Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWAD)AJĄCE... M I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany P MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W... 1 MODUŁ WYMAGANIA EG)AMINACYJNE ) PR)YKŁADAMI )ADAO... M Kwalifikacja 1. A.68. O P... 1 P oraz kryteria oceniania... 6 )AŁĄC)NIKI... ) SŁOWNIK POJĘĆ... S

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik administracji powinien 1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; 2. W W zawodzie technik administracji 1 kwalifika. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 A.68. O klienta w jednostkach administracji 3. M K a w zawodzie technik administracji w 2 letniej szkole policealnej. I kszt na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M 2 Strona 1

19 M W MODUŁ WYMAGANIA EG)AMINACYJNE ) PR)YKŁADAMI )ADAO Kwalifikacja K1 A.68. O P z kwalifikacji A.68. O i 1.1. P w prawa pracy i prawa cywilnego U, na : wydanie aktu administracyjnego, aktu normatywnego publicznej: zawarcie umowy cywilnoprawnej, ze ; form dzi icznej. P K A. O B. W iatu. C. P R M D. M O : B. U, na czyli S terytorialnego; : Dziennik Ustaw, Monitor Polski, M Strona 1

20 M W P W woj A. B. C. D. O : C. U, w Kodeksie pracy; w Kodeksie pracy; identyfikuje nia e. P N K iada 20- A. 26 dni. B. 20 dni. C. 13 dni. D. 10 dni. A W 1) 20 dni 2) 26 dni W O : C. 1. P U administracyjnego na wniosek; identyfikuje usuwalne i nieusuwalne elementy podania wnoszonego do organu administracyjnego. M Strona 2

21 M W P W A. U B. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. C. P D. N podatkowej. O : D. U acyjnego, ; y. P Fragment decyzji administracyjnej Prezydent Malinowa W Architektury i Budownictwa U M Malinowa pl. Nowy Targ Malinowo Decyzja Nr 234/2012 Malinowo, r. Na podstawie art. 28. art.33 ust. 1. art. 34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. N zm.) po rozpatrzeniu wniosku i udzielam p A N W O O S K O M, za moim Z zamieszczonego fragmentu decyzji administracyjnej A. do Prezydenta Malinowa. B. S K O w Ostrowie. C. S K O Malinowie Prezydenta Malinowa. D. do Prezydenta Malinowa S K legium O Ostrowie. O : C. M Strona 3

22 M W U, identyfikuje pracownika l. P O A. B. iela ustawowego strony. C. D. O : D. 1. S U -, na publicznych; identyfikuje jednostki organizacyj P adowe zadanie 7. J A. gospodarstwo pomocnicze. B. C. D. fundusz celowy. O : C. U identyfikuje dochody i wydatki b M Strona 4

23 M W Pr N ustal organizacyjnej. F 1. D z tego b) dochod z tego D A B C D Odpowie : B. U. P D A. B. podatek akcyzowy. C. D. O : B. M Strona 5

24 M W 2. P wybranych A O D D T S P U M wniosek ch. W, ) do R O P T M W 1. Zarejestruj wniosek w Spisie spraw. 2. S 3. W W 4. S ) R O T P T M W zgodnie z poprawnie 5. W. Dokumenty opisz swoim numerem PESEL. Do wykonania zadania otrzymujesz: informacje o interesancie, w W, K D T S P U u M, w I, formularz Spis spraw -, formularz Wez W ) R O T rystyki P Turystycznych, U K, Ustaw. ) w edytor W CD z zapisanymi formularzami: Spis spraw, Wez Wniosku i ) R O T i P T M W U K ia administracyjnego U. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. M Strona 6

25 M W I Nazwisko I Miejsce zamieszkania R Joanna Nr telefonu Adres ul. Agrestowa 78, Kr NIP O O O J R - GLOBTROTER na zl o z R P F R u imprez turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej M Strona 7

26 M W W wniosek K. J R ul. Agrestowa 87, 30- K tel adres M W M W N I O S E K dot. organizowania imprez turystycznych * Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust.1, 1a, 1b, 3 i 4, i art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5a i 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o turystycznyc D U N i O J R - GLOBTROTER ul. Agrestowa 87, 30- K (w odniesieniu do ; - ) 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): O organizowanie imprez turystycznych*: a) z b) na terytori c) R P F R turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej a) z b) ansport c) R P F R k zagranicznej turystyki przyjazdowej G ul. Agrestowa 87, 30- K 5. Osoba /y/ upo J R P J R GLOBTROTER. * J R (podpis wnioskodawcy, w przypadku osoby prawnej p M Strona 8

27 ) M W 1) ) O o D U N 2) ) O lub - O Rzeczypospolitej Polskiej, a powierniczy) lub - Zabezpieczenie finansowe U E Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze G K S Rzeczypospolitej Polskiej); 3) ) D zenia o wpisie do Rejestru O T P T O D U N W W P O UMK 31- K Zgody 2 Bank Pekao S.A ) P B. W U M W M Departament Turystyki, Sportu i Promocji R 30- K M Strona 9

28 M W ) R O P Turystycznych K J R ul. Agrestowa K OŚWIADC)ENIE 1 O znane mi organizowania imprez turystycznych* (podpis wnioskodawczy lub osoby uprawnionej do reprezentowania ) ) darczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 N co za tym idzie, Ustawa z dnia 29 sierpni 1997 D U r. Nr M Strona 10

29 M W Karta informacyjna Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji U M U M W M Karta informacyjna r. W turystyki i K D Turystyki, Sportu i Promocji U M W M - Karta informacyjna Opis sprawy/zadania Kogo dotyczy Wymagane dokumenty Formularze/wnioski do pobrania O M W M Przeds W lub tury R P powierniczy), lub zabezpieczenie U E E pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji S R Polskiej); turystycznych; A WNIOSEK D wzoru: OŚWIADC)ENIE O OŚWIADC)ENIE 9C3F-4F3E-86FD-8D47E72CF59B/179488/OSWIADCZENIE.rtf ) R O T P T D U N M Strona 11

30 M W W P O UMK 31- K ) Bank Pekao S.A Jednostka/osoba odpowiedzialna Departament Turystyki, Sportu i Promocji kontaktowy: telefon kontaktowy: (12) lub 028 M dokument D U M W M Departament Turystyki, Sportu i Promocji R - K D P U M W M R - K T sprawy N dokumentami. Podstawa prawna T Art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 5a i 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o D U N zm.). Nie dotyczy Uwagi i dodatkowe informacje ) gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. S D ne 1. K R S 2. decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego NIP; 3. ntyfikacyjnego REGON; M Strona 12

31 M W W I Symbole klasyfikacyjne I II III IV H Oznaczenie kategorii archiwalnej U klasyfikacyjnego Symbol jednostki organizacyjnej prowa- akta Turystyka i wypoczynek W opinie, akt zakresu turystyki i wypoczynku Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz zakresie R turystyki i wypoczynku A A 5220 Promocja turystyczna regionu A PT.I Upowszechnianie krajoznawstwa Organizatorzy turystyki i Kontrole turystyki U A A w tym rejestr PT. IV BE10 A PT.V M Strona 13

32 Formularz Spis spraw S.T. M W Rok (referent ) (symbol jedn. org.) (oznaczenie teczki) wg wykazu akt) L.p. SPRAWA Znak pisma OD KOGO WPŁYNĘŁA Z dnia W sprawy DATA ostatecznego UWAGI 25. Formularz Wezwani Wniosku i usuni U M W M Departament Turystki, Sportu i Promocji R 30- K K Pani /Pan Na podstawie art.... ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K D U N P P i R O T P T ia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. U.. Pouczenie N rozpoznania. podpis M Strona 14

33 M W F ) czenie R O T P Turystycznych MARS)AŁEK WOJEWÓD)TWA MAŁOPOLSKIEGO )AŚWIADC)ENIE K R O T P T M W M ) R O P T M W M D 1. O... Siedziba: Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): P Zakres terytorialny wykonywanej dzia G O D R O T P T D U N Pouczenie: 1) P a) b) M W M poprzedniej, (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz c) M W M D U N d) an danych wpisanych do rejestru gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz MARS)AŁEK WOJEWÓD)TWA O 1) strona 2) Minister Sportu i Turystyki 3) Prezydent Krakowa 4) aa M Strona 15

34 M W O formularz Spis spraw Rezultat 1; formularz W Rezultat 2; ) zenie R O T i P T M W rezultat 3; K k W ze stanem faktycznym i przepisami prawa; ) z i przepisami prawa. U zadaniem praktycznym: 1. P 1) korzysta z akt wykonywania pracy w organach administracji publicznej. 2. P 1) ; 8) powania. Inne zadania z zakresu kwalifikacji A.68. O ach administracji : przygotowania e formularza przygotowania prawa cywilnego np.: oraz odu. M Strona 16

35 ) )AŁĄC)NIKI )AŁĄC)NIK W )AŁĄC)NIK. P technik administracji )AŁĄC)NIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie )AŁĄC)NIK W ienia do egzaminu absolwenta )AŁĄC)NIK W zawodowego )AŁĄC)NIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych ) Strona 1

36 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

37 ) )AŁĄC)NIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik administracji C wykonywania pracy zawodowej i ) otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a nku pracy. W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E zawodowe kwalifikacji w CELE KS)TAŁCENIA W ZAWODZIE A any do wykonywania 1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; EFEKTY KS)TAŁCENIA Do wykonywania BHP B higiena pracy U bezpi zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; pracodawcy w higieny pracy; wykonywaniem u pracy; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i 8 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U ) Strona 3

38 ) obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; instytucje wy i gospodarczej; 10) planuje i podej 11) optymalizuje koszty i JO) J U cznych, ortograficznych oraz i 3) analizuje i interpret w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 6) aktualizuje wiedz 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OM) O U - st PK) A PK) A U zawodach: technik spedytor, technik ndlowiec, technik U zakresu mikroekonomii i makroekonomii; 2) korzysta z pracy biurowej; przygo 7) przechowuje dokumenty; ) Strona 4

39 ) decyzyjnej; 10) gromadzi informacje o interpretuje podstawowe miary statystyczne; 13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i zawodzie technik administracji opisane w II: A O jednostkach administracji P prawa cywilnego U 4) korzysta z w organach administracji publicznej; 5) promuje nowoczesny model administracji publicznej; 7) korzysta z j i osoby prawnej; 13) s jednostce administracji; ia w U E P U wania o ich prawach i 9) s decyzji administracyjnych zgodnie z K administracyjnego; decyzji organu administracyjnego; 11) wznawia w uzasadnionych przypadkach pos 13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli; S N N S A T K S U - 2) anal 3) charakteryzuje dochody i podstawowym zakresie; 3. WARUNKI REALIZACJI KS)TAŁCENIA W ZAWODZIE S I ) Strona 5

40 ) z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla I pakietem zakresu ekonomii, prawa i i biurowe; druki formularzy i administracji publicznej, w nia korespondencji oraz prowadzania handlowej w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i owniki i nauczanie jest prowadzone w szkole. K zawodzie. S nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). M 1) E ramach obszaru administracyjno- 280 godz. zawodzie lub gru A O jednostkach administracji 910 godz. 1) W w przepisach w sprawie ramowych w i w zawodzie. ) Strona 6

41 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

42 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

43 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

44 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

45 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

46 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

47 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik logistyk 333107 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk 333107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 431103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej 515203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo