MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r. Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie 1. do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału 2. do 14. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W PŁY N ĘŁO Apelacyjnego w Apelacja Warszawska uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Strona 1 z 29 Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku OGÓŁEM (suma wierszy: 02, 99, 106, 153, 190, 222, 223) C (procesowe) (suma wierszy od 03 do 44, 46, 48 do 98) cofnięcia pozwu /wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia na okres następny a)c)1.007 c) c)958 Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m b) Opróżnienie lokalu uży tkowego 010u Wy danie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z ty tułu wy padków komunikacy jny ch z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz 014wk spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z Odszkodowania z tytułu wypadków komunika- wyłączeniem spraw o symbolu 014pz 014oc cyjnych roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza 014pz pojazdu mechanicznego Naruszenie posiadania (art. 344 kc) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z ty tułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie ty tułu wy konawczego wy konalności (art. 840 kpc)

2 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O 0 Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia Sprawy przeciwko: Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia -w tym także przed 1.I.1999 r. uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku cof nięcia zawarcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia na okres następny a 19 niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) 027b 20 podległych zakładów karnych Ministrowi Sprawiedliwości innych innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu Uchy lenie uchwał organu spółdzielni, z wy łączeniem uchwał doty czący ch spółdzielczego stosunku pracy Spory na tle walory zacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu: akcjami 044a 27 inny mi papierami wartościowy mi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [Art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cy wilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowy ch Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego: przy wykonywaniu zadań poręczenia 049a inny ch własny ch (art kc) zlecony ch (art kc) 050z 38 Unieważnienie aktu notarialnego Uzgodnienie treści księgi wieczy stej z rzeczy wisty m stanem prawny m Roszczenia z umowy darowizny Strona 2 z 29

3 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie w tym w wyniku zawarcia cof nięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podst. art. 448 kc: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE 056rt 45 w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700) na cel społeczny 056s 46 w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 056s 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE rt w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) 47 Roszczenia pieniężne z ty tułu naruszenia dóbr osobisty ch na podstawie art. 24 kc Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przy wrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 53 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego na okres następny inne osoby prawne 062a 56 Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywani e władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art ) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn.17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym ( ) (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) Strona 3 z 29

4 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O O unieważnienie umowy zawartej w wy niku 3 aukcji albo przetargu (art kc) uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku zawarcia cof nięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia O wy danie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistny m posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzy manie budowy (art. 347 kc) O rozstrzy gnięcie z powodu nadzwy czajnej zmiany stosunków (art kc) na okres następny Żądania z ty tułu wy zy sku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przy rzeczonej (art kc) O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czy nu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwy m (art. 412 kc) O naprawienie szkody wy nikłej z czy nu niedozwolonego, z wy łączeniem spraw o sy mbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, , 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z ty tułu odpowiedzialności za szkodę wy rządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wy nikłej z niewy konania lub nienależy tego wy konania zobowiązania O upoważnienie do wy konania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czy nności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) sprzedaży Roszczenia z umowy dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy poży czki zlecenia agency jnej przewozu spedy cji składu poręczenia renty lub doży wocia z weksla Strona 4 z 29

5 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku zawarcia cof nięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzy stanie z lokalu mieszkalnego 305m O odszkodowanie za bezumowne korzy stanie z lokalu uży tkowego 305u 93 Żądanie odmowy wy konania ty tułu wy konawczego (art kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z ty tułu uży tkowania wieczy stego Inne bez sy mbolu i o sy mbolu wy żej niewymieniony m CG-G (szkody geologiczne i górnicze) (suma wierszy 100 do 105) 99 budy nkach i lokalach Sprawy o napraprawienie szkód w: obiektach budowlany ch i inf rastrukturze technicznej (z wy łączeniem budy nków i lokali) gruncie i zasobach wodny ch (z wy łączeniem gruntów rolny ch i leśny ch) plonach gruntach rolny ch i leśny ch Inne roszczenia Ns (nieprocesowe) z wył. rejestrowych (suma wierszy ; 107 do 152) na okres następny Złożenie do depozy tu Rozstrzy gnięcie co do aktów stanu cy wilnego rolne 218 Stwierdzenie rol naby cia spadku inne 218 inne rolne Dział spadku rol. inne inne rolne Podział majątku rol. wspólnego inne inne Zasiedzenie Ustanowienie drogi koniecznej Zniesienie współwłasności inne rolne rol. inne Rozgraniczenie Uznanie za zmarłego Strona 5 z 29

6 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) Z A Ł A T W I O N O z tego Odroczono W PŁY- umorzono N ĘŁO wg repertoriów z ubiegłego na okres lub wy kazów roku uwzględniono w tym w wyniku odrzucono Inne załatwienia następny w całości lub oddalono zwrócono części zawarcia cof nięcia w ty m ugody pozwu/wnio orzeczenia publikację mediacji przed sądem sku Stwierdzenie zgonu Stwierdzenie naby cia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art kpc) Przy znanie kompensaty (Ustawa z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej of iarom niektórych przestępstw) O uchy lenie postanowienia orzekającego 260 uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu 125 O rozstrzy gnięcie w przedmiocie czy nności przekraczający ch zakres zwy kłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc) O upoważnienie do dokonania czy nności zwy kłego zarządu (art. 201 kc) O rozstrzy gnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc) O uchy lenie zarządu związanego ze współwłasnością i uży tkowaniem O wy znaczenie zarządcy rzeczą wspólną O ustanowienie służebności przesy łu O zabezpieczenie spadku O sporządzenie spisu inwentarza O odebranie oświadczenia w przedmiocie przy jęcia lub odrzucenia spadku przed sądem Protokoły oświadczeń o przy jęciu/odrzuceniu spadku przesłane przez inne sądy lub notariuszy O nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje O otwarcie i ogłoszenie testamentu O nakazanie wy jawienia przedmiotów spadkowy ch O przesłuchanie świadków testamentu ustnego O odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wy konawcy testamentu O ustanowienie kuratora spadku O uchy lenie postanowienia o stwierdzeniu naby cia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 kpc) O uchy lenie lub zmianę stwierdzenia naby cia 275 spadku (art. 679 kpc) O zatwierdzenie uchy lenia się od skutków prawny ch oświadczenia o przy jęciu lub odrzuceniu spadku Strona 6 z 29

7 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O O zwolnienie z obowiązków wy konawcy testamentu O zwrot depozy tu sądowego (art kpc) uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Strona 7 z 29 Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku cof nięcia zawarcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia O wy danie depozy tu sądowego (art kpc) o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Sprawy w try bie wy borczy m (wy bory prezydenckie) Sprawy w try bie wy borczy m (wy bory parlamentarne) Sprawy w try bie wy borczy m (wy bory samorządowe) Inne bez sy mbolu i o sy mbolu wy żej niewy mieniony m Nc (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) (suma wierszy od 154 do 189) Odszkodowania z ty tułu wy padków komunikacy jny ch z wyłączeniem spraw o symbolu 325, Odszkodowania 014oc i 014pz z spory na tle ubezpieczeń OC posiada- tytułu czy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem wypadków spraw o symbolu 014pz komunikacyjnych roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (doty czy wszy stkich rodzajów umów) na okres następny w k 014o c 014p z Roszczenia z ty tułu umów kontraktacji Spory na tle walory zacji (art kc) akcjami 044a 161 Spory na tle obrotu inny mi papierami wartościowy mi Roszczenia z umowy spółki cy wilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowy ch poręczenia 049a inny ch Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Roszczenia z walutowy ch transakcji instrumentami pochodny mi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, f orward i inne) O odszkodowani e z tytułu odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

8 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku zawarcia cof nięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, Roszczenia z umowy w ty m publikację orzeczenia sprzedaży dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy poży czki zlecenia agency jnej przewozu spedy cji składu poręczenia renty lub doży wocia z weksla O odszkodowanie za bezumowne korzy stanie z lokalu mieszkalnego m O odszkodowanie za bezumowne korzy stanie z lokalu uży tkowego 305u 188 Inne bez sy mbolu i o sy mbolu wy żej niewy mieniony m Co (ogólne) na okres następny (suma wierszy od 191 do 221) Doty czące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art kpc) W przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężny ch (1050 i 1051 kpc) O nadanie klauzuli wy konalności, z wy łączeniem spraw doty czący ch bankowy ch i europejskich ty tułów egzekucy jny ch O nadanie klauzuli wy konalności bankowy m ty tułom egzekucy jny m O nadanie klauzuli wy konalności europejskim ty tułom egzekucy jny m (art kpc) 104 E O nadanie klauzuli wy konalności europejskim nakazom zapłaty (art kpc) 104b O nadanie klauzuli wy konalności orzeczeniom wy dany m w europejskim postępowaniu w sprawie drobny ch roszczeń (art kpc) Strona 8 z 29

9 Dział 1.1. Ewidencja spraw (dok.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku cof nięcia zawarcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku O nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) 3 4 nr 4/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych Ze skargi na czy nności komornika O obniżenie opłaty egzekucy jnej (art. 49 ust 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowy ch i egzekucji) (Dz. U. z 2011 r. 106a Nr 231, poz. 1376) W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości W przedmiocie egzekucji przez zarząd przy musowy W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego Inne w postępowaniu egzekucy jny m O odtworzenie akt O wy jawienie majątku O wy łączenie sędziego O zwolnienie od kosztów i/lub ustanowienie radcy prawnego lub adwokata O zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia na okres następny O udzielenie zabezpieczenia O rozstrzy gnięcie w przy padku zbiegu egzekucji administracy jnej i sądowej (art a kpc) O ponowne wy danie ty tułu wy konawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce poby tu nie jest znane (art. 802 kpc) O ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 kpc) 126a 215 O udzielenie umocowania do wy konania czy nności na koszt dłużnika (art kpc) O wy łączenie komornika Rejestracja protokołów i wniosków przeznaczony ch dla inny ch sądów lub dla sądu właściwego zgłoszony ch przed wy toczeniem powództwa O zawezwanie do próby ugodowej O zabezpieczenie dowodu Strona 9 z 29

10 Dział 1.1. Ewidencja spraw (dok.) wg repertoriów lub wy kazów z ubiegłego roku W P Ł Y- N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku cof nięcia zawarcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku Inne bez sy mbolu i o sy mbolu wy żej niewy mieniony m Cps (pomoc sądowa) mediacji Inne załatwienia Odroczono w ty m publikację orzeczenia na okres następny WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 223 Dział 1.1.a. 1) spraw y o opróżnienie lokalu mieszkalnego z orzeczeniem: praw a do lokalu socjalnego 27 bez praw a do lokalu socjalnego 14 2) bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego 3) Liczba lokali socjalnych przyznanych orzeczeniem 27 Dział 1.1.b. w tym w postępowaniu uproszczonym Wyszczególnienie Liczby spraw Wpłynęło Załatw iono na okres następny Dział 1.1.c. (dział 1.1 w iersz 153 kolumna 4 lit. c) Wy szczególnienie Liczby spraw w postępowaniu nakazowym Wy dano nakaz zapłaty w postępowaniu upominaw czym w europejskim postępow aniu nakazowym 03 Strona 10 z 29

11 Rozstrzygnięcie Wpływ Dział 1.1.d. w tym: (skarga o stw ierdzenie niezgodności z prawem) (dział 1.1 w iersz 223 kolumna 4 lit. d) Wy szczególnienie Przekazanych Sądow i Najw yższemu ze skargą o stw ierdzenie niezgodności z praw em prawomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najw yższego w okresie sprawozdawczym (w.02 =w. 03 do 07) 02 w których Sąd Najw yższy odmów ił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uw zględnił skargę (art kpc) 06 załatw ił w inny sposób 07 Liczby spraw Dział 1.1.e. Ustanow ienie pełnomocnika z urzędu Liczba spraw w których doszło do ustanow ienia pełnomocnika z urzędu Repertorium lub w ykaz (radca praw ny, adw okat) Liczba ustanow ionych pełnomocników z urzędu (radca praw ny, adw okat) W ty m liczba wy znaczony ch pełnomocników w wy niku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika C Ns Dział 1.1.f Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądow ego [art.8a ust. 2 ustaw y z dnia 24 marca 1920r. o nabyw aniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)] załatw ienia (dotyczy w szystkich urządzeń ew idencyjnych). UWAGA : w każdej sprawie, w której zapadło prawomocne orzeczenie o nabyciu ( zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym) nieruchomości przez cudzoziemca przesyła się niezwłocznie odpis orzeczenia do MSWiA. Przez nabycie należy rozumieć każdy rodzaj orzeczenia, na podstawie którego cudzoziemiec stał się właścicielem nieruchomości, np. w trybie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku, zasiedzenia, ustalenia własności, uzgodnienia treści księgi wieczystej itd. Dział 1.1.g. Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) - Liczba spraw, w których przyznano kompensatę Łączna w ysokość przyznanych kompensat (zł) (wartość w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego) Dział Sprawy mediacyjne Sądowe Liczba Pozasądowe Liczba Liczba spraw, w który ch strony skierowano do mediacji Liczba protokołów złożony ch przez mediatorów na podstawie postanowienia sądu (art kpc) art kpc Liczba protokołów złożony ch przez mediatorów art Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody 09 2 kpc w sprawach ugód zawarty ch przed mediatorem 03 Zatwierdzono ugodę 10 skierowany ch w spraw, w który ch nie zawarto ugody przed w ty m przez nadanie klauzuli wy konalności 04 mediatorem art kpc try bie art. spraw, w który ch postępowanie mediacy j Odmówiono zatwierdzenia ugody w try bie kpc ne przed mediatorem zakończy ło się w 05 art kpc - liczba inni sposób niż wy kazany w w. 03 i 04 Umorzono postępowanie w wy niku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w try bie art kpc Strona 11 z 29

12 W tym ponownie wpisane Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych Wyszczególnienie Repertorium w ty m C CG-G Ns Co Cps WSC Nc z ubiegłego roku (w.01=dz.1.1 r.1 odpowiednie wiersze) Wpły nęło (w.02=dz.1.1 r.2 odpowiednie wiersze = w.03+25) (w. 03 = w.04 do 24) zwrot pozwu / wniosku/skargi przekazanie z inny ch jednostek na podstawie art kpc ( z wy jątkiem zmian organizacy jny ch) wy łączenie sprawy do odrębnego rozpoznania poprzednio połączonej na podstawie art. 219 kpc wy łączenie roszczenia do odrębnego rozpoznania (z wy łączeniem wiersza 06) sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto wpisane na podstawie art. 486 kpc i art kpc wpisane na podstawie art kpc wpisane na podstawie art kpc przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 12 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) na podstawie art , , kpc po uchy leniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania wpisane w wy niku przy wrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 16 w wy niku zmian zarządzenia MS o biurowości 17 zmiany organizacy jne związane z utworzeniem lub likwidacją w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej wy działu (ów) 18 sądu (ów) 19 wy działu (ów) 20 sądu (ów) 21 w wy niku zmiany try bu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) Dokonano omy łkowego wpisu 23 Inne Wpły w pozostały ch spraw Strona 12 z 29

13 W tym rodzaje załatwień Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych (dok.) Wyszczególnienie Repertorium w ty m C CG-G Ns Co Cps WSC Nc Załatwiono (w.26=dz.1.1 r.3 odpowiednie wiersze=w.27+52) (w.27 = w.28 do 51) zwrot pozwu / wniosku/skargi przekazanie do inny ch jednostek na podstawie art kpc (z wy jątkiem zmian organizacy jny ch) zakończono w try bie art. 339 kpc zakończono w try bie art. 341 kpc zakreślono na podstawie art. 486 kpc zakreślono na podstawie art kpc zakreślono na podstawie art kpc 34 zakreślono na podstawie art kpc 35 w wy niku zmian zarządzenia MS o biurowości 36 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 37 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacy jne związane z utworzeniem lub likwidacją w wy niku zmiany obszaru właściwości miejscowej wy działu (ów) 39 sądu (ów) 40 wy działu (ów) 41 sądu (ów) 42 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc zakreślone w wy niku zmiany try bu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc zakreślenie omy łkowy ch wpisów odrzucono pozew / wniosek/skargę umorzenie na skutek cof nięcia pozwu, wniosku, skargi umorzenie na podstawie art , kpc Inne Załatwienie pozostały ch spraw na okres następny (w.53=dz.1.1 r.15 odpowiednie wiersze) Strona 13 z 29

14 Razem wyznaczonych spraw na posiedzenie sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów / funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni referendarzy Liczba sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Suma wyznaczonych spraw Łączna liczba dni na które wyznaczono sesje -wokandy Razem wyznaczonych spraw na rozprawę sędziów / SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba wyznaczonych spraw na rozprawę, dotyczy: z tego: według repertoriów i wykazów Lp. Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy od 02 do 08) C (procesowe) CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 03 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 08 Liczba wyznaczonych spraw na posiedzenia, dotyczy: z tego: według repertoriów i wykazów Lp. Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy od 02 do 08) C (procesowe) CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 03 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 08 Strona 14 z 29

15 Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Liczba dni w których odbyto sesje -wokandy sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba załatwionych spraw na rozprawie, dotyczy: z tego według repertoriów i wy kazów Lp. Załatwienie 1) (kol. 4, 15) Załatwienie (kol. 5, 6, 14) Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27) C (procesowe) zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc zakończono w trybie art. 341 kpc 06 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 07 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem 08 wydziału (łów) 10 sądu (dów) W tym w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 12 sądu (ów) 13 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 15 1 zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc 17 zakreślenie omyłkowych wpisów 18 1 umorzono na podstawie art kpc odrzucono pozew inne 21 5 CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 22 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 27 1) Liczba w wierszu powinna być zgodna z liczbą wykazaną w dz.1.1. w.01 kol. 3. Strona 15 z 29

16 sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni referendarzy Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw (dok.) Liczba załatwionych spraw na posiedzeniach, dotyczy: z tego według repertoriów i wy kazów Lp. Załatwienie (kol. 16, 17, 25, 26) Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27) C (procesowe) zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc 05 zakończono w trybie art. 341 kpc 06 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 07 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów W tym zmiany organizacyjne związane z utworzeniem w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (łów) 10 sądu (dów) 11 wydziału (ów) 12 sądu (ów) 13 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc przekazanie do innego trybu na podstawie art i 2 kpc zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc 17 zakreślenie omyłkowych wpisów umorzono na podstawie art kpc odrzucono pozew inne CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 22 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 27 Strona 16 z 29

17 w tym wykonawcze Dział Załatwienie spraw przez referendarzy Wyszczególnienie W przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowy ch i/lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego Zwrot pism (wniosku lub pozwu) po bezskuteczny m upły wie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia Wy dawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczy m O nadanie klauzuli wy konalności, z wy łączeniem spraw doty czący ch bankowy ch ty tułów egzekucy jny ch O nadanie klauzuli wy konalności bankowy m ty tułom egzekucy jny m O wy znaczenie organu egzekucy jnego wobec zbiegu egzekucji Inne 07 Liczba spraw załatwiony ch przez ref erendarzy (kol. od 2 do 6) Rep. C Rep. Nc Rep Ns Rep Co inne Dział 1.4. Terminowość sporządzania uzasadnień Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium wg repertoriów (kol. 2, 3) do 3 miesięcy suma powy żej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwiony ch pozostający ch od daty pierwszego wpły wu do sądu powy żej 3 do 6 miesięcy powy żej 6 do 12 miesięcy suma powy żej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) Strona 17 z 29 powy żej 12 miesięcy do 2 lat powy żej 2 do 3 lat powy żej 3 do 5 lat powy żej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Terminowość sporządzania uzasadnień Uzasadnienia po upły wie terminu ustawowego 1) w terminie wygłoszone ustawowy m 1-14 dni usprawiedliwio dni usprawiedliwio- nieusprawie- ponad 3 mies. nieusprawie- kpc) w tym nie- w tym nie- w tym w tym (art (kol. 2, 3, 5, 7, 9) pow. 1 do 3 mies. ne ne dliwione dliwione według repertoriów i wy kazów Ogółem sprawy cyw ilne (wiersze od 02 do 05) C (procesowe) CG -G szkody geologiczne i górnicze 03 Ns - nieprocesowe Nc - (nakazowe, upominaw cze i europejskie postępow anie nakazowe) 05 Co (ogólne) Co o wy jawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjny m Liczba wniosków o transkrypcje uzasadnień wygłoszonych w trybie art kpc

18 w tym wykonawcze w tym wykonawcze Dział a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale ) wg repertoriów (kol. 2, 3) do 3 miesięcy suma powy żej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwiony ch pozostający ch od daty pierwszego wpły wu do sądu powy żej 3 do 6 miesięcy powy żej 6 do 12 miesięcy suma powy żej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) powy żej 12 miesięcy do 2 lat powy żej 2 do 3 lat powy żej 3 do 5 lat powy żej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co o wy jawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjny m Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania wg repertoriów Razem (kol. 2, 3) Do 3 miesięcy Suma powy żej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Powy żej 3 do 6 miesięcy Powy żej 6 do 12 miesięcy Suma powy żej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) Powy żej 12 miesięcy do 2 lat Powy żej 2 do 3 lat Powy żej 3 do 5 lat Powy żej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc 04 Co 05 o wy jawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucy jny m Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji wg repertoriów Razem (kol. 2 do 9) Do 3 miesięcy Powy żej 3 do 6 miesięcy Powy żej 6 do 12 miesięcy Powy żej 12 miesięcy do 2 lat Powy żej 2 do 3 lat Powy żej 3 do 5 lat Powy żej 5 do 8 lat C CG-G 02 Ponad 8 lat Ns Nc Co skarga na czy nności komornicze nadzór nad egzekucją z nieruchomości Strona 18 z 29

19 Dział 3. Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprz ednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie) Sprawy z repertorium (kol. 2 do 8) Od daty wpły wu sprawy w dany m lub poprzednim okresie sprawozdawczy m do pierwszej rozprawy (posiedzenia) w okresie sprawozdawczy m upły nął okres do 1 mies. pow. 1 do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 4 mies. pow. 4 do 6 mies. pow. 6 do 12 miesięcy ponad 12 miesięcy C CG-G 02 Ns Nc Dział 4. Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) ( ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.); Przesłano do sądu w łaściw ego Strona 19 z 29 Rozpoznanie skargi Zarządzono w ypłatę przez Skarb Państw a Wyszczególnienie Wpłynęło uw zględniono oddalono inne Skargi na pracę sądu Dział 5. Sprawy cywilne wielotomowe C Ns Sprawy cy wilne wielotomowe - liczba spraw z rep. zbiorczo pow. 5 tomów (kol. od 2 do 7) pow. 5 do 10 tomów pow. 10 do 20 tomów pow. 20 do 30 tomów pow. 30 do 50 tomów pow. 50 do 100 tomów powy żej 100 tomów z poprzedniego okresu 01 Wpły w w okresie sprawozdawczy m 02 wpły w w wy niku przekazania z innej jednostki 03 w ty m w wy niku zwrotu pozwu 04 wy łączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 05 Załatwienie w okresie sprawozdawczy m 06 załatwienie w wy niku przekazania do innej jednostki 07 w ty m w wy niku zwrotu pozwu 08 w wy niku połączenia do wspólnego rozpoznania 09 na następny okres sprawozdawczy 10 z poprzedniego okresu Wpły w w okresie sprawozdawczy m 12 wpły w w wy niku przekazania z innej jednostki 13 w ty m w wy niku zwrotu wniosku 14 wy łączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 15 Załatwienie w okresie sprawozdawczy m załatwienie w wy niku przekazania do innej jednostki 17 w ty m w wy niku zwrotu wniosku 18 w wy niku połączenia do wspólnego rozpoznania 19 na następny okres sprawozdawczy Dział 5.1. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Kw ota (w złotych)

20 Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (w okresie statystycznym) Obsada średniookresowa sędziowie SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP, a także delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Liczba sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkc yjnych oraz delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP,a także delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzecz niczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Obsada średniookresowa sędziowie SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie, w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie w trybie art usp na czas określony lub nieokreślony Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Liczba sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Obsada sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym Liczba sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SR) - I wersja Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SR) - II wersja Liczba sędziów (funkcyjnych SR tego sądu Liczba sędziów SR w ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego) delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Liczba sędziów delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Obsada sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu statystycznego) Liczba sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu statystycznego) Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO Obsada średniookresowa sędziów delegowanych w trybie art usp do SO Liczba sędziów delegowanych w trybie art usp do SO Łączna liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, sędziów delegowanych do KSSiP oraz delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i sędziów SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu rejonowego Średniookresowa liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) jednego sędziego SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, sędziów delegowanych do KSSiP oraz delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i sędziów SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu rejonowego Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym) Wyszczególnienie Sędziowie pionu cywilnego 01 14,000 14,000 6,468 7,000 2,795 2,636 3,000 3,922 4, , ,578 13,000 13,922 Dział 5.2. Obsada Sądu (Wydziału) Treść Liczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu staty sty cznego Liczba według limitu etatów w okresie statysty czny m Obsada średniookresowa W ty m obsada z ośrodków migracy jny ch Liczba obsadzony ch etatów na ostatni dzień okresu staty sty cznego Liczba obsadzony ch etatów w okresie staty sty czny m Ref erendarze 01 2,000 2,500 1,861 2,000 2,083 Pracownicy administracy jni urzędnicy 02 21,000 21,311 17,678 21,000 21,311 asy stenci sędziów 03 5,000 5,989 4,744 5,000 5,856 Strona 20 z 29

21 Dział 6. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym) (rep. C) Liczba Łączna wy sokość Łączna wy sokość Wyszczególnienie rodzajów spraw w edług wykazu spraw podlegających symbolizacji osób który m zasądzono zasądzony ch spraw zadośćuczy nienia (zł) odszkodowania zadośćuczy nienia odszkodowań (zł) Ogółem (w.01=w.02 do 13, 15, 17 do 21) , ,00 Odszkodowania z ty tułu wy padków komunikacy jny ch Odszkodowania z ty tułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wy rządzone przez f unkcjonariuszy podległy ch Ministrowi Edukacji Narodowej Odszkodowania samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi za szkody opieki zdrowotnej wy rządzone Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą przez służbę zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.) zdrowia. Sprawy przeciwko: niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) Odszkodowania z ty tułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wy rządzone przez f unkcjonariuszy Odszkodowania z ty tułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wy rządzone przez f unkcjonariuszy samorządu tery torialnego podległy ch Ministrowi Sprawiedliwości 014wk, 014oc, 014pz a b 06 zakładów karny ch inny ch inny ch resortów przy wy kony waniu zadań własny ch (art kc) przy wy kony waniu zadań zlecony ch (art kc) 050z 11 Odszkodowania za szkodę na osobie ,83 Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobisty ch na podstawie art. 448 kc zadośćuczy nienie za doznaną krzy wdę ,00 w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania 056rt 14 (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) sumę pieniężną na cel społeczny 056s 15 w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) 056srt 16 Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenie o przy wrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Żądanie naprawienia szkody wy rządzonej na osobie przez zgodne z prawem wy kony wanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wy magają tego względy słuszności art kc Żądanie zadośćuczy nienia pieniężnego za szkody wy rządzone na osobie przez zgodne z prawem wy kony wanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wy magają tego względy słuszności art kc Inne - 21 Dział 7. Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na: przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza wypełnienie formularza 240 Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby s porządzającej) (miejscowość i data) (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) (miejscowość i data) (pieczątka i podpis prezesa sądu) Strona 21 z 29

22 Objaśnienia do formularza MS-S1 Użyte w formularzu określnie sprawy C oznacza także sprawy Cupr. Dział 1.1 W kol. 13 Odroczono należy wykazać wszystkie odroczenia rozpraw jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym.w kolumnie inne załatwienia wykazuje się sprawy zawieszone, w których doszło do zakreślenia na podstawie art kpc. (174 1 pkt.1 i 4 ) Spraw takich nie wykazujemy ponownie w kolumnie umorzenia, w razie gdy doszło do ich umorzenia na skutek upływu czasu (art kpc i kpc). Załatwienia wykazane w kolumnie 12 nie muszą odpowiadać danym z wiersza 51 działu Dział 1.1.e W dziale tym wykazujemy pełnomocników z datą wydania postanowienia o ich ustanowieniu (nie dopiero po ich wyznaczeniu przez ORA czy OIRP). Dotyczy to pełnomocników dla każdej ze stron. W sytuacji wyznaczenia większej liczby pełnomocników dla jednej ze stron podlegają oni wykazaniu. W przypadku, gdy sąd I instancji oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika, a sąd II instancji zmienił to orzeczenie i wniosek uwzględnił, to taki pełnomocnik jest wykazywany przez sąd I instancji, gdyż sąd II instancji dokonał jedynie zmiany orzeczenia sadu pierwszej instancji (a nie faktycznego wyznaczenia pełnomocnika). W sytuacji, gdy w danym okresie statystycznym ustanowiono pełnomocnika dla jednej ze stron a w kolejnym okresie statystyczn ym dla innej strony, faktu tego nie wykazujemy po raz kolejny w kolumnie 1, natomiast wykazujemy ustanowienie pełnomocnika w kolum nie 2. Dział Sprawy mediacyjne zostały dodane w związku z regulacją prawną kpc, a sposób rejestracji spraw zawarty jest w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Nr 235/07/DO. Sprawy, w których strony skierowano do m ediacji na mocy postanowienia sądu wykazywane są z momentem wydania postanowienia. Rozstrzygnięcia powinny być wykazywane z wykazu mediacji wg daty zakreślenia mediacji. W wierszu 5 należy wykazać liczbę mediacji, do których nie doszło z różnych powodów, np. z powodu niestawienia się stron na mediacji pomimo postanowienia sądu o skierowaniu do mediacji lub w sytuacji, gdy strony zgłos iły się, ale jedna ze stron cofnęła zgodę na mediacje i w związku z tym do mediacji nie doszło. W wierszu 8 należy wykazać liczbę protokoł ów w przypadku mediacji pozasądowej i w których strony zawarły ugodę. W przypadku, gdy w mediacji pozasądowej nie zawarto ugody, mediator nie składa protokołu do sądu. Dział Jest odpowiedni do działu 1.1. w poszczególnych repertoriach oraz rodzajach wpływów i załatwień spraw, wykazywanych w dz wg dyspozycji umieszczonych w poszczególnych wierszach. Jednocześnie w odpowiednich kolumnach wiersza 02 (wpływ) i 26 (załatwienie) wykazujemy całościowy wpływ (odpowiednio załatwienie) spr aw z danego repertorium czy wykazu (w kolumnie 1 z wszystkich urządzeń ewidencyjnych ). Dane z pozostałych wierszy obrazujących ponowny wpływ (odpowiednio załatwienie) w połączeniu z danymi z wierszy dotyczących wpływu (odp o- wiednio załatwienia) pozostałych spraw mają odpowiadać danym z wiersza 02 (odpowiednio załatwienia z wiersza 26). Sprawy przekazane przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (e-sąd) winny być wykazywane w wierszu 14. W wierszu 51 wpisujemy wszystkie inne formalne załatwienia (skutkujące zakreśleniem), które nie są wymienione w wierszach 28-50, a w wierszu 52 wykazujemy wszystkie inne załatwienia nie wym ienione w wierszu 27 (suma wierszy 28-51). Wiersz 07 dotyczy przypadków kiedy doszło do wyłączenia sprawy, jak też poszczególnych roszczeń do odrębnego rozpoznania. Sprawy, które pierwotnie wpisane zostały do rep. C, a następnie skierowano je do postępo wania upominawczego, zakreślając je w rep. C i wpisując do Nc, należy wykazać odpowiednio w wierszach 22 i 44. Dział Liczbę sesji (rozprawy i posiedzenia) w tym dziale podajemy jako liczbę sporządzonych wokand (wyznaczonych wokand, choćby dan a sesja się nie odbyła). Liczbę wyznaczonych spraw ustala się przez wykazanie wszystkich spraw wyznaczonych na sesje (rozprawy i posiedzenia) w danym okresie statystycznym. Wykazuje się s prawy, choćby były wyznaczone więcej niż raz w danym okresie statystycznym. Przykładowo wyznaczenie sprawy C na 4 terminach rozpraw w skali danego okresu statystycznego oznacza, iż należy wykazać 4 razy wyznaczenie tej sprawy. Nadto wykazuje się jedynie te wyznaczenia spraw, które wiążą się z merytorycznym ich rozpoznaniem, a nie z kwestiami incydentalnymi w danego rodzaju sprawie. Przykładowo nie należy wykazywać jako wyznaczonej sprawy C, gdy została ona skierowana na termin celem rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. W sytuacji gdy sę dzia zajmuje dwa stanowiska, np. prezes a i przewodniczącego wydziału, wyznaczenie sprawy wykazuje jedynie raz przy stanowisku wyższym, a więc prezesa. Wykazujemy sprawy nie przez wzgl ąd na to, kto wyznaczył, ale komu wyznaczono. W przypadku odroczenia ogłoszenia wyroku termin ogłoszenia liczony jest jako wyznaczony. Podobnie postępujemy, gdy w jednej sprawie dochodzi do kilku odroczeń ogłoszenia orzeczenia, to mamy wówczas do czynienia z kolejnymi terminami wyznaczonymi, które odpowiadają liczbie odroczeń ogłoszeń orzeczenia. Wykazujemy wszystkie wokandy (choćby było ich więcej niż jedna danego dnia) jakie zostały sporządzone, a dotyczą one wyznaczenia spraw, które wiążą się z merytorycznym ich rozpoznaniem, a nie z kwestiami incydentalnymi w danego rodzaju sprawie. Łączna liczba dni, na które przypadają wyznaczone sesje-wokandy, to dni, na które wyznaczono wokandy niezależnie od liczby wokand w danym dniu (liczba wokand wszystkich sędziów). Je den sędzia nie może mieć więcej wokand niż jedna dziennie (w sytuacji sporządzenia więcej niż jednej wokandy dla sędziego w danym dniu należy wykazać jedną wokandę) oraz w przypadku gdy w składzie uczestniczy więcej niż jeden sędzia zawodowy wykazywana jest jedna wokanda (np. skład zawodowy). Jednocz eśnie z uwagi na cel tego działu (liczba terminów sesyjnych niezbędna dla zakończenia spraw) wykazywane są jako terminy sesyjne także te, na których dochodzi jedynie do ogłoszenia wyr oku, gdyż oznacza to konieczność odbycia terminu sesyjnego. Tego terminu sesyjnego, na którym doszło jedynie do ogłoszenia orzeczenia, nie można natomiast wliczać do liczby terminów sesyjnych (tzw. pensum sesji) ustalanych dla sędziów przez prezesa danego sądu i należy go traktować jako termin dodatkowy. Jeżeli wyznaczono termin merytoryczny w sprawie i na niej doszło do połączenia z inną sprawą, taką rozprawę wykazujemy w tym dziale. Jeżeli natomiast wyznaczono posiedzenie jedynie w celu połączenia spraw, takiego posie dzenia się nie wykazuje. Strona 22 z 29

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I kwartał 2017 r.

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r.

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTW O SPRAW IEDL IW O ŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 12.08.2015 SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Warszawska MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.09.2016 SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WY- DZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 29.09.2016 SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Łódzka MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 08.02.2017 SR w Szczecinku [WYDZIAL] Okręg Sądu

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Chełmie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Suwałkach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

Cele odpowiedzialności administracji publicznej:

Cele odpowiedzialności administracji publicznej: Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1. wewnętrzny; 2. zewnętrzny. Wewnętrzny cel odpowiedzialności: Doskonalenie funkcjonowania administracji, poprzez: - Zmianę postępowania osób w administracji;

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo