Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku."

Transkrypt

1 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

2 Badanie ankietowe pracodawców, zgodnie z założonym celem, zmierza do rozpoznania zmian w zatrudnieniu na zachodzących na rynku w województwie kujawskopomorskim. Sondaż został przeprowadzony wśród 101 podmiotów w I półroczu 2013 roku na podstawie metodologii i narzędzi badawczych wypracowanych w ramach zakończonego projektu systemowego WUP Monitoring regionalnego rynku II (projekt realizowany w latach w ramach Poddziałania POKL). Ankietowani zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety, które daje informacje m.in. o tym jakich pracowników, w jakich zawodach i o jakich kwalifikacjach pracodawcy zamierzają zatrudnić do końca 2013 roku oraz w latach Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu dotychczas brał udział w III edycjach badania sondażowego pracodawców w 2010, 2011 i 2012 r. Badaniem zostało objętych w 2010 roku 120 podmiotów gospodarczych, w 2011 roku 97 natomiast w podmiotów. Podstawowym kryterium doboru pracodawców był udział w badaniu w 2011 roku a następnie losowy na podstawie bazy REGON przygotowany przez Wojewódzki Urząd w Toruniu. 1. Charakterystyka badanej grupy. Badaniem objęto grupę 101 losowo wybranych podmiotów na podstawie bazy REGON. Poniższa tabela przedstawia podział ankietowanych pracodawców z uwagi na wielkość podmiotu. Tabela 1. Grupa wielkości podmiotu z podziałem na sektor własności. Wielkość Małe (do 9 zatrudnionych osób) Średnie (od 10 do 49 zatrudnionych osób) Duże (50 i więcej zatrudnionych osób) W tym Udział w % Udział w % spośród Publiczny wszystkich Prywatny podmiotów 18 17, ,8 Ilość podmiotów Udział w % spośród wszystkich podmiotów 28 27,2 7 6, , , , ,7 suma 27 26, ,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym. Spośród 101 podmiotów, 2 pracodawców nie wyraziło zgody na przeprowadzenie badania ankietowego. Z analizy powyższych danych wynika, że największą grupę badanych stanowią podmioty, które zatrudniają 50 i więcej pracowników (54,5%). Ponadto, większość podmiotów jest przedstawicielami sektora prywatnego (73,3% spośród wszystkich ankietowanych). Tabela 2. Podział ankietowanych podmiotów ze względu na PKD 2007 (na podstawie kodu 4cyfrowego z bazy REGON) Grupa wielkości podmiotu / PKD Małe podmioty (ilość) Średnie podmioty (ilość) Duże podmioty (ilość) Publiczny Prywatny Publiczny Prywatny Publiczny Prywatny suma % udziału Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Sekcja B Górnictwo i wydobywanie Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, , ,31

3 gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność ,06 związana z rekultywacją Sekcja F Budownictwo ,11 Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając ,15 motocykle Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa ,04 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ,02 gastronomicznymi Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 1 1,01 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 1 1,01 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i 1 1 1,01 techniczna Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i ,03 działalność wspierająca Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 6 6 6,06 społeczne Sekcja P Edukacja ,11 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Sekcja S Pozostała działalność usługowa Sekcja T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne 3 3 3, ,01 Suma % Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym. Wśród ankietowanych, najwięcej podmiotów reprezentuje sekcję przetwórstwa przemysłowego (30,3%), handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,15%), a także budownictwo oraz edukację (po 11,11%). 2. Wyniki badania. Tabela 3. Planowane zatrudnienia do końca 2013 (bez miejsc stażu i przygotowania go) z podziałem na miejsca niesubsydiowanej i subsydiowanej (tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie miejsca ) w ilościach stanowisk.

4 Wielkość podmiotu / sektor własności Miejsca niesubsydi owanej małe średnie duże Miejsca subsydiow anej Ogółe m Miejsca niesubsydi owanej Miejsca subsydiow anej Ogółem Miejsca niesubsydi owanej Miejsca subsydiow anej Ogółem Suma miejsc niesubsydiow anej Sektor publiczny Sektor prywatny Suma Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym. suma Do końca 2013 roku pracodawcy zamierzają zatrudnić jeszcze 197 osób w pełnym wymiarze czasu, z czego 120 stanowisk przeznaczone jest dla miejsc niesubsydiowanej. Tabela 4. Planowane zszenie zatrudnienia do końca 2013 roku w ilościach stanowisk. Wielkość podmiotu / sektor własności Małe Średnie Duże suma Sektor publiczny Sektor prywatny Suma Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym. Do końca 2013 roku pracodawcy planują zszenie zatrudnienia o łącznie 35 miejsc. Spośród wszystkich ankietowanych podmiotów, 9 pracodawców (w tym: 1 mały, 4 średnich, 4 dużych) określiło, że do końca 2013 roku planuje zszyć ilość stanowisk. Tabela 5. Planowane zatrudnienia do końca 2013 roku podział ze względu na stanowiska i grupę wielkości podmiotu. L.p. Nazwa stanowiska Kod zawodu Ilość stanowisk z uwagi na wielkość podmiotu Mały Średni Duży Ilość miejsc niesubsyd iowanej Ogółem % udział u 1 Robotnik gospodarczy ,8 2 Pakowacz ,7 3 Pracownik produkcji opakowań z papieru i tektury ,2 4 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,1 5 Operator sprzętu ciężkiego ,1 6 Robotnik budowlany ,1 7 Stolarz ,6 8 Drukarz Lekarz Pielęgniarka ,5 11 Magazynier ,5 12 Elektromonter instalacji elektrycznych ,5 13 Strażak Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych 15 Sprzedawca 16 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym 17 Sprzedawca w stacji paliw Spawacz MIG

5 19 Murarz 20 Goniec 21 Ślusarz 22 Sprzedawca w branży mięsnej 23 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych 24 Rzeźnik wędliniarz 25 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 26 Kontroler jakości w przemyśle przetwórczym 27 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 28 Elektryk 29 Spawacz ręczny gazowy 30 Nauczyciel wychowania fizycznego 31 Nauczyciel historii 32 Dekarz 33 Logistyk 34 Technik prac biurowych 35 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 36 Pozostali inżynierowi inżynierii środowiska Przedstawiciel handlowy Elektryk zakładowy suma Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym. Z analizy powyżej tabeli wynika, iż do końca 2013 roku pracodawcy planują zatrudnić osoby na następujące stanowiska: robotnik gospodarczy, pakowacz, pracownik produkcji opakowań z papieru i tektury, pozostali pracownicy obsługi biurowej, operator sprzętu ciężkiego, robotnik budowlany, stolarz. Tabela 6. Plany zatrudnieniowe do końca 2018 roku w ilościach badanych podmiotów. Zatrudnienia Wielkość podmiotu Małe Średnie Duże Ogółem % udziału Wzrośnie ,2 Zmaleje Pozostanie na tym samym poziomie ,3 Trudno powiedzieć ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym.

6 Spośród badanych podmiotów, aż 45,5% pracodawców nie potrafiło określić, na jakim poziomie będzie zatrudnienie w ich firmach do końca 2018 roku. Czwarta część respondentów optymistycznie podchodzi do planowanego zatrudnienia wskazuje, że w najbliższych latach ono wzrośnie. Podobny % podmiotów określa, iż poziom zatrudnienia pozostanie na tym samych poziomie. Tabela 7. Planowane zatrudnienie do końca 2018 roku podział ze względu na stanowiska i grupę wielkości podmiotu. L.p. Nazwa stanowiska Kod zawodu Ilość stanowisk z uwagi na wielkość podmiotu Mały Średni Duży Rozwój firmy Powody zatrudnienia Wzrost popytu na usługi / wzrost produkcji Inne (zmiana przepisów prawnych) 1 Pakowacz X X 3 2 Magazynier X X 3 3 Sprzedawca X 2 4 Robotnik budowlany X X 2 5 Przedstawiciel handlowy X X 2 6 Technik prac biurowych X X 2 7 Ślusarz X 2 8 Stolarz X 2 9 Rzeźnik wędliniarz X 2 10 Handlowiec X 1 11 Spawacz MIG X 1 12 Spawacz MAG X 1 13 Spawacz TIG X 1 14 Monter konstrukcji 1 X stalowych 15 Operator obrabiarek 1 X 1 sterowanych numerycznie CNC 16 Pozostali tapicerzy i 1 X pokrewni 17 Rozbieracz wykrawacz X 1 18 Sprzedawca w branży 1 X mięsnej 19 Kierowca samochodu 1 X dostawczego 20 Inżynier zootechniki X 1 21 Hodowca trzody 1 X chlewnej 22 Lekarz weterynarii X 1 23 Technik weterynarii X 1 24 Technik rolnik X 1 25 Operator maszyn do 1 X 1 produkcji opakowań z papieru i tektury 26 Kamieniarz X 1 27 Mechanik pojazdów 1 X samochodowych 28 Asystent nauczyciela 1 X X przedszkola 29 Robotnik oczyszczania 1 X miasta 30 Pozostali nauczyciele X 1 Ogółem

7 kształcenia go 31 Monter instalacji 1 X 1 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 32 Elektryk X 1 33 Spawacz ręczny gazowy X 1 34 Pozostali spawacze i 1 X pokrewni 35 Kierowca samochodu 1 X ciężarowego 36 Ładowacz X 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym.

8 Tabela 8. Preferowane kwalifikacje pracowników zatrudnianych do końca 2012 roku na określonych stanowiskach. L.p. Nazwa stanowiska Kod zawodu Poziom wykształcenia Doświad czenie zawodo we Uprawnienia, kwalifikacje Wiedza specjalistyczna / umiejętności Znajomość języków obcych Cechy indywidualne 1 Robotnik gospodarczy Gimnazjalne i poniżej zespołowej; dobra organizacja własnej; obowiązkowość; samodzielność; 2 Pakowacz Operator wózka jezdniowego Szybkość uczenia się, staranność wykonywania chęci do 3 Pracownik produkcji opakowań z papieru i tektury rok Gotowość do podnoszenia kwalifikacji, dobra organizacja własnej; samodzielność; obowiązkowość; 4 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Średnie ogólne zespołowej; dobra organizacja własnej, obowiązkowość; samodzielność; 5 Operator sprzętu ciężkiego lata Uprawnienia na sprzęt ciężki: koparkoładowarkę, koparkę, minikoparkę; prawo jazdy kat. B, C, C+E Umiejętność zespołowej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji; obowiązkowość; komunikatywność; 6 Robotnik budowlany rok Prawo jazdy kat. B zespołowej; dobra organizacja własnej; obowiązkowość; 7 Stolarz lata Znajomość przepisów BHP, technologia produkcji zespołowej; dobra organizacja własnej; szybkość uczenia się; obowiązkowość; 8 Drukarz , policealne i średnie 1 rok, 2 lata Prawo jazdy kat. B Szybkość uczenia się, staranność wykonywania 9 Lekarz Wyższe, specjalizacja 1 rok Prawo wykonywania zawodu; prawo jazdy kategorii B; komputera; przepisy BHP, zarządzenie zasobami ludzkimi, kursy zespołowej; gotowość do ponoszenia kwalifikacji zawodowych; dobra organizacja własnej; obowiązkowość odporność na

9 10 Pielęgniarka Magazynier Elektromonter instalacji elektrycznych Strażak Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych Sprzedawca Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym Sprzedawca w stacji paliw Policealne lub średnie ; specjalizacja, Policealne i średnie Średnie ogólne Policealne, średnie Średnie, policealne, policealne, średnie 1 rok 2 lata Prawo wykonywania zawodu Operator wózka jezdniowego, prawo jazdy kat. B Uprawnienie w zakresie eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv, prawo jazdy kat. B Prawo jazdy kat. B, C, C+E; komputera; przepisy BHP; kursy ; komputera 2 lata 1 rok 2 lata Prawo jazdy kat. B kasy fiskalnej komputera, znajomość SAP, technologia produkcji, zarządzanie zasobami ludzkimi kasy fiskalnej stres; komunikatywność; samodzielność; zespołowej; gotowość do ponoszenia kwalifikacji zawodowych; dobra organizacja własnej; obowiązkowość odporność na stres; komunikatywność; samodzielność; Szybkość uczenia się, staranność wykonywania komunikatywność; samodzielność; Umiejętność zespołowej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji; obowiązkowość; komunikatywność; ; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; odporność na stres; komunikatywność; samodzielność; ; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;; umiejętność zespołowej; obowiązkowość; komunikatywność; Szybkość uczenia się, staranność wykonywania Szybkość uczenia się, umiejętność zespołowej, obowiązkowość; odporność na stres; samodzielność; 18 Spawacz MIG rok Uprawnienia

10 19 Murarz Goniec Ślusarz Sprzedawca w branży mięsnej Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Rzeźnik wędliniarz Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Kontroler jakości w przemyśle przetwórczym Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lata i więcej spawalnicze metodą MIG 1 rok Wyższe Prawo jazdy kat. B Średnie 1 rok Elektryk Spawacz ręczny gazowy komputera Znajomość rysunku technicznego; 1 rok Obsługa kasy fiskalnej komputera 1 rok 1 rok Prawo jazdy kat. B 1 rok 1 rok 1 rok Prawo jazdy kat. B zarządzanie jakością HACCP, IFS, IBRC Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci do 1 kv, prawo jazdy kat. B Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci do 1 kv, Uprawnienia spawania gazowego komputera; Instalacje gazowe, chłodnicze, dozór uprawnień energetycznych j. angielski ; umiejętność zespołowej; Umiejętność zespołowej; dobra organizacja własnej; odporność na stres; samodzielność; zespołowej; dobra organizacja własnej, obowiązkowość; samodzielność; ; umiejętność zespołowej; Staranność wykonywania ; dobra organizacja własnej; obowiązkowość; komunikatywność; Szybkość uczenia się; odporność na stres; samodzielność; Staranność wykonywania ; obowiązkowość; samodzielność; Staranność wykonywania ; obowiązkowość; samodzielność; Staranność wykonywania ; obowiązkowość; samodzielność;

11 30 Nauczyciel wychowania fizycznego Wyższe 31 Nauczyciel historii Wyższe 32 Dekarz Gimnazjalne i poniżej 33 Logistyk Wyższe 2 lata Prawo jazdy kat. B Technik prac biurowych Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Pozostali inżynierowi inżynierii środowiska Przedstawiciel handlowy Elektryk zakładowy Wyższe 2 lata Prawo jazdy kat. B Wyższe 2 lata Prawo jazdy kat. B Wyższe 2 lata Prawo jazdy kat. B Wyższe 1 rok Prawo jazdy kat. B lata Prawo jazdy kat. B 1 rok Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kv komputera komputera, zarządzenie zasobami ludzkimi komputera; znajomość przepisów BHP, technologia produkcji komputera; znajomość przepisów BHP, technologia produkcji komputera, język niemiecki Komunikatywny, umiejętność zespołowej, dobra organizacja własnej, Komunikatywny, umiejętność zespołowej, dobra organizacja własnej, Szybkość uczenia się; staranność wykonywania ; umiejętność zespołowej; obowiązkowość; komunikatywność; ambicja; samodzielność; Szybkość uczenia się, staranność wykonywania Szybkość uczenia się, staranność wykonywania Szybkość uczenia się; umiejętność zespołowej; Szybkość uczenia się; umiejętność zespołowej; samodzielność; zespołowej; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; dobra organizacja własnej; obowiązkowość; odporność na stres; samodzielność; Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ankietowego pracodawców województwa kujawskopomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjnozawodowym.

12 Sporządził: Wojciech Studziński

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie.

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Raport z badań sondażowych kwiecień 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej Wydział ds. Rynku Pracy Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków 2012 Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon Czarnik Konrad Turek Aktywność zawodowa Polaków Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo