Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Deregulacji Okręgowego w... Apelacyjnego w... Numer identyfikacyjny REGON za kwartał **) 20 r. Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie 1. do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału 2. do 14. dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału *) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów lub wykazów OGÓŁEM (suma wierszy: 02, 99, 106, 153, 190, 222, 223) C (procesowe) (suma wierszy od 03 do 44, 46, 48 do 98) UWAGA z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO ZAŁATWIONO z tego umorzono Odroczono uwzględniono w całości lub odrzucono zawarcia cofnięcia twienia w tym w tym w wyniku Inne zała- oddalono zwrócono części ugody pozwu/wnio publikację przed mediacji orzeczenia sądem sku na okres następny b) b) b) Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m 04 a) Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 05 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz Odszkodowania z czy pojazdów mechanicznych z spory na tle ubezpieczeń OC posiada- tytułu wyłączeniem spraw o symbolu 014pz wypadków komunikacyjnych najmu pojazdu zastępczego przeciwko roszczenia z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego w k oc pz 11

2 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono ZAŁATWIONO odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia Naruszenie posiadania (art. 344 kc) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, Odszkodowania za szkody wyrządzone przez w niesamodzielnym publicznym w związku ze szkodą zaistniałą 027a 19 służbę zdrowia zakładzie służby zdrowia -w tym Sprawy przeciwko: także przed 1.I.1999 r. niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich 027b 20 formę organizacyjną) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości zakładów karnych innych innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu 026 Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu: akcjami 044a 27 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc na okres następny O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [Art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a 35

3 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono ZAŁATWIONO odrzucono z tego umorzono w tym w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu własnych (art kc) Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego: zleconych (art kc) 050z 38 przy wykonywaniu zadań Unieważnienie aktu notarialnego Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podst. art. 448 kc: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE 056rt 45 w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) na cel społeczny 056s 46 w tym z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych Roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 kc 056s rt Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 53 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 56 Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) mediacji Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia na okres następny

4 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO ZAŁATWIONO uwzględniono w całości lub odrzucontwienia w tym w wyniku Inne zała- oddalono zwrócono części zawarcia cofnięcia w tym publikację ugody przed pozwu/wnio mediacji orzeczenia sądem sku Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art ) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora i postępowania sądowego bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) 70 O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, , 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego 315 na koszt dłużnika (art. 480 kc) 75 z tego umorzono Odroczono na okres następny

5 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części ZAŁATWIONO z tego oddalono zwrócono odrzucono umorzono w tym w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed sądem pozwu/wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) sprzedaży Roszczenia z umowy dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego m O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego u Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym 98 CG-G (szkody geologiczne i górnicze) (suma wierszy 100 do 105) Sprawy o naprawienie szkód w: 99 budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) plonach gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia na okres następny

6 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części oddalono ZAŁATWIONO z tego zwrócono odrzucono zawarcia ugody przed sądem umorzono w tym w wyniku cofnięcia pozwu/wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia na okres następny Ns (nieprocesowe) z wył. rejestrowych (suma wierszy; 107 do 152) 106 Złożenie do depozytu Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego Stwierdzenie rolne 109 rol. nabycia spadku 218 inne 110 inne 219 rolne 111 Dział spadku rol. 219 inne 112 inne 220 Podział majątku rolne 113 rol. wspólnego 220 inne 114 inne Zasiedzenie Ustanowienie drogi koniecznej Zniesienie współwłasności rolne 224 rol. 117 inne 224 inne 118 Rozgraniczenie Uznanie za zmarłego Stwierdzenie zgonu Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art kpc) Przyznanie kompensaty (Ustawa z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) O uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu O rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc) O upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 kc) O rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc) O uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem O wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną g) O ustanowienie służebności przesyłu O zabezpieczenie spadku O sporządzenie spisu inwentarza

7 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO ZAŁATWIONO uwzględniono w całości lub oddalono w tym w wyniku Inne załatwienia w tym publikację zwrócono części odrzucono zawarcia cofnięcia ugody pozwu/wniosk mediacji orzeczenia przed sądem u O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku Protokoły oświadczeń o przyjęciu/odrzuceniu spadku przesłane przez inne sądy lub notariuszy O nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje O otwarcie i ogłoszenie testamentu O nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych O przesłuchanie świadków testamentu ustnego O odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu O ustanowienie kuratora spadku O uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 kpc) O uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc) O zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku O zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu O zwrot depozytu sądowego (art kpc) O wydanie depozytu sądowego (art kpc) o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) Sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) Sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym z tego umorzono Odroczono na okres następny

8 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów Nc (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) (suma wierszy od 154 do 189) Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych Odszko z wyłączeniem spraw o symbolu 325, dowania z spory na tle ubezpieczeń OC posiada- 014oc i 014pz tytułu czy pojazdów mechanicznych z wypadków wyłączeniem spraw o symbolu 014pz komu- roszczenia z tytułu zwrotu kosztów nika- cyjnych ubezpieczycielowi OC najmu pojazdu zastępczego przeciwko posiadacza z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części oddalono ZAŁATWIONO z tego zwrócono odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku cofnięcia pozwu/wnios Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia ku c) w k 014o c p z 157 pojazdu mechanicznego Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Spory na tle waloryzacji (art kc) Spory na tle obrotu akcjami 044a 161 innymi papierami wartościowymi Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a 166 innych Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, 075 swapy walutowe, CIRS, forward i inne) 170 O odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, sprzedaży dostawy Roszczenia z umowy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy pożyczki mediacji na okres następny

9 Dział 1.1. Ewidencja spraw (cd.) wg repertoriów lub wykazów z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono ZAŁATWIONO z tego umorzono w tym w wyniku cofnięcia zawarcia ugody pozwu/wnios przed sądem ku mediacji Inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Co (ogólne) 305m u (suma wierszy od 191 do 221) 190 Dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art kpc) W przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (1050 i 1051 kpc) O nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw dotyczących bankowych i europejskich tytułów egzekucyjnych O nadanie klauzuli wykonalności bankowym 104b 194 tytułom egzekucyjnym O nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym (art E 195 kpc) O nadanie klauzuli wykonalności europejskim nakazom zapłaty (art kpc) O nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom wydanym w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art kpc) O nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych Ze skargi na czynności komornika O obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) (Dz. U. z 2011 r. 106a 200 Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) na okres następny

10 Dział 1.1. Ewidencja spraw (dok.) ZAŁATWIONO z tego Odroczono WPŁY NĘŁO umorzono wg repertoriów z ubiegłego na okres lub wykazów roku uwzględniono w tym w wyniku następny w całości lub oddalono zwrócono odrzucono Inne załatwienia części w tym zawarcia cofnięcia publikację ugody przed pozwu/wnios mediacji orzeczenia sądem ku W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości W przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego Inne w postępowaniu egzekucyjnym O odtworzenie akt O wyjawienie majątku O wyłączenie sędziego O zwolnienie od kosztów i/lub ustanowienie radcy prawnego lub adwokata O zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem O udzielenie zabezpieczenia O rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art a 212 kpc) O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 kpc) O ustanowienie kuratora do zastępowania osoby nieobecnej (art. 928 kpc) 126a 215 O udzielenie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art kpc) O wyłączenie komornika Rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa O zawezwanie do próby ugodowej O zabezpieczenie dowodu Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym 221 Cps (pomoc sądowa) 222 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 223 d)

11 Dział 1.1.a. 1) sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego z orzeczeniem: prawa do lokalu socjalnego bez prawa do lokalu socjalnego 2) bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego 3) Liczba lokali socjalnych przyznanych orzeczeniem Dział 1.1.b. w tym w postępowaniu uproszczonym Wyszczególnienie Liczby spraw Wpłynęło 01 Załatwiono 02 na okres następny 03 Dział 1.1.c. (dział 1.1 wiersz 153 kolumna 4 lit. c) Wyszczególnienie Liczby spraw w postępowaniu nakazowym 01 Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 02 w europejskim postępowaniu nakazowym 03 Dział 1.1.d. w tym: (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) (dział 1.1 wiersz 223 kolumna 4 lit. d) Wyszczególnienie Liczby spraw Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w.02 =w. 03 do 07) 02 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07

12 Dział 1.1.e. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Liczba spraw w których doszło do ustanowienia pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz (radca prawny, adwokat) Liczba ustanowionych pełnomocników z urzędu (radca prawny, adwokat) W tym liczba wyznaczonych pełnomocników w wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika C 01 Ns 02 Dział 1.1.f. Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego [art.8a ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380)] załatwienia (dotyczy wszystkich urządzeń ewidencyjnych). UWAGA : w każdej sprawie, w której zapadło prawomocne orzeczenie o nabyciu (zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym) nieruchomości przez cudzoziemca przesyła się niezwłocznie odpis orzeczenia do MSWiA. Przez nabycie należy rozumieć każdy rodzaj orzeczenia, na podstawie którego cudzoziemiec stał się właścicielem nieruchomości, np. w trybie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku, zasiedzenia, ustalenia własności, uzgodnienia treści księgi wieczystej itd. Dział 1.1.g. Przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) - Liczba spraw, w których przyznano kompensatę Łączna wysokość przyznanych kompensat (zł) (wartość w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego) Dział Sprawy mediacyjne Wpływ Rozstrzygnięcie Sądowe Liczba Pozasądowe Liczba Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art Liczba protokołów złożonych przez mediatorów 1 kpc) art kpc 08 Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc 02 Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody 09 Zatwierdzono ugodę 10 ugód zawartych przed mediatorem 03 w tym przez nadanie klauzuli wykonalności w sprawach skierowanych art kpc 11 w trybie Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc - spraw, w których nie zawarto ugody przed mediatorem 04 art kpc liczba spraw, w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inni sposób niż wykazany w w i 04 Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc 06 Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc 07

13 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych Wyszczególnienie Repertorium w tym C CG-G Ns Co Cps WSC Nc z ubiegłego roku (w.01=dz.1.1 r.1 odpowiednie wiersze) 01 Wpłynęło (w.02=dz.1.1 r.2 odpowiednie wiersze = w.03+25) 02 W tym ponownie wpisane (w. 03 = w.04 do 24) 03 zwrot pozwu / wniosku/skargi 04 przekazanie z innych jednostek na podstawie art kpc ( z wyjątkiem zmian organizacyjnych) 05 wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania poprzednio połączonej na podstawie art. 219 kpc 06 wyłączenie roszczenia do odrębnego rozpoznania (z wyłączeniem wiersza 06) 07 sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto 08 wpisane na podstawie art. 486 kpc i art kpc 09 wpisane na podstawie art kpc 10 wpisane na podstawie art kpc 11 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 12 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 13 przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) na podstawie art , , kpc po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania 15 wpisane w wyniku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 16 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 17

14 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych (cd.) W tym ponownie wpisane (dok.) zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją Wyszczególnienie Repertorium w tym C CG-G Ns Co Cps WSC Nc wydziału (ów) 18 sądu (ów) 19 w związku ze zmianą obszaru wydziału (ów) 20 właściwości miejscowej sądu (ów) 21 wpisane w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 22 dokonano omyłkowego wpisu 23 inne 24 Wpływ pozostałych spraw 25 Załatwiono (w.26=dz.1.1 r.3 odpowiednie wiersze=w.27+52) 26 (w.27 = w.28 do 51) 27 zwrot pozwu / wniosku/skargi 28 przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc 30 zakończono w trybie art. 341 kpc 31 zakreślono na podstawie art. 486 kpc 32 zakreślono na podstawie art kpc 33 zakreślono na podstawie art kpc W tym rodzaje załatwień zakreślono na podstawie art kpc 35 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 36 w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 37 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 38 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 39 sądu (ów) 40 wydziału (ów) 41 sądu (ów) 42 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc 43 zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 44 zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc 45 zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc 46 zakreślenie omyłkowych wpisów 47 odrzucono pozew / wniosek/skargę 48 umorzenie na skutek cofnięcia pozwu, wniosku, skargi 49

15 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych (dok.) umorzenie na podstawie art , kpc 50 inne 51 Załatwienie pozostałych spraw 52 na okres następny (w.53=dz.1.1 r.15 odpowiednie wiersze) Wyszczególnienie 53 Repertorium w tym C CG-G Ns Co Cps WSC Nc Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba wyznaczonych spraw na rozprawę, dotyczy: Liczba wyznaczonych spraw na posiedzenia, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. Liczba sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Suma wyznaczonych spraw Łączna liczba dni na które wyznaczono sesje -wokandy Razem wyznaczonych spraw na rozprawę sędziów / SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału z tego: kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Razem wyznaczonych spraw na posiedzenie sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów / funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego: zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni referendarzy Ogółem sprawy cywilne 01 (suma wierszy od 02 do 08) C (procesowe) 02 CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 03 Ns (nieprocesowe) 04 Nc 05 Co 06 Cps (pomoc sądowa) 07 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 08

16 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw według repertoriów i wykazów Lp. Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Liczba dni w których odbyto sesje -wokandy Załatwienie 1) (kol. 4, 15) Załatwienie (kol. 5, 6, 14) Liczba załatwionych spraw na rozprawie, dotyczy: sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Załatwienie (kol. 16, 17, 25, 26) sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych Liczba załatwionych spraw na posiedzeniach, dotyczy: sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni referendarzy Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27) 01 C (procesowe) 02 W tym zwrot pozwu 03 przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem 04 zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc 05 zakończono w trybie art. 341 kpc 06 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 07 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego 08 pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych 09 pionów zmiany organizacyjne wydziału (łów) 10 związane z utworzeniem sądu (dów) 11 w wyniku zmiany wydziału (ów) 12 obszaru właściwości miejscowej sądu (ów) 13 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc 14 zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 15 kpc) zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc 16 zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc 17 zakreślenie omyłkowych wpisów 18 umorzono na podstawie art kpc 19 odrzucono pozew 20 inne 21 CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 22 Ns (nieprocesowe) 23 Nc 24 Co 25 Cps (pomoc sądowa) 26 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 27 1) Liczba w wierszu powinna być zgodna z liczbą wykazaną w dz.1.1. w.01 kol. 3.

17 Dział Załatwienie spraw przez referendarzy Wyszczególnienie W przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i/lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego Zwrot pism (wniosku lub pozwu) po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia Wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym 03 O nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw dotyczących bankowych tytułów egzekucyjnych O nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym 05 O wyznaczenie organu egzekucyjnego wobec zbiegu egzekucji 06 Inne Liczba spraw załatwionych przez referendarzy (kol. od 2 do 6) Rep. C Rep. Nc Rep Ns Rep Co inne Dział 1.4. Terminowość sporządzania uzasadnień 1) Dodaje się liczbę dni. Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium wg repertoriów (kol. 2, 3) do 3 miesięcy suma powyżej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat C 01 CG-G 02 Ns 03 Nc 04 Co 05 w tym wykonawcze według repertoriów i wykazów Ogółem sprawy cywilne (wiersze od 02 do 06) 01 C (procesowe) 02 CG -G szkody geologiczne i górnicze 03 Ns - nieprocesowe 04 Nc - (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) 05 Co (ogólne) 06 o wyjawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości 07 inne w postępowaniu egzekucyjnym 08 (kol. 2, 3, 5, 7, 9) w terminie ustawowym 1-14 dni w tym nieusprawiedliwione Terminowość sporządzania uzasadnień dni po upływie terminu ustawowego 1) w tym nieusprawiedliwione pow. 1 do 3 mies. w tym nieusprawiedliwione ponad 3 mies ponad 8 lat w tym nieusprawiedliwione

18 Dział a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale ) wg repertoriów (kol. 2, 3) do 3 miesięcy suma powyżej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat C 01 CG-G 02 Ns 03 Nc 04 Co 05 w tym wykonawcze o wyjawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości 07 inne w postępowaniu egzekucyjnym 08 ponad 8 lat Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania wg repertoriów Razem (kol. 2, 3) Do 3 miesięcy Suma powyżej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Suma powyżej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) Powyżej 12 miesięcy do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C 01 CG-G 02 Ns 03 Nc 04 Co 05 w tym wykonawcze o wyjawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji wg repertoriów Razem (kol. 2 do 9) Do 3 miesięcy Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat C 01 CG-G 02 Ns 03 Nc 04 Ponad 8 lat Co skarga na czynności komornicze 05 nadzór nad egzekucją z nieruchomości 06

19 Dział 3. Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie) Sprawy z repertorium (kol. 2 do 8) Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do pierwszej rozprawy (posiedzenia) w okresie sprawozdawczym upłynął okres do 1 mies. pow. 1 do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 4 mies. pow. 4 do 6 mies. pow. 6 do 12 miesięcy C 01 CG-G 02 Ns 03 Nc 04 ponad 12 miesięcy Dział 4. Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) ( ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia Skargi na pracę 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.); Przesłano do sądu Rozpoznanie skargi Zarządzono wypłatę przez Kwota Wyszczególnienie Wpłynęło właściwego uwzględniono oddalono inne Skarb Państwa (w złotych) sądu 01 komornika 02 Dział 5. Sprawy cywilne wielotomowe C Ns z rep. zbiorczo pow. 5 tomów (kol. od 2 do 7) pow. 5 do 10 tomów pow. 10 do 20 tomów Sprawy cywilne wielotomowe - liczba spraw pow. 20 do 30 tomów pow. 30 do 50 tomów pow. 50 do 100 tomów powyżej 100 tomów z poprzedniego okresu 01 Wpływ w okresie sprawozdawczym 02 wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 03 w tym w wyniku zwrotu pozwu 04 wyłączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 05 Załatwienie w okresie sprawozdawczym 06 załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 07 w tym w wyniku zwrotu pozwu 08 w wyniku połączenia do wspólnego rozpoznania 09 na następny okres sprawozdawczy 10 z poprzedniego okresu 11 Wpływ w okresie sprawozdawczym 12 wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 13 w tym w wyniku zwrotu wniosku 14 wyłączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 15 Załatwienie w okresie sprawozdawczym 16 załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 17 w tym w wyniku zwrotu wniosku 18 w wyniku połączenia do wspólnego rozpoznania 19 na następny okres sprawozdawczy 20

20 Dział 5.1. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Wyszczególnienie Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (w okresie statystycznym) Obsada średniookresowa sędziowie SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP, a także delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Liczba sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP,a także delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Obsada średniookresowa sędziowie SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie, w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie w trybie art usp na czas określony lub nieokreślony Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Liczba sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym Obsada sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym Liczba sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SR) - I wersja Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SR) - II wersja Liczba sędziów (funkcyjnych SR tego sądu Liczba sędziów SR w ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego) delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Liczba sędziów delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Obsada sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu statystycznego) Liczba sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu statystycznego) Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO Obsada średniookresowa sędziów delegowanych w trybie art usp do SO Liczba sędziów delegowanych w trybie art usp do SO Łączna liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, sędziów delegowanych do KSSiP oraz delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i sędziów SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu rejonowego Średniookresowa liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) jednego sędziego SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, sędziów delegowanych do KSSiP oraz delegowanych w trybie art usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i sędziów SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu rejonowego Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym) Sędziowie pionu cywilnego 01 Dział 5.2. Obsada Sądu (Wydziału) Treść Liczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego Liczba według limitu etatów w okresie statystycznym Obsada średniookresowa W tym obsada z ośrodków migracyjnych Liczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego Liczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym Referendarze 01 Pracownicy administracyjni urzędnicy 02 asystenci sędziów 03

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I kwartał 2017 r.

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r.

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.09.2016 SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 29.09.2016 SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 08.02.2017 SR w Szczecinku [WYDZIAL] Okręg Sądu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Chełmie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Suwałkach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Cele odpowiedzialności administracji publicznej:

Cele odpowiedzialności administracji publicznej: Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1. wewnętrzny; 2. zewnętrzny. Wewnętrzny cel odpowiedzialności: Doskonalenie funkcjonowania administracji, poprzez: - Zmianę postępowania osób w administracji;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo