KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets)"

Transkrypt

1 LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw własności. Selektorem może być dowolny element języka HTML. Przykładem jest choćby element P, który w języku HTML, jak wiadomo, oznacza akapit, albo UL, czyli wykaz nieuporządkowany. Jest to tzw. selektor prosty. Ogólna konstrukcja stylu ma następującą postać: selektor { cecha: wartość } // W języku angielskim: selector { property: value } Selektor pełni zasadniczą rolę określając, jakiemu elementowi przypiszemy pewne własności. Gdybyśmy chcieli przypisać akapitowi czcionkę Helvetica o rozmiarze 12pt, powinniśmy to zdefiniować następująco: P { font-family: Helvetica; font-size: 12pt} Podobnie, gdyby wykaz nieuporządkowany miał być przedstawiony za pomocą czcionki pogrubionej, koloru czerwonego, definicja powinna wyglądać następująco: UL { font-weight: bold; color: #FF0000 } 2. Grupowanie selektorów Te same wartości stylu możemy nadać jednocześnie kilku selektorom, wyliczając ich listę przed deklaracją własności i wartości. Na przykład, chcąc przypisać taką samą czcionkę i kolor tytułom stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego, zamiast definiować każdy tytuł z osobna, możemy napisać: H1, H2, H3 {font-family:helvetica; color:blue} 3. Selektory elementów Kilka ważnych pojęć: Drzewo dokumentu (document tree) - hierarchiczny układ elementów HTML zakodowanych w dokumencie; każdy element ma dokładnie jednego rodzica, oprócz elementu najwyższego w hierarchii. Dziecko (child) - element będący o jeden szczebel niżej w drzewie w stosunku do danego elementu. Potomek (descendant) - element będący o jeden lub więcej szczebli niżej w drzewie w stosunku do danego elementu. Rodzic (parent) - element o jeden szczebel wyżej w drzewie w stosunku do danego elementu. Przodek (ancestor) - element będący o jeden lub więcej szczebli wyżej w drzewie w stosunku do danego elementu. Brat (sibling) - element mający tego samego rodzica co inny element; jeśli znajduje się obok niego, to jest to brat przylegający (adjacent sibling). Przykładowe drzewo: a. Selektor prosty Selektor został opisany we wprowadzeniu b. Selektor uniwersalny Wartości ogólne (uniwersalne) można przypisywać dokumentowi na najwyższym poziomie, czyli w BODY, ale można także stosować tzw. selektory uniwersalne, oznaczane gwiazdką. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. * {color:#ff0000; font-weight:bold} // cały tekst (w akapitach, wykazach, tabelach itd.) będzie wyświetlany jako pogrubiony i w czerwonym kolorze. *.klasa1 {font-family:verdana} // wszystkie elementy opatrzone klasą o nazwie klasa1 będą wyświetlane za pomocą czcionki Verdana.

2 c. Selektor potomka (descendant selector) Selektor potomka (w CSS1 jest to selektor kontekstowy) pozwala nadawać styl tym elementom, które mają określonych przodków. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. Na przykład: H1 I {color:red} // jeśli fragment tytułu stopnia pierwszego będzie przedstawiony za pomocą czcionki pochylonej, to automatycznie zyska on także czerwony kolor. UL UL LI {color:green} // elementy wykazu na drugim poziomie zagnieżdżenia będą przedstawione w zielonym kolorze, podczas gdy elementy wykazu pierwszego poziomu będą miały domyślny kolor. W definicji selektora potomka poszczególne elementy są rozdzielone spacjami. Spacja jest tzw. kombinatorem - w CSS2 rozróżniamy trzy rodzaje kombinatorów: spacja, znak + i znak >. Spacje wokół znaków + i > są opcjonalne. 4. Specjalne selektory HTML a. Klasy selektorów W powyższych przykładach posłużyliśmy się prostym selektorem w postaci elementu HTML. Język CSS przewiduje jednak tworzenie tzw. klas, które pozwalają zróżnicować ten sam element zależnie od pojawiających się okoliczności. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj ponownie element P. W większym dokumencie, składającym się z wielu akapitów, nie wszystkie akapity muszą mieć taki sam wygląd, np. czcionka Times, o rozmiarze 12 punktów, w kolorze czarnym. Może się przecież zdarzyć, że niektóre akapity będziemy chcieli wyróżnić pogrubieniem, inne zaznaczyć odmiennym kolorem, a jeszcze inne - mniejszą czcionką. Te "nietypowe" akapity możemy łatwo zdefiniować za pomocą klas i tylko w odpowiednim miejscu przywoływać stosowne definicje, podczas gdy gros tekstu będzie wyświetlane za pomocą podstawowego formatowania przewidzianego dla akapitu. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. Na przykład, definicja stylów akapitów w części nagłówkowej dokumentu może mieć taką postać: P {font-family: Helvetica; font-size: 10pt} P.uwagi {font-family: Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: bold} P.istotne {font-family: Times; font-size: 10pt; color: red} P.przypisy {font-family: Helvetica; font-size: 8pt} Natomiast w samym tekście będziemy przywoływać klasy za pomocą polecenia <p class=konkretna_klasa>akapit</p> b. Selektor ID Selektor ID (identyfikatora) został pomyślany jako narzędzie do wskazywania elementu mającego jednoznaczny atrybut ID, a więc występującego raz jeden w drzewie dokumentu. Identyfikator jest budowany z liter od a do z, cyfr, łączników i kropek, przy czym na początku musi się znajdować litera. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. #[etykieta ID] {deklaracja stylu} Przykład: H1#chapter {letter-spacing: 0.5em} W tekście podajemy kod <h1 id="chapter">chapter</h1> 5. Selektory pseudoklas a. Pseudoklasy odsyłaczowe CSS2 wyróżnia specjalne selektory dla odsyłaczy, zależnie od ich bieżącego statusu. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. Selektor a:link pozwala nadać formatowanie odsyłaczowi na stronie, na przykład: a:link {color:yellow; background: blue} Selektor a:visited nadaje formatowanie odsyłaczowi już odwiedzonemu, na przykład: a:visited {color:green} b. Pseudoklasa :hover Selektor nadaje styl elementowi, gdy urządzenie wskazujące, np. myszka, znajduje się nad elementem, ale nie aktywizuje go. Jest to szczególnie często wykorzystywane do zmiany wyglądu odsyłacza, co ułatwia czytelnikowi śledzenie, nad jakim odsyłaczem znajduje się w danym momencie kursor myszki. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. Przykład: A:hover {background:blue; color:red} // odsyłacz mający domyślnie np. niebieski kolor na białym tle, po nasunięciu kursora zostanie wyświetlony jako biały na niebieskim tle. c. Pseudoklasa :active Selektor :active formatuje we wskazany sposób aktywny w danym momencie element, np. kliknięty odsyłacz. Interpretacja: Internet Explorer, Netscape 6, Opera 5. A:active {background:olive; color:black} Powyższe cztery pseudoklasy powinny być umieszczane w nagłówku w podanej kolejności: link, visited, hover, active.

3 6. Selektory pseudoelementów a. Pseudoelement first-line Selektor pozwala nadać odrębne formatowanie pierwszemu wierszowi bloku, np. akapitu. W deklaracji stylu dla :first-line można stosować następujące własności: font properties, color properties, background properties, 'word-spacing', 'letterspacing', 'text-decoration', 'vertical-align', 'text-transform', 'line-height', 'text-shadow', 'clear'. Interpretacja: Internet Explorer 5.5, Netscape 6, Opera 5. Przykład: P:first-line {text-transform: uppercase} // to jest akapit, w którym pierwszy wiersz będzie zamieniony na wersaliki. Zawartość pierwszego wiersza zmienia się przy zmianie wielkości ramki. b. Pseudoelement first-letter Selektor :first-letter teoretycznie powinien powodować nadanie odrębnego formatowania pierwszej literze danego bloku, np. akapitu. Został on pomyślany przede wszystkim jako wygodne narzędzie o charakterze typograficznym, pozwalające zbliżyć wygląd strony WWW do tradycyjnych rozwiązań spotykanych w publikacjach papierowych, np. rozciągnięcie pierwszej litery na kilka kolejnych wierszy tekstu. Technika ta (drop-cap) jest znana choćby z popularnych edytorów tekstów. Niestety, żadna z przeglądarek nie interpretuje tego polecenia. W deklaracji stylu dla :first-letter można stosować następujące własności: font properties, color properties, background properties, 'text-decoration', 'vertical-align', 'text-transform', 'line-height', margin properties, padding properties, border properties, 'float', 'text-shadow', and 'clear'. Interpretacja: Internet Explorer 5.5, Netscape 6, Opera 5. Przykład: P:first-letter { font-size: 200%; float: left } // Pierwsza litera w tym akapicie jest różna od pozostałych. KASKADOWOŚĆ I DZIEDZICZENIE W Cascading Style Sheets istnieją dwa istotne pojęcia, o których należy pamiętać przy konstruowaniu stylów - dziedziczenie stylów i ich kaskadowy charakter. Dziedziczenie polega na tym, że elementy niższe w hierarchii drzewa dokumentu dziedziczą formatowanie elementów leżących wyżej w hierarchii, chyba że wyraźnie nadamy im inne formatowanie. Przykładowo, jeśli ustalimy, że tekst w jakiejś tabeli ma być przedstawiony za pomocą pogrubionej czcionki Helvetica, to wszystkie komórki tabeli będą w ten sposób formatowane, gdyż komórka <TD> leży niżej w hierarchii (drzewie dokumentu) niż tabela <TABLE>. Jeśli natomiast nadamy odrębne formatowanie wybranej komórce (utworzymy wyjątek), to oczywiście wygląd czcionki w tej komórce zmieni się, gdyż bezpośrednie zdefiniowanie czcionki w wybranym miejscu ma pierwszeństwo przed ogólniejszym formatowaniem tabeli (na wyższym szczeblu). Taka jest właśnie ogólna zasada - jeśli wyraźnie nie zdefiniujemy formatowania dla jakiegoś elementu, dziedziczy on własności po swoich "przodkach", czyli elementach wyższych w hierarchii. Niestety, zdarzają się odstępstwa interpretacyjne od tej zasady - przykładowo, zdefiniowanie czcionki w BODY (a więc na szczycie hierarchii) nie wpływa na postać czcionki w komórkach tabeli, jeśli stronę oglądamy w Netscape Communicatorze. Należy się liczyć z tego typu uchybieniami i sprawdzać wygląd strony przynajmniej w dwóch przeglądarkach. No i czekać na pełną implementację CSS2. Zasada dziedziczenia stylów jest bardzo wygodna, gdyż oszczędza autorowi strony czaso- i pracochłonnego wprowadzania mnóstwa informacji dla każdego elementu z osobna. Możemy na przykład ustalić pewne ogólne cechy dla całej strony, a dodać nieco konkretyzującej informacji dla niższych w hierarchii akapitów czy wykazów - połączą one wtedy w sobie "dziedziczoną" informację z wyższego szczebla i konkretyzującą informację ich samych. Dziedziczenie jest zresztą bardzo intuicyjnym i łatwo zrozumiałym pojęciem, jeśli ma się w sobie nieco kultury logicznej. Kaskadowość, od której wzięły nazwę style, polega z kolei na ustaleniu hierarchii źródeł stylów. Style mogą być wprowadzane w nagłówku strony (HEAD), bezpośrednio w ciele dokumentu, mogą też pochodzić z zewnętrznych źródeł, np. arkuszy wzorcowych. Konieczne jest więc ustalenie hierarchii ważności w przypadku konfliktu stylów. Może się bowiem zdarzyć, że zewnętrzny arkusz definiuje akapit za pomocą czcionki Times 12pt, w nagłówku strony akapit jest reprezentowany przez czcionkę Helvetica 11pt, a w samym dokumencie pojawia się akapit zdefiniowany za pomocą czcionki Times 11pt. Problem więc w tym, która definicja ma pierwszeństwo i jaka jest ich hierarchia. Przyjęto, że oddziaływanie stylów z arkuszy zewnętrznych może być modyfikowane przez style zdefiniowane w nagłówku dokumentu, to zaś może być modyfikowane przez style zdefiniowane bezpośrednio w ciele dokumentu. Pierwszeństwo mają zatem style zdefiniowane "bliżej" konkretnego elementu. Przeglądarka sprawdza więc najpierw, czy istnieją jakieś arkusze zewnętrzne i stosownie do ich definicji formatuje stronę. Następnie sprawdza, jakie są definicje stylów w nagłówku strony i modyfikuje wygląd zgodnie z ich ustaleniami. Następnie sprawdza style w samym dokumencie i ponownie modyfikuje fizyczną postać strony. To oczywiście model działania, ale pokazuje on, jak działa taka kaskada stylów. Między stylami z różnych źródeł nie muszą zresztą wcale występować żadne konflikty - wszystkie style uzupełnią się, tworząc jeden wielki, "wirtualny" styl. Ta zasada pozwala też, co szczególnie ważne, wygodnie manipulować postacią całych kompleksów stron. Można na przykład ustalić pewne ogólne cechy całej witryny firmy i zawrzeć je w zewnętrznym arkuszu stylów. Następnie można zbudować odrębne arkusze dla wydziałów firmy i zawrzeć w nich bardziej konkretyzującą informację. Po ustaleniu hierarchii arkuszy można łatwo definiować style dla dziesiątek i setek stron, a jedna drobna zmiana w arkuszu powoduje zmiany we wszystkich objętych nimi dokumentach.

4 Jak z tego widać, kaskadowość i dziedziczenie uzupełniają się, tworząc zwarty system ogólnych zasad sterujących działaniem stylów. Kaskadowość ustala hierarchię różnych źródeł stylów, a dziedziczenie wpływa na wygląd strony z punktu widzenia hierarchii elementów w danym dokumencie (drzewie dokumentu). WSTAWIANIE STYLÓW Style mogą być umieszczane w dokumencie na kilka sposobów: Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu (styl lokalny, in-line style) i dotyczą wybranego znacznika dokumentu. Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu, obejmują większy fragment dokumentu i nie są związane z wybranymi znacznikami (rozciąganie stylu i wydzielone bloki). Kody formatujące są umieszczane na początku strony, w nagłówku HEAD, i oddziałują na cały dokument (zagnieżdżanie stylu). Kody formatujące są umieszczane na wzorcowych stronach (lokalnie lub na serwerze), a w dokumentach wstawiamy odpowiednie odwołania do tych stron, co powoduje automatyczne zmiany sposobu formatowania. Są to odwołania do tzw. stylów zewnętrznych. Kody formatujące są importowane z innej strony za pomocą 1. Styl lokalny (in-line) Styl lokalny pozwala nadawać atrybuty wybranym, pojedynczym elementom strony. Typowym zastosowaniem jest nadanie określonych atrybutów akapitowi. <p style="definicja stylu">treść akapitu</p> 2. Rozciąganie stylu Rozciąganie stylu polega na objęciu stylem pewnego bloku w dokumencie HTML. Posługujemy się tutaj poleceniem <SPAN> </SPAN>. Na przykład: <span style="font-family: Courier; font-size: 15pt; font-weight: bold; color: red">to jest akapit objęty poleceniem SPAN</span> Poleceniem SPAN możemy obejmować łącznie także niejednorodne elementy, np. akapit i wykaz. <span style="font-family: Courier; font-size: 15pt; font-weight: bold; color: red"> <p>to jest akapit objęty poleceniem SPAN</p> <ul> <li>pierwszy punkt wykazu <li>drugi punkt wykazu <li>trzeci punkt wykazu </ul> </span> W polecenu SPAN możemy wykorzystać także klasy, jeśli są zdefiniowane w nagłówku dokumentu (arkusz zagnieżdżony) czy jakimś zewnętrznym arkuszu. Gdybyśmy wstawili w nagłówku dokumentu, w definicji stylów, polecenie (bez polskich znaków, gdyż Navigator wykazuje tutaj błąd).bardzowazne {font-family: Helvetica; font-size: 14pt; font-weight: bold; color: lime} możemy je wykorzystać w definicji SPAN. Na przykład: <span class=bardzowazne>to jest fragment dokumentu, formatowany zgodnie z definicją klasy BardzoWazne.</span> Inny przykład, w którym kilka pierwszych wyrazów akapitu jest wyświetlanych za pomocą małych kapitalików. Korzystamy tutaj z definicji:.pierwszewyrazy {font-variant: small-caps} którą obejmujemy pierwsze trzy wyrazy <span class=pierwszewyrazy>.

5 3. Wydzielone bloki Style możemy nadawać elementom dokumentu, posługując się bardzo elastycznym poleceniem bloku. Na sposób ten warto zwrócić szczególną uwagę, gdyż jest wygodny, a doświadczenia z dynamicznym HTML, wprowadzanym intensywnie od momentu pojawienia się Internet Explorera 4, wskazują, że jest to jedno z podstawowych narzędzi (dynamiczny HTML jest jednym z kluczowych elementów kanałów informacyjnych). Bloki wydzielamy za pomocą polecenia <DIV> </DIV>. Fragment dokumentu objęty blokiem możemy w swobodny sposób formatować za pomocą stylów. Możemy sobie wyobrazić, że w części nagłówkowej dokumentu znajdą się klasy tytułów czy akapitów, natomiast w bloku utworzonym doraźnie w dokumencie zdefiniujemy czcionki, barwy itp., a także powołamy się na klasy z nagłówka. Przykład bloku ze stylami zdefiniowanymi bezpośrednio w bloku: <DIV style=""font-family: verdana, arial; color: olive; position: relative; left: 300; width: 550"> Fragment dokumentu objęty blokiem (tytuł, akapit i wykaz) </DIV> Przykład bloku ze stylami zdefiniowanymi w części nagłówkowej dokumentu. Zakładamy, że w nagłówku (albo w arkuszu dołączanym lub importowanym) utworzyliśmy klasę o nazwie notatka..notatka {font-family: verdana, arial; font-weight: bold; color: blue; margin-left: 10%; margin-right: 10%} A teraz skorzystamy z tego stylu, wydzielając jakiś fragment dokumentu blokiem i przypisując mu klasę notatka: <div class=notatka> fragment dokumentu objęty blokiem </div> Wydzielane bloki są podobne w działaniu do SPAN, ale obejmują szersze fragmenty dokumentu. Mogą zawierać w sobie tytuły, akapity, wykazy, a nawet inne bloki. Dzięki temu nadają się do wydzielania większych, logicznych fragmentów dokumentów i nadawania im specyficznego formatowania za pomocą stylów. 4. Zagnieżdżanie arkusza stylów Bardzo często spotykanym sposobem definiowania stylów na stronie jest zagnieżdżanie definicji w nagłówkowej części dokumentu. W tym celu wystarczy wpisać odpowiedni blok informacji między poleceniami <HEAD> i </HEAD>. Przykładowo, niniejsza strona zawiera krótki zestaw stylów, zdefiniowany następująco w części nagłówkowej (w kolorze niebieskim): <head> <STYLE TYPE="text/css"> <!--BODY {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm} P {font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica; font-weight: normal}--> </STYLE> </head> 5. Dołączanie do zewnętrznego arkusza stylów Każdą stronę można dołączyć do zewnętrznego arkusza stylów, w którym są zdefiniowane własności różnych elementów - interpretują to polecenie Internet Explorer 4 i 5, Netscape 6 i Opera 5. Zewnętrzny arkusz stylu zapisywany jest w postaci pliku z rozszerzeniem.css, a jego użycie jest sygnalizowane poprzez zapis w źródle HTML w następujący sposób: <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <LINK REL=stylesheet HREF="../style/toolstyl.css" TYPE="text/css"> </head> Wiersz zawierający odniesienie do arkusza jest umieszczany w ramach części nagłówkowej (HEAD) i ma ściśle określoną składnię. HREF wskazuje ścieżkę do katalogu, w którym jest umieszczony arkusz. Może on być, oczywiście, ulokowany w tym samym folderze, co strony zawierające odniesienie do niego. Wszystkie definicje zewnętrznego arkusza stylów są automatycznie przyjmowane przez elementy danej strony. Stosowanie zewnętrznego arkusza ma tę zaletę, że nie jest konieczne wprowadzanie stylów na konkretnej stronie, zmniejszamy objętość plików, a także możemy za pomocą zmiany jednego parametru w arkuszu stylów zmienić wygląd wszystkich stron, które się odwołują do tego arkusza (np. kolor tytułu czy wielkość czcionki akapitów). 6. Import zewnętrznego arkusza stylów Każdą stronę można opisać za pomocą importowanego arkusza stylów. Funkcję tę realizują Internet Explorer 4 i 5, Netscape 6 i Opera 5. Import jest definiowany za pomocą następującego polecenia, umieszczanego w ramach HEAD: <style> url("adres arkusza");--> </style>

6 PRZYKŁAD ARKUSZA STYLU Zapis z pliku *.css body {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size: 10pt; overflow: auto; } a:link { color:#ff0000; } a:visited { color:#a00000; } a:active { color:#e00000; } p { font-family: Verdana,Arial,sans-serif; text-align:center; } h1 {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size:22pt; color:#800000; text-align:center;} h2 {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size:13pt; font-weight:bold; color:#900000; textalign:center;} h3 {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size:12pt; font-weight:bold; color:#a00000; textalign:center; } table { margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; } table.picinfo { margin-left: auto; margin-right: auto; width:400pt; } table.picinfo td { color:#f0f0f0; text-align:left; } td {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size: 10pt; vertical-align:top; text-align:center; } td.fullpic {font-family: Verdana,Arial,sans-serif; font-size: 10pt; vertical-align:middle; textalign:center; } td.tdvmiddle { vertical-align:middle; } div.std { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10pt; text-align:center; } span.chapterpictitle { color:#332222; font-size: 8pt; text-align:center; } span.chapterpicdesc { color:#777777; font-size: 8pt; text-align:center; } span.chapterpicdate { color:#808000; font-size:7pt; } span.chapterlinktitle { color:#441111; font-size: 8pt; text-align:center; } span.footer { color:#7a7a7a; font-size:7pt; } span.picfulltitle { color:#b0b0b0; font-size:11pt; } span.picfulldesc { color:gray; font-size:12pt; } span.picfulldate { color:silver; font-size:7pt; }

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 - Selektory

Ćwiczenie 10 - Selektory Ćwiczenie 10 - Selektory Wprowadzenie: W tym ćwiczeniu uwaga skupiona będzie na selektorach, czyli tych elementach w kodzie źródłowym dokumentu HTML, którym będą przypisywane atrybuty formatowania, zmieniające

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 7 CSS dziedziczenie Drzewo dokumentu Drzewo dokumentu to hierarchia elementów umieszczonych w dokumencie źródłowym HTML. Każdy element w takim drzewie ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu. <div> </div>

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Przykład użycia stylu

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 4 CSS mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Cel poznanie konceptu stylów tworzenie różnych typów reguł stylów Style służą do zmiany wyglądu elementów

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW HTML i inne Struktura dokumentu standard języka użytego do budowy strony nagłówek strony zawartość strony ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW Strona kodowa Opis strony Słowa

Bardziej szczegółowo

World Wide Web Consortium - specyfikacje Cascading Style Sheets W3Schools - CSS Tutorial Index DOT Css

World Wide Web Consortium - specyfikacje Cascading Style Sheets W3Schools - CSS Tutorial Index DOT Css Wstęp Uwaga: Część kursu poświęcona stylom ma ciągle charakter tymczasowy - owa tymczasowość awansowała najwyraźniej do roli stałości :-). Wynika to z tego, że przeglądarki internetowe implementują interpretację

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Young Programmer: HTML+PHP Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Ramowy program warsztatów Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające, HTML Zajęcia 2: Style CSS (tabele i kaskadowe arkusze stylów) Zajęcia 3: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD

Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory 1 I. Klasy i selektory Selektor potomka Jeśli selektorem w regule CSS jest nazwa znacznika, to będzie jej podlegał każdy znacznik tego typu. Na przykład, poniższa

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

p { color: yellow; font-weight:bold; }

p { color: yellow; font-weight:bold; } Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 13: CSS Wstęp Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Styli, w skrócie CSS) jest językiem, który opisuje sposób w jaki będzie wyświetlana

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 2 CSS

Systemy internetowe Wykład 2 CSS Systemy internetowe Wykład 2 CSS CSS - definicja CSS (Cascading Style Sheets) kaskadowe arkusze stylów CSS - język opisujący w jaki sposób elementy HTML będą wyświetlane na ekranie komputera, tabletu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Wprowadzenie: Od tego ćwiczenia zajmować się będziemy CSS czyli Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets). CSS stanowią uzupełnienie dla HTML-a. HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka HTML www.math.uni.lodz.pl/ radmat Elementy inline ... Elementy inline ... ... Elementy inline ... ... ... Elementy inline

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki Języki programowania wysokiego poziomu CSS Wskazówki CSS powinno się projektować hierarchicznie, zaczynając od elementów ogólniejszych, kończąc na szczegółowych - Źle: p.mid { text-align: center; p { color:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do css Budowa stylu - selektor cecha wartość Klasa i identyfikator selektora Jednostki Miary

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets, CSS) Mechanizm służący do definiowania stylu prezentacji dokumentów w Internecie. Arkusz stylów CSS to lista

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR>

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między Cascading Style Sheets CSS CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na stronie (HTML/XML) takie właściwości jak rodzaj, grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między elementami, ich obramowania,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

I. Menu oparte o listę

I. Menu oparte o listę I. Menu oparte o listę We wcześniejszych przykładach założyliśmy, że menu posiada tylko jeden poziom nawigacji. Czasem jednak jeden poziom nie wystarczy za pomocą list elementów oraz kaskadowych arkuszy

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Programy dedykowane do edycji stron internetowych dzielą się na dwa rodzaje:

Programy dedykowane do edycji stron internetowych dzielą się na dwa rodzaje: HTML - język www. 1. HTML i XHTML HTML (Hypertext Markup Language - hipertekstowy język znaczników) to język opisu stron internetowych, przeznaczony do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie zrozumiałym

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do CSS

Bezbolesny wstęp do CSS CZĘŚĆ 1 Bezbolesny wstęp do CSS... 1 1 HTML i CSS: skupmy się na podobieństwach... 3 Krótka historia HTML i CSS... 5 Udokumentowane początki HTML...5 Odziedziczone po HTML ograniczenia... 5 Obejścia i

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

7. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?

7. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego? 1. Którego polecenia należy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej? A. tekst B. tekst C.

Bardziej szczegółowo

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a.

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Informacje ogólne Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Dzieki nim mo na okre li takie cechy jak: rodzaje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

1. HTML dla zielonych

1. HTML dla zielonych www.kurshtml.edu.pl 1. HTML dla zielonych Jeśli uważasz, że pisanie stron w języku HTML jest dla Ciebie "czarną magią", a sama strona jest jakimś tajemniczym i bardzo skomplikowanym dokumentem, to się

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 7 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 23 HTML HTML Sªu»y do deniowania struktury dokumentu: akapity nagªówki

Bardziej szczegółowo

CSS - style kaskadowe. Cascadind Style Sheets

CSS - style kaskadowe. Cascadind Style Sheets CSS - style kaskadowe Cascadind Style Sheets Znaczenie CSS Arkusze stylów pozwalają nam na ścisłą kontrolę wyglądu strony. Możemy zdefiniować np. odpowiednie czcionki dla danych elementów oraz zachowywanie

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista stylów

Alfabetyczna lista stylów Tematy: Kaskadowe arkusze stylów Alfabetyczna lista stylów Uwaga: wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki Styl Znaczen CSS1 CSS2 CSS3 IE FF A animation Zbiorcza definicja

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5

<html> </html> <body> </body> <p> [</p>] <br> <html> <head> </head> <body> </body> </html> Materiały dydaktyczne 1/5 PODSTAWOWE INFORMACJE HTML (HyperText Mark-up Language) język programowanie, który pozwala na publikowanie treści w sieci WWW. Nie jest to klasyczny język liniowy (w HTML mamy dostęp w każdym miejscu do

Bardziej szczegółowo

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień.

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień. Poprzednie zajęcia skończyliśmy ucząc się tworzenia odsyłaczy/hiperłączy/linków (można wrócić do poprzedniego scenariusza, jeśli ktoś go nie skończył). Skoro jesteśmy przy odsyłaczach, to warto poznać

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB 1. Wybrane elementy sk³adni CSS TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadz¹cy: dr in. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ÆWICZENIE nr

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML

Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Ćw. IV. Tworzenie stron internetowych. Podstawy projektowania, wprowadzenie do języka HTML Zad.1 Zapoznaj się z poniŝszymi artykułami dotyczącymi projektowania stron WWW:. http://galeria.muzykaduszy.pl/zasady.php

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

CSS Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS Kaskadowe Arkusze Stylów Wprowadzenie CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets, kaskadowe arkusze stylów) są językiem opisu stylów używanym do opisu prezentacji dokumentu napisanego w HTML-u lub XML-u (włączając

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami.

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawy HTML 1. HTML - to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Mailingi HTML. Specyfikacja techniczna

Mailingi HTML. Specyfikacja techniczna Mailingi HTML Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Morizon S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji materiałów reklamowych bez podania przyczyny, w szczególności gdy ich jakość techniczna

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML Wybrane znaczniki HTML Struktura dokumentu HTML informacje o dokumencie i plikach zewnętrznych zawartość wyświetlana w przeglądarce wraz z tagami formatującymi

Bardziej szczegółowo

Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki

Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki Znaczniki fizyczne i logiczne czcionki Znaczniki fizyczne - atrybuty Znaczniki fizyczne działają w podobny sposób jak atrybuty czcionek w edytorze tekstów. Czcionka pogrubiona To jest czcionka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe w programowaniu

Technologie internetowe w programowaniu Technologie internetowe w programowaniu Tomasz Xięski Roman Simiński Kaskadowe arkusze stylów Koncepcja stylów w dokumentach HTML Style definiują wygląd elementów dokumentu HTLM, kontrolując ich wizualne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe Test z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe Tylko jedna odpowiedź jest poprawna!!! Zadanie 1 Kod języka HTML przedstawi tabelę składającą się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTÓW W EDYTORACH

DOKUMENTÓW W EDYTORACH 2015-10-12 TWORZENIE DOKUMENTÓW W EDYTORACH Microsoft Word Jan Kowalski UAM Tworzenie dokumentów w edytorach Spis treści Struktura a formatowanie... 1 Formatowanie za pomocą stylów... 1 Nagłówki... 2 Rysunki...

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 3

XML extensible Markup Language. część 3 XML extensible Markup Language część 3 CSS Kaskadowe arkusze stylów CSS Kaskadowe arkusze stylów CSS to skrót od Cascading Style Sheets Style pozwalają definiować sposób wyświetlania elementów dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET.

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET. * HTML + Wstęp do HTML Dokument HTML jest plikiem tekstowym, który zawiera znaczniki, zwane inaczej tagami, i stanowią język HTML. Same składają się z nawiasów kątowych, między którymi znajdują się ściśle

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia stron internetowych

Podstawy tworzenia stron internetowych Podstawy tworzenia stron internetowych HTML Wstęp Do edycji stron HTML (Hyper Text Markup Language) można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik) umożliwiający edycję zwykłych plików tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Elementy div i style CSS w praktyce

Elementy div i style CSS w praktyce Elementy div i style CSS w praktyce Włodzimierz Gajda 23 listopada 2005 ver. 0.2 Streszczenie Artykuł omawia kulisy tworzenia strony internetowej wyłącznie w oparciu o elementy div oraz kaskadowe arkusze

Bardziej szczegółowo