Plan wykładu Makroekonomia II 1. Wprowadzenie. Modele wzrostu gospodarczego Malth usiański model wzrostu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wykładu Makroekonomia II 1. Wprowadzenie. Modele wzrostu gospodarczego Malth usiański model wzrostu gospodarczego"

Transkrypt

1 Plan wykładu Makroekonomia II 1 Wprowadzenie Modele wzrostu gospodarczego Malth usiański model wzrostu gospodarczego o Stan ustalony o Efekt wzrostu produktywności o Kontrola wzrostu urodzeń rozdział 6 ( ), Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 2 Model Solowa: wzrost egzogeniczny Konsumenci, firmy i równowaga Analiza stanu ustalonego Złota Reguła Zmiany stanu ustalonego Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa 1 / 24

2 rozdział 6 ( ), Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition rozdział 6 ( , Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 3 Wzrost gospodarczy: nowe teorie wzrostu Wzrost gospodarczy w Polsce Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny Polityki rządu podnoszące standardy życia w długim okresie 4 Konsumpcja Międzyokresowe ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego Równoważność ricardiańska Optymalna konsumpcja Konsumpcja a realna stopa procentowa 2 / 24

3 Trwałe a przejściowe zmiany dochodu Teoria cyklu życia Teoria dochodu permanentnego Statystyki a konsumpcja rozdział 4, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 16, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 7-8, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie 5 Inwestycje Koszt inwestycji Wielkość zasobu kapitału Funkcja produkcji Inwestycje a wielkość majątku Pożądany poziom kapitału 3 / 24

4 Zmiany w pożądanym poziomie kapitału Inwestycje a współczynnik q Tobina Od pożądanego zasobu kapitału do inwestycji Inwestycje w gospodarce polskiej Równowaga na rynku dóbr i usług rozdział 4, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 17, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 7-8, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie rozdział 9, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 6-7 Polityka pieniężna System rezerwy ułamkowj i podaż pieniądza Kredyty, depozyty, oprocentowania i stopy rezerw w Polsce Instrumenty polityki pieniężnej w Polsce, analiza Zarządzanie portfelem i popyt na aktywa 4 / 24

5 Analiza kryzysu 2007/ rynek nieruchomości i kredyty subprime Determinanty popytu na pieniądz Reguła stopy procentowej rozdział 7, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 18, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 9, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie rozdział 12, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 8 Polityka fiskalna Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny Deficyt budżetowy i inflacja rozdział 15, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 5 / 24

6 9 Ogólne ramy dla analizy makroekonomicznej Równowaga na rynku pracy Błędne percepcje cenowe Równowaga ogólna Dostosowanie się cen i osiąganie równowagi ogólnej Neutralnośc pieniądza rozdział 9, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition Dynamiczny model AD-AS Wprowadzenie Popyt na towary i usługi Równanie Fishera Krzywa Philipsa Oczekiwania adaptacyjne Rozwiązanie modelu 6 / 24

7 Wykorzystanie modelu Szok podażowy Szok popytowy Zmiana polityki banku centralnego Wybór pomiędzy wrażliwością inflacji a dochodu rozdział 14, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition 12 Realne cykle koniunkturalne Wahania trendu realnego PKB i comovements Fakty dot cyklu koniunkturalnego Teoria realnych cykli koniunkturalnych Szoki polityki fiskalnej w modelu klasycznym rozdział 8 i 10, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 3 i 13, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 13 Ekonomia keynesowska: lepkie ceny 7 / 24

8 Dokończenie o relanych cyklach koniunkturalnych Bezrobocie w modelu klasycznym Efektywność polityki pieniężnej w modelu klasycznym Teoria błędnego postrzegania Przewidywane i nieprzewidywane zmiany w podaży pieniądza Racjonalne oczekiwania i rola polityki pieniężnej Propagacja skutków nieprzewidzianych zmian w podaży pieniądza Ekonomia keynsowska Sztywność płac realnych a bezrobocie Model płac efektywnościowych Lepkośc cen a konkurencja monopolistyczna Lepkośc cen a koszt "menu" Polityki stabilizacyjne w modelu keynesowskim Teoria cykli koniunkturalnych a podejście keynesowskie Cechy mechanizmu kształtowania się cen w Polsce Sztywność cen w Polsce 8 / 24

9 Wpływ polityki pieniężnej na sferę realną gospodarki polskiej z tytułu sztywności cenowych rozdział 11, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition dodatkowo o nowej ekonomii keynesowskiej rozdział 14, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 14 Powtórzenie Co może być na egzaminie? Zasady zaliczenia: egzamin pisemny Oceny wynikają z egzaminu końcowego (60 punktów), 2 sprawdzianów przeprowadzonych na ćwiczeniach (28 punktów) oraz eseju przygotowanego w konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia (12 punktów) Egzamin końcowy będzie składał się z pytań analitycznych i zadań rachunkowych W trakcie egzaminu studenci będą odpowiadali na 3 pytania wybrane z 4 Poszczególne pytania egzaminacyjne z reguły łączą kilka zagadnień omawianych w trakcie kilku wykładów Ćwiczenia towarzyszą wykładowi, a nie zastępują go Ich głównym celem jest wykształcenie umiejętności rozwiązywania modeli makroekonomicznych Obecność na wykładach jest pożądana, ponieważ na egzaminie mogą pojawiać się treści omówione na wykładzie, a pominięte na ćwiczeniach Ocena jest średnią ważoną Kolokwium I 14% Kolokwim II 9 / 24

10 14% Eseju 12% Egzaminu końcowego 60% Próg zaliczeniowy przedmiotu Makroekonomia II - 50% (50pkt) Do egzaminu końcowego dopuszczone są jedynie osoby, które zaliczyły ćwiczenia na ocenę pozytywną Zaliczenie ćwiczeń Ćwiczenia są obowiązkowe Nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności i powrotu na zajęcia Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy: 2 sprawdziany przeprowadzone na ćwiczeniach (po 14 punktów) oraz esej przygotowany w konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia (12 punktów) Kolokwia będą trwały 45 minut, a zadania (2 z 3 do wyboru) będą miały charakter analityczny lub rachunkowy Eseje przygotowywane są w grupach 2-3 osobowych Do końca października 2014r należy przedstawić prowadzącemu ćwiczenia skład grupy W spornych przypadkach skład grupy ustali prowadzący ćwiczenia Temat eseju należy wybrać z zaproponowanych, ale dopuszczalne jest także zgłoszenie własnej propozycji Do końca listopada 2014r należy przedstawić prowadzącemu ćwiczenia wybrany temat eseju do akceptacji Na ocenę z eseju składają się: - prezentacja koncepcji pracy (teza, dane, metoda) w trakcie pierwszych ćwiczeń w styczniu 2015r (4 punkty) Obecność na konsultacjach jest obowiązkowa Prezentacje podlegają ocenie indywidualnej W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka grupy, cała grupa przedstawi prezentację na dyżurze w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia - esej (8 punktów) obowiązują standardy dotyczące prac dyplomowych na WNE Oczekiwana długość tekstu 5-6 stron z uwzględnieniem wykresów i bibliografii Treść eseju musi zawierać: sformułowaną tezę wraz z uzasadnieniem teoretycznym (sformułowanie problemu badawczego w oparciu o poznaną teorię), uzasadnienie doboru danych, analizę empiryczną oraz omówienie wyników w kontekście tezy Oceniana jest zarówno merytoryczna, jak i formalna strona pracy (spójność graficzna, poprawność językowa patrz zasady oceniania prac dyplomowych WNE) Poprawy 10 / 24

11 Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń lub tez egzaminu mogą przystępować do kolokwium i egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej Uwaga - konsekwencją niezaliczenia ćwiczeń jest niedopuszczenie do I terminu egzaminu (nie ma możliwości poprawienia ćwiczeń przed I terminem egzaminu) Ocena w sesji poprawkowej będzie średnią ważoną: Kolokwium poprawkowego 40% (lub wcześniej zaliczonych kolokwiów i eseju) Egzaminu poprawkowego 60% Egzamin końcowy i poprawkowy będzie składał się z 3 pytań wybranych z 4 zadania będą miały charakter rachunkowy i analityczny Oceny będą wystawianie na postawie uzyskanych punktów przy zastosowaniu następujących przedziałów: dst dst db db bdb 11 / 24

12 bdb+ Plan wykładu Makroekonomia II 1 Wprowadzenie Modele wzrostu gospodarczego Malthusiański model wzrostu gospodarczego o Stan ustalony o Efekt wzrostu produktywności o Kontrola wzrostu urodzeń rozdział 6 ( ), Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 2 Model Solowa: wzrost egzogeniczny Konsumenci, firmy i równowaga 12 / 24

13 Analiza stanu ustalonego Złota Reguła Zmiany stanu ustalonego Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa rozdział 6 ( ), Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition rozdział 6 ( , Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 3 Wzrost gospodarczy: nowe teorie wzrostu Wzrost gospodarczy w Polsce Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu 13 / 24

14 Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny Polityki rządu podnoszące standardy życia w długim okresie 4 Konsumpcja Międzyokresowe ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego Równoważność ricardiańska Optymalna konsumpcja Konsumpcja a realna stopa procentowa Trwałe a przejściowe zmiany dochodu Teoria cyklu życia Teoria dochodu permanentnego Statystyki a konsumpcja rozdział 4, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 14 / 24

15 rozdział 16, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 7-8, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie 5 Inwestycje Koszt inwestycji Wielkość zasobu kapitału Funkcja produkcji Inwestycje a wielkość majątku Pożądany poziom kapitału Zmiany w pożądanym poziomie kapitału Inwestycje a współczynnik q Tobina Od pożądanego zasobu kapitału do inwestycji Inwestycje w gospodarce polskiej Równowaga na rynku dóbr i usług 15 / 24

16 rozdział 4, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 17, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 7-8, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie rozdział 9, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 6-7 Polityka pieniężna System rezerwy ułamkowj i podaż pieniądza Kredyty, depozyty, oprocentowania i stopy rezerw w Polsce Instrumenty polityki pieniężnej w Polsce, analiza Zarządzanie portfelem i popyt na aktywa Analiza kryzysu 2007/ rynek nieruchomości i kredyty subprime Determinanty popytu na pieniądz Reguła stopy procentowej rozdział 7, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 16 / 24

17 rozdział 18, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition rozdział 9, Burda M Wyplosz C (2013) "Makroekonomia Podrecznik europejski", PWE, 3 wydanie rozdział 12, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 8 Polityka fiskalna Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny Deficyt budżetowy i inflacja rozdział 15, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition 9 Ogólne ramy dla analizy makroekonomicznej Równowaga na rynku pracy Błędne percepcje cenowe Równowaga ogólna Dostosowanie się cen i osiąganie równowagi ogólnej 17 / 24

18 Neutralnośc pieniądza rozdział 9, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition Dynamiczny model AD-AS Wprowadzenie Popyt na towary i usługi Równanie Fishera Krzywa Philipsa Oczeki wania adaptacyjne Rozwiązanie modelu Wykorzystanie modelu Szok podażowy Szok popytowy Zmiana polityki banku centralnego Wybór pomiędzy wrażliwością inflacji a dochodu rozdział 14, Mankiw G (2010) "Macroeconomics" Worth Publishers, 7th edition 12 Realne cykle koniunkturalne Wahania trendu realnego PKB i comovements 18 / 24

19 Fakty dot cyklu koniunkturalnego Teoria realnych cykli koniunkturalnych Szoki polityki fiskalnej w modelu klasycznym rozdział 8 i 10, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition rozdział 3 i 13, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 13 Ekonomia keynesowska: lepkie ceny Dokończenie o relanych cyklach koniunkturalnych Bezrobocie w modelu klasycznym Efektywność polityki pieniężnej w modelu klasycznym Teoria błędnego postrzegania Przewidywane i nieprzewidywane zmiany w podaży pieniądza Racjonalne oczekiwania i rola polityki pieniężnej Propagacja skutków nieprzewidzianych zmian w podaży pieniądza 19 / 24

20 Ekonomia keynsowska Sztywność płac realnych a bezrobocie Model płac efektywnościowych Lepkośc cen a konkurencja monopolistyczna Lepkośc cen a koszt "menu" Polityki stabilizacyjne w modelu keynesowskim Teoria cykli koniunkturalnych a podejście keynesowskie Cechy mechanizmu kształtowania się cen w Polsce Sztywność cen w Polsce Wpływ polityki pieniężnej na sferę realną gospodarki polskiej z tytułu sztywności cenowych rozdział 11, Abel A, Bernanke B, Croushore D (2014) "Macroeconomics" Prearson, 8th edition dodatkowo o nowej ekonomii keynesowskiej rozdział 14, Williamson S (2014) "Macroeconomics", Pearson, 5th edition 14 Powtórzenie 20 / 24

21 Co może być na egzaminie? Zasady zaliczenia: egzamin pisemny Oceny wynikają z egzaminu końcowego (60 punktów), 2 sprawdzianów przeprowadzonych na ćwiczeniach (28 punktów) oraz eseju przygotowanego w konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia (12 punktów) Egzamin końcowy będzie składał się z pytań analitycznych i zadań rachunkowych W trakcie egzaminu studenci będą odpowiadali na 3 pytania wybrane z 4 Poszczególne pytania egzaminacyjne z reguły łączą kilka zagadnień omawianych w trakcie kilku wykładów Ćwiczenia towarzyszą wykładowi, a nie zastępują go Ich głównym celem jest wykształcenie umiejętności rozwiązywania modeli makroekonomicznych Obecność na wykładach jest pożądana, ponieważ na egzaminie mogą pojawiać się treści omówione na wykładzie, a pominięte na ćwiczeniach Ocena jest średnią ważoną Kolokwium I 14% Kolokwim II 14% Eseju 12% 21 / 24

22 Egzaminu końcowego 60% Próg zaliczeniowy przedmiotu Makroekonomia II - 50% (50pkt) Do egzaminu końcowego dopuszczone są jedynie osoby, które zaliczyły ćwiczenia na ocenę pozytywną Zaliczenie ćwiczeń Ćwiczenia są obowiązkowe Nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności i powrotu na zajęcia Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy: 2 sprawdziany przeprowadzone na ćwiczeniach (po 14 punktów) oraz esej przygotowany w konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia (12 punktów) Kolokwia będą trwały 45 minut, a zadania (2 z 3 do wyboru) będą miały charakter analityczny lub rachunkowy Eseje przygotowywane są w grupach 2-3 osobowych Do końca października 2014r należy przedstawić prowadzącemu ćwiczenia skład grupy W spornych przypadkach skład grupy ustali prowadzący ćwiczenia Temat eseju należy wybrać z zaproponowanych, ale dopuszczalne jest także zgłoszenie własnej propozycji Do końca listopada 2014r należy przedstawić prowadzącemu ćwiczenia wybrany temat eseju do akceptacji Na ocenę z eseju składają się: - prezentacja koncepcji pracy (teza, dane, metoda) w trakcie pierwszych ćwiczeń w styczniu 2015r (4 punkty) Obecność na konsultacjach jest obowiązkowa Prezentacje podlegają ocenie indywidualnej W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka grupy, cała grupa przedstawi prezentację na dyżurze w terminie uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia - esej (8 punktów) obowiązują standardy dotyczące prac dyplomowych na WNE Oczekiwana długość tekstu 5-6 stron z uwzględnieniem wykresów i bibliografii Treść eseju musi zawierać: sformułowaną tezę wraz z uzasadnieniem teoretycznym (sformułowanie problemu badawczego w oparciu o poznaną teorię), uzasadnienie doboru danych, analizę empiryczną oraz omówienie wyników w kontekście tezy Oceniana jest zarówno merytoryczna, jak i formalna strona pracy (spójność graficzna, poprawność językowa patrz zasady oceniania prac dyplomowych WNE) Poprawy Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń lub tez egzaminu mogą przystępować do kolokwium i 22 / 24

23 egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej Uwaga - konsekwencją niezaliczenia ćwiczeń jest niedopuszczenie do I terminu egzaminu (nie ma możliwości poprawienia ćwiczeń przed I terminem egzaminu) Ocena w sesji poprawkowej będzie średnią ważoną: Kolokwium poprawkowego 40% (lub wcześniej zaliczonych kolokwiów i eseju) Egzaminu poprawkowego 60% Egzamin końcowy i poprawkowy będzie składał się z 3 pytań wybranych z 4 zadania będą miały charakter rachunkowy i analityczny Oceny będą wystawianie na postawie uzyskanych punktów przy zastosowaniu następujących przedziałów: dst dst db db / 24

24 bdb bdb+ 24 / 24

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Podsumowanie dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Egzamin i warunki zaliczenia przypomnienie. 2. Czego się nauczyliśmy? Powtórka z wykładu

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2- ĆWICZENIA

MAKROEKONOMIA 2- ĆWICZENIA MAKROEKONOMIA 2- ĆWICZENIA Rok akademicki 2018/2019 dr Dagmara Mycielska Podstawowe informacje Strona www: www.wne.uw.edu.pl/dmycielska-> Makroekonomia II Email: dmycielska@wne.uw.edu.pl Dyżur: wtorek,

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATA RZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROKONOMIAII Organizacja zajęć Zasady zaliczenia Struktura wykładu Podręcznik ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr hab. Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu Makroekonomia

Sylabus przedmiotu Makroekonomia Sylabus przedmiotu Makroekonomia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program (Kierunek studiów, poziom i profil, forma studiów): Rok akademicki: 2018/2019 Wydział Nauki o Zdrowiu Zdrowie Publiczne, studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Informacje wstępne Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Zasady zaliczenia przedmiotu i jego organizacja. Plan ramowy wykładu, czyli co wiemy po Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Informacje wstępne Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu Zasady zaliczenia przedmiotu i jego organizacja Plan ramowy wykładu, czyli co wiemy po Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Podstawy makroekonomii 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/A.2 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN W SEMESTRZE WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kierunek Angielski Język Biznesu Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok II

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. AEH dr hab. Ryszard Wilczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r.

PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r. 1 S t r o n a PYTANIA Z EKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI Wersja obowiązująca w okresie styczeń - luty 2018 r. Magistrant będzie musiał udzielić pisemnie odpowiedzi na dwa pytania, w tym: 1. Pytanie z makroekonomii

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu Uwzględnienie dynamiki w modelu AD/AS. Modelowanie wpływu zakłóceń lub zmian polityki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2017/18 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2017/18 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Makroekonomia II Kod ECTS 14.3.E.KL.2435 Pkt.ECTS 3 Jednostka prowadząca przedmiot KMakr Nazwa kierunku Ekonomia Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego dr Andrzej Poszewiecki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Ekorozwojem WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu MAKROEKONOMIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok drugi/semestr trzeci i czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu Uwzględnienie dynamiki w modelu AD/AS. Modelowanie wpływu zakłóceń lub zmian polityki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne

Spis treści. Część I Dane makroekonomiczne Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok MAKROEKONOMIA E Logistyka (inżynierska) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Sylabus

Makroekonomia II Sylabus Makroekonomia II 110470-0154 semestr zimowy 2015/2016 prowadzący: prof. Marka Góry ćwiczenia: dr Anna Ruzik-Sierdzińska, Sylabus Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Makroekonomia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles

Makroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles Makroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles Wyplosz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 17 Część I Wprowadzenie do makroekonomii 21 Rozdział 1. Co to jest makroekonomia? 23

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r.

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r. OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 1.10.2018 r. I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu Makro- i mikroekonomia 2. Kod modułu zajęć/przedmiotu (10--a1-s; 10--a1-ns) 3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Jakóbik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Makroekonomia Macroeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Safety and Work Hygiene Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia. Spis treści. Przedmowa... 13

Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia. Spis treści. Przedmowa... 13 Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia Przedmowa............................................ 13 CZE ŚĆ I. WPROWADZENIE................................. 21 Rozdział 1. Wzrost i fluktuacje

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY Makroekonomia II Wykład 8 MODEL AD-AS : MIKROODSTAW Wykład 8 lan MODEL AD-AS : MIKROODSTAW 1.1 Długookresowa krzywa AS 1.2 Sztywność cen 1.3 Sztywność nominalnych płac 2.1 Zagregowany popyt 2.2 Równowaga

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Ekonomia zaawansowana. Advanced Economics.

SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Ekonomia zaawansowana. Advanced Economics. AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Ekonomia zaawansowana NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu Mateusz Benedyk 1 Krótki rys historyczny Wybrane teorie głównego nurtu: - Szkoła keynesowska - Szkoła monetarystyczna - Nowa szkoła klasyczna

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kod: Cea Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

Przedmiot podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ETI-1006-T1I2 Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Economics

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VIII: CYKLE KONIUNKTURALNE Realne cykle koniunkturalne w klasycznej teorii cd. Polityka pieniężna Teoria błędnego postrzegania Teoria racjonalnych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe wahania produkcji. Model AD/AS

Krótkookresowe wahania produkcji. Model AD/AS Krótkookresowe wahania produkcji. Model AD/AS Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak Plan wykładu Wyprowadzenie krzywych podaży Wyprowadzenie krzywej popytu Prezentacja skutków szoków popytowych i podażowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia monetarna - wprowadzenie. Michał Brzoza-Brzezina Katedra Polityki Pieniężnej

Ekonomia monetarna - wprowadzenie. Michał Brzoza-Brzezina Katedra Polityki Pieniężnej Ekonomia monetarna - wprowadzenie Michał Brzoza-Brzezina Katedra Polityki Pieniężnej Spis treści 1. Co to jest ekonomia monetarna? 2. Krótkie wprowadzenie do polityki pieniężnej 3. Stopy procentowe, produkcja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2013/14 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2013/14 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Podstawy makroekonomii Kod ECTS 14.3.E.PR.1099 Pkt.ECTS 14 Jednostka prowadząca przedmiot KMakr Nazwa kierunku Ekonomia Nazwa specjalności BRAK; Nazwisko prowadzącego prof. UG dr hab.

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wybrane problemy gospodarki rynkowej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-107-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A WYKŁAD X WZROST GOSPODARCZY Malthusiański model wzrostu gospodarczego Wprowadzenie Stan ustalony Efekt wzrostu produktywności Kontrola wzrostu urodzeń

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo