PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA SŁUPSK 2017 r.

2

3 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm). 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 851, z późn. zm.). 3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 886, z późn. zm.). 4) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz.333, z późn. zm.). 5) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017 r. poz. 209). 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829). 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. nr 98 poz. 978, z późn. zm.). 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r. nr 116 poz.1090). 9) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. nr 212 poz. 2153). 10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. nr 203 poz. 2081, z późn. zm.). 11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz.151, z późn. zm.). 12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz.152). 13) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz.1599, z późn. zm.). 14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741).

4 15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U r. nr 210 poz.2136, z późn. zm.). 16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219 poz. 2218). 17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1087). 18) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.1855, z późn. zm.). 19) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181 poz.1872, z późn. zm.). 20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 229 poz.2307, z późn. zm.). 21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). 22) Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska. 23) Zarządzenie Nr 662/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska. 24) Zarządzanie Nr 782/SOiB/2015 Prezydenta Miasta Słupska - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie miasta Słupska. Wytyczne: Wytyczne Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne. Programy, plany, instrukcje: 1) Program szkolenia obronnego w województwie pomorskim na lata ) Plan operacyjnego funkcjonowania Miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 3) Plany organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych Miasta Słupska. 4) Plan akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

5 5) Plan świadczeń osobistych Urzędu Miejskiego w Słupsku. 6) Plan świadczeń rzeczowych Urzędu Miejskiego w Słupsku. 7) Plan działania Prezydenta Miasta Słupska na Głównym Stanowisku Kierowania w Dotychczasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 8) Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia Prezydenta Miasta Słupska na Główne Stanowisko Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 9) Plan przygotowań podmiotów leczniczych na terenie miasta Słupska na potrzeby obronne państwa. 10) Instrukcja działania Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Słupska.. 11) Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP. Regulaminy: Regulamin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

6 2. Zakładane cele szkolenia na lata : Zasadniczym celem realizacji szkolenia obronnego na terenie miasta Słupska będzie: 1) Przygotowanie kadry kierowniczej, zespołu zadaniowego (grupy operacyjnej), wchodzących w skład stanowiska kierowania, do sprawnej realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2) Zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego miasta w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 3) Wypracowanie właściwego modelu pracy zespołu wchodzącego w skład stanowiska kierowania bezpieczeństwem narodowym. 4) Zgrywanie wybranych elementów podsystemu kierowania obroną. Cel ten zamierza się osiągnąć etapowo poprzez realizację celów pośrednich realizowanych w: 2017 r. sprawdzenie gotowości do działania kadry kierowniczej Urzędu, zespołu zadaniowego wchodzącej w skład stanowisk kierowania, wybranych struktur organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych miasta oraz służb, inspekcji i straży, poprzez organizację ćwiczenia obronnego i treningów obronnych r. przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu i zespołu zadaniowego do aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz realizacji zadań wynikających z tego planu r. osiągnięcie przez struktury organizacyjne miasta zdolności podejmowania decyzji do działania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny poprzez wypracowanie funkcjonalnych zasad współdziałania wszystkich elementów wspierających proces wypracowania decyzji.

7 3. Wykaz grup szkoleniowych: Lp. Nazwa stanowiska służbowego obligującego do objęcia szkoleniem obronnym Kod grupy szkoleniowej Podgrupy 1. Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz Miasta. S-1 S-1-a: PM, S-1-c: Zastępcy PM S-1-d: Sekretarz Miasta 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta miasta Słupska, dyrektorzy wydziałów, kierownicy referatów. 3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Słupsku na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych. 4. Kierownik i obsada punktów kontaktowych POC POC-3 miasto na prawach powiatu 5. Obsady Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 6. Obsada Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta SK 7. Zespół kierowania kcją kurierską. AK 8. Grupa Operacyjna GO 9. Centrum Zarządzania Kryzysowego. CZK 10. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Słupska. PZZK 11. Służby, inspekcje i straże. SIS 12. Powiatowe komisje lekarskie orzekające o zdolności osób do czynnej służby wojskowej. PKL - 2 PKL 2a (przewodniczący) PKL 2b (sekretarz). 13. Pracownicy odpowiedzialni za kwalifikację wojskową. KW 14. Zespół Kontrolny ZK D-6 P-2d SD

8 CZĘŚĆ II - Ramowy program szkolenia na lata Lp. Nazwa i rodzaj zamierzenia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy LATA U w a g i WYŻSZE KURSY OBRONNE 1. Przygotowanie kierowniczej kadry administracji samorządowej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań. S-1 X X X Według osobnego planu PRZEDSIEWZIĘCIA POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 2. Ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. PATROL Wojewódzkie ćwiczenie obronne pk. POMORZE TRENINGI Doskonalenie działania wybranych elementów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń. Doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań operacyjnych w warunkach narastania sytuacji kryzysowych oraz prowadzenia operacji obronnej. 4. Treningi wojewódzkie. Przygotowanie do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. POMORZE. S-1, P-2, SD S-1, P-2,SD P-2, SD X X X

9 Lp. Nazwa i rodzaj zamierzenia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy LATA U w a g i KONFERENCJE 5. Trening sztabowy nt. Funkcjonowanie PK HNS na szczeblu powiatowym podczas wsparcia wojsk sojuszniczych na terenie Województwa Pomorskiego. 6. Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji zespolonej województwa. Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji zadań państwa gospodarza HNS, na terenie województwa. Przygotowanie do wojewódzkich ćwiczeń obronnych pk. POMORZE 2018 i JANTAR Organizacja funkcjonowania organów administracji podczas wykonywania zadań obronnych.. Grupy szkoleniowe: P-2, X X P-2 X X X PRZEDSIEWZIĘCIA WŁASNE 7. Miejskie ćwiczenie obronne pk. SŁUPIA Szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Słupsku i podległych jednostek organizacyjnych. Działanie Prezydenta Miasta Słupska, jednostek organizacyjnych miasta, wybranych instytucji oraz służb, inspekcji i straży podczas realizacji zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego na terenie Słupska. Doskonalenie umiejętności w realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wybranych zagadnień zarządzania kryzysowego. S-1, D-6, P-2, SD, SK, POC, CZK, SIS S-1 D-6 X X X X

10 Lp. Nazwa i rodzaj zamierzenia Ogólny charakter i cel zamierzenia Uczestnicy LATA Szkolenie kadry kierowniczej służb, inspekcji i Doskonalenie umiejętności SIS straży. w realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego X X X zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wybranych zagadnień zarządzania kryzysowego. 10. Rozwijanie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 11. Realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Słupska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz tabeli realizacji zadań operacyjnych. 12. Współdziałanie podmiotów miasta w ramach systemu obronnego państwa. 13. Organizacja i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Słupska w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy. 14. Przygotowanie struktur organizacyjnych miasta do jego zgrywania ze strukturami wojewódzkimi tworzącymi narodowy system HNS w zakresie planowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć związanych ze wsparciem sił sojuszniczych. Wymiana informacji. Doskonalenie procedur. Wymiana informacji. Doskonalenie procedur. Wymiana informacji. Doskonalenie procedur. Wymiana informacji. Doskonalenie procedur. Wymiana informacji. Uaktualnienie bazy danych HNS. Doskonalenie procedur. P-2, D-6 SD, CZK,POC X X X S-1, D-6 P-2d, CZK, SIS X X X S-1, D-6 P-2d, CZK, SIS S-1, P-2, CZK D-6, P-2, CZK X X X X X U w a g i

11 4. Problematyka szkoleniowa - przykłady: T/I MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2. Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa. 3. Międzynarodowe struktury bezpieczeństwa. 4. Znaczenie Unii Europejskiej. 5. Główne uwarunkowania i kierunki zmian w środowisku bezpieczeństwa. 6. Inne zgodne z określoną problematyką. T/II POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Charakter zagrożeń, a sprawność państwa w obszarze bezpieczeństwa. 3. Uwarunkowania wewnętrzne polityki bezpieczeństwa państwa 4. Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu województwa. 5. Rola i miejsce województwa (powiatu, gminy) w świetle realizacji zadań obronnych na rzecz bezpieczeństwa narodowego. 6. Zakres zadaniowy województwa w realizacji zadań obronnych. 7. Zagrożenia województwa pomorskiego czasu pokoju i wojny. 8. Ocena zagrożeń województwa pomorskiego. 9. Organizacja i funkcjonowanie podsystemu pozamilitarnego województwa (powiatu, gminy). 10.Zadania dla administracji publicznej wynikające z uregulowań prawnych w zakresie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. 11.Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego w województwie. Rola i zadania wojewody w tym zakresie. 12.Kompetencje władzy publicznej w zakresie obronności państwa. 13.Strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa wobec nowych wyzwań i zagrożeń. 14. Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. 15. Problemy funkcjonowania podsystemu pozamilitarnego województwa. 16.Inne zgodne z określoną problematyką. T/III UTRZYMYWANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA I JEJ PODWYŻSZANIE 1. Stany gotowości obronnej państwa, sposoby ich wprowadzania oraz zadania obronne związane z ich osiąganiem. 2. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa - utrzymywanie stałej gotowości obronnej województwa i jej podwyższanie. 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.

12 4. Zadania województwa, powiatów, gmin i miast wynikające z aktów prawnych w zakresie wykonywania zadań obronnych. 5. Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z zadań operacyjnych 6. Kompetencje organów wojewódzkiej administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych. 7. Obieg informacji i rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego. 8. Reagowanie kryzysowe na szczeblu województwa (powiatu, gminy). w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 9. Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania województwem wynikające z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.. 10.Zadania administracji publicznej województwa wynikające z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 11.Zadania realizowane przez WCZK, PCZK wynikające z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 12.Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania powiatem, gminą wynikające z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 13.Rola i miejsce systemu stałych dyżurów podczas podwyższania gotowości obronnej. 14.Cel i zasady organizowania oraz funkcjonowania Stałego Dyżuru na szczeblu województwa, powiatu, gminy(miasta). 15.Pojęcie i istota kryzysu, sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego. 16.Wykonywanie zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy. 17.Inne zgodne z określoną problematyką. T/IV ZASADY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA W CZASIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA JEGO BEZPIECZEŃSTWA I W CZASIE WOJNY 1. System kierowania bezpieczeństwem narodowym, rodzaje stanowisk kierowania oraz zasady ich tworzenia i wyposażania. 2. Założenia w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania w administracji publicznej. 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań wojewody w zakresie kierowania obronnością w województwie. 4. Funkcjonowanie stanowiska kierowania Wojewody wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa., 5. Organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania w administracji publicznej województwa. 6. Sposób funkcjonowania obsady stanowiska kierowania Wojewody wynikający z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa. 7. Uruchamianie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w województwie pomorskim. 8. Rola, zadania i organizacja systemu stałych dyżurów na terenie województwa. 9. Sposoby przekazywania decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru. 10. Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych Stałego Dyżuru. 11. Zasady wykorzystania i prowadzenia dokumentacji Stałego Dyżuru. 12. Zasady funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

13 13. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym w województwie. 14. Główne stanowiska kierowania, opracowanie dokumentacji związanej z: przemieszczeniem urzędu na zapasowe miejsce pracy, przygotowanie regulaminów i instrukcji pracy na stanowisku kierowania oraz obiektów przeznaczonych na stanowiska kierowania. 15. Zadania realizowane przez WCZK wynikające z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 16. Organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania w administracji zespolonej województwa. 17. Organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania w administracji samorządowej województwa. 18. Organizacja i funkcjonowanie głównego i zapasowego stanowiska kierowania Wojewody Pomorskiego. 19. System kierowania obroną województwa w czasie podwyższania gotowości obronnej Państwa. 20. System kierowania obroną województwa zadania dla jednostek administracji samorządowej. 21. Inne zgodne z określoną problematyką. T/V PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE 1. Główne kierunki szkolenia obronnego określone przez Ministra Obrony Narodowej. Opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego w jednostkach samorządu terytorialnego. 2. Zasady opracowania planów przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 3. Warunki organizacyjne i techniczne realizacji zadań obronnych przez jednostki służby zdrowia w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Omówienie planu przygotowania służby zdrowia województwa pomorskiego na potrzeby obronne państwa; działanie publicznej służby krwi w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 4. Współdziałanie Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w świetle współczesnych zagrożeń. 5. Przygotowanie organów administracji publicznej w ramach planowania operacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 6. Sposób opracowania Kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego na przykładzie wybranych zadań. 7. Sposób i zakres aktualizacji planów operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 8. Zamiar realizacji zadań operacyjnych Wojewody, Marszałka wynikający z planów operacyjnych. 9. Zamiar realizacji zadań operacyjnych starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta wynikający z planów operacyjnych. 10. Zadania operacyjne jako usystematyzowane działania organów administracji publicznej oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 11. Sposób aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych. 12. Jak przygotować organy administracji publicznej do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 13. Plan przygotowania służby zdrowia powiatu i szpitala na potrzeby obronne państwa. 14. Aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej.

14 15. Planowanie operacyjne na szczeblu województwa, powiatu i gminy. 16. Ocena zagrożenia na terenie objętym właściwością organu. 17. Zakres aktualizacji planów operacyjnych administracji samorządowej województwa. 18. Zasady tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych oraz aktualizacji Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 19. Formalno prawne i metodologiczne podstawy aktualizacji planów operacyjnych. 20. Podręcznik normalizacji obronnej PDNO 02 A Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych związanych z przemieszczeniem urzędu na zapasowe miejsce pracy. 22. Planowanie i realizacja zadań obronnych przez jednostki służby zdrowia. 23. Zasady organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie województwa pomorskiego. 24. Inne zgodne z określoną problematyką. T/VI REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH NA RZECZ SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH. 1.Stan uregulowań prawnych w zakresie obowiązków państwa gospodarza. Podstawowe pojęcia związane z HNS. 2. Rola i miejsce struktur wojskowych w narodowym systemie HNS. Ich powiązania organizacyjne i zadaniowe z Wojewodą. 3.Zadania wynikające z roli państwa gospodarza (HNS). Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) na szczeblu wojewódzkim. 4.Realizacja zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu, miasta i gminy na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych. 5.Współdziałanie wojewódzkiej administracji publicznej w zakresie realizacji zadań realizowanych przez SZ RP na rzecz władz cywilnych. 6.Wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium województwa pomorskiego. 7.Wojewódzki Sztab Wojskowy w systemie reagowania kryzysowego. 8.Wypełnianie roli gospodarza w stosunku do wojsk własnych i sojuszniczych przez ogniwa obrony terytorialnej oraz administrację rządową i samorządową. 9.Narodowy obowiązek wsparcia działań Sił Zbrojnych. 10.Aspekty prawne problematyki współpracy cywilno-wojskowej. 11.Zadania administracji rządowej w zakresie HNS. Obowiązki Państwa Gospodarza. 12.Udział WSzW w realizacji zadań państwa gospodarza (HNS). 13.Współdziałanie administracji wojskowej i cywilnej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 14.Współpraca cywilno wojskowa (CIMIC) na szczeblu województwa. 15.Rola, organizacja i zadania punktów kontaktowych HNS. 16.Sposób przygotowania jednostki organizacyjnej do realizacji obowiązków państwa gospodarza (HNS) na terenie województwa pomorskiego. 17.Sposób aktualizacji danych kontaktowych PK HNS województwa pomorskiego. 18.Baza danych niezbędnych do realizacji zadań HNS przez jednostki administracji publicznej na terenie województwa. 19.Realizacja zadań Państwa Gospodarza HNS w województwie pomorskim. 20.Inne zgodne z określoną problematyką.

15 T/VII PRZYGOTOWANIA GOSPODARCZO - OBRONNE 1. Powszechny obowiązek obrony a obowiązujące regulacje prawne. 2. Zakres przygotowań gospodarczo-obronnych w tym mobilizacja gospodarki w województwie. 3. Świadczenia na rzecz obrony. Rola wójta, burmistrza, prezydenta w tym zakresie. 4. Planowanie i organizacja świadczeń osobistych i rzeczowych przeznaczonych na rzecz obrony. 5. Doskonalenie obsad osobowych odpowiedzialnych za dostarczenie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w ramach treningów Akcji Kurierskiej. 6. Państwowe rezerwy sanitarne ich rola i miejsce w systemie obronnym województwa. 7. Zadania obronne, pojęcie, zakres i formy realizacji. 8. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony. 9. Przygotowanie i osłona techniczna dróg ważnych dla obronności województwa pomorskiego. 10.Tymczasowe Rejony Przeładunkowe. Pojęcie, zadania i podstawowe zasady przygotowania TRP 11.Realizacja zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez przedsiębiorców. 12.Realizacja zadań na rzecz obronności przez przedsiębiorców. 13.Zasady reklamowania od obowiązku służby wojskowej. 14.Inne zgodne z określoną problematyką. T/VIII MILITARYZACJA ORAZ OCHRONA OBIEKTÓW 1. Przygotowania do militaryzacji. 2. Militaryzacja przedsiębiorstw, stan aktualny. 3. Przygotowanie i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów kategorii II. Koordynacyjna rola Wojewody. 4. Zasady planowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, udziału sił zbrojnych, policji, państwowej straży pożarnej i obrony cywilnej w szczególnej ochronie obiektów. 5. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności. 6. Zasady opracowywania planów szczególnej ochrony i ich aktualizowanie. 7. Zasady organizacji współpracy w ramach systemu alarmowania i powiadamiania. 8. Sprawdzenie funkcjonowania systemu szczególnej ochrony obiektów. 9. Mobilizacja i militaryzacja województwa. 10. Zapoznanie z obowiązkami żołnierzy rezerwy posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych. 11. Zapoznanie z obowiązkami żołnierzy rezerwy na wyznaczonych funkcjach posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych. 12. Zapoznanie z zasadami powoływania żołnierzy do odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

16 13. Realizacja zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez przedsiębiorców. 14. Przygotowanie i osłona techniczna dróg ważnych dla obronności. 15. Główne problemy związane z realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez przedsiębiorców. 16. Węzłowe problemy militaryzacji i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kat II w województwie pomorskim. 17. Militaryzacja jednostek przewidzianych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kat. II. 18. Przygotowanie i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa kat. II. 19. Zasady powoływania do służby oraz odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji. 20. Militaryzacja wybranych przedsiębiorstw na terenie województwa. 21. Prowadzenie szczególnej ochrony obiektów kategorii II przez zmilitaryzowane oddziały ochrony na terenie województwa. 22. Inne zgodne z określoną problematyką. T/IX OCHRONA LUDNOŚCI 1. Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych. 2. Zapewnienie materialnych, informacyjnych i duchowych podstaw egzystencji ludności w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i wojny. 3. Zasady, organizacja i funkcjonowanie powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. 4. Rodzaje zagrożeń. Procedury i sposoby reagowania na zagrożenia. 5. Miejsce ratownictwa i ochrony ludności w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN RP). 6. Podsystem ratownictwa i ochrony ludności. 7. Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata.. 8. Zadania Obrony Cywilnej w zakresie ochrony ludności. 9. Inne zgodne z określoną problematyką. T/X OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych. 2. Miejsce, rola i zadania kierownika jednostki organizacyjnej w systemie ochrony informacji niejawnej. 3. Ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych. 4. Inne zgodne z określoną problematyką. T/XI SZKOLENIE OBRONNE 1. Zasady planowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych. 2. Organizacja szkolenia obronnego w województwie pomorskim. Wymagana dokumentacja.

17 3. Szkolenie obronne podstawą przygotowań obronnych województwa. 4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego w powiecie, gminie. 5. Zasady organizowania, przygotowania oraz prowadzenia obronnych ćwiczeń wojewódzkich, powiatowych, gminnych. 6. Przygotowania pracowników administracji publicznej do realizacji zadań związanych z obronnością państwa. 7. Planowanie ćwiczeń, treningów i szkoleń na szczeblu samorządowym. Dokumentacja. 8. Zasady planowania i prowadzenia kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez zespół kontrolny Prezesa Rady Ministrów. 9. Planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkolenia obronnego na szczeblu powiatu i gminy w roku Dokumentowanie szkolenia obronnego w powiecie i gminie, rola wykładowcy. 11. Planowanie, organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie szkoleń w jednostkach samorządowych. Wytyczne Wojewody do szkolenia obronnego na rok Inne zgodne z określoną problematyką. T/XII INNE 1. Potencjały militarne europejskich państw NATO. 2. Działania antyterrorystyczne. 3. Ukształtowanie i pokrycie terenu oraz możliwości jego wykorzystania przez wojska operacyjne i obrony terytorialnej w działaniach obronnych na przykładzie województwa pomorskiego. 4. Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym. 5. Przygotowanie administracji rządowej na wypadek zdarzeń radiacyjnych. 6. System reagowania kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 7. Reagowanie kryzysowe na szczeblu województwa, powiatu, gminy. 8. Zakres udziału pozamilitarnych ogniw województwa w planowanych ćwiczeniach. 9. Wnioski z kontroli problemowych prowadzonych przez pracowników WBiZK PUW w roku 20.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM OR-V.0736.2016 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KIELCE WOJCIECH LUBAWSKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2013 ROK OPRACOWAŁ: SEKRETARZ

Bardziej szczegółowo

w zakresie szkolenia obronnego

w zakresie szkolenia obronnego Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01.04.2011 r. w zakresie szkolenia obronnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Planu Szkolenia Obronnego Miasta Łańcuta w 2013 r. oraz

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2016 rok stanowi 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 a Gminy Łaziska z dnia 11stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2017 I. OGÓŁNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ BIURO ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK KIEROWNIK BIURA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów.

Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Stany gotowości obronnej państwa. Zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK 0 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2013 ROK CZĘŚC I OPISOWA 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch BZK-III.657.2.2014.AWój PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w województwie lubuskim na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU SŁUPSK 16.01.2017 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr

ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2016 Burmistrza Barczewa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 28.01.2016r. w sprawie: pozamolitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2016 roku. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA KOŚCIERZYNA NA 2015 ROK PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK URZĄD MIASTA KŚCIERZYNA WYDZIAŁ RGANIZACYJNY ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA PLAN SZKLENIA BRNNEG MIASTA KŚCIERZYNA NA 2015 RK PRACWAŁ: SEKRETARZ MIASTA KŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2015.MM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA 2015 ROK INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne.

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne. Strona 0 z 5 1. Przedmiot i zakres Koncepcji. Niniejszą Koncepcję opracowano na podstawie 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo ZARZĄDZENIE NR 56.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Śniadowo Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Znak. BiZK. III. 657.83.2014 W Y T Y C Z N E WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo

1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo 1 1). Wstęp. Nadrzędną misją Wojewody Łódzkiego w ramach przygotowań obronnych w województwie, pozostaje wpisująca się w przyznane ustawowo kompetencje, konieczność zapewnienia współdziałania wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE Sabina Nowosielska (-) Dnia 1.06.2015 r. INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE OPRACOWAŁ Z-ca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/SRBiZK/2017 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 9 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 189/SRBiZK/2017 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 9 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 189/SRBiZK/2017 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem SŁUPIA-2017 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej WÓJT GMINY MIRZEC 27-220 NV,rzec, \&\, ^ 271-30-33 ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim Na

Bardziej szczegółowo