Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A. Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A. Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych."

Transkrypt

1 Opracowała: Adw. Ewa Marciszak Kownacka 2. S P R Z E D A Ż K O N S U M E N C K A Scenariusz do wykorzystania podczas godzin wychowawczych Cele: I wskazanie aktów prawnych normujących zagadnienie sprzedaży konsumenckiej, II omówienie zagadnienia sprzedaży konsumenckiej, III wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zagadnieniem sprzedaży konsumenckiej, IV przedstawienie rodzajów sprzedaży konsumenckiej, V dokonywanie zakupów w Internecie uprawnienia konsumenta. Materiały dla nauczyciela AD.I AKTY PRAWNE NORMUJĄCE ZAGADNIENIE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ Zagadnienie sprzedaży konsumenckiej zostało uregulowane w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, która w dalszej części opracowania określana będzie ustawą konsumencką, ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kodeksie cywilnym. Ustawę konsumencką stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Natomiast ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów odnosi się do tzw. umów zawieranych 1

2 poza lokalem przedsiębiorstwa (np. sprzedaż w miejscu pracy konsumenta lub w jego mieszkaniu) oraz umów zawieranych na odległość (np. zakupy przez Internet). Przepisy dotyczące sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym prócz definicji pojęcia sprzedaży, czy oferty handlowej, normują również rodzaje sprzedaży, jak np. sprzedaż na raty, czy zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej tzw. sprzedaż na próbę. AD. II SPRZEDAŻ KONSUMENCKA Przez umowę sprzedaży konsumenckiej należy rozumieć dokonywaną w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Umowa sprzedaży jest tzw. umową wzajemną, dwustronnie zobowiązującą. Oznacza to, że sprzedający zobowiązuje się w tej umowie (pisemnej lub ustnej) wobec kupującego do przeniesienia na niego własności rzeczy i wydania mu tej rzeczy. Kupujący natomiast jest zobowiązany wobec sprzedawcy do odebrania rzeczy i zapłacenia ustalonej między nimi ceny. Do niezbędnych elementów umowy sprzedaży należą: określenie przedmiotu umowy sprzedaży, ustalenie ceny, poprzez podanie jej kwotowej wysokości lub sposobu jej wyliczenia. Poza elementami koniecznymi, umowa może zawierać jeszcze inne, jednak już nieobowiązkowe ustalenia, np. dotyczące terminu i sposobu wydania rzeczy, czy zapłaty ceny. Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży konsumenckiej nie określają z góry wzorców możliwych do zawarcia umów. Ustalenie treści szczegółowych warunków konkretnej umowy należy do samych umawiających się stron. Tą zasadę określa się mianem zasady swobody umów. Zasada ta nie oznacza jednak pełnej dowolności. Należy bowiem pamiętać, że żadne z postanowień umowy nie mogą być sprzeczne z zasadami zawierania umów określonymi przez przepisy ustaw. Zdarza się, że niektóre z postanowień umowy stanowią tzw. niedozwolone klauzule umowne (np. prawo do wypowiedzenia umowy przyznane tylko przedsiębiorcy) wówczas takie postanowienia są bezwzględnie nieważne. Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej mogą być zarówno rzeczy ruchome, czyli tzw. ruchomości, jak i nieruchomości. Wśród nieruchomości wyróżnia się nieruchomości gruntowe i budynkowe. W przypadku umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nieruchomość istnieje wymóg zawarcia takiej umowy w szczególnej formie, czyli przed 2

3 notariuszem oraz w formie aktu notarialnego. Ominięcie powyższego wymogu skutkuje bezwzględną nieważnością takiej umowy. Wszystkie pozostałe rodzaje umów sprzedaży mogą być zawierane w dowolnej formie, tzn. zarówno pisemnej, jak i ustnej. Przedsiębiorcy zawierający tzw. umowy konsumenckie są zobowiązani przedstawić na piśmie warunki umowy oraz istotne informacje o szczególnych uprawnieniach, przysługujących konsumentom, w wypadkach, gdy: umowa dotyczy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych, umowa jest zawierana poza lokalem ich przedsiębiorstwa lub na odległość. Potwierdzenie przez przedsiębiorcę na piśmie istotnych warunków umowy jest obowiązkowe również, gdy zażąda tego konsument. Należy pamiętać, że zawierając umowę, zaciąga się wobec drugiej strony przedsiębiorcy - konkretne zobowiązania, np. do zapłaty określonej ceny. Nie wywiązanie się z przyjętego na siebie w drodze umowy zobowiązania może być egzekwowane na drodze prawnej sądowej. Jedną z podstawowych zasad obowiązującą dla wszystkich rodzajów umów, jest tzw. zasada pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), która oznacza, że dla stron zawarta umowa jest wiążąca, a określone w jej treści zobowiązania powinny być wykonywane, zgodnie z ich treścią oraz celem konkretnego rodzaju umowy. Dlatego też przed złożeniem swojego podpisu na formularzu z tekstem umowy, a także na jakimkolwiek innym dokumencie, zawsze należy dokładnie przeczytać ich treść, aby mieć świadomość jakiego rodzaju dokument podpisujemy oraz na czym polegają przewidziane w jego treści uprawnienia i obowiązki. Jeśli nie wszystko w treści umowy jest jasne i zrozumiałe, to poza otrzymaniem informacji i wyjaśnień od drugiej strony, warto jest uzyskać kopie tych dokumentów i zwrócić się z prośbą o odpowiednie wyjaśnienia do Rzecznika Konsumentów lub prawnika. Jeśli przed podpisaniem umowy ustalane są ustnie jakiekolwiek dodatkowe, nieprzewidziane w jej drukowanym tekście postanowienia lub następuje zmiana istniejących już zapisów należy wówczas domagać się, aby wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia zostały zawarte w formie pisemnej jako, np. aneks do umowy, który stanowił będzie jej integralną część. 3

4 AD.III PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAGADNIENIEM SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ Sprzedaż to umowa wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, zgodnie, z którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę (art. 535 k.c.). Konsument- zgodnie z przepisem art. 221 k.c. to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rodzaje sprzedaży: sprzedaż na raty to dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy ma być wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny, sprzedaż na próbę polega na zastrzeżeniu przez sprzedawcę własności rzeczy sprzedanej do czasu uiszczenia przez kupującego umówionej ceny (art. 589 k.c.), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość. Lokal przedsiębiorstwa to miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności (np. sklep, salon, biuro). Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa- oznacza sprzedaż dokonywaną, np. w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu. Rzeczy - w rozumieniu Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielimy na rzeczy ruchome (przedmioty) oraz nieruchomości (gruntowe i budynkowe). Oferta handlowa przez pojęcie to należy rozumieć wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny (art. 543 k.c.). Zaproszenie do zawarcia umowy- to ogłoszenia, reklamy cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób (art. 71 k.c.). Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje czynności prawnych związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy czym osobą fizyczną jest każdy kto prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast osobą prawną jest np. Skarb Państwa i państwowe osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym - nie istnieje namacalnie jako człowiek. 4

5 Uprawnienia konsumenckie przysługują tylko osobom fizycznym. Osoba prawna nie będzie mogła z nich skorzystać. Nadto ochrona przewidziana dla konsumenta dotyczy jedynie tych czynności prawnych, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową. AD. IV RODZAJE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wyróżniamy, tzw. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość. UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Jak już zostało wskazane powyżej, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza sprzedaż dokonywaną w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu. To sprzedaż odbywająca się w innych miejscach niż sklepy lub lokale normalnie służące do zawierania określonego rodzaju transakcji. Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa jest zobowiązany przedstawić: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Należy pamiętać, że jeżeli zawieramy umowę z osobą występującą w imieniu przedsiębiorcy powinna ona okazać dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało uprawnienie do dokonywania określonych czynności. Istotne jest, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Przedsiębiorca przed zawarciem z konsumentem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek: poinformować konsumenta na piśmie o tym, iż konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, 5

6 wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ze wskazaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresem zamieszkania lub siedziby, przekazać konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, ze wskazaniem daty, rodzaju i przedmiotu świadczenia oraz cenę. Przedsiębiorca może natomiast w zamian żądać od konsumenta poświadczenia na piśmie, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli mimo istnienia takiego obowiązku konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, wówczas bieg 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia od umowy. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od jej wykonania. Przedsiębiorca nie może w umowie sprzedaży zawartej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa zastrzec, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia, wówczas uważa się umowę za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że wszystko to, co strony względem siebie świadczyły, podlega zwrotowi. Jeżeli zatem konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należy mu się ich zwrot wraz z odsetkami od czasu ich uiszczenia. Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów: charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia, sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta, powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO, o wykonanie prac budowlanych, 6

7 dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych, ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji, dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne). UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Umowy zawierane na odległość to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron. Umowy te zawierane są pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, który zorganizował swoją działalność zawodową przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności: formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. Należy pamiętać, że posłużenie się wymienionymi środkami porozumiewania się na odległość (wizjofon, telefaks, poczta elektroniczna, automatyczne urządzenie wywołującym, telefon) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. 7

8 Podobnie jak w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy udzielić konsumentowi przy użyciu środka porozumiewania się na odległość informacji dotyczącej: imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numeru, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, istotnych właściwości świadczenia i jego przedmiotu, ceny lub wynagrodzenia obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki, zasad zapłaty ceny lub wynagrodzenia, kosztów, terminu oraz sposobu dostawy, prawa odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków, gdy nie będzie to możliwe (patrz poniżej), kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy, terminu, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe, miejsca i sposobu składania reklamacji, prawa wypowiedzenia umowy. Powyższe informacje, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania przez konsumenta. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie wymienionych informacji, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku udzielenia niezbędnych informacji lub nie potwierdzi już udzielonych informacji termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy. 8

9 Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego 3 miesięcznego terminu otrzyma od przedsiębiorcy potwierdzenie, termin ulega wówczas skróceniu do 10 dni od tej daty. Podobnie jak w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, również przy umowach na odległość nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez przedsiębiorcę, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że wszystko, co strony sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Zawarta umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Umowa powinna określać miejsce i sposób 9

10 składania reklamacji, nie powodujące nadmiernych trudności lub kosztów po stronie konsumenta. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. Spełnienie świadczenia nie zamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów: z wykorzystaniem automatów sprzedających, z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu, dotyczących inwestycji kapitałowych, ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji, związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz czynności dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, rent, dotyczących terminowych operacji finansowych i opcji, zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych, dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu, sprzedaży z licytacji. 10

11 AD V ZAKUPY W INTERNECIE Obecnie równie powszechna co zwykła sprzedaż w tzw. lokalu przedsiębiorstwa (sklepie, salonie sprzedaży itp.) jest sprzedaż na odległość, której przykładem jest sprzedaż przez Internet. To rodzaj umowy sprzedaży zawieranej bez jednoczesnej obecności obu stron, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który zorganizował swoją działalność przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Konsument, który nabywa towar w sklepie internetowym objęty jest szczególną ochroną, która wynika z wcielenia do polskiego systemu prawnego dyrektyw unijnych. Konsumentowi, kupującemu za pośrednictwem Internetu, a zatem przy umowie zawieranej na odległość - poza lokalem przedsiębiorcy, czyli poza jego sklepem, czy biurem, przysługują dodatkowe prawa. Jednocześnie sprzedawca internetowy ma dodatkowe obowiązki, które nie dotyczą sprzedawców w tradycyjnych sklepach. Przed dokonaniem zakupu towaru konsument, musi zostać poinformowany przez sprzedawcę o jego nazwie, adresie oraz szczegółach dotyczących rejestracji firmy, a także o właściwościach towaru lub usługi, którą zamawia. Dodatkowo sprzedawca jest zobowiązany powiadomić konsumenta o: sposobie zapłaty jak i o łącznej cenie i wszystkich opłatach, w tym opłatach pocztowych i podatkach, które będzie musiał ponieść konsument, sposobie dostawy towaru, prawie do odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji, a w odniesieniu do usług również o terminie ich wypowiedzenia. Powyższe informacje przedsiębiorca powinien potwierdzić na piśmie przykładowo: w treści komunikatu wyświetlanego na stronie WWW, za pośrednictwem której dochodzi do złożenia zamówienia, w treści maila przesyłanego przed lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia klientowi. Brak potwierdzenia tych informacji może mieć dla sprzedawcy negatywne konsekwencje w postaci przedłużenia 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy do 3 miesięcy od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy. 11

12 Podstawowa różnica pomiędzy sprzedażą przez Internet, a sprzedażą w tradycyjnym sklepie, to przysługujące konsumentowi uprawnienie do odstąpienia w ciągu 10 dni od umowy, bez podania przyczyn. Wówczas konsument zobowiązany jest odesłać towar do sklepu internetowego w stanie niezmienionym, a przedsiębiorca powinien zwrócić konsumentowi pieniądze. Należy pamiętać jednak, że prawo do odstąpienia od umowy doznaje w pewnych sytuacjach ograniczeń. Z treści przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów wynika, że w odniesieniu do nagrań audio i wideo oraz programów zapisanych na informatycznych nośnikach danych konsumentowi nie przysługuje zwrot, o ile usunie on z towaru ich oryginalne opakowanie. Prawo odstąpienia nie przysługuje również w przypadku dostawy prasy, usług w zakresie gier hazardowych oraz dostawy towarów i usług wyprodukowanych na indywidualne zamówienie złożone przez konsumenta. Należy pamiętać, że powyższe ograniczenia w żaden sposób nie dotyczą wyłączenia uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadkach związanych z wadami produktu. Uprawnienia konsumenta związane z reklamacją towaru niezgodnego z umową pozostają jednakowe zarówno w przypadku zwykłej sprzedaży w tradycyjnym sklepie, jak i sprzedaży Internetowej. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze winę za otrzymanie przez nas uszkodzonego towaru ponosi sprzedawca, czy dystrybutor. Wysyłając towar do klienta sprzedawca przestaje za niego ponosić odpowiedzialność, która podczas transportu spada na przewoźnika. Dlatego też, jeśli już podczas odbioru towaru stwierdzamy, że np. opakowanie jest uszkodzone, wówczas mamy pełne prawo do nieodbierania takiej przesyłki. Możemy również w razie zauważenia mechanicznych uszkodzeń opakowania dokonać szczegółowego przeglądu towaru w obecności kuriera, a po oględzinach żądać sporządzenia protokołu zawierającego opis uszkodzeń. Przesyłki kurierskie są bowiem zawsze ubezpieczone, natomiast za przesyłki Pocztą Polską należy dodatkowo zapłacić. Stąd kupując wartościowy towar, powinno się zwrócić do sprzedawcy, aby nadając przesyłkę, wykupił również jej ubezpieczenie podczas transportu. W ten sposób będziemy mieli gwarancję odzyskania zainwestowanych pieniędzy. W razie otrzymania uszkodzonej przesyłki będziemy mogli również złożyć reklamację w każdym urzędzie pocztowym (np. w placówce, która wydała paczkę) na terenie kraju lub w placówce firmy kurierskiej. 12

13 Reklamację powinno się złożyć na piśmie z podaniem swoich danych osobowych oraz adresem zamieszkania. Należy również dokładnie określić rodzaj reklamowanej przesyłki oraz opisać wady jakie posiadała. Ponadto należy wskazać czego się domagamy z określeniem konkretnych kwot odszkodowania. Należy również pamiętać, że pismo zawierające zgłoszenie reklamacji należy podpisać. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju przesyłki. Za utratę lub zniszczenie przesyłki poleconej możemy ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nawet do pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej od nadawcy. Za utratę lub zniszczenie paczki pocztowej konsument domagać się może odszkodowania w maksymalnej wysokości do dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie. W przypadku niezrealizowania przekazu pieniężnego, konsument ma prawo ubiegać się o zwrot nie nadanej kwoty powiększonej o pięciokrotną wartość opłaty pobranej za jego nadanie. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki z zadeklarowaną wartością, możemy ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nie przekraczającej kwoty zadeklarowanej przy nadaniu przesyłki. Wszelkie reklamacje powinny być rozpatrywane przez zarówno przez Pocztę Polską, jak i firmy kurierskie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli złożona przez konsumenta reklamacja nie zostanie uwzględniona, wówczas pozostaje wystąpienie do sądu powszechnego lub zwrócenie się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sporze z przewoźnikiem. W składanym wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz ogólny opis sytuacji, z załączeniem kserokopii pisma zawierającego reklamację. Należy pamiętać, że uprawnienia, jakie posiada kupujący przez Internet, nie przysługują mu w przypadku dokonywania zakupów podczas licytacji ( kto da więcej ). Przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bowiem wyłączają uprzywilejowanie kupującego w tej sytuacji (art. 16 ustawy). Przy dokonaniu zakupów podczas licytacji konsument nie będzie więc miał prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny. Jeżeli jednak zawrze umowę za pomocą tzw. opcji kup teraz,wówczas takie prawo zachowa. Warto jednak wiedzieć, że wprawdzie zawarcie umowy sprzedaży po wygranej licytacji oznacza, że konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy 13

14 (tzw. prawa do namysłu), to jednak, jeżeli w trakcie licytacji kupujący wybierze opcję kup teraz, wówczas będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia. Dojdzie bowiem wtedy do zawarcia umowy nie w drodze licytacji, lecz w konsekwencji wyboru opcji kup teraz, przez co konsument przyjmie warunki sprzedawcy, który proponuje określoną cenę. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY: 1) Agnieszka często robi zakupy przez Internet. Jednego dnia zakupiła dla swojej mamy sukienkę w sklepie internetowym. W takiej sytuacji jako konsument będzie mogła skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania sukienki. Jeżeli jednak wcześniej zmieniłaby zdanie i zamiast w sklepie kupiłaby sukienkę na portalu aukcyjnym od prywatnej osoby, wtedy uprawnienie do odstąpienia od umowy nie będzie jej przysługiwało. Z przytoczonego przykładu wynika, że uprawnienie do odstąpienia od umowy (prawo do namysłu) dotyczy wyłącznie umowy zawieranej przez konsumenta z przedsiębiorcą, a więc obrotu konsumenckiego. Oznacza to, że nie skorzystamy z prawa do namysłu w sytuacji, gdy albo my nie będziemy konsumentami, albo drugą stroną umowy nie będzie przedsiębiorca. 2) Jan dokonuje zakupów na portalu aukcyjnym. Jeśli sprzedawcą będzie sklep internetowy, wówczas Jan będzie miał możliwość skorzystania z prawa do namysłu i będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Jeżeli jednak sprzedawcą będzie osoba prywatna, wtedy takiego prawa mieć nie będzie. 3) Tomasz dokonał przez Internet zakupu. Po odebraniu przesyłki i rozpakowaniu jej stwierdził, że chciałby jednak rzecz zwrócić mimo, iż nie posiada żadnych wad. Sprzedawca oświadczył jednak, że wobec rozpakowania towaru uprawnienie do zwrotu wygasło, powołując się na przepis art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, zgodnie z którym przy odstąpieniu od umowy konsument jest obowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym. 14

15 Należy wiedzieć, że zgodnie z dalszym brzmieniem tego przepisu zmiana może być dozwolona, jeżeli nastąpiła w granicach tzw. zwykłego zarządu rzeczą. Według sprzedawców rozpakowanie towaru wyklucza możliwość dokonania jego zwrotu. Często sprzedawcy starają się w ten sposób zniechęcić konsumentów do rezygnacji z zakupu. Ich postępowanie jest jednak sprzeczne z prawem. Nie tylko rozpakowanie towaru, ale również jego zwykłe używanie w okresie 10 dni, jest jak najbardziej dozwolone. Wynika to choćby z samej istoty prawa do namysłu (prawa do odstąpienia od umowy), które zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy ma dać konsumentowi niezbędny czas na zapoznanie się z produktem i wyrobienie sobie zdania na jego temat. Sprzedawca nie może więc pomniejszyć naszych ustawowych uprawnień. Kupowanie w Internecie jest nie tylko nieskomplikowane, lecz również może być o wiele przyjemniejsze niż zwykłe zakupy. Mamy możliwość w dowolnym czasie przeglądać często dużo większy asortyment niż w zwykłym sklepie. Z uwagi na fakt, iż kupujący nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, należy zachować szczególną ostrożność zarówno wybierając sprzedawcę, jak i analizując warunki, na jakich sprzedaż się odbywa. Mimo, że przepisy prawa zostały tak skonstruowane, aby w możliwie pełny sposób chronić interesy konsumentów, to przypadków nieuczciwych sprzedawców Internetowych jest niestety wiele. Wprawdzie ustawodawca przewidział cały katalog kar dla oszustów Internetowych, jednak nie jest to wystarczające dla odstraszenia wszystkich, którzy stosują nieuczciwe praktyki. Dlatego też przy dokonywaniu zakupów przez Internet trzeba prócz znajomości uprawnień, jakie nam przysługują zachować szczególną ostrożność przy doborze sprzedawcy. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez adw. Ewę Marciszak-Kownacką w oparciu o: -ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, -ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, -Kodeks Cywilny w zakresie przepisów dotyczącym sprzedaży 15

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Dz.U.2012.1225 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Internecie

Prawa konsumenta w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Umowa zawierana na odległość Świadczenie niezamówione Kiedy należy uregulować należność przy umowach na odległość? Termin wykonania umowy Miejsce i sposób składania reklamacji Umowa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość i przez Internet

Kompetencje konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość i przez Internet Kompetencje konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość i przez Internet Edukacja konsumencka Aleksandra Szymaniak Aleksandra Wilińska Małgorzata Żarek Warszawa, 31.03.2014r 1. Sposoby zawierania umów

Bardziej szczegółowo

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość Umowy w internecie zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość ustawa z dnia 3 lutego 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 1 Prawa konsumenta a. Podstawowym aktem prawnym określającym prawa uprawnienia konsumenta i odpowiadające im obowiązki przedsiębiorcy jest ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry W polskim systemie prawnym, w ślad za rozwiązaniami obowiązującymi na obszarze całej Unii Europejskiej, przyjęto szereg przepisów chroniących

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Z analizy spraw związanych z zakupami dokonanymi poza lokalem przedsiębiorstwa zgłoszonych do naszego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wynika, że w większości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.d ogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.d ogspassion.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.pc-connect.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Dr hab. Edyta Rutkowska- Tomaszewska Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Usługi finansowe w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO I. Informacje ogólne 1. Niniejsza informacja przeznaczona jest wyłącznie dla Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. 2. Sprzedającym jest: SALON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Kompendium praw konsumenta

Kompendium praw konsumenta Kompendium praw konsumenta najczęściej zadawane pytania Bochnia 2015 Strona 1 z 8 Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym od daty dokumentu urzędowego,

w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym od daty dokumentu urzędowego, s. 42 FORMA PISEMNA Z DATĄ PEWNĄ. Forma ta polega na uzupełnieniu zwykłej formy pisemnej o urzędowe poświadczenie daty dokonania czynności. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Stan prawny: 23.09.2005 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bunet.pl (regulamin aktualny od 20 luty 2013 do 24.12.2014) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.bunet.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez Internet Krzysztof Wąs, 10 wrzesień 2010 Umowy zawierane przez Internet z udziałem konsumentów mają swój specyficzny reżim prawny. Powodem tego jest przede

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 2 Agnieszka Regiec http://uokik.gov.pl/rejestr/ Rejestr Klauzul Niedozwolonych Rzecznicy Konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.e-szop.pl Obowiązuje od 2013-11-21 do 2014-12-23 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży :

Co odróżnia sprzedaż konsumencką od zwykłej sprzedaży : Lekcja W sklepie jesteśmy Konsumentami i to z licznymi prawami zawiera opis sytuacji jakie zdarzają się w życiu codziennym zarówno dzieciom jak i dorosłym czyli kupowanie w sklepie wraz z podaniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

w inny sposób:... Miejscowość, data... Podpis... (jeżeli wysyłasz w wersji papierowej)

w inny sposób:... Miejscowość, data... Podpis... (jeżeli wysyłasz w wersji papierowej) REGULAMIN Obowiązujący, na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy

Bardziej szczegółowo

KONTO (KONTO KLIENTA)

KONTO (KONTO KLIENTA) Regulamin sklepu internetowego www.renault-czesci.pl obowiązujący do 24.12.2014 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW. 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym. 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym

REGULAMIN ZAKUPÓW. 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym. 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym REGULAMIN ZAKUPÓW I. WSTĘP 1. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym 2. Zamówienie realizuje osoba zwana dalej Sprzedającym 3. Adres i dane Sprzedającego: Eleganteria s.c. Agnieszka Margraf-Skibniewska,

Bardziej szczegółowo