W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów (dalej OWU ) 1. OWU stosuje się do zawieranych przez Bank z przedsiębiorcami (dalej Klientami firmowymi lub Klientami ) następujących umów (dalej zwanych Umowami ): a) o udzielenie kredytu lub pożyczki z przeznaczeniem na zakup pojazdów mechanicznych, maszyn lub urządzeń (dalej zwanych Przedmiotami ), albo zabezpieczonych na Przedmiotach (dalej Umowa kredytu ), b) mających służyć zabezpieczeniu zwrotu kredytu lub pożyczki, niezależnie od tego czy osoba udzielająca zabezpieczenia zawarła równocześnie Umowę kredytu (dalej Umowa zabezpieczenia ), c) rachunku bankowego, w tym umów określających sposób dostępu do rachunku bankowego, a także umów o prowadzenie lokat pieniężnych (dalej Umowa rachunku ), d) o korzystanie z platformy internetowej Bankkierowcy.pl (dalej Umowa o BK ). 2. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o: a) Kredytobiorcy należy przez to rozumieć Klienta zawierającego Umowę kredytu, b) Zabezpieczającym należy przez to rozumieć osobę zawierającą Umowę zabezpieczenia, c) Posiadaczu rachunku należy przez to rozumieć Klienta zawierającego Umowę rachunku, d) Kredycie należy przez to rozumieć także zobowiązania Klienta z tytułu innych niż przeznaczonych na zakup Przedmiotów, produktów kredytowych, e) Kapitale należy przez to rozumieć zobowiązanie główne wynikające z Umowy kredytu, w tym w szczególności kwotę kredytu, f) Rachunku bieżącym należy przez to rozumieć firmowy rachunek bieżący złotowy prowadzony przez Bank dla Klienta, g) Rachunku należy przez to rozumieć wszystkie rachunki bankowe, w tym rachunki lokat pieniężnych, OWU określają prawa i obowiązki Getin Noble Banku S.A. oraz Klienta, wynikające z umów, o których mowa w ust. 1 oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym transakcji płatniczych na zlecenie Posiadacza rachunku. 3. O ile niniejsze OWU lub właściwa Umowa nie stanowi inaczej, w odniesieniu do Umów łączących Bank i Posiadacza rachunku nie stosuje się w całości: przepisów zawartych w Dziale II (art ) z wyłączeniem art. 32a oraz art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.). 2. Forma zawarcia i zmiany Umowy 1. Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie Umów powinny nastąpić w formie pisemnej (lub elektronicznej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują formę szczególną. 2. Zmiany harmonogramu spłat Umowy kredytu wynikające ze zmiany oprocentowania zmiennego nie wymagają aneksu do umowy. Bank jest zobowiązany przesłać Klientowi zmienioną treść harmonogramu spłat. 3. W przypadku zmiany danych podanych przez Klienta przy zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank oraz podać aktualne dane. 4. Umowa, załączniki do Umowy i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 3. Kolizja postanowień W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. 4. Obowiązki Banku Bank zobowiązany jest przy zawieraniu i wykonywaniu Umów, a w szczególności przy zaspokojeniu się z przedmiotu zabezpieczenia, postępować zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz powstrzymać się od takiego wykonywania przysługujących mu praw, które mogłoby być sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. 5. Obowiązki Klienta 1. Klient zobowiązuje się do: 1) składania na wezwanie Banku kwartalnych i/lub rocznych sprawozdań o wyniku finansowym, kosztach i przychodach lub pełnych danych finansowych tj. bilansu i rachunku zysków i strat, 2) składania na wezwanie Banku innych dokumentów finansowych właściwych dla rodzaju działalności oraz form opodatkowania Klienta, 3) dostarczania Bankowi wszelkich informacji służących ocenie jego zdolności kredytowej, 4) informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę Kredytu, 5) w przypadku zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego uzyskania wpisu o ustanowieniu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest przedmiot posiadający dowód rejestracyjny oraz powiadomienia Banku o tym fakcie w ciągu 7 dni od uzyskania wpisu, i przedstawienia tego wpisu Bankowi, 6) terminowego uiszczania składek ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całym okresie kredytowania, 7) w przypadku zabezpieczenia w formie cesji praw z ubezpieczenia auto casco: terminowego uiszczania składek ubezpieczenia w całym okresie kredytowania oraz przedkładania Bankowi przed upływem ważności polisy, potwierdzonego przez ubezpieczyciela zawiadomienia o cesji praw na rzecz Banku z tytułu ubezpieczenia (łącznie z polisą) na następny okres, 8) nie rozporządzania bez zgody Banku prawem własności przedmiotu zabezpieczenia oraz nie oddawanie go w użytkowanie osobom trzecim,

2 9) użytkowanie przedmiotu zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywania go w pełnej sprawności, 10) wydania na pierwsze żądanie Banku przedmiotu będącego zabezpieczeniem Kredytu, w razie podjęcia przez Bank decyzji o jego przejęciu. 2. Bankowi przysługuje uprawnienie do żądania przedłożenia dokumentów i informacji o którym mowa w ust. 1 pkt. 1)-3) powyżej, przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy. 6. Prowizje i inne opłaty 1. Bank pobiera opłaty i prowizje za wykonywanie czynności związanych z Umową kredytową oraz obsługą Rachunków, zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności, zwaną dalej Tabelą. 2. Bank ma prawo dokonać zmian w Tabeli w trakcie trwania Umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) zmiana poziomu inflacji lub innych wskaźników makroekonomicznych, 2) zmiana sytuacji rynkowej lub zmiana obowiązujących regulacji prawnych, podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności banków, 3) zmiana wysokości kosztów ponoszonych przez Bank przy realizacji usług, operacji lub czynności bankowych, 4) zmiany wewnętrzne w Banku o charakterze organizacyjnym lub technologicznym. 3. W przypadku zmiany Tabeli, Bank informuje Klienta o dokonanych zmianach. Obowiązują one strony Umowy, o ile w terminie 14 dni od poinformowania, Klient nie wypowie Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 7. Oprocentowanie maksymalne 1. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, każdorazowa zmiana wysokości oprocentowania kredytu, dokonana przez Bank zgodnie z postanowieniami Umowy lub niniejszych OWU, nie może powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące bieżąco oprocentowanie maksymalne, określone w art k.c. Wszelkie zmiany oprocentowania kredytu przez Bank sprzeczne z postanowieniem zdania poprzedzającego prowadzić mogą jedynie do wzrostu stopy oprocentowania do wysokości odpowiadającej wspomnianej stopie oprocentowania maksymalnego. 2. W przypadku, gdy ze względu na zmiany wysokości oprocentowania maksymalnego określonego przepisem art k.c., wysokość oprocentowania obowiązującego w Umowach kredytu oprocentowanych według zmiennej lub stałej stopy procentowej przekroczy wysokość wspomnianego oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie zmienionego oprocentowania maksymalnego, Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości obniżonej do jego poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian, Bank pobierać będzie oprocentowanie w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie większe jednak niż ustalone w Umowie. 8. Odpowiedzialność Banku 1. Bank nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie Przedmiotu przez sprzedawcę oraz za jego wady fizyczne i prawne. 2. Bank nie odpowiada za zakres oraz terminowość wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia Przedmiotu. 3. Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku. 4. Bank odpowiada również za skutki zrealizowania dyspozycji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Posiadacza rachunku dyspozycji blokady hasła lub karty: a) od momentu złożenia dyspozycji blokady jeżeli została złożona telefonicznie pod numerem infolinii Banku lub pisemnie w placówce Banku, b) od godziny 10 następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia dyspozycji blokady w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną. 9. Zmiany OWU 1. Bank może dokonywać zmian OWU w przypadku zmiany: 1) sytuacji rynkowej, 2) przepisów prawa, 3) w ofercie Banku: a) wprowadzenia nowych produktów i usług, b) rozszerzenia, modyfikacji lub ograniczenia istniejących usług lub produktów, c) wycofania niektórych usług lub produktów z oferty Banku, d) dostosowania produktów lub usług do zmian wprowadzonych w funkcjonujących w Banku systemach informatycznych. Przez zmianę w systemach informatycznych Banku rozumie się również wprowadzenie nowego systemu informatycznego. 2. W takim przypadku Bank informuje Klienta o treści dokonanych zmian. 3. Zmiany wprowadzone w OWU obowiązują strony Umowy od dnia wskazanego przez Bank w informacji o dokonanych zmianach, nie wcześniej jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania Klientowi zawiadomienia o treści dokonanych zmian, o ile Klient nie wypowie Umowy do czasu wejścia zmian OWU w życie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 10. Obowiązki informacyjne 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 t.jedn.z późn. zm.), Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych lub danych firmowych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 2. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1, ma prawo do: 1) stosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy; 2) odmowy przeprowadzenia transakcji; 3) rozwiązania umowy; 4) nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 11. Doręczanie pism 1. W razie zmiany danych adresowych Klienta w czasie trwania Umowy, Klient ma obowiązek pisemnie zawiadomić Bank o nowym adresie, ze wskazaniem numeru Umowy. 2. W przypadku niespełnienia tego wymogu korespondencję przesyłaną na adres podany przy zawarciu Umowy, uważa się za doręczoną. 3. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku poinformowania Banku o zmianie adresu, o którym mowa w ust. 1, Bank będzie uprawniony do pobrania opłaty w wysokości określonej w Tabeli. za ustalenie nowego adresu Klienta. 12. Klauzula sanacyjna 1. Strony Umowy ustalają, że w przypadku nieważności jednego z postanowień zawartej pomiędzy nimi Umowy pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.

3 2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy w jednej z trzech części(i, I lub IIII) w mocy pozostaje ta część OWU, która dotyczy nierozwiązanej części Umowy. 13. Właściwość prawa i właściwość sądu 1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Klientem stosunków prawnych jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z zawartych z Bankiem umów jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 14. Postanowienia różne 1. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Komunikacja pomiędzy Bankiem, a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej poprzez: 1) w sprawach dotyczących Umowy rachunku, w tym umów określających sposób dostępu do rachunku bankowego, a także umów o prowadzenie lokat pieniężnych Centrum Obsługi Klienta Firmowego (ul. Szewczenki Katowice, tel , (dalej COK ), 2) w sprawach dotyczących platformy internetowej BankKierowcy.pl Departament Zarządzania Relacjami (ul. Gwiaździsta 66, Wrocław, , 3. W każdej sprawie Klient może również komunikować się z Bankiem w drodze osobistego kontaktu w placówkach Banku. 4. Aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Banku, dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem: 15. Reklamacje 1. Jeżeli z postanowień OWU lub Umowy nie wynika nic innego, reklamacje mogą być składane w jeden z następujących sposobów: a) drogą elektroniczną poprzez system bankowości internetowej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku (www.getinbank.pl), b) telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Banku (197 97) lub pod numerami prezentowanymi w placówkach i na stronach internetowych Banku, c) pisemnie wysyłając na adres Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, Warszawa lub składając z placówce Banku. 2. Reklamacja, oprócz dokładnych danych osoby ją składającej (lub danych osoby, w imieniu której jest ona składana), powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złożenia. 3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Kredytobiorcę przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 4. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, lub innej uzgodnionej ze składającym reklamację. 5. Bank informuje o możliwości skierowania sprawy do polubownego rozwiązania przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej tej instytucji. CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU 16. Uruchomienie Kredytu 1. Bank dokona uruchomienia Kredytu zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy, po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie Kredytu oraz w sytuacji gdy: 1) Umowa kredytu będzie zawierać kompletne i prawdziwe dane Kredytobiorcy oraz ewentualnych Poręczycieli, a Bank nie uzyska informacji mających negatywny wpływ na ocenę jego / ich zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej, i 2) przedstawione przez Kredytobiorcę dokumenty będą kompletne, i 3) na dzień uruchomienia Kredytu Kredytobiorca zachowa zdolność kredytową określona przez Bank w decyzji kredytowej, i 4) zostaną ustanowione wszystkie prawne zabezpieczeni spłaty Kredytu, o których mowa w Umowie kredytu, i 5) Kredytobiorca spełnił wszystkie warunki określone przez Bank w decyzji kredytowej wymagalnych na dzień uruchomienia Kredytu. 2. Jeżeli na skutek niespełnienia przez Kredytobiorcę warunków, o których mowa w ust. 1, uruchomienie Kredytu, nie nastąpi do terminu płatności pierwszej raty wynikającej z harmonogramu spłat znajdującego się w Umowy kredytu, Umowa kredytu nie wchodzi w życie, a jeżeli weszła już w życie wygasa. 17. Spłata Kredytu 1. Spełnienie świadczenia przez Kredytobiorcę z tytułu spłaty Kredytu następuje w dniu, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek wskazany przez Bank w Umowie Kredytu. 2. Kredytobiorca dokonuje spłaty kapitału i odsetek przelewem lub gotówką na wskazany przez Bank w Umowie kredytu rachunek do spłat. 3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu, spłata Kredytu nie ulega zawieszeniu, a wysokość ani terminy płatności poszczególnych rat nie ulegają zmianie. 4. Kredytobiorca ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty Kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu. Termin dokonania przedterminowej spłaty Kredytu powinien odpowiadać terminom spłaty rat określonym w Umowie kredytu, a o zamiarze spłaty Kredytobiorca jest zobowiązany poinformować Bank składając pisemną dyspozycję spłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności raty Kredytu, wraz z którą ma być dokonana przedterminowa spłata. W przypadku nieokreślenia tej kwestii odmiennie w pisemnej dyspozycji spłaty składanej przez Kredytobiorcę, częściowa spłata Kredytu jest zarachowywana na poczet zmniejszenia wysokości rat Kredytu, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. W przypadku dokonania przez Kredytobiorcę przedterminowej częściowej spłaty, Bank wysyła Kredytobiorcy nowy harmonogram spłat. W przypadku dokonywania wcześniejszej spłaty Kredytu, Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty Kredytu, o ile taką prowizję przewiduje Tabela. W przypadku, jeżeli Kredytobiorcy została udzielona karencja w spłacie kredytu i dokonuje on spłaty kredytu w okresie karencji, nie ponosi on kosztów związanych z przedterminową spłatą Kredytu. 5. W przypadku dokonania przez Kredytobiorcę wpłaty w kwocie przekraczającej wysokość najbliższej raty i jednocześnie braku dyspozycji Kredytobiorcy opisanej w ust. 4, ewentualną nadwyżkę Bank traktuje jako nieoprocentowany depozyt, który Bank zaliczy na spłatę kolejnej raty Kredytu w terminie jej wymagalności. Nadwyżki, których Bank w okresie trwania Umowy kredytu nie zaliczy na spłatę rat Kredytu, zostaną postawione do dyspozycji Kredytobiorcy po całkowitej spłacie Kredytu. 6. Kwoty wpłacone przez Kredytobiorcę na spłatę zadłużenia z tytułu Kredytu, Bank zalicza w następującej kolejności: a) koszty opłat za wysłanie monitów i wezwań do zapłaty oraz koszty ewentualnych działań windykacyjnych, b) odsetki podwyższone z tytułu opóźnienia w spłacie kapitału,

4 c) oprocentowanie (odsetki umowne), d) zaległe raty kapitałowe 18. Niespłacenie Kredytu w terminie 1. Niedotrzymanie przez Klienta terminu spłaty zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy kredytu powoduje przeniesienie w dniu wymagalności należności niespłaconej kwoty zobowiązania, na rachunek należności przeterminowanych Banku. 2. Od niespłaconych w terminie rat kapitału, Bank pobiera odsetki naliczone według stopy procentowej zadłużenia przeterminowanego, których wysokość określa Umowa kredytu 19. Zabezpieczenia spłaty należności Banku 1. Klient w okresie obowiązywania Umowy kredytu zobowiązany jest do ustanowienia na żądanie Banku w odpowiednim terminie zabezpieczenia uzupełniającego, gdy wg oceny Banku nastąpiło pogorszenie sytuacji majątkowej Klienta, któremu udzielono Kredytu. 2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1, Bank jest upoważniony do określenia sposobu zabezpieczenia i warunków związanych z tym zabezpieczeniem. 3. W trakcie realizacji przysługujących Bankowi praw z tytułu zabezpieczenia, Klient zobowiązany jest do współpracy z Bankiem w zakresie realizacji zabezpieczenia oraz jego ochrony przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności do wydania Bankowi przedmiotu zabezpieczenia. 4. W przypadku terminowej spłaty Kredytu wraz z oprocentowaniem i innymi należnościami, Bank zobowiązany jest do zwrotu rzeczy, dokumentów lub innych przedmiotów osobie dającej zabezpieczenie, w których posiadanie Bank wszedł z tytułu udzielonego mu zabezpieczenia, jak również do dokonania innych czynności związanych z ustaniem stosunku prawnego powstałego w wyniku zawarcia Umowy zabezpieczenia. 5. W przypadku wymogu zdeponowania karty pojazdu w Banku, Kredytobiorca zobowiązuje się dostarczyć do Banku kartę pojazdu bezpośrednio po jego zarejestrowaniu. W przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie (częściowego lub całkowitego) Przedmiotu na Bank, Bank zobowiązuje się zwrócić kartę pojazdu po całkowitej spłacie Kredytu, a w przypadku zastawu rejestrowego na pojeździe po przedstawieniu przez Kredytobiorcę dowodu rejestracyjnego Przedmiotu z dokonanym wpisem o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe. 20. Zmiana wartości przedmiotu zabezpieczenia 1. W przypadku utraty przedmiotu zabezpieczenia, Bank pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu może: a) wezwać Kredytobiorcę do spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu albo b) wezwać Kredytobiorcę do ustanowienia nowego zabezpieczenia o wartości nie niższej niż wartość rynkowa Przedmiotu, który stanowił przedmiot zabezpieczenia z dnia jego utraty albo c) podwyższyć oprocentowanie Kredytu o 3 p.p. 2. W przypadku gdy wartość rynkowa przedmiotu zabezpieczenia w dowolnym momencie trwania Umowy kredytu będzie niższa niż 25% wartości aktualnego zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu, Bank pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu może: a) wezwać Kredytobiorcę do spłaty tej części zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu, która przewyższa wartość rynkową przedmiotu zabezpieczenia albo b) wezwać Kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia uzupełniającego, o którym mowa 17 ust. 1, o wartości nie niższej niż kwota różnicy między wartością rynkową przedmiotu zabezpieczenia a wartością aktualnego zadłużenia wynikającego z Umowy kredytu albo c) podwyższyć oprocentowanie Kredytu o 1 p.p. 3. Wartość rynkowa Przedmiotu jest ustalana w oparciu o wycenę dokonywaną przez rzeczoznawcę wskazanego przez Bank. Koszty takiej wyceny ponosi Bank. W przypadku utraty przedmiotu zabezpieczenia wycena jest sporządzana przez Bank w oparciu o dane z katalogu EurotaxGlass s. 21. Przelew praw z umowy ubezpieczenia 1. W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu zabezpieczenia Klient zobowiązany jest do: a) zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia w całym okresie trwania Umowy kredytu, w zakresie wskazanym przez Bank, b) cedowania na Bank praw wynikających z umów ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia zawartych w trakcie obowiązywania Umowy kredytu, c) dostarczania do Banku potwierdzenia dokonania ubezpieczenia i cesji praw z tego tytułu, w terminie 14 dni od jego dokonania wraz z dowodem opłacenia składki tytułem ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu lub co najmniej pierwszej raty składki w przypadku gdy zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu składka płatna jest w ratach, d) dostarczania do Banku potwierdzenia opłacenia każdej raty składki tytułem ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu najpóźniej do dnia wymagalności danej raty składki zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu zawartej przez Klienta (dotyczy przypadku gdy zgodnie z postanowieniami zawartej przez Klienta umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu składka płatna jest w ratach), e) niezwłocznego powiadamiania ubezpieczyciela, który wystawił polisę ubezpieczeniową, o dokonanej cesji w przypadku zawarcia umowy cesji z Bankiem. 2. W przypadku zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej z Klientem Umowy ubezpieczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie. 3. Bank jest uprawniony do podjęcia decyzji, czy należna od zakładu ubezpieczeń kwota z tytułu ubezpieczenia ma być przeznaczona na usunięcie szkody, czy spłatę Kredytu. 4. Koszty ubezpieczenia przedmiotu kredytu ponosi Klient. 22. Ubezpieczenie Przedmiotu przez Bank na koszt Kredytobiorcy 1. Bank może zapewnić ubezpieczenie Przedmiotu w zakresie ubezpieczenia Auto Casco, jeżeli ubezpieczenie Auto Casco Przedmiotu jest wskazane w Umowie jako zabezpieczenie Kredytu i czas ochrony ubezpieczeniowej jest krótszy niż okres kredytowania wynikający z Umowy, a Kredytobiorca najpóźniej do ostatniego dnia zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej nie dostarczy Bankowi: 1) polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu na następny co najmniej 12 miesięczny okres ubezpieczenia, oraz 2) dowodu opłacenia przynajmniej pierwszej raty składki w przypadku gdy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu składka płatna jest w ratach, oraz 3) dokumentu potwierdzającego ustanowienie na rzecz Banku cesji praw z umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu wraz z dowodem przyjęcia tej cesji przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 2. W sytuacji niewykonania przez Kredytobiorcę obowiązku o którym mowa w ust. 1 powyżej, Bank bez dodatkowego wezwania Kredytobiorcy, może bezzwłocznie zapewnić ubezpieczenie Przedmiotu na koszt Kredytobiorcy w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń na kolejny 12-to miesięczny okres ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia odpowiadającą minimalnemu poziomowi wymaganego zabezpieczenia Umowy, przy czym maksymalna wysokość opłaty za ubezpieczenie Przedmiotu określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji Getin Noble Bank S.A. 3. W przypadku zapewnienia ubezpieczenia Przedmiotu przez Bank, w imieniu Kredytobiorcy, Kredytobiorca zobowiązany będzie do sfinansowania opłaty za

5 ubezpieczenie Przedmiotu. Bank prześle wówczas Kredytobiorcy informację o objęciu ochroną ubezpieczeniową, okresie ubezpieczenia, wysokości opłaty za cały okres ubezpieczenia i sposobie jej płatności, a Kredytobiorca zobowiązany będzie w zależności od treści informacji otrzymanej od Banku uiścić w terminie płatności najbliższej raty Kredytu kwotę opłaty w sposób jednorazowo lub uiszczać opłatę ratalnie w terminach wskazanych w informacji otrzymanej od Banku. Wskazaną przez Bank kwotę opłaty Kredytobiorca jest zobowiązany uiścić jednorazowo lub uiszczać ratalnie (zgodnie z otrzymaną od Banku informacją) na konto do spłaty Kredytu. 4. Na wniosek Kredytobiorcy istnieje możliwość doliczenia wartości opłaty za ubezpieczenie Przedmiotu do kwoty Kredytu, co będzie skutkowało podwyższeniem wysokości rat Kredytu przypadających po doliczeniu wartości opłaty do kwoty Kredytu. W takim przypadku Bank doręczy Kredytobiorcy zmieniony harmonogram spłat. 5. Kredytobiorcy przysługuje uprawnienie do rezygnacji z ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu, w przypadku zapewnienia ubezpieczenia Przedmiotu przez Bank na koszty Kredytobiorcy na podstawie upoważnienia znajdującego się w Umowie. 6. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, o której to rezygnacji mowa w ust. 5 i braku dostarczenia do Banku dokumentów wymienionych w ust. 1 powyżej, Bank ma prawo podwyższyć oprocentowanie o 2 p.p. lub wypowiedzieć Umowę. 7. Bank może również zapewnić ubezpieczenie Przedmiotu w zakresie ubezpieczenia Auto Casco, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie, w przypadku gdy: 1) Kredytobiorca wykonując ciążący na nim obowiązek o którym mowa w ust. 1 powyżej, doręczył do Banku dowód opłacenia składki tytułem ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu w niepełnej wysokości (lecz nie niższej niż w kwocie odpowiadającej pierwszej racie), oraz 2) w terminie najpóźniej do dnia wymagalności każdej następnej raty składki zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia Auto Casco Przedmiotu nie doręczył do Banku dowodu opłacenia danej raty składki. 23. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 1. W przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia Przedmiotu na zabezpieczenie, Przewłaszczający jest dodatkowo zobowiązany do: 1) nie zbywania i nieobciążania przedmiotu przewłaszczenia bez zgody Banku, 2) nie rozporządzania swoim udziałem, w przypadku przewłaszczenia częściowego, ani nie oddawania Przedmiotu w używanie osoby trzeciej bez zgody Banku, 3) ponoszenia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego użytkowania Przedmiotu nakładów, w tym także do ponoszenia na własny koszt niezbędnych napraw i przeprowadzania niezbędnych badań technicznych, 4) dochowania szczególnej staranności podczas użytkowania Przedmiotu, 5) poniesienia kosztów zawarcia umowy przewłaszczenia, 6) ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu przewłaszczenia. 2. Przewłaszczający wyraża zgodę na oznaczenie przewłaszczonego Przedmiotu jako przedmiotu przewłaszczenia na rzecz Banku i utrzymanie tego oznaczenia aż do całkowitej spłaty wszystkich należności Klienta z tytułu zaciągniętego Kredytu. 3. W przypadku sprzedaży Przedmiotu przez Bank lub sprzedaży przez upoważnioną osobę trzecią na zlecenie Banku, Bank zastrzega sobie zaliczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży w następującej kolejności: a) na pokrycie kosztów sprzedaży (w tym również podatki), b) na pokrycie kosztów windykacji i strat Banku, jeśli nastąpiła zwłoka w wydaniu przewłaszczonego Przedmiotu, c) na spłatę dłużnych należności wynikających z Umowy kredytu. 4. Przewłaszczający zobowiązuje się do niezwłocznego wydania Przedmiotu na żądanie Banku lub osoby przez niego upoważnionej. Szkody wynikłe dla Banku z niewykonania lub zwłoki w wykonaniu obowiązku wydania Przedmiotu w terminie i w miejscu wskazanym przez Bank lub wydania Przedmiotu przewłaszczonego w stanie pogorszonym, jak również wszelkie koszty poniesione przez Bank, obciążają Klienta, który zobowiązany jest do ich pokrycia. 24. Wypowiedzenie Umowy Kredytu 1. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w razie: 1) niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia Kredytu, 2) utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, 3) opóźnienia w spłacie przez Kredytobiorcę pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Kredytobiorcy do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, 4) niespełniania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy kredytu, 5) złożenia przez Kredytobiorcę w Banku dokumentów lub przedstawienia informacji, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym, 6) pogorszenia się sytuacji majątkowej Kredytobiorcy w stopniu zagrażającym wypłacalności Kredytobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat Kredytu w umownych terminach, 7) gdy Kredytobiorca jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 2. W razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. 25. Koszty czynności dokonanych przez Bank Wszelkie koszty czynności dokonanych przez Bank na zlecenie Klienta lub w jego interesie, a w szczególności koszty związane z: a) ustanowieniem, zmianą i zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia, b) zarządzaniem, przechowywaniem i dozorem nad przedmiotem zabezpieczenia, c) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia, ponosi Klient. CZEŚĆ II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY RACHUNKU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ RACHUNKU 26. Zakres dostępnych produktów w ramach Umowy rachunku 1. Z tytułu zawarcia Umowy rachunku bankowego Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 1) prowadzenia rozliczeń pieniężnych, 2) otrzymania karty płatniczej Mastercard, 3) internetowego dostępu do rachunku GB24, 4) zakładania lokat terminowych, 5) zakładania lokat specjalnych,

6 2. Po aktywacji usługi Posiadaczowi przysługuje prawo do: 1) automatycznego lokowania środków, 2) korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku, 3) korzystania z debetu w Rachunku, 4) otrzymania wyciągów drogą mailową, po wprowadzeniu usługi przez Bank. 27. Lokaty 1. Założenie lokaty następuje na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku złożonej ustnie w placówce, telefonicznie lub za pośrednictwem internetowego kanału dostępu, w której to dyspozycji Posiadacz rachunku wskazuje okres oraz kwotę lokaty. Oprocentowanie lokaty jest zgodnie z aktualną ofertą Banku, zawartą w Tabeli prowizji i oprocentowania dla Klientów Firmowych. 2. Wkład wraz z odsetkami stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w ostatnim dniu okresu umownego. 3. Lokata, co do której Posiadacz rachunku nie złożył dalszej dyspozycji jest automatycznie odnawiana na taki sam okres, zgodnie z aktualną ofertą Banku, zawartą w Tabeli. Za początek okresu lokaty odnowionej przyjmuje się ostatni dzień obowiązywania lokaty z okresu poprzedniego. 4. W trakcie trwania lokaty Posiadacz rachunku nie może zmieniać terminu lokaty. 5. Wypłata lokaty przed upływem jej terminu powoduje: a) utratę naliczonych odsetek, jeżeli lokata zostanie wypłacona w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia, b) obniżenie oprocentowania do wysokości określonej w Tabeli, jeżeli lokata została wypłacona w terminie późniejszym niż określony powyżej. 6. Likwidacja lokaty terminowej walutowej, w przypadku zlecenia przelewu waluty na rachunek w innym banku wymaga zachowania trybu właściwego dla realizacji polecenia przelewu za granicę, a polecenie przelewu środków na rachunek złotowy, musi być poprzedzone dokonaniem przez Bank skupu waluty. 7. Posiadacz rachunku jest uprawniony do negocjowania wysokości oprocentowania w przypadku lokowania środków, których minimalną wysokość określa Tabela. 8. Lokaty specjalne mogą być zawierane na okresy od 1 do 365 dni. Lokaty o okresach krótszych niż 7 dni mogą być zakładane wyłącznie bezgotówkowo. 9. Lokaty specjalne nie podlegają odnowieniu. Po zakończeniu okresu umownego Bank przekazuje środki lokaty specjalnej na wskazany rachunek Klienta. 10. Likwidacja lokaty specjalnej przed okresem, na jaki została ustanowiona powoduje utratę odsetek. 11. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty lokaty w kwocie wyższej niż określona przez Bank. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni roboczych przed dniem wypłaty w jednostce Banku, w której zamierza on dokonać wypłaty. Wysokość limitów wypłaty określana jest odrębnie dla każdej placówki Banku i podawana do wiadomości Posiadacza rachunku przez wywieszenie w placówce Banku. 28. Automatyczne lokowanie środków 1. Aktywacja usługi automatycznego lokowania środków następuje na wniosek Posiadacza rachunku. 2. Środki zgromadzone na Rachunku bieżącym podlegają automatycznemu lokowaniu w każdym dniu, w którym saldo na koniec dnia wynosi minimum zł. 3. Jeżeli kwota środków zgromadzonych na Rachunku bieżącym jest niższa od wymaganego minimum, odsetki naliczane są wg stopy obowiązującej dla Rachunku bieżącego. 29. Rozliczenia zagraniczne Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym są realizowane zgodnie z Regulaminem realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Szczegółowe warunki realizacji są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. 30. Wpłaty i wypłaty 1. Posiadacz rachunku może dokonać wpłat i wypłat gotówkowych w dowolnej placówce Banku w formie wpłaty / wypłaty do kasy lub wpłaty zamkniętej. 2. Z uwzględnieniem postanowień Umowy wpłaty i wypłaty gotówkowe mogą być dokonywane w PLN, EUR, USD. 3. Dla walut, dla których Bank nie prowadzi obrotu bilonem wszelkie kwoty wyrażone w bilonie przeliczane będą na złote polskie wg kursu średniego NBP, obowiązującego w chwili dokonywania operacji. 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty gotówki w kwocie wyższej niż określona przez Bank: a) pisemnie w jednostce Banku, w której wypłata ma być zrealizowana, b) telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta Firmowego (dalej COK ) pod numerem (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00). 5. Zgłoszenia przyjęte przez Bank w dniu roboczym będą realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia. W przypadku walut innych niż PLN zlecenia przyjęte przez Bank w dniu roboczym do godziny 17:00 będą realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia, natomiast zgłoszenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 17:00 będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zlecenia. 6. Wpłaty zamknięte dokonane bezpośrednio w placówce księgowane są na wskazanym rachunku Posiadacza w dniu dokonania wpłaty zamkniętej. 7. Realizacja wpłat zamkniętych do wrzutni nocnej lub bezpośrednio do skarbca zewnętrznego Banku może nastąpić po podpisaniu odrębnej umowy, która określa zasady i termin księgowania tych operacji. 8. Do czasu szczegółowego przeliczenia wpłacanej gotówki, które następuje nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od następnego dnia po dokonaniu wpłaty, Bank dokonuje na rachunku Posiadacza blokady kwoty zaksięgowanej z tytułu wpłaty zamkniętej. 9. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zabezpieczenia i zapakowania gotówki wpłacanej w formie zamkniętej, w sposób opisany w odrębnej instrukcji, dostępnej w placówkach Banku i na jego stronie internetowej. 10. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na przeliczenie gotówki bez jego udziału i zobowiązuje się do niezwłocznego wyrównania powstałych różnic finansowych (np. braki, falsyfikaty, banknoty zniszczone w stopniu uzasadniającym odmowę ich przyjęcia). Wyrównanie różnic następuje w drodze automatycznego obciążenia przez Bank rachunku Posiadacza, a sporządzany przez podmiot przeliczający, po komisyjnym przeliczeniu, dostarczonych przez Posiadacza rachunku środków pieniężnych, protokół dotyczący stwierdzonej różnicy, stanowi podstawę do obciążenia rachunku Posiadacza kwotą różnicy. Posiadacz rachunku wyraża zgodę na automatyczne obciążenie i uznawanie jego rachunku z tytułu różnic pomiędzy zadeklarowanymi kwotami na dowodach wpłaty, a faktycznym kwotami wynikającymi z nadwyżek i niedoborów. 31. Czeki 1. Czek gotówkowy jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w okresie 10 dniu kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym daty wystawienia nie wlicza się do okresu dziesięciodniowego. 2. Bank jest zobowiązany do realizacji czeków: na okaziciela do wysokości PLN, imiennych do wysokości salda na Rachunku. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zastrzeżenia zgubionych lub skradzionych czeków.

7 32. Przeliczenia 1. Przy wpłatach i wypłatach w innej walucie wymienialnej niż waluta rachunku, przy zmianie waluty rachunku lub przy wypłatach w PLN do przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna sprzedaży obowiązujące w Banku, wg Tabeli podstawowej kursów walut. 2. Bank nie prowadzi obrotu bilonem USD, EUR, GBP i CHF, dlatego wszelkie kwoty wyrażone w bilonie przeliczane będą na złote polskie wg kursu średniego NBP, obowiązującego w chwili dokonywania operacji. 3. Posiadacz rachunku, upoważnia Bank do skupu i sprzedaży walut, w przypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania rachunku prowadzonego w innej walucie, niż waluta wpływu. Bank dokona skupu otrzymanej waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli kursów walut oraz sprzedaży waluty, w której prowadzony jest rachunek Posiadacza po kursie sprzedaży z Tabeli kursów walut. Na życzenie Posiadacza rachunku lub uprawnionego przez niego pełnomocnika do dokonania tej czynności, Bank może zastosować kurs negocjowany, ustalony na zasadach określonych w Regulaminie transakcji natychmiastowych obowiązującym w Banku w chwili dokonywania operacji. 33. Saldo debetowe 1. Posiadacz rachunku może wnioskować o umożliwienie mu przejściowego zadłużania się w Rachunku ponad stan posiadanych środków. Decyzja o aktywowaniu usługi jest podejmowana przez Bank i zależy od oceny zdolności kredytowej Posiadacza rachunku. 2. Bank jest uprawniony do naliczenia oprocentowania debetu zgodnie z Tabelą. Oprocentowanie naliczane jest za każdy dzień korzystania z debetu i płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym powstał debet. Obciążenie Rachunku z tytułu oprocentowania następuje niezależnie od stanu środków na Rachunku. 3. Oprocentowanie debetu jest zmienne. Do zmian wysokości oprocentowania debetu postanowienia 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 4. Kwotę debetu Posiadacz rachunku zobowiązany jest wyrównać w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania debetu. 5. W przypadku niewyrównania salda debetowego w terminie, Bank będzie naliczał oprocentowanie podwyższone oraz opłaty za upomnienie zgodnie z Tabelą. 6. Prawo do debetu ulega automatycznemu zawieszeniu, a Posiadacz rachunku traci prawo do składania dyspozycji powodujących saldo debetowe, w przypadku zajęcia wierzytelności Posiadacza rachunku z Rachunku w postępowaniu egzekucyjnym z chwilą doręczenia Bankowi zawiadomienia o zajęciu Rachunku. 7. W przypadku powstania niedozwolonego salda debetowego Bank jest uprawniony do żądania natychmiastowej spłaty całości zadłużenia. 34. Dyspozycje telefoniczne Klienta 1. Posiadacz rachunku ma prawo do uzyskiwania informacji o stanie rachunku oraz do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku za pośrednictwem COK, na podstawie dyspozycji telefonicznych. 2. Posiadacz rachunku ustala (wpisując do odpowiedniego załącznika Karty ustanowienia hasła dostępu telefonicznego) hasła dostępu służące do składania i autoryzacji dyspozycji telefonicznych. Wykonanie dyspozycji dotyczącej środków zgromadzonych na rachunku, następuje po weryfikacji telefonicznej (autoryzacji dyspozycji pieniężnych), poprzez podanie przez osoby dokonujące autoryzacji haseł w takim wzajemnym ich układzie, jaki jest konieczny do dysponowania środkami pieniężnymi. Każda osoba dokonująca autoryzacji dysponuje własnym hasłem. Autoryzacja (zatwierdzenie) złożonej dyspozycji wymaga podania haseł w takiej samej ilości i konfiguracji, jaka jest wymagana dla złożenia dyspozycji w formie pisemnej, zgodnie z kartą wzorów podpisów. 3. Strony przyjmują, że weryfikacja telefoniczna, dokonana zgodnie z powyższymi postanowieniami oznacza, że osoby składające dyspozycję działają w imieniu Posiadacza rachunku i w oparciu o jego umocowanie. 4. Dyspozycje telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy COK pod właściwym dla COK numerem telefonu, a ich realizacja następuje bezzwłocznie, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji. Bank podaje numer telefonu i godziny pracy COK, w których można składać dyspozycje telefoniczne na swojej stronie internetowej zamieszczonej pod adresem 5. Dla dyspozycji pieniężnych składanych telefonicznie obowiązuje dzienny limit operacji w wysokości zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 6. W przypadku powstania wątpliwości co do treści udzielonej dyspozycji dotyczącej Rachunku, wynikającej z niepełnego lub niewyraźnego złożenia dyspozycji albo wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję, Bank zastrzega sobie prawo odmowy jej realizacji do czasu wyjaśnienia wątpliwości / uzupełnienia informacji przez Klienta. 7. Posiadacz rachunku jest każdorazowo zobowiązany do potwierdzenia zgodności składanej dyspozycji telefonicznej. Brak potwierdzenia może być przyczyną nie zrealizowania operacji przez Bank. Potwierdzenie zgodności dyspozycji telefonicznej następuje w trakcie jej składania tj. w toku rozmowy z pracownikiem Banku. Pracownik Banku po złożeniu dyspozycji przez Posiadacza rachunku odczytuje jej treść, a następnie zwraca się do Posiadacza rachunku o potwierdzenie prawidłowości przyjętej dyspozycji. 8. Bank jest uprawniony do elektronicznego zapisu prowadzonych z Klientem rozmów oraz dyspozycji składanych telefoniczne. 9. W razie wątpliwości co do treści dyspozycji decydująca jest treść nagrania. 35. Reklamacje 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan swego rachunku, na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunku Posiadacza rachunku zobowiązany jest zgłosić niezgodność w terminie 14 dniu od daty otrzymania wyciągu lub zawiadomienia. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy dokonywaniu transakcji płatniczych, w tym również w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, Posiadacz powinien, niezwłocznie zgłosić reklamację. 4. Reklamacje mogą być zgłaszane: a) w formie pisemnej, wysyłając na adres COK lub składając w placówce Banku, b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią COK, c) drogą elektroniczną na adres mailowy COK. 5. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Posiadacza, datę złożenia reklamacji opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznacznie sformułowane roszczenie Posiadacza. Do złożonej reklamacji Posiadacz powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 6. Bank może się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji. 7. Roszczenia Posiadacza z tytułu sytuacji opisanych w ust. 3 wygasają, jeśli Posiadacz nie powiadomi Banku o zaistniałej sytuacji w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia obciążenia rachunku kwotą kwestionowanej transakcji albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana (chyba, że Regulamin danego produktu, usługi lub przepis prawa wskazuje na inny termin). 8. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Bank informuje Kredytobiorcę przed upływem tego terminu o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia i okolicznościach, które wymagają ustalenia. 9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Bank informuje Posiadacza o wyniku jej rozpatrzenia, pisemnie lub w innej formie uzgodnionej z Posiadaczem.

8 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeżeli uprzednio Bank uznał rachunek kwotą reklamowanej transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciążenia rachunku reklamowaną kwotą. 11. Jeżeli uznanie rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo rachunek. 12. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Bank zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 13. Bank ma prawo do odmowy uznania niezgodności jeśli powstała wskutek posłużenia się kartą płatniczą w sposób nieprawidłowy bądź niezgodny z obowiązującymi przepisami, 14. Jeżeli operacja będąca przyczyną powstania niezgodności została dokonana utraconą kartą bądź jest wynikiem przestępstwa, wówczas Posiadacz zobowiązany jest do: a) niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratora o przestępstwie, b) przekazania do Banku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie oraz innych postanowień wydanych przez policję lub prokuratora w sprawie, c) współdziałania z Bankiem oraz policją lub prokuratorem w celu wyjaśnienia przestępstwa. 15. Zawiadomienie o przestępstwie musi zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację operacji, będącej przyczyną powstania niezgodności, w tym zawierać numer karty, datę, kwotę i miejsce dokonania operacji oraz szczegółowy opis okoliczności sprawy. 16. Bank ma prawo do zawiadomienia policji lub prokuratora o przestępstwie w przypadku, gdy: a) Posiadacz nie zawiadomi policji lub prokuratora o przestępstwie, b) przestępstwo zostało dokonane na szkodę Banku. 36. Mylne księgowanie Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nienależnych mu środków, które zostały omyłkowo zaksięgowane na jego rachunku. 37. Pełnomocnicy 1. Posiadacz rachunku ustanawia pełnomocników i określa zakres ich umocowania na karcie wzorów podpisów. 2. Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Umowy rachunku. 38. Rachunek wspólników spółek cywilnych 1. Rachunek może być prowadzony jako rachunek wspólny dla wspólników spółki cywilnej. 2. Każdy wspólnik może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku. chyba że wspólnicy ustalą inne zasady reprezentacji na karcie wzorów podpisów. 3. Do zawarcia Umowy rachunku wymagane jest współdziałanie wszystkich wspólników spółki cywilnej. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złożonych przez poszczególnych wspólników spółki, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 5. W przypadku, gdy wykonanie kilku dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych dyspozycji, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania zgodnego oświadczenia wszystkich wspólników. 39. Wypowiedzenie Umowy rachunku Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy rachunku z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności jeżeli: 1. do Banku wpływają dyspozycje wystawione przez Posiadacza rachunku przekraczające stan wolnych środków, 2. debet lub kredyt na rachunku nie zostały wyrównane w terminie, 3. Posiadacz rachunku naruszył inne warunki Umowy rachunku, 4. Rachunek nie wykazuje obrotów przez okres 3 miesięcy (nie licząc naliczonych prowizji), 5. Rachunek jest objęty zajęciem egzekucyjnym, 6. Posiadacz rachunku jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 40. Wydanie i wznowienie Karty 1. Karta może być wydana na rzecz Posiadacza lub dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Użytkownik karty). 2. Posiadacz, wnioskując o wydanie karty dla Użytkownika, upoważnia go do dysponowania, przy użyciu karty, środkami znajdującymi się na Rachunku bankowym. 3. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika karty z postanowieniami OWU dotyczącymi karty oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika karty. 4. Bank umożliwia wydanie karty jako: a) karty spersonalizowanej wydanej z umieszczonymi na karcie danymi Posiadacza i Użytkownika karty, b) karty niespersonalizowanej wydanej bez umieszczonych na karcie danych Posiadacza i Użytkownika karty. 5. W przypadku karty spersonalizowanej, Bank w trakcie produkcji karty umieszcza na niej dane jej Posiadacza i Użytkownika w postaci imienia i nazwiska oraz dodatkowo nazwy firmy. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia danych Posiadacza (lub Użytkownika) karty umieszczonych na karcie. 6. Bank wysyła kartę oraz kod identyfikacyjny pocztą w oddzielnej korespondencji listem zwykłym na wskazany przez Posiadacza adres korespondencyjny a) w przypadku karty spersonalizowanej Bank dokonuje wysyłki w terminie do 14 dni od podpisania umowy, b) w przypadku karty niespersonalizowanej Bank wydaje od razu po podpisaniu umowy. 7. Posiadacz karty zobowiązany jest do poinformowania Banku w przypadku: a) nieotrzymania karty lub kodu identyfikacyjnego w terminie 21 dni od daty podpisania wniosku / Umowy Rachunku(w przypadku karty spersonalizowanej), b) otrzymania koperty zawierającej kod identyfikacyjny noszącej ślady uszkodzeń mogących świadczyć o możliwości poznania kodu identyfikacyjnego przez osoby niepowołane, c) otrzymania nieczytelnego kodu identyfikacyjnego, d) otrzymania karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie. 8. Niezwłocznie po otrzymaniu karty, Użytkownik karty zobowiązany jest podpisać kartę w sposób trwały na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie karty, w sposób zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Umowie rachunku. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezłożenia przez Użytkownika karty podpisu na karcie. 10. Karta spersonalizowana przekazywana jest jako nieaktywna. Posiadacz (lub Użytkownik) karty zobowiązany jest do aktywowania karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Aktywacja karty odbywa się w sposób określony w komunikacie Banku.

9 11. Karta niespersonalizowana aktywowana jest automatycznie przez Bank w momencie jej wydawania Posiadaczowi (lub Użytkownikowi). 12. Bank wydaje kartę na czas określony. Termin ważności karty podany jest na awersie karty w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 13. Karta jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności, b) Posiadacz złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia karty, w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności. 14. Karty niespersonalizowane, wznawiane są jako karty spersonalizowane. Bank w takim przypadku na karcie spersonalizowanej umieszcza dane Użytkownika karty, które zostały wskazane przez Posiadacza rachunku we wniosku o wydanie karty niespersonalizowanej. 15. Dla kart wznowionych dotychczasowy kod identyfikacyjny pozostaje bez zmian. 16. Jeżeli dane dotyczące Posiadacza (lub Użytkownika) karty uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku przed podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji o wznowieniu karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia karty w oparciu o nowe dane Posiadacza (lub Użytkownika) karty. 17. O zmianie adresu do wysyłki odnowionej karty Posiadacz (lub Użytkownik) karty zobowiązany jest powiadomić Bank nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności karty. 18. Po upływie terminu ważności karty należy ją zwrócić do Banku bądź zniszczyć. 41. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 1. Posiadacz karty zobowiązany jest do: a) przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym, c) nieudostępniania karty oraz kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, d) niezwłocznego zastrzeżenia karty w przypadku: zgubienia, kradzieży, zniszczenia oraz w innych przypadkach utraty karty, e) niezwłocznego zastrzeżenia karty w przypadku udostępnienia bądź ujawnienia kodu identyfikacyjnego osobie niepowołanej. 2. Kod identyfikacyjny jest generowany, drukowany i przekazywany przez Bank Użytkownikowi karty w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Użytkownik karty jest jedyną osobą, której Bank przekazuje kod identyfikacyjny. 3. Bank nie ma możliwości odtworzenia kodu identyfikacyjnego bądź wygenerowania nowego w miejsce dotychczasowego. 4. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Użytkownika karty ujawnienia kodu identyfikacyjnego. 42. Używanie karty 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik karty. 2. Z użyciem karty mogą być przeprowadzane następujące operacje: a) bezgotówkowe polegające na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowe polegające na wypłacie gotówki, c) specjalne polegające na dostępie do dodatkowych usług Banku. 3. Bank ma prawo do dowolnego kształtowania zakresu dodatkowych usług realizowanych przez operacje specjalne. Wprowadzenie, zmiana bądź likwidacja usług Banku nie stanowi zmiany warunków OWU i umowy o kartę. 4. Limity, określone w umowie później mogą być zmieniane na wniosek Posiadacza. Bank może przyznać limity w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Posiadacza. 5. Zmiana limitów następuje w przeciągu dwóch dni roboczych. 6. Bank ma prawo do zmiany limitów bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie limitów. 7. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji może zmniejszyć na okres określony w komunikacie Banku dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku. 8. Kartą można dokonywać operacji w następujących punktach i urządzeniach: a) w terminalach płatniczych w punktach handlowo-usługowych bądź kasach banków, b) w samoobsługowych terminalach płatniczych, c) w bankomatach. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia płatności z użyciem karty, bądź odmowę dokonania operacji z użyciem karty z przyczyn niezależnych od Banku. 10. Kartą można posługiwać się w kraju oraz za granicą. W przypadku dokonywania kartą operacji za granicą, karta powinna być używana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dokonywana jest operacja. 11. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli poprzez obciążenie Rachunku. 43. Dokonywanie i potwierdzanie operacji 1. Posiadacz lub Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie operacji (autoryzacja zlecenia płatniczego zgodnie z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) w następujący sposób: a) w przypadku, gdy operacja dokonana jest w terminalu płatniczym przez podanie kodu identyfikacyjnego; w niektórych przypadkach może być wymagane złożenie podpisu wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego, b) w przypadku, gdy operacja dokonana jest w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym przez podanie kodu identyfikacyjnego, c) w przypadku, gdy operacja dokonana jest bez fizycznego użycia karty przez podanie numeru karty oraz kodu weryfikującego (trzy ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty obok paska do podpisu), d) operacja dokonana jest zbliżeniowo przez zbliżenie karty do terminala płatniczego akceptującego płatności zbliżeniowe; w niektórych przypadkach może być dodatkowo wymagane złożenie podpisu i/lub elektroniczna identyfikacja Posiadacza (lub Użytkownika). 2. Potwierdzenie operacji może wymagać złożenia własnoręcznego podpisu przez Użytkownika karty na dokumencie potwierdzającym dokonanie operacji, zgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie; niezłożenie podpisu, złożenie podpisu niezgodnego ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie bądź złożenie podpisu przez osobę inną niż Użytkownik karty może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie karty przez obsługę punktu przyjmującego płatność kartą. 3. Obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja, ma prawo poprosić Użytkownika karty o okazanie dokumentu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości przez Użytkownika bądź okazanie dokumentu nie potwierdzającego tożsamości Użytkownika może spowodować odmowę dokonania operacji, a także zatrzymanie karty przez obsługę punktu. 4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3, obsługa punktu lub urządzenie może również odmówić dokonania operacji, a także zatrzymać kartę w sytuacji: a) próby posłużenia się kartą nieważną lub kartą zastrzeżoną, b) próby posłużenia się kartą przez osobę inną niż Użytkownik karty,

10 c) otrzymania z Banku, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego obsługującego punkt lub urządzenie, polecenia odmowy dokonania operacji lub polecenia zatrzymania karty. 5. W sytuacji, gdy obsługa punktu lub urządzenie zatrzyma kartę z powodów innych, niż określone w ust. 2-4, a karta nie zostanie zwrócona na żądanie Użytkownika, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zastrzeżenia karty. 6. Podczas dokonywania operacji Użytkownik karty zobowiązany jest do kontroli okoliczności posługiwania się kartą oraz dokumentów dotyczących dokonywanej operacji. W szczególności Użytkownik karty zobowiązany jest do sprawdzenia czy: a) obsługa punktu, w którym dokonywana jest operacja, nie próbuje wyłudzić karty bądź kodu identyfikacyjnego, nie próbuje dokonać skopiowania karty lub jej paska magnetycznego oraz nie używa karty w urządzeniach nie związanych z obsługą kart, nie przetrzymuje karty na czas dłuższy niż dokonanie operacji bądź też nie powoduje działań, wskutek których Użytkownik karty traci ją z zasięgu wzroku, b) kod identyfikacyjny jest wprowadzany przez Użytkownika karty w sposób dyskretny, uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane, c) urządzenie podało prawidłową kwotę operacji zgodną z wydanym potwierdzeniem, d) operacja została potwierdzona tylko raz przez Użytkownika karty; kilkakrotne potwierdzenie operacji może oznaczać potwierdzenie kilku niezależnych od siebie operacji, e) po dokonaniu operacji Użytkownik otrzymał swoją kartę, która nie nosi śladów uszkodzenia. 7. W razie podejrzenia o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 6, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Bankiem pod numer służący do zastrzegania kart, gdzie po przedstawieniu sytuacji budzącej wątpliwości dokona ewentualnego zastrzeżenia karty. 8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z okoliczności niezależnych od Banku, takich jak: działanie sił wyższych, odmowa akceptacji karty przez akceptanta, inny bank lub inną upoważnioną jednostkę lub bankomat, brak autoryzacji danej transakcji, awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu autoryzacyjnego lub urządzenia akceptującego karty i rejestrującego transakcję. 44. Rozliczenie operacji 1. Obciążenia Rachunku Bank dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej operacji. 2. Operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla kart Visa operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie, przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, przeliczane są najpierw z tej waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs walut Banku to kurs sprzedaży euro według Tabeli Podstawowej Kursów Walut Getin Noble Banku S.A. ogłoszonej jako pierwsza w dniu rozliczenia operacji przez Bank. Kurs organizacji Visa / MasterCard to kurs walut zgodny z tabelą kursów tej organizacji z dnia rozliczenia przez nią operacji i w zależności od kraju, w którym operacja została dokonana, jest to kurs rynkowy waluty lub kurs ustalony przez władze danego kraju. 4. Operacje dokonywane przez Użytkownika karty dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza. 5. W przypadku wystąpienia na Rachunku przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia Umowy Rachunku. 45. Zablokowanie Karty 1. Bank prowadzi licznik odmów udzielenia autoryzacji operacji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty. 2. Bank dokonuje zablokowania karty w momencie, gdy w ciągu jednego dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia autoryzacji operacji z powodów określonych w ust. 1. Karta zablokowana jest do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie karty następuje automatycznie, jeżeli wcześniej karta nie została zastrzeżona. 3. Licznik odmów udzielenia autoryzacji jest zerowany przez Bank automatycznie na koniec każdego dnia. 4. Poza automatycznym zablokowaniem karty, określonym w ust. 2, Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania karty w następującym przypadku: a) powstania podejrzenia, iż karta została utracona przez Użytkownika karty bądź kartą posługuje się osoba inna niż Użytkownik karty, b) gdy Kartą dokonywane są operacje, bądź próby dokonania operacji, odbiegające od standardowych operacji dokonywanych przez Użytkownika karty, c) przekazanie informacji od organizacji obsługujących bankomaty o prawdopodobieństwie zeskanowania karty, d) ochrony interesu Posiadacza lub Użytkownika karty, e) ochrony uzasadnionego interesu Banku. 5. Zablokowanie karty z przyczyn określonych w ust. 4 następuje na czas nieokreślony, do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania karty przez Bank. 46. Zastrzeżenie Karty 1. Zastrzeżenia karty można dokonać telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu podanym w komunikacie Banku lub w dowolnej placówce Banku. 2. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeżenie karty w momencie zgłoszenia zastrzeżenia w placówce Banku. 3. Kartę może zastrzec: Użytkownik Karty, Posiadacz lub inna osoba, o ile zgłaszając zastrzeżenie karty poda wszystkie informacje niezbędne do zastrzeżenia karty. 4. Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania karty, karta powinna zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 5. Zastrzeżenie karty dotyczy jedynie karty wskazanej podczas zastrzeżenia i nie powoduje utraty prawa używania innych kart wydanych do Rachunku. 6. Bank ma prawo do zastrzeżenia karty wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się: a) podanie nieprawdziwych informacji przy zawarciu umowy istotne naruszenie przez Posiadacza lub Użytkownika karty postanowień OWU, b) powzięcie przez Bank informacji o śmierci Posiadacza lub Użytkownika, c) zajęcie Rachunku przez organ egzekucyjny, d) zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku, e) wypowiedzenie przez Bank lub Posiadacza Umowy o kartę bądź Umowy Rachunku bankowego. 7. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza i Użytkownika karty o zastrzeżeniu karty z przyczyn określonych w ust. poprzedzającym. 8. Bank ponosi odpowiedzialność za operacje dokonane po zastrzeżeniu karty, z wyłączeniem: a) operacji, do których doszło z winy umyślnej Posiadacza lub Użytkownika karty, b) operacji potwierdzonych przez Posiadacza lub Użytkownika karty. 47. Rozliczenia pieniężne 1. Bank jest zobowiązany do wykonywania zleconych rozliczeń pieniężnych bez zbędnej zwłoki, najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu ich złożenia.

11 2. Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony o kolejny dzień roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał dyspozycję w postaci papierowej. Przedłużenia terminu nie stosuje się w sytuacji, gdy dyspozycja dotyczy transferu środków pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również w sytuacji gdy transakcja płatnicza w całości wykonywana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polskiej dotyczy należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 3. Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego zlecenia płatniczego (rozumianego jako oświadczenie klienta skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej) złożonego przez Posiadacza rachunku z chwilą jego otrzymania (dalej: moment otrzymania zlecenia ), z zastrzeżeniem, że: a) Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, iż wykonanie zlecenia rozpoczyna się: określonego dnia, pod koniec wskazanego okresu, w dniu, w którym Posiadacz zapewnił na Rachunku środki pieniężne wystarczające do wykonania zlecenia płatniczego. b) w przypadku, gdy zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym dniem roboczym, uznaje się, iż zlecenie złożone przez Posiadacza zostało otrzymane przez Bank pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 4. Zlecenie, którego wykonanie Bank rozpoczął jest nieodwołalne. 5. Bank realizuje dyspozycje Posiadacza rachunku w granicach dostępnych na rachunku środków. 6. W przypadku złożenia kilku dyspozycji obciążeniowych jednocześnie, przy braku środków na realizację wszystkich, Bank realizuje je zgodnie z kolejnością wskazaną przez Posiadacza rachunku, a w braku takiej dyspozycji według własnego uznania. 7. W przypadku odmowy realizacji zlecenia Bank informuje Posiadacza drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w bankowości internetowej GB24 lub Bankowości Internetowej Getin Banku albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Posiadaczem rachunku. Bank może pobrać opłatę za tego rodzaju powiadomienie zgodnie z Tabelą. 48. INFORMACJA W SPRAWIE SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTOW 1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na niniejszym rachunku bankowym objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711, z późn. zm.). 2. Środkami gwarantowanymi są środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez Bank lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości określonej w ust. 4 poniżej, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków uznanych w całości lub w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 3. Jeżeli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania Banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych, na rzecz następcy lub następców prawnych lub osób, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku wysokość świadczenia zostaje określona bez uwzględnienia środków gwarantowanych, jakie mogą przysługiwać następcom prawnym oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z tytułu czynności dokonanych odrębnie od czynności będących podstawą powstania środków gwarantowanych poprzednika prawnego, a uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 4. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje od dnia wniesienia środków gwarantowanych na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych euro w 100 %. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Posiadacz rachunku jest deponentem w rozumieniu ust. 1 oraz w rozumieniu przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o ile jego wierzytelność do Banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji. 50. Dostęp internetowy GB24 1. Posiadacz rachunku ma prawo do składania dyspozycji oraz uzyskiwania informacji o Rachunku również za pośrednictwem internetowego kanału dostępu (dalej GB24 ). Bank oferuje dostęp zabezpieczony kartą mikroprocesorową oraz tokenem mobilnym (dalej Getin Token ). 2. Ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych Bank ma prawo czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem GB24. W przypadku zawieszenia dostępu do GB24 Bank informuje poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie nie później niż 24 godziny przed planowanym wyłączeniem internetowego kanału dostępu GB24, a w przypadku awarii w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. W takim przypadku Użytkownik GB24 może składać dyspozycje w placówkach Banku. 3. Posiadacz rachunku może składać dyspozycje w granicach określonych w Umowie rachunku limitów operacji. 4. Limity nie dotyczą zakładania lokat terminowych, z tym zastrzeżeniem iż dyspozycje dotyczące lokat można składać w granicach dostępnych na Rachunku środków. 5. Dyspozycja złożona przez użytkownika GB24 może być odwołana do momentu rozpoczęcia jej realizacji przez Bank. 6. Dostęp do Rachunku przez Internet jest możliwy po podaniu przez Posiadacza rachunku identyfikatora do logowania oraz hasła. Autoryzacja transakcji następuje przy użyciu: a) karty mikroprocesorowej zabezpieczonej kodami PIN i PUK, b) wygenerowanych przez Getin Token haseł (kodów autoryzacyjnych). Dostęp do Getin Token jest zabezpieczony cyfrowym numerem PIN nadanym przez Użytkownika. 7. GB24 umożliwia następujący zakres usług: a) sprawdzenie salda i historii Rachunku, b) generowanie i wydruk wyciągów, c) złożenie dyspozycji przelewu lub zlecenia w ramach określonego limitu operacji, d) założenie lub likwidacja lokaty terminowej. e) zmianę haseł i kodów PIN,

12 f) określenie zakresu uprawnień poszczególnych Użytkowników, 8. Osoby uprawnione do korzystania z GB24 wskazuje Posiadacz rachunku we wniosku o udostępnienie usługi. 9. Posiadacz ma możliwość korzystania z internetowego kanału dostępu GB24 wyłącznie do wskazanych przez siebie rachunków. 10. W przypadku utraty karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku dyspozycję zablokowania karty telefonicznie do COK lub w dowolnej placówce Banku. Zablokowanie karty uniemożliwia dokonywanie autoryzacji zleceń zablokowaną kartą. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w razie podejrzenia, że z karty może korzystać osoba nieuprawniona, blokady karty może dokonać Bank, bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 11. Posiadacz rachunku ponosi wszelką odpowiedzialność za udostępnianie identyfikatorów, haseł, kodów PIN i PUK oraz kart osobom trzecim. 12. Za pośrednictwem GB24 z kartą mikroprocesorową Posiadacz może składać polecenia wypłaty za granicę. 51. Bankowość Internetowa Getin Banku (dalej Bankowość Internetowa lub BI) 1. Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej jest: a) zawarcie z Bankiem Umowy rachunku bieżącego lub posiadanie w Banku rachunku bieżącego, b) złożenie wniosku o udostępnienie Bankowości internetowej. 2. Posiadacz wskazuje jednego lub kilku Użytkowników Bankowości Internetowej, z których każdy (dalej Użytkownik ) upoważniony jest do korzystania z Bankowości Internetowej w zakresie określonym Umową i OWU w imieniu i na rzecz Posiadacza. Posiadacz może ograniczać zakres uprawnień Użytkowników do określonych umów rachunku bankowego. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do innych umów niż umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna, ustanowienie Użytkownika wymaga podania jego danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia). Posiadacz i wszyscy Użytkownicy zwani są łącznie Klientem. 3. W przypadku, gdy Posiadacz korzysta z dostępu do produktów Banku poprzez GB24, aktywacja usługi Bankowości Internetowej wiąże się z dezaktywacją GB Dla każdego Użytkownika Bank wysyła jeden login i hasło internetowe, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą Bankowości Internetowej oraz ich Posiadacza. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już login i hasło do Bankowości Internetowej Getin Banku dostęp i obsługa do kolejnych umów i produktów odbywa się przy wykorzystaniu nadanego wcześniej loginu i hasła. 5. Każdy Użytkownik jest identyfikowany przez Bank na podstawie przydzielonego loginu oraz hasła. Login jest wysłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, a hasło internetowe jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika. 6. Do zatwierdzenia złożonej dyspozycji (autoryzacji) służą hasła jednorazowe. 7. Wprowadzenie pięć razy błędnego hasła jednorazowego powoduje zablokowanie możliwości autoryzowania kolejnych dyspozycji. Odblokowanie możliwości autoryzacji dyspozycji następuje poprzez kontakt z Infolinią, gdzie po pozytywnej identyfikacji Użytkownika konsultant dokona odblokowania. 8. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS z hasłem do BI oraz hasłami jednorazowymi wyłącznie na numer telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego. 9. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej do rachunków bankowych wskazanych przez Posiadacza. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Internetowej do kolejnych rachunków jest posiadanie co najmniej jednego rachunku bieżącego z aktywną usługą Bankowości Internetowej. 10. Posiadacz oraz każdy Użytkownik może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o rachunkach w zakresie: a) aktualnego salda i obrotów, b) historii za wybrany okres z możliwością wydruku, c) założonych lokat złotowych i walutowych, d) zakończonych w przeciągu ostatnich 14 dni lokat złotowych i walutowych, e) ustanowionych zleceń stałych i przelewów z odroczonym terminem realizacji (dotyczy tylko rachunków bieżących w złotych), f) przelewów i odbiorców zdefiniowanych, g) Posiadacz może ograniczyć dostęp Użytkownika w zakresie ww. informacji do tylko niektórych umów. 11. Za pomocą Bankowości Internetowej wszyscy Użytkownicy uzyskują informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez Posiadacza w Banku: a) kredyty udzielone na rzecz Posiadacza od początku 2011 roku z wyłączeniem kredytów na zakup pojazdów, maszyn i urządzeń oraz refinansowanie ww zakupów, b) karty płatnicze. 12. Posiadacz oraz każdy wskazany przez Posiadacza Użytkownik może w zakresie środków znajdujących się na rachunku i do wysokości salda rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu debetowego lub kredytowego, składać w złotych polskich następujące dyspozycje, autoryzowane za pomocą hasła jednorazowego: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem założenia (autoryzacja nie jest wymagana) lub likwidacji lokaty, przelewu sms i , zlecenia stałe oraz przelewy odroczone na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki ZUS i US, b) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu karty kredytowej lub transfer środków pieniężnych z rachunku karty kredytowej po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Bank (autoryzacja nie jest wymagana jedynie w przypadku operacji, gdzie transfer środków pieniężnych dokonywany jest na rachunki Posiadacza). 13. Momentem otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego w postaci przelewu sms i jest podanie przez odbiorcę przelewu danych niezbędnych do prawidłowego jego wykonania, w postaci numeru rachunku odbiorcy, za pośrednictwem aplikacji informatycznej Banku oraz ich zatwierdzenie przez odbiorcę hasłem wygenerowanym przez Bankowość Internetową a otrzymanym przez odbiorcę za pośrednictwem odrębnej wiadomości SMS lub Spłata karty kredytowej oraz polecenia przelewu wykonane za pomocą opcji Przelew pomiędzy rachunkami Posiadacza nie wymagają autoryzacji z użyciem haseł jednorazowych. Autoryzacja takich transakcji następuje poprzez akceptację formularza zlecenia w systemie BI (skutkującą przekazaniem go do realizacji). 15. W ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej można ponadto składać następujące dyspozycje niebędące zleceniami płatniczymi, których autoryzacja odbywa się za pomocą hasła jednorazowego: a) dokonywać zmiany hasła internetowego, b) nadać / edytować / zmienić kod PIN do wybranych kart płatniczych, c) aktywować, dezaktywować, zablokować lub odblokować możliwość wykonywania operacji zbliżeniowych wybranych kart płatniczych, d) aktywować, zastrzec, zablokować, odblokować lub dokonywać zmiany limitów operacji karty płatniczej. 16. Posiadacz oraz każdy upoważniony przez posiadacza Użytkownik może ponadto w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej składać następujące dyspozycje niebędące zleceniami płatniczymi, które nie wymagają autoryzacji hasłem jednorazowym: a) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu kart płatniczych wydanych na rzecz Posiadacza, b) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach kart płatniczych, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach limitu kredytowego oraz wartości pozostającej do wykorzystania, d) dokonywać otwarcia lokaty terminowej. 17. W ramach Bankowości Internetowej, Posiadacz może otwierać i zamykać rachunki lokat terminowych. 18. Warunki otwierania i prowadzenia lokat określone są OWU oraz Tabeli. 19. Klient może założyć internetową lokatę terminową w złotych polskich oraz walutach wymienialnych wskazanych w OWU i Tabeli.

13 20. Wysokość oprocentowania lokaty jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania lokaty oraz daty wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty. 21. Umowa lokaty jest zawierana z chwilą wpływu środków pieniężnych z rachunku wybranego przez Klienta w dyspozycji założenia lokaty, na warunkach obowiązujących w dniu jej założenia. Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek lokaty, a w przypadku odnowienia się lokaty ostatni dzień okresu poprzedniego. 22. Lokata jest odnawialna na zasadach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lub w przypadku, gdy lokata ma charakter nieodnawialny jest przekazywana na rachunek, zgodnie z dyspozycją Klienta. 23. Wysokość oprocentowania środków deponowanych na rachunku lokaty Bank określa każdorazowo w momencie zakładania lokaty w Bankowości Internetowej, a ponadto podaje do wiadomości Klientów w formie oferty w Bankowości Internetowej lub na stronie internetowej Banku wskazanej w OWU. 24. Potwierdzenie założenia lokaty udostępnione jest w witrynie internetowej w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Informacja o stanie lokat oraz ich saldach udostępniana jest Klientowi elektronicznie w formie szczegółów lokaty generowanych z wykorzystaniem usługi Bankowości Internetowej. 25. Klient ma możliwość zakładania, zrywania oraz zmiany warunków internetowych lokat terminowych za pomocą Bankowości Internetowej, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania lokaty nie jest możliwa zmiana jej okresu umownego. 26. Posiadacz i Użytkownik zobowiązani są do korzystania z Bankowości Internetowej zgodnie z umową oraz niezwłocznego zgłaszania Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia kodu PIN albo hasła oraz nieuprawnionego użycia bądź dostępu do Bankowości Internetowej. Z chwilą uzyskania możliwości dostępu do Bankowości Internetowej, Posiadacz i Użytkownik zobowiązani są podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Bankowości Internetowej, oraz do nieujawniania loginu i hasła i wszelkich innych informacji, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo dyspozycji składanych za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Posiadacza obciążają dyspozycje złożone przez osoby, którym on sam lub Użytkownik udostępnił informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym. 27. Bank udostępnia Posiadaczowi informacje o wykonanych dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez Bankowość Internetową w postaci historii operacji. 28. Posiadacz Bankowości Internetowej zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w Bankowości Internetowej w trybie określonym w OWU. 29. W ramach usługi Bankowości Internetowej możliwe jest wykonywanie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich z rachunków bieżących, przy czym takie zlecenia wymagają autoryzacji przy użyciu hasła jednorazowego i są wykonywane na podstawie regulaminu wskazanego w 29 OWU. 30. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w witrynie internetowej. Bank informuje o udostępnieniu nowych funkcjonalności w komunikacie umieszczonym w witrynie internetowej. CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY O KORZYSTANIE Z PLATFORMY INTERNETOWEJ BANKKIEROWCY.PL 52. Zasady korzystania z platformy internetowej Bankkierowcy.pl (dalej Platforma ) 1. Warunkiem udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z Platformy jest zawarcie przez Klienta z Bankiem Umowy o BK. 2. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą korzysta z Platformy samodzielnie Pozostali Klienci wskazują Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy i zawierania umów produktowych wskazanych w Umowie o BK. Login i hasło służące do identyfikacji Użytkowników podczas logowania do Platformy i zawierania umów produktowych otrzymuje: a) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą Klient, b) w przypadku pozostałych Klientów jedna z osób reprezentujących Klienta. 3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. 4. Identyfikacja Użytkownika w Platformie następuje poprzez podanie unikatowego Loginu oraz Hasła. Do pierwszego logowania Użytkownik otrzymuje Login i link aktywacyjny, który jest wysyłany na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Po wejściu w link aktywacyjny wysyłane jest hasło w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Klienta. 5. Bank może udostępnić możliwość zawierania umów produktowych za pośrednictwem Platformy przez Klientów reprezentowanych przez więcej niż jednego Użytkownika. W takim wypadku, zastosowanie znajdują postanowienia określone w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu oraz postanowienia Umowy o BK. Bank poinformuje o udostępnieniu niniejszej,nowej funkcjonalności w formie zamieszczonego na Platformie komunikatu. 6. W przypadku udostępnienia funkcjonalności określonej w ust. 5,powyżej Klient może wskazać jednego lub większą liczbę Użytkowników. Karta zawierająca dane Użytkowników i sposób reprezentacji Klienta stanowi załącznik nr 1 Umowy o BK. Wskazanie jednego Użytkownika jest równoznaczne z umocowaniem go do korzystania z Platformy i samodzielnego zawierania każdej z umów produktowych wskazanych w Umowie o BK w imieniu i na rzecz Klienta. 7. W przypadku wskazania większej liczby Użytkowników, Klient może upoważnić każdego z nich do samodzielnej reprezentacji, bądź określić inny sposób reprezentacji Klienta w Karcie, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy o BK. Klient może również ustanowić Użytkowników pomocniczych, pozbawionych możliwości zawierania umów drogą elektroniczną. Zmiana Użytkowników lub sposobu reprezentacji Klienta przez Użytkowników następuje poprzez wypełnienie nowej Karty. Ustanowienia i zmiany Użytkowników może dokonać wyłącznie Klient, zgodnie reprezentacją ujawnioną we właściwym rejestrze / ewidencji. 8. W zakresie korzystania przez Klienta z Platformy stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Bank poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Platformy wysyłając niezwłocznie informację na wskazany przez Klienta adres lub wskazany numer telefonu. 10. Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy o BK z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności jeżeli Klient: a) naruszył warunki Umowy o BK, w tym w szczególności zasady dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z Platformy, b) jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, c) wykorzystał Platformę niezgodnie z jej przeznaczeniem, d) na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 t.jedn.z późn.zm.). CZĘŚĆ IV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ORAZ PLATFORMY 53. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości Internetowej i Platformy 1. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca się jednak, aby Klient upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Bank publikuje na stronie internetowej wskazanej w 14 wymogi techniczne, których spełnienie umożliwia dostęp do usługi Bankowości Internetowej i Platformy oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. 2. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Bankowości Internetowej i Platformy w przypadku korzystania z tej bankowości w sposób niezgodny z udostępnionymi rekomendacjami technicznymi.

14 3. Bank zaleca regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych za pośrednictwem witryn internetowych. 4. Bank zastrzega, że zakres usług Bankowości Internetowej jest ograniczony jedynie do tych umów, które mogą być obsługiwane z wykorzystaniem Bankowości Internetowej. 5. W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła podczas identyfikacji Użytkownika, Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości Internetowej / Platformy. 6. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej / Platformy w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Bankowości Internetowej / Platformy. Za uzasadnione przyczyny uznaje się: a) udostępnienie numeru login / hasła osobom nieuprawnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta w związku z korzystaniem z usługi Bankowości Internetowej / Platformy c) wykorzystanie usługi Bankowości Internetowej / Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej/usług Platformy w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości Internetowej / Platformy lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej dla usługi Bankowości Internetowej, gdy korzystanie jest związane z dostępem do środków z udzielonego kredytu. 8. Bank poinformuje Posiadacza w uzgodniony z Posiadaczem sposób o zablokowaniu usługi Bankowości Internetowej / Platformy przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 9. Bank poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Platformy wysyłając niezwłocznie informację na wskazany przez Klienta adres mailowy lub wskazany numer telefonu. 10. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości Internetowej / Platformy niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 11. Klientowi przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej/ Platformy, a także do zmiany numeru login oraz hasła w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Zablokowanie usługi, zmianę numeru login / hasła lub prośbę o odblokowanie należy zgłosić w placówce Banku lub telefonicznie poprzez Infolinię. 12. Odblokowanie usług zablokowanych z przyczyn określonych w ust.5 następuje po dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika. 13. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki zrealizowanej dyspozycji zgodnie z jej treścią określoną przez Klienta. 14. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od Banku względy, Bank może czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej / Platformy, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. 15. W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Bankowości Internetowej Bank informuje Posiadacza poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej wskazanej w 14. Komunikat zostanie zamieszczony co najmniej 1 dzień przed planowanym wyłączeniem Bankowości Internetowej, a w przypadku awarii w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. W okresie zawieszenia dostępu Klient może składać dyspozycje w placówkach Banku w godzinach ich pracy. 16. Bank, świadcząc usługi Bankowości Internetowej i Platformy zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 17. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć login oraz hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 18. Klient nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązani są stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Internetowej i Platformy. W tym celu Posiadacz i Użytkownicy powinni z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji ich tożsamości w Bankowości Internetowej i Platformie. Posiadacz i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnianie powyższych danych osobom trzecim. 19. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania (login / hasło) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz lub Użytkownik są zobowiązani niezwłocznie: a) zablokować dostęp do Bankowości Internetowej / Platformy lub anulować dane do logowania telefonicznie poprzez Infolinię lub b) zgłosić ten fakt w placówce Banku. 20. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia i/lub nazwisko rodowe matki. 21. Czynności wykonywane przez Klienta w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do Bankowości Internetowej / Platformy bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności, w tym złożenia zlecenia płatniczego. 22. Wszystkie dyspozycje złożone za pomoca Bankowości Internetowej i Platformy są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 23. Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowej zapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS / SSL) i certyfikaty cyfrowe. W celu skorzystania z Bankowości Internetowej / Platformy, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 9.0 lub Mozilla FireFox wersja min lub Google Chrome wersja min lub Safari wersja min. 5.0 lub Opera wersja min

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz korzystania z platformy internetowej Bankkierowcy.pl w Getin Noble Bank S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... 2009 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10.

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10. Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla firm powyżej 3,5 tony w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19.10.2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne.......... 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo