Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W w zawodach... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ... M Kwalifikacja 1. A.35. P P... 1 P ia... 6 Kwalifikacja 2. A.36. P P P egzaminu oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik ekonomista powinien 1) planowania i 2) 3) prowadzenia spraw kadrowo- 4) 5) wykonywania analiz i 2. W W zawodzie technik ekonomista 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 A.35. Planowanie i w organizacji K2 A.36. P 3. M K w zawodzie technik ekonomista w 4-letnim technikum I na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji A.35. Planowanie i organizacji oraz w zakresie kwalifikacji A.36. P. 4. W O technik ekonomista A.3 technik r. Z y zawodami przedstawia rysunek M2.1. M 2 Strona 1

19 M. Informacje o zawodzie Rysunek M2.1. Z technik ekonomista i technik r S technik r I Technik r P a na stronie CKE pod adresem M 2 Strona 2

20 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.35. P 1. P nu dla wybranych z kwalifikacji A.35. P 1. O U -, na -prawne ; ch organizacyjno-prawnych. P 1. M J J K przewidziany przepisami prawa w K A. S B. S C. S D. S O : D. U podatku VAT, ob podatku VAT i podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku VAT; VAT M Strona 1

21 M W P 2. Jednos podatku VAT Na podstawie faktury VAT cena zakupu podatek VAT 23% 5,50 C A. B. C. D. O : B. U ; oblicza podatki: od od obrotu,od od cywilnoprawnych. P 3. P kowania podatkiem dochodowym na 19%. W styczniu prz i ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie informacji zawartych w tabelis na za Tabela S S S 9% podstawy wymiaru 7,75% podstawy wymiaru A. 1 B. C. 1 D. 1 P : A. M Strona 2

22 M W 1.2. Prowadzenie spraw kadrowo- U rentowych, ; z P 4. U A. A B. B C. w A C D. B C O : B. U, : oblicza wynagrodzenie pracownika zatrudnionego n systemu czasowego, akordowego, prowizyjnego; oblicza wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. P e 5. Wynagrodzenie pracownika produkcyjnego jest obliczane akordowego. W K oblicz wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika. A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 Stawka wynagrodzenia za wyprodukowanie jednego elementu Liczba wyprodukowanych do 80 szt. P : B. U, na o pracy; oblicza i analizuje miary M Strona 3

23 M W P 6. W i wynosi 14 O A.. B.. C. 14. D. wynosi 14. O : C. 1. S U przedmiot planowania, czas planowania; rozpoznaje elementy struktury biznesplanu. P 7. P ralnych dla T A. taktycznego planu rzeczowego. B. taktycznego planu finansowego. C. operatywnego planu rzeczowego. D. operatywnego planu finansowego. O : C. U oblicza i interpretuje podstawowe ekonomicznej, oblicza miary wy P 8. W podstawowy w A. B. C. D. O : B. M Strona 4

24 M W U, ; y ekonomicznejstosowanej zak stosuje podzia prac analitycznych na etapy. P 9. K alizy techniczno-ekonomicznej w A. Wynik finansowy. B. P C. R D. G O : D. M Strona 5

25 M W 2. P A.35. Planowan w organizacji W zaplanowaniem z sportowej zaplanowanej w styczniu 2012 T S sp. z o.o. w K prowadzenia zgodnie z opisem zda arczych w tabeli S P odpowiednio do zaplanowanej informacje z tabeli Z - i klubu sportowego Podhalena podstawie dokumentp nr 1/01 z dnia przekazanie z produkcji do magazynu gotowych wyprodukowanych w - spodni narciarskich 200 szt. - kurtek narciarskich 180 szt. dokument W nr 1/01z dnia r. za wydane z magazynu wyroby gotowe dla klubu sportowego Podhale w Zakopanem: - spodnie narciarskie 50 szt. - kurtki narciarskie 50 szt. gotowych po Jan Kos. dokument Faktura VAT nr 1/01 z dnia r. za sprzedane wyroby gotowe dla Klubu Sportowego Podhale w Zakopanem. 3. S w programie kadrowo- P M U ZUS ZZA P M do ubezpieczenia zdrowotnego. D zanych z zatrudnieniem pracownika wykorzystaj dane z D P M. Tabela 1. Informacje o zdarzeniach gospodarczych w p T S sp. z o.o.w styczniu 2012 r. P rodukcyjne T S H K Jednostka podatku VAT i ma nadany NIP: oraz posiada rachunek bankowy w PKOBP O K W anowano uszycie w styczniu 2012r.100 szt. spodni narciarskich i 100 szt. kurtek narciarskich. Dowody magazynowe wyceniane la: M Strona 6

26 M W - spodni narciarskich, - kurtek narciarskich. W wytworzenia. S VAT W styczniu 2012 r. sprzedano wyroby gotowe dla nowego klienta klubu sportowego Podhale w Zakopanem z 10 dni. Z oraz i wydawanie ich z magazynujest odpowi M D Z P M, od r. do Tabela 2. N wych Lp. M N (mb/szt.) spodni narciarskich kurtki narciarskiej 1 Tkanina typu Polar 0,50 0, Tkanina nieprzemakalna 1,20 1, T 1,10 1,40 30 Ceny zakupu mb) W K S Podhale w Zakopanem Klub sportowy Podhale NIP: REGON: Zakopane tel.: K Formularz Dane osobowe i adresowe P M (fragment) Dane osobowe i adresowe I azwisko: P MakowskiD Jan I J I Beata Data i miejsce urodzenia: r., Kalisz Adres zameldowania: Kod pocztowy: M i ulica: Kalisz ul. Radosna Nr domu: 4 Nr lokalu: 6 Nr telefonu: Obywatelstwo: polskie U S P U S K W O N F Z W O W i NFZ Delegatura w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 M Strona 7

27 M W W komputer z oprogramowaniem magazynowo- kadrowo- programem Microsoft W P podstawowych. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O plan Rezultat 1; dokument P Rezultat 2; dokument W Rezultat 3 dokument F VAT Rezultat 4; umowa zlecenia dl P M Rezultat 5; deklaracja ZUS ZZA P M Rezultat 6. K : obliczone ; formalnoprawnymi. U zadaniem praktycznym 1. O 6) wyrobami gotowymi 7) wyrobami 8) tym rozliczenia z VAT; 13) korzysta z gospodarczej i 2. Prowadzenie spraw kadrowo- 1) stosuje przepisy p h, emerytalno-rentowych; 2) pr 7) 10) korzysta z - ubezpieczeniowych i podatkowych. M Strona 8

28 M W S 2) przestrzega zasad i metod planowania. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.35. P w organizacji w kontrahentami oraz pracownika na o : dla zatrudnionych Z U S obliczenia i interpretacji zatrudnienia ;, ewidencji podatku VAT w rejestrach VAT zakup deklaracji VAT 7. M Strona 9

29 M W Kwalifikacja K2 A.36. P P z kwalifikacji A.36. P 1.1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U, rozpoznaje P W C PIAST B faktura VAT NR 55/2011. K Faktura VAT NR 55/2011 Sprzedawca: P P LIDA s.c. 51- W F NIP: REGON: Konto: L.p. Nazwa towaru lub J.m. Liczba W D r. Cena bez podatku VAT Nabywca: Cukrownia PIAST Sp. z o.o Brzeg, ul. Polna 5 NIP: REGON: W bez podatku VAT Podatek VAT ORYGINAŁ KOPIA Ś W z podatkiem VAT gr gr % gr gr 1. Automat do szt. 1 pakowania S Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury I podpis osoby wystawiania faktury 5 0 S w tym: Jan Paciorek A. Zakup towaru. B. S O : C. C. Z D. S M Strona 10

30 M W U bilansowy, na w walutach obcych; gotowych; P W jednostce handlowej na koniec roku obrotowego wybrane konta Towary Odchylenia od cen ewidencyjnych O Rozliczenie O) (O (O O) (O zakupu W jednostce handlowej wynosi A. 44 B. 45 C. 48 D. 50 O : C. U na wariantu kalkulacyjnego lub lub M Strona 11

31 M W P W K R Koszt sprzedanych K O) (O O) O) Przychody ze P K Koszty finansowe operacyjne O) O) (O (O P A. 8 B. 9 C. 10 D. 12 O : B Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji U, P D A. B. C. D. O : B. U ustala i M Strona 12

32 M W P W silosach przeprowadzono K S znatury Z 0,5% P ze sprzeda A. 1 B. 4 C. 5 D. 10 O : C. U oblicza niejszej rozlicza niedobory niezawinione i zawinione; P Z - S L.p. N J.m. Cena S z natury S I W I W 1. Tkanina lniana m T m D cena. I A. B. C. 1 D. 2 O : A. M Strona 13

33 M W S U identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej, identyfikuje zakres i zadania analizy finansowej; P. Analiza finansowa obejmuje A. B. i produkcji. C. i wyd D. O : D. U P D A. B. C. D. O : B. U, M Strona 14

34 M W P 9. N w 2011 roku. W Stan na Stan na N 12 8 P A. 8 dni B. 10 dni C. 12 dni D. 15 dni O : B. M Strona 15

35 M W P A P Z - H A P ZDROWY SEN W D r. Przed tabela 1, - o o konta syntetyczne i analityczne, wydrukuj Plan kont, uj w programie finansowo- do ra w wariancie kalkulacyjnym, - z grudnia 2011 gach rachunkowych. P PK - P N - D r. i wydrukuj go, s w programie finansowo- R na r. w wariancie kalkulacyjnym i wydrukuj go, - od kontrahenta na Potwierdzenie salda i wydrukuj go, oznaczonym numerem PESEL i wydrukuj plik. W komputer z oprogramowaniem finansowo- Microsoft Word. M Strona 16

36 M W Tabela 1. Informacje o hurtowni H A P ZDROWY SEN s.c. we W i ciu komputera. O Z P P O P P -rachunkowej unkowych jest Ewa Kowalska. W 15 groszy zysku. Plan kont ZESPÓŁ ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE 100 Kasa R ZESPÓŁ ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami Hotel EDEN s.c Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 210 Rozrachunki z dostawcami Z P GRACJA sp. z o.o P H OMEGA sp. z o.o. 220 Rozrachunki publicznoprawne R VAT ZESPÓŁ MATERIAŁY I TOWARY R 330 Towary P Krasnoludki P W K Cztery pory roku Obrus Haft babuni R Lemon ZESPÓŁ KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZANIE 510 Koszty handlowe ZESPÓŁ PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIA P W 7 P P ZESPÓŁ KAPITAŁY FUNDUSZE WŁASNE FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 860 Wynik finansowy M Strona 17

37 M W Teczka D 1. Faktura VAT za zakupione towary 2. P VAT zakupu 3. W 4. Faktura VAT za sprzedane towary 5. F VAT klientowi rabatem 6. W 7. F 8. F VAT oraz Formularz PK - P przeznaczony do zapisania operacji Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O plan kont rezultat 1; r. rezultat 2; r. rezultat 3; dokument potwierdzenie salda na r. rezultat 4; r. rezultat 5. K i analitycznych; operacji gospodarczych w programie finansowo- PK P finansowego; U sprawdzane zadaniem praktycznym 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) 2) 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 8) 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i 14) ustala wynik finansowy M Strona 18

38 M W 2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 5) S 1) finansowe; 3) 4) 5). Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.36. P oraz w programie finansowo- w programie finansowo- inwentar w programie finansowo- ksi - M Strona 19

39 M W D H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z 5 NIP: Pz P Nr 1/12/2011 Nr i data faktury: 150/2011, r. Data wystawienia: r Dostawca Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S Z 56/2011 Przeznaczenie: Lp. Nazwa towaru J.m. I Cena W 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt Razem W Z W Uwagi: K P K Alina B D Data P Jan Kloc P K wski Konto synt. Zapas D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 20

40 M W Faktura VAT NR 150/2011 Sprzedawca: Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S 6 NIP: REGON: BH O Ł Nr konta: L.p. Nazwa towaru lub W ORYGINAŁ Data:, Ś PKWiU J.m. I Cena netto Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: W netto Podatek VAT W brutto gr gr % gr gr 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury A B I podpis osoby wystawiania faktury Jan Nowak 5 0 D h: ,00 S w tym: S merytorycznym Podpis: Alina Data: B D Konto Kwota Wn Ma S rachunkowym D P P M Strona 21

41 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Zielona 5 NIP: Odbiorca Hotel EDEN s.c. 74- T Parkowa 5 NIP: Przeznaczenie Wz Wydanie N W Egz. 1 1/12/2011 Nr magazynowy Wz Data 1/12/ Nr L.p. Ś transportu Nazwa 1. P satynowa Wenus 2. K Cztery pory roku 3. Obrus Haft babuni 4. R Lemon SPRZEDAŻ D W Nr i data faktury r. I Cena W Konto Ż na Jedn. Wydana z gr gr syntet. mater. 80 kpl szt szt szt Razem W Z W O E - Jan Nowak Alina B Jan Nowak Data r. Jan Piotrowski 1/12/ Zapas D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 22

42 M W Faktura VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PKWiU J.m. I W ORYGINAŁ Data: Ś Cena netto Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: W W Podatek VAT brutto gr gr % gr gr 1. P satynowa kpl Wenus 2. K Cztery pory szt roku 3. Obrus Haft babuni szt , R Lemon szt przelew 20 dni Razem: X zw I i nazwisko oraz podpis osoby otrzymywania faktury Jan Piotrowski I podpis osoby wystawiania faktury A B 5 0 D h: ,30 S w tym: D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 23

43 M W FAKTURA KORYGUJĄCA NR ORYGINAŁ / KOPIA W KOREKTA Dotyczy faktury VAT NR 150/2011 z dnia r. Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p. 1. Nazwa towaru R Lemon PKWiU J.m. I Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: Cena bez podatku W bez podatku Podatek gr gr Staw ka % W z podatkie m Kwota gr szt gr P 1. R Lemon Razem: szt Po korekcie W 738,00 S : siedemset Jan Piotrowski Data i podpis osoby odbioru faktury R Razem po korekcie R A B W T rabat -bonifikata, upust, uznana reklamacja, skonto M Strona 24

44 M W D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 25

45 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: Odbiorca Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: Wz Wydanie N Wz 2/12/2011 Nr magazynowy Wz Egz. 1 Data Przeznaczenie 2/12/ NR wieni a Ś DAROWIZNA D W koszt Nr i data faktury r. L.p. N 1. P dla dzieci Krasnoludki I Cena W Konto Ż Jedn. Wydana gr gr syntet. mater. 10 kpl Zapas Razem W Z W O E - Jan Nowak Alina B Jan Nowak Data r. Jolanta C D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 26

46 M W F VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: Hurtownia a p ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: B PKO BP O W Nr konta: T DAROWIZNA O L.p. Nazwa towaru 1. P Krasnoludki PK W i U J.m. I M W Data wystawienia: r. M Nabywca: Przedszkole KUBUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: W W Podatek VAT Cena bez podatku VAT gr gr % gr gr kpl W 615,00 S I podpis osoby otrzymywania faktury J C I podpis osoby wystawiania faktury A B Razem: w tym: x zw D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 27

47 M W Faktura VAT 348/2011 Sprzedawca: P H OMEGA sp. z o.o. 50- W K NIP: B PKO BP O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PK W i U J.m. I W Data: ORYGINAŁ Ś Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: B PKO BP O W Nr konta: Cena netto W Podatek VAT W gr gr % gr gr 1. Segregator szt Kalkulator szt Dziurkacz szt Papier ksero A4 ryza przelew 14 dni Razem: X P I podpis osoby otrzymywania faktury I oraz podpis osoby wystawiania faktury zw D h: 202,95 S w tym: A B Jan Kaliba S Data: P A B Sprawdzono - rachunkowym Do Konto Kwota Wn Ma D P P M Strona 28

48 M W PK POLECENIE KSIĘGOWANIA Numer 1/12/2011 H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z Data wystawienia: r. Z r. KONTO SUMY Lp. D TREŚĆ Wn Ma pojedyncze- kontrolne Z S Spraw Z RAZEM Z Data Strona Podpis M Strona 29

49 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik ekonomista ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu ZAŁĄCZNIK W ienia do egzaminu absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

50 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

51 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista C wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E ukacyjnej i kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A zawodzie technik ekonomista powin 1) planowania i 3) prowadzenia spraw kadrowo- 5) wykonywania analiz i EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i Z Strona 3

52 Z higieny pracy oraz st 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U 1) obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U 1) i wyr 3) analizuje i w cy; 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; w zespole. OMZ O U 3) kieruje wykonaniem pr ramach obszaru administracyjno- PKZ A Z Strona 4

53 Z PKZ A U zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunk U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) korzysta z pracy biurowej; owej; 7) przechowuje dokumenty; 8) dokonuje selekcji decyzyjnej; 10) gromadzi informacje o interpretuje podstawowe miary statystyczne; 13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i zawodzie technik ekonomista opisane w II A.35. Planowanie i organizacji O U K K K oraz przepisy podatkowe w - ; kontrahentami i innymi podmiotami; 5) stosuje strategie marketingowe; tym rozliczenia z VAT zasady ich normowania; 1 deklaracje podatkowe; 13) korzysta z podatkowych. 2. Prowadzenie spraw kadrowo- U - -rentowych; i sprawach emerytalno- ycznym; zdrowotnych; z 9) oblicza i interpr 10) korzysta z - i podatkowych. Z Strona 5

54 Z S U ; 2) przestrzega zasad i metod planowania; 4) oblicza i etapy analizy ekonomicznej; 6) przygotowuje informacje o i 8) przygotowuje, w analitycznych; 9) korzysta z systemu e-statystyki. A P 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U 2) interpretuje zdarz 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 5) wycenia aktywa i pasywa w 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 7) przestrzega zasad i 9) otwiera i 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w jednostkach; sald; 18) stosuje oprogramowanie finansowo- 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji Uc zasady inwentaryzacji; 3) ustala i 3. Sporz przeprowadzanie analizy finansowej U 2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 3) dobiera i 4) oblicza Z Strona 6

55 Z WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S dydaktyczne: 1) pracow lokalnej z I I tu i finansowo- - przych wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w i handlowej, w i formie do sieci lokalnej z I z projektorem multimedialnym oraz lokalnej z I telefon z faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica handlowej, w w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instr szkole. K olnych, laboratoriach symulacyjnych, S nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin). 4. Min 1) E ramach obszaru administracyjno- 280 godz. A.35. Planowanie i organizacji 470 godz. A P 520 godz. 1) W w przepisach w czania w ia w zawodzie. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent szko zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i organizacji i A P ierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. R danin publicznych. Z Strona 7

56 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 8

57 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 9

58 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 10

59 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 11

60 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

61 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

62 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo