MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r. Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2017 r. Dział 1.1. Ewidencja spraw lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y NĘ Ł O Apelacyjnego w Apelacja Warszawska uwzględniono w całości lub części Strona 1 z 35 Z A Ł A T W I O N O oddalono zwrócono odrzucono z tego umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu sądem /wniosku OGÓŁEM (suma wierszy: 02, 103, 110, 158, 161, 200, 227, 228) C (procesowe) (suma wierszy od 03 do do 102) mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia na okres następny b)h)7.812 b)h)6.356 h)3.089 h) b)h) Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m a) Opróżnienie lokalu użytkowego 010u Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunika cyjnych Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014wk oc pz Naruszenie posiadania (art. 344 kc) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

2 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu 3 Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, Odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę w niesamodzielnym publicznym w związku ze szkodą zaistniałą 027a zdrowia zakładzie służby zdrowia -w Sprawy przeciwko: tym także przed 1.I.1999 r. 19 niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) 027b 20 Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości zakładów karnych innych innych resortów z wyłączeniem spraw o symbolu Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu: akcjami 044a 27 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) na okres następny Roszczenia z art kpc O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [Art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a gwarancje bankowe i akredytywy 049b 36 innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez własnych (art kc) funkcjonariuszy samorządu terytorialnego: kc) zleconych (art przy wykonywaniu zadań 050z 39 Unieważnienie aktu notarialnego Strona 2 z 35

3 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ze względu na nieważność aktu notarialnego 052a 42 Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na okres następny na cel społeczny 056s zadośćuczynienie za doznaną 056rt z krzywdę na cel społeczny 056rt s Roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 kc Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 55 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art ) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa (art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn.17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym ( )(Dz. U. z 2016 r., poz. 1259) inne osoby prawne 062a Strona 3 z 35

4 Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O 0 Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) uwzględniono w całości lub części oddalono Strona 4 z 35 zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia pozwu/wnio ugody przed sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) 72 O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) sprzedaży dostawy o dzieło o roboty budowlane deweloperskiej art. 9 ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie Roszczeniwkalnego z umo- praw nabywcy lokalu miesz- 091a lub domu jednoro- dzinnego najmu lub dzierżawy pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) na okres następny

5 lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono Strona 5 z 35 zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie 305m z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie 305u z lokalu użytkowego Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Pozwy wniesione w trybie rozporządzenia (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w 101 sprawie drobnych roszczeń Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym CG-G (szkody geologiczne i górnicze) (suma wierszy 104 do 109) 103 budynkach i lokalach Sprawy o naprawienie szkód w: obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) plonach gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Ns (nieprocesowe) z wył. rejestrowych (suma wierszy; 111 do 157) Złożenie do depozytu Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego Stwierdzenie nabycia spadku Dział spadku Podział majątku wspólnego rolne inne rolne inne rolne Inne 220 inne 218 rol inne rol inne rol Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) W P Ł Y - Z A Ł A T W I O N O Odroczono na okres następny

6 lub wykazów z ubiegłego roku N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia na okres następny Zasiedzenie Ustanowienie drogi koniecznej Zniesienie współwłasności 224 rolne 121 rol. 1 1 inne 122 inne Rozgraniczenie Uznanie za zmarłego g) Stwierdzenie zgonu Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości 250 w inny sposób niż przez zasiedzenie Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art kpc) Przyznanie kompensaty (Ustawa z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej 252 ofiarom niektórych przestępstw Dz.U nr poz. 1415) O uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu O rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc) O upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 kc) O rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc) O uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem O wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną O ustanowienie służebności przesyłu O zabezpieczenie spadku O sporządzenie spisu inwentarza O odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przed sądem Protokoły oświadczeń o przyjęciu/odrzuceniu 267s spadku przesłane przez inne sądy lub notariuszy n O nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje O otwarcie i ogłoszenie testamentu O nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych O przesłuchanie świadków testamentu ustnego publikację orzeczenia O odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu O ustanowienie kuratora spadku Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) Strona 6 z 35

7 lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono O uchylenie postanowienia o stwierdzeniu 3 nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 kpc) O uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc) O zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku O zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu O zwrot depozytu sądowego (art kpc) O wydanie depozytu sądowego (art kpc) o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a h)1 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) Sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) Sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) O wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym publikację orzeczenia na okres następny Wykaz N (suma w. 159 do 160) Protokoły oświadczeń o przyjęciu/odrzuceniu spadku przekazane przez inne sądy lub notariuszy 267s n Protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu przekazane przez notariusza Nc (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) (suma wierszy od 162 do 199) Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz Odszkodowania z spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz tytułu wypadków komunikacyjnych roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) 269n w k o c 014p z Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Dział 1.1. Ewidencja spraw (c.d.) Strona 7 z 35

8 lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono Spory na tle waloryzacji (art kc) akcjami Spory na tle a obrotu innymi papierami wartościowymi Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz publikację orzeczenia Roszczenia z umowy komisu poręczenia Roszczenia z a umów bankowycwy b gwarancje bankowe i akredyty innych Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, Roszczenia z umowy sprzedaży dostawy o dzieło o roboty budowlane deweloperskiej art. 9 ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 091 a 186 najmu lub dzierżawy pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 305 m na okres następny Strona 8 z 35

9 Dział 1.1. Ewidencja spraw (dok.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego 3 305u Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Co (ogólne) (suma wierszy od 201 do 226) Dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art kpc) W przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (1050 i 1051 kpc) publikację orzeczenia na okres następny O nadanie klauzuli wykonalności O nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dn. 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (art kpc) Ze skargi na czynności komornika O obniżenie opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.) W przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości W przedmiocie egzekucji przez zarząd przymusowy W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa W przedmiocie egzekucji przez sprzedaż gospodarstwa rolnego 106a Inne w postępowaniu egzekucyjnym O odtworzenie akt O wyjawienie majątku O wyłączenie sędziego O zwolnienie od kosztów i/lub ustanowienie radcy prawnego lub adwokata O zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem O udzielenie zabezpieczenia O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 kpc) Strona 9 z 35

10 Dział 1.1. Ewidencja spraw (dok.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y - N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono z tego umorzono w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed pozwu/wnio sądem sku mediacji Inne załatwienia Odroczono O ustanowienie kuratora do zastępowania 3 126a 220 osoby nieobecnej (art. 928 kpc) O udzielenie umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika (art kpc) O wyłączenie komornika Rejestracja protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa O zawezwanie do próby ugodowej O zabezpieczenie dowodu Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Cps (pomoc sądowa) 227 publikację orzeczenia na okres następny WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Dział 1.1.a. 1) sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego z orzeczeniem: prawa do lokalu socjalnego 64 bez prawa do lokalu socjalnego 44 2) bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego 4 3) Liczba lokali socjalnych przyznanych orzeczeniem 64 Dział 1.1.b. w postępowaniu uproszczonym Wyszczególnienie Liczby spraw Wpłynęło Załatwiono na okres następny Dział 1.1.c. (dział 1.1 wiersz 161 kolumna 4 lit. c) Wyszczególnienie Liczby spraw w postępowaniu nakazowym Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w europejskim postępowaniu nakazowym 03 Dział 1.1.d. : (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) (dział 1.1 wiersz 229 kolumna 4 lit. d) Strona 10 z 35

11 Wyszczególnienie Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w.02 =w. 03 do 07) 02 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07 Liczby spraw Dział 1.1.e. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Liczba spraw w których doszło do ustanowienia pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz (radca prawny, adwokat) Liczba ustanowionych pełnomocników z urzędu (radca prawny, adwokat) W tym liczba wyznaczonych pełnomocników w wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika C Ns Dział 1.1.f Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego [art.8a ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r. poz. 1380) załatwienia (dotyczy wszystkich urządzeń ewidencyjnych). UWAGA : w każdej sprawie, w której zapadło prawomocne orzeczenie o nabyciu ( zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym) nieruchomości przez cudzoziemca przesyła się niezwłocznie odpis orzeczenia do MSW. Przez nabycie należy rozumieć każdy rodzaj orzeczenia, na podstawie którego cudzoziemiec stał się właścicielem nieruchomości, np. w trybie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku, zasiedzenia, ustalenia własności, uzgodnienia treści księgi wieczystej itd. Dział 1.1.g. Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) - Liczba spraw, w których przyznano kompensatę Łączna wysokość przyznanych kompensat (zł) (wartość w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego) Dział 1.1.h. w wyniku sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym Wyszczególnienie Liczby spraw Wpłynęło Załatwiono 02 W uwzględniono w całości lub w części tym oddalono Strona 11 z 35

12 Dział Sprawy mediacyjne Wpływ Rozstrzygnięcie Sądowe Liczba Pozasądowe Liczba Liczba spraw, w których przeprowadzono spotkanie informacyjne (art kpc) Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art na podstawie postanowienia sądu (art kpc) 1 kpc Liczba mediacji Liczba protokołów złożonych przez mediatorów po podjęciu mediacji przez strony art kpc w sprawach skierowanych w trybie art kpc - liczba Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych Wyszczególnienie Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody 11 Zatwierdzono ugodę 12 ugód zawartych przed mediatorem 05 4 przez nadanie klauzuli wykonalności art kpc 13 spraw, w których nie zawarto ugody przed Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie 06 2 mediatorem art kpc 14 spraw, w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inni sposób niż wykazany w w. 05 i Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc Repertorium C CG-G Ns Co Cps WSC Nc z ubiegłego roku (w.01=dz.1.1 r.1 odpowiednie wiersze) Wpłynęło (w.02=dz.1.1 r.2 odpowiednie wiersze = w.03+25) W tym ponownie wpisane (w. 03 = w.04 do 24) zwrot pozwu / wniosku/skargi przekazanie z innych jednostek na podstawie art kpc ( z wyjątkiem zmian organizacyjnych) wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania poprzednio połączonej na podstawie art. 219 kpc wyłączenie roszczenia do odrębnego rozpoznania (z wyłączeniem wiersza 06) sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto wpisane na podstawie art. 486 kpc i art kpc wpisane na podstawie art kpc wpisane na podstawie art kpc przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 12 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 13 przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) na podstawie art , i kpc po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania wpisane w wyniku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 16 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 17 Strona 12 z 35

13 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych (c.d.) Wyszczególnienie Repertorium C CG-G Ns Co Cps WSC Nc zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (ów) 18 lub likwidacją sądu (ów) 19 w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 20 sądu (ów) 21 w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) Dokonano omyłkowego wpisu Inne Wpływ pozostałych spraw Załatwiono (w.26=dz.1.1 r.3 odpowiednie wiersze=w.27+52) (w.27 = w.28 do 51) zwrot pozwu / wniosku/skargi przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc zakończono w trybie art. 341 kpc zakreślono na podstawie art. 486 kpc zakreślono na podstawie art kpc zakreślono na podstawie art kpc 34 W tym rodzaje załatwień w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 35 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 36 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów 37 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 38 sądu (ów) 39 wydziału (ów) 40 sądu (ów) 41 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 43 zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów odrzucono pozew / wniosek/skargę umorzenie na skutek cofnięcia pozwu, wniosku, skargi umorzenie na podstawie art , kpc Strona 13 z 35

14 Dział Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych (c.d.) Wyszczególnienie Repertorium C CG-G Ns Co Cps WSC Nc zakończono w trybie art kpc Inne Załatwienie pozostałych spraw na okres następny (w.53=dz.1.1 r.15 odpowiednie wiersze) Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba wyznaczonych spraw na rozprawę, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. Liczba sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Suma wyznaczonych spraw Łączna liczba dni na które wyznaczono sesje -wokandy Razem wyznaczonych spraw na rozprawę sędziów / SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego: zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy od 02 do 08) C (procesowe) CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 03 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) 07 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) 08 1 Strona 14 z 35

15 Dział Liczba sesji i wyznaczonych spraw (dok.) Liczba wyznaczonych spraw na posiedzenia, dotyczy: z tego: według repertoriów i wykazów Lp. Razem wyznaczonych spraw na posiedzenie sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów / funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Inni referendarzy Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy od 02 do 08) C (procesowe) CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 03 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) 07 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba załatwionych spraw na rozprawie, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Liczba dni w których odbyto sesje -wokandy Załatwienie 1) (kol. 4, 15) Załatwienie (kol. 5, 6, 14) sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (kol. od 7 do 13) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27) C (procesowe) zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc zakończono w trybie art. 341 kpc 06 8 W tym w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 07 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (łów) 10 sądu (dów) 11 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw (c.d.) Strona 15 z 35

16 w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 12 sądu (ów) 13 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 15 zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów umorzono na podstawie art kpc odrzucono pozew inne CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 22 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) 26 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) ) Liczba w wierszu powinna być zgodna z liczbą wykazaną w dz.1.1. w.01 kol. 3. Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw (dok.) Liczba załatwionych spraw na posiedzeniach, dotyczy: według repertoriów i wykazów Lp. Załatwienie (kol. 16, 17, 25, 26) sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SR (suma kol. od 18 do 24) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału z tego zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni referendarzy Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy 02, 22 do 27) C (procesowe) zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc 05 zakończono w trybie art. 341 kpc W tym w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 07 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (łów) 10 sądu (dów) 11 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw (dok.) (c.d.) Strona 16 z 35

17 w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 12 sądu (ów) 13 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc przekazanie do innego trybu na podstawie art i 2 kpc zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc zakreślono na podstawie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów umorzono na podstawie art kpc odrzucono pozew inne CG-G (szkody geologiczne i górnicze) 22 Ns (nieprocesowe) Nc Co Cps (pomoc sądowa) 26 WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) Dział Załatwienie spraw przez referendarzy Wyszczególnienie W przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i/lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego Zwrot pism po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia Liczba spraw załatwionych przez referendarzy (kol. od 2 do 6) Rep. C Rep. Nc Rep Ns Rep Co inne Wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym Wydawanie nakazów zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 04 O nadanie klauzuli wykonalności O wyznaczenie organu egzekucyjnego wobec zbiegu egzekucji Zawieszenie postępowania upominawczego w oparciu o art pkt 1 i 4 kpc Postanowienia w postępowaniu upominawczym o przekazaniu sprawy sądowi wyższego rzędu Prawomocne postanowienia w postępowaniu upominawczym o przekazaniu sprawy sądowi równorzędnemu Postanowienia w przedmiocie skarg na czynności komornika Postanowienia w przedmiocie wyjawienia majątku po ich wykonaniu Postanowienia w sprawach o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sadowego, zwrot depozytu i wydanie depozytu Umorzenie postępowania upominawczego Inne Dział 1.4. Terminowość sporządzania uzasadnień Strona 17 z 35

18 według repertoriów i wykazów (kol. 2, 3, 5, 7, 9) w terminie ustawowym 1-14 dni ponad 3 mies. Terminowość sporządzania uzasadnień po upływie terminu ustawowego 1) pow. 1 do 3 nieusprawiedliwiondliwione dni nieusprawie- nieusprawiedliwione mies. nieusprawiedliwione Uzasadnienia wygłoszone (art kpc) Liczba spraw do których wpłynął wniosek o transkrypcje uzasadnień wygłoszonych w trybie art kpc Liczba spraw, w których projekt uzasadnienia orzeczenia sporządził asystent, w których projekt został zaakceptowany przez sędziego 1) Dodaje się liczbę dni. Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji) (kol. 2, 3) do 3 suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 powyżej 6 do 12 suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) powyżej 12 do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co wykonawcze Ogółem sprawy cywilne (wiersze od 02 do 05) C (procesowe) CG -G szkody geologiczne i górnicze 03 Ns - nieprocesowe Nc - (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) 05 Co (ogólne) 06 o wyjawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) (kol. 2, 3) do 3 suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 powyżej 6 do 12 suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) powyżej 12 do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) (c.d.) Strona 18 z 35

19 Co wykonawcze o wyjawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Dział a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale ) (łącznie z czasem trwania mediacji) (kol. 2, 3) do 3 suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 powyżej 6 do 12 suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) powyżej 12 do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co wykonawcze o wyjawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Dział a.1. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale ) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) (kol. 2, 3) do 3 suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu powyżej 3 do 6 powyżej 6 do 12 suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) powyżej 12 do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co wykonawcze o wyjawienie majątku w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Strona 19 z 35

20 Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji) Razem (kol. 2, 3) Do 3 Suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co wykonawcze o wyjawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) Razem (kol. 2, 3) Do 3 Suma powyżej 3 (kol. od 4 do 6) Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Suma powyżej 12 (kol. od 7 do 11) Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co wykonawcze o wyjawienie majątku 06 w przedmiocie egzekucji z nieruchomości inne w postępowaniu egzekucyjnym Strona 20 z 35

21 Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji) Razem (kol. 2 do 9) Do 3 Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co skarga na czynności komornicze nadzór nad egzekucją z nieruchomości Dział 2.2.a. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji) Razem (kol. 2 do 9) Do 3 Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co skarga na czynności komornicze nadzór nad egzekucją z nieruchomości Dział Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) Razem (kol. 2 do 9) Do 3 Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co skarga na czynności komornicze nadzór nad egzekucją z nieruchomości Strona 21 z 35

22 Dział a. Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.) Razem (kol. 2 do 9) Do 3 Powyżej 3 do 6 Powyżej 6 do 12 Powyżej 12 do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat Ponad 8 lat C CG-G 02 Ns Nc Co skarga na czynności komornicze nadzór nad egzekucją z nieruchomości Dział 2.3. Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji Razem (kol. 2 do 7) Do 1 miesiąca Powyżej 1 do 2 Powyżej 2do 3 Powyżej 3do 6 Powyżej 6 do 9 Ponad C Ns Dział Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego Razem (kol. 2 do 7) Do 1 miesiąca Powyżej 1 do 2 Powyżej 2do 3 Powyżej 3do 6 Powyżej 6 do 9 Ponad C Ns Dział 3. Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie) Sprawy z repertorium (kol. 2 do 8) Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do pierwszej rozprawy (posiedzenia) w okresie sprawozdawczym upłynął okres do 1 mies. pow. 1 do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 4 mies. pow. 4 do 6 mies. pow. 6 do 12 ponad C CG-G 02 Ns Nc Strona 22 z 35

23 Dział 4.1. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji Środki odwoławcze, które zostały przekazane do rozpoznania sądowi II instancji Ogółem (kol. 2 do 7) Z tego od daty orzeczenia sądu rejonowego do daty przekazania do sądu II instancji upłynął okres do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 6 mies. pow.6 do 12 pow. 12 mies. do 2 lat ponad 2 lata Apelacje Zażalenia Dział 4.2. Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) ( ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.); Wyszczególnienie Przesłano do sądu właściwego Rozpoznanie skargi Zarządzono wypłatę przez Skarb Państwa Wpłynęło uwzględniono oddalono inne Kwota (w złotych) Skargi na pracę sądu ,00 Dział 5. Sprawy cywilne wielotomowe C Ns Sprawy cywilne wielotomowe - liczba spraw z rep. zbiorczo pow. 5 tomów (kol. od 2 do 7) pow. 5 do 10 tomów pow. 10 do 20 tomów pow. 20 do 30 tomów pow. 30 do 50 tomów pow. 50 do 100 tomów powyżej 100 tomów z poprzedniego okresu Wpływ w okresie sprawozdawczym wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 03 w wyniku zwrotu pozwu 04 wyłączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 05 Załatwienie w okresie sprawozdawczym załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki w wyniku zwrotu pozwu 08 w wyniku połączenia do wspólnego rozpoznania 09 na następny okres sprawozdawczy z poprzedniego okresu Wpływ w okresie sprawozdawczym wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 13 w wyniku zwrotu wniosku 14 wyłączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 15 Załatwienie w okresie sprawozdawczym załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 17 w wyniku zwrotu wniosku 18 w wyniku połączenia do wspólnego rozpoznania 19 na następny okres sprawozdawczy Strona 23 z 35

24 Dział 6. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym) (rep. C) Liczba Łączna wysokość Łączna wysokość Wyszczególnienie rodzajów spraw według wykazu spraw podlegających symbolizacji osób którym zasądzono zasądzonych spraw zadośćuczynienia (zł) odszkodowania zadośćuczynienia odszkodowań (zł) Ogółem (w.01=w.02 do 19) , ,44 Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej Odszkodowania samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi za szkody opieki zdrowotnej wyrządzone Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia ( także przez służbę przed 1 stycznia 1999 r.) zdrowia. Sprawy przeciwko: niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości 014wk, 014oc, 014pz a , ,00 027b ,00 zakładów karnych ,00 innych innych resortów Odszkodowania za szkodę na osobie ,00 Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc zadośćuczynienie za doznaną krzywdę , ,44 suma pieniężna na cel społeczny 056s ,00 Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 056rtz 13 wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) na cel społeczny 056rts 14 Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) ,98 Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności art kc Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności art kc Inne ,57 W poniższych działach odnoszących się do biegłych i tłumaczy wykazujemy dane dotyczące opinii i tłumaczeń zleconych po 1 stycznia 2017r. Dział 7.1. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych) Liczba powołanych biegłych Sprawy Razem (kol. 2-4) biegli sądowi biegli spoza listy inne podmioty Ogółem C CG-G 03 Ns Strona 24 z 35

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE Załącznik nr 2 WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE rep. C sprawy o: rozwód................................................................................................004 1 i 6 z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Dz.U.96.154.753 1997-12-05 zm. Dz.U.97.141.948

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Opłaty sądowe Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398). Koszty sądowe obejmują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za listopad 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 11: 1. INTERES PRAWNY DO ZASKARŻENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE Załącznik do zarządzenia nr 208/09/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. rep. "C" - sprawy o: rozwód 004 1 i 6 - z zastosowaniem art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo