Dział Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r. Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie do 10 dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od początku roku do końca kwartału Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę ŁO uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu sądem wniosku OGÓŁEM I i II instancja (wiersze 02 +dz w. 01) Ogółem I instancja (wiersze 03, 116, 123, 132, 137, 174, 188) C (procesowe) (suma wierszy 04, 09, 14 do 60,62, 64 do 115) mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia na okres następny a)976 a) a)954 (w.04 = w.05 do 08) b) rozwód o rozwód z zastosowaniem art.58 2 k.r.o. bez zdania pierwszego 004a z zastosowaniem art.58 3 k.r.o. 004b z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 004ab 08 (w.09 = w.10 do 13) b) separacja o z zastosowaniem art.58 2 k.r.o. bez zdania separację pierwszego 040a 11 z zastosowaniem art.58 3 k.r.o. 040b z zastosowaniem art k.r.o. (bez zdania pierwszego) i 3 040ab Unieważnienie małżeństwa Roszczenia z art. 231 kc Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m 16 c) Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 17 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych odrzucono Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz 014wk spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014oc pz 23 Strona 1 z 34

2 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Skarbowi Państwa lub jednostkom Odszkodowania za samorządu terytorialnego, w szkody wyrządzone związku ze szkodą zaistniałą w przez służbę niesamodzielnym publicznym zdrowia zakładzie służby zdrowia - Sprawy przeciwko także przed 1.I.1999r. Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) podległych Ministrowi Sprawiedliwości na okres następny a b zakładów karnych innych innych resortów z wyjątkiem spraw o symbolu Ochrona dóbr osobistych Ochrona praw autorskich Roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy O wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 4 1 kpc) O ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa Roszczenia wynikające z prawa prasowego Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu akcjami 044a 44 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Strona 2 z 34

3 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku publikację orzeczenia cofnięcia pozwu wniosku mediacji Inne załatwienia Odroczono poręczenia 049a innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu własnych (art kc) Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań zleconych (art kc) 050z 55 Unieważnienie aktu notarialnego Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie na okres następny zadośćuczynienie za doznaną krzywdę Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 056rt 61 niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) na cel społeczny 056s 62 z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 056srt 63 niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700) Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 68 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 71 Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Strona 3 z 34

4 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn.17 czerwca 2004 r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym ( ) (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono publikację orzeczenia w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed mediacji pozwu/ sądem wniosku Inne załatwienia Odroczono na okres następny O uchylenie wyroku sądu polubownego O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmian stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, , 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) sprzedaży Roszczenia z umowy dostawy o dzieło o roboty budowlane najmu lub dzierżawy pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla Strona 4 z 34

5 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono Inne załatwienia w wyniku cofnięcia zawarcia ugody przed mediacji pozwu/ sądem wniosku Odroczono publikację orzeczenia O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 305m O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego 305u 109 Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt 4 2 kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym CG-G szkody geologiczne i górnicze ( wiersze 117 do 122) Sprawy o naprawienie szkód w 116 budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych) plonach gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Ns (nieprocesowe) (z wył. rejestrowych) ( wiersze 124 do 131) O separację na podstawie zgodnego żądania małżonków na okres następny Ubezwłasnowolnienie Zniesienie separacji O uchylenie ubezwłasnowolnienia 232a Sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie) Sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne) Sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Ns-Rej. (w. 133 do 136) Prasa f) Partie f) 134 Fundusze Emerytalne f) 135 Fundusze Inwestycyjne f) 136 Strona 5 z 34

6 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (c.d.) lub wykazów Nc (nakazowe, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe) (suma w. 135 do 167) Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części Z A Ł A T W I O N O oddalono zwrócono odrzucono umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozw/ mediacji sądem wniosku u Inne załatwienia Odroczono publikację orzeczenia na okres następny Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014wk pz spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o 014oc symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) 014pz Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Spory na tle waloryzacji (art kc) Spory na tle obrotu akcjami 044a 145 innymi papierami wartościowymi Roszczenia z umowy spółki cywilnej Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a innych Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, sprzedaży dostawy Roszczenia z umowy o dzieło o roboty najmu pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty z weksla Strona 6 z 34

7 Dział Ewidencja spraw I instancja i I i II instancja (dok.) lub wykazów O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O uwzględniono w całości lub części oddalono zwrócono Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono w wyniku zawarcia cofnięcia ugody przed pozwu/ mediacji sądem wniosku Inne załatwienia Odroczono m u 172 Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Co ogólne ( wiersze 175 do 187) O nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw dotyczących bankowych i europejskich tytułów egzekucyjnych O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata publikację orzeczenia na okres następny Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego O wyznaczenie sądu O wyłączenie sędziego O odtworzenie akt O uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą O udzielenie zabezpieczenia O uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia O ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O zabezpieczenie dowodu O stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art kpc) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) I instancja 188 Dział Ewidencja spraw II instancja lub wykazów Ogółem II instancja (wiersze: 02,174, 184, 191 do 193) Ca (apelacyjne) (w ) Sprawy procesowe (C) ( w. 04 do 45, 47, 49 do 100) Z A Ł A T W I O N O Odroczono umorzono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O uchylono lub roku w wyniku uchylono i inne oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia publikacje orze- przekazano do zawarcia załatwienia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi Roszczenia z art. 231 kc na okres następny Opróżnienie lokalu mieszkalnego 010m d)1 1 1 Strona 7 z 34

8 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Z A Ł A T W I O N O Odroczono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O umorzono uchylono lub roku uchylono i odrzucono załatwienia w wyniku inne oddalono zmieniono przekazano do sądu I zawarcia publikacje orze- cofnięcia instancji ugody przed pozwu/wniosku mediacji sądem czenia / skargi Opróżnienie lokalu użytkowego 010u 06 Wydanie nieruchomości Ochrona naturalnego środowiska człowieka Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014pz 014wk 10 spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem spraw o symbolu 014pz roszczenia z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 014oc pz 12 Naruszenie posiadania (art. 344 kc) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją Roszczenia z tytułu umów kontraktacji Zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc) Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Odszkodowania za Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu szkody wyrządzone terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą przez służbę zdrowia. w niesamodzielnym publicznym zakładzie Sprawy przeciwko służby zdrowia - także przed 1.I.1999 r. niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną) Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości a b 21 zakładów karnych innych innych resortów z wyjątkiem spraw o symbolu 026 Uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy Spory na tle waloryzacji (art kc) Roszczenia z umowy leasingu Spory na tle obrotu akcjami 044a 28 innymi papierami wartościowymi O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) Roszczenia z art kpc na okres następny O ustalenie, czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art.8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)] Roszczenia z umowy spółki cywilnej Strona 8 z 34

9 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu/wniosk u / skargi mediacji inne załatwienia Odroczono Roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw o symbolu 014wk, 014oc, 014pz Roszczenia z umowy komisu Roszczenia z umów bankowych poręczenia 049a 36 innych Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu własnych (art kc) Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań zleconych (art kc) 050z 39 Unieważnienie aktu notarialnego Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Roszczenia z umowy darowizny Roszczenia o zachowek Odszkodowania za szkody na osobie Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 kc zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych 056rt 46 przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) na cel społeczny 056s 47 z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania (art. 13 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) Roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 kc Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc) Roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art kc) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art kc) Solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art kc) publikacje orzeczenia srt 48 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 060a 54 Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne 062a 57 na okres następny Strona 9 z 34

10 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O Z A Ł A T W I O N O umorzono Odroczono uchylono lub w wyniku uchylono i oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia inne załatwienia kacje orze- publi- przekazano do zawarcia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności( art kc) Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art kc) Odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art i 4 kc) Odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art i 3 kc) Roszczenia wniesione na podstawie art.16 ustawy z dn r.o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) Skarga na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej O uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji albo przetargu (art kc) O wydanie rzeczy ruchomej (art kc) Roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 kc) O wstrzymanie budowy (art. 347 kc) O rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmian stosunków (art kc) Żądania z tytułu wyzysku (art. 388 kc) O zawarcie umowy przyrzeczonej (art kc) 72 O orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 kc) O naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego, z wyłączeniem spraw o symbolach 014wk, 014oc, 014pz, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, , 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 069, 063, 064 O naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny O naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania O upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 kc) O uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) na okres następny Strona 10 z 34

11 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) Roszczenia z umowy lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono Z A Ł A T W I O N O uchylono lub uchylono i odrzucono przekazano do sądu I instancji umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu/wnios ku / skargi mediacji inne załatwienia Odroczono publikacje orzeczenia sprzedaży dostawy o dzieło o roboty najmu pożyczki zlecenia agencyjnej przewozu spedycji składu poręczenia renty lub dożywocia z weksla O uznanie za niegodnego dziedziczenia O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego O odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego Żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art kpc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 305m u O ustalenie wstąpienia w stosunek najmu O ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Sprawy wpisywane do rep. CGG (szkody geologiczne i górnicze) (w. 102 do 107) Sprawy o naprawienie szkód w budynkach i lokalach obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali) Sprawy gruncie i zasobach wodnych (z o wyłączeniem gruntów rolnych i naprawienie szkód leśnych) plonach w (dok.) gruntach rolnych i leśnych Inne roszczenia Razem sprawy apelacyjne z zakresu spraw rodzinnych RC (wiersze 109 do 118) Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane Zaprzeczenie ojcostwa Alimenty (orzeczono) Zmiana orzeczenia w zakresie alimentów 003z na okres następny Strona 11 z 34

12 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego Z A Ł A T W I O N O Odroczono umorzono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O roku uchylono lub w wyniku uchylono i inne załatwienia oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia publikacje orze- przekazano do zawarcia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi na okres następny 003w Ustanowienie rozdzielności majątkowej Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Rozwiązanie przysposobienia O zaspokajanie potrzeb rodziny Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Razem sprawy nieprocesowe z wyłączeniem rodzinnych (wiersz 120 do 153) Złożenie do depozytu Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego Stwierdzenie rolne 218 rol nabycia spadku 218 inne inne Dział spadku rolne 219 rol inne 219 inne Podział majątku rol. rolne wspólnego inne 220 inne Zasiedzenie Ustanowienie drogi koniecznej Zniesienie rolne 224 rol. 130 współwłasności inne 224 inne Rozgraniczenie Uznanie za zmarłego Stwierdzenie zgonu Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art kpc) Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) O założenie księgi wieczystej O wpis do księgi wieczystej O uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu O rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 kc) O upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 kc) O rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 kc) O uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem O wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną O ustanowienie służebności przesyłu Strona 12 z 34

13 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Z A Ł A T W I O N O Odroczono umorzono z ubiegłego W P Ł Y N Ę Ł O uchylono lub w wyniku roku uchylono i oddalono zmieniono odrzucono cofnięcia inne załatwienia kacje orze- publi- przekazano do zawarcia pozwu/wnioczenia sądu I instancji ugody przed mediacji sądem ku / skargi O ustanowienie kuratora spadku O uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 kpc) O uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 kpc) O zwrot depozytu sądowego (art kpc) O wydanie depozytu sądowego (art kpc) O zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Razem sprawy nieprocesowe rodzinne (wiersz 155 do 163) na okres następny Ustanowienie opieki nad osobą dorosłą Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.o.) RNs ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) dot. orzeczeń wobec osób dorosłych Zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego do z 159 Umieszczenie w domu pomocy społecznej Zmiana orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Razem sprawy opiekuńcze małoletnich (Nsm) (w. 165 do 169) W tym Nsm ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) dot. orzeczeń wobec małoletnich z do Ustalenie kontaktów z małoletnim Zmiana postanowienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej Rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia miedzy rodzicami 202a Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym Razem sprawy nieletnich (Nkd) Now Npw 172 Z innych repertoriów lub wykazów 173 Strona 13 z 34

14 Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) Cz (zażaleniowe) (wiersze 175 do 183) lub wykazów z ubiegłego roku W P Ł Y N Ę Ł O oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji Z A Ł A T W I O N O odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w wyniku cofnięcia pozwu/wnios ku / skargi mediacji inne załatwienia Odroczono publikacje orzeczenia na okres następny Procesowych (C) z wyłączeniem rodzinnych Procesowych rodzinnych (RC) Nieprocesowych (Ns) z wyłączeniem rodzinnych Nieprocesowych rodzinnych (RNs) RNs ust. o ochr. zdr. psychicznego Opiekuńczych (Nsm) Nsm ust. o ochr. zdr. psychicznego 181 Nieletnich Innych Co II instancja (wiersze 185 do 190) O nadanie klauzuli wykonalności O wyłączenie sędziego O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy, adwokata O wyznaczenie sądu (s.108) O ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego (art. 794 kpc) Inne WSC (skarga kasacyjna) WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem) II instancja Skarga na postępowanie sądowe Wykaz S* ) *) Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Kontrola rachunkowa ewidencji spraw w dziale w wierszach 4 do 13 może być przeprowadzana przez porównanie liczb wpływów, załatwień i pozostałości w wierszach łącznie. Jednocześnie należy podać informacje o zmianach symboli w następującej tabeli Dział a. Załatwione sprawy Dział (kol. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o separację 19 Dział b. Załatwione sprawy Dział (kol. 3) o separację (wiersz 9 do 13) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o rozwód W wypadku gdy wpłynęła sprawa o separację i została zarejestrowana w rep. Ns, a w trakcie postępowania orzeczono rozwód, to sprawę w rep. Ns należy uznać za załatwioną w inny sposób, a w rep. C wpisać ją pod nowym numerem, także jako ponownie wpisaną. Ponadto należy wykazać ją w następujący sposób: Dział c. Załatwione sprawy Dział (kol.. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku, gdy pierwotnie wpłynął wniosek o separację 5 Strona 14 z 34

15 Dział 1.1.a. Pozwy zbiorowe rep. C Wyszczególnienie Liczby spraw Wpłynęło 01 Załatwiono 02 odrzucono 03 W tym oddalono 04 zwrócono D Dział 1.1.b. W tym Wyszczególnienie Liczby spraw o rozwód w wyniku porozumienia bez zdania pierwszego i 1a k.r.o. o separację W związku z art. 58 w wyniku porozumienia bez zdania pierwszego i drugiego i 3 k.r.o. o rozwód o separację 06 3 Udzielono zabezpieczenia w trybie art. 445 kpc w sprawach o o rozwód o separację 08 3 Liczba spraw, w których orzeczono eksmisję o rozwód o separację 10 Liczba ojców, którzy złożyli wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej liczba ojców, których wniosek sąd uwzględnił Liczba spraw, w których rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem liczba spraw, w których sąd uwzględnił porozumienie 14 8 załatwiono spraw Dział 1.1.c. O opróżnienie lokalu mieszkalnego rep. C (Dz w. 16 rubr. 3) Dział 1.1.d. O opróżnienie lokalu mieszk. w wyniku zmiany orzeczenia przez sąd odwoławczy rep. Ca (Dz w.05 r.5) - z orzeczeniem prawa do lokalu socjalnego - z orzeczeniem prawa do lokalu socjalnego - bez prawa do lokalu socjalnego - bez prawa do lokalu socjalnego - bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego - bez orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego Dział 1.1.e. Orzeczono ubezwłasnowolnienie (rep.ns)( Dz w. 125 rubr. 4): całkowite 86 częściowe 10 - liczba wniosków o ubezwłasnowolnienie złożonych przez: małżonka osoby, której dotyczy wniosek 9 jej krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo 61 jej przedstawiciela ustawowego 25 - oddanie pod obserwację w zakładzie leczniczym do 1 mies. pow. 1 do 3 mies. ponad 3 mies. - ustanowienie doradcy tymczasowego 3 Uwaga - liczby wniosków o ubezwłasnowolnienie, oddanie pod obserwację w zakładzie leczniczym i ustanowienie doradcy tymczasowego wykazywane będą za okres od r. Strona 15 z 34

16 Dział 1.1.f. Ns-rej. Stan rejestru i zmiany Wyszczególnienie Stan rejestru na koniec poprzedniego okresu statystycznego liczba pozycji zarejestrowanych w okresie statystycznym liczba pozycji wykreślonych w okresie statystycznym Stan rejestru na koniec obecnego okresu statystycznego Prasy Partii 02 Funduszy Emerytalnych 03 Funduszy Inwestycyjnych 04 Dział 1.1.g. (Dział wiersz 137 kolumna 3 lit. g) Wyszczególnienie Liczby spraw w postępowaniu nakazowym Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w europejskim postępowaniu nakazowym 03 Dział 1.1.h. (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja) - (Dział wiersz Dział wiersz 192 kolumna 3 lit. h) Wyszczególnienie Liczby spraw Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w.02 =w. 03 do 07) 02 1 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 1 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07 Dział 1.1.i. Zażalenia w ramach właściwości poziomej (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.) Zażalenia rozpoznane w trybie art Wpłynęło Załatwiono 1 kpc w sprawach: z ubiegłego roku na okres następny Razem (w02+03) Ca Cz Dział 1.1.j. (skarga kasacyjna) (Dział wiersz 191 kolumna 3 lit. j) Wyszczególnienie Liczby spraw Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą kasacyjną w okresie sprawozdawczym 01 8 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 09) 02 4 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (art kpc) 03 4 odrzucił skargę 04 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę poprzez zmianę orzeczenia (art kpc) 06 uchylił orzeczenie i przekazał sprawę sądowi I lub II instancji do ponownego rozpoznania (art kpc) 07 uchylił wydane orzeczenie i odrzucił pozew (art kpc) 08 załatwił w inny sposób 09 Strona 16 z 34

17 Dział 1.1.k. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz Liczba spraw w których doszło do ustanowienia pełnomocnika z urzędu (radca prawny, adwokat) Liczba ustanowionych pełnomocników z urzędu (radca prawny, adwokat) W tym liczba wyznaczonych pełnomocników w wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika C Ns 02 Ca Dział 1.1.l.1 Sprawy mediacyjne Wpływ Rozstrzygnięcie Sądowe Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu art kpc Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc w sprawach skierowanych w trybie art kpc - liczba Sprawy w I instancji o rozwód i separację Sprawy w II instancji ugód zawartych przed mediatorem 03 7 spraw, w których nie zawarto ugody przed mediatorem spraw, w których postępowanie mediacyjne przed mediatorem zakończyło się w inny sposób niż wykazany w w. 03 i 04 Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc 07 Wpływ Pozasądowe w I instancji Liczba 0 1 Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody Rozstrzygnięcie Zatwierdzono ugodę 10 przez nadanie klauzuli wykonalności art kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc Strona 17 z 34

18 Dział 1.1.l.2 Sprawy mediacyjne w sprawach o rozwód i separację Sprawy z ubiegłego roku art kpc wpłynęło liczba spraw skierowanych na podstawie art. 445² kpc strony wniosły o przedłużenie mediacji Postępowanie sądowe załatwiono w postępowaniu mediacyjnym wynik postępowania mediacyjnego ugoda brak ugody liczba porozumień rodzicielskich umorzono postępowa-nie w wyniku pojednania w inny sposób (np. odmowa lub cofnięcie zgody, cofnięcie powództwa, śmierć strony itd.) pozostało na okres następny o rozwód o separację rep. C procesowe rep. Ns nieprocesowe 03 Dział 1.1.m. Wpływ skarg o wznowienie postępowania Repertorium lub wykaz Wpływ spraw 0 1 C Ns 02 Nc 03 3 Dział 1.1.n Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego [art.8a ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)] załatwienia (dotyczy wszystkich urządzeń ewidencyjnych). UWAGA : w każdej sprawie, w której zapadło prawomocne orzeczenie o nabyciu ( zarówno w postępowaniu procesowym jak i nieprocesowym) nieruchomości przez cudzoziemca przesyła się niezwłocznie odpis orzeczenia do MSWiA. Przez nabycie należy rozumieć każdy rodzaj orzeczenia, na podstawie którego cudzoziemiec stał się właścicielem nieruchomości, np. w trybie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku, zasiedzenia, ustalenia własności, uzgodnienia treści księgi wieczystej itd. Dział 1.1.o. Ewidencja spraw i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych Repertorium/wykaz Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem II instancja I i II instancja I instancja C CG-G Ns Ns-rej Nc Co Ca Cz z ubiegłego roku (w.01=dz r.1 odpowiednie wiersze) Wpłynęło (w.02=dz r.2 odpowiednie wiersze = w03+25) (w. 03 = w.04 do 24) ponownie wpisane W tym ponownie wpisane zwrot pozwu / wniosku / skargi przekazanie z innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania poprzednio połączonej na podstawie art. 219 kpc 06 wyłączenie roszczenia do odrębnego postępowania 07 sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto wpisane na podstawie art. 486 kpc i art kpc wpisane na podstawie art kpc wpisane na podstawie art kpc przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) Strona 18 z 34

19 Dział 1.1.o. Ewidencja spraw i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych (dok.) Repertorium/wykaz Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Ogółem II instancja I i II instancja I instancja C CG-G Ns Ns-rej Nc Co Ca Cz wpisane w wyniku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 15 po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 17 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w związku ze zmianą obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 18 sądu (ów) 19 wydziału (ów) 20 sądu (ów) 21 w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) 22 dokonano omyłkowego wpisu inne ponownie wpisane Wpływ pozostałych spraw Załatwiono (w.26=dz r.3 odpowiednie wiersze=w.27+51) W tym szczególne rodzaje załatwień (w. 27 = w.28 do 50) szczególne rodzaje załatwień zwrot pozwu / wniosku / skargi przekazanie do innych jednostek na podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc zakończono w trybie art. 341 kpc 31 zakreślono na podstawie art. 486 kpc zakreślono na podstawie art kpc w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 34 w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem lub likwidacją w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 37 sądu (ów) 38 wydziału (ów) 39 sądu (ów) 40 połączono do łącznego rozpoznania na podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) zakreślono na podstawie art pkt 1 kpc pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów odrzucono pozew / wniosek / skargę/apelację/ zażalenie umorzenie na skutek cofnięcia pozwu, wniosku (wykazujemy I i II instancję), środka odwoławczego lub, skargi przed sądem II instancji umorzenie na podstawie art kpc w trybie 110 ust. 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) 49 inne nie wymienione wyżej szczególne rodzaje załatwień Załatwienie pozostałych spraw na okres następny (w.52=dz r.15 odpowiednie wiersze) Strona 19 z 34

20 Dział 1.1.p. Liczba wyznaczonych ławników (osoby) 61 Dział 1.1.r. W tym liczba spraw w II instancji o alimenty zagranicą (dot. uprawnionego lub zobowiązanego) Dział 1.1.s. Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) - Liczba spraw, w których przyznano kompensatę Łączna wysokość przyznanych kompensat (zł) (wartość w zaokrągleniu w górę do pełnego złotego) Dział 1.1.t. Prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty (sprawy) (dział będzie wypełniany od r.) ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE Ogółem Liczba spraw, w których roszczenie w zakresie alimentów uwzględniono w całości, w części i ponad żądanie o zasądzenie pierwszy raz o zmianę wysokości o zasądzenie pierwszy raz zawarto ugodę o zmianę wysokości Wysokość zasądzonych alimentów (ogólna kwota w złotych) Razem (wiersz 2 do 7) Zasądzone na rzecz dzieci ( małoletnich) małżonków małżonków i ich dzieci Dział Skład orzekający w sprawach Ca Wyszczególnienie Liczba zakończonych spraw Ca (rubr. 2+4) W tym liczba zakończonych spraw Ca w składzie 3 sędziów 1 sędziego załatwionych przez sędziów SO załatwionych przez sędziów SO Rep. Ca Strona 20 z 34

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I kwartał 2017 r.

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Warszawska MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Łódzka MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową.

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. Wniesienie sprawy do sądu niewłaściwego nie powoduje nieważności postępowania. Jeżeli wniesiono pozew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna;

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna; Sąd znaczenie w ujęciu: ustrojowym - wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe - art. 175 Konstytucji;

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r.

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku,

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) Na podstawie art. 16 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE Załącznik nr 2 WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE rep. C sprawy o: rozwód................................................................................................004 1 i 6 z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Opłaty za czynności radców prawnych. Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Słowo wstępne... 15. Wprowadzenie... 17. CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego... 27 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Słowo wstępne.............................................. 15 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI SPRAWY CYWILNE Załącznik do zarządzenia nr 208/09/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. rep. "C" - sprawy o: rozwód 004 1 i 6 - z zastosowaniem art.

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo