JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU"

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014

2 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Stanowisko zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Informacje na temat podstawowych zagrożeń oraz czynników ryzyka dla rozwoju i funkcjonowania Spółki Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji Informacje o personalnych zmianach w Organach Spółki Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje dotyczące występowania zjawiska cykliczności oraz sezonowości Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie Oświadczenie Zarządu, iż wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz jego wynik finansowy Oświadczenie Zarządu, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, został wybrany zgodnie z przepisami prawa AUTORYZACJA ZARZĄDU SPÓŁKI

3 WYBRANE DANE FINANSOWE I. II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów za 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 tys. PLN okres obrotowy za 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 za 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 tys. EUR okres obrotowy za 6 miesięcy zakończony 30 czerwca III. Zysk (strata) ze sprzedaży IV. V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem VI. Zysk (strata) netto VII. Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej VIII. Całkowity dochód ogółem IX. X. XI. XII. XIII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem

4 tys. PLN stan na dzień tys. EUR stan na dzień 30 czerwca grudnia czerwca grudnia 2013 XIV. Aktywa trwałe XV. Aktywa obrotowe XVI. Aktywa razem XVII. Zobowiązania długoterminowe XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIX. XX. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące XXI. Kapitał zakładowy XXII. Pasywa, razem XXIII. Ilość akcji (w szt.)* XXIV. XXV. XXVI. Rozwodniona ilość akcji (w szt.)* Zysk netto na jedną akcję (w zł / EUR) Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) ,09 0,06 0,02 0,02 0,09 0,06 0,02 0,02 XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,52 0,63 0,61 XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,52 0,63 0,61 (w zł / EUR) XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 (w zł / EUR) * w konsekwencji przeprowadzonej operacji scalenia akcji Spółki w proporcji 1:8, ilość akcji została doprowadzona do porównywalności. 4

5 Komentarz do wybranych danych finansowych Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 30 czerwca 2014 roku 4,1609 PLN/EUR; oraz kursu na dzień 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR; Odpowiednie pozycje sprawozdania z zysku lub straty, sprawozdania z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku 4,1784 PLN/EUR; za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 4,2140 PLN/EUR. 5

6 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, A W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, KTÓRY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH GO PRZEPISÓW NIE MA OBOWIĄZKU LUB MOŻE NIE SPORZĄDZAĆ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH RÓWNIEŻ WSKAZANIE PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNEJ BRAKU KONSOLIDACJI. *) Spółka nie objęta konsolidacją Grupa CHEMOSERVIS-DWORY na dzień 30 czerwca 2014 roku posiada pięć spółek zależnych. W dniach 23 i 25 września 2009 roku jednostka dominująca podpisała umowy na zakup 100% udziałów w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Nabycie udziałów nastąpiło w dniu 5 października 2009 roku. Zapłata za udziały została podzielona na II etapy. Zarówno I jak i II etap zapłaty został sfinansowany ze środków obrotowych Spółki. Druga rata zapłaty za udziały została przekazana w dniu 30 grudnia 2010 roku. Następnie 21 października 2010 roku Spółka podpisała umowy na nabycie 100% akcji czeskiej spółki K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach. Umowy sprzedaży akcji zostały zawarte z następującymi podmiotami: PETRO Remont Sp. z o.o., PETRO Mechanika S.A., PETROELTECH S.A. (obecnie REVICO S.A.) oraz Omenix Sp. z o.o. Nabycie akcji, i co za tym idzie kontroli nad czeską Spółką, zgodnie z zapisami zawartych umów, nastąpiło 2 listopada 2010 roku. Zakup akcji został sfinansowany środkami finansowymi pozyskanymi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji serii D. Kolejno w wyniku dwóch transakcji z 16 i 30 lipca 2012 roku Spółka podpisała umowy na nabycie 64,12% udziałów spółki MD-proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Umowy sprzedaży udziałów zostały zawarte z następującymi podmiotami: PETRO Remont Sp. z o.o., PETRO Mechanika S.A., PETROELTECH S.A. (obecnie REVICO S.A.). Nabycie udziałów, i co za tym 6

7 idzie kontroli nad bydgoską spółką, zgodnie z zapisami zawartych umów, nastąpiło 31 lipca 2012 roku. Zakup akcji został sfinansowany środkami finansowymi pozyskanymi w drodze przydziału drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji serii D. W wyniku kolejnej transakcji z dnia 15 lipca 2013 roku CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nabył 66,67% udziałów w spółce Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Przejęcie udziałów nastąpiło z dniem 31 lipca 2013 roku. Kolejną akwizycję przeprowadzono 25 marca 2014 roku, w tym czasie zostały podpisane umowy nabycia udziałów Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. z Płocka. Umowy sprzedaży zostały zawarte z firmami: REVICO S.A. oraz PETRO Mechanika S.A. W wyniku tej transakcji CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nabył udziałów Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o., co stanowi 50,16% udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki, i uprawniają do 50,16% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zaś ich wartość nominalna wynosi tys. zł. Zgodnie z zapisami zawartych umów sprzedaży udziałów, przejęcie udziałów przez Spółkę CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2014 roku i od tego dnia dane finansowe Spółki podlegają konsolidacji. Profil działalności spółek podlegających konsolidacji: CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest spółką wykonującą prace związane z całodobowym utrzymaniem ruchu na instalacjach przemysłowych, remontem oraz diagnostyką maszyn i urządzeń, remontem aparatury przemysłowej oraz realizacją przedsięwzięć z zakresu budowy i modernizacji obiektów przemysłowych na zasadzie Generalnego Wykonawcy. Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. jest spółką wykonującą prace w branży elektrycznej, energetycznej oraz mechanicznej, w zakresie remontów, modernizacji oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, jak również budowy nowych instalacji. Spółka wykonuje również specjalistyczne badania i pomiary układów elektroenergetycznej automatyki. K-Protos a.s. świadczy usługi w zakresie maszynowego oraz elektronicznego utrzymania ruchu dla przemysłu chemicznego, PETROchemicznego i spożywczego, w swoich oddziałach na terenie Republiki Czeskiej w Kralupach nad Wełtawą, Neratowicach oraz Kolinie. MD-proeco Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych oraz indywidualnych. Do unieszkodliwiania chemiczno-termicznego spółka przyjmuje odpady stałe, płynne oraz pastowate, w tym: odpady węglopochodne, ropopochodne, drewnopochodne oraz farmaceutyczne; leki; środki ochrony roślin; odpady lakiernicze; farby; rozpuszczalniki; 7

8 impregnaty do drewna; barwniki; kleje; czyściwa; smary; tłuszcze; oleje; tworzywa sztuczne; gumy; tonery drukarskie; osady z dna zbiorników; odzież roboczą; itp. Ponadto firma zajmuje się odzyskiem energii z szerokiego katalogu odpadów niebezpiecznych. Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, PETROchemicznego i spożywczego oraz ich remontach. W ofercie firma posiada: zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, stałe i przewoźne ze stali kwasoodpornej i węglowej; wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe, jedno i wielodrogowe z dnami sitowymi stałymi, głowicą pływającą i U-rurkowe; kolumny do procesów chemicznych z półkami zaworkowymi, kołpakowymi, płaskimi, rurkami przelotowymi oraz kolumny z wypełnieniem; reaktory, mieszalniki z płaszczem grzewnym lub bez; dennice ze stali kwasoodpornych i węglowych w zakresie średnic do 1200 mm i grubości do 20 mm oraz kołpaki i zaworki jako wyposażenie do kolumn. PETRO EnergoRem Sp. z o.o. świadczy swoje usługi inżynierskie w pięciu branżach (mechanicznej, automatycznej, elektrycznej, teleinformatycznej i izolacyjnej), gdzie głównymi odbiorcami usług są rafinerie przerobu ropy naftowej, przemysł chemiczny, operatorzy baz magazynowych paliw, elektrownie i elektrociepłownie, przemysł papierniczy, spożywczy, oczyszczalnie ścieków, lokalne ciepłownie i systemy grzewcze. Ponadto w dniu 20 sierpnia 2010 roku, Jednostka Zależna Emitenta ZE ZEN Sp. z o.o. objęła 330 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w Zakładzie Usług Energetycznych Serwis Sp. z o.o. Wartość zakupionych udziałów wynosiła 16,5 tys. zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu, ZE ZEN Sp. z o.o. będąc podmiotem dominującym względem Zakładu Usług Energetycznych Serwis Sp. z o.o. posiada 62,2% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników o wartości 40,4 tys. zł. Zakup wszystkich udziałów został sfinansowany ze środków obrotowych Jednostki Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o.. Ze względu na fakt, iż dane finansowe Zakładu Usług Energetycznych Serwis Sp. z o.o., po wyeliminowaniu transakcji na rzecz ZE ZEN Sp. z o.o., nie wpływają istotnie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, nie objęto tej Spółki konsolidacją. Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 roku nabyła również, za cenę ,00 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) zł brutto, 250 udziałów Spółki PETRO KOR Sp. z o.o., co stanowi 16,22% udziałów w kapitale zakładowym tego podmiotu. Udziały w podmiocie powiązanym PETRO Kor Sp. z o.o. zostały sfinansowane ze środków obrotowych Spółki. Ponadto 30 czerwca 2014 roku Spółka MD-proeco Sp. z o.o., Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa 8

9 założyły nową Spółkę działającą pod nazwą PCRB Przemysłowe Centrum Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o. Celem w/w Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, badawczej i rozwojowej w tym reinwestowanie zysków w dalszą działalność badawczo-rozwojową. Kapitał PCRB Sp. z o.o. wynosi 102 tys. zł, a Spółka MD-proeco Sp. z o.o. posiada 98% udziałów w jej kapitale zakładowym. 2. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. Zarząd Spółki, informuje, iż w badanym okresie nastąpiło przejęcie pakietu większościowego Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. z Płocka. Umowy sprzedaży zostały zawarte 25 marca 2014 roku z firmami: REVICO S.A. oraz PETRO Mechanika S.A. W wyniku tej transakcji CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nabył udziałów Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o., co stanowi 50,16% udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki, i uprawniają do 50,16% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, zaś ich wartość nominalna wynosi tys. zł. Zgodnie z zapisami zawartych umów sprzedaży udziałów, przejęcie udziałów przez Spółkę CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Natomiast dnia 30 czerwca 2014 roku Spółka MD-proeco Sp. z o.o., wraz z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszeniem Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa założyły nową Spółkę pod nazwą PCRB Przemysłowe Centrum Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o. Kapitał zakładowy PCRB Sp. z o.o. wynosi 102 tys. zł, a Spółka MD-proeco Sp. z o.o. posiada 98% udziałów w jej kapitale. Ponadto nie miały miejsca inne przejęcia, jak również połączenia jednostek gospodarczych czy sprzedaż jednostek Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY, podział, restrukturyzacja czy zaniechanie działalności. 3. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Opierając się na zawiadomieniach przekazywanych przez osoby zobowiązane, akcje Emitenta w badanym okresie posiadał: Pan Wojciech Mazur Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w ilości: (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł wg stanu na dzień 15 maja 2014 roku oraz (sześćdziesiąt 9

10 dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) sztuk o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 29 sierpnia 2014 roku, jak również Pan Tomasz Mazur Członek Rady Nadzorczej CHEMOSERVIS-DWORY S.A., posiadając (czterdzieści tysięcy trzydzieści dwie) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł wg stanu na dzień 15 maja 2014 roku oraz (pięć tysięcy cztery) sztuki o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 29 sierpnia 2014 roku. Akcje Emitenta posiada ponadto Pan Edward Sosnowski Członek Rady Nadzorczej CHEMOSERVIS-DOWRY S.A., na dzień (sto dziewięć tysięcy dwieście sztuk) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł wg stanu na dzień 15 maja 2014 roku oraz (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 0,80 zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 29 sierpnia 2014 roku. Żadna z pozostałych osób na ten czas zasiadających w organie zarządzającym oraz nadzorczym Spółki nie posiadała papierów wartościowych Emitenta. 4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO. Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 15 maja 2014 roku (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy): Akcjonariusz Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji / głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na WZ REVICO S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 30,48% PETRO Mechanika S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 23,66% * Wartość nominalna akcji 0,10 zł. 10

11 Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 30 czerwca 2014 (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy): Akcjonariusz Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji / głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na WZ REVICO S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 30,48% PETRO Mechanika S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 23,66% * Wartość nominalna akcji 0,80 zł. Struktura akcjonariatu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 roku (wg stanu zgłoszonego zawiadomieniami przez akcjonariuszy): Akcjonariusz Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji / głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na WZ REVICO S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 30,48% PETRO Mechanika S.A. A, B, C, D Zwykłe na okaziciela * 23,66% * Wartość nominalna akcji 0,80 zł. 5. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA: Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie toczyły się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których wartość stanowiłaby, co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 11

12 6. STANOWISKO ZARZĄDU WOBEC MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych Spółki na 2014 rok. 7. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA. Pozyskane przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zlecenia i podpisane umowy zapewniły przychody na poziomie niezbędnym dla uzyskania dodatniego wyniku finansowego i prawidłowego funkcjonowania Spółki w pierwszym półroczu 2014 roku. Poniżej przedstawiamy ważniejsze kontrakty zawarte z kontrahentami: Umowa z BIOAGRA-OIL S.A. na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa parku zbiorników w fabryce estrów metylowych olejów roślinnych w Tychach za wynagrodzeniem w wysokości ,00 zł + VAT, Umowa z Rafako S.A. na wykonanie, dostawę i montaż zbiorników oraz podgrzewacza wysokoprężnego wody zasilającej wraz z wykonaniem projektów i przeprowadzaniem nadzorów montażowych z przeznaczeniem dla kotła fluidalnego Synthos Dwory 7 za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT, Umowa z BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. na wykonanie robót w ramach zadania Obiekt do produkcji farb wodorozcieńczalnych wraz z montażem za wynagrodzeniem ,00 EUR + VAT, Umowa z SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. Sp. J. na wykonanie montażu rurociągów i urządzeń dla potrzeb SSBR (amoniak) za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT, Umowa z SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. Sp. J. na wykonanie robót montażowoinstalacyjnych wraz z montażem urządzeń dla doświadczalnej linii spieniania Owipianu za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT, Umowa z SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. Sp. J. na wykonanie robót w ramach zadania Wykonanie instalacji korekty ph wody na stacji uzdatniania wody za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT, 12

13 Umowa z SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. Sp. J. na wykonanie robót montażowych w zakresie remontu średniego kotła Pauker wraz z remontem podestów obsługowych, urządzeniami pomocniczymi i elektrofiltrem za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT, Umowa z SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. Sp. J. na wykonanie robót budowlanomontażowych w ramach zadania inwestycyjnego Wymiana pomp w obiekcie F-101 za wynagrodzeniem ,00 zł + VAT. Znaczący wzrost inwestycji na rynku lokalnym i duża ilość składanych ofert, których wartość wynagrodzenia niejednokrotnie przekracza wartość umowy znaczącej może skutkować pozyskaniem nowych zamówień na dobrych warunkach. Według otrzymanych informacji w kilkunastu przetargach Emitent dostał się do II etapu negocjacji. Ponadto zauważalny jest rosnący trend w branży energetycznej, tj. rozwój inwestycji w związku z koniecznością modernizacji instalacji polegających na dostosowaniu do nowych wymagań emisji spalin. Z punktu widzenia kadrowego w badanym okresie nie wystąpiły żadne istotne czynniki zagrożeń i ryzyka. W pierwszym półroczu 2014 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 360,7 ogólnej liczby etatów w Spółce, nie wpływając na ocenę ogólnej sytuacji oraz możliwości realizacji zobowiązań przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Zmiany w poziomie zatrudnienia w pierwszym półroczu 2014 roku (w osobach): l.p. Stan pracowników na dzień stan miesiąc Zmiany w zatrudnieniu przeciętne zatrudnienie przyjęci zwolnieni I 361, II 362, III 362, IV 361, V 358, VI 358, Pierwsze półrocze , W czerwcu 2014 roku firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na podstawie przeprowadzonego audytu pierwszego nadzoru zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008 po niestwierdzeniu niezgodności i uzyskaniu pozytywnej opinii, utrzymała certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą 13

14 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie całodobowego, technicznego utrzymanie ruchu na instalacjach przemysłowych, remontu maszyn i urządzeń, obróbka skrawaniem oraz diagnostyka maszyn i urządzeń. Struktura przychodów ze sprzedaży (w tys. zł): Wyszczególnienie I półrocze 2014 roku I półrocze 2013 roku zmiana 2014 rok do 2013 roku kwotowo % Przychody ze sprzedaży usług, w tym: % Utrzymanie ruchu % Remont urządzeń i aparatury % Obróbka skrawaniem % Roboty budowlano-montażowe % Pozostałe % Przychody ze sprzedaży towarów % Przychody ze sprzedaży materiałów % Zysk/strata z tytułu różnic kursowych % Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem % W pierwszym półroczu 2014 roku Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. uzyskała wzrost przychodów ze sprzedaży o 35%, do wysokości tys. zł, w porównaniu do tys. zł w analogicznym okresie 2013 roku. Uzyskane przychody odzwierciedlają strukturę przedmiotową realizowanych w okresie sprawozdawczym zadań produkcyjnych. Analizując strukturę sprzedaży za I półrocze 2014 roku, wzrost, w wysokości tys. zł odnotowano na sprzedaży usług, zaś na sprzedaży materiałów odnotowano spadek w wysokości 487 tys. zł. W ramach sprzedaży usług największy wzrost nastąpił w segmencie robót budowlano-montażowych, zaś największy spadek w segmencie obróbki skrawaniem. Po sześciu miesiącach 2014 roku koszty działalności operacyjnej Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. wyniosły tys. zł, w tym koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości tys. zł, koszty sprzedaży 422 tys. zł oraz koszty zarządu tys. zł. Koszty działalności operacyjnej Spółki, w porównaniu do analogicznych danych za pierwsze półrocze 2013 roku, wzrosły o tys. zł, to jest o 31%. Znaczący wzrost odnotowano w ramach kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 33% w porównaniu do danych z analogicznego okresu roku ubiegłego (kwota wzrostu tys. zł). W ramach kosztów ogólnych Spółki, odnotowano 14

15 spadek kosztów sprzedaży (o 3%), oraz wzrost kosztów zarządu o 7%. Ogółem wzrost kosztów ogólnych Spółki w pierwszym półroczu 2014 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 roku, wyniósł 82 tys. zł. W ramach kosztów rodzajowych CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zanotowano ogólny wzrost kosztów o 39%, wynikający ze zmian w następujących pozycjach kosztów, w porównaniu do okresu analogicznego ubiegłego roku: spadek kosztów amortyzacji o 10%, będący konsekwencją ograniczenia zakupów inwestycyjnych; wzrost kosztów zużycia materiałów i energii o 15%, wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania na materiały przy realizowanych zadaniach; wzrost kosztów usług obcych o 110%, wynikający z realizacji zleceń w kooperacji z podwykonawcami, spadek kosztów wynagrodzeń o 6%, wynikający w głównej mierze z ograniczenia zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników o 2%, będących konsekwencją zmiany wielkości zatrudnienia na umowy o pracę; wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 9%, będących konsekwencją ponoszonych opłat za gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe; wzrost kosztów opłat i podatków o 6%, wynikający ze zmian stawek podatków lokalnych. W konsekwencji wyżej opisanych czynników, w pierwszym półroczu 2014 roku Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. uzyskała zysk netto w wysokości tys. zł w porównaniu do 902 tys. zł zysku w analogicznym okresie 2013 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł tys. zł, i w porównaniu do danych za pierwsze półrocze 2013 roku, wzrósł o 62%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, po odjęciu od pozostałych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, wynosi 67 tys. zł i jest wyższy o 63 tys. zł od danych analogicznych za 2013 rok. Wynik na działalności finansowej wyniósł tys. zł i jest wyższy o 593 tys. zł, to jest o 54%, w porównaniu do danych za I półrocze 2013 roku. Przychody finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2014 roku są wyższe o 699 tys. zł w porównaniu do danych za analogiczny okres 2013 roku, zaś koszty finansowe wzrosły o 106 tys. zł. W ramach przychodów finansowych prezentowana jest zadeklarowana przez Spółkę Zależną K-Protos a.s. dywidenda w wysokości tys. zł ( tys. CZK). Wzrost kosztów finansowych jest konsekwencją wykorzystywania przez Spółkę dostępnych limitów kredytowych oraz 15

16 prowizji od zawartych umów z bankami. Zysk przed opodatkowaniem za 6 miesięcy 2014 roku Spółka uzyskała w wysokości tys. zł, w porównaniu do 910 tys. zł w analogicznym okresie 2013 roku. Segmenty działalności okres obrotowy za 6 miesięcy za 6 miesięcy od od do do (niebadany) (niebadany) tys. PLN tys. PLN SEGMENT A - UTRZYMANIE RUCHU Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na działalności segmentu SEGMENT B - REMONT URZĄDZEŃ I APARATURY Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na działalności segmentu SEGMENT C - OBRÓBKA SKRAWANIEM Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na działalności segmentu SEGMENT D - ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na działalności segmentu SEGMENT E - POZOSTAŁE Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na działalności segmentu Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów Wynik na sprzedaży towarów i materiałów Razem przychody Razem koszty Razem wynik na sprzedaży Do czynników wywierających istotny wpływ na poziom wyniku z działalności operacyjnej osiągniętego w I półroczu 2014 roku, w porównaniu z I półroczem 2013 roku, należy zaliczyć: wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie całodobowego utrzymania ruchu o wartość tys. zł, przy równoczesnym wzroście kosztów o kwotę tys. zł; przychody tego segmentu stanowią 24% ogólnej wartości sprzedaży usług w 2014 roku i w porównaniu do analogicznych danych za 2013 rok udział tego segmentu w przychodach spadł o 4 punkty procentowe; 16

17 spadek marży brutto w segmencie A do 2%, w porównaniu do poprzedniego okresu spadek o 1 punkt procentowy; wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie B Remont urządzeń i aparatury o tys. zł w porównaniu do I półrocza 2013 roku, przychody tego segmentu stanowią 21% ogólnej wartości sprzedaży usług w 2014 roku i w porównaniu do danych za 2013 rok udział tego segmentu wzrósł o 7 punktów procentowych; marża brutto w segmencie B pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 10%, spadek przychodów ze sprzedaży w ramach usług z zakresu obróbki skrawaniem, w porównaniu do danych za 2013 rok o tys. zł, przy równoczesnym spadku kosztów o kwotę tys. zł; przychody tego segmentu stanowią obecnie 1% ogólnej wartości sprzedaży usług w 2014 roku, i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, udział tego segmentu spadł o 8 punktów procentowych; spadek marży brutto w segmencie C do 9%, w porównaniu do marży poprzedniego okresu 21%; wzrost przychodów ze sprzedaży w zakresie usług budowlano-montażowych o wartość tys. zł, przy równoczesnym wzroście kosztów tego segmentu o tys. zł; przychody tego segmentu w ogólnej wartości sprzedaży stanowią 49% i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 udział segmentu wzrósł o 8 punktów procentowych; wzrost marży brutto segmentu usług budowlano-montażowych o 5 punktów procentowych, do 9%. Uzyskany wynik finansowy Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A., jest konsekwencją spadku marż na świadczonych usługach, ograniczeniem ilości zadań inwestycyjnych realizowanych dla kontrahentów, jak również niższą ich rentownością. Dyktowane jest to wzmożoną konkurencyjnością na rynku usług oraz ograniczoną liczbą ogłaszanych przetargów. Dodatkowym znaczącym ograniczeniem jest kondycja finansowa podmiotów gospodarczych. Spółka, wobec narastających zatorów płatniczych, dokładnie weryfikuje możliwości sfinansowania przez kontrahentów zawierane kontrakty, starając się ograniczyć ryzyko nieotrzymania wynagrodzenia za wykonane usługi. Powoduje to dodatkowe zawężenie odbiorców usług oraz naraża Spółkę na dodatkowe koszty związane z obsługą przeterminowanych płatności. Wzrost wielkości przychodów o 39% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, jest konsekwencją realizacji kontraktów pozyskanych końcem 2013 roku i początkiem 2014 roku związanych z realizacją inwestycji, które obok świadczenia usług z zakresu utrzymania ruchu, pozwalają na uzyskanie korzystniejszych 17

18 wyników finansowych i poprawę zyskowności. Analizując wysokość marż na poszczególnych poziomach uzyskanych wyników finansowych, marża netto oraz marża brutto wzrosła o 4 punkty procentowe, w porównaniu do danych z analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2 punkty procentowe, natomiast marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła o 3 punkty procentowe. W chwili obecnej priorytetem Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. są: dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez zwiększanie ilości klientów i zleceń z rynku zewnętrznego, oraz poszukiwanie i wdrażanie możliwych oszczędności w ramach ponoszonych kosztów funkcjonowania, szczególnie w kosztach stałych jednostki oraz stałe monitorowanie poziomu kosztów realizacji zleceń w porównaniu do poziomu zaawansowania prac. W ocenie Zarządu Spółki, realizacja takiej strategii pozwoli w przyszłości na zwiększenie marż osiąganych na zleceniach i poprawę wskaźników rentowności Spółki, przy równoczesnym realizowaniu umów wieloletnich z zakresu utrzymania ruchu i zabezpieczaniu określonego poziomu przychodów. Spółka rozszerza również zakres usług świadczonych w ramach utrzymania ruchu. Od stycznia 2013 roku, zgodnie z zawartym aneksem do umowy serwisowo-eksploatacyjnej z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J., zakres usług został poszerzony o kolejny zakres tematyczny, obejmujący serwis i utrzymanie ruchu urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznej. Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wskaźnik ogólnego zadłużenia za I półrocze 2014 roku ukształtował się na poziomie 0,35, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosił 0,23. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i nie posiada w strukturze wiekowej zobowiązań przeterminowanych. Wskaźniki płynności kształtują się na następujących poziomach: wskaźnik bieżącej płynności 1,2 oraz wskaźnik szybkiej płynności 0,99. Spółka terminowo i w pełnej obowiązującej wysokości reguluje swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych. Ponadto 10 czerwca 2014 roku decyzją Akcjonariuszy dokonano połączenia (resplitu) akcji w stosunku 1 do 8, zmieniając ich wartość nominalną z 0,10 zł do 0,80 zł każda. W wyniku czego zmianie uległa ogólna ilość akcji Emitenta, która po zmianie przedstawia się następująco: a) (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy)akcji na okaziciela serii A o numerach od (jeden) do (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy), b) (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od (jeden) do (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), 18

19 c) (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od (jeden) do (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy), d) (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od (jeden) do (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset). 8. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE, CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. Zdarzeniem, które wpłynie na przyszłe wyniki finansowe Emitenta, było nabycie udziałów w Spółce PETRO EnergoRem Sp. z o.o. stanowiących 50,16% udziału w kapitale zakładowym nabytej Spółki. Umowy sprzedaży zostały zawarte w dniu 25 marca 2014 roku z jednostkami dominującymi w stosunku do Emitenta tj. PETRO Mechaniką S.A. oraz REVICO S.A. Zgodnie z zapisami umów sprzedaży udziałów, przejęcie udziałów przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2014 roku i od tej daty Emitent konsoliduje dane finansowe Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. Zapłata za nabyte udziały ma być rozliczona najpóźniej do dnia roku. 9. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA DLA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce W związku z faktem, iż Spółka prowadzi działalność głównie na terenie Polski i jest to jednocześnie jej główny rynek zbytu, działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej w kraju. Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m.in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Niższe tempo wzrostu gospodarczego, niższe nakłady inwestycyjne, wyższy poziom podatków czy poziom stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w przemyśle a tym samym na działalność, wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Wśród grupy czynników mających bezpośredni wpływ na rentowność zawieranych przez Spółkę kontraktów należy także wymienić: poziom cen materiałów, poziom cen usług podwykonawców, poziom kosztów zatrudnienia. Z prowadzeniem działalności gospodarczej powiązane jest również ryzyko kredytowania kontrahentów. Przekroczenia terminów płatności 19

20 należności mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, zmuszając do finansowania działalności poprzez zadłużanie zewnętrzne. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji W otoczeniu prawnym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza CHEMOSERVIS- DWORY S.A., mają miejsce częste zmiany przepisów podatkowych. Częste zmiany w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych skutkują brakiem odniesienia do utrwalonych regulacji lub do precedensów prawnych. Pojawiające się niezgodności interpretacji Ministra Finansów z rozstrzygnięciami sądów administracyjnych powodują brak możliwości przewidzenia jednolitych skutków podatkowych dla konkretnych transakcji. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Dodatkowymi czynnikami powodującymi konieczność odpowiedniego zarządzania ryzykiem w ramach podatków są wysokie, potencjalne kary przewidziane w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz ogólnie pro fiskalne podejście polskich władz skarbowych. Prowadząc działalność gospodarczą należy uwzględnić fakt, że na skutek mylnej interpretacji zawiłego prawa, błędu pracownika, czy też niekompetencji urzędniczej, można w niezamierzony sposób spowodować zaległość podatkową. Organy podatkowe zgodnie ze swoimi kompetencjami mogą przeprowadzić kontrole i weryfikować zapisy operacji gospodarczych ujęte w księgach rachunkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym złożono deklaracje podatkowe. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych W ostatnim okresie Spółka zauważyła, wzrost konkurencyjności w obszarach prowadzonej działalności. Spółka na bieżąco monitoruje działania rynkowe konkurentów i stara się odpowiednio szybko i skutecznie modyfikować swoją strategię tak, aby utrzymać i umocnić swoją pozycje rynkową. W szczególności Spółka stale modyfikuje swoja ofertę produktową, aktualizuje strategie rynkowe w obszarach swojej działalności. 20

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU Oświęcim 25 sierpnia 2011 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU Oświęcim 27 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności. Emitenta Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. PEMUG

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia 2013 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo