Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki"

Transkrypt

1 TOM 3 Specyfikacje techniczne S Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108

2 Tom 3 S Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

3 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objtych specyfikacj techniczn 1.4. Okrelenia podstawowe 1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Wymagania szczególne Materiały 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 5.2. Warunki szczegółowe Stacja dmuchaw Sito z piaskownikiem 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 6.3. Badania jakoci robót w czasie budowy 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. NORMY I DOKUMENTY ZWIZANE Informacje ogólne Inne 110

4 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i sterowania w ramach projektu pn.: oczyszczalni cieków Wschód w Kobiórze 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych specyfikacj techniczn W zakres robót wchodz: Zasilanie szafy sterujcej dmuchaw Zasilanie szafy sterujcej sitopiaskownika Zasilanie i sterowanie prac wentylatora w stacji dmuchaw Zasilanie instalacji przeciwzamroeniowej sitopiaskownika Sterowanie sond tlenow w komorze Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowizujcych standardów specyfikacyjnych, moe zawiera informacje o robotach, które nie wystpi w trakcie prac. Informacje takie naley pomija Okrelenia podstawowe Okrelenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowizujc Ustaw Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje si nastpujco ponisze skróty: AKP Aparatura kontrolno-pomiarowa AKPiA Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka WLZ Wewntrzna linia zasilajca MSR Miejska Sie Rozdzielcza N rednie napicie NN niskie napicie RE Rejon Energetyczny SMOiS System Monitoringu Obiektów i Sterowania Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: Instalacje niskiego napicia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie systemów owietleniowych i sygnalizacyjnych Kładzenie kabli Instalowanie owietlenia 111

5 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczce wyrobów budowlanych (materiałów) zostały okrelone w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-O.00 Wymagania ogólne Wymagania szczególne Materiały Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bdcych przedmiotem niniejszej ST s nastpujce materiały podstawowe: Kable elektroenergetyczne Kable elektroenergetyczne typu YKY z yłami miedzianymi na napicie 1 kv, Dla yły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla yły ochronnej kombinacja barw ółtozielonej. Kolor powłoki kabli redniego napicia winien by czerwony. Na powłoce kabli winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto naley dołczy atest fabryczny do kadej partii zlokalizowanej na bbnie Przewody kabelkowe Przewody kabelkowe typu YDY z yłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napicie 750 V. Dla yły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla yły ochronnej kombinacja barw ółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie Przewody słaboprdowe Przewody informatyczne FTP kat.5 z yłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu yły izolowane skrcone w pary, pary skrcone w orodek. Orodek ekranowany tama aluminiowopoliestrow z jednodrutow ył uziemiajc o rednicy 0,5 mm ułoon pod ekranem. Powłoka wykonana ze polwinitu oponowego PCV. Przewody współosiowe z yłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu. yła miedziana. Orodek ekranowany oplotem z drutów miedzianych. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Oporno 50 om i tłumienno 15dB. Na powłoce przewodów winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie Osprzt rozdzielczy Cało osprztu rozdzielczego na napicie do 1 kv winna by przystosowana do montau na euroszynie TS35, posiada certyfikat na znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada stopie szczelnoci IP 65 IP Osprzt instalacyjny Osprzt instalacyjny, tj. wyłczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałne winny by w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnoci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o 112

6 napiciu obnionym 24 V winny mie odmienny układ otworów wtykowych ni gniazda na napicie 230 V. Cało osprztu winna posiada certyfikat na znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bd zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczce ródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie wiadectwa bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilociowych i jakociowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoeniami PZJ. 3. SPRZT Do wykonania robót bdcych przedmiotem niniejszej ST stosowa nastpujcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inyniera, sprzt: uraw na podwoziu samochodowym o udwigu do 4 Mg samochód dostawczy o nonoci do 0,9 Mg spawarka wirujca o prdzie A elektronarzdzia rczne przyrzdy pomiarowe do prób i bada pomontaowych. Uwaga: Parametry sprztu podane s orientacyjnie. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako i rodowisko wykonywanych robót. Sprzt uywany do realizacji robót powinien by zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj Inyniera. Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. TRANSPORT Do transportu materiałów, sprztu budowlanego, urzdze i urobku z robót ziemnych stosowa nastpujce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inyniera rodki transportu: samochód dostawczy o nonoci do 0,9 Mg samochód skrzyniowy do 5 Mg przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg Uwaga: Parametry sprztu podane s orientacyjnie Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako robót i właciwoci przewoonych towarów. rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj Inyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spełnia wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgldem formalnym, jak i bezpieczestwa. 113

7 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielajcej pozwolenia na budow oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystpieniem do robót zasadniczych nastpujce prace towarzyszce: a) prace geodezyjne zwizane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, b) dostarczenie na teren budowy niezbdnych materiałów, urzdze i sprztu budowlanego, c) wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych, d) wykonanie zasilania w energi elektryczn miejsca wykonywania Robót, e) powiadomienie Zakładu Energetycznego i Rejonu Energetycznego właciwego dla miejsca wykonywania Robót oraz wszystkich Uytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono Dokumentacj Budowy, o terminie rozpoczcia robót zasadniczych. Wykonawca przed przystpieniem do Robót na danym odcinku sporzdzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzn obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzgldnieniem istniejcych uszkodze i pkni Podstawowe warunki techniczne wykonania robót Układanie kabli zasilajcych w rowach kablowych Przed przystpieniem do robót kablowych naley dokona geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót naley oznakowa i zabezpieczy. Przejcia dla pieszych wyznaczy po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywa wskoprzestrzenne o szerokoci dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable naley układa lini falist (zapas ca 3 % na kompensacj przesuni gruntu) na warstwie piasku o gruboci 0,1 m. i zasypa warstw piasku o gruboci 0,1 m. Nastpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o gruboci co najmniej 0,15 m. naley ułoy foli ostrzegawcz koloru niebieskiego dla kabli NN, o gruboci co najmniej 0,5 mm. Pozostał cz wykopu zasypa gruntem rodzimym z odpowiednim zagszczeniem. Zaleca si ubijanie gruntu w wykopie za pomoc wibratorów. Lini kablow na całej długoci naley oznakowa za pomoc oznaczników nakładanych na kabel w odstpach nie mniejszych ni 10 m Układanie kabli w przepustach Głboko wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewni moliwo ułoenia rury przepustowej tak, aby odległo od górnej powierzchni rury do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny by o 0,5 m. dłusze z kadej strony od szerokoci jezdni z krawnikami. Analogicznie przy skrzyowaniach z istniejcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, przepusty rurowe winny by o 1,0 m. dłusze z obu stron, od szerokoci kolidujcego uzbrojenia. W kadym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdni, nastpi zmniejszenie głbokoci ułoenia przepustu poza przepisow głboko, naley ułoy przepust na prawidłowej głbokoci. Dotyczy to równie przepustów ceramicznych, które w wyniku pracy maszyn drogowych mog ulec zniszczeniu; w takim przypadku naley ułoy przepust stalowy, a kabel przełoy do nowego przepustu. Sposób przedłuenia istniejcych przepustów naley uzgodni z RE Nie naley przedłua przepustów za pomoc rur dwudzielnych, nie gwarantujcych dronoci przepustu. Dopuszczalne jest przedłuanie istniejcych przepustów rurami 114

8 dwudzielnymi w przypadku kabli układanych po 1990 roku. W takim przypadku naley równolegle do przepustów przedłuanych, ułoy przepusty rezerwowe, w iloci przepustów przedłuanych. Przepusty przed zasypaniem podlegaj sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE. W miejscach skrzyowania i zblienia układanego kabla z innymi sieciami, kabel nn naley układa w rurze ochronnej, grubociennej PVC Ø 110 mm. Pod jezdni kabel nn układa w rurze stalowej Ø 100 mm. Połczenie rur stalowych wykona przez spawanie. Istniejcy kabel nn, który znajduje si pod jezdni, a nie jest zabezpieczony rur, naley zabezpieczy poprzez nałoenie na niego rury dwudzielnej, grubociennej PVC Ø110 mm. W kadym takim przypadku naley ułoy obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZE S.A. traktowa jak kable czynne Instalacje elektryczne wewntrzne Przy wykonywaniu robót elektrycznych wntrzowych naley przeprowadzi nastpujce roboty podstawowe: trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), monta konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, przejcia przez ciany i stropy, monta tablic rozdzielczych, sprztu i osprztu, łczenie przewodów, podejcia i przyłczanie odbiorników, ruch próbny urzdze, wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, ochrona antykorozyjna. Przejcia kabli i przewodów przez ciany i stropy winny by realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi przez cian lub strop. Przejcia przechodzce przez ciany zewntrzne budynków naley prowadzi w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejcia przez ciany winny by uszczelnione materiałem niepalnym na długoci co najmniej 10cm. Przejcia przez stropy mog by uszczelnione na długoci niemniejszej ni 8cm. Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic naley spełni nastpujce wymagania: sposób ustawienia musi wyeliminowa przeniesienie si drga pochodzcych od urzdze technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiza amortyzujcych, musi by zapewniony swobodny dostp dla obsługi ( nie mniej ni 1m.) Sposób podłczenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewni : pewny styk elektryczny, trwałe mechaniczne podłczenie uniemoliwiajce wysunicie przewodu z zacisku, ochron przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie kocówek) Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosowa kocówki zaciskajce rurkowe. Przy podłczeniu przewodów do zacisków rubowych naley stosowa kocówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wicej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łczcy kilka zacisków (mostek) nie moe by dzielony. Podłczenia tego typu naley wykona jako ptl cigł bez rozcinania przewodu. W szczególnoci dotyczy to przewodów ochronnych. Monta instalacji elektrycznej oraz ochrony przed poraeniem, naley wykona zgodnie z aktualnie obowizujcymi odnonymi przepisami. 115

9 Monta urzdze pomiarowych AKPiA Lokalizacja aparatury i osprztu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem kró ców i przeciwkołnierzy w rurocigach i aparatach technologicznych. W czasie trwania montau instalacji technologicznych naley dokonywa odbioru kró ców i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Naley sprawdza zgodno lokalizacji kró ców ze schematem automatyzacji zgodno wykonania kró ców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z załoeniami wydanymi przez inne brane. Naley oznaczy kró ce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. Przepływomierze elektromagnetyczne oraz urzdzenia montowane w rurocigach technologicznych powinny by zamontowane po oczyszczeniu tych rurocigów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurocigów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny by przez wykonawc rurocigów wstawione odpowiednie zastpcze wstawki piercieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłczeniowe naley zawiesza blisko pomiarów Mocowanie urzdze pomiarowych nie powinno narusza warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. Ponadto przy zabudowie aparatów i osprztu AKPiA naley przestrzega zalece DTR producentów Oprzewodowanie prefabrykatów Oprzewodowanie prefabrykatów wykona z uwzgldnieniem poniszych wymaga: stosowa przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastpujcej kolorystyce: sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały napicie 220V - L -kolor czarny napicie 220V - N -kolor niebieski napicie 24V + kolor czerwony, napicie 24V - kolor biały przewody w obrbie prefabrykatu układa nastpujco: połczenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerw miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy, połczenia elastyczne: midzy elementami ruchomymi wykona przewodami LgY w postaci wizek, spina paskami lub prowadzi wem elastycznym, koce wizek umocowa w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowa zwis o strzałce ugicia min. 10% długoci wizki, krawdzie otworów przez które przechodz przewody zabezpieczy. listwy zaciskowe: zaciski opisa i oznaczy wg projektu, zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotkniciem przeroczyst osłon izolacyjn, jeli wystpuje na niej napicie powyej 42 V~ lub 60 V-. na osłonie listew zaciskowych oznaczy napicie znamionowe, zaciski powinny utrzyma przewody przy nacigu co najmniej 5 kg, przewody przyłcza do zacisków zostawiajc zapas długoci Ochrona przeciwporaeniowa Ochron podstawow przed poraeniami prdem elektrycznym stanowi izolacja główna czci wiodcych prd. W sieciach zasilajcych obowizuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewntrznych i odbiorczych zasadniczo obowizuje system TN-S. Jako ochron dodatkow przyjto szybkie odłczenie napicia za pomoc wyłczników samoczynnych oraz wyłczników rónicowo-prdowych o czułoci 30 ma. Rozdzielona jest take funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacj koloru niebieskiego 116

10 i ochronny PE z izolacj koloru ółto-zielonego. Rezystancja połcze ochronnych i wyrównawczych nie moe przekroczy 0, Warunki szczegółowe Stacja dmuchaw Zasilanie Stacja dmuchaw w doprojektowanej czci budynku technologicznego zasilana bdzie z istniejcej rozdzielni RG poprzez projektowan tymczasow rozdzielnic nacienna Rb2. Z rozdzielnicy tej zasilona zostanie szafa zasilajco-sterownicza dmuchaw (dostarczona wraz z dmuchawami), ponadto z rozdzielnicy tej bd zasilane wentylatory w pomieszczeniu dmuchaw, instalacje gniazd wtykowych. Wentylatory dmuchaw zasilane bd z szafy zasilajco-sterowniczej i załczane automatycznie w momencie załczenia dmuchawy, wyłcznie wentylatorów ma nastpi 15 min po wyłczeniu dmuchawy. Ponadto z rozdzielnicy R2b bd zasilane obwody owietlenia w stacji dmuchaw Instalacja siły i wentylacji Instalacja bdzie wykonana kablami miedzianymi na tynku, w korytkach kablowych oraz w przepustach rurowych ujtych w projekcie budowlanym. Sterowanie dmuchaw odbywa si bdzie rcznie z falowników lub automatycznie ze sterowni. Wentylator wywiewny w stacji dmuchaw załczany bdzie od termostatu Instalacje owietlenia W pomieszczeniu stacji dmuchaw zamontowa naley nowe oprawy wietlówkowe w wykonaniu przemysłowym IP65 z modułami awaryjnymi 3h Sito z piaskownikiem Urzdzenia sita i piaskownik zostan dostarczone wraz z rozdzielni zasilajaco-sterownicz. Rozdzielnic t naley zasili z rozdzielnicy R2b w stacji dmuchaw 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót a) ogólne wymagania dotyczce wykonania robót, dostawy wyrobów, sprztu i rodków transportu podano w ST Wymagania ogólne b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol jakoci robót, urzdze i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, c) wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakoci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy d) wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane. 117

11 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne a) badania laboratoryjne musz obejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właciwych normach i aprobatach technicznych, a czstotliwo ich wykonania musi pozwoli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całoci wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inynierowi w trybie okrelonym w PZJ do akceptacji. b) wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi kopie raportów z wynikami bada nie póniej ni w terminie i w formie okrelonej w PZJ c) badania kontrolne obejmuj cały proces budowy Badania jakoci robót w czasie budowy Badania jakoci robót w czasie ich realizacji naley wykonywa zgodnie z wytycznymi właciwych norm lub aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W czasie prowadzenia robót jak równie po ich ukoczeniu naley przeprowadzi próby i badania pomontaowe polegajce na: sprawdzenie i badania kabli po ułoeniu, przed zasypaniem, sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, pomiary geodezyjne przed zasypaniem, sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem. badaniu rezystancji izolacji, badaniu skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, badaniu cigłoci połcze wyrównawczych, pomiarze rezystancji uziemienia, pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych). Z przeprowadzonych prób i bada naley sporzdza stosowne protokoły z ocen i interpretacj wyników w stosunku do obowizujcych przepisów i norm. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty objte niniejsz ST obmierza si w nastpujcych jednostkach miary: szt. - dla dostawy i montau agregatów prdotwórczych oraz szaf rozdzielczosterownikowych, dla montau słupów, szafek sterowniczo-rozdzielczych, złcz kablowych, ograniczników przepi (odgromników), wyłczników, aparatury i urzdze; m - dla układania kabli, przewodów, przepustów, wykonania uziomów, wykonania instalacji wyrównawczej; kpl - dla wykonania instalacji elektrycznej i AKP oraz monitoringu, wykonania instalacji siły i sterowania, demontau instalacji, wymiany przyłczy, montau modemów radiowych, modemów sieciowych, montau układów zasilania solarnego, oprogramowania, wizualizacji i aplikacji, szaf dystrybucyjnych i komunikacji Obmiar robót okrela ilo wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji Inyniera i musz posiada wane certyfikaty legalizacji. 118

12 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót i ich przejcia podano w ST Wymagania ogólne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Gotowo do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajc Inynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacj budowy i zasadami wiedzy technicznej. 9. PODSTAWA PŁATNOCI Ogólne wymagania dotyczce płatnoci podano w ST Wymagania ogólne. 10. NORMY I DOKUMENTY ZWI ZANE Informacje ogólne. Ogólne wymagania dotyczce stosowania Norm zostały okrelone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 Wymagania ogólne Inne PN-76/E Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, BI4/81 poz.29. PN-75/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-76/E Zastpiona czciowo przez PN- 93/E w czci dotyczcej kabli o izolacji i powłoce polwinitowej, na napicie znamionowe nie przekraczajce 3,6/6 kv Zmiany BI 3/80 poz. 13, BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, BI 7/88 poz. 83. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Połczenia i zakoczenia ył. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Mufy przelotowe na napicie nie przekraczajce 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Mufy przelotowe na napicie powyej 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Głowice wntrzowe na napicie powyej 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Głowice napowietrzne na napicie powyej 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napicie znamionowe nie przekraczajce 18/30 kv Ogólne wymagania i badania. 119

13 PN-80/C-89205Zmiany BI 1/90 poz. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, IDT IEC :1992 przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie IDT IEC : AMD1:1996 ogólnych charakterystyk. + AMD2:1999 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla IDT IEC : zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przeciwporaeniowa. AMD1: AMD2:1999 PN-E-04700:1998 Urzdzenia i układy elektryczne w obiektach Zmiany elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania PN-E-04700:1998/Az1:2000 pomontaowych bada odbiorczych PN-91/E-0510 Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach IDT IEC 449:1973 budowlanych PN-90/E IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw PN-92/E Klasyfikacja urzdze elektrycznych i elektronicznych z punktu IDT IEC 536:1976 widzenia ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym PN-E-05032:1994 Ochrona przed poraeniem prdem elektrycznym. Wspólne IDT IEC 1140:1992 aspekty instalacji i urzdze. PN-92/E IDT EN 60529:1991 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) IDT IEC 529:1989 PN-88/E Poprawki BI 2/90 poz. 9. Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczestwa. Zmiany BI 5/92 poz. 22. PN-93/N Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodno, jako EQV IEC 50 (191):1990 usługi. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta IDT IEC :1993 wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. PN-92/E Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i IDT IEC 617-3:1983 osprzt łczeniowy. PN-91/E Przewody elektryczne. Metody bada. Postanowienia ogólne. PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami IDT IEC 446:1989 lub cyframi. PN-70/E Zmiany BI 9/71 poz.113 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, transport. BI 11-12/77 poz. 96. PN-87/E Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 59. Przepisy Budowy Urzdze Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaowych tom V. 120

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 04.00 Roboty elektryczne - 55 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Zasilenie energetyczne pompowni przydomowych Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE. Zasilenie energetyczne kontenerowej stacji zlewczej ścieków

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE. Zasilenie energetyczne kontenerowej stacji zlewczej ścieków Część 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 04.00 Roboty elektryczne - 47 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Zasilenie energetyczne kontenerowej stacji zlewczej ścieków Część 3 - Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in.

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE, AKPiA CPV

STEROWANIE, AKPiA CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE STEROWANIE, AKPiA S-04.05 CPV 45316200-7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego oraz nazwa specyfikacji...3 1.2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne

02. Spis treci: 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne 2 01. Strona tytułowa 02. Spis treci 03. Uzgodnienia i dokumenty 1. Opis techniczny 02. Spis treci: 1.1. Wstp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Charakterystyka obiektu stan istniejcy 1.4. Zasilanie budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPIS TRECI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Zasilanie 4. Tablica TP 5. Instalacja owietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz. 6. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych NOVUM Sp. z o.o. 15-668 Bialystok, ul. Upalna 1A, lok. 42 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Strupiechowskiej w miejscowości Goszczyn, gmina Goszczyn SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1 INWESTOR: Gmina Skołyszyn OBIEKT: Zasilanie maszynowni windy zewnętrznej TEMAT: Instalacja elektryczna KLASYFIKACJA ROBÓT: Wg Wspólnego Słownika Zamówień Grupa robót 452 Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i

E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pi tro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej o wietlenia i E-1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 4 E-2 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej owietlenia i gniazd wtyczkowych 230V pitro 3 E-3 Plan owietlenia pitro

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/cz : PROJEKT REMONTU i OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO adres

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pracowania Projektowa PROF. 46-203 Kluczbork ul. Norwida 11a/4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( E ) Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.00. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 59 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji Specyfikacje techniczne ST 03.00 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE ST 03.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.00. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE 66 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ REMONTOWANYCH KORYTARZY WEWNTRZNYCH I i III PITRA W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie przy Al. Szucha 25. PROJEKTANCI: Ogólne załoenia

Bardziej szczegółowo

- 7 - Z projektowanej szafki owietleniowej zostanie wyprowadzony jeden obwód kablowy dla zasilania owietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm 2.

- 7 - Z projektowanej szafki owietleniowej zostanie wyprowadzony jeden obwód kablowy dla zasilania owietlenia ulicznego kablem YAKY 4x25 mm 2. - 7 - V Cz ogólna 1 Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Warunki przyłczenia Opinia ZUD nr 231/2009 z dnia 18-06-2009r Podkład geodezyjny Uzgodnienia z inwestorem Obowizujce normy i przepisy 2 Cel i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Budynek NZOZ w Łapanowie Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów

Przedmiar robót. Obiekt Budynek NZOZ w Łapanowie Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45310000-3 Inwestor Gmina Łapanów Sporzdził Arkadiusz Kielar 05.2008 Przedmiar Strona 2/6 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo 1 KNR 4-03 1011/11 2 KNR 4-03 1011/12 3 KNNR 5 0404/03

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D INNE ROBOTY

D INNE ROBOTY 207. D - 10.00.00 INNE ROBOTY D-10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO...... 208 GRUDZIEŃ 2015 208. D 10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Temat: Instalacja naśnieżania stoku narciarskiego Cieślarówka w Cieszynie.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/E 00. Roboty elektryczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/E 00. Roboty elektryczne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/E 00 Roboty elektryczne 1 z 48 SPIS TREŚCI: 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna ST/E 01. Linie kablowe nn. 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna ST/E 02. Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Projekt modernizacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zasilania zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na lini kablow nn 0,4kV w m. Mosina przy ul. Dworcowej na dz. nr 1966/17, 1966/16, 1953, 1965/7, 1976. OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 DOSTOSOWANIE WYDZIELONYCH STREF POAROWYCH DO WYMAGA PRZECIWPOAROWYCH W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku sali gimnastycznej w Nowej Białej, Dz. nr 700/1, ul. Cicha, Nowa Biała. DZIAŁY: - Instalacja elektroenergetyczna podstawowa kod CPV

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Jan Warzecha 2 Zawartość opracowania: 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres projektu 1.3. Wskaźniki elektroenergetyczne 1.4. Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ujsolska Rajcza INWESTYCJA

INWESTOR. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ujsolska Rajcza INWESTYCJA INWESTOR Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ujsolska 35 34-370 Rajcza INWESTYCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY OBIEKT

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI w BIELSKU-BIAŁEJ PL. RATUSZOWY BIELSKO-BIAŁA INWESTYCJA

INWESTOR. MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI w BIELSKU-BIAŁEJ PL. RATUSZOWY BIELSKO-BIAŁA INWESTYCJA INWESTOR MIASTO BIELSKO-BIAŁA URZĄD MIEJSKI w BIELSKU-BIAŁEJ PL. RATUSZOWY 1 43-300 BIELSKO-BIAŁA INWESTYCJA ADAPTACJA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA PRACOWNIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 80-283 Gdask ul. Jana Karskiego 43 kom. 691 057 515 / fax. 58 732 25 78 NIP 957-08-87-358 Regon 221589250 e-mail: nevora.projekt@gmail.com SPECYFIKACJE TECHNICZNE Budowa owietlenia ulicznego w ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pracowania Projektowa PROF. 46-203 Kluczbork ul. Norwida 11a/4 inż. Wiesław FLAK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( E ) Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE Nazwa obiektu: Zadanie: Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Projektant: Opracował: Stacja Uzdatniania Wody w Ceranowie Przebudowa Stacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dział CPV 45315100-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ZSO W KŁODZKU UL. W.POLSKIEGO 11 KŁODZKO ZUE ELEKTROKOMPLEX I 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo