Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki"

Transkrypt

1 TOM 3 Specyfikacje techniczne S Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108

2 Tom 3 S Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

3 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objtych specyfikacj techniczn 1.4. Okrelenia podstawowe 1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne 2.2. Wymagania szczególne Materiały 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 5.2. Warunki szczegółowe Stacja dmuchaw Sito z piaskownikiem 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 6.3. Badania jakoci robót w czasie budowy 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. NORMY I DOKUMENTY ZWIZANE Informacje ogólne Inne 110

4 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i sterowania w ramach projektu pn.: oczyszczalni cieków Wschód w Kobiórze 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objtych specyfikacj techniczn W zakres robót wchodz: Zasilanie szafy sterujcej dmuchaw Zasilanie szafy sterujcej sitopiaskownika Zasilanie i sterowanie prac wentylatora w stacji dmuchaw Zasilanie instalacji przeciwzamroeniowej sitopiaskownika Sterowanie sond tlenow w komorze Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowizujcych standardów specyfikacyjnych, moe zawiera informacje o robotach, które nie wystpi w trakcie prac. Informacje takie naley pomija Okrelenia podstawowe Okrelenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowizujc Ustaw Prawo budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje si nastpujco ponisze skróty: AKP Aparatura kontrolno-pomiarowa AKPiA Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka WLZ Wewntrzna linia zasilajca MSR Miejska Sie Rozdzielcza N rednie napicie NN niskie napicie RE Rejon Energetyczny SMOiS System Monitoringu Obiektów i Sterowania Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: Instalacje niskiego napicia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie systemów owietleniowych i sygnalizacyjnych Kładzenie kabli Instalowanie owietlenia 111

5 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczce wyrobów budowlanych (materiałów) zostały okrelone w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-O.00 Wymagania ogólne Wymagania szczególne Materiały Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bdcych przedmiotem niniejszej ST s nastpujce materiały podstawowe: Kable elektroenergetyczne Kable elektroenergetyczne typu YKY z yłami miedzianymi na napicie 1 kv, Dla yły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla yły ochronnej kombinacja barw ółtozielonej. Kolor powłoki kabli redniego napicia winien by czerwony. Na powłoce kabli winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto naley dołczy atest fabryczny do kadej partii zlokalizowanej na bbnie Przewody kabelkowe Przewody kabelkowe typu YDY z yłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napicie 750 V. Dla yły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla yły ochronnej kombinacja barw ółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie Przewody słaboprdowe Przewody informatyczne FTP kat.5 z yłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu yły izolowane skrcone w pary, pary skrcone w orodek. Orodek ekranowany tama aluminiowopoliestrow z jednodrutow ył uziemiajc o rednicy 0,5 mm ułoon pod ekranem. Powłoka wykonana ze polwinitu oponowego PCV. Przewody współosiowe z yłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu. yła miedziana. Orodek ekranowany oplotem z drutów miedzianych. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Oporno 50 om i tłumienno 15dB. Na powłoce przewodów winno znajdowa si oznakowanie producenta, metra, napicie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie Osprzt rozdzielczy Cało osprztu rozdzielczego na napicie do 1 kv winna by przystosowana do montau na euroszynie TS35, posiada certyfikat na znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada stopie szczelnoci IP 65 IP Osprzt instalacyjny Osprzt instalacyjny, tj. wyłczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałne winny by w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnoci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o 112

6 napiciu obnionym 24 V winny mie odmienny układ otworów wtykowych ni gniazda na napicie 230 V. Cało osprztu winna posiada certyfikat na znak bezpieczestwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bd zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczce ródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie wiadectwa bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilociowych i jakociowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoeniami PZJ. 3. SPRZT Do wykonania robót bdcych przedmiotem niniejszej ST stosowa nastpujcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inyniera, sprzt: uraw na podwoziu samochodowym o udwigu do 4 Mg samochód dostawczy o nonoci do 0,9 Mg spawarka wirujca o prdzie A elektronarzdzia rczne przyrzdy pomiarowe do prób i bada pomontaowych. Uwaga: Parametry sprztu podane s orientacyjnie. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako i rodowisko wykonywanych robót. Sprzt uywany do realizacji robót powinien by zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj Inyniera. Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. TRANSPORT Do transportu materiałów, sprztu budowlanego, urzdze i urobku z robót ziemnych stosowa nastpujce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inyniera rodki transportu: samochód dostawczy o nonoci do 0,9 Mg samochód skrzyniowy do 5 Mg przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg Uwaga: Parametry sprztu podane s orientacyjnie Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako robót i właciwoci przewoonych towarów. rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacj Inyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spełnia wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgldem formalnym, jak i bezpieczestwa. 113

7 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielajcej pozwolenia na budow oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystpieniem do robót zasadniczych nastpujce prace towarzyszce: a) prace geodezyjne zwizane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, b) dostarczenie na teren budowy niezbdnych materiałów, urzdze i sprztu budowlanego, c) wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych, d) wykonanie zasilania w energi elektryczn miejsca wykonywania Robót, e) powiadomienie Zakładu Energetycznego i Rejonu Energetycznego właciwego dla miejsca wykonywania Robót oraz wszystkich Uytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono Dokumentacj Budowy, o terminie rozpoczcia robót zasadniczych. Wykonawca przed przystpieniem do Robót na danym odcinku sporzdzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzn obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzgldnieniem istniejcych uszkodze i pkni Podstawowe warunki techniczne wykonania robót Układanie kabli zasilajcych w rowach kablowych Przed przystpieniem do robót kablowych naley dokona geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót naley oznakowa i zabezpieczy. Przejcia dla pieszych wyznaczy po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywa wskoprzestrzenne o szerokoci dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable naley układa lini falist (zapas ca 3 % na kompensacj przesuni gruntu) na warstwie piasku o gruboci 0,1 m. i zasypa warstw piasku o gruboci 0,1 m. Nastpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o gruboci co najmniej 0,15 m. naley ułoy foli ostrzegawcz koloru niebieskiego dla kabli NN, o gruboci co najmniej 0,5 mm. Pozostał cz wykopu zasypa gruntem rodzimym z odpowiednim zagszczeniem. Zaleca si ubijanie gruntu w wykopie za pomoc wibratorów. Lini kablow na całej długoci naley oznakowa za pomoc oznaczników nakładanych na kabel w odstpach nie mniejszych ni 10 m Układanie kabli w przepustach Głboko wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewni moliwo ułoenia rury przepustowej tak, aby odległo od górnej powierzchni rury do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny by o 0,5 m. dłusze z kadej strony od szerokoci jezdni z krawnikami. Analogicznie przy skrzyowaniach z istniejcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, przepusty rurowe winny by o 1,0 m. dłusze z obu stron, od szerokoci kolidujcego uzbrojenia. W kadym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdni, nastpi zmniejszenie głbokoci ułoenia przepustu poza przepisow głboko, naley ułoy przepust na prawidłowej głbokoci. Dotyczy to równie przepustów ceramicznych, które w wyniku pracy maszyn drogowych mog ulec zniszczeniu; w takim przypadku naley ułoy przepust stalowy, a kabel przełoy do nowego przepustu. Sposób przedłuenia istniejcych przepustów naley uzgodni z RE Nie naley przedłua przepustów za pomoc rur dwudzielnych, nie gwarantujcych dronoci przepustu. Dopuszczalne jest przedłuanie istniejcych przepustów rurami 114

8 dwudzielnymi w przypadku kabli układanych po 1990 roku. W takim przypadku naley równolegle do przepustów przedłuanych, ułoy przepusty rezerwowe, w iloci przepustów przedłuanych. Przepusty przed zasypaniem podlegaj sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE. W miejscach skrzyowania i zblienia układanego kabla z innymi sieciami, kabel nn naley układa w rurze ochronnej, grubociennej PVC Ø 110 mm. Pod jezdni kabel nn układa w rurze stalowej Ø 100 mm. Połczenie rur stalowych wykona przez spawanie. Istniejcy kabel nn, który znajduje si pod jezdni, a nie jest zabezpieczony rur, naley zabezpieczy poprzez nałoenie na niego rury dwudzielnej, grubociennej PVC Ø110 mm. W kadym takim przypadku naley ułoy obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZE S.A. traktowa jak kable czynne Instalacje elektryczne wewntrzne Przy wykonywaniu robót elektrycznych wntrzowych naley przeprowadzi nastpujce roboty podstawowe: trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), monta konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, przejcia przez ciany i stropy, monta tablic rozdzielczych, sprztu i osprztu, łczenie przewodów, podejcia i przyłczanie odbiorników, ruch próbny urzdze, wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, ochrona antykorozyjna. Przejcia kabli i przewodów przez ciany i stropy winny by realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi przez cian lub strop. Przejcia przechodzce przez ciany zewntrzne budynków naley prowadzi w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejcia przez ciany winny by uszczelnione materiałem niepalnym na długoci co najmniej 10cm. Przejcia przez stropy mog by uszczelnione na długoci niemniejszej ni 8cm. Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic naley spełni nastpujce wymagania: sposób ustawienia musi wyeliminowa przeniesienie si drga pochodzcych od urzdze technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiza amortyzujcych, musi by zapewniony swobodny dostp dla obsługi ( nie mniej ni 1m.) Sposób podłczenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewni : pewny styk elektryczny, trwałe mechaniczne podłczenie uniemoliwiajce wysunicie przewodu z zacisku, ochron przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie kocówek) Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosowa kocówki zaciskajce rurkowe. Przy podłczeniu przewodów do zacisków rubowych naley stosowa kocówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wicej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łczcy kilka zacisków (mostek) nie moe by dzielony. Podłczenia tego typu naley wykona jako ptl cigł bez rozcinania przewodu. W szczególnoci dotyczy to przewodów ochronnych. Monta instalacji elektrycznej oraz ochrony przed poraeniem, naley wykona zgodnie z aktualnie obowizujcymi odnonymi przepisami. 115

9 Monta urzdze pomiarowych AKPiA Lokalizacja aparatury i osprztu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem kró ców i przeciwkołnierzy w rurocigach i aparatach technologicznych. W czasie trwania montau instalacji technologicznych naley dokonywa odbioru kró ców i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Naley sprawdza zgodno lokalizacji kró ców ze schematem automatyzacji zgodno wykonania kró ców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z załoeniami wydanymi przez inne brane. Naley oznaczy kró ce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. Przepływomierze elektromagnetyczne oraz urzdzenia montowane w rurocigach technologicznych powinny by zamontowane po oczyszczeniu tych rurocigów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurocigów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny by przez wykonawc rurocigów wstawione odpowiednie zastpcze wstawki piercieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłczeniowe naley zawiesza blisko pomiarów Mocowanie urzdze pomiarowych nie powinno narusza warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. Ponadto przy zabudowie aparatów i osprztu AKPiA naley przestrzega zalece DTR producentów Oprzewodowanie prefabrykatów Oprzewodowanie prefabrykatów wykona z uwzgldnieniem poniszych wymaga: stosowa przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastpujcej kolorystyce: sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały napicie 220V - L -kolor czarny napicie 220V - N -kolor niebieski napicie 24V + kolor czerwony, napicie 24V - kolor biały przewody w obrbie prefabrykatu układa nastpujco: połczenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerw miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy, połczenia elastyczne: midzy elementami ruchomymi wykona przewodami LgY w postaci wizek, spina paskami lub prowadzi wem elastycznym, koce wizek umocowa w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowa zwis o strzałce ugicia min. 10% długoci wizki, krawdzie otworów przez które przechodz przewody zabezpieczy. listwy zaciskowe: zaciski opisa i oznaczy wg projektu, zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotkniciem przeroczyst osłon izolacyjn, jeli wystpuje na niej napicie powyej 42 V~ lub 60 V-. na osłonie listew zaciskowych oznaczy napicie znamionowe, zaciski powinny utrzyma przewody przy nacigu co najmniej 5 kg, przewody przyłcza do zacisków zostawiajc zapas długoci Ochrona przeciwporaeniowa Ochron podstawow przed poraeniami prdem elektrycznym stanowi izolacja główna czci wiodcych prd. W sieciach zasilajcych obowizuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewntrznych i odbiorczych zasadniczo obowizuje system TN-S. Jako ochron dodatkow przyjto szybkie odłczenie napicia za pomoc wyłczników samoczynnych oraz wyłczników rónicowo-prdowych o czułoci 30 ma. Rozdzielona jest take funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacj koloru niebieskiego 116

10 i ochronny PE z izolacj koloru ółto-zielonego. Rezystancja połcze ochronnych i wyrównawczych nie moe przekroczy 0, Warunki szczegółowe Stacja dmuchaw Zasilanie Stacja dmuchaw w doprojektowanej czci budynku technologicznego zasilana bdzie z istniejcej rozdzielni RG poprzez projektowan tymczasow rozdzielnic nacienna Rb2. Z rozdzielnicy tej zasilona zostanie szafa zasilajco-sterownicza dmuchaw (dostarczona wraz z dmuchawami), ponadto z rozdzielnicy tej bd zasilane wentylatory w pomieszczeniu dmuchaw, instalacje gniazd wtykowych. Wentylatory dmuchaw zasilane bd z szafy zasilajco-sterowniczej i załczane automatycznie w momencie załczenia dmuchawy, wyłcznie wentylatorów ma nastpi 15 min po wyłczeniu dmuchawy. Ponadto z rozdzielnicy R2b bd zasilane obwody owietlenia w stacji dmuchaw Instalacja siły i wentylacji Instalacja bdzie wykonana kablami miedzianymi na tynku, w korytkach kablowych oraz w przepustach rurowych ujtych w projekcie budowlanym. Sterowanie dmuchaw odbywa si bdzie rcznie z falowników lub automatycznie ze sterowni. Wentylator wywiewny w stacji dmuchaw załczany bdzie od termostatu Instalacje owietlenia W pomieszczeniu stacji dmuchaw zamontowa naley nowe oprawy wietlówkowe w wykonaniu przemysłowym IP65 z modułami awaryjnymi 3h Sito z piaskownikiem Urzdzenia sita i piaskownik zostan dostarczone wraz z rozdzielni zasilajaco-sterownicz. Rozdzielnic t naley zasili z rozdzielnicy R2b w stacji dmuchaw 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót a) ogólne wymagania dotyczce wykonania robót, dostawy wyrobów, sprztu i rodków transportu podano w ST Wymagania ogólne b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol jakoci robót, urzdze i wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, c) wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakoci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy d) wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane. 117

11 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne a) badania laboratoryjne musz obejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właciwych normach i aprobatach technicznych, a czstotliwo ich wykonania musi pozwoli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całoci wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inynierowi w trybie okrelonym w PZJ do akceptacji. b) wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi kopie raportów z wynikami bada nie póniej ni w terminie i w formie okrelonej w PZJ c) badania kontrolne obejmuj cały proces budowy Badania jakoci robót w czasie budowy Badania jakoci robót w czasie ich realizacji naley wykonywa zgodnie z wytycznymi właciwych norm lub aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W czasie prowadzenia robót jak równie po ich ukoczeniu naley przeprowadzi próby i badania pomontaowe polegajce na: sprawdzenie i badania kabli po ułoeniu, przed zasypaniem, sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, pomiary geodezyjne przed zasypaniem, sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem. badaniu rezystancji izolacji, badaniu skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej, badaniu cigłoci połcze wyrównawczych, pomiarze rezystancji uziemienia, pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych). Z przeprowadzonych prób i bada naley sporzdza stosowne protokoły z ocen i interpretacj wyników w stosunku do obowizujcych przepisów i norm. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotyczce obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty objte niniejsz ST obmierza si w nastpujcych jednostkach miary: szt. - dla dostawy i montau agregatów prdotwórczych oraz szaf rozdzielczosterownikowych, dla montau słupów, szafek sterowniczo-rozdzielczych, złcz kablowych, ograniczników przepi (odgromników), wyłczników, aparatury i urzdze; m - dla układania kabli, przewodów, przepustów, wykonania uziomów, wykonania instalacji wyrównawczej; kpl - dla wykonania instalacji elektrycznej i AKP oraz monitoringu, wykonania instalacji siły i sterowania, demontau instalacji, wymiany przyłczy, montau modemów radiowych, modemów sieciowych, montau układów zasilania solarnego, oprogramowania, wizualizacji i aplikacji, szaf dystrybucyjnych i komunikacji Obmiar robót okrela ilo wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji Inyniera i musz posiada wane certyfikaty legalizacji. 118

12 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót i ich przejcia podano w ST Wymagania ogólne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Gotowo do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajc Inynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacj budowy i zasadami wiedzy technicznej. 9. PODSTAWA PŁATNOCI Ogólne wymagania dotyczce płatnoci podano w ST Wymagania ogólne. 10. NORMY I DOKUMENTY ZWI ZANE Informacje ogólne. Ogólne wymagania dotyczce stosowania Norm zostały okrelone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 Wymagania ogólne Inne PN-76/E Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, BI4/81 poz.29. PN-75/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-90/E PN-76/E Zastpiona czciowo przez PN- 93/E w czci dotyczcej kabli o izolacji i powłoce polwinitowej, na napicie znamionowe nie przekraczajce 3,6/6 kv Zmiany BI 3/80 poz. 13, BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, BI 7/88 poz. 83. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Połczenia i zakoczenia ył. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Mufy przelotowe na napicie nie przekraczajce 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Mufy przelotowe na napicie powyej 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Głowice wntrzowe na napicie powyej 0,6/1 kv. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30 kv Głowice napowietrzne na napicie powyej 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napicie znamionowe nie przekraczajce 18/30 kv Ogólne wymagania i badania. 119

13 PN-80/C-89205Zmiany BI 1/90 poz. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, IDT IEC :1992 przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie IDT IEC : AMD1:1996 ogólnych charakterystyk. + AMD2:1999 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla IDT IEC : zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przeciwporaeniowa. AMD1: AMD2:1999 PN-E-04700:1998 Urzdzenia i układy elektryczne w obiektach Zmiany elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania PN-E-04700:1998/Az1:2000 pomontaowych bada odbiorczych PN-91/E-0510 Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach IDT IEC 449:1973 budowlanych PN-90/E IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw PN-92/E Klasyfikacja urzdze elektrycznych i elektronicznych z punktu IDT IEC 536:1976 widzenia ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym PN-E-05032:1994 Ochrona przed poraeniem prdem elektrycznym. Wspólne IDT IEC 1140:1992 aspekty instalacji i urzdze. PN-92/E IDT EN 60529:1991 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) IDT IEC 529:1989 PN-88/E Poprawki BI 2/90 poz. 9. Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczestwa. Zmiany BI 5/92 poz. 22. PN-93/N Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodno, jako EQV IEC 50 (191):1990 usługi. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta IDT IEC :1993 wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. PN-92/E Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i IDT IEC 617-3:1983 osprzt łczeniowy. PN-91/E Przewody elektryczne. Metody bada. Postanowienia ogólne. PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami IDT IEC 446:1989 lub cyframi. PN-70/E Zmiany BI 9/71 poz.113 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, transport. BI 11-12/77 poz. 96. PN-87/E Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 59. Przepisy Budowy Urzdze Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaowych tom V. 120

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo