Zakładanie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Zakładanie działalności gospodarczej

2 Dlaczego trzeba się rejestrować? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąŝe się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje (np. zakupy, sprzedaŝ, zatrudnianie) konieczna identyfikacja dla oceny wiarygodności, Obecność w rejestrach ułatwia dokonywanie transakcji (przelewy bankowe, płatności ZUS, urzędu skarbowego itp.) Dlaczego tyle rejestrów?

3 Rejestracja działalności gospodarczej zamyka się w VII krokach: 1. wybór rodzaju działalności gospodarczej, 2. złoŝenie wniosku o wpis do ewidencji w urzędzie gminy ( miasta) lub wpisu do KRS, 3. dokonanie wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i otrzymanie numeru REGON, 4. otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wybór formy opodatkowania, 5. otwarcie rachunku bankowego 6. złoŝenie deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 7. zlecenie wykonania pieczątki firmowej.

4 Dokąd naleŝy się udać? Urząd gminy lub sąd rejestracyjny Wojewódzki Urząd Statystyczny Organy kontroli Przedsiębiorca Urząd skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bank

5 Urząd Gminy Rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy oraz spółki cywilnej, Niezbędne dane: imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeŝeli zamierzasz stale wykonywać działalność poza miejscem zamieszkania - równieŝ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca prowadzenia działalności, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Koszt: z zasady jest to 100 zł, a opłata za zmianę wpisu wynosi 50 zł, Czas: 14 dni,

6 ..., dn.... Imię (imiona) Nazwisko Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy PESEL NIP URZĄD GMINY ul. Nowowiejska Katowice ZGŁOSZENIE o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. Proszę o wpis do ewidencji przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej SYMBOL PKD OPIS ZGODNY Z PKD 2. Działalność rozpocznę z dniem: Oznaczenie przedsiębiorcy: Miejsca wykonywania działalności i adresy: Telefon kontaktowy: (czytelny podpis wnioskodawcy)

7 Krajowy Rejestr Sądowy Jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłuŝników niewypłacalnych. Krajowy Rejestr Sądowy działa od dnia 1 stycznia 2001 r. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najwaŝniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

8 Informacje w KRS Zawiera takŝe inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, Rejestr DłuŜników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłuŝonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów moŝe się wiązać z podwyŝszonym ryzykiem. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Dla kaŝdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a takŝe wzory podpisów osób upowaŝnionych do reprezentowania podmiotu. KaŜdy zainteresowany moŝe w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. MoŜliwa jest rejestracja w REGON poprzez wydziały KRS

9 Podmiot podlegający wpisowi do: Wpis stały od wniosku: Rejestru przedsiębiorców Spółki osobowe Pozostałe podmioty Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru przedsiębiorcó w oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru dłuŝników niewypłacalnyc h o zarejestrowanie 750 zł 1000 zł 250 zł 1000 zł 300 zł o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze 400 zł 400 zł 150 zł 400 zł o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców 150 zł o wykreślenie z KRS 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 150 zł o przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł dotyczącego innego postępowania rejestrowego 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

10 Urząd Statystyczny REGON REGON - akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej, Dziewięciocyfrowy (lub czternastocyfrowy) numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, SłuŜy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej, SłuŜy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, Dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp., UmoŜliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów, Jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej, Stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych

11 Podmioty i dane objęte rejestrem Osoby prawne, Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), Jednostki lokalne wyŝej wymienionych podmiotów

12 Zakres informacji rejestru REGON Nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności, Forma prawna i forma własności, Wykonywana działalność, w tym rodzaj przewaŝającej działalności, Data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności, Nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer, Liczba pracujących oraz w przypadku gospodarstwa rolnych powierzchnia ogólna i uŝytków rolnych, Informacje o jednostkach lokalnych podmiotów w wyŝej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o formie prawnej i formie własności.

13 Wniosek: RG-1 i RG-2 Zgłoszenie o wpis nowego podmiotu lub o zmianę cech juŝ zarejestrowanych podmiotów polega na wypełnieniu wniosku na formularzu RG-1 Wniosek RG-1 o wpis nowego podmiotu rejestru zawiera m.in.: nazwę, dane teleadresowe, podstawową i szczególną formę prawną, formę własności i finansowania, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj prowadzonej działalności, informację o rejestracji prawnej ( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer PESEL). Załącznik do RG-1 o zmianę informacji zawiera: numer identyfikacyjny REGON oraz informacje, które mają ulec zmianie. Skreślenie podmiotu z rejestru dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku RG-2 Wniosek RG-2 o skreślenie z rejestru zawiera: numer identyfikacyjny REGON, nazwę skreślanego podmiotu oraz datę skreślenia z rejestru. Podmiot moŝe otrzymać zaświadczenie o skreśleniu z rejestru, o ile zgłosi taką potrzebę. Obowiązuje zasada zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru.

14 Posługiwanie się numerem REGON Podmioty gospodarcze podlegające wpisowi do rejestru mają obowiązek posługiwania się zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym. Numer identyfikacyjny REGON winien być podawany w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

15 Ciekawostki Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarki narodowej składa się z 9 cyfr przypisanych osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Osiem pierwszych cyfr numeru stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta cyfrę kontrolną. Wyliczenie dziewiątej cyfry kontrolnej: Wagi: Pierwsze osiem cyfr REGON: Wynik: 1*8 + 2*9 + 3*2 + 4*3 + 5*4 + 6*5 + 7*6 + 8*7 = 192 Cyfra kontrolna: 192 mod 11 = 5 Cały REGON: W przypadku, gdy mod zwraca 10 za cyfrę kontrolną przyjmuje się 0. Numer identyfikacyjny jednostki lokalnej składa się z 14 cyfr, przy czym dziewięć pierwszych stanowi numer identyfikacyjny osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która utworzyła jednostkę lokalną cztery kolejne są liczbą porządkową przypisaną utworzonej jednostce lokalnej, a czternasta jest cyfrą kontrolną całego numeru identyfikacyjnego jednostki lokalnej.

16

17

18

19

20 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, Warszawa Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.) KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ Urząd Statystyczny data w... adres telefon, faks ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON Zaświadcza się, Ŝe na podstawie złoŝonego wniosku osoba prawna o nazwie:... i siedzibie w: województwo... powiat..., gmina... adres:... otrzymała numer identyfikacyjny REGON: Do powyŝszego numeru przypisane są między innymi następujące informacje: Szczególna forma prawna: xx opis Własność: xxx opis Rodzaj przewaŝającej działalności : wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) xxxxx opis Liczba jednostek lokalnych xxxx Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie. Uwagi: 1/ w przypadku niezgodności powyŝszych danych ze stanem faktycznym naleŝy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym naleŝy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9 cyfrowy, a w razie potrzeby 14 cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), 3/ zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru naleŝy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42, ust. 2 i 4 ww. ustawy). pieczęć US podpis osoby upowaŝnionej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego

21 Pieczątka Niezbędna w banku i ZUS, Musi zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa), adres siedziby, NIP, REGON, Pieczątka

22 Bank Konto firmowe jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zakładający konto powinien przedstawić w banku dowód osobisty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON pieczątkę, karta wzorów podpisów, Konto firmowe jest niezbędne podczas rozliczeń z Urzędem Skarbowym, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Poza ty ustawowo kaŝdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia operacji finansowych za pośrednictwem banku, gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro.

23 Urząd Skarbowy NIP dla nowych podmiotów, Deklaracja VAT, Wybór formy opodatkowania, Potrzebne dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku wspólników spółek cywilnych równieŝ umowę spółki; dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba firmy; kopię umowy rachunku bankowego,

24 Formularze NIP NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową. Załącznik do zgłoszenia NIP-2. NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

25 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zgłoszenie w ciągu 7 dni w zakresie obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego, Obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia rozpoczęcia działalności, Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy płatnika składek, formularze zgłoszeniowe dla kaŝdej osoby zatrudnionej w firmie, formularze ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, REGON przedsiębiorstwa, numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa, dane personalne oraz numery NIP (wszystkich osób).

26 ZUS W Zakłądzie Ubezpieczeń Społecznych naleŝy wypełnić dwa formularze: ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej. Rozliczenia składek Rozliczenia składek dokonuje się składając co miesiąc deklarację ZUS- DRA lub ZUS-RSA. Termin: deklaracje naleŝy przesłać do 10 dnia następnego miesiąca (nawet jeŝeli nie nastąpiły Ŝadne zmiany w zakresie podstawy wyliczenia składki), jeŝeli płatnik rozlicza oraz opłaca składki od co najwyŝej 10 osób, a w pozostałych przypadkach do 15 dnia następnego miesiąca. Pracownicy, zatrudnieni przez przedsiębiorcę, muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia.

27 Organy kontroli Państwowa Inspekcja Pracy jeŝeli firma zatrudnia pracowników, zgłoszenia naleŝy dokonać w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności, Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku, gdy planuje się otworzyć gabinet kosmetyczny lub sklep spoŝywczy, odbioru siedziby przedsiębiorstwa musi dokonać Sanepid. W tym celu naleŝy złoŝyć wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnię, wysokość, liczbę okien, dostęp do wody itd.). Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie moŝna spodziewać się odbioru lokalu i wydania postanowienia lub decyzji odbioru, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Wydziała Prewencji StraŜy PoŜarnej.

28 Urząd Gminy Gdzie i w jakiej kolejności? Przedsiębiorca indywidualny, spółka cywilna 4. ŚcieŜki rejestracyjne Urząd Skarbowy Urząd Statystyczny Pieczątka BANK Organ kontroli Z U S

29 4. ŚcieŜki rejestracyjne Gdzie i w jakiej kolejności? KRS Spółki handlowe Urząd Skarbowy BANK Organ kontroli Urząd Statystyczny Z U S Pieczątka

30 4. ŚcieŜki rejestracyjne Gdzie i w jakiej kolejności? KRS Notariusz Spółka akcyjna, z o.o. Urząd Skarbowy BANK Organ kontroli Urząd Statystyczny Z U S Pieczątka

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie naleŝy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI

WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI Rozpoczynając działalność gospodarczą podjeliście Państwo bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej to początek długiej drogi, która

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Spis treści - 2 - Promocja... 68 Wizualna identyfikacja firmy... 71

Spis treści - 2 - Promocja... 68 Wizualna identyfikacja firmy... 71 - 1 - Spis treści I. PIERWSZE KROKI PRZEDSIĘBIORCY... 6 Przedsiębiorca to jest to... 6 Nazwa firmy... 6 Zakres działalności... 7 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej... 10 Numer REGON... 12 Numer

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z 2014

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. x AME338626 Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo