a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1"

Transkrypt

1 Regulamin Przetargu na sprzedaż ruchomości spółki Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łowyniu zwany dalej Regulamin Przetargu A. Przedmiot przetargu Przedmiotem sprzedaży są ruchomości stanowiące wyposażenie szwalni w postaci MASZYN SZWALNICZYCH, STOŁÓW POMOCNICZYCH DO MASZYN SZWALNICZYCH, WÓZKÓW SIATKOWYCH I POJEMNIKÓW DO POSZYĆ ORAZ WÓZKÓW DO PRZEWOZU PIANKI. Ruchomości objęte przetargiem zostały podzielone na 4 GRUPY i każda z grup zawiera ceny jednostkowe minimalne netto poszczególnych ruchomości z danej grupy. Integralną częścią regulaminu przetargu jest: a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1 b) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zawierająca zdjęcia każdej z ruchomości z grup A i B oraz poglądowe zdjęcia ruchomości z grup C i D - Załącznik Nr 2. Ofertę można złożyć na wszystkie grupy ruchomości lub jedną lub więcej grup ruchomości lub na poszczególne ruchomości z każdej z niżej wymienionych grup ruchomości. Grupa A. MASZYNY SZWALNICZE: grupa obejmuje numery maszyn od 1 132, którym odpowiada dokumentacja fotograficzna od zdjęcia numer 1 132; elementem maszyny szwalniczej jest jeden stół do którego maszyna jest zamontowana Grupa B. STOŁY POMOCNICZE DO STANOWISK SZWALNICZYCH grupa obejmuje numery ruchomości od 133 do 145 oraz od ; pozycjom tym odpowiadają zdjęcia od numeru i Grupa C. WÓZKI grupa obejmuje pod poz. 147 ruchomości w postaci wózków 3 - koszowych, pod poz. 148 ruchomości w postaci wózków 2 koszowych i pod poz. 149 ujęte zostały wózki do pianki; W dokumentacji fotograficznej pozycjom tym odpowiadają zdjęcia poglądowe tych ruchomości o numerach 147, 148 i 149. Grupa D. POJEMNIKI DO POSZYĆ grupa obejmuje ruchomości w postaci pojemników do przechowywania poszczyć i ujęta jest pod poz. 146; w dokumentacji fotograficznej grupie tej odpowiada zdjęcie nr 146 zdjęcie poglądowe jednej sztuki. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT na zasadach i w wysokości określonej obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. B. OFERTY 1. Sprzedaż ma charakter nieograniczonego pisemnego przetargu. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim. W przypadku ich złożenia w języku obcym winny być przedłożone ich tłumaczenia na język polski, przy czym za wiążącą uznaje się treść oferty i oświadczeń w języku polskim.

2 2. Warunkiem sprzedaży jest złożenie prawidłowej pod względem formalnym oferty i następnie jej wybór jako najkorzystniejszej. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) zapłata wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (cena minimalna netto) ruchomości objętych ofertą na rachunek bankowy Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej, ul. Szkolna 16, Łowyń w PKO BP SA O/Gniezno nr Wartość wadium należy ustalić w oparciu o załącznik Nr 1 do niniejszego przetargu. b) złożenie kompletnej pisemnej oferty w języku polskim w terminie do dnia r. do godziny 15:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura syndyka (Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz, ul. Chrobrego 41 B, Gniezno). Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem Przetarg Christianapol oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w niniejszym Regulaminie Przetargu. c) zapoznanie się ze stanem przedmiotów przetargu, przy czym uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych nie jest dopuszczalne d) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu Przetargu oraz załączników Nr 1 i 2, 4. Oferta w szczególności winna zawierać: a) oznaczenie oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta wraz z jego adresem lub siedzibę (adres siedziby) b) w przypadku, gdy oferentem jest jednostka organizacyjna lub spółka prawa handlowego w ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentowania oferenta; c) podpis oferenta bądź osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich; d) wskazanie ruchomości poprzez podanie Grupy i numeru ruchomości oraz w przypadku Grupy C i D wskazanie ilości i ceny jednostkowej za sztukę. Wskazane w ofercie ruchomości winny odpowiadać pozycjom/numerom nadanym ruchomościom w Zał. Nr 1 do regulaminu przetargu. e) wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niższa niźli cena wywoławcza (cena minimalna netto) określona w załączniku Nr 1 do Regulaminu; cena winna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie 5. Do oferty należy załączyć: a) dowód wpłaty wadium b) oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i stanu tego nie kwestionuje

3 c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią Regulaminu Przetargu i załączników Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu, który wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w biurze syndyka oraz oświadczenie oferenta, że oferent przyjmuje wszystkie postanowienia Regulaminu Przetargu i załączników do Regulaminu za wiążące; d) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu/dowodów osobistych notarialnie poświadczoną; e) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oryginał lub poświadczony notarialnie wyciąg z KRS lub innego właściwego organu rejestracyjnego, uchwały organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup przedmiotu przetargu jeśli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem umowy/statutu spółki (dokumenty poświadczone notarialnie) f) w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą oryginał lub notarialnie poświadczony odpis wypisu z właściwego rejestru, notarialnie poświadczone decyzje o nadaniu numeru NIP oraz numeru Regon g) w przypadku składnia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo w oryginale lub w uwierzytelnionej notarialnie kopii; h) oświadczenie oferenta, że w przypadku wyboru oferty przez syndyka zobowiązuje się po dokonaniu zapłaty reszty ceny odebrać ruchomości w terminie 2 tygodni a w przypadku opóźnienia w odbiorze ruchomości zapłaci odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % wartości nabytych ruchomości. i) oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na odwołanie przetargu lub na zakończenie przetargu bez wyboru oferty przez syndyka w każdym momencie i bez podania przyczyn a w przypadku, gdy to nastąpi, oświadczenie oferenta, że nie będzie żądał zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na tę samą ruchomość. 7. Oferent jest związany ofertą od dnia jej złożenia. C. Rozstrzygnięcie przetargu 8. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Biurze syndyka w dniu r. o godzinie 16:00. Oferenci oraz osoby trzecie mają prawo wziąć udział w otwarciu ofert. 9. Syndyk odrzuci oferty nie spełniające wymogów formalnych a spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu zakres oferty i proponowana cenę. 10. Wybór oferty/ofert następuje wg. następującej kolejności: a) najwyższa cenowo oferta obejmującą łącznie wszystkie Grupy A-D b) najwyższa cenowo oferta obejmująca łącznie 3 GRUPY c) najwyższa cenowo oferta obejmująca łącznie 2 GRUPY

4 d) najwyższa cenowo oferta obejmująca wszystkie ruchomości 1 GRUPY e) najwyższa cenowo oferta na poszczególne ruchomości 11. W przypadku jeśli dwóch lub więcej oferentów złożyło oferty rozpoznawane w tej samej kolejności i cena pomiędzy ofertami różni się do 5 % syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji wśród tych oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. Licytacja nastąpi w dniu otwarcia ofert. Wysokość kolejnych postąpień zostanie ustalona jako 2 % najwyższej zaoferowanej ceny netto. W przypadku, gdy oferenci nie stawią się na termin otwarcia ofert lub nie wykonają postąpień syndyk wybierze ofertę pisemną cenowo wyższą lub odstąpi od sprzedaży. 12. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie stwierdzone protokołem. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta na wskazany w ofercie adres owy lub telefonicznie na wskazany w ofercie numer telefonu, jeśli oferent nie jest obecny na terminie rozstrzygnięcia przetargu. 13. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium pozostałych oferentów zostanie tym oferentom zwrócone. 14. Wadium przepadnie na rzecz Sprzedającego (masy upadłości), jeżeli: - jeżeli oferent zaoferuje cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza - jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie wpłaci reszty ceny w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty. 15. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi na rachunek wskazany w pkt. 3 a) Regulaminu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń (nie dotyczy wadium) oraz rozkładania ceny na raty. Zapłata dokonana jest z chwilą uznania rachunku bankowego masy upadłości kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy wpłaconym wadium a ceną sprzedaży brutto. 16. Nabywca na własny koszt dokonuje demontażu, załadunku, transportu i rozładunku. Miejscem odbioru nabytych ruchomości jest Łowyń, ul. Szkolna 16. Odbiór nabytych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niźli zapłata i nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zapłaty. W przypadku nie odebrania ruchomości w w/w terminie nabywca zapłaci odszkodowanie w wysokości 1 % wartości nabytych ruchomości za każdy dzień opóźnienia w odbiorze ruchomości. 17. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 18. Zapoznanie się z ruchomościami stanowiącymi przedmiot przetargu, wydanie regulaminu i załączników Nr 1 i 2 do regulaminu, oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w terminie uzgodnionym z syndykiem pod numerem telefonu Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji

5 przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub żądanie naprawienia szkody.

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (Załącznik do Zarządzenia nr 2013/08 Prezesa Zarządu z dnia 11 kwietnia 2013 r.) Obowiązuje od dnia: 11.04.2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. Nr sprawy:1/ztm /2015 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m 2 zlokalizowany na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo