> 2 $% # $. 2 3 / 3 # %# / 2 # # # # *# = $. $. /. * ++" %# / %/ / $ 3 # # 3 $ / D$ C $> 4 / 3. $ /. $3 # $ ). * 3 #$. /V* =. =Y. / 3 # # # # A. / *$% * # 3 # $# $3 2 3 # # $ 1 A C' ; SD. * $/ * # 4A5;.. * $. %9 $ $ 3 3 $. 3 # *# $ $$# / %3 1A $ ' 6 $ ++"= ++( / / L3 " ++ * %3 1A $/ $3 $ $ $ $# ++"=++( (!.( $. "+8 %3 $/ 3 # ' 4 $ $ 1 A *$ / $ $# D //9 $# /# # $#> * A 2 3 A (&+ $. &=(8 % %3 $# N?3% 1A $ $ 2%9 %$ A / # % 3 # %3 1A $ 3 3$# 3 # 1A ' A / X ;:7?7 $ ++"=++( < 3 A # # 3 $ $ 3 # $# N?3%. / 3 0 / $ # $. 3 * $ 3 #. 3 $ A $ $3. 3 ;:7?7 $ 34/34

35 ? #3?3 $# # $# / $ /# $3 / % # $. 3 / # $ 3 # # # # $ / A ; 2 $*# $# $* 9 / # # ;9 / 3 # 3 4 # $ $ 0 0 # / $ ' 3. * $3. * / $ #. 3 9 % '$ #% / % % 3. 3 / $ # $% # / # ' %%$ < /. / % % $ / %9 / $ $ # /# ++& 3 %# $ $ $ L/#?3 #% L/#?3?% N $ #. 3 # / $? * 9. * 3 $ $ # X%9 ## %9 #. $ %$ $ $3 ) % $ # # / $3 # $ /. 3 $* 9 / $ 3 # *$% * " # : - ;:7 35/35

36 *6, " 6 :- $< - G " 5. & 2 5. ( 5 ++" 6 2$ '?3 / 6 / 6 / / < - C 2 - " )? & $?$0 / # 6 2$ ' 53 6 % $ $# $%. % 3?3. $ 3 #$#. ++ I 3 #$# 3# J D; 3 %?3 * V++" +++" ++" 6 '// - C & ++" 2$ '?3 / $ %9 6 % 3 H? -? 6?3 0 $ ++"< - '/ 2 - =? " H? - & )? ( $?$0 36/36

37 ? '?3 3 ++" $ / /< 7 '. 2 '. G L = 2 '. " 2$ = 2 '. & = 2 ' *3 O7, " $* : - ;:7?7 $ # $ *. /0. *4, K $ # : - 0 $ ++" ( %9 $ # (+ +++ ' % 0 $ ++" A ' A<? " 3 # A / /< %,4:,. '/!*!*!" $M J, *,M. 7 :,(+++.++,( ?0 "" "" $ G L H5'C7 7-5G AL)A6)7 4:ZKAL *13!!!! *13!!!!2!! ++" ' &(++++ # $ N ++++ # $ : * ( ++"? 0 +++" 3 # A / /< 37/37

38 %,*!:,.' /! **!" - 89* - 89 $M J,,M. 7 : ,00 7? ,00 2$ , ,00 G L ,00, E ,00 H5'C7 7-5G AL)A6)7 4:ZKAL 1!!!! *!!2!E 1!!!!2!! ; 43 7 : * 3 # # A 3 3 $* 3 ; : ;:7?7 6 0 $ ++" 7 : $ ;:7? 3 $ &+++++ # $* A! M75E " # : - / 0 $ ++" 0 $ 3 ++" $ 3 /< %, 4:,8 5E 5E,- /! **!!" : ; J, - 89 ;, $M :!!"!!" &.(8 &.(8 -# (( (, (( (,,.,8,.,8 7?0 "& ( "& ( (.""8 (.""8 4 N A$ 7$ $ + + &.+"8 &.+"8 T3< A 38/38

39 * $ " $ ++ 7 : ;:7? $ $ 2 * # # - $ / *?. /# #< = - / 3 3 ; : ;:7?7 # $ B =?3 ; : ;:7?7 - / 3 #. / / ; : ;:7?7 4 *. 3# *. - $# #.. # $ *#. 3# / / / *# 3 =#. $ ; : ;:7?7 - *?. # $ # % $ ; : ;:7?7 3 / # # * $ ' ; : ;:7?7 H. 3 $ *. * # % ; : ;:7?7!++ % $.! (++ * $ A (++ 7 # $# A % $ + # 2 +(++ 2$ * $ A (++ 7 # $# A % $ + # * $ ++ ++" 5 ' *$ N : 2 ++" $ 7 N & : % $ * # $. 2$ $ $ " 7 N & : % $ * # $ * / N : ( ++" $+ 2 : -. % $ * V++". * G / 6# 2$# '0 ;:7?7. # # +,+++".!+++". +++". 3 / $. "+& [ 3 #$# 2* / $. % #?3 $ # 3. 3 $ /# 3?3 $ N : 39/39

40 : # TTTTTTTTTTT - / TTTTTTTTTTT - - #, - #& TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT - L< TTTTTTTTTTT #/2 6R!!" 40/40

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ć ć ć ć ć ć Ś ź ć Ć Ó Ś ź ź Ć ć Ś Ż ć ć ć ć ŚĆ Ł ć ć ć ć ć ć Ł ć ŚĆ Ś Ś Ż Ś ć ć Ó Ś ć Ś Ś Ś ć ć Ó Ś Ż ć ź ć Ź Ś ź ć ć ć ć Ł ć ź ć ź ć ź ć ć ź Staropolskie Specjay Sp. z o.o. Goczakowice - Zdrj, ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

A Fundusze własne 203 562,43 150 666,28. II Rzeczowe aktywa trwałe 78 592,90 71 445,32 II Fundusz z aktualizacji wyceny 18 976,49 18 976,49

A Fundusze własne 203 562,43 150 666,28. II Rzeczowe aktywa trwałe 78 592,90 71 445,32 II Fundusz z aktualizacji wyceny 18 976,49 18 976,49 Bilans na dzień 31.12.2014 r. Regon 690238661 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Zespół Szkół Społecznych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 002,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 165 798,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA. zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA. zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. W zwizku z publikacj Raportu kwartalnego zawierajcego dane za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU AUTORYZOWANY DORADCA: ALLSTREET SP. Z O. O. SOSNOWIEC, DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 ROKU Raport półroczny 2016 SAF S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ! Okładkę możesz też przygotować jako rozkładówki. Poszczególne strony należy rozmieścić wtedy w taki oto sposób:

PAMIĘTAJ! Okładkę możesz też przygotować jako rozkładówki. Poszczególne strony należy rozmieścić wtedy w taki oto sposób: Katalogi szyte A6 Katalogi szyte A6 109 mm brutto 105 mm netto 105 x 148 mm 109 x 152 mm : 3 mm A6 3 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm Katalogi szyte DL Katalogi szyte DL 103 mm brutto 99 mm netto 99 x 210

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna. za okres od

Raport półroczny. Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna. za okres od Raport półroczny Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna za okres od 1.01.2012 30.06.2012 Data sporządzenia raportu 17.09.2012r. Spis treści SPIS TREŚCI 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ! Okładkę możesz też przygotować jako rozkładówki. Poszczególne strony należy rozmieścić wtedy w taki oto sposób:

PAMIĘTAJ! Okładkę możesz też przygotować jako rozkładówki. Poszczególne strony należy rozmieścić wtedy w taki oto sposób: Broszury szyte A6 Broszury szyte A6 109 mm brutto 105 mm netto 105 x 148 mm 109 x 152 mm : 3 mm A6 3 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm Broszury szyte DL Broszury szyte DL 103 mm brutto 99 mm netto 99 x 210

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 NIECH SIĘ DZIEJE Ul. JOSELEWICZA 15 M 11 42 202 Częstochowa Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2015 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo