Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO... M Kwalifikacja 1. A.36. P P... 1 P oraz kryteria oceniania... 7 Kwalifikacja 2. A.65. R P P egzaminu oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik r powinien 2) rozliczania danin publicznych; )US 5) prowadzania analizy finansowej. 2. W W zawodzie technik r 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej K1 A.36. P Nazwa kwalifikacji K2 A.65. R 3. M K a w zawodzie technik r w 2-letniej szkole policealnej. I na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji A.36. P, A.65. R. M Strona 1

19 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO Kwalifikacja K1 A.36. P 1. P kwalifikacjia.36. P 1.1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami, ; rozpoznaje P W C PIAST d faktura VATNR 55/2011. K M Strona 1

20 M W Faktura VAT NR 55/2011 Sprzedawca: P P LIDA s.c. 51- W F NIP: REGON: Konto: L.p. Nazwa towaru lub J.m. Liczba W Data: sp r. Cena bez podatku VAT Nabywca: Cukrownia PIAST Sp. z o.o Brzeg, ul. Polna 5 NIP: REGON: W bez podatku VAT Podatek VAT ORYGINAŁ KOPIA Ś W z podatkiem VAT gr gr % gr gr 1. Automat do szt. 1 pakowania S Razem: X zw I nazwisko oraz podpis osoby otrzymywania faktury I podpis osoby wystawiania faktury 5 0 S w tym: Jan Paciorek A. Zakup towaru. B. S C. Z D. S O :C. U wycenia bilansowy,na towe w systemie w walutach obcych; towych; (fundusze) M Strona 2

21 M W P W Towary Odchylenia od cen ewidencyjnych Odpis aktualizuj Rozliczenie O) (O (O O) (O zakupu W A B C D O :C. Umi ustala wariantu kalkulacyjnego lub ; ego. P W K R Koszt sprzedanych K O) (O O) O) Przychody ze P K Koszty finansowe operacyjne O) O) (O (O P A B C D O :B. M Strona 3

22 M W 1.2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji U 2), ntaryzacji; P D A. B. w. C. D. O :B. U identyfiku P W K w naturalnych. S znatury Z 0,5% P A B C D O :C. U mniejszej ; rozlicza niedobory niezawinione i zawinione;. M Strona 4

23 M W P Za - S L.p. N J.m. Cena S z natury S widencji I W I W 1. Tkanina lniana m T m D mniejsza Ile wynosi A. 200 B. 500 C D O :A. 1. S U identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej, identyfikuje zakres i zadania analizy finansowej; stosowane w analizie finansowej; P. Analiza finansowa obejmuje A. B. i produkcji. C. i wyda D. O :D. U erspektyw rozwojowych jednostki; inansowej. M Strona 5

24 M W P Do oceny perspektyw rozwojowych przedsi A.. B.. C.. D.. O :B. U o, P Na podstawi w 2011 roku. W Stan na Stan na N 12 8 P A. 8 dni B. 10 dni C. 12 dni D. 15 dni O :B. M Strona 6

25 M W 2. P A. Prowadze Z darcze w programie finansowo- H A P ZDROWY SEN W u :D P o hurtowni tabela 1, do programu finansowo- o k o konta syntetyczne i analityczne, wydrukuj Plan kont, przy - do rachunku w wariancie kalkulacyjnym, - z grudnia 2011r. i. P PK - P owania N - D r. i wydrukuj go, s w programie finansowo- R na r. w wariancie kalkulacyjnym i wydrukuj go, w programie finansowo- i od kontrahenta na r. oraz dokument Potwierdzenie salda i wydrukuj go, oznaczonym numerem PESELi wydrukuj plik. W komputer z oprogramowaniem finansowo- Microsoft Word. M Strona 7

26 M W Tabela 1. Informacje o hurtowni H A P ZDROWY SEN W u 2011r. i ciu komputera. Okresem sprawozda Z P P O do P P -rachunkowej kwalifikowania ich E K W 15 groszy zysku. Plan kont ZESPÓŁ ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI dankowe 100 Kasa R ZESPÓŁ ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 200 Rozrachunki z odbiorcami Hotel EDEN s.c Przedszkole KUdUŚ PUCHATEK s.c. 210 Rozrachunki z dostawcami Z P GRACJA sp. z o.o P H OMEGA sp. z o.o. 220 Rozrachunki publicznoprawne R VAT ZESPÓŁ MATERIAŁY I TOWARY 300 Rozliczenie 330 Towary P Krasnoludki P W K Cztery pory roku Obrus Haft babuni R Lemon ZESPÓŁ KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZANIE 510 Koszty handlowe ZESPÓŁ PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIA P W 760 P 761 P ZESPÓŁ KAPITAŁY FUNDUSZE WŁASNE FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY 860 Wynik finansowy M Strona 8

27 M W TeczkaD ) 1. Faktura VAT za zakupione towary przez 2. P VATzakupu 3. W sprzedany 4. Faktura VAT za sprzedane towary 5. F VAT udzielonymklientowi rabatem 6. W przekazanych w formie darowizny 7. F 8. Faktura VAT za zak oraz Formularz PK - P cji cywilnej Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. O plan kont rezultat 1; dziennik rezultat 2; rachunek rezultat 3; dokument potwierdzenie salda na r. rezultat 4; a rezultat 5. K : i analitycznych; owych, operacji gospodarczych w programie finansowo- PK P finansowego; czenia i interpretacj U zadaniem praktycznym: 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) ; 2) ; 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 8) h; 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i ; 14) ustala wynik finansowy M Strona 9

28 M W 2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji 5) S dania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej 1) ; 3) dobiera i interpretuje w ; 4) oblic 5). Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadze oraz w programie finansowo- w programie finansowo- inwentar w programie finansowo- unkowych w systemie finansowo- M Strona 10

29 M W Dowody ksi o H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z 5 NIP: Pz P Nr 1/12/2011 Nr i data faktury: 150/2011, r. Data wystawienia: r Dostawca Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S Z 56/2011 Przeznaczenie: Lp. Nazwa towaru J.m. I Cena W 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt Razem W Z Wymie Uwagi: K P K Alina d D Data P Jan Kloc P K wski Konto synt. Zapas D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 11

30 M W Faktura VAT NR 150/2011 Sprzedawca: Z P GRACJA sp. z o.o. 92- Ł S 6 NIP: REGON: dh O Ł Nr konta: L.p. Nazwa towaru lub W ORYGINAŁ Data: Ś PKWiU J.m. I Cena netto Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: d PKO dp O W Nr konta: W netto Podatek VAT W brutto gr gr % gr gr 1. P Wenus kpl P Krasnoludki kpl K Cztery pory roku szt Obrus Haft babuni szt R Lemon szt aty: przelew 30 dni Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury A d I raz podpis osoby wystawiania faktury Jan Nowak 5 0 D h: ,00 S w tym: S merytorycznym Podpis: Alina Data: d D Konto Kwota Wn Ma S rachunkowym D P P M Strona 12

31 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Zielona 5 NIP: Odbiorca Hotel EDEN s.c. 74- T Parkowa 5 NIP: Przeznaczenie Wz Wydanie N W Egz. 1 1/12/2011 Nr magazynowy Wz Data 1/12/ Nr L.p. Ś transportu Nazwa 1. P satynowa Wenus 2. K Cztery pory roku 3. Obrus Haft babuni 4. R Lemon SPRZEDAŻ D W Nr i data faktury r. I Cena W Konto Ż Jedn. Wydana z gr gr syntet. mater. 80 kpl szt szt szt Razem W Zatw W O E - Jan Nowak Alina d Jan Nowak Data r. Jan Piotrowski 1/12/ Zapas D Kwota Konto Wn Ma P M Strona 13

32 M W Faktura VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: d PKO dp O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PKWiU J.m. W ORYGINAŁ Data: Ś I Cena netto Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: W W Podatek VAT brutto gr gr % gr gr 1. P satynowa kpl Wenus 2. K Cztery pory szt roku 3. Obrus Haft babuni szt , R Lemon szt przelew 20 dni Razem: X zw I podpis osoby otrzymywania faktury Jan Piotrowski I podpis osoby wystawiania faktury A d 5 0 D h: ,30 S w tym: D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 14

33 M W FAKTURA KORYGUJĄCA NR ORYGINAŁ / KOPIA W KOREKTA Dotyczy faktury VAT NR 150/2011 z dnia r. Sprzedawca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: d PKO dp O W Nr konta: L.p. 1. Nazwa towaru R Lemon PKWiU J.m. I Nabywca: Hotel EDENs.c. 74- T P NIP: REGON: Bank: BZWBK 1 O w Toruniu Nr konta: Cena bez podatku W bez podatku Podatek gr gr Staw ka % W z podatkie m Kwota gr szt gr P 1. R Lemon Razem: szt Po korekcie W 738,00 S : siedemset Jan Piotrowski Data i podpis osoby odbioru faktury R Razem po korekcie R A d W T rabat, -bonifikata, upust, uznana reklamacja, skonto D M Strona 15

34 M W Konto Kwota Wn Ma P M Strona 16

35 M W H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: NR wieni a Ś Odbiorca Przedszkole KUdUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: Wz Wydanie N Wz 2/12/2011 Nr magazynowy Wz Egz. 1 Data Przeznaczenie 2/12/ DAROWIZNA D W koszt Nr i data faktury L.p. N 1. P dla dzieci Krasnoludki r. I Cena W Konto Ż Jedn. Wydana gr gr syntet. mater. 10 kpl Zapas Razem W Z W O E - Jan Nowak Alina d Jan Nowak Data r. Jolanta C D unkowych Kwota Konto Wn Ma P F VAT NR 1/12/2011 Sprzedawca: Hurtownia a p ZDROWY SEN s.c. 55- W ul. Zielona 5 NIP: d PKO dp O W Nr konta: M W Data wystawienia: r. M Nabywca: Przedszkole KUdUŚ PUCHATEK s.c. 53- W ul. Parkowa 14 NIP: M Strona 17

36 M W T nia: DAROWIZNA O L.p. Nazwa towaru 1. P Krasnoludki PK W i U J.m. I W W Podatek VAT Cena bez podatku VAT gr gr % gr gr kpl W 615,00 S I podpis osoby otrzymywania faktury Jolanta C I podpis osoby wystawiania faktury A d Razem: w tym: x zw D Konto Kwota Wn Ma P M Strona 18

37 M W Faktura VAT 348/2011 Sprzedawca: P H OMEGA sp. z o.o. 50- W K NIP: Bank: PKO dp O W Nr konta: L.p Nazwa towaru PK W i U J.m. I W Data: ORYGINAŁ Ś Nabywca: H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z NIP: d PKO dp O W Nr konta: Cena netto W Podatek VAT W gr gr % gr gr 1. Segregator szt Kalkulator szt Dziurkacz szt Papier ksero A4 ryza przelew 14 dni Razem: X P I ko oraz podpis osoby otrzymywania faktury I podpis osoby wystawiania faktury zw D h: 202,95 S w tym: A d Jan Kaliba Spraw Data: P A d S - rachunkowym Do Konto Kwota Wn Ma D P Podpis M Strona 19

38 M W PK POLECENIE KSIĘGOWANIA Numer 1/12/2011 H A P ZDROWY SEN s.c. 55- W Z Data wystawienia: r. Z r. KONTO SUMY Lp. D TREŚĆ Wn Ma pojedyncze- kontrolne Z S Spraw Z RAZEM Z Data Strona Podpis M Strona 20

39 M W Kwalifikacja K2 A.65. R publicznych P A R publicznych 1.1. R U 3) oblicza wy wynagradzania, : prowizyjnym; wynagradzania. P P S 20%, a dodatek W K A. 2 B. 2 C. 2 D O : D. U na p chorobowego; wypadkowego. P ie 2. P W na J cy wynosi 6 O M Strona 21

40 M W A. 1 B. C. D. 6 O : A. U : podstawie P N J K PPH Ekonomik W Lp Pracodawca Nazwisko pracowni ka P brutt o Podsta wa wymiar u ubezpie nych S emeryta lne 9,76% Ubezpieczenie rento we 1,5% chorobo we 2,45% Razem 13,71% Koszty uzyska nia przych odu Podstawa wymiaru ubezpieczen ia zdrowotneg o ] Kowalski Jan ,80 45,00 73,50 411,30 111,25 M Strona 22

41 M W Podstaw a naliczani a podatku dochodo wego Stawka podatku (%) Podatek Kwota wolna od podatku Zaliczka na podatek dochodowy S ubezpieczenia zdrowotnego na 9,00 % a odliczeniu od podatku 7,75% N zaliczka na podatek dochodo wy P cenia Do ,86 46,33 399,50? A. 200,60 B. 232,98 C. 260,00 D. 265,50 O : B. U Z F Ś S na Z F Ś S na jednego zatrudnionego, na jednego pr na jednego na ZFŚS ZFŚS P J O Z F Ś S jednostce. M Strona 23

42 M W W - finansowe P O Z F Ś S 3 37,5 % A. 1 B. 3 C. 22 D z O : D. 1.2 Roz U klasyfikuje podatki, : klasyfikuje podatki we ne. P K A. B. C. D. podatek VAT podatek VAT podatek akcyzowy podatek akcyzowy podatek akcyzowy podatek od od gier losowych podatek dochodowy podatek od gier losowych podatek dochodowy podatek od gier losowych podatek dochodowy podatek od gier losowych O : A. U rozlicza podatek VAT, : VAT VAT VAT M Strona 24

43 M W potrzeby osobiste podatnika,. P P VAT UE N Z P podatek VAT K VAT A. tylko B. C. D. rejestrze O : D. U przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej, : stosuje zasady opisu dokumentacji podatkowej; cji podatkowej ustala P W VAT VAT-7 za listopad 2011 roku. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej Fragment Ordynacji Podatkowej A Z A P A. B. C. do k M Strona 25

44 M W D. O C S Z U S U, : samodzielnie P K A. Emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna. B. Emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. C. Emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa. D. Emerytalna, wypadkowa, chorobowa i zdrowotna. O : C. U F P F G Ś Pracowniczych, : na Fundusz Pracy; F G Ś P identyfikuje F P F G Ś P zatrudnionych pracowni P P P F P F Gwarantowanych Świadcze P A. B. C. D. 36 miesi od 1 lutego 2012r. O : D. M Strona 26

45 M W P wybranych A.65. R publicznych d - - Z Stolarskiego Piotr Nowak. Wykonaj prace zlecone przez klienta biura rachunkowego za s T Informacje gospodarczej Piotra Nowaka w skoroszycie: D Z S P N 1. S U J S K L N J S. 2. S w programie P k ZUS ZUA Jan Szewczyk 3. Z 4. W VAT VAT VAT- W oprogramowaniem kadrowo- P i programem Tabela 1. I P N P N Z Stolarski Piotr Nowak w Bytomiu jest klientem biura rachunkowego P N J S stanowisko stolarza z wynagrodzeniem zasadniczym Z dnionemu M Strona 27

46 M W KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UdIEGAJACEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. I Jan Szewczyk I S M P Data i miejsce urodzenia: , Bytom PESEL: NIP: Obywatelstwo: polskie Stan cywilny: Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): Bytom, ul. Krakowska W Z S N 1 w K Ś W P okres zatrudnienia stanowisko): Fabryka Mebli w Sosnowcu , stolarz 11. D zainteresowania: prawo jazdy kat. B O - ALA Burmistrza Miasta Bytom w dniu r Bytom, dnia roku Jan Szewczyk D Z S P N ze stycznia 2012 r. Faktura VAT Faktura VAT Rachunek P T Faktura VAT Faktury VAT za sprzedane meble stawka 23% Faktury VAT stawka 8% D amortyzacja ma W - pobranie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego - - M Strona 28

47 M W Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Ocenie podl U dla Jana Szewczyka Rezultat 1; L N Rezultat 2; D ZUS ZUA Jan Szewczyk Rezultat 3; D za Rezultat 4; Deklaracja VAT- Rezultat 5. K : odarczego i wymaganiami formalno prawnymi; U zadaniem praktycznym: 1. R 3) oblicza wynagrodz 14) stosuje oprogramowanie kadrowo- 2. R 2) stosuje przepisy prawa podatkowego; 5) rozlicza podatek VAT; 9) prowadzi ewidencje podatkowe; 3. S Z U S I A R M Strona 29

48 M W podatku dochodowego i podatku VAT; - dochodowego i podatku VAT. M Strona 30

49 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK Wz absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

50 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

51 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. C w wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w p z O w zawodach, a tym samym W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E uczen kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 2) rozliczania danin publicznych; ZUS 5) prowadzania analizy finansowej. EFEKTY KSZTAŁCENIA D (BHP). Bezpiecz higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem Z Strona 3

52 Z 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z a i pr 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; z gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U 1 i w 3) analizuje i w racy; 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OMZ O U 3) kieru Z Strona 4

53 Z ramach obszaru administracyjno- PKZ A PKZ A U zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) korzysta z pracy biurowej; 3) przygotowuje standardowe formy kor 7) przechowuje dokumenty; 8) d decyzyjnej; 10) gromadzi informacje o interpretuje podstawowe miary statystyczne; 13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i w II A P 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych U 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 5) wycenia aktywa i pasywa w na d 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 7) przestrzega zasad i 9) otwiera i 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w jednostkach; sald; 18) stosuje oprogramowanie finansowo- 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji U Z Strona 5

54 Z zasady inwentaryzacji; 3) ustala i 5 S przeprowadzanie analizy finansowej U 2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 3) dobiera i A R danin publicznych R U 6) rozlicza wynagrodzenia z rawnych; imieniu Z U S Z F Ś S 14) stosuje oprogramowanie kadrowo- e. R innych danin publicznych U 2) stosuje przepisy prawa podatkowego; 3) klasyfikuje podatki; 5) rozlicza podatek VAT; 6) rozlicza podatek akcyzowy; 7) rozlicza podatki dochodowe z rozliczania innych danin publicznych; 9) prowadzi ewidencje podatkowe; 11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej; S Z U S Ucz Z U S Z Strona 6

55 Z F P F G Ś P Z U S WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S pomieszczenia dydaktyczne: Internetu, z z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe I z operacji finansowo- - gospodarki magazynowej, ZUS osowane w druki formularzy stosowanych w handlowej, w tym formularze jednostkow w i 2) pracow Internetu, z z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe czone w I z i faksem druki formularzy stosowanych w prowadzeniu dzia handlowej, w tym handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i szkole. K zawodzie. S nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin). M 1) E ramach obszaru administracyjno- w A P A R danin publicznych 280 godz. 520 godz. 550 godz. 1) W w przepisach w tabeli odpowiedn ramach zawodzie. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z Strona 7

56 Z A A.36. P ci oraz A R danin publicznych zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i organizacji. Z Strona 8

57 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

58 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

59 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

60 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

61 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

62 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

63 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo