1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH"

Transkrypt

1 1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht 1) Wraz z końcem roku obrotowego powstają konkretne roczne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. W artykule omawiamy typowe obowiązki roczne, dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Pomijamy obowiązki, związane ze zdarzeniami gospodarczymi o charakterze wyjątkowym lub nadzwyczajnym, jak na przykład połączenie spółek lub ich likwidacja. Artykuł nie omawia bieżących obowiązków spółki powstających w trakcie roku obrotowego, takich jak miesięczne rozliczenia z urzędem skarbowym lub obowiązek zgłaszania zmian danych spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Omawiane obowiązki spółek są uregulowane w ustawie o, ustawach podatkowych, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopełnienie rocznych obowiązków należy do zadań członków zarządu, więc im polecamy poniższy tekst. Sprawozdanie finansowe Celem sprawozdania finansowego jest przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W praktyce sprawozdanie najczęściej jest przeznaczone dla wspólników i akcjonariuszy spółek, aby mogli przekonać się na ile skuteczne są ich inwestycje w konkretnej spółce i na ile zarząd spółki wywiązuje się ze swoich obowiązków menedżerskich. Sprawozdanie finansowe jest również źródłem informacji wykorzystywanych w deklaracjach podatkowych oraz przez kontrahentów. Zgodnie z art. 45. ust.1. ustawy o sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu (wykaz pasywów i aktywów); rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ustawa o dokładnie określa, jakie informacje musi zawierać sprawozdanie finansowe. Obowiązek jego sporządzenia na koniec roku obrotowego dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także innych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Oprócz tego przepisy o mogą zobowiązywać określone podmioty do sporządzenia dodatkowych dokumentów jako integralnej części sprawozdania. Na przykład, art.45.ust.3. ustawy o, zobowiązuje określone podmioty do przygotowania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dokumenty te sporządzają między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne, a także inne podmioty, wymienione w art.64.ust.1. ustawy o. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzają te dokumenty

2 tylko wtedy, gdy spełniły co najmniej dwa z trzech kryteriów, szczegółowo określonych w ustawie o (w art.64.ust.1.pkt.4.). Ogólnie kryteria te dotyczą: 2)średniorocznego zatrudnienia w spółce; 3)przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych; 4)sumy aktywów bilansu spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowe mają obowiązek sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ustawa o definiuje szczegółowo, kiedy grupa spółek jest kwalifikowana jako grupa kapitałowa i kiedy powstaje obowiązek skonsolidowanego sprawozdania. Grupa kapitałowa jest grupą podmiotów (na przykład spółek) powiązanych ze sobą w sposób finansowy, kapitałowy lub organizacyjny. Zgodnie z art.55.ust.1. ustawy o skonsolidowane sprawozdanie odzwierciedla sytuację majątkową i finansową grupy podmiotów, jakby były one jednym podmiotem gospodarczym. Natomiast w sensie prawnym spółki - członkowie grupy - są odrębnymi podmiotami i sporządzają swoje własne sprawozdania finansowe. Każda z nich samodzielnie rozlicza się z podatku dochodowego. Skonsolidowane sprawozdanie sporządza zarząd spółki dominującej. Oprócz tego spółka ta przygotowuje własne sprawozdanie finansowe, odzwierciedlające tylko jej roczne wyniki. Grupy kapitałowej, opisanej w ustawie o, nie należy mylić z podatkową grupą kapitałową, opisaną w art. 1a. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są to pojęcia tożsame. Podatkową grupę kapitałową można utworzyć wyłącznie w celu wspólnego rozliczenia z podatku dochodowego spółek wchodzących w jej skład (podatnikiem jest wtedy cała grupa spółek). Opłaca się to w przypadkach, gdy nie wszystkie spółki z grupy mają dodatni wynik finansowy. Wtedy stratę podatkową jednej spółki można potrącać z dochodem innej spółki w składzie grupy. Żadna ze spółek nie zapłaci wówczas podatku dochodowego. Ustawa podatkowa stawia dość wygórowane warunki uprawniające do podatkowego rozliczania się w grupie kapitałowej. W przypadku grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o każda ze spółek, wchodzących w jej skład, samodzielnie rozlicza się z podatku dochodowego. Zgodnie z art. 55.ust.2.ustawy o, skonsolidowane sprawozdanie spółki składa się z następujących dokumentów: 1) skonsolidowanego bilansu, 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3 Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej podlega procedurze zatwierdzenia przez wspólników lub akcjonariuszy spółki je sporządzającej. i Sprawozdanie to zarząd składa do sądu rejestrowego, podobnie jak roczne sprawozdanie spółki. Różnice polegają na dłuższych terminach dotyczących jego sporządzenia i zatwierdzenia. Przygotowanie sprawozdań Zarząd spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania finansowego. Za przygotowanie sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej odpowiedzialność ponosi zarząd spółki dominującej. Natomiast fizycznie sprawozdanie przygotowuje biuro rachunkowe lub księgowa zatrudniona w spółce. Biuro rachunkowe odpowiada wobec spółki na zasadzie odpowiedzialności cywilnej za nierzetelne wykonanie usług księgowych, na które składa się także przygotowanie sprawozdania finansowego. Zarząd powinien zapewnić sporządzenie sprawozdania nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, tj. dnia, w którym spółka, zgodnie z przepisami powinna sporządzić sprawozdanie (art.52.ustawy o ). W omawianym przypadku będzie to ostatni dzień roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki oraz osobę, która przygotowała sprawozdanie finansowe (główny księgowy). Badanie i ogłaszanie sprawozdań Spółki akcyjne i niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny poddać swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta (audytora). Sprawozdanie spółki z o. o. podlega badaniu wówczas, gdy spółka spełnia minimum dwa z trzech kryteriów, opisanych w ustawie o. Kryteria te dotyczą średniego stanu zatrudnienia, kwoty przychodów netto oraz sumy aktywów bilansu spółki. Biegły bada także skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Celem badania jest sprawdzenie, czy dokumentacja finansowa i księgowa podmiotu jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z prawem, rzetelnie oraz czy sprawozdanie finansowe w sposób jasny przedstawia sytuację podmiotu. O tym biegły wypowiada się w opinii z przeprowadzonego badania. Szczegółowe informacje z badania ksiąg biegły zamieszcza w raporcie. Biegły rewident powinien być bezstronny podczas wykonywania swoich obowiązków. Jego opinia i raport z badania ksiąg służą potencjalnym inwestorom za podstawę podjęcia decyzji o inwestycji w danej spółce. Na podstawie tych dokumentów wspólnicy oceniają działalność członków zarządu. Po zbadaniu ksiąg i sprawozdania powstaje obowiązek ogłoszenia wyników spółki w Monitorze Polskim B. Sprawozdanie władz spółki Zarząd przygotowuje własne sprawozdanie z działalności spółki

4 w danym roku (art.49. ustawy o ). W dokumencie tym zarząd opisuje najważniejsze wydarzenia w spółce, takie jak dokonane inwestycje, wdrożenie nowych systemów lub technologii, wyjaśnienie poniesionej straty, informacje o zatrudnieniu osób, ocenę uzyskanych efektów i wskazanie ryzyka lub zagrożeń. Również powinny się tu znaleźć prognozy działalności spółki oraz wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia straty. O ile w spółce istnieje Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, to na potrzeby wspólników lub akcjonariuszy należy sporządzić sprawozdanie. W szczególności w sprawozdaniu organu kontrolnego winna znaleźć się ocena sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Zwykle członkowie Rady Nadzorczej czy komisji nie dokonują samodzielnie badania ksiąg spółki, lecz wybierają w tym celu biegłego rewidenta. Organ kontrolny ocenia również wnioski zarządu o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (w spółce akcyjnej) w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Terminy takie wprowadzają: art oraz art.395. Kodeksu spółek handlowych. Najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia zarząd powinien udostępnić wspólnikom i akcjonariuszom dokumenty roczne spółki (sprawozdanie finansowe, opinię i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie zarządu, sprawozdanie organu kontroli). Zgromadzenie ocenia działalność wszystkich organów spółki, a przede wszystkim zarządu. Wspólnicy i akcjonariusze zapoznają się z dokumentami, sprawozdaniami, wysłuchują relacji członków władz z ich działalności. W zależności od tego Zgromadzenie udziela lub nie udziela absolutorium członkom tych organów. Oprócz tego Zgromadzenie podejmuje ważne uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania organu kontroli i sprawozdania finansowego spółki za dany rok, w sprawie podziału zysku (lub pokrycia straty). Zgłoszenie do sądu rejestrowego Zatwierdzone przez Zgromadzenie sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały Zgromadzenia o zatwierdzeniu trzeba złożyć do sądu rejonowego, który prowadzi rejestr spółki. Dotyczy to też skonsolidowanego sprawozdania. Do sądu składa się także zatwierdzone sprawozdanie zarządu z działalności spółki, sprawozdanie organu kontroli i odpis uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty). Jeżeli był obowiązek badania sprawozdania finansowego, to do sądu składa się także opinię biegłego rewidenta (art.69.ustawy o ). Termin zgłoszenia tych dokumentów do rejestru sądowego wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Informacja o złożeniu tych dokumentów jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z ustawą o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, spółka powinna przechowywać egzemplarze Monitora Sądowego

5 i Gospodarczego, w których opublikowano ogłoszenia na jej temat. Ogłoszenie w Monitorze Polskim B Jeżeli jest obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, to sprawozdanie należy ogłosić w Monitorze Polskim B. Ogłoszenie dotyczy również skonsolidowanego sprawozdania. Obowiązek ten wynika z art.70.ustawy o. Termin jego wykonania to 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie. Wraz ze sprawozdaniem finansowym publikuje się także: opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpis uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty). Egzemplarze Monitora Polskiego B, gdzie opublikowano sprawozdania, należy przechowywać w siedzibie spółki. Obowiązki wobec urzędu skarbowego Ważnym obowiązkiem spółki jest złożenie zeznania rocznego CIT-8 i rozliczenia się z rocznego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami podatkowymi. Obowiązkowo należy złożyć zeznanie takie do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego i w tym terminie zapłacić podatek. Na podstawie art. 27. ust. 2. ustawy z r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zarząd powinien złożyć do urzędu skarbowego zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten dotyczy także sprawozdania skonsolidowanego. Termin wynosi 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, ale nie później niż dziewięć miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego. Również należy złożyć do urzędu odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jeżeli był obowiązek badania sprawozdania, do urzędu składa się opinię i raport biegłego rewidenta. Jeżeli wspólnicy lub akcjonariusze zatwierdzą sprawozdanie finansowe wykazujące inną podstawę opodatkowania niż zeznana w deklaracji CIT-8 (a może tak się zdarzyć jeżeli w wyniku badania sprawozdania przez organy spółki zostanie dokonana np. korekta kosztów uzyskania przychodów), to należy złożyć w urzędzie skarbowym korektę deklaracji CIT-8. Obowiązek przechowania Zgodnie z ustawą o, zatwierdzone sprawozdania finansowe należy przechowywać w siedzibie spółki przez cały czas jej działalności. Po zakończeniu działalności i likwidacji spółki, jej archiwum, to jest sprawozdanie likwidacyjne i pozostałe dokumenty, należy przekazać na przechowanie wyznaczonej osobie. Urząd statystyczny Niektóre spółki powinny składać sprawozdania statystyczne, przewidziane w przepisach o statystyce publicznej. Zakres tych obowiązków jest określony w ustawie o statystyce publicznej oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, dotyczących programu badań statystycznych.

6 Na przykład, obowiązek sprawozdania może dotyczyć spółek, które zatrudniały w danym roku określoną liczbę pracowników na podstawie umowy o pracę. Urząd statystyczny przesyła wówczas na adres spółki odpowiedni formularz do wypełnienia. Odpowiedzialność członków zarządu Jak już wyżej zaznaczono wykonanie opisanych obowiązków należy do zarządu spółki. Za niewykonanie tych obowiązków prawo przewiduje sankcje karne. W ustawie o przewidziano karę grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat z tytułu zaniechania sporządzenia sprawozdania finansowego. Taka sama kara jest przewidziana za sporządzenie sprawozdania niezgodnie z przepisami ustawy o, jak również za podawanie w sprawozdaniu nierzetelnych lub sfałszowanych danych. Kary te orzeka sąd w postępowaniu karnym, przy czym może orzec o zastosowaniu obydwu kar łącznie. Musi przy tym prokurator udowodnić oskarżonemu winę przed bezstronnym i niezawisłym sądem. Jeśli zarząd spółki nie złożył sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym, nie poddał sprawozdanie finansowe badaniu i ogłoszeniu w Monitorze Polskim B, gdy istnieje taki obowiązek, wówczas grozi członkom zarządu kara grzywny albo ograniczenia wolności. Za niewłaściwe lub nieterminowe rozliczanie podatków członek zarządu może podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej przewidzianej w Kodeksie Karnym Skarbowym. Ponadto może on być zobowiązany do zapłacenia zaległych podatków spółki (wraz z odsetkami!), powstałych w czasie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. Dzieje się tak wówczas, gdy zarząd nie zgłosi w ustawowym terminie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Istnieje jeszcze odpowiedzialność zarządu wobec wspólników (akcjonariuszy). Wspólnicy mogą odwołać członka zarządu, który źle wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli spółka poniosła szkodę z winy zarządu, sama spółka lub wspólnicy mogą pozwać do sądu członka zarządu o odszkodowanie. Typowe obowiązki roczne wraz z terminami ich wykonania. Tabela A. Roczne sprawozdanie finansowe 2.Sporządza je na koniec roku obrotowego (dzień bilansowy) spółka prowadząca księgi rachunkowe. Lp. Sprawozdanie finansowe 1) Sporządzenie i podpisanie Termin Do 3 miesięcy od końca roku obrotowego Podstawa prawna obowiązku Art. 52.ustawy o 2) Badanie przez biegłego rewidenta (*) W terminie umownym, nie późniejszym niż zatwierdzenie Art. 64. ustawy o

7 3) Udostępnienie właścicielom Najpóźniej 15 dni przed zgromadzeniem Art. 68. ustawy o 4) Zatwierdzenie Do 6 miesięcy od dnia bilansowego Art. 53.ustawy o, 5) Złożenie w sądzie rejestrowym 15 dni od daty zatwierdzenia Art. 69. ustawy o 6) Ogłoszenie w Monitorze Polskim B (*) 15 dni od dnia zatwierdzenia Art. 64. oraz art. 70. ustawy o 7) Złożenie do urzędu skarbowego 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania Art. 27. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 8) Złożenie zeznania podatkowego CIT- 8 (bez obowiązku dołączenia ) Do 3 miesiąca od końca roku podatkowego; Art. 27. ust.1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Uwagi: * dotyczy tylko tych spółek, które są zobowiązane zgodnie z ustawą o do badania sprawozdań przez biegłego rewidenta i ogłaszania ich w Monitorze Polskim B. Tabela B. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Dotyczy tylko grup kapitałowych w rozumieniu ustawy o. Sporządza je spółka dominująca. Lp. Obowiązek dotyczący skonsolidowanego 1) Sporządzenie i podpisanie 2) Badanie przez biegłego rewidenta (*) Termin Od 5 do 6 miesięcy od końca roku obrotowego spółki dominującej W terminie umownym, nie późniejszym niż zatwierdzenie Podstawa prawna obowiązku Art. 63c.ust.2.ustawy o Art. 64. ustawy o 3) Udostępnienie Najpóźniej 15 dni przed Art. 68. ustawy o

8 właścicielom zgromadzeniem ; 4) Zatwierdzenie 5) Złożenie w sądzie rejestrowym Do 8 miesięcy od dnia bilansowego spółki dominującej Art. 63c.ust.4. ustawy o 15 dni od daty zatwierdzenia Art. 69.ust.3.ustawy o 6) Ogłoszenie w Monitorze Polskim B (*) 15 dni od dnia zatwierdzenia Art. 64. oraz art.70.ust.3. ustawy o 7) Złożenie do urzędu skarbowego 10 dni od daty zatwierdzenia Art. 27. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Uwagi: * skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawsze podlega badaniu przez biegłego rewidenta i ogłoszeniu w Monitorze Polskim B.

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo