Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich"

Transkrypt

1 Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych wg repertoriów lub wykazów OGÓŁEM (suma wierszy 02, 130, 136, od 145 do 147) A Ca- apelacyjne a) (suma wierszy 3, 116, 123, 129) Sprawy procesowe (C) ( wiersz 4, 9 do 34, 39 do 46, 48 do 115) Rozwód z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego umorzono Odroczono (w.04 = w.05 do 08) rozwód 004 z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o. z zastosowaniem art k.r.o.( bez zdania pierwszego) i 3 na okres następny a 004b 004ab Unieważnienie małżeństwa Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m 11 Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 12 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych w wyniku Inne załatwienia oddalono zmieniono zwrócono odrzucono ogółem zawarcia ogółem publikację mediacji ugody orzeczenia Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014wk oc pz 18 Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

2 Strona 2 z 38 Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych (c.d.) wg repertoriów lub wykazów Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej O wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 4 1 kpc) Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia. Sprawy przeciwko Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego umorzono Odroczono w wyniku Inne załatwienia oddalono zmieniono zwrócono odrzucono ogółem zawarcia ogółem publikację mediacji ugody orzeczenia samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia ( także przed 1 stycznia 1999 r.) niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) podległych Ministrowi Sprawiedliwości innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu 026 zakładów karnych na okres następny a b innych Ochrona dóbr osobistych Ochrona praw autorskich Roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz..U. z 2013 r. poz.1410) Uchylenie uchwał organów spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy Separacja (w.34 = w.35 do 38) separacja z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego z zastosowaniem art k.r.o z zastosowaniem art k.r.o. bez zdania pierwszego i 3 040a b ab 38 Roszczenia wynikające z prawa prasowego Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu: akcjami 044a 42 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc

3 Strona 3 z 38 Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych (c.d.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego zwrócono odrzucono ogółem umorzono w wyniku Inne załatwienia Odroczono zawarcia ogółem mediacji ugody O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150)] Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego [art.8a ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)] x 47 Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz publikację orzeczenia na okres następny Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a 51 inne Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone własnych (art kc) przez funkcjonariuszy zleconych samorządu terytorialnego (art kc) przy wykonywaniu zadań 050z 54 Unieważnienie aktu notarialnego Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc: Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na cel społeczny 056s 60 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę rtz 61 na cel społeczny 056rts 62 Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Skarbu Państwa przez niezgodne z prawem działanie lub jednostki samorządu terytorialnego zaniechanie przy wykonaniu władzy publicznej (art kc) inne osoby prawne 060a 67 Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 70

4 Strona 4 z 38 Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych (c.d.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego zwrócono odrzucono ogółem umorzono w wyniku zawarcia ugody mediacji Inne załatwienia ogółem Odroczono Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym ( ) (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O uchylenie wyroku sądu polubownego O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) publikację orzeczenia na okres następny O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmian stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) Roszczenia z umowy sprzedaży dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy

5 Strona 5 z 38 Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych (c.d.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego umorzono Odroczono oddalono zmieniono w wyniku Inne załatwienia zwrócono odrzucono ogółem zawarcia ogółem publikację mediacji ugody orzeczenia pożyczki zlecenia na okres następny agencyjnej Roszczenia (dok.) z umowy (dok.) przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 4 2 kpc) 305m u O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Sprawy wpisywane do rep. CGG (szkody geologiczne i górnicze) (w.117 do 122) 116 Sprawy o naprawienie szkód w: budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) plonach gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Razem sprawy nieprocesowe rodzinne (wiersz 124 do 128) Ubezwłasnowolnienie O uchylenie ubezwłasnowolnienia 232a Separacja na podstawie zgodnego żądania małżonków Zniesienie separacji Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym 128

6 Strona 6 z 38 Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych (dok.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O z tego zwrócono odrzucono ogółem umorzono w wyniku zawarcia ugody mediacji Inne załatwienia ogółem Odroczono Z innych repertoriów lub wykazów A Cz zażaleniowe a) wiersz 130=(131 do 135) publikację orzeczenia na okres następny Procesowych (C) z wyłączeniem rodzinnych Procesowych rodzinnych Nieprocesowych (Ns) z wyłączeniem Rodzinnych Nieprocesowych rodzinnych Inne A Co ( wiersze 137 do 144) O nadanie klauzuli wykonalności O wyłączenie sędziego O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata O wyznaczenie sądu O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, z wyłączeniem spraw o symbolu 743 O uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej Inne bez symbolu i o symbolu wyżej nie wymienionym WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S* ) *) Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Dział 1.1.a. Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia rozpoznane w trybie art Wpłynęło Załatwiono 1 i kpc w sprawach: z ubiegłego roku na okres następny Razem (w. 02 do 04) ACa ACz ACo

7 Strona 7 z 38 Dział 1.1.b. (dział 1.1 wiersza 142 kolumna 3 lit. b) Sprawy: Liczby spraw przekazane Sądowi Najwyższemu ze skargą kasacyjną w okresie sprawozdawczym przesłane z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 09) w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) odrzucił skargę 04 oddalił skargę (art kpc) uwzględnił skargę poprzez zmianę orzeczenia (art kpc) 06 uchylił orzeczenie i przekazał sprawę sądowi I lub II instancji do ponownego rozpoznania (art kpc) 07 uchylił wydane orzeczenie i odrzucił pozew (art kpc) 08 załatwił w inny sposób Dział 1.1.c. (dział 1.1 wiersz 143 kolumna 3 lit. c) Sprawy Liczby spraw przekazane Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem 01 5 przesłane z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 07) 02 3 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07 3 Dział 1.1.d. Orzeczenia reformatoryjne sądu odwoławczego Sąd drugiej instancji orzekł rozwód oddalił powództwo o rozwód Sąd drugiej instancji orzekł separację oddalił powództwo o separację Dział 1.1.e. Liczba spraw apelacyjnych (ACa), w których orzeczenie sądu apelacyjnego zostało ponownie uchylone Dział.1.1.f Sprawy mediacyjne Sprawy Sądowe o rozwód i separację Wpływ Rozstrzygnięcie Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu art kpc 01 Liczba mediacji ogółem 02 Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc 03 w sprawach skierowanych w trybie art kpc - liczba ugód zawartych przed mediatorem 04 spraw w których nie zawarto ugody przed mediatorem 05 spraw w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inni sposób niż wykazany w w. 04 i Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc 07 Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc 08 Inne 09

8 Strona 8 z 38 Dział.1.1.f.a. Sprawy mediacyjne w sprawach o rozwód i separację wpłynęło Postępowanie sądowe załatwiono Sprawy umorzono wynik postępowania liczba w inny sposób pozostało na z ubieg- liczba spraw skierowanych postępowa- okres następny łego roku (kol. 6 = Dz. mediacyjnego porozumień (np. odmowa lub strony wniosły na podstawie nie w cofnięcie zgody, 1.1. kol. 11 w. rodzicielskich o przedłużenie 04, 31 i 122) wyniku cofnięcie powództwa, art art. 445² kpc mediacji ugoda brak ugody pojednania śmierć strony itd.) kpc o rozwód 01 o separację rep. C procesowe 02 rep. Ns nieprocesowe 03 Dział 1.1.g. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz Liczba spraw w których doszło do ustanowienia Liczba ustanowionych pełnomocników W tym liczba wyznaczonych pełnomocników w pełnomocnika z urzędu (radca prawny, adwokat) z urzędu (radca prawny, adwokat) wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika Wszystkie rodzaje spraw ACa

9 Strona 9 z 38 Dział 1.2. Ewidencja spraw gospodarczych OGÓŁEM wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁYNĘŁO uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji ZAŁATWIONO z tego umorzono Inne załatwienia oddalono zmieniono zwrócono odrzucono w wyniku ogółem zawarcia ogółem publikację mediacji ugody orzeczenia (suma wierszy 02, 65, 68, 77 do 79) ACa-gosp. a) (suma wierszy 03 i 49) Sprawy procesowe (GC) Razem wiersze od 04 do Opróżnienie lokalu użytkowego Odroczono na okres następny Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) Roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nienazwane) z wyłączeniem spraw o symbolu 618 dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i 631 Roszczenia dotyczące prac projektowych Roszczenia z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach Spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu Roszczenia z umowy leasingu Roszczenia z umowy rachunku bankowego agencyjnej i umów nienazwanych podobnych do agencyjnych Spory na tle ubezpieczeń majątkowych Spory na tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk, 640oc, 640pz spory na tle ubezpieczeń majątkowych, z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640oc i 640pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz o roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 640u w oc pz 23 Dotyczące nieuczciwej konkurencji Roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o Rozwiązanie spółki Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 kc)

10 Strona 10 z 38 Dział 1.2. Ewidencja spraw gospodarczych (c.d.) wg repertoriów lub wykazów ZAŁATWIONO z tego z WPŁYNĘŁO uchylono umorzono Odroczono lub ubiegłego roku oddalono zmieniono i przeka- zwrócono odrzucono uchylono w wyniku Inne załatwienia zano do ogółem sądu I zawarcia ogółem publikację mediacji instancji ugody orzeczenia O wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, O wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i nast.) O roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia O roszczenia z czynów niedozwolonych O uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 kc) O roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu kredytu 669 pożyczki przechowania lub składu na okres następny z weksla z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone na podstawie art oraz ksh O uchylenie wyroku sądu polubownego O ochronę praw autorskich i pokrewnych Z zakresu ochrony prawnej roślin Inne bez symbolu i o symbolu wyżej nie wymienionym Ogółem sprawy z zakresu ochrony konkurencji. regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (wiersze od 50 do 54+64) Sprawy wpisywane do rep. AmC 50 Sprawy wpisywane do rep. AmE 51 Sprawy wpisywane do rep. AmK 52 Sprawy wpisywane do rep. AmA 53 Sprawy wpisywane do rep. AmT (w. 55 do 62) 54 Sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej o nałożenie, zniesienie, zmianę lub uchylenie obowiązków regulacyjnych o nałożenie kar o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, aukcji albo konkursu oraz decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) inne bez symbolu 62 Skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej nie wymienionym ACz-gosp. a)

11 Strona 11 z 38 Dział 1.2. Ewidencja spraw gospodarczych (dok.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁYNĘŁO uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji ZAŁATWIONO z tego umorzono Inne załatwienia oddalono zmieniono zwrócono odrzucono w wyniku ogółem zawarcia ogółem publikację mediacji ugody orzeczenia sprawy wpisane do Amz 66 w ramach spraw Amz sprawy dotyczące zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ACo-gosp. a) (suma wierszy 69 do 76) Odroczono na okres następny O nadanie klauzuli wykonalności O wyłączenie sędziego O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata O wyznaczenie sądu O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, z wyłączeniem spraw o symbolu 743 O uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody przed nim zawartej Inne bez symbolu i o symbolu wyżej nie wymienionym WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe. Wykaz S *) *) Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). a) W sądach apelacyjnych dane pochodzą z repertorium ACa, ACz, ACo. Dział 1.2.a. Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia rozpoznane w trybie art kpc w sprawach: z ubiegłego roku Wpłynęło Załatwiono na okres następny Razem (w. 02 do 04) ACa-gosp ACz-gosp 03 ACo-gosp

12 Dział 1.2.b. (dział 1.2. wiersz 74 kolumna 3 lit. b) : Dział 1.2.c. (dział 1.2 wiersz 75 kolumna 3 lit. c) : Sprawy Liczby spraw Sprawy Liczby spra Przekazane Sądowi Najwyższemu ze skargą kasacyjną w okresie sprawozdawczym 01 Przesłane z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 09) 02 1 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpk) 03 odrzucił skargę 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę poprzez zmianę orzeczenia (art kpc) 06 uchylił orzeczenie i przekazał sprawę sądowi I lub II instancji do ponownego rozpoznania (art kpc) 07 uchylił wydane orzeczenie i odrzucił pozew (art kpc) 08 załatwił w inny sposób 09 1 Przekazane Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem 01 Przesłane z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 07) 02 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07 Dział 1.2.d. Liczba spraw apelacyjnych (ACa-gosp.), w których orzeczenie sądu apelacyjnego zostało ponownie uchylone Dział.1.2.e. Sprawy mediacyjne Sądowe Liczba 0 1 Wpływ Rozstrzygnięcie Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu art kpc 01 Liczba mediacji ogółem 02 Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc 03 w sprawach skierowanych w trybie art kpc -liczba ugód zawartych przed mediatorem 04 spraw w których nie zawarto ugody przed mediatorem 05 spraw w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inni sposób niż wykazany w w. 04 i Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc 07 Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc 08 Inne 09 Dział 1.2.f. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz Liczba spraw w których doszło do ustanowienia pełnomocnika z urzędu (radca prawny, adwokat) Liczba ustanowionych pełnomocników z urzędu (radca prawny, adwokat) W tym liczba wyznaczonych pełnomocników w wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika Wszystkie rodzaje spraw W tym ACa Strona 12 z 38

13 Strona 13 z 38 Dział Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych i gospodarczych (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem w który należy wypełnić za rok 2012) Sprawy cywilne i gospodarcze Sprawy cywilne Sprawy gospodarcze ACa Wyszczególnienie ACz +ACzgosp +ACo-gosp ogółem ogółem ACa- ACz- ACo- ACo Ogółem +ACagosp ACa ACz ACo (kol.5+9) (kol.7+11) (kol.8+12) gosp gosp gosp (kol.6+10) z ubiegłego roku (w.01=dz.1.1. r.1, i/lub dz.1.2. r.1, odpowiednie wiersze) Wpłynęło ogółem (w.02=dz.1.1. r.2, i/lub dz.1.2. r.2 odpowiednie wiersze = w03+16) W tym ponownie wpisane (w. 03 = w.04 do 15) ponownie wpisane 03 sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto 04 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 05 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 06 wpisane w wyniku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 07 po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Najwyższy 08 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 09 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 10 sądu (ów) 11 wydziału (ów) 12 sądu (ów) 13 dokonano omyłkowego wpisu 14 inne ponownie wpisane 15 Wpływ pozostałych spraw Załatwiono ogółem (w.17=dz.1.1. r.3, i/lub dz.1.2. r.3, odpowiednie wiersze=w.18+34) W tym szczególne rodzaje załatwień (w. 18 = w.19 do 33) szczególne rodzaje załatwień w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 19 w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 20 w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 21 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 22 sądu (ów) wydziału (ów) 24 sądu (ów) 25 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc 26 zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów odrzucono skargę / apelację / zażalenie / wniosek umorzenie na skutek cofnięcia środka odwoławczego lub pozwu, wniosku, skargi w trybie 110 ust. 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) 32 inne nie wymienione wyżej szczególne rodzaje załatwień Załatwienie pozostałych spraw na okres następny (w.35=dz.1.1. r.15, i/lub dz.1.2. r.15 odpowiednie wiersze)

14 Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Suma wyznaczonych spraw (suma kol. 4,21) Łączna liczba dni na które wyznaczono sesjewokandy Razem wyznaczonych na rozprawę sędziowie SA i SO (suma kol. 5,16) według repertoriów i wykazów Lp. Liczba wyznaczonych spraw na rozprawę, dotyczy: Razem wyznaczonych na posiedzenie sędziowie SA, SO (suma kol..22,34) Sędziowie SA sędziowie SO Razem wyznaczonych spraw na rozprawę sędziowie SA (suma kol.6,7,15) sędziów SA z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SA (suma kol. od 8 do 15) Razem wyznaczonych na rozprawę sędziowie SO (suma kol.. 18,19,20) z tego prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp OGÓŁEM (suma wierszy ) Ogółem sprawy cywilne (wiersze 03, 06 do 10) A Ca rozwody separacje A Cz A Co WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Ogółem sprawy gospodarcze (wiersze od 12 do 17) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna) 15 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 16 Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) * Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Strona 14 z 38

15 Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw (dok.) Liczba wyznaczonych spraw na posiedzenia, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. sędziowie SA Razem wyznaczonych na posiedzenie sędziowie SO (sumaa kol. 35,36,37) z tego sędziowie SO Razem wyznaczonych spraw na posiedzenie sędziowie SA(suma kol. 23,24, 33) sędziów SA z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SA (suma kol. od 25 do 32) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp referendarzy OGÓŁEM (suma wierszy ) Ogółem sprawy cywilne (wiersze 03, 06 do 10) A Ca rozwody separacje 05 A Cz A Co WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Ogółem sprawy gospodarcze (wiersze od 12 do 17) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna) 15 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 16 Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Strona 15 z 38

16 Strona 16 z 38 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw według repertoriów i wykazów Lp. Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Łączna liczba dni w których odbyto sesjewokandy Załatwienie 1) ogółem (suma kol.4, 21) Załatwienie (suma kol. 5,17) Razem załatwionych spraw na rozprawie sędziowie SA (suma kol. 6,7,16) sędziów SA z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SA (suma kol. od 8 do 15) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału Liczba załatwionych spraw na rozprawie, dotyczy: sędziowie SA zastępcę przewodniczącego wydziału z tego kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni Razem załatwionych spraw na rozprawie sędziowie SO (suma kol.18,19,20) sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziowie SO sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp OGÓŁEM (suma wierszy ) Ogółem sprawy cywilne (wiersze od 03, 06 do 10) A Ca W tym rozwody separacje A Cz A Co WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Ogółem sprawy gospodarcze (wiersze od 12 do 17) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna) 15 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 16 Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) 17 3 * Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) 1) Liczba w wierszu ogółem (w.01) powinna być zgodna z sumą liczb wykazanych w dz.1.1. w.01. kol.5 i dz w.01 kol.5.

17 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw (dok.) Liczba załatwionych spraw na posiedzeniach, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. Załatwienie (suma kol. 22, 34) sędziowie SA Razem załatwionych spraw na posiedzeniu sędziowie SA (suma kol. 23,24, 33,) Razem załatwionych spraw na posiedzeniu sędziowie SO (suma kol.35,36,3\7) z tego sędziowie SO sędziów SA z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SA (suma kol. od 25 do 32) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SO delegowanych w trybie art usp referendarzy OGÓŁEM (suma wierszyn ) Ogółem sprawy cywilne (wiersze od 03, 06 do 10) A Ca W tym rozwody separacje 05 A Cz A Co WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Ogółem sprawy gospodarcze (wiersze od 12 do 17) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna) 15 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 16 Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S*) Strona 17 z 38

18 Strona 18 z 38 Dział 1.4. Terminowość sporządzania uzasadnień Wyszczególnienie Razem (kol. 2,3,5,7,9) w terminie ustawowym 1 14 dni Terminowość sporządzania uzasadnień dni po upływie terminu ustawowego 1) pow. 1 do 3 mies. ponad 3 mies. nieusprawiedliwione nieusprawiedliwione nieusprawiedliwione nieusprawiedliwione Uzasadnienia wygłoszone (art kpc) Liczba spraw do których wpłynął wniosek o transkrypcje uzasadnień wygłoszonych w trybie art kpc Liczba spraw, w których projekt uzasadnienia orzeczenia sporządził asystent OGÓŁEM (w. od 02 do 05 = w.06+11) ACa (w.07+12) ACz (w.08+13) ACa gosp. (w.09+14) ACz - gosp. (w.10+15) ogółem (w. od 07 do 10) Sędziowie SA Sędziowie SO delegowani do SA ACa ACz ACa gosp ACz - gosp ogółem (w. od 12 do 15) ACa ACz ACa - gosp ACz gosp ) Dodaje się liczbę dni.

19 Strona 19 z 38 Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (łącznie z czasem trwania mediacji) wg repertoriów Lp. (kol.2+3) do 3 suma 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu odwoławczego (apelacje, zażalenia, skargi) 3 do 6 6 do 12 suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód separację ACz ACo WSC (skarga kasacyjna-cywilna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) ponad 8 lat Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) wg repertoriów Lp. (kol.2+3) do 3 suma 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu odwoławczego (apelacje, zażalenia, skargi) 3 do 6 6 do 12 suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód separację ACz ACo WSC (skarga kasacyjna-cywilna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) ponad 8 lat

20 Strona 20 z 38 Dział a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale ) (łącznie z czasem trwania mediacji) wg repertoriów Lp. (kol.2+3) do 3 suma 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu odwoławczego (apelacje, zażalenia, skargi) 3 do 6 6 do 12 suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód separację 03 ACz ACo 05 WSC (skarga kasacyjna-cywilna) 06 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) 07 ACa-gosp ACz-gosp. 09 ACo-gosp. 10 WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) 11 WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) 12 ponad 8 lat Dział a.1. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale ) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) wg repertoriów Lp. (kol.2+3) do 3 suma 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu odwoławczego (apelacje, zażalenia, skargi) 3 do 6 6 do 12 suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód separację 03 ACz ACo 05 WSC (skarga kasacyjna-cywilna) 06 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) 07 ACa-gosp ACz-gosp. 09 ACo-gosp. 10 WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) 11 WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) 12 ponad 8 lat

21 Strona 21 z 38 Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania wg repertoriów Lp. Razem (kol.2+3) Do 3 Suma 3 (kol. od 4 do 6) 3 do 6 6 do 12 Suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód 02 separację 03 ACz 04 ACo 05 WSC (skarga kasacyjna-cywilna) 06 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) 07 ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp. 10 WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) 11 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) 12 ponad 8 lat Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) wg repertoriów Lp. Razem (kol.2+3) Do 3 Suma 3 (kol. od 4 do 6) 3 do 6 6 do 12 Suma 12 (kol. od 7 do 11) 12 mies. do 2 lat 2 do 3 lat 3 do 5 lat 5 do 8 lat ACa spraw o rozwód 02 separację 03 ACz 04 ACo 05 WSC (skarga kasacyjna-cywilna) 06 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-cywilna) 07 ACa-gosp ACz-gosp ACo-gosp. 10 WSC (skarga kasacyjna-gospodarcza) 11 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem-gospodarcza) 12 ponad 8 lat

22 Strona 22 z 38 Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji) wg repertoriów Razem (suma rubr. 2 do 9) Do Powyżej 3 do Powyżej 6 do Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C spraw o rozwód separację CG-G 04 Ns spraw o separację 06 ACa - cywilne spraw o rozwód separację ACz cywilne ogółem (dane od stycznia 2013r.) ACz cywilne (sprawy kończące postępowanie w I instancji) GC GNs 13 AmC 14 AmE 15 AmK 16 AmA 17 AmT 18 Sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej 19 o nałożenie, zniesienie, zmianę lub uchylenie obowiązków regulacyjnych 20 o nałożenie kar 21 o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 22 telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 23 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, 24 aukcji albo konkursu oraz decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 25 rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) inne bez symbolu 26 Amz sprawy dotyczące zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz , z późn. zm.) ACa - gospodarcze ACz gospodarcze ogółem ACz gospodarcze (sprawy kończące postępowanie w I instancji)

23 Strona 23 z 38 Dział Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) wg repertoriów Razem (suma rubr. 2 do 9) Do Powyżej 3 do Powyżej 6 do Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C spraw o rozwód separację CG-G 04 Ns spraw o separację 06 ACa - cywilne rozwód spraw o separację ACz cywilne ogółem (dane od stycznia 2013r.) ACz cywilne (sprawy kończące postępowanie w I instancji) GC GNs 13 AmC 14 AmE 15 AmK 16 AmA 17 AmT 18 Sprawy dotyczące odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej 19 o nałożenie, zniesienie, zmianę lub uchylenie obowiązków regulacyjnych 20 o nałożenie kar 21 o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 22 telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) o których mowa w art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 23 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu przetargu, 24 aukcji albo konkursu oraz decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 22 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 25 rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) inne bez symbolu 26 Amz sprawy dotyczące zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz , z późn. zm.) ACa - gospodarcze ACz gospodarcze ogółem ACz gospodarcze (sprawy kończące postępowanie w I instancji)

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku,

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) Na podstawie art. 16 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08

Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08 Wyrok z dnia 4 września 2008 r. III SN 1/08 Na wydane na podstawie art. 17 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo