Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce"

Transkrypt

1 Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

2 Zawartość Streszczenie Analiza pozycji sieci na potrzeby opracowania strategii marki i strategii promocji Analiza SWOT Obszary rozwoju sieci Marka sieci firm budowlanych Wyznaczniki do projektowania marki sieci firm budowlanych Tożsamość marki Załączniki Załącznik Załącznik Załącznik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2

3 Streszczenie Głównym celem zespołu doradczego było opracowanie strategii marki sieci firm z sektora budownictwa, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna. Niniejszy dokument jest podstawą do opracowania strategii promocji marki tej sieci w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Leszna projektu noszącego tytuł "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności". Głównym efektem projektu jest strategia marki określająca sytuację wyjściową oraz definiująca tożsamość marki wyróżniającej uczestników omawianej sieci na rynku budowlanym. Opracowana tożsamość marki opiera się na przekonaniu uczestników sieci o wartości wzajemnej współpracy w celu systematycznego podnoszenia konkurencyjności opartej na wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii, a w szczególności budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Wyróżnikami w stosunku do innych podmiotów działających na rynku są zatem współpraca i innowacyjność w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Niniejszy projekt został zrealizowany w maju 2011 roku na podstawie: prac prowadzonych w trakcie warsztatów, w których udział brali przedstawiciele podmiotów będących członkami sieci, informacji zebranych od uczestników sieci oraz danych z ogólnodostępnych baz danych i źródeł informacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 3

4 1. Analiza pozycji sieci na potrzeby opracowania strategii marki i strategii promocji 1.1. Analiza SWOT W analizie pozycji sieci przedsiębiorstw przydatna jest metoda SWOT, będąca kompleksowym narzędziem służącym do badania organizacji oraz jej otoczenia 1. W analizie SWOT nie jest konieczne systematyczne wyodrębnianie i opisywanie wszystkich czynników, ale zidentyfikowanie czynników kluczowych, które mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość organizacji. W tabelach 1-4 zaprezentowano poszczególne obszary analizy SWOT wraz z zidentyfikowanymi czynnikami, które zostały ocenione przez uczestników sieci 2. Analiza została wykonana na podstawie informacji dostarczonych przez uczestników sieci podczas warsztatów strategicznych oraz wykonanych przez nich ocen siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia czynników. Tabela 1. Słabe strony sieci Czynnik Ocena Niechęć odsłonięcia swoich sekretów przez uczestników sieci, brak zaufania -0,48 Ograniczony czas przedsiębiorców -0,38 Brak jasno wyznaczonej strategii i celów sieci -0,38 Brak lidera w sieci, który byłby spoiwem i menedżerem pomiędzy jego -0,37 uczestnikami Konkurowanie ze sobą wewnątrz sieci -0,24 Niespójne działania wewnątrz sieci -0,23 Korzyści płynące z przynależności do sieci są oddalone w czasie, co może -0,18 zniechęcać uczestników Brak finansowania sieci w przyszłości -0,16 Negatywne nastawienie uczestników do sieci -0,15 Brak wizerunku sieci na chwilę obecną -0,15 1 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s Arkusze ocen w załączniku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 4

5 Nadmierne oczekiwania uczestników co do szans, jakie daje sieć -0,15 Niedocenianie przez członków sieci korzyści płynących ze współpracy przemysłedukacja -0,13 Brak porozumienia między wykonawcami, co może skutkować złym wykonaniem -0,09 usługi Zróżnicowane zaangażowanie uczestników w działania sieci -0,07 Mała liczba uczestników sieci -0,07 Obsługa tylko rynku lokalnego przez większość członków sieci -0,07 Ocena -3,30 Źródło: oceny dokonane przez uczestników sieci Tabela 2. Silne strony sieci Czynnik Ocena Wspólny cel uczestników 0,65 Pozytywne nastawienie uczestników do idei oraz do siebie nawzajem 0,31 Wzajemne uzupełnianie własnej oferty w celu przedstawienia klientowi oferty 0,31 kompleksowej Obniżenie kosztów firm należących do sieci poprzez wspólną realizację 0,30 pewnych działań, np. wspólne szkolenia, obsługa prawna, itd. Duże doświadczenie oraz kontakty poszczególnych uczestników sieci 0,28 Zwiększenie szans na promocję swojej marki 0,25 Pozyskanie środków EU na pilotażowy projekt budowlany przy udziale 0,22 członków sieci Instytucjonalność sieci ułatwia kontakty z podmiotami niebiznesowymi 0,20 (organizacje, uczelnie, urzędy) Prestiż firm zrzeszonych 0,18 Wspólne wspieranie się firm związanych z siecią 0,18 Zwiększone zaufanie inwestora do marki wypracowanej przez klaster 0,15 Możliwość pozyskiwania fachowców, doradców 0,12 Ograniczenie rywalizacji w sektorze budowlanym (lokalnie), 0,11 Wykorzystanie i kształtowanie zasobów rynku pracy (szkolnictwo połączone z 0,10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 5

6 praktykami) Inicjowanie wydarzeń tematycznych na obszarze działania sieci, np. targi, 0,10 szkolenia, wystawy itp. Łatwy dostęp do finansowania kredyty, dotacje, programy rządowe 0,08 Możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań dzięki temu, że w sieci 0,06 uczestniczą szkoły wyższe Ocena 3,60 Źródło: oceny dokonane przez uczestników sieci Tabela 3. Szanse dla sieci wynikające z jej otoczenia Czynnik Ocena Ogólny wzrost gospodarczy, w tym wzrost w regionie 0,64 Świadomość partnerów sieci (władz administracyjnych, samorządowych, 0,62 wyższych uczelni i organizacji otoczenia biznesu, firm oraz indywidualnych osób), co do istnienia w regionie potencjału w obszarze budownictwa Rozwój rynku budowlanego 0,55 Wiodąca rola i przyjazne nastawienie władz lokalnych 0,39 Obecność na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 0,32 Moda na sieci i postrzeganie sieci jako nowoczesnego rozwiązania 0,30 Rozwój budownictwa pasywnego, ekologicznego i energooszczędnego 0,30 Obecność w sieci placówek naukowych zapewniających rozwój technologiczny 0,29 Sprzyjające rozwiązania prawne np. do niedawna tzw. tarcza podatkowa 0,08 Ocena 3,48 Źródło: oceny dokonane przez uczestników sieci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 6

7 Tabela 4. Zagrożenia dla sieci wynikające z jej otoczenia Czynnik Ocena Recesja na rynku budowlanym -0,52 Przetargi, w których jedynym kryterium jest cena -0,52 Koniec dofinansowania zewnętrznego (np. unijnego) -0,42 Duża konkurencja na rynku (wiele firm o dużych możliwościach finansowych i -0,27 przerobowych, renomie) Szara strefa -0,24 Niskie zapotrzebowanie inwestorów na nowoczesne rozwiązania w -0,23 budownictwie Regulacje prawne utrudniające rozwój poprzez zbyt wysokie koszty pracy -0,23 pracowników Brak finansowania w budownictwie -0,22 Brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz odpływ pracowników -0,20 do większych miast i krajów Niska świadomość inwestorów istnienia sieci -0,18 Antyreklama ze strony firm nie uczestniczących w sieci -0,17 Regulacje prawne utrudniające małym firmom wzięcie udziału w przetargach -0,12 publicznych Brak instytucji naukowych opracowujących nowe technologie w budownictwie -0,12 Brak zainteresowania ze strony ze strony samorządów lokalnych -0,05 Brak lub słaba obecność i jakość placówek, kształcących przyszłych -0,05 pracowników branży budowlanej Ocena -3,53 Źródło: oceny dokonane przez uczestników sieci Wśród zidentyfikowanych silnych stron na uwagę zasługuje posiadanie wspólnego celu uczestników sieci oraz ich pozytywne nastawienie do idei sieci i siebie nawzajem. Może to zaowocować wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń oraz kontaktów, a nawet prowadzić do wzajemnego uzupełniania własnej oferty. Współpraca w ramach sieci powinna zaowocować obniżeniem kosztów poprzez wspólną realizację konkretnych działań (np. szkolenia, obsługa prawna, promocja, badania rynku itp.) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 7

8 Jednocześnie uczestnicy boją się wzajemnej konkurencji wewnątrz sieci. Brak zaufania może prowadzić do niechęci dla odsłaniania własnych sekretów. Widoczny jest brak jasno wyznaczonej strategii i celów sieci. Szansą dla sieci jest wzrost gospodarczy panujący w subregionie leszczyńskim, świadomość partnerów sieci oraz rozwój rynku budowlanego. Z drugiej strony na rynku panuje duża konkurencja w branży, istnieje szara strefa, a czynnikiem decydującym w przetargach jest najczęściej cena. Istotnym zagrożeniem jest koniec dofinansowania zewnętrznego, co w połączeniu z brakiem jasno sprecyzowanych celów może stać się kluczowe dla funkcjonowania sieci. W oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT wyróżnić można cztery modelowe sytuacje strategiczne organizacji w zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych w otoczeniu i wewnątrz firmy oraz cztery modelowe typy strategii odpowiadające tym sytuacjom. Rysunek poniżej prezentuje graficzne ujęcie uzyskanych wyników. Rysunek 1. Pozycja sieci i dwie fazy rozwoju Źródło: oceny dokonane przez uczestników sieci Analiza SWOT wykazała, że szanse i zagrożenia równoważą się. Niewielka przewaga silnych stron nad słabymi wskazuje, że działania w pierwszej fazie rozwoju powinny być ukierunkowane na wnętrze sieci minimalizowanie słabych stron i rozwój silnych. Jak wskazują najnowsze badania prowadzone nad powiązaniami sieciowymi przez członków IMP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 8

9 Group klastry rozwijają się w kilku etapach: od potencjalnego klastra, poprzez klaster ukryty aż po funkcjonujące klastry. Analizowany w opracowaniu klaster jest obecnie pomiędzy pierwszym i drugim etapem rozwoju, co wymaga skupienia się na budowaniu wzajemnego zaufania oraz wspólnej wizji i celów jest kluczowym zadaniem. Do sieci powinny wejść firmy gwarantujące transfer wiedzy. Na tym etapie powinny zostać określone wspólne standardy (np. obsługi klienta, strategii działania na rynku itp.), które w przyszłości będą stanowiły wyróżnik sieci na rynku. Czas trwania fazy I uwarunkowany jest osiągnięciem powyższych celów. Faza ta nie powinna jednak trwać zbyt długo. Długi czas formowania się sieci może nie sprzyjać chęci współpracy i wpływać na jej członków demotywująco. Faza I nie powinna trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Przejście do drugiej fazy wymaga umocnienia silnych stron i eliminowania słabych stron sieci. Dopiero po ugruntowaniu się powiązań sieciowych i opracowaniu spójnej wizji i standardów sieci warto skupić się na wykorzystywaniu możliwości współpracy biznesowej pomiędzy uczestnikami, na przykład w formie ograniczonych projektów (faza II). Faza III polega na współpracy gospodarczej partnerów służącej wykorzystaniu szans pojawiających się w otoczeniu, które indywidualnie nie mogłyby być wykorzystywane. Działania promocyjne prowadzone przez sieć powinny być dopasowane fazy rozwoju sieci 3. Rozwój sieci wymaga zmiany roli pełnionej przez koordynatora zgodnie z elementami tabeli poniżej. Funkcję koordynatora może pełnić podmiot zewnętrzny, jednak dla rozwoju klastra przydatne jest przejęcie tej funkcji przez uczestnika klastra. W tabeli 5 zaprezentowano rolę, zadania, skupienie oraz kompetencje i cechy koordynatora w zależności od fazy rozwoju klastra. Poniższa tabela powinna posłużyć jako wzorzec w określaniu działań koordynatora sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Tabela 5. Funkcje koordynatora klastra na różnych etapach rozwoju klastra Rola koordynatora Skupienie koordynatora Klaster potencjalny Klaster ukryty Klaster pracujący Ustalenie zasad współpracy/standardów Przyciąganie do klastra Tworzenie więzi społecznych między uczestnikami Ustalenia zasad Poszukiwanie wartości biznesowych klastra Budowanie i umacnianie relacji pomiędzy uczestnikami Tworzenie więzi biznesowych Współpraca biznesowa Określanie potrzeb Tworzenie wspólnej oferty Integrowanie uczestników Tworzenie więzi biznesowych Tworzenie nowych produktów, usług 3 Więcej na temat celów promocyjnych w dokumencie Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 9

10 Kompetencje i cechy koordynatora Zadania koordynatora współpracy Budowanie wzajemnego zaufania Poszukiwanie nowych uczestników sieci Komunikatywność Wiarygodność Nakłanianie do współpracy Organizator Umiejętności sprzedażowe Budowanie marki Poszukiwanie funduszy Lobbowanie Określanie i spełnianie oczekiwań Organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów i wydarzeń budujących sieć uczestników, które powinien spełniać klaster Poszerzanie zaufania Analiza rynku Komunikatywność Przedsiębiorca Rozwiązywanie problemów Wiarygodność Budowanie marki Organizowanie warsztatów służących poszukiwanie pomysłów biznesowych Poszukiwanie funduszy Wymiana wiedzy Organizowanie i prowadzenie spotkań, i wydarzeń umacniających współpracę Organizowanie projektów na małą skalę Poszukiwanie nowych możliwości rynkowych wynikających ze współpracy Rozumienie biznesu i branży Komunikatywność Wiarygodność Innowacyjność Umiejętności menadżerskie Nakłanianie do współpracy Organizator Rozwiązywanie problemów Rozwijanie marki Współpraca z innymi klastrami Poszukiwanie funduszy Poszukiwanie i rozwijanie projektów biznesowych klastra Wymiana wiedzy Analiza trendów i potrzeb rynkowych Organizowanie spotkań umacniających sieć Zarządzanie projektami klastra Źródło: M. B. Ingstrup, T. Damgaard, Cluster facilitation in a cluster life cycle perspective, IMP 2011 Conference, , University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania 1.2. Obszary rozwoju sieci W trakcie prac warsztatowych nad oceną sytuacji wyjściowej dla działań promocyjnych pracowano techniką sześciu myślowych kapeluszy, która jest jedną z technik twórczego myślenia rozwiązywania problemów autorstwa Edwarda de Bono. Technika to umożliwia spojrzenie na problem budowania marki i promocji z różnych punktów widzenia, dzięki czemu prowadzi do generowania nowych, oryginalnych pomysłów. Poniżej zaprezentowano Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 10

11 koncepcje, które powstały podczas warsztatów kreatywnych 4. Były one brane pod uwagę przy tworzeniu koncepcji marki i promocji, mogą być także wykorzystywane w rozwijaniu sieci. 1. Sieć powinna przyjąć misję i cel strategiczny, do którego dąży, a także wyznaczyć cele operacyjne (roczne). Potrzebne jest także opracowanie wspólnych standardów (np. obsługi klienta, działania na rynku), które powinna spełniać firma będąca członkiem sieci. Pozwoli to budowanie spójnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej członków sieci. 2. Konieczne jest zbudowania wzajemnego zaufania, jako podstawy komunikacji i wymiany informacji w ramach sieci. Może temu służyć współpraca przy projektach opartych na nowoczesnych technologiach lub praca w wyspecjalizowanych grupach projektowych. Pomocne będzie zbudowanie świadomości marki wśród pracowników członków sieci. Pomocnym narzędziem będzie opracowanie spójnego wizerunku sieci, spotkania promocyjne oraz ulotki. 3. Przydatne będzie wprowadzenie rozwiązań informatycznych ułatwiających wymianę informacji pomiędzy członkami sieci (newsletter, intranet). 4. Sieć powinna, poza wymianą informacji i współpracą pomiędzy jej członkami, prowadzić wspólne działania w zakresie badania rynku (trendy, oferty, inwestycje, rynek pracy) oraz działań promocyjnych wzmacniających promocję poszczególnych podmiotów, a także promujących samą sieć. 5. Sieć powinna być pozycjonowana w oparciu o innowacyjność, energooszczędność i budownictwo pasywne. Uczestnicy sieci mają za mały potencjał, by prowadzić takie działania samodzielnie, jednak wspólnie jest to osiągalne. 6. Ważne jest uruchomienie współpracy firm wykonawczych ze szkołami zawodowymi i technikami. Wymaga to przygotowania obu stron: po stronie szkół wprowadzenie do nauczania nowoczesnych treści, po stronie przedsiębiorstw współpracy przy przygotowywaniu tych treści oraz zaangażowania w prowadzenie zajęć. 4 Pełen zapis warsztatów kreatywnych znajduje się w załączniku 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 11

12 2. Marka sieci firm budowlanych 2.1. Wyznaczniki do projektowania marki sieci firm budowlanych Projektując strategię marki warto wcześniej zastanowić się nad istotą i funkcjami marki. Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia się spośród konkurencji 5. Pozwala ona na budowanie relacji z klientem w oparciu o jej unikatową osobowość, która jest połączeniem wartości funkcjonalnych oraz wartości dodanych 6. Marka powinna informować o tym, co ją cechuje, jakie korzyści płyną z jej nabywania. Chodzi tutaj nie tylko o korzyści racjonalne (najczęściej materialne), ale również emocjonalne (niematerialne) 7. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy zasadnicze funkcje marki: 1. Identyfikacyjna (pozwala na wykreowania rozpoznawalności oraz wyróżnienia się wśród konkurencji) realizowana jest poprzez przypisanie marce nazwy, symbolu oraz innych znaków graficznych, 2. Gwarancyjna (pozwala na zapewnienia jakości na określonym poziomie oraz oferty takiego samego poziomu zadowolenia przy każdym zakupie) ma na celu kreowanie związku z konsumentami, 3. Promocyjna (wspierania sprzedaży, wprowadzanie nowych usług na rynek, wykorzystywana w komunikacji) powoduje, że usługi mają większe szanse powodzenia wśród nabywców 8. Silna marka buduje zaufanie, ułatwia klientowi proces podejmowania decyzji oraz minimalizuje ryzyko podczas podejmowania decyzji. Kreowanie marki na rynku B2B wymaga większego skupienia działań niż w przypadku marek tworzonych dla ogółu społeczeństwa. Wynika to dużej złożoności usług i produktów oferowanych firmom, bliskich i bezpośrednich relacjach z mniejszą liczbą klientów. W związku z tym, że na rynku budowlanym działa wiele firm przyjęto, że marka analizowanej sieci powinna zapewnić jej wyróżnienie. Przedsiębiorstwa sieci powinny dążyć do promowania tych wyróżników, które w największym stopniu oddziałują na jego rynek 5 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s K. Janiszewska, H. Szulce,, Zarządzanie marką, Wyd. AE Poznań, Poznań 2006, s H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing: uwarunkowania i instrumenty, Wyd. AE Poznań, Poznań 2007, s K. Janiszewska, H. Szulce, Zarządzanie, op.cit., s.13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 12

13 docelowy, co jest możliwe w oparciu o cztery główne zmienne: produkt, zakres usług, personel oraz wizerunek, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w tabeli poniżej. 9 W związku z brakiem wspólnych, jednolitych produktów czy usług uczestników sieci na początku jej rozwoju różnicowanie w zakresie produktu/usługi powinno odwoływać się do wybranej, ale ogólnej cechy produktów/usług np.: innowacyjność, energooszczędność. Brak odniesienia do produktów/usług może bardzo osłabić możliwość wyróżnienia. Warto także budować wyróżnienie na podstawie cech personelu i wspólnego wizerunku. W tabeli 6 zaprezentowano możliwe obszary, na których można bazować chcąc wyróżnić markę na rynku B2B. Tabela 6. Elementy służące wyróżnieniu marki Różnicowanie produktu Różnicowanie usług zmienne uzupełniające podstawowe dostawa: szybkość, dokładność i dbałość funkcje produktu instalacja: sprawnie przeprowadzony parametry użytkowe montażu i przygotowania do pracy zgodność ze standardami szkolenie: przygotowanie i użytkowników trwałość, czyli oczekiwana długość życia produktu. do właściwego korzystania z zakupionego produktu niezawodność doradztwo techniczne: gotowość dostawcy łatwość naprawy do przeprowadzania konsultacji z nabywcą styl w zakresie zakupionego towaru wzór użytkowy jako element scalający wszystkie powyższe cechy naprawa: jakość i szybkość przeprowadzanych napraw warunki gwarancji programy lojalnościowe Różnicowanie ze względu na personel Różnicowanie ze względu na wizerunek kompetencje tworzenie wspólnej tożsamości (nazwa, uprzejmość logo, symbole, atmosfera, wydarzenia) wiarygodność podkreślanie głównej cechy sieci i niezawodność korzyści ze współpracy szybkością reakcji wykorzystanie tych samych, spójnych komunikatywność elementów tożsamości sieci w działaniach marketingowych i sprzedażowych wszystkich jej członków Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Kotler, W. Pfoertsch, Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Uczestnicy warsztatów zgłaszali pomysły na budowanie marki sieci na rynku na bazie wyjątkowości współpracy firm z sektora budowlanego, dobrej obsługi klienta, wysokiej 9 P. Kotler, W. Pfoertsch, Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 13

14 jakości, korzystnej relacji ceny do jakości, innowacyjności, energooszczędności a także poprzez powiązanie z Wielkopolską. Zostały one poddane analizie z punktu widzenia przydatności do budowania tożsamości marki i jej pozycjonowania. Wielkopolska jest kojarzona z wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, gospodarnością, oszczędnością i przedsiębiorczością. Słabe jest kojarzenie regionu z dobrym stanem środowiska gospodarczego, dbałością o to środowisko, a także z innowacyjnością (tabela 7-8). Dlatego łączenie tych kategorii w jednej marce może prowadzić do trudności z uzyskaniem jej jednoznacznego wizerunku. Tabela 7. Cechy wyróżniające Wielkopolskę (opinie respondentów) Źródło: Raport Spójność terytorialna regionu wielkopolskiego w aspekcie funkcjonalnym, Tabela 8. Cechy wyróżniające Wielkopolan od mieszkańców innych regionów (opinie respondentów) Źródło: Raport Spójność terytorialna regionu wielkopolskiego w aspekcie funkcjonalnym, Analiza firm z sektora budowlanego z subregionu leszczyńskiego wykazała, że w swojej promocji podkreślają one innowacyjność, uczciwość, dobrą obsługę klienta i wysoką jakość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 14

15 (tabela 9). Uznano, że są one mało przydatne do stworzenia marki sieci, ponieważ nie pozwolą na jej wyróżnienie. Można również przyjąć, że mogą być one postrzegane jako mało wiarygodne w ostatecznym przekazie. Przyjęcie takich wyróżników nie pozwoli na zbudowanie konkurencyjności uczestników sieci. W znacznie mniejszym stopniu akcentowana jest energooszczędność stosowanych rozwiązań 10. Spośród ponad 2500 firm z sektora budowlanego działających w regionie tylko pojedyncze wskazują, że są związane z ekologią. Dlatego warto skupić się na innowacyjności i jednocześnie podkreślać jej energooszczędny wymiar. 10 Na podstawie przeglądu stron internetowych przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane i usługi projektowe wylosowanych z katalogu pf.pl. Dla każdego powiatu losowano 3 firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 15

16 Tabela 9. Kategorie wykorzystywane do budowania wizerunku wybranych podmiotów z rynku budowlanego z subregionu leszczyńskiego Powiat czy pokazują budownictwo czy pokazują pasywne ekologiczne energooszczędne innowacyjność uczciwość dobrą obsługę klienta wysoką jakość dobre ceny MCH nie nie nie nie nie nie nie tak MCH nie nie nie tak tak tak tak nie MCH nie nie nie nie tak tak tak nie NT nie nie nie nie tak tak tak nie NT nie nie nie nie tak tak tak nie NT nie nie nie nie tak tak tak WO nie nie nie tak tak tak tak nie WO nie nie nie tak tak tak tak nie WO nie nie nie tak tak tak nie GR nie nie tak tak tak tak tak tak GR nie nie nie tak tak tak tak nie GR nie nie nie tak tak tak tak nie KO nie tak tak tak tak tak tak tak KO nie nie nie nie tak tak nie nie KO nie nie nie tak tak tak tak tak LE_P nie nie nie nie tak tak nie nie LE_P nie nie nie nie tak tak tak nie LE_P nie nie nie nie tak tak nie nie LE_M nie nie tak tak tak tak tak nie LE_M nie nie nie tak tak tak tak nie LE_M nie tak nie tak tak tak tak nie GO nie nie nie nie tak tak tak tak GO nie nie tak nie nie tak nie nie GO nie nie nie tak tak tak tak tak RA nie nie nie nie tak tak tak nie RA nie nie nie nie nie tak tak nie RA nie nie nie nie tak tak nie nie Źródło: badania własne ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

17 2.2. Tożsamość marki Tożsamość marki to zestaw unikalnych wartości, które będą budowały wizerunek marki na rynku. Najistotniejsze skojarzenie z marką omawianej sieci (esencja marki) jest następujące: Współpracujemy w celu podniesienia swojej konkurencyjności poprzez innowacyjność w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Marka sieci będzie zatem opierała się na specjalizacji jej członków w nowych technologiach. Pojęcie to jest jednak nie jasne, wieloznaczne i mało konkretne. Użycie stwierdzenia budownictwo pasywne i energooszczędne wskazuje konkretne obszary, które stanowią o przewadze konkurencyjne członków sieci. Pamiętać jednak należy, że w miejsce technologii pojawiają się nowe. Konieczne jest zatem zaplanowanie systematycznie prowadzonych badań trendów na rynku budownictwa (sugerujemy prowadzenie badań co 6 miesięcy). W ten sposób członkowie sieci będą systematycznie się rozwijać, a tym samym budować swoją przewagę konkurencyjną. Postawą strategii marki jest określenie jej tożsamości, na którą składają się następujące elementy: korzyści, wartości, osobowość, dowody, wyróżniki 11. Na każdy z tych obszarów składa się osobna grupa elementów. Etap identyfikacji poszczególnych czynników okazał się etapem, który rodził największe dylematy wśród członków sieci. Z jednej strony istotne okazało się budowanie marki bazującej na specjalizacji w obszarze innowacyjności i energooszczędności. Z drugiej pojawiała się chęć pełnej współpracy i obsługi klienta przez sieć. Wszystkie zidentyfikowane elementy zostały ocenione przez uczestników sieci. Nadana ten sposób hierarchia pozwoliła na opracowanie ostatecznego kształtu tożsamości sieci. 11 Załącznik 3 stanowi materiał wypracowany przez członków klastra podczas warsztatów strategicznych 17

18 Rysunek 2. Tożsamość marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii uczestników warsztatów 1. Osobowość: czyli w jaki sposób marka myśli, działa i przemawia do mnie? Rzetelność - jesteśmy solidni w swoich działaniach. Zaufanie ufamy sobie nawzajem, dzięki czemu chętnie dzielimy się wiedzą. Relacje wierzymy, że długotrwała współpraca pozwoli nam podnieść naszą konkurencyjność. 2. Wartości: czyli jakie główne wartości przyświecają marce? Nowoczesne technologie sieć tworzy się po to, abyśmy mieli dostęp do wiedzy na temat nowoczesnych technologii, wierzymy, że inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zaufają nam i przekonają się do tej technologii. Oszczędność wartością są oszczędności płynące z traktowania budowy jako inwestycji (kalkulowanie kosztów w długim okresie). 3. Wyróżniki: czyli co wyróżnia markę na tle konkurencji? Innowacyjność śledzimy nowe trendy i współpracujemy by stosować je w naszych 18

19 realizacjach Energooszczędność stawiamy na nowoczesne rozwiązania, chcemy w ramach sieci specjalizować się budownictwie energooszczędnym i pasywnym opartym na nowoczesnych technologiach, dlatego zależy nam na współpracy ze specjalistami. 4. Korzyści: czyli co otrzymuje adresat marki? Wymiana informacji i wiedza w ramach sieci łatwy jest przepływ informacji, z racji zróżnicowanych uczestników łatwiejszy jest dostęp do informacji na temat nowoczesnych technologii, szybciej podniesie się poziom konkurencyjności poszczególnych jej uczestników. Wspólne inicjatywy jako grupa możemy podejmować wspólne działania od organizowania szkoleń, przez wspólną kampanię reklamową, po współpracę i obsługę klienta. Wspólnie poszukujemy informacji o innowacjach i nowych trendach na rynku. Współpraca w grupie będą w grupie jest łatwiej, współpracując możemy osiągnąć lepsze korzyści nie każdy z osobna. Jakość jako sieć stawiamy na jakość współpracy, obsługi, jakość wymienianych informacji. 5. Dowody: czyli dlaczego adresat marki ma nam uwierzyć? Współpraca pierwsze efekty naszej współpracy już są widoczne organizowane konferencje, wizyta studyjna w zagranicznym klastrze, wspólna strategia promocji. Wszystko dzięki solidnej współpracy. Referencje współpracujemy z urzędem miasta i renomowanymi placówkami badawczymi, ponadto każdy z naszych partnerów może pochwalić się wysoką jakością projektów, wysoką kulturą w kontakcie z klientem. Standardy w sieci są tylko firmy, które potrafią spełniać ustalone standardy. W ten sposób budujmy nasz wizerunek oparty na jakości współpracy i obsługi klienta. 19

20 Załączniki Załącznik 1 Analiza SWOT dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Szanse (czynniki, które w otoczeniu klastra mogą sprzyjać jego rozwojowi) Waga (1-3) Ocena (1-5) Wzrost gospodarczy 1. Ogólny wzrost gospodarczy, w tym szczególnie ważny wzrost w regionie (pracy dość dla wszystkich) 2. Rozwój rynku budowlanego 3. Rozwój branży budowlanej na terenie południowo-zachodniej Wlkp. Rozwiązania prawne 4. Sprzyjające rozwiązania prawne np. do niedawna tzw. tarcza podatkowa Władze lokalne 5. Wiodąca rola i przyjazne nastawienie władz lokalnych 6. Świadomość partnerów klastra (władz administracyjnych, samorządowych, wyższych uczelni i organizacji otoczenia biznesu, firm oraz indywidualnych osób), co do istnienia w regionie potencjału w obszarze budownictwa Obecność placówek naukowych 7. Obecność placówek naukowych zapewniających rozwój technologiczny Rynek pracy obecność wykwalifikowanych pracowników 8. Obecność na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach Pozytywne nastawienie do klastrów 9. Moda na klastry i postrzeganie klastra jako nowoczesne rozwiązanie Technologia 10. Zmiany przepisów i związany z nimi rozwój technologii budownictwo pasywne, energia odnawialna 11. Rosnące zapotrzebowanie rynku na nowe rozwiązania, np. budownictwo ekologiczne, które może promować klaster 20

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie osób, firm

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

BRIEF NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ

BRIEF NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ BRIEF NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ 1. W jakiej branży działa Klaster? Branża usług informatycznych 2. Jakie są/będą wiodące usługi i/lub produkty? Usługi oferowane przez poszczególne firmy zrzeszone w Klastrze.

Bardziej szczegółowo

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Ranking Marek Budowlanych 2012 Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Czy marka w branży materiałów w budowlanych ma znaczenie? Rola marki w wyborze materiałów budowlanych przez inwestorów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na lata 2013-2018 ...warunkiem powodzenia jest rozwaga, planowe działanie i pozytywne myślenie......czuj się człowiekiem zespołu i

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata 2014-2020 Warszawa, 15 września 2016 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo