Szczegółowe warunki kart kredytowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki kart kredytowych."

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki kart kredytowych. 1 Limit Kredytowy i jego przeznaczenie 1.1 Limit kredytowy, który Bank przyznaje Posiadaczowi jest odnawialny, co oznacza możliwość wielokrotnego korzystania z niego w trakcie zawartej Umowy, pod warunkiem dokonywania bieżących spłat. Spłaty w wysokości większej niż bieżące zadłużenie zwiększają dostępne saldo na Rachunku karty. Taka nadpłata nie jest oprocentowana i nie zwiększa limitu kredytowego. 1.2 W przypadku gdy w danym Cyklu została dokonana wpłata na kwotę przewyższającą bieżące zadłużenie na rachunku, Posiadacz może korzystać w pełni z tych środków pod warunkiem, że na karcie Posiadacza nie został ustawiony dzienny limit gotówkowy lub bezgotówkowy albo limit dodatkowy na karcie Użytkownika. Wówczas korzystanie z ww. środków ogranicza się do wysokości dziennego limitu lub limitu dodatkowego. 1.3 Posiadacz może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie limitu kredytowego, załączając wymagane przez Bank dokumenty do oceny zdolności kredytowej. Zmiana wysokości limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do Umowy. 1.4 Posiadacz korzysta z limitu kredytowego poprzez: 1) wykonywanie operacji gotówkowych, 2) wykonywanie operacji bezgotówkowych i przelewów z karty w ciężar Rachunku karty. 1.5 Odsetki, opłaty i prowizje nie pomniejszają dostępnego limitu. 1.6 Jeżeli nastąpi przekroczenie kwoty przyznanego limitu kredytowego, Posiadacz ma obowiązek uregulowania kwoty przekroczenia niezwłocznie po jej wystąpieniu. 1.7 Na Posiadaczu spoczywa obowiązek bieżącego kontrolowania salda zadłużenia na Rachunku karty, a za jego przekroczenie ponosi pełną odpowiedzialność. 1.8 Za przekroczenie limitu Bank obciąży Posiadacza opłatą zgodnie z Taryfą. 2 Odsetki 2.1. Oprocentowanie limitu kredytowego ustalane jest według zmiennych stóp procentowych w stosunku rocznym. 1) Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 2) zmiana podstawowych stóp Narodowego Banku Polskiego; 3) zmiana wysokości rezerw obowiązkowych Banków; 4) zmiana stawki WIBOR; 5) zmiana poziomu wskaźników inflacji ogłaszanego przez GUS; 6) zmiana wysokości odsetek ustawowych; 7) zmiana współczynnika odsetek maksymalnych O zmianie oprocentowania i terminie, od którego obowiązuje zmiana Bank zawiadamia Posiadacza w miejscu ogólnodostępnym w Placówce Banku oraz poprzez Kanały Elektroniczne Bank nalicza odsetki od salda zadłużenia powstałego w wyniku operacji: 1/1

2 1) bezgotówkowych i przelewów z karty za każdy dzień począwszy od dnia zaksięgowania operacji w systemach Banku do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia, z zastrzeżeniem, że odsetki nie są naliczane jeśli całkowite saldo zadłużenia wynikające z operacji dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym zostanie całkowicie uregulowane do dnia spłaty; 2) gotówkowych za każdy dzień począwszy od dnia rozliczenia przez Bank operacji do dnia spłaty zadłużenia wynikającego z dokonanej operacji; 2.4. W celu obliczenia odsetek Bank przyjmuje zasadę rzeczywistej liczby dni w miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku. 3 Kwota minimalna 3.1. Posiadacz ma obowiązek dokonywania na rzecz Banku terminowej wpłaty co najmniej kwoty minimalnej. Wysokość kwoty minimalnej i termin wpłaty są określone w Wyciągu z karty kredytowej sporządzanym przez Bank Kwota minimalna do zapłaty to suma opłat, prowizji i odsetek powiększona o 3% wartości operacji Niedokonanie wpłaty Kwoty minimalnej w terminie, o którym mowa w ust. 3.1 spowoduje naliczenie opłaty zgodnie z Taryfą lub naliczenie odsetek od zadłużenia przeterminowanego Niedokonanie wpłaty dwóch Kwot minimalnych może spowodować zastrzeżenie kart wydanych do rachunku oraz wypowiedzenie Umowy Spłata dokonana przez Posiadacza rozliczana jest w następującej kolejności: 1) kwota przekroczenia limitu, 2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego/ opłata za niespłacenie kwoty minimalnej w terminie, 3) koszty oraz inne opłaty niezwiązane z kwotą minimalną, 4) kwoty minimalne w kolejności najdawniej wymagalnych, 5) prowizje, 6) odsetki, 7) wymagany kapitał, w jego ramach: a) saldo transakcji gotówkowych, b) saldo transakcji bezgotówkowych, c) prowizje bieżącego okresu rozliczeniowego, d) odsetki od transakcji gotówkowych bieżącego okresu rozliczeniowego, 8) nadpłata Posiadacz zobowiązany jest do spłaty zadłużenia z tytułu limitu kredytowego w terminach określonych na Wyciągu z karty kredytowej lub zgodnie z innymi pismami Banku Rozliczenie całkowite z tytułu spłaty limitu kredytowego na Rachunku karty powinno nastąpić w terminie i według wysokości podanych na ostatnim wystawionym przez Bank Wyciągu z karty kredytowej lub też w innym piśmie Banku dotyczącym zadłużenia. 4 Limit karty 4.1. Posiadacz może określić: 1) indywidualny dzienny limit transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla każdej swojej karty, a także karty Użytkownika, 2) limit karty w określonej wysokości, w ramach którego może nastąpić realizacja operacji, nie wyższej jednak niż limit kredytowy dla każdej swojej 2/2

3 karty oraz kart Użytkownika. W przypadku nieokreślenia limitu karty operacje będą autoryzowane do wysokości salda rachunku karty Użytkownik może określić dzienny limit transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w ramach limitu swojej karty Rezygnacja z karty Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie na pisemny wniosek Posiadacza lub Użytkownika. 5. Automatyczna Spłata 5.1. W celu automatycznego regulowania zadłużenia na Rachunku karty, Posiadacz może złożyć dyspozycję, zgodnie z którą Bank będzie upoważniony do potrącania kwoty minimalnej lub całości zadłużenia poprzedniego Cyklu ze wskazanego w Banku rachunku ROR lub rachunku oszczędnościowego w złotych dla osób fizycznych, którego Posiadacz karty jest posiadaczem/współposiadaczem Aby Bank zrealizował dyspozycję, Posiadacz ma obowiązek zapewnienia środków na rachunku na dzień poprzedzający płatność Zmianę dyspozycji Posiadacz może zrealizować w Placówce Banku, w Contact Center oraz przez Bankowość Internetową. Do momentu rozpoczęcia realizacji płatności w zakresie zmienionej dyspozycji lub w przypadku gdy Bank odmówi jej przyjęcia, płatności będą realizowane w zakresie dotychczasowym, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust Bank nie będzie realizował płatności w ramach dyspozycji w przypadku niezgodności typu rachunku (o którym mowa w ust. 5.1) pomiędzy dyspozycją a stanem faktycznym w systemie Banku: z prowadzonego dla jednej osoby fizycznej na rachunek wspólny osób fizycznych bądź z rachunku wspólnego osób fizycznych na rachunek prowadzony dla jednej osoby fizycznej. Do czasu wyjaśnienia przez Posiadacza z Bankiem takiej sytuacji, Posiadacz będzie dokonywał wpłat we własnym zakresie Dyspozycja nie zostanie wykonana jeśli: 1) Posiadacz nie zapewni na dzień roboczy poprzedzający spłatę środków na rachunku w wysokości adekwatnej do realizowanej płatności, 2) rachunek, z którego realizowane są płatności zmienił swój charakter w sposób określony w ust. 5.4, 3) rachunek, z którego realizowane są płatności został zamknięty lub została rozwiązana umowa rachunku, 4) zaistnieją przesłanki wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy o prowadzenie rachunku, które uniemożliwiają realizację dyspozycji przez Bank W przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji przez Bank z przyczyn określonych w ust. 5.5, Posiadacz zobowiązany jest do dokonywania samodzielnie wpłat na Rachunek karty, w celu realizacji płatności Bank nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wpłaty dokonane przez Posiadacza karty z tytułu spłaty zadłużenia karty w przypadku zgodnej z (nową) dyspozycją realizacji spłaty przez Bank. W takiej sytuacji mają zastosowanie postanowienia ust Wyciąg z karty kredytowej 6.1. Bank przesyła w terminie do 15 dni po zakończeniu Cyklu Wyciąg z karty kredytowej listem na wskazany adres korespondencyjny Posiadacza, chyba że Posiadacz złożył dyspozycję o niewysyłaniu wyciągu W przypadku nieotrzymania Wyciągu z karty w danym miesiącu, Posiadacz powinien zwrócić się do Banku nie później niż w terminie 12 dni od spodziewanej daty jego otrzymania, w celu uzyskania informacji o kwocie do zapłaty. Nieotrzymanie Wyciągu z karty kredytowej nie zwalnia Posiadacza z obowiązku spłaty kwoty minimalnej Wyciąg z karty kredytowej sporządzany jest za okres, w którym nastąpiły obciążenia bądź uznania Rachunku karty lub występuje saldo zadłużenia na rachunku karty. 3/3

4 6.4. Bank uznaje doręczenie Posiadaczowi Wyciągu z karty kredytowej w dacie złożenia przesyłki w placówce Banku prowadzącej Rachunek karty, jeżeli z przyczyn dotyczących Posiadacza nie można doręczyć mu Wyciągu z karty kredytowej ponieważ zrezygnował z dostarczania mu korespondencji na adres dla korespondencji Wyciąg z karty kredytowej udostępniany jest zawsze przez Bankowość Internetową. Warunkiem jego pobrania jest posiadanie aktywnego kanału Bankowości Internetowej Dodatkowe Wyciągi z karty kredytowej lub zestawienia operacji dla poszczególnych kart generowane są w placówce Banku zgodnie z opłatą zawartą w wyciągu z Taryfy Posiadacz ma możliwość zmiany Cyklu na Rachunku karty, pod warunkiem złożenia stosownej dyspozycji w Placówce Banku, braku zaległości w spłacie oraz spłaty Kwoty minimalnej z poprzedniego Cyklu. Informacja o Cyklu znajduje się na Wyciągu z karty kredytowej. W przypadku zmiany Cyklu następuje zmiana daty generowania Wyciągu z karty kredytowej. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) i całkowity koszt limitu kredytowego Wysokość rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, kosztu całkowitego oraz łącznej kwoty wszystkich kosztów, opłat i prowizji zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081): 1) wyliczono uwzględniając roczną opłatę za wydanie karty, przy założeniu że Posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w kwocie zł i spłaca ją w 12 równych ratach miesięcznych, 2) mogą ulec zmianie w zależności od terminu i wysokości zadłużenia, wysokości oprocentowania oraz rodzaju operacji dokonywanych przez Posiadacza. Wysokość oprocentowania (%) Roczna opłata za wydanie karty kredytowej (w zł) Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) 26,81 25,57 24,32 23,13 21,92 20,74 Koszt całkowity (w zł) 1.073, ,95 984,22 934,96 889,18 834,55 Łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji (w zł) 1.073, ,95 984,22 934,96 889,18 834,55 8. Rozwiązanie i Wypowiedzenie umowy 8.1. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty na żądanie Banku w przypadku nieterminowych spłat limitu kredytowego Gdy Bank stwierdzi nieprawidłowości w realizacji zobowiązań wynikających z innych produktów kredytowych Posiadacza, może zablokować limit na karcie kredytowej Bank ma prawo do zablokowania karty bez wyjaśniania przyczyny, mając na względzie ochronę interesów Klienta lub uzasadniony interes Banku W przypadku odmowy wznowienia karty przez Bank Klient ma obowiązek zwrotu należności. Całkowite rozliczenie należności z karty następuje wówczas, gdy zostaną rozliczone wszystkie transakcje zrealizowane kartą Odmowa wznowienia karty Posiadaczowi stanowi rozwiązanie Umowy w terminie upływu okresu ważności karty Posiadacza. Konsekwencją powyższego jest zastrzeżenie wszystkich kart wydanych do Rachunku karty z dniem upływu ważności karty Posiadacza W przypadku rozwiązania umowy Posiadacz jest zobowiązany do dokonania spłaty zadłużenia wraz z należnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, w terminie do dnia spłaty wyznaczonym przez Bank. Wyciąg z karty kredytowej jest sporządzany do czasu, aż Posiadacz 4/4

5 całkowicie rozliczy się z zobowiązań wobec Banku, z wyjątkiem okresu po wypowiedzeniu umowy Rezygnacja Posiadacza karty ze wszystkich swoich kart stanowi rozwiązanie z tym dniem Umowy z Bankiem i powoduje zwrot do Banku wszystkich kart wydanych do Rachunku karty i ich zastrzeżenie. 9. Premia Lotnicza (Dotyczy Alior Bank MasterCard Gold Lotnicza oraz Alior Bank MasterCard Silver Lotnicza) 9.1. Niniejszy paragraf reguluje zasady usługi CashBack dla Alior Bank MasterCard Gold Lotnicza oraz Alior Bank Mastercard Silver Lotnicza, zwanych również Kartami lotniczymi. Określenia używane w niniejszym paragrafie oznaczają: 1) Rachunek Rachunek Karty Kredytowej Lotniczej z limitem kredytowym, 2) Premia kwota przyznawana od każdej Transakcji obciążającej Rachunek, dokonanej kartą, 3) Posiadacz Posiadacz Rachunku, 4) Karta Karta Kredytowa Lotnicza wydana do Rachunku Posiadacza, zarówno dla Posiadacza jak i dla Użytkownika wskazanego przez Posiadacza, 5) Transakcja: a) operacja bezgotówkowa przy użyciu karty, b) operacja bezgotówkowa przy użyciu danych karty, bez fizycznego okazania karty, przy czym od operacji bezgotówkowych będących przelewami z rachunku karty kredytowej Premia nie jest naliczana, 6) Umowa Karty oznacza Umowę o kartę kredytową i o przyznanie limitu kredytowego w Rachunku karty, 7) Zwrot Transakcji operacja zwrotu na kartę, o której mowa w par. 1 pkt 15 d Regulaminu kart płatniczych Alior Bank S.A., 8) Łączna kwota premii należnych - należna klientowi kwota po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, 9) Suma premii należnych należna klientowi skumulowana kwota łącznych premii należnych obniżona o kwoty wcześniej wykorzystane, pozostająca w danym momencie do wykorzystania klienta Premia zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku i wynosi: - dla karty Alior Bank MasterCard Gold Lotnicza 1,5% od kwoty Transakcji dokonanej w PLN, jaką został obciążony Rachunek. W przypadku Transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN Premia wynosi 2,5% od kwoty Transakcji przeliczonej na PLN jaka obciążyła rachunek, - dla karty Alior Bank MasterCard Silver Lotnicza 1% od kwoty Transakcji dokonanej w PLN, jaką został obciążony Rachunek. W przypadku Transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN Premia wynosi 2% od kwoty Transakcji przeliczonej na PLN jaka obciążyła rachunek Łączna kwota należnych Premii przypisywana jest Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, pod warunkiem, że Umowa Karty nie została wypowiedziana Premia za Zwróconą Transakcję odliczana jest od ogólnej kwoty Premii należnych Premie za poszczególne cykle rozliczeniowe kumulują się na wyodrębnionym koncie w Banku Klient posiada możliwość sprawdzenia kwoty Premii do wykorzystania w każdym momencie kontaktując się z Contact Center Alior Banku Klient może wykorzystać część lub całość należnych Premii, pod warunkiem, że dokonał transakcji Kartą dokonując zakupu w Liniach Lotniczych bądź Biurach Podróży Jeżeli Klient chce wykorzystać sumę premii należnych lub jej część zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dokonania transakcji o której mowa w punkcie 9.7., 5/5

6 skontaktować się z Contact Center Alior Banku i wskazać tą transakcję Bank w ciągu 14 dni roboczych uzna Rachunek Klienta kwotą o której mowa w punkcie Maksymalna kwota o której mowa w punkcie 9.7. nie może być wyższa niż suma zgromadzonych Premii. W przypadku, kiedy łączna kwota Premii przekroczy kwotę 760 PLN a klient zdecyduje się wykorzystać ją w całości, Bank działając jako płatnik potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 %, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r, nr 14, po. 176 ze zm) i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego Kwota pozostała po odliczeniu od sumy zgromadzonych Premii, kwoty o której mowa w punkcie 9.7. oraz kwoty podatku o którym mowa w punkcie pozostaje do dyspozycji klienta. 10. Premia na Polisę (Dotyczy tylko Alior Bank MasterCard Samochodowa) Niniejszy paragraf reguluje zasady usługi Premii na Polisę dla Karty Alior Bank MasterCard Samochodowa, zwanej też Kartą Samochodową. Określenia używane w niniejszym paragrafie oznaczają: 1) Rachunek Rachunek Karty Kredytowej Samochodowej z limitem kredytowym, 2) Premia Premia na Polisę tj. kwota przyznawana od każdej Transakcji obciążającej Rachunek, 3) Posiadacz Posiadacz Rachunku, 4) Karta Karta Kredytowa Samochodowa wydana do Rachunku Posiadacza, zarówno dla Posiadacza jak i dla Użytkownika wskazanego przez Posiadacza, 5) Stacja Benzynowa stacja paliw posiadająca kod Merchanta (Merchant Category Code) równy 5541 lub 5542, 6) Transakcja: a) operacja bezgotówkowa przy użyciu karty, przy czym od operacji dokonanych na Stacji Benzynowej Premia nie jest naliczania, b) operacja bezgotówkowa przy użyciu danych karty, bez fizycznego okazania karty, przy czym od operacji bezgotówkowych będących przelewami z rachunku karty kredytowej Premia na Polisę nie jest naliczana, 7) Umowa Karty oznacza Umowę o kartę kredytową i o przyznanie limitu kredytowego w Rachunku karty, 8) Zwrot Transakcji operacja zwrotu na kartę, o której mowa w par. 1 pkt 15 d Regulaminu kart płatniczych Alior Bank S.A., 9) Łączna kwota premii należnych należna klientowi, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, kwota Premii, 10) Suma Premii Należnych suma należnych klientowi Łącznych kwot Premii Należnych obniżona o kwoty wcześniej wykorzystane Premia na Polisę wynosi 1% od kwoty Transakcji jaką został obciążony Rachunek. Premia jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku Łączna kwota Premii Należnych przypisywana jest Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, pod warunkiem, że Umowa Karty nie została wypowiedziana Premia za Zwróconą Transakcję odliczana jest od Łącznej kwoty Premii Należnych Łączne kwoty Premii Należnych za poszczególne cykle rozliczeniowe kumulują się na wyodrębnionym rachunku Banku. 6/6

7 10.6. Klient posiada możliwość sprawdzenia Sumy Premii Należnych, w każdym momencie kontaktując się z Contact Center Alior Banku Klient może wykorzystać część lub całość Sumy Premii Należnych, pod warunkiem, że dokonał transakcji Kartą dokonując zakupu w Link4 TU S.A. lub Link4 Life TU na Życie S.A Jeżeli Klient chce wykorzystać Sumę Premii Należnych lub jej część zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od dokonania transakcji o której mowa w punkcie 10.7., skontaktować się z Contact Center Alior Banku i wskazać tą transakcję Bank w ciągu 14 dni roboczych uzna Rachunek Klienta kwotą o której mowa w punkcie W przypadku, kiedy Suma Premii Należnych przekroczy kwotę 760 PLN a klient zdecyduje się wykorzystać ją w całości, Bank działając jako płatnik potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 %, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r, nr 14, po. 176 ze zm) i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego Kwota pozostała po odliczeniu od Sumy Premii Należnych kwoty podatku o którym mowa w punkcie pozostaje do dyspozycji Klienta. 11. Premia na Paliwo (Dotyczy tylko Alior Bank MasterCard Samochodowa) Niniejszy paragraf określa zasady rozliczania usługi Premia na Paliwo dla Karty Kredytowej Alior MasterCard Samochodowa, zwanej też Kartą Samochodową. Określenia używane w niniejszym paragrafie oznaczają: 1) Rachunek Rachunek Karty Kredytowej Samochodowej z limitem kredytowym 2) Premia Premia na Paliwo tj. kwota przyznawana przez Bank od każdej Transakcji obciążającej Rachunek, dokonanej Kartą. 3) Posiadacz Posiadacz Rachunku 4) Karta Karta Kredytowa Samochodowa wydana do Rachunku Posiadacza, zarówno dla Posiadacza jak i dla Użytkownika wskazanego przez Posiadacza, 5) Transakcja - operacja bezgotówkowa przy użyciu karty wykonana na Stacji Benzynowej, 6) Stacja Benzynowa - stacja paliw posiadająca kod Merchanta (Merchant Category Code) równy 5541 lub 5542, 7) Umowa Karty oznacza Umowę o kartę kredytową i o przyznanie limitu kredytowego w Rachunku karty. 8) Zwrot Transakcji operacja zwrotu na kartę, o której mowa w par. 1 pkt 15 d Regulaminu kart płatniczych Alior Bank S.A Premia wynosi 1,5% od kwoty Transakcji, jaką został obciążony Rachunek. Premia jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku Rachunek uznawany jest łączną kwotą należnych Premii w okresach miesięcznych, nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, pod warunkiem, że przed dniem uznania Rachunek nie został zamknięty W przypadku, kiedy łączna kwota należnych Premii dla danego okresu miesięcznego przekroczy kwotę 760 PLN, Alior Bank działając jako płatnik potrąci należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 %, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U. z 2000r, nr 14, po. 176 ze zm) i przekaże go do właściwego Urzędu Skarbowego. 7/7

8 11.5. W przypadku Zwrotu Transakcji przed uznaniem Rachunku Premią za tą Transakcję Rachunek nie jest uznawany kwotą Premii W przypadku Zwrotu Transakcji, gdy Rachunek został uznany Premią za tą Transakcję Bank: 1) pomniejsza łączną kwotę Premii naliczonych w kolejnym miesiącu/ okresie rozliczeniowym lub 2) obciąża Rachunek kwotą Premii, niezależnie od salda Rachunku jeżeli premia w kolejnym miesiącu/cyklu rozliczeniowym nie przysługuje zł w Prezencie (dotyczy tylko Alior Bank MasterCard Samochodowa) Niniejszy paragraf określa zasady promocji 100 zł w Prezencie niebędącej grą losową i dotyczącej wszystkich klientów spełnią warunki określone w niniejszym paragrafie Promocja trwa od dnia wprowadzenia produktu do oferty do odwołania W promocji mogą wziąć udział osoby, które: a) w okresie obowiązywania promocji zawrą z Bankiem umowę o kartę kredytową Alior Bank MasterCard Samochodowa, b) przy użyciu karty głównej lub dodatkowej wydanej w związku z umową, o której mowa w poprzednim punkcie wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową o dowolnej wartości, która obciąży rachunek i nie zostanie anulowana przez klienta, Każdy kto spełni warunki określone w poprzednim punkcie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100zł, która zostanie wypłacona przez Bank przez uznanie rachunku karty kredytowej z zastrzeżeniem, że na jeden rachunek karty kredytowej może zostać uznany nagrodą tylko jeden raz Kwota nagrody zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 zpóźn. zm.) Uczestnictwo w promocji wynika z faktu zawarcia umowy i spełnienia warunków finansowych o których mowa w niniejszym Regulaminie Nagrody, o których mowa w pkt 12.4, zostaną wypłacone do 20 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego karty w którym spełniono warunki określone w punkcie 12.3.b 8/8

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące:

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: - do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), oraz - od 1 lipca 2017 r. 1/5 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Magnacarta.

Regulamin karty kredytowej Magnacarta. Regulamin karty kredytowej Magnacarta. Załącznik do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Alior Bank S.A.z dnia 18.03.2011r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie i Umowie określenia oznaczają: 1) Bank Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ KART DINERS CLUB. Warto Bezgotówkowo z Kartą Diners Club. 1. Organizator Kampanii

REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ KART DINERS CLUB. Warto Bezgotówkowo z Kartą Diners Club. 1. Organizator Kampanii REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ KART DINERS CLUB Warto Bezgotówkowo z Kartą 1. Organizator Kampanii Niniejszy Regulamin określa zasady Kampanii promocyjnej kart pod nazwą: Warto Bezgotówkowo z Kartą (zwany

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cashback dla Przedsiębiorców. Nazwa promocji. Organizator. Okres promocji. Informacje ogólne. Definicje

Regulamin Promocji Cashback dla Przedsiębiorców. Nazwa promocji. Organizator. Okres promocji. Informacje ogólne. Definicje Regulamin Promocji Cashback dla Przedsiębiorców Nazwa promocji Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Cashback dla Przedsiębiorców dalej zwanej,,promocją Organizator Organizatorem Promocji jest Alior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem 2018 Obowiązuje od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem 2018, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych

Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów, będąca Załącznikiem Nr 2 do Decyzji Nr 033/2017 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA kierującego Pionem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem. Obowiązuje od r. do r.

REGULAMIN PROMOCJI. MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem. Obowiązuje od r. do r. REGULAMIN PROMOCJI MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem Obowiązuje od 04.06.2013 r. do 31.01.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A....... Katowice, 2011-08 - 22 strona 1 z 14 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMÓW ORAZ SKŁADANIA ZGÓD...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo